Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFEİKt 25 Mart 1966 CUMHURtYET ASKERÎ PERS0NE1 KANUNU Afif BUYUKTUGRUL AMİRAL »Ki ayın Dr. Nihat Türel «Devlet ve Siyasî Krizler» başhğını taşıyan makalesinde milli irade kavramına değinda? gibi, ben de üzülürum.. Yine mekte, seçimlerin. demokratik ık 2 3/196Ö tarıhlı Cumhuriyet gaze tidarlarm kaynağı olduğunu, bir meşruluk şartı teşkil ettiğini betesınde, devam edegelen (ORlirtmektedir. Evet, seçim her ne MAN DÂVÂSI» hakkında bir yakadar meşruluk şartı ise de ye zı okudum. Bu yazının bazı kıterli değüdir. Bu noktada kendisımlan benı ılgilendırdığı ıçın leriyle aynı kanaat ve inançtayız. cevap vermek suretiyle, tekrar Fakat konumuzun esas sorunu Orman dâvâsına değıneceğım. milli irade ile seçim arasmdaki Sayın Özçamur, henim ormanilişki ve bağlantmm neyi ifade etlarımızın tüketimini, plânlı olatiğini, neyi etmediğini, kısaca iki• »•< rak kabül ettiğim kanısına varsinin sınırlannı iyice tesbit ve mışlar. Halbuki, o yazımda ortâyin etmek, netice üzerinde pemanlanmjzın tüketimini değil ürkiye ile Almanya'nın askerî coğrafya duşin yargılarla degil, objektif debakılmak suretiyle devamlılıgırumlannda çok büyük eşitlik ve benzerlik lülere baş vurarak kapsamlannı nın sağlanabilecegini ileri sürvardır: Her ikl devlet de yüzyıllar boyu Avrupa gerekli açıkhğa kavuşturmak zomüştüm. Bagünkü halde toprakuygarhğım korurauş ve bundan ötürü de barış harunlugunu hissediyoruz. Kanaalarımızın • 13 ü Ormsnla çevrili• timce uniteyi aydınlatma bakılinde bile silâh altında büyük kuvvetler tutmak dir. Gönül ister ki, bu nisbetin mından üzerinde öncelikle durulzonınluğunu duymuşlardır. Bu zorunluk her iki halihazırdaki ormanlarımızın, bir ması icap eden yegâne husus, milleti de asker etmiş; Silâhlı kuvvet bütçesi için yılından bn yana denizin tamilli irade kavranunın feLsefî, kaç katına çıksın. Buna rağmen, çok büyük fedakârlıklann yapılmasına neden olbiatından kuvvet alan özel siyasal. toplumsal. huki'ki ve hat ne yazık ki, Ülkemizde Onnanmuştur. deniz knvvetleri kanunlan hep kaldınlta tarihsel evrimlerini mantıkî lar gündengüne azaltılmaktadır, Ancak Almanya Silâhlı Kuvvetlerini geliştirirdı. Gemiler bölük. tabur, alay oldn; bir sisteme tabi tutmak, sosyoken Osmanlı devleti şu ya da bu nedenden ötürü Orman idaresinin, kesim sırafilolar Tümen Komutanlığı oldu, bünyesi deniz lojik verileri gerçeğe en uygıın geri kalmış; cephelerde harikalar yaratılmış olmaşartlanna uysun uymasın ber subayın gemi kosında • yapılan kesim plânlannı şekilde değerlendirmek icap eder. sına rağmen, sadece Silâhlı Kuvvetlerin savaşa iyi ınutanüğı yapması kanunlaştı. önemsemediğini, önceki yazımda İşte bundan sonradır ki bizim hazırlanamaması yüziinden İmparatorluktan AnaBuna göre donanma zayıflıyor: fakat bu zaimâ etmiştim. Şimdi bu konnyn elde edeceğimiz neticeler gerçevatan sınırlarına dönüünüştür. yıflık gözle görünemiyordu. Memleketin her aladaha açık bir ifadeyie eleştirmek ğe yaklaşabilir ve tutarlı sayüır. Bugiin de Misakı Milli sınırları içinde güvennında olduğu gibi gerçekler özel konuşmalarda, te fayda görüyorum. Bu gün tartışmaya oldukça mülikle yaşamamız, savunma için hazırlansak bile, evlerde salonlarda anlatılıyor; fakat bu gerçekler Orman Umum'Müdürlüğü Böl sait milli irade kavramını tapuiyi bir askerî personel sistemine malik olmamıza ne Meclis kürsüsüne; ne de Devlet Başkanına inge Başmüdürlüklerirıde, herhâllaştıran, hürriyet aleyhine bile olbağlıdır. tikal edemiyordu. de ihtisas heyetleri vardır. Bu sa şaşmaz, yanılmaz prensip kaBundan ötürü kanun tasarısmı hazırlarken heyetler kesim yapılacak mıntıİkinci Dünya Savaşuıda İngilizlerin Akdeniz bul eden fert veya gruplar. aslın•••• •«•• kcndini tarihimizin bütün ders ve tecrübelerini •••• filosuna komuta etmiş olan Amiral Sir Andrew kayı incelerken Ormanın cinsini, da daba iyi bilmeleri lâzım gelir fok ince bir elekten geçirmeliyiz. Cunningham, A Sailor's Odessy adlı kitabuıda düşüncesindeyim. Yukanda temas yaşını, Ormanın sıklığı ile diğer diyor ki: «Türk Hükumet ve Genel Kurmayının ettifim gibi millî iradeyi çok etkenleri df dikkate alarak. bir yönlü, çeşitli cepheleriyle izah hiç bir deniz sorununda Türk deniz subaylarının kesim plânı hazırlarlar.. Sonra etmek, bu arada oluşmasında bü kamsını almadığını farkettik. Bu hal bizim de çıne olur? Kesim işini kalifiye Olkinci Meşrutiyet Silâhlı Kuvvetleri donanmayük etkileri bulunan faktörlerin karımızı zedeliyordu. Zorunluk duyduk, Ingiliz mayan işçilnre ve o'nlar kadar sız buldu. Sultan Hamid sadece deniz kuvvetini listesini, her birinın ne dereceye sosyetesinde tanınmış Emekli Koramiral Kelly'yi bilgiye sahip görevlilere bırakır«Yok etme politikası» na tâbi tutmuştu. Deniz kadar tesir ettiğini, gerçek paylaAnkara'ya yolladık . » lar. tşte o zaman, Plân dosyays, Kuvvetinin personeli eğitimden değil ilimden birının kaynaklarından değerlendırbalta ormana olur. Tabii işin böy le uzaklaşürılmıştı. 30 yıl içinde iki nesil görev almek, araştırmalarımızın sıhhat de mış; fakat deniz kuvvetlerinde fikir beraberliği lesinı ne savın ormancılar, ne de recesini keyfilikten kurtarır, inankalmamıştı. bizler arzu ederiz Etmeyiz ama, şte kendi tarihimizden hayati örnekler; fşte dırıcı, akli bir havaya kavuşturbir kişinin yaptıgı hatâ, geniş bir Denizin tabiî kanunlan bu süre içinde unuyabancılann şerefimizle ilgili sözleri. Yeni muş oluruz. tulduğu için Deniz kuvveti de ayrıntısız bir aske Personel tasansının tam metnini teferuatı ile bilsahayı felâkete ^Btürür ri kuvvet olarak düşünülmüş, Bahriye Nazırlık Az da olsa iyi düşünemiyen kimiyoruz. Eğer tasarı aşağıdaki noktalara cevap ve••*• •««• katına daima bir general getirilmiş; memleketin «••• riyorsa, miUetvekillerinin «Müspet oy» kullanmaşilerin, memur yapılması, fayda •••• >••• Deniz savuııması bu trencralden beklenmişti. •••• larını rica ediyorum. yerine zarar getiriyor. Bunu ön•••• ••»• illî iradenin oluşumuna etO zamanki dar bütçe sakat bir savaşa hazır•••• O Genel Kurmay Başkanı Anayasadaki yetlemek için, Orman Bakım Me• •• ki yapan en mühiın laklanma prensipini ortaya koymuştu: «İlk önce sa kiyi haiz mi? murlarını enaz orta ögrenimden törler: O Memleket gerpına kadar kara kuvveti; para artarsa deniz kuvQ Milli Savunma Bakanı, Savunma bütçesigeçmiş kişiler arasından seçmek, çeklerini kavramış, milli menfaveti.. » ni dcngeli bir tarzda üç kuvvete bölme yetkisini yeni alınacaklarla • mevcutlannı atleri adım adım takip eden ağır«Aman deniyordu; bize demiryolu yapm; dohaiz mi? (Gen. Kurm. Başk. etkisi altında kalmayetiştirici korslardan geçirerek, m a m a k irrJr?TiS'i:. Yalnrz. bnn'sra • başlı, meslekî ya^a ve ahlâk kananma olmasa da olur . » malı). daha rantabl calısmalarını sagla benim de ilâve edeceklerim var. îukarıda derlediklerimiz bu dergilerin birer sayısındandır. Kolekidelerine bağlı özgür basına; Q Bugün yıllar geçti. hem İtalya (1911 • 12) hem Q Kuvvet Komutanları, komuta ettiği birlimak, ormanları korumanın başın Ş ö y l e ki: Bazı antikomünist geçisiyonun çok daha değerli incilerle dolu olduğu muhakkaktır. İşte Hangi aşamada olursa olsun lâBalkan (1913 13) hem de Birinci Diinya Savaşıği savaşa hazırlamakta; karanın, denizin ve havada gelir kanısındayım. İmam Hatip OkuUarının ve Yüksek İslâm Enstitülerinin durumu nen çığırtkanlar hergün damgalaik, çeşitli alternatifleri bünyesinnı (1914 18) donanmasızlık yüzünden kaybettinın tabiî kanunlarına uyar özel Personel ve Ma• • zerinde durulması gereken yacak adam arayıp, var güçleriybugün budur. Din bir yana itilmiş, Müslümanlık kendi saf düşünce de barındıran kısaca yine özgürğimiz kesindir. Bu savaşlarda milyonlarca vatan teriyal Kanunlan hazırlamakta, Mecliste savunsinden uzaklaştınlmış, politika batağına girilmiş, ve aksiyona da gele komiinizm tchlikesinden söz et bir eğitim, öğretim politikasına: ' I I konu, ormanın düşmanlarıevlâdını donanmasızlık yüzunden şehit verdigimiz makta yetki sahibi mi?. çilmiştir. Yukanda okuduğumuz satırların üslubu. değil din adamına, komüO Anayasa kurumlarına saygılı, V dır. Bu bilindiğine göre; or mcktcdirler. Bu şekilde, gerçektir en azgın politikacıya yakışmaz. Bu konu üstünde yann da duracafız O Her KuTvetin bir yüksek Askerî Şurası devletin bütün müesscseleriııi manların kornnmamasında bir nizmi tariften yoksun kişilerin saTürkiyede camiler. din okulları, komprador kapitalizminin hazır var mı?. kavrayacak, vönetecek. enerjik sebep yoktur. Ama, biz ormanla fına yenilerinin d^katılmasıyla kuvveti ve Atatürk düşmanlığının da koyn rrWlr*Bel<TJ tlaîhıe getiril0 Silâhlı Kuvvetlerin büyük Askeri Şurasıbir tüzüğe sahip sivasal kadrolan hâlâ konıyamıyoruz. Mesele vatanperver Türk ayrfBılarını «komişlerdir. Bu dummdan sonsuz üzgünlüğe düşenler ise gerçek din ra; O Tarafsız, özerk haberleşme nı. münferit Silâhlı Knvretlerin Askerî Şura üyeüyükr Ata'nm 1921 yıhnda Hamidfye Kruvayangınların faillerini bnlmak da nıünist» iftirası ile st& dışı edebiladamlarımız olmalıdır. orpanma ihtiyaç vardır. leri mi teşkil ediyor?. zörü ile yaptığı resmi geziye kadar, Büyük degil, onnanlan sevdirmek, sev me gayreti içinde bulunduklarını gi içinde orraanları korumanın görmek gerçekten esef vericidir. (T) Basının kamu ojoı üzerindeSosyal reformlardan yana olki bu günkü etkilerini herkes ta esaslarını öğretmektir. Geçırdirafrndan nasıl teneffüs edildiğini ğimiz yıllardan birinde, Yurdu mak, milli gelir dağılışındaki tedizaha lüzum görmüyorum. İşte muza gelen bir Alman Uzmanı, birlerle adâleti sağlamak, Anayasa çerçevesi içinde sömürücülüğü basının bu öneminden ötürü, eo zamanki hükümete «bugünkü ğer, yukanda belirttiğim vasıflahaliyle devam ederse 20. Yıl son önlemek, sınıflar arası gerginliği rı taşımıyorsa milli iradeye yap ra Türkiye'de dikıü tek bir ağa yumusatmak için bulunan altema tiflerdir. Zannettikleri gibi buntığı hizmeti, onun oluşmasındaSevgili aile büyüğümüz, annemiz cm kalmıyacağma» daır bır ralar hiç de komünistlik değildir. ki payını artık düşünün. por vermışti O yıllarda bu haOn'arın tuttuğu yol ise, bugüne IIÂLE İŞMEN (1) Ozgür eğitim ve öğretim beri Cumhuriyet gazetesmden o ile değin hiç bir ülkede komünizmi Bir yabancı firma, Sulama ve Drenaj Projesi için iki politikasına mutlaka ihtijaç varkumu'tum Yaları oldu?una asla '•ofatının 40 ıncı gününe tesadüJ eden 26 mart 1966 cumartesi ÖNDER RÛŞEN önlemek şöyle dursun, sert patladır. Şahsiyetli, ilmî değeri kuvİNŞAAT MÜHENDİSİ arıyor İlgililerin Adana 30 80 oTo. ya ihtimâl vermıyorum 1453 yılının malara yol açacak en iyi ortamı günü saat 14,30 da 4. cü Levent Akağaç sokak 14 No. lu eviEvlendiler vetli, inançlarından isabetli kişıtelefonları veya P.K. 322 Adanaya yazmaları. Cumhuriyet 3132 yaratıcısı Büvük Fatıh «Orman yaratmışür.. mizde okunacak olan Mevlidi Şerife akraba. dost ve din karlerin yetiştirilmesi ancak böyle Bejoğlu 24.3.1966 lanmdan bir dal kesenin basını bir eğitim politikasıyla sağlanadeşlerimizin teşrifleri rica olunur. Tuncer ALATAŞ krserim» di>e vermış olduğu fetbilir. Kahplaşmış fabrika imalı PRDF DR. HALİT ZİYA KONLRALF Lise öğrencisi BALIKESİR insana değil, yapıcı değere haiz kişilere bu günkü dünya daha Cvunhuriyet 3131 Cumhuriyet 3143 fazla ihtiyaç duymaktadır. Tek Üç edebiyat armağanı kazanan Avusturyalı yazar yönlü düsünce akımına terk e Pres döküm ve emaye işlerinde tecrübesi olan genç dilen millî irade Batılı manâda GUNGOB VE OKTAY. >IAKİNE Y. >IÜHENDİSİ KINAC1 kullanüan bir demokrasiye yaddî bir müessese yanında İF arıyor. bancıdır, totaliter rejimlerin örOğulları Tekliflerin: Posta Kutusu 500 Beyoğlu adresine yapılması neğini teşkil eder, bunun adı Hit ŞERIF HAKAN'm Küçükçekmece Belediyesince 2490 sayılı kanun hükümlerl ler Demokrasisidir. özgürlük dü ,•>^^^^i^^» rica olunur. ^ ^ • « • « • Doğumunu dost ve akrsbadahilinde fcapalı zarfla 360.000,00 lira Keşıt beaelli 40u U00 adet zeni, onun saglamlıgı ancak ve Cumhuriyet romanmın Türkçe ve Almancalarını 26 Mart Cumartesi larına mujdelerler. parke taşı satın alınacaktır Granit parke taşı ihalesi 6/4/966 ancak iç özgürlük şuuruna vargünü saat 1618 de 23 Mart 1966 Güzelbahçe çarşamba günü saat 15.30 da Belediye Encümeninde vapılacaKrruş fertlerin oluştuğu bir toptır Muvakkat teminat 18150.00 lira olup termnatlann en geç lumda reel meyvelerini verir, deTürk Alman Kitabevinde imzalayacak mokrasinın soysuzlaşmasma da 4/4/966 günü saat 12.00 ye Kadar yatırılması ıcabetmektedır Türk Alman Kitabevi Cumhuriyet 3130 set çekmiş olur. Bu ışe aıt şartname Belediye Pen İşlerinden 25 lira tnuİstiklâl Cad. 481 kabılmde temin edilir. İlân olunur. KAYIP Pasomu kaybettim. HuBeyoğlu (3) Siyasal kadrolar meşrukumsüzdür. luk kaynağım anayasalardan alır(Basın 9754/3120) Mesut Koçer lar. Anayasaların ön gördüğü, âCumhuriyet 3137 Cumhurivet 3127 llgıiüerin Ankarada Genel Müdüriük Ticaret Servisi ile mir hükümlerüıi ve esprisirü İstanbuJ Büromuzdan alacaklan şartnamelere göre hazırlıyakavramakta zorluk çeken siyaKAYIP 34. DC. 269 kamyoc a k l a n teklifleri 5/4/1966 salı günü saat 17.30 a kadar Genel sal kadrolar, meşruluk sıfatmı numuzun arka plâkasını kaybetMüdürlüğümüz Muhaberat Servisine tevdi ve kaydetürmeleri yitirirler. Yânı seçime giden bir tik. Hükümsüzdür. ilân olunur. siyasal kadro tüzuk, beyanname, MALTEPE ( B a s ı n A 251410093/3119) program ve propagandasını AnaİPLİK FABRİKASI Cumhuriyet 3141 yasanın ruhuna, ilkelerine, amaç ve hedeflerine saygılı olmalıdır, çelişme halinde ise kendi kendilerini tasfiye etmiş olurlar. tşte, çeşitli kaynaldaroan beslenen bir milli irade tesbit ettikten sonra, seçimlerin gerçek manâlan meydana çıkar. Eğer toplumumuz gibi okur yazar oranı °o 30, 35 olan, [ / Fiah Miktan C tN S 1 Mnhammen Mnvakkat geri kalmış laisizmle • Ümmet [ bedeli teminatı çüiğin kryasıya savaştığı bir ülAdet Kg. Ton Lira Kr. Lira Krs. Lira Krş. • kede, demagojinin de siyas' bir Halk tipı ekmek 750 gramlık 90.000 0 84 zafer silâhı olarak kullanıldığını 75.600 00 5.«7U 00 14 hesaba katarsak millî iradenin 28.000 00 200 2.10ü 00 Orman odunu 6 50 4 26.000 00 gerçek hüviyeti daha iyi anlaşıNebati margarın 1.950 00 n 25 11.250 üü lır. 5 843 75 Kuru fasulye 6.000 90 3 2 00 45ü 00 Özet olaraL diyebilirim ki, milNohut 1 1.750 00 Kırmızı mercımek 131 25 li irade, demokrasi ve özgürlük . ı 75 Yeşil mercirri'ek 2.000 00 1 2 00 150 00 kaiTamlannın sosyal bünyede ne Bankamızın 7 MILYON liralık çekili;i, 25 Mart 3 40 T o s y a pırıncı 13.600 00 4 1.02U 00 ' leri ifade ettiğini. neyi etmediğiCıınıa «riinii (Bugiin) saat 10*dan itibaren Istanbulda, 1.700 00 500 3 40 127 00 Kuru Izmir üzümü ni ilmî mütalâalarla degerlendir1.000 500 2 UO 00 Kuru üzüm Kemerhisar 7ö 00 mek görevimizdir. Spor ve Sergi Sarayında, halk huzuruada ve otomatik 1 2 20 2.2011 Ü0 Arpa şehrıye irmikli 165 00 Hüseyin TOPAL 6.600 00 3 2 20 Innikli makarna 495 00 nıakinelerle yapılacaktır. * ** 3 1 70 5.100 00 Karaman bulguru 382 50 2 75 3 8.250 00 Toz sekeri 618 75 Arzu eden mü.şterilerimiz kapıda hesap cüzdan2.500 1 2 50 187 50 Domates salçası no 4 00 4.000 00 1 M. Kilis beyaz sabun 300 00 larını ibraz etmek suretiyle çekilişi takip edebilirler. 1.625 U O 500 3 25 125 00 Yeşü sabun 4.500 00 3 1 50 Kuru soğan 33? 50 3.00ü 00 S 60 Patate» 225 00 NOT: Sayın Cunıhurbaşkanımızın rahatsızlıklan dola36.000 00 4 S 00 Koyun eti 2.700 00 yısiyle EĞLENCE PROGRAMI YOKTÜR 14.000 00 2 7 00 Sığır eti 1.050 00 artışma köşesir.i, okuyucula15 1 150 00 Çekilmış tuz 11 25 nnın düşüncelerine ayıran 3.000 00 1 3 00 Kırmızı acı biber 225 00 CUMHURtYET gazetesi, bu 1 Niğde ınşaat açık Cezaevinin 1966 malî yılı yiyecek ve yakacak ihtiyacı k a p a h zarf olumlu davranısı ile Memleket usulü ile aaşğıdaki günlerde eksiltmeye konulmuştur. dâvâlannın elestirilmesıne ola2 Ekmeğın ihalesl U4966 Pazartesı günü saat 10 da. nak hazırlamıştır Köseden va3 Onnan odunun ihalesi aynı gün saat 11 de rarlanan bir okuyucu olarak, 4 Yiyecek maddelerinin ibaiesi aycı gün saat 14 te. 5 Etin ihalesi aynı gün saat 16 da Niğde C Savcılığı odasında y a p ı l a c a k t ı r . Okul gibı vetıştirıcı olan. bu ga6 îsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre tekli mektuplarını ıhale saatlerinden bir '.eteye ve vöneticılerıne, teşeksaat evvel komisyona vermeleri lâzımdır Postada vâki gecıkme n a z a ra a l ı n m a z . kiirü vıcdanî bır borç bilirım 7 Şartnameler her gün mesai saatleri içinde Niğde Inşaat açık Cezaevı M ü d ü r l ü f ü n d e göTartışma kösesmde nesredilen, rülebilir. Keyfiyet duyurulur. vazılan okur ve ılerı sürülen fikirlerı fakdirle karşılanm Bu fıkırlenn nlumlıı nir dü^eve ver (Basın 10007/3123 leştirilememesinden, her vatan ilâhlı Kuvvetlerimiz lçin yenl bir Personel Kanununun kesinleşmesi halinde Silâhlı Kuvvetlerimize ve memlekete çıkar sağlamasını can ve gönülden ister ve dileriz. Hatırlanacağı üzere Cumhnriyetten bn yana Silâhlı Kuvvet kadrolarıru gençleştirmek ve kabiliyet ve kudretli subaylara çalışma imkânı vermek araacıyla pek çok kanun • çıkmış; doğrusunu söylemek gerekirse, hiç biri de ordumuza bir çıkar sağlamamıştır. Sağ lamış olsalardı, böyle A dan Z harfine kadar yeni bir kanun hazırlamağa lüzum kalmazdı. Fakat bu kez kanun yapıcılann eski kanunlardan edinilen tecrübe ışığında en az hâtalı bir tasarı hazırladıklarını ummaktayız. Onların yaptıklan kanuna büyük ümitlerle bakmaktayız. S Türkiye ve askerlik T Meclis, savaşların bu acı dersini almamışa benziyordu. Bu tarihte Bahriye Vekâleti kunıldu, gene Genel Kurmay Başkanhğı emrinde olmak üzere deniz, denizcilerin sorumluhığuna verildi. Bundan sonra Yavuz onarıldı, çok verünli bir personel yetiştirme sistemi bulundu. Atatürk çağırdığı zaman, Yarbay Fahri Engin (hâlen Emekli Amiral ve Ulaştırma Bakanı) komutasında olan bu donanma ijy saat içinde toplanarak (personelin evlerinden geünesi ve savaş gemilerinin üç ayn limandan kalkması) Gelibolu'ya geldi ve bizzat Atanm verdiği savaş görevini başan ile yaptı. Tarihimizin karaniık noktası Bahriye Vekâletinin kaldırüma nedenidir. İstiklâl Savaşının «Deniz sorunları. denizcilerin sorumluluğuna verildiği için beslendiği» unutulmuş deniz kuvvetleri, bir müşavir kanaliyle Mareşal'a bağlanmıştı. Artık Silâhlı Kuvvetler «Deniz • Hava Kara» birdir; yetiştirme sistemleri de birdir; harekâtı da birdir; savaşa hazırlanma sistemleri de birdir esası hâkimdi. S Devlet ve siyasi krizler s Ingılız Amirali ne diyor? Ikincî Meşrutiyet t Sonuç İ Faktörler M Crfanın Halfeti Müftüsünün kulakları çınlasın! Bugiin hem ona, hem Türkiyedeki gerçek din adamlarına, hem de bu memleketin A tatürkçü ve devrimci gfiçlerine, Türkiyede müftülerin nasıl yetiştirildiklerini ve nasıl yetiştiklerini belirten bir kaç vesika sunmak istiyoruz. Türkiyede din adanüarım yetiştiren kaynak İmam • Hatip Okullan ve Yüksek tslâm Enstitüleridir. Şüphesiz bu memleketin bütün Müslümanları, bu okullardan. iyiliği yüreğinde yoçunlaştırmış, bilgili. nezih ve gerçek din adamlarının yetişmesini isterler. Politika hırsı îözünü karartrruş insanlann din adamlığı ile bir ilgisi olamaz. Onlar kendilerini Tannya değil, politika ihtirasına adamış kişilerdir. İmam Hatip Okullarmdaki «çocuklanmınn» nasıl vetlştiklerini anlamak için onların fikirleriyle ilfilenmek zorundayız. Gerçi yukanda «çocuklarırruz» kelimesini kullandım. Ama bu ;çocuklann» bir kaç yıl içinde «müftü» olarak camilerden halka hitap ettiklerim, bununla da kalmıyarak bölgelerinde ast kademedeki bütün din adamva ile, Ormana verdiği ehemmılarına hâkim olduklarını unutmıyalım. yetın, en barız orneğmı gosterBu başlangıçtan sonra İmam ve Hatip Okulları mezunlarının yamıştir. Biz ise hâlâ 20. yüzyüda yuı organında rastladığımi7 pek ilginç satırları beraberce okuyalım. Ormanları nasıl koruyahm? NaDerginin 1385 Zilkade (yani 1966 Mart) tarihli 55 inci sayısında Yüksıl üretelım? espırısı içinde musek İslâtn Enstitüsü dördüncü smıfınılan bir öğrenci yazıyor. Konu nakaşa edıyoruz. Halbuki herşey T.R.T. dir. Bakınız neler îöylüyor bu müftü adayı efendi: gün gibi ortada, ama ele alıp yü« Tarihe emsalsiz zaferler kazandıran bu asil milleti, Islâm rütecek ne otorıtemız, ne de siya dininden ve kültüründen ayırarak. sosyalizm perdesi altında Marksimiz \ar. İste bunun için, her sist bir görüşün kblesi ve Rusyanın peyki haline getırmek istiyen kaana dâvâmız gibi, ormanlarımız bak kafalılar var. ( . 1 Bu milletin ödediği vergilerle keselerinl dolda taviz politikası içinde erivip duran, midelerini şişiren utanmaz suratlar, kızıllasan ruhlann kagitmektedir. Bunun acısını ileriranlık bucaklarında Türkiyeyi Demir Perde gerisi memleketler topde torunlarımız çekecekler. luluğuna itelemek için kızıl ihtilâl plânlannı haznlamaktadırlar.» Orman içinde oturan, köylertŞimdi pene Yüksek İslâm Enstitüsünden bir başka ögrencinin mizin hâli de vürekler acısıdır. »ynı değerdeki «Neredeyiz?» başlıklı yazısından bir parça: Bu köylüler kanuni haklarını za« Bre satılmış köpekler! O menfur rejimde, o insan şeklinde manında ve vakın muhitlerden kitlelerin satılmadık alınmadık neleri kalıyor. Evet onlar yeryüzüne verilmediei için. orman ıdaresindağılmış sizin gibi köpekleri kâşanelerde, meyhanelerde beslemekle den, Orman idaresi de zarar yap kaderlenmişler, sizlerse o iskelet yığırüarı üzerine çöreklenen ve yeni tıklarından dolavı. bu köylerden yeni kemik yığınları bekliyen kuduz sürüsü!..» müstekidir. Sayın özçamur'un bu İşte bir kaç yıl sonra minberden Müslüman halkımıza öğüt veyurduŞu gibi; Bu meselelerin hal recek ve yol gösterecek müftü adayının Türk toplumculan ve sosyalistleri için kullandığı dil budur. Şimdi gene İmam • Hatip Okulları ledilmesi reformların gerreklestirilmesine bağlı, bağlı ama, re mezunlannın yayın organında çıkan baş yazıdan bir parca: « Türkiyede devri esbakta (Allahü Ekber>*diyenlerin zindanformlara allerjisi olanlar da var. lara tıkıldığı yetmiyormuş gibi, şimdi de «Allah... Cenabı Hak...» dıöyleyse ya bn allerjiden veya yenler, kışkırtıcı bildirilerle saldınlara hedef kılınmak isteniyor. Taşdâvâlanmızdan vaz geçmek gelarm bağlanıp köpeklerin salındığı bir ortamda elberte bunun aksi rekbir hareket yersiz olurdu. (...) Müslüman!.. Şunu bil ki etrafina#kan tsmail BOZKURT ve kin saçan bu Allahsızlara karşı açacağm cidalde nefsinin psyı olÇanakkale mıyacaktır. Bu cihad, münhasıran îslâmın izzeti adma yapüacaktır.» Şüphesiz anladmız ki «Devri esbak» denen, Atatürkün sağlığı devridir. Şimdi gene aynı dergide çıkan «İslâm müesseselerini aksi yonlaştırahm» başlıklı yazıdan bir parça: « Memleketi kalkındıracağız diye husust teşebbüse fazla külfet tahmili onu ortadan kaldırdığı gibi yukanda verdiğimiz misalde g'fr rüldüğu tarzda yok eder. (...) Verdiği türlü vergilerin dışında hususl teşebbüse kaldırarmyacağı bir yük vüklemek. onun ilerlemesini durdurur ve körletir. (.. ) Sözü unutmadan hemen söyliyelim ki İs lâmiyetin bütününe sanlmak ve bilhassa âcilen iktisadl cihetini kabili tatbik hale getirebilmek ve bütün bunlar için ön çalışmalarda bulunmak... Bu herkesten önce Müslüman olanm vazifesi ve hassaten diyanet sahasmdaki hocalann vazifesidir.» İşte btı yüksek iktisatçıdan sonra İmam • Hatip Okulları IVIezunenan E^engin'in «Yabancı Alarının yayın organını bir yana bırakalım. Konya Yüksek İslâm EnsJanların Oyunları» başlıklı titüsü Talebe Cemiyetinin Mart 1966 tarihli dergisinden bir kaç satır: yazısını ilgiyle okudum. Ya« Kendi ideoloj ileri adma başarı kazanmaktan başka hakikat zının sonuç bölümünde şöyle detanımıyan bu sapıklar, zihin karartan fikirlerinin engizisyonu altında niüyor: «Komünizmi önlemek, uymemleket için büyük bir tehlike arzeden, insanlar arası sınıf hıısu durma dernekler kurmak, jurnalmetine yol açmışlar... Bugün toplumumuzda oynanan bu dramlar; cı kişilerin ifadeleri ile tutuklaartık bozguncu fikirlerle mücadele zamanmuı geldiğini «neme lâ malar y a p m i k . baskılar. t^j'h's, zımcılık» batağmdan kendimizi çekip çıkarmamız gerektiğini bize kitap yasaklamaları ile mümkün hatırlatmaktadır.» olmaz...» Yazann sözlerine katıl işte belgeleri Yabancı Ajanların Oynnları K Cumhuriyet devri B M E V L IT MUHEND1S ARAIS1YOR G FRİTZ HABEGK Küçükçekmece Be/ed/ye Reisliğinden Geceyansı Bir Gemi Tüjkiye Seker Fabrikaları A.Ş. den Çamur Prese Bezi Alınacaktır ı\iğde C. Saveılığmdan Orman Davası T T Ü R K İ Y E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog