Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

liirlı Ansiklopedisi 103. Fasikül Mdlî Eğıtim Bakanhğmca yayımlanan Turk Ansıklopedısınin 103. fasiküiü çıkmıştır. (Dıyarı Rum), (Dobruca), (Doğramacılık); (Doğu) maddeleri üzerinde özellıkle durulan bu fasikül Bakanlık Yayınevlerıyıe butün kıtapçılarda 10. Kra fiyatla satılmaktadır. (Basın 9900'3135) umhuriyeC 42. yıl sayı 14961 KURUCUSU rUNUS NADİ T e l g r a i v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t Istanbul P o s t a K u t u s m İ s t a n b u l N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 99 Mak: Ekmeğimj Kâzamrken eviren: , B A S * J ÂLJ EDİZ Ünlü Rus y a »rcnınf hayatııu, yetışme şartlannı, içindfc yaşJfâlğı devri ve ortamı anlatan dp güzel eseri Fiatı 10 'ıira i Cuma 25 Mart 1966 7 BESKI KI^ABEVl ÎÜâncıhk: 1269'3133 r ~l \ Ahnıet Dallı GURSELİN SAfiLBK DURUMU DUN TEKRAR BOZULDU KONUDA BİR BİLDİRİ YAYIHLADI BAŞBAKAMLIK ESKİŞEHİRDE BIR NURCULUK IDDIASI Kabinede değişiklik /steyen AP liler çoğalıyor Ankara (Cumhnriyet Burosu) Adalet Partısı ıçınde Demırel kabmesınin «zauyetınden doğan hoşnutsuzluk sebebıle vücut bulan muhalefet grup» Kabinede kesin bir revizyona gidilmesini istemektedir Nıtekım, bundan kısa bır süre önce Başbakan Demırel'i makamında ziyaret eden senatör ve mıiletvekillerinden kurulu 13 kışılık bır «karşı grup» uç buçuk saatîik bir goruşmede kabinede revızyon yapılmasını ve «Başbakan tarafmdan idare edilen bir kabine >erine Bakanlar tarafından jönetilen bir kabinenin kurulmasını» kendısınden ıstemıştır. Demırerden kabinede revızyon yapılmasını istejen grupun yöneti cıleri hâlen AP Grupunda 25 se(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •••••••••••••*«••• •««««••••••••••••* •••••••• •••••••• Bakanlar Kurulu gece ânî olarak toplandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhnrbaskanı Gfirsel'in sağlık durumu dün birden ağırlasmış \e Başbakanhk bu konnda bir bildiri yayınladıktan sonra Bakanlar Knrula da ânî olarak toplanmıştır. Betediye Başkanı ve Eğitim Müdürünün ifadeleri alındı ESKtŞEHtR, (tsmail Sadık bildiriyor) Nurculuk propagandası vaptıkları ve bazı zararlı davranıslarda bulundukları ıddıa edilen ve aralarında yonetıcılerın bulunduğu 9 kışının dun sabah Savcılık tarafından ifadeleri alınmıstır Havdar Yılmaz adındakı bır öğretmen tarafından 1 yıl once yapılan ıhbar sonucunda ve Adalet Bakanlığından gelen bır emır üzenne ıfadelerı alınanlar şunlardır E=kısehır Beledıye Başkanı Sabahattın Gunday. Mılli Eğıtım Muduru Vahıt Vılma? Emnıvet Bınncı Şube Şefı Macıt özturhan Bınncı Sube memurlarından Ha«an Mıhçı ve Fehmı Cengız. Avukat Tahsın Atakan, eskı mılletvekıllennden Hamıt Cerielek Abıriın Potuoâlu ve karcie^ı Mu/affer Potuoğlu Muhbır o2retmen Havdar Yılmaz «Bu ıhharı ben vapmadım» demektedır thharda 'Nurcuhığu vasıta kılarak ve butıın mılInetçılen etraflarında toplavarak e^kı D P mensuplarını ve Uerı gelenlennı veniden ıktıdara getırmek ıçın ıhtılâl hazırlısı yanjMieı» ^a ıridi^ prtılm^ktovrtî. Bu gerekçe ile Adalet Bakanlığına başvuran Yılmaz. âcilen tedbır alınmasını ıstemiştir Adalet Bakinlığı bunun uzerme ilimı? Sav cılığına durumu bildirmıs ve Savcılık da mutalâasını Bakanlına gondermiştir Bu/ sekılde üç vazışma yapılmış ve bir yıl «onra Adalet Bakanlığı adı geçen kişilerin mutlak surette ifa^elerinın alı narak gdnderi lmesini istemistir. Ifadesi alınan Eskisehir Barosuna mensup Avukat Tahsin Atakan. E\et bdvle bir ihbnr o4du;u \ârittir. Bu sabah ifadelerimize müracaat edildi. Son zamanlarda Türk toDİumunu parcalarnak gaye«ini guden tertiplerden birisi de budur» demi'îtir Eskişehır Belediye Başkanı Sabahaddin Günday ise. olay hakkında bir şey sövlemekten kaçınmıştır. Bildiri Bıldırinın metnı şudur: « Basbakanlıktan bildirilmistir: Savın Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel 45 gündiir derin bir koraa içindedir. Az çok istikrar kazanmış olan havati belirtilerinin, bu sabab (dün sabab) yeniden bozulduğu, s a ğlık durumlarının her an bıraz d a h a k ötülesmekte oldugu öğrenilmiştir.» t t î i l M Î f (|F «, « Öğretmenlerin maaş göstergeleri yiikseliyor Ankara, (Cumhurı>et Bürosu) Basbakanhkta devlet personel kanununun malı hukumlerının uy gulanması konusunda muiteşarlar sevıyesınde yapılan toplantılar sırasında ortaokul ve lıse oğretraenlerırun gosterge ta\ anlannın 1000 e ılkokul oğretmenlennin ise 750 ye çıkantması kararlastınlmıştır Bılmdığı gıbı daiıa once Personel Daıresı tarafından hazırlanan sınıf tuzuklennde lıse oğretmenlennm gosterge tavanı 800, ılkokul ogretmenlerinın ise 650 olarak tes bıt edılraiştı Ayrıca ılkokul oğretmenlennın meslege ük gırişlennde alacakla rı paraj'a esas olacak taban gds terge 160 dan 180 e çıkanlmıştır Türkıye Öğretmenler Demeklerı Federasyonu Başkanı Hayrettın üysal tarafından venlen bılgıye gore Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengız, tavan gostergelennm daha arttınlması ve bğretmenlerın bir sınıf halıne getırılmesı için çalışmaktadır. M. DelivelVnin dokunulmazlığı kalkıyor Ankara (Cnmtauriyet Bürosn) AP Senato Grupunda dun Hatay Senatorü Mustafa Delivelının dokunulmazlığmın kaldırılması konusu goruşulmuştur. Grupta konuşan Delı\elı «Dokannlmazlığımın kaldırılmasını Istiyorum. Vahkemede beraat edersem gSrevime devara edecegim» demış, bunun uzerme Grup bu Senatorun dokunulmazlığmın kaldırılması lehmde oy kullanmaya karar vermıştır. Senato Anayasa ve Adalet Ko mısyon uyelerınden kurulu bır alt Komısyon onceki gün Delivelınin dokunulmazhğının kaldırılmasını kararlaştırmıştı. Delıveli hakkındakı ıddıa kromıt yolsuzluğu dolayısıyle «rüsvete aracılık etmek» tır. Foplantı Bakanlar Kurulu dun gece saat 22 de âni olarak toplanmış, Cumhurbaşkaru Cemal Gursel'ın sağlık durumu hakkında Washıneton'dan gelen son sağlık bul tenlerıru mcelemıştır. Bakanlar Kurulu toplantısından once Basbakanlıktan Gıirsel' in sağlık durumunun kotuleşmekte olduğuna dair Amerikadan alınan son haber, uzun bır sureden ben ük defa olarak bır «Başbakanhk Bildirisi» halınde kamu oyuna sunulmuş bulunmaktaydı. Bu haberler Gursel'ın sağlık du rumunun daha da kötüye gittigini bıidırdiğinden Bakanlar Kurulu bu durum karşısında gecenın geç saatınde toplanıp gelen haberlerı gozden geçırmek zorunlugunu hissetmıştır. Saat 22 de başlayıp saat 23 15 e kadar devam eden Bakanlar Kunılu toplantısından sonra Hükumet Sozcüsü Devlet Bakanı Cıhat Bılgehan şu açıklamayı yapmıştır « Bakanlar Kurulu, Başbakan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Sularm alçaldığı bötpeîeri gösteren harita Uzmanlar olaym sebeplerini kesinlikle açıklıyamadı Sarıi.ga tutulaıı bır çocuğu annesı Kızilayın hasta arabasuıa bindinjor Paşabahçe grevi devam ediyor Paşabahçe Şişe vo Cam Fabrikası, grevın devam etmesi sebebıyle üretım dun tamamen durmuştur. Grevcılerın kontrolunde bulunan depolardan dun fabrıka ilgılileri bır miktar ham madde almak ıstemışlerse de muvaffak olamamışlardır. Bır olaya meydan vermemek içın ham madde çekilmesınden vazgeçılmış, tnakinalar durdurulmuştur. Fabrikada bulunan işçiler, maiınaların başında beklıyerek iş saatlerıni dol durmuşlardır. TURKIŞ TEMASLARINA DEVAM EDİYOR Turklş Genel Başkanı Seyfi Demırsoy, Bırınci Bolge Temsılcılıği ıle temas kurarak, Ankara' da greve son vermek gayesıyle çalışmalara başlanıldığım behrtmıs, hıçbır işleme başvurulmama sını ıstemiştir. öğrenildiğıne göre, Demirsoy, Paşabahçe Şışe ve Arkası Sa. 7, Sü. 2 de 25 KURUŞA MİKROP C.K.M.P. nin durumu Bütçe müzakerelerinın sonanda muhalefet partilerinin durumunu gözden geçirirken C.K.M.P. nin kısa zamanda grup knrma hakkını dabi kaybedebileceğini bir tabmin olarak ileri sürmüstük. Aslında bu kehanet değildi. Zira C.KJM.P. kendi bünyesine zıt bir anlayıs içinde zorlanıyordu..EskiIerle, direksiyonu ele alanlar arasında Gürüp giden çekisme son tasfiyeyi de yapacaktı. Tahtakılıç'ın istifasijle mesele bitmemistir. C.K.M.P. den \akın günlerde Mecliste ve teskilâttaki kalıntıların a>rılması beklenebilir. Bdylece parti Alparslan Türkes'le arkadaslarının tamamen eline geçmis olacaktır. Genel kongreden sonra baslayan kendiliğinden tasfiyenin tamamlanması, bu partinin gitmek istediği yönü açıkça belli etmesi bakımından belki de zararlı değil fa>dalıdır. Gerçekten C.K.M.P. buşün rengini ve ybnünü tâvin etmemis gibı görünen, siyasi çalkalanmalara göre değisık politikaları beceriksizce yürütmeye çalışan bir partidir. Oysa programı dikkatle tetkik edildiği zamatı anlaşılmaktadır ki. C.K.M.P. mistik sosyalist bir görüsün gerisinde Birinci Dünya Harbi sonrasının modası olan asırı milliyetçi karakterini tasıyor. Daha doğrusu program, bir yandan az gelismis ülkelerde izlenen Asya Afrika tipi sosyalizmin romantik taraflariyle 1945 ten önceki asırı sağ akımlann Türkhede de çeçer akçe oldnğu sanılan sloganlarını 1961 Anayasasının demokratik anlayısı içinde mezcetmeğe çalısmaktadır. Ancak parti ne seçim kampanyası sırasında, ne de Meclise girdikten sonra yapılan konuşmalarda bu büviyetini açıkça ortaya koyamamıs. bir ara sosyalist görünmüs, arkasından orta yola kayar gibi olmus, Mecliste ise A.P. Grupana tamamen karşı olmaktan dikkatle kaçınmıstır. C.KJM.P.'nin seçim kampanjasının basında büründüğü sosyalist hüviyetin partije, özellikle genclik arasında, bir miktar taraftar kalandırdıgı, hattâ kısa zamanda gençlik kollannın kuruldugu malumdur. Ne var ki, bocalama de\resine girilince isin basındaki hızlı teskilâtlanma tavsamıs, taraftarlar artmak yerine bir avuç militana kadar inmistir. Bugün parti ne safa, ne de sola yaranamıyan bir çiidüklük ieindedir \e simdi bn «rüdüklükten kurtnlmanın hesaplan japılmaktadır. Aslında hayli havali olan besaplardan baslıcası, ırkçı asırı milliyetçi, ümmetçi. seriatçı, demokratik düzenci, liberal, VJS. gibi bir acavip halita balindeki Adalet Partisinin bu durumunu devam ettiremivecefi \e çok taraflı tavizlere rafmen özellikle asırı nçtakilerin \a da ortava vakın olanlann bir çtn A.P.'den kopabilecekleridir. Partideki is adamları grnpunnn pidisten memnnn olmamalan ve hükumeti baskı altında tutar görünmeleri, buna karsılık grup içinde a>n anlayıslarla eelisen direnmeler C.K.M.P .'nin hayalî hesaplannı \e ümitlerini artınvor. Ve gelecek, iki ihtimale bağlanı>or ki, birincisi sudur : Parti içinde cıkacak rmıkadder ihtilâflar gruplan birbirinden kopardığı takdirde, eğer kopan grup asın milliyetçiler grupu ise, C.K.M.P.'nin bunlarla birlesmesi kolaylasacak, böylece Meclis içinde üçüncü büvük parti kendilijinden tesekkiil edecektir. tkinci ihtimal ise ortayolcu. eski D.P. e|ilimli işadamlan grupunun aynlmasıdır ki, o zaman da C.K.M.P. ile A.P.'de kalan kısmın birlesebilmesi mümkün olacaktır. Hayali olmakla beraber, tıunlardan baska C.K.M.P.'nin değil ku\ vetlenmesi. demokratik düzen içinde varlığını devam ettirebilecek üçüncü bir alternatif hemen hemen yok çibidir. Gerçi Işçi Partisine karsı girisilen mücadele>i ve bu parti içindeki çözülmeleri C.KJM.P. lehinde bir eelisme olarak görenler mevcut. Ancak, sol uçtaki yıpranmanın, romantik sosvalizmi de savunsa, s a | uçtaki bİT partiye favdalı olabilecegi ihtimali öteki hayalî besaplardan da zayıftır. K^acası, Alparslan Türkes ve arkadaslanna devredilen C.K.M.P. ortadan silmmek veya \arolmak arasında kritik erünlerini yasıyor. E^er Meclisteki sandalve adedini veniden 10 a çıkaramaz, aksine lstifalar artarsa bü^ük konsrrede isim değiştirse dahi kaderinin değişeceğtni tahmin etmek gıiçtür. Akdeniz ve Egede sular alçalıyor • Akdeniz ve Ege sahillerinin: Bodrum, Çanakkale, Antalya, İskenderun, Dikili ve İzmir kıyılannda görülen denizin çekilmesi olayı dün de devam etmiştir. Çekilme en fazla Bodrum sahillerinde görülmüş ve deniz seviyesi 12 metre alçalmıştır. Yetkililer olayın henüz kesin sebebini bulamamışlardır. Çekilme ye kısmen medcezir olayının yol açtığı sanılmaktadır. OIa> balk arasında da ılgı uyandırmıs bu arada «bır âfet gelebılır» diye korkuya kapılanlar (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) Savcılık, istifa eden TİP'lilerin iddialarını inceliyor Sağmalcılar ve Altıntepsı'de başgosteren sarıhk salgınının sakaların evlere taşıdıklan ve tenekesını 25 kurusa sattıkları sulardan yajıldığı tesbıt edılmıstir. Bu suıetle semt halkı su alırken odedıklerı para ıle sanhk mıkrobunu da satın almaktadırlar. Yapılan devamlı taramalar sonunda elde edilen rakamlara gore son bırkaç hafta ıçerısınde Sağmalcılar ve Altıntepsı semtlerındeki bulasıcı sarılık vakaları 28 e yukselmış olup her geçen gun bıraz daha artmaktadır. Hastalık yerınde devamlı tetkıklerde bulunan Sağlık Mudurluğu ekıplen bazı hastalan evlerinde tedavı etmekte, durumu dığerlerıne nazaran daha a§ır olan çocuk ve hâmıle kadmları ise hastane\e yatırmaktadırlar. Bu arada evlerle, mıkrop tesbıt edilen kuyu ve çeşme suları da e kıpler tarafından dezenfekte e I dılmektedır. llgilılerın açıkla ' dıklanna gore hastalığın en onemli kaynağı foseptık çukurlarmın kuyulara 2 metre kadar yakın bır mesafede bulunmasıdır. Zira foseptık çukurlarından kuvulara sızan mıkroplu sular çoğu zaman içme suyu olarak kullanılmakta, bu suretle mıkrop vucuda gırerek hastahğa setzmiı (a.a.) Dün sabah Izmire bep olmaktadır. gelen Genel Kurmay Başkanı OrOte yandan yıne ilgililerın ageneral Cenıal Tural. beraberınde çıkladıklarına gore şehrimizm Hava ve Denız Kuvvet Komutançesıtlı semtlerınde gorülen sarıları da olduğu halde, saat 11 de lık vakalannm toplamı ise 47 dır. Hava Harb Okulu Öğrenci Alayını denetlemişür. Fakat dığer semtlerdekı vakalar salgın halinde değildir. Orgeneral Tural, denetlemeden sonra, Hava Harb Okulu dğrencılerine hıtabederek özetle şunlan soylemistir: «Çelik kanatlı, çelik evlâtlarnn. Goklerden geliyoruz. Size gdkleritı selâmlarını ulaştınyoruz. Gbk şehitlerinin ruhları içinden geç. tik. Onları taıaf ederek, zijaret Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ederek geldik. Siz onların tâkipci Turkıye İşçi Partısınden istisi olacak, onların yolunu en >ükfa eden bırkaç üyemn «Partinin (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) komünizmi savunduğu» yolunda ileri sürdükleri iddialar Ankara Savcılığınca incelenmektedır. Konu üzerine, dün kendlsiyle konuştuğumuz ilgıli Savcı, durumun basında yer alan şekli ile incelendiğtni, bir tahklkatm bahis konusu olmadığını, söylemiştir. öte yandan yine Ankara Savcılığı, Siyasal Bilgıler Talebe Ce mıyetı ve Ataturkçüler Derneğı hakkında yayınladıklan bazı bil dirilerden ötüru dun dâva aç mıştır. TAŞOCAĞl ÇÖKTÜ, 5 İŞÇİ ÖLDÜ ESKlŞEHtR Mıhalhçık ılçesıne bağlı Yunus Emre ko\un de Devlet Demır Yollarına ta? veren Sâdık Yıgıt adındakı bır muteahhıdın tasocağında dun ak sam mevdana gelen soçük 5 isçınin nlümüne. 2 ısçının agır surette varalanmasma sebep olmuîtur Olayda ölenler şuniardır İsmet Figit. Esref Erdem ve AIi Erdem. Mehmet Senel ile Etnın Kıhç'dır Ağır yaralı olan Muharrem Aslan ıle Bekir Aslan da hastahaneve kaldırılarak tedavi altma ahnmışlardır Olav venne gıden Valı Osman Merıç kaza ıle bızzat lgılenmıştir Tural Hava harbokulunu denetledi Wilson!a şıse fırlatan çocuk özür diledi LONDRA, ( I A . ) Harold Wıl son'un yüzüne, bir seçim konuşması yaptığı sırada şişe fırlatan 14 yaşındaki çocuk, dün bir mektupla kendisinden özür dilemiştır. Alan Wight ismindeki çocuk, gerek okulunun müdürü, gerek ebeveynı tarafından cezalandınlmıştı. İşçi veya Muhafazakârlardan hiçbınnın tarafını tutmayan Wıght'ın bu ısı herhangı bir siyasi maksatla yapmadığı, tek maksadımn «yararaazhk» olduğu anlaşılmaktadır. Esasen Başbakan Wilson da çocuktan dâvacı olmamıştı. Gümrük memurları tarafından ele geçirilen tabancalar İki milletvekili MP den istifa etti SİLAH KACIRAN BÜYÜK BİR ŞEBEKE MEYDANA ÇIKARILDI Bir Suriyeli tarafından idare edildiği bildirilen beyneunüel silâh kaçakçı şebekesi dün Gümrük Muhafaza ekipleıi tarafından suç üstü yakalanmış re ilk olarak transız ordusu ve polisinin kuliandığı 65 adet son sistem tabanca ele geçirihniştir. Istanbula mubtelıl yollardan ka çak silâh getirüdiğını oğrenen Bolge Âmlri îsmaıl Hakkı Kuıci dedektifleri vasıtasıyle şüphell sahısları ızlemeye başlamıştır. A'ınan bır haber üzenne 4. Levente baskrn yapan Suphi Özinan ve Tahri Unay isımlerindekı memuriar 7.65 çapında UNtQüE marka 64 tabanca Ue 22 kalibrelik bir Friber tabancasını otobüs da rağında ele geçirmislerdir. Silâblan taşıyan Nuri Çamlı isimll şahıs giimrük memurları tarafından hemen nezaret altmr alınmıs tır. Yapılan ilk tahiukatta tstanbula Alman plâkalı Opel marka bir araba ile büyük miktarda tabanca getirıldıği tesbıt edılmıştlr Gumrukçe ismi tesbıt edilen Sunyell şahıs, sılâhlann bır kısmını satmıştır 200 adetlik son parti satılırken gümrük ışe elkoymuştur. tsımlerı tesbıt edilen şebeke başı ve elemanlanmn vakalBnması (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Bır süredır davranışlanndan AP ye geçeceğı anlaşılan ve böy le bır transferin gün meselesi olduğu belirtılen MP li tstanbul Mılletvekıh A. Şeref Laç Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar ıle bırlıkte MP den istifa etmiştir. CKMP grup olmak için çalışıyor Ankara, (Cumhuriyet BHTOSH) Istanbul milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın partiden istıfasından sonra Grup olma niteliğini kaybeden CKMP nin liderleri iki gundenben partılerine milletvekili kavdetme yolunda faalıvete gırişmislerdir. İlk olarak bağımsız* milletvekili Mehmet Ali Arsan ile temasa geçilmış, Arsan sadece «En Iflzumlu gördüğünüz anda sizinle beraber olnrnm» cevabını vermıştır. CKMP li liderler daha sonra, bir sure önce AP den aynlan Reşat özarda ile dün partiye girmesi yolunda mutabakata varmışlardır. Ancak, Özarda tesbit edilen saatte partide yapılacak torene geîmesi beklenırken, gelmemiştir Boylece CKMP yoneticılerınin iki gıinluk çalısmalan h«rhangı bır sonuca ulaşamamıstır. İnönii, Org. Yılmaz'ı febrik etti Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı İsmet I nönu ve Parti Genel Sekreten Kemal Satır, dun saat 17'de, Kara Kuvvetlen Komu^anlığına gıderek bu göreve atanan Orgeneral Reflk Yılmazı tebrii etroislerdlr. Ecvet GÜREStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog