Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 T A A H H Ü T EDER Sahlbl: NAZİME NADt *• Genel Yayın Mudürü: ECVET GÜRESIN * Sonıralu Yazı İşleri Müdürü: EBOL DALLI • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaacılık ve Gazetecüik T.A.Ş. Cajaloğlu Halkevi sokak No. 3941 hLERİ: Kflçöksaat Meydanı Edinre Hanı Adana Telefon: 4550 * ANKABA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. • Yenişehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • IZMIB Gazl Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABONEvelLÂN Senelik 6 aylık 3 aylık Türkiye 75.00 40.00 22.00 Haricl 198 00 93 00 49.50 Ba şhk (Maktu) 2 3 4 5 incl sahifelerde t;santimi) 6 7 ncl sahifeler Nişan, Ni kâh. Evlenme. Doğurn (Maktu) 2011 40 35 75 Lıra Öîüm, Mevlit. Teşekkür ve Ka.vıp arama 5 cm 90 » Ölümf Mevlit. Teşekktir ve Kayıp arama 5 cm 30 » SAYISI 25 KURUŞ CHfnhsırbaşkaıılığı Gözünüzün en iyi dostu meselesi ASTRA i ampulleri (Bastarafı l încı sahitedeı vekillik etme maddesinde gerçi ölüm, çekilme veya «başka bir se beple Cumhurbaşkanı makamımn boşalmas!» halincen bahsetmekte dir. Ancak başka sebepler arasma CumhurbEşkanmın bir raporla tesbit edilecek hastalık haünin nasıl »ireceği ve girdiği takdirde T.B.M.M. nin nasü karara varacağı yine maddeyi dar anlamda yorumlayanların ortaya attıkları îddialar arasındaciır. Buna karşı ileri sürülen formüle gelince o da çudur: Madem ki Cumhurbaşkanı görev yapamaz hâle gelmiştir, binaenaleyh bu durum eğer tam teşekküllü bir sağhk kuruhı tarafınrîan tesbit edilirse, ölüm ya da çekilme hali gibi mEkanı kendilieinden bosalscak ve raporun bir tezkere ile T.B.M M. ne bildirilmesi dahi meseleyi halledecektir. Anayasa maddelerinin dar ve ge niş yorumu yanında asıl önemli zorluk sayın Sunayın karanndan da gelmektedir. Bildirildiğine göre sayın Sunay, Cumhurbaşkanı sayın Gürsel tedavide iken onun yerine seçilmiş olmayı istememektedir. Bu durumda yeni Cumhurbaskanı. rapor verilse dahi nasıl seçilecektir. Beri yandan sayın Sunayın 30 martta senatörlük görevi de muhtemelen sona erebilecek. eğer Cumhurbaşkanhğı seçimi yapılmazsa, Cumhurbaskam Vekiünin kendisini yem'den kontenjan senatörü olarak tâyin etmesi gerekecek Bütün bunlardan anlaşıhyor ki meselenin halli uzatıldıkça ortaya çıkan ve belki de çıkacak o!an problemler, işleri büsbütün karıştıracak, böylece .Cumhurbaşkanlığı makamının T.B.M.M. tarafın dan seçilmiş bir başkan tarafından doldurulması gecikecektir. Bu bakımdan meseleye 30 marta kadar bir çözüm yolu bulmak gerekijor. Yol herhalde sudur: 1 Eir sağhk kurulu sajnn Gürsel'i Washingtonda muayene edİD raoo' verir. Bu rapor Hükumetin teklifiyle secim sı^as.ndaki ııvgulamaya uvularak T.EM.M. Genel KumUında ovlama sus'ivle kabul edilir. Dsha snnra da bo şalan makam için yeni Başkan seçimi yapılır. 2 Savın Gürsel. ister Cumhurbaşkanı o'sun, ister eski C'imhurbaşkanı, Türkive Devleti 27 Mayıs liderini Amerikada tedavi ettirecek güçtedir ve bu tedavi için gereken tahsisatın •'•p;imesi hiç de önemli mesele değildir. 3 Cumhurbaşkanhğı makamı boşaldıktan sonra savın Sunavm üzerinde dıırdu?H sebepler ortadan kalkmaktadır. Zira kendiliğinden bosalrnsnın Anayasaya göre znten mümkün olmayan iskatla ilgisi yoktur. Normal yol izlenmiş ve makam yeni seçim için açık hâle getirilmiştir. Y. Hâkimier Kuruiu Kanununun 77 ci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddia edildi înegol'den Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına atanan ve atanmasmı durdurmak için Danıştay dan tehiri icra kararı alan Mer> met Feyyat, 63 ve 45 sav.iı Yük sek Hakimler Kuruiu Kanununun 77. maddesinin Anayn^ava aykırı olduğun'i ileri %ürmüştur. Savcı Menrr.ot Feyyat, bu konu . da Danıştay Beşinci Daıresıne baş vurmuştur. Feyyat, talebinde «Anayasamızın 1İ7. maddesinde belirtilen savcılık teminatı | ile ilgili emredici hfıkıim muvacehesinde naklime esas olan dâvâ konusu, 45 sayılı kanunun 77. maddesiyle Hakimler Kannnunun 63 maddesi, Savcıların nakil işlemleri, siyasî parti ortamından gelen bakanın mutlak yetki sine terkedilmiş bnlnnmasi sebebi ile Anayasaya avkındır. Ba itibarla, tayinimin iptali ile ilgi li dosyanın Anavasanın 152. maddesi geregince Anayasa Mahkeraesine çönderilmesine karar ve rilmesini istemekteyim» demektedir. (Baştarafı 1. sahifede) dımın arttırılması '(>z konusu olmariı» Hemistir Konsorsiyum, «Plânda değHklik» görüşünde Profesör Yaiçın (Bastarah I tnci sahifede) partinin sözcüsüsünüz» sözleri İle başladıktan sonra, iktisadi liberalizm ve siyasî liberalizm kavramları üzerinde durarak, Siyasâl Bilgiler Fakültesi olaylarına şöyle değinmiştir: ] « Menderes devrinde profesörlüjünüzün tasdik edilmemesi | üzerine aynı fakülte içinde ben, | fikir nzgürlüğünc darbe indirildi ı ği için istifalı gezdirn. Fakat bu , gün aynı fakültede Anavasanın ; ve kanunlann tanıdığı haklar çerçevesinde bir konfcransçının kon feransı sırasında fakültemiz taşianmış, irtiea tyunlarınca. «komünist fakülte» diye bağınlmıştır. Bu sıraaa sizin gülerken 32 dişini birden söstereı. gestapo şefi İçisleri Bakanınııı vanında nl duğunuzu tesbit ettik. Bu sizin | liberal anlayışta olmadığınızın, ; liberalizm maskosinde faşist olduğunuzun açık bir delilidir. Kafa fzdirmeye kalkıyorsunuz. Fakat. kafaları ezerken kafalann ezildiğini unutuyorsunuz. Kafanızı fikirlerle ezeoeğiz. Bu çevreyi bana yakın görüyorsanız sizinle, İmam • Hâtip veya İlâhiyat Fakülteleri önünde hem siyasal, hem iktisadi konuda tartısalım. Kabul edîyorsanız tartışalım.» Aksoy'u cevaplandıran Yslçm. özetle şöyle demiştir: « İki şartla. Tartışma entelTektüel seviytdpkaftıcaktır. Bir taraf hakaret edecek. diger taraf bu sınırların içine girmiyecek, bu da olamaz. Siz bn heyecan ve tutnmunuzla k.i'acaftınıza göre. ben siz'nle tart?şmavı lâzumsuz bulurum.» Aksoy an sorufanna rtev.Tm ederek. «Biz, minrier (füreşçisiyiz. Yaelı güreşri rieâiliz» demi'ş, zaman zaman Yalçın'a orada bulunan'.arın toplu halde sorular yönelttikleri görülmüstür. Aksoy. Yalçın'dan AP nin iktisadi mandacılığı kabul edip etmediğinın açıklanmasını istemiş. Yalçın ria. iHiç hir vatandaş iktisadî mandacılığı benimsemez. arkadaslar» demiştir. ümuiı Mümessiilik: Starel Kom. Şti. Bankalar Cad. No. 124 Telefon: İstanbul: 49 11 26 44 64 52 Reklâmcılık 1193;30«4 ! Ortam gergin (Baştarafı 1 inci sahifedc) nasıl düzelfilmesinı düşündüğürü muhalefet partileri ile. aceleye ihtiyaç göstermeyen bir serirkanlılıkla incpler ve mutabakat aramaea çalısır. »'ASİRET TOLI T NA DAVET n * < ı ı akıl ve basiret yoluna fi^ ^ r i l m f d i ^ i , parlâmentonun oItım.'u calîSTr.iFi imkânı yaratılmadıjı ve Meclis dışında vatandnsları bf.liirü. hirbirine diisman edici. hattâ birbirine kıfdıricı tahrikler devam ettiSi takdirdf. üzücü olavların artmasıniın duyduju endisevi CHP Merlisi bueünden belirtmcyi kendisi için bir memleket çörevi sayar. Oku! Spor Yurtları i I j Basbakan Süleyman Demirelin ! ecvek biitçe konuşma'mda ve ee1 r»k.«e son basın toDİantışınrii «Plânın revizvona tâhi tutularaKi» sek^ndfki aciklaması ile ilei li olarak bazı Belis:neler ortava çıkmıstır. Bu konn ile ileili eelişmeler özel "V'o su iki noktad^ tonlanmakta | | •pıııııınııııııııııııııııııiHiıııışıiüiııııııııııiBiııııııııııı*. (Baştarafı Spor sayfasında) zanmıştır. S. Joseph: Zeki K 7. Erdem 7, Avusturya: Leman K 6. Garbis Alber 7, Garbis 7, Süleyman 7. 5. Ara 4, Viran 6, Eftat 5, Emin Kadıköy K. Orta: Bayram K 6, 5.. Oğuz 6. Gültekin 5. Ömer 5, SuS. Benoit: Atillâ K 7, Deniz 5. at 5, Kutsai 5, Ahmet 5. Sifarn 5. Rafe 4, Kostanıin 6, Ahmet 6. Atletizm iki kuvvetli takım olan DarüşErkek okuiiar arasındaki kros şafaka lisesi orta ile İstanbul liseligi saat 14 de Haydarpaşa Lisesi si orta maçım 47 35 geçen yıparkurunda yapılmıştır. lın şampiyonu Darüşşafaka almışOrtalar 1500 m.: tır. 1 Rıfat (A. Hisarı Orta 4.40\ Darüşşafaka: Turgut K 8. Mus2 Recep (Beykoz Orta 4.441. 3 tafa 5, Nihat 5. Seüm 6, İzzet 7, ; Asım (Beykoz Orta 4.44.2>. Hasan 5. Nihat 6. j Takım tasnifi: Ist. L. Orta: Berna K 7, Edip 5, 1 Beykoz Orta 75 puvan, 2 Bedıi 6, Namık 4, Cüneyt 5, FaA. Hisarı Orta 102 puvan, 3 Üs(Ba«tarafı 1. sahifede) İk 4. ; küdar Orta 177 puvan. Eğer bu saııatçının ıjitmesi bu Yeşilköy Orta ve Musevi L. OrLiseler 2500 m.: ölçüde ivedi bir emirle öıılenecek ta gelmediklerinden Bakırköy L. 1 Melek Aras 'Pertevniyal L. ( kadar sakmcalı idi ise. hazırlıklaOrta ile Mahmutpaşa Orta hük8.54.6 ı. 2 Gazi Türkmen <H. Parın bütün ayrıntıları bitirilinceye men galip gelmişlerdir. şa 9.05.6), 3 Özksn Atalay (H. ı kadar bekleyen ve komşu bir 01 Paşa 10.13.16 i. '< keye karşı devletlerarası ııezîUet H. Paşa Lisesi salomt Takım tasnifi: : knraHanna saygı da sSlgeJen IfTahsin Turan 1 Kabatas 138 puvan. 2r Per••>}• lerelc'. Bu salondaki tek basket karşıBakanlığınızi < T ynrfıroc tevniyal 156 puvan, 2 Haydarpalaşmasını Kadıköy Koleji Ortayı ganacak şeküde yanlış bir hareşa 168 puvan. 43 17 yenen S. Joseph Orta kakete sevkedenler hakkında ne gibi bir işlom ıliişiinülmcktrdir? Ba kanlığınızm tutumu ve devletimizin dış ilişkileri yönündeıı bir kez dnha tckıar edilmemesi umut ve dileği ile sorulavmm cevaplandırılmasmı rioa ederim.1 Eminönü Zindankapı Mahallesi Sobacılar Snkağında 354 >TESFXEKİN TCyÜZİ' sda, 2 parsel sayılı ve üzerinde muvakkat baraka inşa edilecek Öner™enin kapsadığı olaydan ?r?r. sene'ik 5000 lira muhammen hedel üzerinden 3 sene müddetsonra Milli Eğitim BakanlıŞı Müs le ihale olunacaktır. llk teminatı 1125 liradır. lEmlâk ve İstimlâk teşarı Adnan Ötügen: Hilanet Müi. de) Simşekin yöneteceği 27 mart pa2 Cerrahpaşa Hastahanesine lüzumlu 4 kalem ilâç 13.040 zar günü İstanbul Şehir Senfoni liralı'c tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İ!k teminatı orkestrası konserini de. afişlerin 978 liradır. (Cerrahpaşa Hastahanesi Başhekimliğinde) asılmasma ve biletlerin satışa çı3 Belediyeye bağlı hastahanelerin 1966 mali yıh ihtiyacınkanlmasına rağmen engellemiş. dan bulunan 8000 kg. buleur cem'an 12.400 lira tahmin bedeli daancak son dakikada izin verildiğihilinde satm alınacaktır. İlk teminatı 930 liradır. ıLevazım Müd. ni bildirmiş, bu «efer Şimşek. provasız konscr idare edemiyeceği 4 Beykoz Karacaburun Caddesi üzerinde Abrahampaşa kogeekçesi ile kabul etmemiştir. rusu önündeki 16 parsel ve takriben 6662 m2 sahalı mahallin Adnan Ötügenin kültür müsteçayhane ve kır kahvesi olarak işletilmesi işi senelik 6000 lira şarlıeına gelme?i ile, Şef Htkmet muhammen bedel üzerinden bir sene müddetle ihale olunacakSim^ek'in çalışmaları çeşitli şetır. tlk teminatı 450 liradır. CEmlâk ve İstimlâk Müd. de> kilde engellenmeye başlanmış, 5 Belediyeye bağlı hastahaneîerle diğer müesseselere müsteşarla knnuşan Simşek, bu 1966 mali yılında lüzumlu 1450 kilo nişasta ile 1550 kilo irmik nun nedenlerini ösrenmek isteceman 4935 liralık tahmin bedeli üzerinde satın alınacaktır. miştir. llk teminatı 370.13 liradır. (Levazım Müd. de) Müsteşar. Simşek'in yazdığı «2? 6 Belediyeye bağlı hastahaneîerle dieer müesseselere 1966 Mayıs marşı» nın «Marş Enternasrr.ali yılında lüzumlu 185 kilo kuru bamya cem'an 4255 liralık yonel» e benzediğini belirtmiş. bu telımin bedeli dp.hilinde satm alınacaktır İlk teminatı 319.13 nun üzerine bu marşa adını koyliradır. (Levazım Müd. de) mıyan ve eski bir asker oian Hik7 Bakırköy evlendirme dairesi nikâh salonunda iki sene met Şimşek. eserine adını yazamüddetle fotoğraf çekme isi senelik 2050 lira rrıuhammen bedel rak, incelenmesini isteyen bir di üzerinden ihale olunacaktır. İlk teminatı 3(1750 liradır. lEmlâk lekçe ile eserini bakanlığa gönve îstimlâk Müd. de) dermiştir. Bu davranışı da Kültür * Eyüp evlendirme dairesi nikâh salonunda fotoğraf çek? müşteşan tarafından hoş karşım? işi. seneîik 2000 lira muhsmmen bedel üzerinden iki sene lanmıyan Simşek'in dış gezileri, iç müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 300 liradır. (Emlâk konserleri ardı ardma bozulmaya ve İstimlâk Müd. de) başlamıştır. Konunun Parlâmento Tahmin bedelleri, kira bedel ve süreleri ile ilk teminatları ya da aksettirümesi üzerine Külyukarıda yazılı işler 7'Nisan'1966 perşembe günü saat 15 de tür Müsteşar: Adnan Ötügen Sim Belediye Saraymda topıanan Belediye Encümeninde 1. 4, 7 ve şek"e, «Bu gibi davranışlann ken 8 inci işler açık arttırma. diğerleri açık eksiltme suretiyle şartdisi için ivj sonuçlar yaratmıyanameleri veçhile ayrı ayrı ihale olunacaktır. cağını> söy.erniş ve aralannda «Ge Sartnameleri hizalarmda yazılı Müdür'ıüklerde becielsiz olaricilik, kafatasçılık» konularının rak görüîecek veya alınacaktır. da yer aldığı sert bir tartışma geç İhalelere iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banmiştir. ka teminat mektup'snnı, (2, 3, 5 ve 6 ncı işler için 1966 yılı TiÖğrenildiğine göre. Hikmet Şim caret Odası vesikalarını) hamilen muayyen gün ve saatte Beşek uluslararası skandallara selediye Encümeninde bulunmaları lâzımdır. bep olan, ilân edilmiş, biletleri satı?a çıkarılmış konserlerini, an (Basın: 10055) 3092 laşmalan, hiçbir gerekçe göstermeden iptsli cihetine giden, yerine başkasını yollayan Kültür Müs teşarlığı için Danıştaya da başvurmuştur. Olay, sanat cevrelerinde dikkat le izlenmektedir*. Orkestra Şefi ^BKonsorsiyumun son iki toplantı >"n''q ileri sürülen «revirvon» fîkri. R'i düşünceve göre. Türkiyede büyüV bir ikt^adi notansivel varHır. Tüln'r Wqtı bVk" i';ide t'i tulnr^ırhr. Bptı. b\ı i!r«is^di potsn sjvelriPTi vsbanrı " ™ ' » P volıı İ'P vararianmalı ve Tıi'VivpTiin k»lkmm"ir'^ varrbm ed;lmel'Hir Bu knnuda ilei r»kpn nokta. Kon?or•=i^um G"""' tlek'et»ri Hackette'in PcH«'<» OFCT1 ne7dinde rppvcut Turk Da'mî DeİPMSvonunu d'kkato a'maV=i7in dogrııdan doğruya Maüye Bakanlı*ı ile muhaberata eirismesi ve revizyon esas'arı iire rinde bir giz'nik hava.ını yaratmak istomesidir. Konsorsiyumda beliren bu EÖrüş ile ileili ayrıntılı ca'ısmalann Ankarada A.I.D. TP=ki!âtı tarafından yapıldıeı D.P.T. yetkiülerince belirtilmistir. Aynı yetkili j 4ere eöre. bu fikrirv ortava atıldı eı ve Mamduh Aülür'.üjı \Tü«tesar ! lık görevinden ayrılmasından bu va"p geçen süre icinde A.I D. ile D.P.T. arasmda her hangi bir yazışma ya da müşavçre van'lmayıs'nı d'> H'kkot r»ki!mehted ; r. MİSAVtRİN MİSAVİRİ HİB?ısbakanhk Öze! İktisat Müşa viri tarafından vürüttilen proieksiyon calısmalannın da bu konu ile geniş i'çisi bulunduâu ileri sürülmektedir. Başbakan'ıeın kanuni İktisat Müsaviri D.PT. olması gerekirken. Plânlama Teşkilâtı dı şında bir takım çalışmaların yapıl ması da eeniş vorumlara yol açm'=tır DPMİREI/İN nf'NKÜ SÖZI.ERİ Öte yandan. Başbakan Süleyman Demirel. dün b;ı konuda basın mensuplarının vönelltikleri bir so ruya cevap olarak «Plânın rp\iıyonu knnusıında hir müteha«sıslar heyeti çalışmakindır» demis. aicak mütptiassıslar heyetinin nerede ça lıştıgını öğrenme amacmı çüden bir soruyu cevaDsız bırakmıstır NELER TEKLtF EOtLİYOR? Konsorsiyum vo AID nin telkin ettiği revizyonda aâırlık verilecek konulan şu noktalarda toplanmak tadır: O Kalkınma hızmın düsüriilmesi. A Yeraltı servetlerinde yabancı sermayeye imkânlar verilmesi. S Turistik sahillerin Prof. Baade'nin ortaya attıfı teklife uygun olarak yabancılara parsellenerek satılması ve bn verlerin ancak bn sekilde deferlendirilerek tnristik çeiismenin sajlanması. O Mukaveseli avantajlar kuralma uygun bir imalât sanayii konusunda ortak pazar ülkelerinden yararlanılması, O Ekonominin. tamamen ta nma dayalı kılınması ve Türkiye'nin Avrnpa'nın kısmi tahıl amhan haline çetirilmesi, A Yüzde 60 oranmda kamu ve yüzde 40 oranında özel sektör şeklindeki yatırımların dağılımında bu oranın tersine çevrilmesi, Konsorsium ve özellikle A.I.D. tarafından telkin edilen bu konulardan hangilerinin hükumet tarafından benimsendiği heniiz tesbit edilememiştir. tkincı beş yılhk kalkınma plânı ile ilgili çalışmaların sonuca doğru yaklaşması halinde bu konularda daha kesinlik sağlanacağı ileri sürülmektedir. İstanbul Belediyeslnden kadar daha vakit var» cevabını ler. Demirei ise. her fırsatta konunun «Hassas» bir konu olduğunu , vermistir. GÜRSEL'ÎN TüRKİTEYE isrnrla belirtmektedir. I İSTİFA EDECEK !\Ü? j GETtRİLECEGİ SÖYLENTİSt Q Cumhuriyet Senatosunda «Ad ÎALANLANDI H Başka bir mesele, Cumhurçekme» 30 Mart tarihinde yapılaCumhurbaşkanı Cemal Gürbaşkanı değiştiği zaman. hükumecaktır. Ad çekmeye Cumhurbaşsel'in Türkiyeye getirileceği yotin istifa edip etmiveceSi mespîesikanl:ğı kontenjan grupu da katılunda bazı akşam gazetelerinın dir Atatürk öldüğü zaman Bayar lacaktır. 15 kişilik kontenjan gruHükumetinin. yeni Cumburbaşkayaydığı haber hakkında bir hüpundan 10 kişisi kur'aya girecek nına istifasını vermesi böyle bir ve bunlardan beşine kur'a isabet kumet üyesi şunları söylemiştir: teamülü doğurmuştur Anavasada edecektir. Cevdet Sunay, Rasıp « Bu da nereden çıktı? Katiı Üner'in yerine tâyin buna ait bir kayıt olmamakla beedilmiştir. ren yalandır.» raber. Hükumet Baskanınm CumRagıp Üner ise, bu dönem kur'ahurbaskanı tarafından tâvin edüe ya tâbi tutulacak kontenjan senaceği hükmü vardır. Bu durumda törleri arasında idi. Anayasanm yeni Cumhurbaşkanı seçilince De73 üncü maddesi, istifa eden bir (Baştarafı I inci sahifede) mirel Hükumetinin çekileceği ileüye yerine seçilen yeni üyenin, ri sürülmektedir. yerini aldığı senatörün süresini rı olduğunu öne sürerek bundan tamamlıyacağmı öngörmektedir. böyle gensoru önergelerinin matÖğrenildiğine göre. Demirel de Bu durumda Sunay da 30 Martta baada bastırılarak milletvekilleriaynı kanaattedır. Bu fırsattan fay yap:Iacak kur'aya katılacaktır. ne dağıtılmasını istemiştir. Başdalanarak kabinede beklenen deKur'a, Cevdet Sunay'a isabet kan bu önergenin Başkanlık gisikliği yanacpktır. Ancak wn ederse ne olacaktır? Bu soruya Divanma sunulacağını söylemişgünlerde AP Grupunun içindeki AP. liler «kolay. yeniden tâyin ehava, Demirelin bu söni='inü detir. d!lir» şeklinde cevap vermektedir ! Soru önergelerüıin okunmasına ler. ; AVD İCMF. geçilmiş, ilk sıralarda bulunan M Millet Meclisinde i'erde yacılAli Aybar'ın ve İhsan Ataöv'ün Buna karşı C.H.P. liler, Bekata ; ması mııhtemel bir "CumhnrbaşAmerika ile yapılan ikili anlasnın ağzından Senato Baskanı ve kanı and icme töreni. için protomalarla ilgili sorularına salonda Cumhurbaşkanı Vekili Atasagtın' kol çalısmalanna başlanmış ve bu bulunan tek bakan Cihat Bilgeun istifa etmesi ve yerine Sunay" çalışmf'"" riızlandınlmıştrr. han Dışişleri Bakanının cevap ın Senato Baskanı seçilmesi tefcSECrvi NF ZAMAN vereceğini söylemiştir. Az sonra lifini ortaya atmışlardır. Böylece YAPILACAK? Bilgehan da salondan çıkmıştır. Sunay, Cumhurbaşkanı Vekili oCumhurbaskanlıeı seçiminin ne BAKANLAR GELrYOR lacak ve mesele halledilmiş olazaman yaoılaca&ı henüz tesbit eYarım saat aradan sonra sacaktır. Ancak bu teklifin ortaya dilmemistir. Cumhurbaskanının londa 7 bakanın hazır olduğu göatılışında C.HP. lilerin bir en T.B.M.M. tonlantısında seçilmesi rülmüştür. Bunun üzerine gündisesi de yer almaktadır ki şudur: gerekmektedir. 25 mart 1966 cuma demde yer alan soru önergeleri Kontenjan grupu içinde kendisi5ünü bir T.B.M.M toplantısı yapı cevaplandırılabilmiştir. ne kur'a isabet eden beş senatör. i lacağı yetkililerce belirtilmiftir Toplantı bugiin saat 15'e bırayeniden seçilecektir. Bu seçimi Ancak bu toplantının gündeminde kılmıştır. Bugünkü oturumda Atasagun'un yapması halinde AP bazı tahkikat komisyonlan dosyagecekondu kanun tasansı görüşü eğilimli üyeleri seçebileceği. bulannm incelenmesi yer almaktalecektir. nun da AP ye dönük oylarm sadır. Meclis Bask^nı Ferruh Bozyısmı artırmış olacağı ileri sübeyli. Cumhurbaşkanhğı seçimi için henü? bir tarih tesb ; t edileme rülmektedir. diğini hiMirmıVir. BU !\TESELELER NASIL HALLOLABİLİR? BEKATATA T.ÖRE TEK CIKAR YOL 1 3 Bütün bu meseleîerin parti !iÖte yandan CTTP Renpto Grııp derleriyle yapılacak bir toplantıda Pasabahçe grevini yüriiten Ba=kanvekili Ankara Senatörü ele ahnması önceki gün yanılan Kristaltş Sendikası. greve son Hıfzı O»tız Bekcta da konunun AP Senato Grupu too'antısında isvermek için «Topln söıleşme» tek cıkar yolu olarak Sunayın Sena tenmiştir. Ancak gene synı topto Baskanhğma getirilmesini öne anlasmasına bazı hükümler kolantıda böyle bir liderler top [ ansürmektedir. nulması görüsünü dün ortaya tısının CumhurbEsk^nı Vekili Ataatmıstır. sagun tarafından düzenlenmesi ge DEMİREI, «VAKİT VAR» OEDİ Daha önce TürkIs yetkililerine «yapılacak anlasmavı kabul Başbakan Süleyman Demirel. CFKÎNİYOR ediyoruz» seklinde yazılı belee dün. gazetecilerle yaptığı konusveren Kri?talJş Sendikas;nın bu mada. «Cumhurbaçkam seçimiE İ Ö t e yandan hükumet üyeleri, tutumu, yeni bir anlaşmazliî'.n ile ilgili olarak sorulan çesitli C'jmh'jrbaşkanhcı konusunda yapılacak her hantji bir hareketin ortava çıkmasına yol açmıştır. sor'ulara. «Paha erken olduçn» muhalefet tarafından istismar ediŞehr'.mizdeki Türkİş tcra HeSerekçesinı ileri sürerek cevap leceği korkusu içinde bulunmakta vetı üvpşı senriika başkanları, vermemi?tir ; cır. Bu korku. h'ilcumet iivelerini «endikanın so;ı kararını Türk Dpmirel. «Cevdet Sunav. 3 1 ( cckinsenlije sü'üklpmektedir. Bats Gçnel Merkezıne bildırmisler martta yapılacak Senato secimzı üyeler. «FarzedPİim ki rapor adir. Türklş'in teküfi nasıl karleri kur'asına katılacak mırlır?» Imrlı. Ya Oürsel iki gün sonra ösıl'.vncaŞı merakla beklenilmeksorusuna karşılık. «Avın 30 una liirse. ne yaparız. Rııııo muhalefet tedir istİ5mar etmez mi?. demektedirA.nkara'da imza edilen an!aşmaya göre, 2300 grevciden 5 ı harıç. bu akşama kadar müracaat edenler, ısbaşı yaDacaklardır Ancak ısveren. son iki günden ben BRÜKSEL (AP) Türkiye budevam eden olavları gözönüne Muhterem Emeklı Albay gün, Avrupa Ortak Pazarı ile alarak ışçilenn dnlasmadan haFahri Tümer ve ailesinin bü16 aydanberi yaptığı ortaklığın berdar olm3ri:kları düşünceFivie yük acısım paylaşır. yavrujr£ Tiftr"""™ ol1.Q£tic£İerii2£İ£iı ^^vlr Tanndan rahmet. kederli ve duğunu bildirmiştir. .•r Bu zaman a^î 1 ailesine haşsaSlıeı dileiçinde. müracaat eden ısçilere Türkiye Dışişleri Bakanı Çagriz is>ıı^ı vaptırılacaktır layangil. Türk delegasyonu ile TÜRKER PETROL Altılann Bakanları arasında yaÖte yandan iddia edildiğir.e Akaryakıt ve Tesisatçılık pılan toplantıdan sonra verdiği Söre. dün fabrikaya gelen ve isçi lerle kor.uşan Petrol İ.s Sendjkabeyanatta «Ortaklığın ilk yıllık Limited Sirkrti sı Baskanı Ziya Hepbir, yapilan raponı bugün tasvm «•dilm'stir Ankrıra Subesi protokolla Türkİş'in işcileri satve yakında Türkive Ruvük Miltığını söyîemiş. greve devam etlet Meclisi Baskanlı&ına verilemslerini jst""^fi(Baştarafı I inci sahifede) Senatoda ad çekme Meclis'fe Kristal lş yeni hir tf yajylı HŞ SÂ8LIG3 Türkiye Orfak Pazar'dan memnun ANLAŞMA Türkiw9 Şişe ve Oam Fabrikaları A, Ş, nin Pasabahçe Fabrikası işyerinde, Türkiye Şişe, Cam ve Kristal Sanayii İsçileri Sendikası CKristalİş) tarafından uygulanmakta o)an grevin, 49 ırüaü aşan bir süreöenberi devam etmesi ve ayni 5>irketin Çayırova Fabrikasında Ha bir uvuşmaziığın mevcudiveti muvacehesirsde; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu i!e Türkiye İşveren Sondikaları Konfederasyom; yurdumuzda sosyal banşın tesisi ve korunması bakımından mevcut müşterek çorumlulukları dolayısıyla konujiı karsılıkh sevgi ve saygı içinde cle alarak bir çözüm yolu bulmak hususundaki görü? birliği üzerine; Türkiye İsci Sendikaları Konfederasyonu adina. Genel Sekreter Haül Tunc, Malî Sekreter Omcr Ergün ve Genel Sekreter vardımcısı Eth°m Ezgii i!e Türkive t^toren P°ndikatan Kontpderasvcnu ad?na Genel Başkan Dr. "jah^p rîoc^.topcu, Yürütmp Knmitos^ B!skanı Saim ^ersinoe'i' ve Yönetim Kurulu üyesi Macit Selem 20/3/1966 nazar günü saat 16.00 Sa Ankarada toplanara • aşağıda belirtilen konularda anlaşmava varmısİ3rdır: 1 Adı geçen işyerlerinde, halen vüriir'iikte bulunan bir toplu is sözlesmesinin hu!un<îu5t' dikkafe ahnarak. Sendika talepleri arasında veı alan, asgarî ücretVrin yükseltümesi ücretlere zarr yapılması, vemek bedelinin vükseltümesi, mer'i »oolu is sözlesmesinvn muhtevasmı teskil ettiâinden toplu iş sözlesmesinin hitammda, veni vapıîacpk toplu is söz'eşmesi müzakerelerinde rlikkpte almmasma. ayrıca asgarî ücretler konusunda da ;ki Konfederasî'onun müşterek eavrPtte bıılunmalarına. 2 Camîş kolunda halen mer'i toplu 'ş söz'ncmp^i süresi icİTide isveri veya işkolu seviyesinde bir toplu iş sözleşmesi yapılmak vsya grevp gifilrnek istendigirde. Tiirkİş bu hareketlerin karşısında olduğunu işçiye ve kamu oyuna açıklay.icak ve bu hareketi hicbir sekil ve surette destek lemeyeeektir İşveren de gerek bu anlaşma gerekse mer'i bulunan toplu iş sözleşmesi hükürnlerW noksansız uygnlayacaktır. 3 Bu prensibin tabii bir sonucu olaraV Tülcİş üvesi r>ulunr>i Kristal fş Sendiknsmrn Türkiye Şise ve Cam Fabrikalan A.Ş. ne ?ıt Pasabahçe fabrikalarmda uysııVmakta olduğu gre\"n 21.3.196G pazartesi günü sabah saat 6.00 dan ititaren hukuken ve fiilen sona ermesini KristalTs Ser.dikEsı tarr.fından Çayırova Fabrikısı için rnevcut topluu sözleşme çağrısını da ayni tarihte gayr: kabili röcu olmak üzere eeri almasını temin ede?ektir. 4 İşveren Konfederasyonu yııkanda zikredilen şartların yerine eelmesi halinde işcilerden n sec. 24'3'1968 gününe kadar fşe başlayanlara ve hılen çalışmakta olanlara aşağıda zikredilen yardımı her iki işyeri için de temin edeceğini kabul eder: A İşveren bayramdan önce (Kurban BayTamı) mevcut şartlar ödemede buîunacaktır. dışında ayrıca altı yiiz TL Trafik kazasmda. H. Görk öldii, eşi aklî muvazenesini kaybetti GEREDE lspanvs eski Bü>ükelçilerimizden, Ali Haydar Görk, esinın kı;!landığı otomobille Ankaradan tstanbula gider ken bir trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldınldığı Gerede Sağhk Merkezinde ölmüştür. Geredenin Kazanlar köyü yakınlannda Büyükelçinin eşi Lemanur Görk'ün kullandığı otomobilin sol arka tekerleği patlamıştır. Direksiyon hâkimiyetinden çıkan araba, yolun saâ taraf:ndaki kayalara bindirmiştir. Çarpma sonucunda. Lemanur aklî muvazenesini kaybetm.iş. Ali Haydar Görk ile hizmetçileri Asiye Dumnn da çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Gerede Sağhk Merkezine kaldınlan kazazedelerden eski Büyükelçi Görk ile Asiye Duman, gösterilen ihtimama rağmen kurtarılamıyarak biraz sonra ölmüşlerdir. Muayenesi sonucunda. Ali Haydar Görk'ün. kalb krizinden öldüğü tesbit edilmiştir. umburiyeî, okuyuculan arasında 3 marttan Itibaren baslıyan î risan 1966 gününe kadar devam edecek llginç bir YARISMA acmıstır Bütün spor dallarının yanı sıra hıtbola verilen önem SporTntc ve dlğer yarısTnalarla artan tlgiyl gö zBnünde tutan İlgili yöneticller ligln çampiyonu kadar önemli olap bir olsva eŞiirrr.sIeT ve bunu Dir yarışrna konusu yapmısiardır KİMLER ÇIKACAK. fUMl.ER DÜŞECEK? Yanjmanın konusu: (Türkiye 1 liBlnden bu yıl n nc! Iige düşeceR Od takım tle Tlirkiye T nci lleinden bu vıl 1 tnc! lige vükselecek Ikl J takımın) tahminidir Bugünden Itîbaren gazetemlzde vayınîanmaya başiıyacaS reya bayllerimiz ve muhabirlerimiz tarsfından dağptılacak (YARISMA KUPOND) Ue okuyucu!arımi7 ve futbolseverler bu musabakaya katılabileceklerdiı YARIÇMANIN KÜHALLARI * Yarışrnaya katılacak okuyucular (YARISMA KUPONU) na tabmln ettlkler) dö'rt takımiD adını vazacaMar altına sdreslerfnJ dolduran imzalıyacaklardıt • Yarısmay» ber omıyucu ancak bir Irupcnla RatılabUecehrtlr ÖDÜLLER •Türkiye llglerl »ona erip düşen ve yükselen takırmaı Delll olunca Ozel bir kasada muhafaza edilecek yarışmacı kuponları değerlendtrilecek * takımı da doğru tahmin eden ekuyucularırmz arasmda noter huzurunda kur'a çefcilerels 1 okuyucuya: 19S6 • 67 sezonu TürkJje I İncl lifcinin 0 butün Ulerinde oynanarak maclarında eeçerti olacak (Nnmaralı tribün fcartı) bediye edilecektir * KUPOVLAR: KİMLER YARISMAS1 CumHurlyet Gazetes) SPÜH Ser\'ls) tstanbul Adresine postalanacak vey* bizzat getirilerek »erllecektlr. •• 7 nisan 1968 persembe eünü «aat 18.00 de «ona erecek, yansmaya •• * • nisan tarihinde postaya verilen Iruponlar da dahil edilecektir • Kiıtîler Kintler düşecek. eıkacak? Vefat ve Teşekkör 20 Mart 1966 pazar günü anî vefatı île bizîeri sonsuz acılara gark eden kıvmetli hayat arkada çım, annemiz. bfıyiikannemiz ve aile büyüğürruiz. C KATIP Anası Akyüz, babası iki hilâlizamandan doğma bir Burgaz tayımın Pedigresini kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. Lütfiye Akkoç (Cumhuriyet • 3110) B Mevcut iki maaş ikramiye dışmda aynca yarım rnaaş bir ikramiyeyi de Genel Kurul ve İdare Kurulunua tTıart ayı içinde (1966) yapılacak toplanülanndan geçirerek bu kurullann kararları ile ve her halükârda mer'i toplu î? sözleşmesi süresi içinde ödeyecektir. 5 Taraflar, grev esnasında çeşitli sebeplerle cezalandırılan işçilerin durumtı üzerinde de durmuşlar ve bu işçilerden İş Kanununun 13 ~ncü maddesine göre çıkanlanlar ile Çırak Kursu 5ğrencilerinin üç iş günü içinde müracaatlan halinde derhal ise almmalannı, bımlar dışında ceza verilen işçilerden, grevin sona erdiği îl.3.1966 tarihinden itibaren üç iş günü zarfında cezalarmın affı için yazılı olarak Fabrika Md. ne nüracaatlan halinde, is>'eri düzeninin kısa zamanda huzura ka^nısması için müsamaha ile hareket etmede mutabık kalmışlardır. 6 Taraflar, grev esnasında meydana gelen bazı hareketlerden ''uyduklan üzüntüvü belirtirler ve bundan böyle işçiişveren ilişküerinde bu kabil üziicü olaylara sebebiyet vermemek için gayret göstermeyi başlıca görevlerinden birl «ayariar. 20.3.1966 Türkiye İşveren Sendikalan Koniederasyoau Dr. Şahap Kocatopçu (Imza) Saim Mersinoğlu Türk İş Halil Tunç (İmza) (5mer Ergün Çankırı C. Savcıliğmdan Çsnkırı Cezaevinin 72 690 lira 75 kuruş muhammen bedelli 1966 yıb senelik ekmek ihtiyacı değişik üat esasına müsteniden bir ay müddetle kapab zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat terainatı 5.451 Iira 81 kuruştur. Şartnamesi her gün Çankın Cezaevi Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin 15 / Nisan / 1966 Cuma günü saat 1500 de Çankın C. Savcılıçı Dairesinde yapılacak ihaJe saatinden bir saat evvel lüzumlu belge ve teminat mektuplarmı Komisyona vermeleri ilân olunur. (Basuı 9742 A. 2225/3076) hastalığı sırasında vakın ilgilerini esirgemeyen Turh». S. F. Has tanesi Bashekimi Dr Bahattin Çıtıroğlu'na. hastanın basından hiç ayrılmayarak tıbbın bütün Im kânlarını kullanan Dahiliye Mütehassısı Dr. Cahit Yorulmaz'a vc Cocuk Mütehassısı Dr Erdofan Usubütün'e. Ebe Muallâ Yavru'ya. Hemşire ve Saflık n e murlarıyla bütün hastane personeline. Cenaze merasimine i$tirâk eden, bizzat gellp taziyetlertn) bil direrek acımızı naylasan ve bizleri teselli eden NİKSAR tıalkına. dost ve akrabalanmıza teşek kürlerimfzl arz ederiz. Allah rahmet eylesin. Eski Niksar Müftüsü. Tahmiscioğlıı. Yiirtir. Sözen ve Peh lîvantiirk Aîleleri (Cumhuriyet 3104) ADVİYE TAHIVIİSCİOĞLU'nun (Imza) Macit Selem (İmza) (İmza) Ethem Ezgü (İmza) auııııııııııııuıııııııııııııııuııpmsuııııuııuıııııııııııfi Cumhuriyet 309S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog