Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTT 24 Mart 1966 CUMHURİYET ZiLLi ZARiFE iLGi GÖRDÜ Gülriz Süruri Engin Cezzar Topluluğu Haldun Taner'in yeni epik oyunu ZHJLİ ZARİFE'ye başlamıştır. Çalgılı şarkıh gülünçJü ibret olan bu epik oyun büyük ilgi görmektedir. Bu çalgılı şarkılı gülünçlü ibret modern orta oyunu tarz ve biçiminde oynarrr.r.ktadır. Resimde. gllRnDYOTV TRTDEN HABERLER: Radyolararası ürinci program koordinasyon toplantısı 27 şubat 1966 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır. Gelecek yaz döneminde, 26 haziran 1966 pazar günü sabahından itibaren uygulanacak olan programlar tesbit edilmiştir. Batı yaym organlannda olduğu gibi, bir dönemin tüm progTamlan üç ay öncesinden belli olmuş ve prodüksiyon hazırlıklarına başlanmıştır. Yaz program döneminde uygulanacak olan «genel politika», özellikle söz yayınlannın °> 30'un altına düşürülmei mesidir. Aynca ana temalar, ge nel ve aktüel konular dışında Tür kiye Radyolarında şöyledir: Ana yasa, demokrasi, hukuk devleti Atatürkçülük. Çağımızın sorunla n . Bilimsel gelişmeler. Turizm. TRT kurulduğundan beri, mem leketimizin bir televizyon şebeke sine kavuşabilmesi için yapılan ön çalışmalara devam edilmekte dir. Bu konuda TRT, TV program müdürü Semih Tuğrul'un, Türkiye Radyolan Prograra der gisinde ilginç bir yazısı yayınlan dı. Meslekdaşım özetle diyor ki: «TRTnin Televizyon Eğitim Merkezi Alman teknik yardımından sağlanan olanaklarla, yakın sayı lacak bir gelecekte Ankara'da faaliyete geçecektir. Bu TV istas Az gelişmiş ülkelerde televizyonun eğitime faydası bir gerçektir. yonunun faaliyete geçmesi hiçbir zaman Türkiye'nin dört başı mâ mur diyebileceğimiz bir profesyonel televizyon örgütüne sahip ol ması demek değildir ve böyle bir televizyon örgütünün gerçekleştirilmesi, bilindiği gibi, yol açacağı büyük yatırunlar yuzünden Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından şimdilik öngörülmemektedir.» İLGİNÇ YAYINLAR: 26 mart 1966 cumartesi saat 23'de, Ankara Radyosunda, 1&331897 yülarında yaşıyan Alman besteci Branms ın op. 69 do minör 1 numaralı senfonisini Stenberg yönetiminde Cumhurbaşkanlığı senfoni orkes trası sunacaktır. Brahms özellik le Viyana müziğinin etkisi altın da, fakat kuzey Almanya'mn ve Macar halk müziğinin temelleri üzerinde sağlam eserler yazmış ör. Aynı gün saat 21.05 de İstan bul Radyosunda Baki Süha Ediboğlu'nun sunduğu, Nevzat Atlığ' ın yönettiği bir Türk san'at musikisi programı var. Eserlerirıi dinliyeceğimiz besteciler Sadullah Ağa ve Zaharya'dır. Sadullah Ağa 1730 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sarayda müzik dersleri verdiği cariyelerden birine âşık olmuş, bu durumu öğrenen 3 üncii Yaz programları tesbit edildi ALTAN POYRAZ Londra'da hırsızlar bu defa da iki çatıyı çaldılar Londra (AP) Londralılar evvelki gece, şehrin göbeğindeki Smithiield Çarşısında iki binanın üstündeki çatıların güpegündüz hırsızlar tarafından çalındığını öğ renerek hayrete düşmüşlerdir. Hır sızlar çatılan kaphyan 10 ton k u r şunu alarak sırra kadem basmışlardır. , Hırsızlığın pazartesi günü, ken dilerine işçi süsü viren kinjseler tarafından yapıldığı zannedilmektedir. Mesele dün, bazı işçilerin bi nalardaki damların yerinde olma dıklannı görmeleri üzerine ortaya çıkmıştır. Çarşı Şirketinin bir sözcüsü bu konuda şunları söylemiştir: «Çatılann n e vakit kaybolduğunu bil miyoruz, fakat her halde güneş ışığı altmda çalmdığını zannediyo ruz. Dün çatıda bazı kimsolerin ça lışmakta olduğu ihbar edilmiştir. Çok büyük miktarda kurşun gitti. Şimdi olağanüstü tâmirat yaptumak zorundayız.•••• 24 M rt 1927 tarihli Cumhuriyet'ten a İngilizler kötü durumda Londra, 23 (a.a.) Çin mıl liyetperverleri Nanken şehrini işgal etmiş ve şehir sukut etmiştir. Cenupluların şehre girmeleri dolayısiyle Şanghay'in yerli manallelerinde çapulculuk ve yangınlar vuku bulmuştur. tnanılır bir kaynaktan haber alındığına göre, Nanken'den ön ce zaptedilen Şanghay'in işgali üzerine Moskovada tezahürat yapılmıştır. Çin mahallelerine gelmiş olan Ingiliz Konsolosu Ue dört İngiliz zabitinden mürekkep bir he yet halk kitlesi tarafuıdan çevrilmiştir. Klasik palalariyle cellâtlann ortaya fırladıklan bir sı rada yetişen nasyonalist kıtası, müzakereye memur olan Ingiliz leri rnutlak bir ölümden kurtar nuştır. Alınan bir diğer habere nazaran Nanken sokakları insan cesetleriyle doludur. Roma ile Belgrad anlaşıyor Paris, 23 (a.a.) Hemen bütün Paris gazeteleri bugün Roma ile Belgrad arasında doğrudan doğruya bir anlaşma yapılmakta olduğunu haber vermektedirler. Öte yandan îtalyaya Karşı Y'ugoslav matbuatının küfürlerle dolu neşriyatı üzerine Yugoslav Hariciye Nazınnın İtalyan Sefirine resmen tarziye verdiği bildirilmektedir. MVHENDIS ARANIYOR Bir yabancı firma, Sulama ve Drenaj Projesi için iki İN'ŞAAT MÜHENDİSİ arıyor. İlgililerin Adana 30 80tfo.ya teiefonlan veya P.K. 322 Adanaya yazmalan. Cumhuriyet 3112 Alman Sefiri dün Ankaradan döndü Türkiye ile Almanyayı alâkadar eden bazı meseleler hakkmda Hariciye Vekâletimizle temasta bulunan Almanyanın Ankara Se firi Herr Nadolni dünkü trenlç şehrimize gelmiştir. Sefir Anka rada bulunduğu müddet zarfında Türk Alman ticaret muahedelerinin tasdiki için çalıştığı gibi, Ankarada yapılacak yeni Sefarethane binasının inşası ile de meşgul olmuş ve lüzumlu tah sisatm Rayştag meclisi tarafın dan verilmiş olduğunu söylemiştir. İLÂNEN TEBLIGÂT Yunanistanda otobüs kazası: Pirgos, Yun an istan (AP) îçinde 23 kişinin bulunduğu küçük bir otobüs. dün Yunanistanın bu güney şehri yakmlannda 800 metrelik bir uçuruma >uvarlanmîş, kazada 7 kişi can vermiş, altı kişi de ağır surette yaralanmıştır. Olay yerine sevkedilen kurtarma ekipleri yaralıları helikopterler le Atinaya götürmüşlerdir. ••(*• «• •• •••• Mart maaşı Mart maaşının verilmesi için hazırlıklara başlanmıştır. Bayram, Nisanın üçüne rastlıjaca\\ için maaşlar 29 Mart salı güaü tediye olunacaktır. İstanbul 8. İcra Memurlağundan: Dosya Nosu 964/6088 Borçlu: Nuray Alyanakyan ve ort. İstanbul Beyazıt Mercan Tığcılar No: 48 Selâhattin Oğuz Serdar vekili Av. Ahmet Efeoğlu tarafından 10/8/964 vâdeli bir adet emremuharrer senede istinaden 14.567 lira 50 kuruşun %10 faiz ve masraflarla birlikte tahsili hakkında aleyhinize açmış olduğu icra tâkibinde: Yukarıda yazıh adresinize gönderilen ödeme emri, bilâ tebliğ iade edümiş ve zâbıta mârifetiyle yapIırıîan tahkikat neticesinde dahi adresinizin tesbiti mümkün olamadı ğından 5 günluk ödeme emrinin 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve müteakıp raaddelerine tevfikan ve kanuni süreye 20 gün ilâvesi suretiyle ilânen tebliğine karar verilmiştir. Iş bu ilânın gazetede neşri tarihinden itibaren 25 gün içinde yukanda yazılı borç ve masrafları ödemeniz, borcun tamamır.a veya bir kısmına vcyahut alacaklmın takibat icrası hakkma bir itirazınız varsa yine bu 25 gün içinde istida Ue veya şifahen icra dairesine bildirmeniz. bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmadığınız veya hakikate mualif beyanda bulunduğunuz takdirde hapisle cezalandırılacağınız, borcu ödemez veya itiraz etmezseniz hakkınızda rebri icraya devam olunacağı ödeme emri tebliğ yerine kaim olmak üzere iiânen tebliğ ve ihtar olunur. (Basın: 1729) 3096 7 ölii, 6 ağır yaralı 1 !••»••••••»•>»•••••••••••••••••••••••< !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••] «••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••«•«•••••••«•••«•«••••>n Japon televizyonun da resim dersi. Selim, Sadullab Ağa'yı zindana attırmıştır. Sonradan eserlerinin güzelliğine nayr&n kalan padişah besteciyi affetmiş ve sevgüisi cariye Mihriban ile evlenmesine müsaade etmiştir. Yine aynı prog ramda yer alan diğer besteci Zaharya, müziğin yanısıra kürkçülükle de uğraşmıştır. YABANCI YAYIN ORGANLARI 1 : NHK (Japon radyo ve televizyon birligi) Uzak Doğunun sözü geçen tek radyo ve televizyonu yanılmıyorsak Japonlara aittir. İlk olarak 1925 yılında radyo yaymlarına başlayan bu yayın organının ünü, son Tokyo olimpiyatlannın bütün dünyaya yayılmasında başlıca rolü oynamasından ötürü, beynelmilel alanda bir kat daha artmıştır. Japon radyo ve televizyon birliğinin, bugün alıcılanyla yayınlarını izleyen 18 milyon abonesi vardır. NHK radyoda üç kanaldan ayrı program yayınlamakta ve ayrıca televizyonda üç ayn yayın izlenmektedir. Normal TV, Eğitici TV ve özel bir kanalla renkli televizyon. Her Eve Lüzumlu Sükrii Canal'ın Bicki Kitapları 1 • Temel Biçki Bütün kadın elbiselerinin nasıl blcilip dikileceginl tek meloda hoeasız «ğrelen ana Idtap riyatı 15 Lir» 2 Gömlek ve Pijamalar Kiyatı J.5 Lira tstenilen kitapların brdell Ziya Canal IstanbDl P.K. 973 adresine gönderildiiiııde drrhal Uahhütlü olarak göndrrilir ödemeli istendijrinde posta Ucret) llâve edillr Yayın Hayatı VARLIK YAYINLARÎ = = Z^ ^S ^ZZ EEE | = ^^ = ^^ ^= ^ = ^S ^^ î ^ ~~* îzî HABORA KİTABEVİ YAYINLARIMIZ : RUS OZANLARINDAN SEÇMELER. Yeni çıktı. # SEVMEK SENt. Cengiz T u n cer'in eseri. Yeni çıktı. 0 YASAK. S e n n u r Sezer'in şiirleri. Yeni çıktı. • Ç l R K İ N A M E R t K A L I . Güneydoğu Asya'daki Amerikan propagandistlerinin içyüzü.. • DOLCE VİTA TATLI HAYAT.. Italyan sosyetesinin içyüzü.. 4 Bütün kitapçılarda araymız. • Aradığınız bütün kitaplar kitabevimizden temin edilebilir. Yaymlarımız kitapçılara O'o25 indirimle yollanır. HABORA KÎTABEVt Beyazıt Beyaz Saray İstanbnl # * * * En son yaymlan. bütün toplumcu eserleri topluca bulacağınız yer MAY YAYlNLARl K U T S A L İSYAN : I K u r t u luş Savaşımızm bilinmeyen taraflariyle gerçek hikâyesi. K U T S A L İSYAN Yazan : Hasan Izzettin DİNAMO K U T S A L tSYAN Aydınların, öğretmenlerin öğrencilerin aradıkları eser. KUTSAL İSYAN'ın birinci cildi azalmıştır. ikinci cildi baskıdadır. Onbeş lira. ALTIN Z t N C t R Upton Sinclaire'in toplumcu açıdan sanat incelemesi. ALTIN ZİNClR Sanat b i r propagandadır. ALTIN ZlNCİR Sanatçınm, b ü t ü n aydınların başvuracağı eserdir. On lira. ASK'A Ş t î R L E R Antoloji Yerli, yabancı elli şairin yüzelli aşk şiiri. Dört lira. MAY Y A Y I N L A R I Nuruosmaniye Caddesi Atasaray 109 î s t a n b u l HÜR YAYlXEVI = C h . Seignobos: Avrupa Milletleri Tarihi, 8 lira. F . Challaye : Dinler Tarihi. 5 lira. B. Necatigil : Edebiyatımızüa İsimler Sözlüğü, 5 lira. A. Siegfried: Milletlerin Karakterleri, 5 lira. Memet Fnat: Tiyatro Tarihi, 5 lira. P. Gaxotte: Fransız İhtilâli Tarıhı. 5 lira. Prof. Mosca: Siyasi Doktrinler Tarihi, 8 lira. Edith Hamilton : Mitologya, 5 lira. O r h a n Hançerlioğlu: Düşünce Tarihi. 5 lira. O r h a n Hançerlioğln: M u t l u l u k Düşüncesi. 5 lira. Orban H a n ç e r l i o ğ l n : ö z g ü r l ü k Düşüncesi, 5 lira. Dr. Çetin özek : Türkiyede ^^ ^^ Z= ZZZ ^~~ = ^= ^Z Gerici Akımlar, 5 lira. Maurice D u v e r g e r : Politikaya Girış, 5 ü r a . S h e p a r d B. C l o u g h : Uygarlık Tarihi 5 lira. G. K ö h n e n : Dünya Ekonomi Tarihi, 5 Iıra. Cevdet K u d r e t : T. Edebiyatında Hikâye ve Roman. 8 lira. H e n r y Yellowlees: Ruh v e Akıl Bozuklukları, 5 lira. Yeni y a y ı n ı m ı z : 1. Gerçekçilik açısından P l ^ = CASSO. Roger Garaudy = 7.5 lira. (Aragon'un önsözü ^TS 24 reprodüksiyon) ^ ^ 2. KAFKA Roger Garaudy Ş Diyalektik eleştiri 3 lira E E 3. Çağdaş Kırgız yazan Cengiz ^ ^ AYTMATOF'un CEMİLE'sı = 3 lira ^ = 4. ENGELS'E GÖRE TABtA = TIN DİYALEKTtGt 3 lira = = 5. Yusuf Ziya Bahadınh'nın A * ~ " levî Sünnî çatışmasını ışleyen romanı: GÜLLÜCELİ = K.4ZIM 4 lira = 6. Yusuf Ziya Bahandmlı'nm ^ ^ gerçekçı memleket hikâyele ^ ^ ri: tTÎN OLAYIM AGÂM = 2 lira : ^ 1 7. OKUL TİYATROSL ANTO = LOJtSİ 2 Cilt beheri 12.5 = lira. ^^ HÜR Y A Y İ N E V İ = Cafaloğlu Yokuşn 43 ^ s YUKARIDAN A Ş A G l Y A : 1 M a h k e m e l e r tarafından b i r olay h a k k ı n d a m a l u m a t ı n u a n fay d a l a n ı l m a k üzere çağırılan u z man ( k a r m a söz). 2 Buğday. fasulye. nohut v e benzeri karıştırılarak yapılan b i r çeşit tatlı, kuvvetli şüphe. 3 Tersı «konutu tek» mânasına i k i sözdür, çevriünce bir hayvan olur. 4 tlkel denız ta 1 2 3 4 S 6 7 8 9 ş ı t l a n n d a n . «ge be kal ve çocuk doğur!» karşılığı k a r m a b i r emir. 5 «Yam yassı olmus hay SOLDAN S A G A : van aynkkabısı» 1 Ispanyada b i r liman. 2 karşıhğı iki «Baştan çıkma olayını fazlalastisöz. 6 Çevriran» a n l a m ı n a iki söz. 3 Yu HınKn nuınuranın lince üç yüz a l t goslavyada bir şehir. 4 Büyük HaMedilml; seklt mış beş gün alçe çapta, yeni paşanın üç başı tı saatlik zaman belirir, birinin veya bir şeyın vücudümi ortadan 5 î r m i k t e n yapılan bir tatlı kaldırma işi (eskı t e r i m ) . 7 bır edatın kısaltılmışı. 6 «Çok Osmanlı padişahları için pavaş hafif derecede kirli» mânasına üç yerlerinde k u r u l a n çadır i=mi söz. 7 Yerleşıp kalmış tesir, hoş v± m ü k e m m e l , Bir takı. 8 idi. «ümit e t ! » mânasına bır e nii'f.' 8 Toprağına sade bir çeAvrupadaki Ortaçağdan katma şit kokulu ot dikilmis bahçe böy taş s a r a y l a r d a n , bir sıfat takısı. le adlandırılabilir. 9 «Gele9 Dertlinin yaptı.31 gibi hafifnekten m a h r u m » mânasına b i r ten şikâyet sesleri çıkarma. *öz ve bir edat. 123456789 l L A JV Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığından Peşin Fiatı 920 TL. Ambalaj ve Nakliye hariç C in s i Muvakkat Kapalı zarf Fiatı Tutarı Teminatı tbale Miktarı Lira Kş. Lira Kş. Lira Kş. Tarihi Saat 5.438.50 6.470,00 1.875,00 450,00 27/4/1966 15.00 28/4/1966 15.00 29/4/1966 15.00 29/4/1966 15.00 Gıda maddesi 17 kalem 83.770.00 750 Gr. h k ekmek 120.000 adet (87) 104.400.00 Linyit k ö m ü r ü 250 Ton 100. 00 25.000.00 Meşe o d u n u 50 Ton 120. 00 6.000.00 kesilmemış Tekirdağ Kapalı Cezaevinin 1966 mali lı K a n u n u n 32/33 üncü maddelerine göre rihlerde C u m h u r i y e t Savcılığında ihale mesai s a a t l e r i c d e görülebilir. Ilâncılık: 1832/31/87 EGE LOKANT SERGİ KİTABEVİ Oistrakh, Gilels, Kogan. Rostropovich, Bebrdday, Schafran ve en büyük virtüozlardan en deâerli eserler. Fransız Sovyet Rumen yapısı, çok ucuz Long Play. 45, 35. 30. 15 TL. Klâsik Müzik Plâk ları Sergi Kitabevinde. Taşraya ödemeli gönderilir. Büyük Sinema içi Kat: 1 P.K. 117 Yenişehir/Ankara. * * * • MİLLÎ MÜCADELEDE AYDIN. Asaf Gökbel. 432 sahife 15 lira. Ödemeli gönderilir. Kitapçı lara tenzilât yapıhr İsteme adresi: Asaf Gökbel, Bahçelievler No: 17 Aydın. * * * • KÖY MUHTARININ VAZİF E L E R Î Köy ihtiyaçları için resmî dairelere m ü r a caat şekilleri. (2,5 lira) • Î D A R E D E BASKI GRUPLARI Bu önemli konuda bizde yazılmış t e k eser. (5 lira). Sipariş adresi : KONYA TURİZM DERNEĞİ YAYINLARÎ: • HAZRETİ MEVLÂNA'NTN Abdülbaki Gölpınarlı'nın Türkçeye çevirdiği şaheseri. • MECALİSt SABA (Yedi Meclis) Yayınlandı. Mutlaka okuyunuz. okutunuz. 144 sayfa 10 lira. Genel Dağıtım yeri: Minnetoğlu Kitabevi Cağaloğlu ls tanbul. GÜNAYDIN Kitabevi = Müjde ^ ^ Faydalı ve ucuz Çocuk Kitap = ları, kitabevimizde toplandı. Lut Z S fen Ankara Caddesinde Lingua ^ ş fon Enstitüsünün üst katındaki Kitabevimize uğraymız. S a t ı ş l a r = toptan ve perakende. ^Z Sayın taşralılar, Almak istediğiniz her türdeki = = kitapları Günaydın Kitap Ser ZZZ visinden ödemeli istij'ebilirsiniz. P.K. 663 İstanbul = 25 Mart Cuma gününden itibaren yeniden saym müşterilerinin hizmetine giriyor. NOT: Saym dost, müşteri vz şirketlerden çiçek göndermemeleri Heriş: 62,308ü rica olunur. AS I yılı ihtiyacı 2490 sayıy u k a n d a gösterilen t a yapılacaktır. Ş a r t n a m e (Basın 9868/3077) Nerede • Ne zaman • Ne var BULVAR: (21 35 78) Namu SÜREYYA: (36 06 82) Yaban(çarşamba, cumartesi, pazar her gün 18.15, pazartesi 21.30 sum İçin (F. Girik). cı Olduk Şimdi. (A. Pekkan 16.15 de hergece 21.15 de. cuma 15 ve 18.15'de> 5İNEMA 63: Elmacı Kadın. BAKIRKÖY Tiyatrosu (Nejat AYSO ıKaragıımruli ı\ 19 17ı SDNAB (Osroauı oe o? ası üyguı ve arkadaşları) Alo tSTANBUL riYATKüSü: (Elİsyancılar (G. Arsoy). hamra) (44 23 36) Seytan B E YOĞ L ü Orası Tımarhane mi. (Her Hac ve Kâbe. RENK: (22 15 25) Çalıiıkta Bunun Nerestode (Komedi) ATLAS: (44 08 35) Çahhkta gece 21.15'de, pazar 15'de) Aşk (R. Burton). pazartesi hariç heı gece 31 Aşk (R. Burton). BULVAÜ (TVATRUSU (AZU çarşamba. cumartesi. cazar 1 GüEMEK: (44 84 39) Fantasia YENİ (Bakırköy): Basmacı Kenan 6üke 15 te nahkâr Kadın (T. Şoray), (W. Disney). (21 76 82) Vah Canım Ne AKSAKAV KOCOK OPERA FİTAS: (49 01 66) Hatai (J. 2 İsyancılar (G. Arsoy). (Tevhii BUge Vanı Öı ve Oldu Sana pazartesi hariç her KARACA (44 54 02): Cibail Karakolu (Pazartes) aartç fENİ: (SobzadeDaŞK U2 58 »21 VVayne). gece 21.15. çarşamba, cuarkadaşları) (21 57 22) üyan Suleyman (Jyan Pazartes" 18 martesi. Dazaı 16.15 ve 21.15 heı gece 2130) Cumartesi, GÜREL: (47 04 94) 1 Ya Tatlı Geceler. pazaı 18 Cumartesi matine de de her gece 21.15. bancı Olduk Şimdi (A. Pek ŞAFAK: Şahâne Dul (Renkli) cuma cuare tenzilatlı rÎYATROSU t kan) 2 Horoz Nuri (V. Öz) MARMARA: (22 38 60) O.SS. NEJA1 UVGUB V B AKKA OORMEN KENT OYUNODUAH1 (Donoen (44 97 36) cCengiî Hanın KERVAN: (48 04 23) Namu117 Tehlikede (M. Demon DAŞLAR1: Kıı Atıma Bineyirn Plyatrosu (44 38 63) PEMBE Bisikleti» (Komedi) pazarted get). Yaı Yoluna Gideyün Heı sum îçin (F. Girik). KADDJ! oazartes) 18 vt haric her gün 21.15 carşampın 18 Dazartea 21.15 de. 21.15. carsamba hariç heı LÂLE: (44 35 95) Günahkâr ba 18 de, cumartesi, pazar U D I B Ö Î AKSARAV tiALK riyatrosu aksam la de Ksdın (F. Akın). 15 de. Avnl DUügil Top (21 21 19» KONAK. (48 26 06) Çalıiıkta CEP: (36 06 82) Elmacı Kadın .KİRMIZJ FENERJLER» Heı FATİH TİYATROSU: Heı gün KÜÇÜK SAKNB; ülvi Onu Aşk (R. Burton). (G. Ford). 21, pazar 15.30 da ChaillofTiyatrosu (49 56 52) tHALEVEN'T: (63 55 39) Günah ÇELİKTAŞ: Kleopatra (S. Tay gece 21.19 te carşamba cutakj Deli. BABAM SINIFü (paııartesi ve pazaı 16.15 de kâr Kadırı <F. Akın). GEN AH: cAfi Bü EşeJcler» zartesl tıarıc) Beı eüo \* ve lor). ARENA: (49 84 19» (Altan LÜKS: (44 03 80) Yabanc) pazartesi oanc nergüD ai.lS 21.19 de Karındaş Cenk Güner ve EFES: (36 35 84) KahramanOlduk Şimdi (A. Pekkan). carsamba 1 ?e 21.15 cuORALOĞLU 8 TtYATHOSO: erkadaşlari).. Şaşkın DikRÜYA: (44 84 39) İsyancılar lar Geliyor (R. Barker). martesi oazaj 15 re 21.15 (49 49 35): BALAY1: Patatör (hergün 18 ve 21.15'de) (G. Arsoy). 3ÜUİİ2 SUHURİ ENGtN KADIKÖY: (36 49 24) Yakızartesi nariç, her gece 21,30 SARAY: (44 16 56) Enayile! 'VZAÜ rlYATROSU: (22 62 46) CEZZAH rOPLULUÖU: İS da KTRALIN KISRAÖI: Paşıklı Milyoner (R. Wagnuer). Gönül Ülhrü • Gazanfeı 02Kıralı Safak Kuşu (N. Wisf^nhn' l''q|r.wı ! ! J? ?^ SEKS: (36 01 12) zartes] hariç. het gün 18 can. Yabancı Olduk Şimdl Zilli Zarife (çarşamba harie dom). de ÇOCUKLAH VE BÜ Kiralık Koca (J. Lenraıon), SÎTE: (47 77 62) Vahşi Avcı YÜKLEH: Çarsamba, curr.artesi. pazar 15 te. (J. Wayne). SAN: (48 67 92) Büyüfe Firaı rEPEBAŞ] ITVATROSD (Steve Mc Queen) (44 21 57) «Kahvede Sen36 04 15) Strked: 71 00 SUı UenlzyolTJ AM (Pangalt. I ih 07 «0 BEYOĞLU: Yüksekkaldırım, Pamuk, lik Van, pazar, pazartesi, (an: 149 18 90) (Tatl) şünJert «4 02 07) Fındıklı, Kutlay. 10 Kahramanın Zaferi (R. çarşamba, cuma 21, pazar Şehb Hatları «4 Cl 33) rürk Hava EMİNÖNÜ: İstanbul, Babıâli, Nişaneı, 15.30 da) . İng.) (Uevlel uemıryouarı Haydarpaşa Küçükpazar, Görgü, Genç Türk. YENÎ ATLAS: (48 65 021 SEHİR OPERAS1: Don Pas?oUar> BUel Satışı M «7 ı > (UanısM) EYÜP: İslâmbey, Sağmaldilar, Ümit, quale (Saiı, persembe. cuYabancı Olduk Şimdi (A ma: 44 02 96) (Hava Alanı: 73 83 4» Silâhtar. martes) 21.15). Pekkan). T3 84 40) bkyardım Hastananesl: FATİH: Büyük Akdeniz, Yeni Fatih, (49 30 00) Nilrnune Hastahanesl: ÜSKÜDAB TTJATBOSUNDA VEJMI MUl.KK (44 « 89 Yeni Guraba, Büyük, Duygu, Fener. Her gün 21 pazaı 19.30 da (36 05 65) Uuret» (21 » 00) HasekJ Tatlı Geceler. GALATA: Sema. da CATIDAKİ ÇATTJL (21 İB üj) Işc) Samatys (2) 62 SOl YENİ AR (49 64 72) Namu GAZİOSMANPAŞA: Merkez. 2 Kova Su (çarşamba Beledıve Santralı (23 45 60) Beledtye KADIKÖY: Nur İpek, İndere, Fenersum içia (F. Girik). 14 3u aazaj ıl de Zaoıta uoaurm^O ( a «7 74) tdeteo yolu. Erenköy, Afiyet. Kll.UIİ IBeslKtaş, 14163 4^ rololt (73 88 H4) lYafLk slkayet «4 16 67 YENİ TTYATRO: (44 04 09) KASIMPAŞA: Azim. Anjelik ve Kral. tstanbui ttralves (2) 4? 22) Oppenheimeı pazartesi, oerSARrYER: İstikamet, Emirgân. İ S 1AN BU L şembe. cuma saat 17 de. nÇil NftRETÇl ECZANF1.ER ŞİŞLİ: Fitrat. Maçka. Arzu, Hayat, Horoz» hergün 21, pazar AZEMDAR: (22 36 83) NamuBAKIRKÖY: Hilâl, Yeçilköy Merkez, Ümit. 15.30 da. sum İçin (F. Girik). Osmaniye Sıhhat. ÜSKÜDAH: Tunusbağı, Omit. KuzKULÜP: 122 71 83) Namusum BEŞİKTAŞ: Sağlık, Gül, Boğaziçi, Leguncıık. ZEYTÎNBURNT) rtyatroro İçin (F. Girik) 1 Yabanvent. ZEYTİNBURNU: Yenidoğan. Her gün 21 de .8 Kadın» cı Olduk Şimdi (A. Pekkan) § | DÖNEM YAYİNEVİ = = = = • ÇETİN ALTAN'ın son eseri; iki kitap bir arada: TAHT1REVALLİ ve DİLEKÇE (Fıatı 5 lira). Dönem Yaymevı, PİC. 23 istanbul. SINEMALAR ŞAHESER SiROMANLAR EN BUYUK YAZARURIN EN 6 U Z E I ESERLERİ ZERHAN YAYINEVİ Millı tğitım Bakanlığınca = Tavsiye edilen kitaplaı = • KÜÇÜK USTA. Resimlerle = elişi öğreten eşsiz bir eseT. ^ ^ • TARİHTE MERAKL1 O = LAYLAR. Duyulmamış, gerçek ^ 3 fıkralar. ^ Ödemeli gönderilir. Fiyatlan ^ ^ 250 kuruş. P.K 943 îstanbul. = • Dünyada ilk defa 12.50 lira ^ = ya sihirbazlık öğretimi. Bütün S S : incelikleriyle. Tam 70 oyun. Öde ^ = meli gönderilir. Tereddüt eden ler parasız broşür isteyebiiir. ^ ^ Adres: Güneş Yarınevi P. K. 232 = = Ankara. ~ ~ • ALEVİLİK ÜZERİNE TAR = TIŞMALAR: 250 = • SADIK BABA, HAYATI DE = YİŞLERİ: 300 = • DP. Yl NASEL KAPATTIR = DIM? 300 = İsteme adresi: Avukat Cemai Özbey, Ulus İşhanı E3/312. Tel: = = 106813 Ankara. = Ker türlu yayın ılânlan perşembe eünleri bu sütunlarda TIYATROLAR: ÇAĞDAŞ YAYlNLARl SUNAR • TÜRKÇE ALMANCA İKTİSAT VE TİCARET LÛGATI. 15 Lira. PK. 232 Bakanlıklar Ankara. Dağıtım: Yaltm Kitabevi, Binektaşı S. 24/A. Küçükesat Ankara. HtLMÎ ÖZGEN'in K ALKIN M A v e S OS Y A L1Z M adlı yeni kitabı çıktı. Kitapçılardan arayınız. # İÇTİHATL1 ADLİ T I P MEVZ L A T I VE TATBİKAT1 Hukukçu ve doktorların yararlanacağı bir kitap. ( F i a t ı : 15 lira). tsteme adresi : HASAN BİRKAŞ, Hâkim Çerkezköy • KAT MÜLKİYETİ PLÂN1 D o l d u r u l u p imzalsnacak sözleşme formüllerıni, ikinci kısımda madde sırasiyle şerh, i z a h l a n muhtevidir. 5 lira. Y a z a n n d a n : Avnkat Cevdel ERBEK. Inkılâp Sokak 18/13, Yenişehir A n k a r a • sel. ALLAH * * * VARDIK Or. Bil * Dünya Edebiyatı Klâsikleri Tolücy HARP VE SULH 4. bjsıl Tolsloy DiRILIŞ <2. t.ı=ı. E Zola NANA A Dumas Fıls KAMELYALI KADIN G Fiaubert: 5ALAMB0 G. Flaubert MADAME BOVARY J Aosıen EMMA H Murger LA BOHEM H Mann MAVI MELEK W. Collını: BEYAZLI KAOIN 0 H Lavvrence: GUNAHKÂR RUHLAR D H Lawrence: OGULLAR «e SEVGIL1LER ! H. Walpole. BIR BAŞKA KADIN A Prevost: MANON LESCAUT j Hfınıng.i, IRMAKTAN OTEYE Pasrefrnk: DR. JIVAGO Sleınbeck: CENNET YOLU ı2. Eusu Sıembeck: AŞK OTOBUSU S ncla.r Lewıi VAH5I AŞK Andre G.de KALPAZANLAR Pearl Buck ANA Pejrl Buck ŞAKAYIK Î S M A İ L GÜZELÎŞ. K a y m a k a m Çerkezköy Nobel Kazanan Yazarlardan | YENİ YAYINLAR Aylık Bibliyoerafya Derqis1 Ö|xetmen Kütüphanecl Şahap Nazrai Coşkunlar'ın sonımlu müdürlütii • altında. ' bibliyograiya uzmanı öğretmen Muharrem Mercanlıgil ta rafından hazırlanan Yeni YayınJar dergisi onuncu vayın yılını bitirmek üzeredir Yen! Yayıalar, her sayısında 180 400 kitap tanıtır. Her ay 36 sayfa olarak cıkar tki sayı D r arada verraez. L Sayı atlamaz. Abonelerine öze) zarflar İçinde gönderilir Yılhk a&onesi 15 T L. dir 1956 196fi on yıllık cUtleri. ÖL<?I ve bez kabartma cütli 180 1 L dir Örnek sayı ısteyiniz. Adres: P K 60 YENİMAHALLF Ajıkara. Lüzumlu Telefonlar • Çağımızın En Ünlü Romanlan ; S Maughjm: ŞEYTANIN KURBANLARI ' S Maugham: OYUN , N. Shule KUMSALDA ' tjaü1 D Du Mauner KADER YOLCULARI Yaşar Kemal YER DEMIR GÖK BAKIR Taylor Caldw<ll. SABAH ŞARKISI A J Cron.n: HAYATA DONUS A J.Cronpn: ERGUVAN AĞACt r2. başl A J Cronm: SABAH YILDI2.I ı j hdsıl A J Cron.n: BİR AŞK UGRUNA .'. Usı) A.J.Cron.r: BİR ACI SARKI ,',!>, Htr It.tap kabartmj cıltl bejrenlc ceket kaplıdır. 1 KELİMESİ LİRADAN Yavınlanıı GOVEN V A Y I NE V I istanbul dışındac gönderilecek tlânlara havalc makbuzu eklenuıelıdir. ir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog