Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

•"3 CUMHURİYET 24 Mart 1966 SAHÎFfi BEvŞ Şehirde ve Yurtta Şehirde ve Yurtta Fuara bu yıl 44 yabancı devlet katılıyor IZMIR, (a.a ) 20 Agustos 1966 tarıhmde açılacak 35 ıncı Izm r Uluslararası Fuarma katılmak uzere halen 30 devlet res . men muracaat etmıştır Fuar ve Turızm Mudurluğune başvuran 30 devletten Gana Suudı Arabıstan, Kiıveyt, Irlanda ve Amavu'luk, Fuara ılk defa katı lan devletlerdır Bundan baş^a geçsn sene ıştırak etmıvenlerden, Bırlp^ık Arap Cumhunyetçı, Mıllı vetçı Çın, Urdun, Sılı ve Japonya da 1966 fuarına katılanlar arasındadır. Fuar Mudurluğü geçen yıl 35 d»v, e tı e kırılan rekorun bu jıl ve ıleceğını ve ıştırakçı devletın 4^ ı bulacağuıı soylemektedır 35 arıcı îzmır Uluslararası Fuanna katılmak uzere şımdıje kadar muracaat eden 30 devlet şunlardır «Romanya, Kndonezja, Israel, Macanstan. Bulgarıstan, Avustıırva, Belcıka, Luksemburç, Holanda, Italja, Meksıka, Polonya, Inçıltere, Hındistan, Bırleşık A rap Cumhurıjetı, Çın, Lrdun, Ga na, Kuveyt, Şılı, Irlanda, Arnavutluk, Suudî Arabıstan, Brezü\a Pakistan, Sovjet Rusya, Amenka, Japonva, Almanva ve Irak.» Gümrük Muhafaza tarafından bulunan maliar arasında lyedi sandık Beyrut menşeli erkek giyim eşyası da var S on gunlerde faalıyetlerını arttıran Gumruk Muhafaza Teşkılâtı şehrın muhtelıf yerlermde fazla miktarda kaçak eşya ele geçırmışür. Bu arada Guney hudutlarmdan gelen raalları da kontrol altına alan teşkı ât, Sırkecıdekı bır ambarın deposunda yedı sandık ıçınde Beyrut menşeli erjcek gıyım eş>ası yakalamıştır. Sâdık Altmdağ ısımlı şahıs tarafından Omer Tabakadah ısımlı şahsa gonderıldığı tesbıt edılen 7 sandık musadere edılmış, tahkıkata başlanmıştır Şehirde külliyetli miktarda çeşitli kaçak eşya ele geçti bıruok cınayetienn taılı bulunamıyor Şehirde ve Yurtta Bundan baska Tophanede ve Tahtakalede ıkı ışportacıda 80 el radvomı 5 bavul ıçınde sahte* mucevher ımahnde kullamlan ıncı ve boncuk ıle oto radvolan, teyp band ları ve gıvun esyaları bulunarak musadere edılmıs, sahıplerı mahkemeje verılmıslerdır Ote >andan dun seferden donen Armatorlere aıt Hakan Şılebınde de knsta' oda 'akımlan, otomatık kıht, âvıze camı gıbı kaçak eşyalar Buyukderede yapılan aramada ele geçırılmıstır Sahıplen tesbıt edılemıven eşyalar ıçın soruşturma yapılmaktadır Cinayet Masası takviye edilecek Prof. E. 'Körber'in konferansı Bır suredenb»n <;ehnmızde mı saf'r bulunan Tubınşen Unıversı tesı Protez Klınıgı Sefı Prof Dr E Korber Dış Hekımlığı Fakul tesınde yarın meslekı bır konfe rans verecektır Saat 11 de başlıvacak konferan sa ısnvenler dınleyıcı olarak ka tılabıleceklerdır Dünyanm en uzun transatlantiği «France» yarın geliyor 2044 yolcu taşıyan 315,50 M. boyundaki mııazzam gemının yalnız mutfağında 100 kişi çalışıyor uzun bandralı < France» ıkı gun D unyanın enburaya transatlantiği Fransız tekıar gereıyeIskenderıyedekırotarla ancak yarın oğle üzeri İstanbul'a gelecektır <'Fraııce» buyuk îır tına sebebiyle çıkardığı yolculannı alamadığı ıcın, İstan l a r u ı limanımıza gelecek olan dun>anın en uzun bojlu 86 bin tonluk «France» transatlantiğini seyir halinde ».France» gemisi Denizcilik Bankasının Samsun veja Iskenderan yolcu gemilerinden 10 defa daha buyuktur. gorujorsunuz tki kaatil 18 er yıl hapse mahikum edildi Ikmcı Ağırceza Mahkeme^ınde dun ıkı kaatil 18 er yıl agır hapse mahkum edılmıstır Mahküm edilen kaatıllerden Mehmet Kurt, Lâlelide Suleyman Bolkanlı'yı, Yavuz Eroğlu ıse Sakır Rece'yı bıçakla oldurmuşlerdı •stanbul Emnıyet Mudurluğü I Cınajet Masası arsa arkava vukua gelen cinayetler ve bu cmavetlerın crtadar, kaybolan faıllennı mejdana çıkarmax ıçın ter dokmeje başlamıştır Her n e dense son avlar ıçınde bır boca lama devresı geçırdığı gorülen Cı na>et Masasının toparlanması konusunda takviye vonune gıdılmış tır Halıcıoğlunda bır şofonan arabası ıçınde delık deşüt edılme sı ıle son bulan korkunç cinayet hâlâ esrarmı muhafaza etmekte dır Kasımpaşadakı son cınayetln de faılı kaçmış ve bulunamamış tır Son cinayet inayet Masasının onune uç gun once karanlık bır perde daha çekılmıştır Halıcıoğlu Kumarhane caddesınde oturan 60 >aşındakı Setranık Kazas'ın evı ıkı rheçhul kışı tarafından ba sılrmştır Mutecavızler yaşlı ka dının evıne gırıp oğlu Garbısı sor muşlar nerede olduğunu oğrenemevmce tabanca'annı çekıp ateş etmıslerdır Yaralanan kadın tlk Yardım Has'ahanesınde olmuştur Bırı uzun boylu fotr şapka h, dığen kısa kasketlı adamlar kaçmışlardır Son cınavetın de sebebı bu şekılde bılınmıyen bır Suçüstü yakalanan veznedar Şışlıdekı bır bankanın veznedarı, esının ^avcılığa vaptığı şıkâyet üzerıne genç sevgıiısı ıle Şıslıdekı garsonıverınde \akalanmıstır H.Y. adındakı kadınla bır süredenberı munasebetı buInnan veznedar Zevnel4 «B z sadece arkad^sız. sekimde ıfade \trmıstır Rfsimde, ^hlak Polısının >aka!avıp nczaret altına aldıgı Zevnel ıle H ¥., Emnıvet Mudurluçunde sorulmektedır. (Fotoçraf tbrahım Knseoslu) C MART 24 ZILHICCE 2 bula varışını gecıktırmek zorunda kalmıstır «France. transatlantiği Mısırlıların gosterdıgı luzura uzenne, Iskendenve lımanının çok açığırda demırlemek mecourıvetınde bırakılrruş bu sebeple de gemde bulunan yol cular ufak motorlerle karaya çıkanlmıştır Büâhare ani patlıjan bujuk bır fırtına sebebıvle motorlerle kara ıle transatlantık arasında ırtıbat temın edememışler \e Kahıre ıle Iskenderıyedekı sabık lllll'L'iııııımıııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııımıiHmııiMiııııııııııııııııı Kıral Faruk'un muhteşem sarayını gezmeye gıden 1215 turıst gemıye donemevıp otel, pansıyon \e evlerde yatmak mecburıj etın de kalmışlardır Bu arada Iskenderıyede ver bu lamıjan bazı turıs'ler geceyı ge çırmek ıçın fekrar Kahıreye kald tefrık edılmemıstır Urman G°nel Mudurluğü, tea dar gıtmışlerdır Alınan ">evmıve kadıolan v°kılatırdakı teknık. personelı ıçın Ikı gun sonra fırtına bıraz hater miktarda olmadığından ada 4'1019a sajılı kararname ıle >u fıfledıemaen motorlerden vazge mı olanlarla arkası olanlar karuıluce gıren vevmıvelı perso çılıp sehır hattı gpmılerıvle ırtı vırılmış kuru bır dılekçe verael tahmatnamesı gereğmce Ma bat temın edılmıs ve turıstler guç mekten baska davanağı olmıvanı\» Bakanl •»ından muh'eiıf za lukle gemılerıne donebılmıslerlar bu kadrolardan mahrum bımanlarda alrı s oldugu ve\mı\e 9 24 12 00 1 32 9 '6 5 oS 12 20 15 48 18 2D 19 57 4 19 I Orman Geıtel Müdürlüğünde f yevmiye tatbikatı ıvadrolarını 1963 vılından ılıba ten elemanlarına te\ zı etmege oa lamıstır Mı ak adı geçen ge'iel mu iurluîun bu k<dro!arın t > «v 7 ınde hangı olçu v° e>aslara ore hareket ettığını kestırmek mumkun de^ı dır Zıra \ t \ r r ı % kadroları veıılırken e eman e larının buroda, nrazıde m°rkez de, tasrada çahşıp çalışmadık lanna bakılmamış, kabılnetlı ıle kabılıvetsızı, doğru u'anı \e olmıjanı, terrbelle çdlışkam a» Seyyar satıcılar pişirilmiş gıda maddesi satamayacak Seygar satıcıJann pişırılmif gıda maddelen satmaması kararlaştırılmıştır Gıda tâlımatnamesıne aykın olan satışların onleneceği. esnaf te şekkullerı tarafmdan satıcılara bıl dınlecektır İkı ay sonra ana cadde ve okul onierınde kofte, pılav, çorba gıbı maddelerı «atmakta olan esnafın çalışma karnelen ıptâl edı lecektır Elazığ Teknik Okulu açılıyor ELAZ1G Mılli Egıtım Bakan lıgı taralmdan ınsa ed len Elazıg Teknik Okulu japımı sona errmş ve açılış hazırhklanna başlanmış tır ftebaBf*âTaJtoın tnçası ıle <J nemlı sanayı merkezlerınden bırt halıne gelecek Elâzığ ve cıvarını teknik eleman bakımmdan beslıyecek olan okul, 1966 67 ders yılından ıtıbaren faalnete geçecektır Elâzığlılar harıçten gelecek oğrencılen barmdırmak ıçın bır cemıyet kurmak suretıvle vurt yaptıracaklardır rakılmıştır Netıcede avlık gelır bakımmdan teskılat mensupları ara^ınc a buvuk bır farklılık varatıl* mıs ve bundan da azımvjnmva cak huzursuzluklar doğmustur Fılhakıka vevmıye statjsunun u\ sulanrıa'îi ıle bır kmn eleman 80120 lıra arasında jevmıve ahrken, dıger bır kısım eleman ı=e Barem Kanununun dar «ınırları ıçen^ınde sıkısıp kal mıstır Övle bır uvgularıa kı, kıdemsız çleman kıdem ıden orta tahsıllı juksek tahsıllıden çok daha fazla avlık eehre sa hıp olmu<;lardır dır Emekülerm durumu ne olacak? İ Muvakkat | öğretmenlerin İ durumu Lıse ve muadılı oku' mezunu nuvakkat öğretmenlerin orta okul mezunu muvakka' ogrptmenlerden avırt edıler"k uç vıl m rapor alanlarırın as I oiret men kadrosuna pktarılmaları bız ortaokul mezunu muvakkat oğretmenlerı haklı olarak, bu\uk bır uzuntuve sev ketmış buunuvor Ortaokul mezunu mu \.akkat oğr°tmenlere de tek çıkar vo) olarak oŞretmen okulu bıtırme ımtıhanlanna gırınerrız = i«terıhvor Bu hal çaresı ço^umuz ıcın ımkânsız bır çozum \olu Çunku ço3umuz kovlerde oğretırenlık vap'joruz vahut \azıfe gorduğumuz vılavette oğ retmen okulu sok Halbukı hıç bır zaman asıl ogr t m e n olamısacağımızı hıç bır zaman maaşlarımızın artmıva Cdğmı, muvakkat ogretmen kur suna gırneden once soylemış ol salardı Şuphesız hıç bır orta okul mezunu bu şartlan bıle, bıle muvakkat oğretrren olmı vacaktı Evet aldatıldık ve al da*'ld!gımızı cok geç arlariık Mad»m bızler bır asıl ogret men kadar muvaffak oluvoruz a'amızdakı fark n e ' „ Madem a^îl ojretmen olmava lâvık goru uvoruz 15 vıl sonra deâ' 1 su anda vazıfemıze son verılsın Devlet raemurlan kanununun = ve malı hukumlerımn 1 Mart 1966 = dan ıtıbaren vururlues gırmesı E karşısmda emeklılerın durumu ^ hıç nazara alınmamıstır Bunlar = backında da va ayrı bır kanun = vevahut da halen vur rlukte bu E lunan (54341 savılı Emeklı Sandı E gı kanununa ek bır madde ılave S sı suretıyle gıttıkçe artan havat = Bunun ıçın bu adalet^ızliEi gı pahalılıgı karşısında geçım sart = derecek Devlet Memurları Kalanna uvgıın olarak pvhklarının nununun malı hukumlerımn uv • arttırılmasma bugun ıçın luzum = gulanrnasını buvuk bır sabır ve ıhtıyaç hasıl olmaktadır = sızl kla bekl°mektevi2 Yaşları ve hızmet senelerı ıtı tsmı mahfuz barıvle emeklılerın ek<;erısı bu E devlete 35 40 senp ve vanm asra ^ vakm sereflı fedskâraie \e fe = ragatı nefısle hızmet etmenın gu ~ rur ve huzunı ıçmdedırler Bma E enalevh emeklı avlıklarının mem ş İPket n ıktısadı durumuna ve ge = nel ge^ım şartlanna gore tesbıt edılerek ajarlanması artık fcaçınıl E maz bır zaruret halını almıştır ş E=;asen Anayasan'n ıkıncı mad = desıne gore de Turkıve Currhun Ankara ve tstanbul radyola vetı sosval bır devlettır Sosval a E nnın >urduu uzak yerlerınden nıç de ı>ı dın'enemedığı bır çok dalet ıse vatandas'ann fktısadi 3 guvenlığm! ve toülumsal huzuru = defa ç kâvet mevzuu olduğu hal nu sağlıvan ve on'an sefalete kar de alakalıların ıhmalkarlığın şı koruvan devlet derrektır Ne E dan bıktık Ajans «aatler nd" ka tıce itıbarnle sorumlu vetkıhl^m = lın seslı bır erkeğm bonu'turu. masını da teklıf ve talep eden bu konudacı dusunce ve gereklı = ler o'du kı çok dogru olur, mı tedbirlerı suratle plmlannı ü rıltı halındekı kadın sesını ı«=ıt mıt ve temennı ederız E meğe ve anlamaga bır ÇOK defa Tevfıh Taran ımkân bulamıvoruz Butun bun lara boş v r e n THT, şımdı bır de Amerıkahlarıfı ıstasvonlannı •;u»turmak gavretmde Meselâ bız Trabzon ve cıvan sakınlen, radjolarımızda Arap ve Rus ısEmeklı Sandıgı eelır kavraS1 tasjonlarmdan ba"=ka bır sev memurlardan kesılen emekhhk E dınlıvemıvoruz Şehrımızde b'r keseneğıdir Emeklı Sandıgı ku = Amenkan ıstasv onu var, butun rulusunda bır vatırım muessesesı = gun gavet net dınl°mlebılen mu olmaması lâzım = zık ve hab»1 ne^nvatı vapıvnr. Gajesi dısuıda yaptıgı vatırım = Yurda kendı sesını lavıkı ile duvuramıvan TRT bu turlu ısta»larda bır sakmca olmaı?ıgına gö E vonları da susturup bıze zorld re omrunu memleketm manevı = Arap ve Pus ı=tasvonlannı mı yuku altında enten ve mevcudu =j dnletecek 7 muz yuz bmın uzerınde bulraan ^ IF Dunyanın en uzun transatlantiği TRAFıK KAZALARiNi ONLEME CEMıYETı YÖNETiM KURULU SEÇiMi YAPILDI Tı sf V Kazalarmı Onleme Cemıyetınm Genel Kurul tODlantısı oncekı gun vapılmış, başkanlığa Suphj Altan, uyebklere de Suat Erler, Husnu Orbav, Nıhat Ozkal, Mumtaz Çoruh, Rahmı Karara, Tar k Ozavcı, Gunerı Ozkok vo Kezzan Yuksel seçılmışlerdır Cemıyc* Genel Merkez Lokalınde vapılan toDİantıvı Valı Vefa Po\raz Tratık Muduru Şukru Balc da ızlem şlerdır ransızların en son yaptığı «France» transatlan^gı 315 50 me^re bovunda ve 33 "0 met re genışlığınde olup 66 bın ton luktur 2044 volcu alabılen ve 30 mıl <;urat vapan transatlantiğin yalnız mutfağında 100 ışcı çalısmakta dır. Dort sın^ma \e tj\atro salonu ıle dört juzme havuzu bulunan «France» ilk defa Utanbula gelmektedır ILAN Devlet Orman İşlelmesi 1 Işletmemızın mnhtelıf bolge ve depolarından muhteLf sınıf ıstıhsal malı ve musadereh 71 222 m3 çam tomruk 353.870 m3 koknar tommk, 134 482 m3 meşe tomruk, 60 654 m3 kaym tomruk. 2846 m3 ıhlamur tomruk, 1918 m3 gureen tomruk, 11 798 m3 cam azman, 42 389 m3 koknar azman, 0 875 m3 kavın azman 121 893 m3 kayuı iskarta *ravers, 26 781 m3 kavın dolap, 129 504 m3 kavın kalas 0 769 m3 çam kalas, 0 908 m3 koknar kalas, 4 896 m3 koknir kereste; 0 577 m3 meşe tahta: 0 861 m3 çınar tahta ve 330 kental K. yap odunların 7 nısan 1966 tarıhıne rastlayan persembe gunu saat 14 00 de İşletmemız merkezinde toplmacak Komısvon huzu'Tirı da açık artırma suretıyle s>atılacaktır 2 Ihaleve ıst rak edeceklerm % 7,5 temmatlarını ihale gunu saat 12 00 e kadar vatırmaları. 3 Buna aıt sartnam», Orman Genel Mudurluğü, Adapazarı Orman Başmudurluğu İzmıt, Hendek, Karasu, Geyve Işletme Mudurlukleri ıle İşletmemız merkezinde gorulebıhr 4 İsteklılenn muayyen gun ve saatte Komisyona muracatlan ılân olunur (Basm 10134/3094) Suvari iıman uçakia gördu da iKen ozel bir uçakla Istan bula gelınış ve havadan uçakla lı manı ulıjerek baviiıi geniısının nerede dem>rlevıp volcv'annı na sıl karava çıkaıtacag.nı ve luna nı kapatıp kapatmıyacagını bız zat gormuş ve tekrar gemı=ıne F rance transatlartıeınm suva nsı eemı Le Havre lıman'n «Ölümle sonuçlanan en fazla trafik kazası Türkiyede olmaktadır» Radyolarüi kifayefsizliğinden bıkhk "Irdependence,, 532 turist getsrecek IZMIR ( a j ) Amerıkan ban dıralı «Independence» ı^mlı trans atlantm 27 Mavıs oazar gunu sa at 8 de Izmıre 532 turı=t getıreceü Mr Gemmın acentası taratırdan Emnıvet Beşıncı Şube Mudurlugu ne venlen volcu lıstes nde tu ns'lerden 312 sının kadın oldugu oelırtılmektedır Turıstler Izmır de 14 saat kalacak ve av"i aemı ıle Istanbula gıdecektır «Inde pendence» nın murettebatının 629 kısı oldugu oğrenılmıştır Tralı^ Kazaıarını Onleme Cemı>eUnın kongresmde. Batı mem e ^etlerı ıçınde olumle sonuçlanan en fazla trafık kazasımn Turkıvede oldugu açıldanmıştır Genel Başkan Suphı Altan m açıklaması^a sore her vuz mılvon c kutrretrelık taşıt mesafesme du er olum, Bırleşık Amerıkada dort, Ingılterede altı Danımarkada vcdı, Federal Alman.ada 11 kışı o'ma â 7 kışıve vu^e rrektedır 5 i n ? mukabıl Turkıyede bu rakam Ge^en yıl ıçınde Turkıvede tralık kaza arından olenlenn savısı 2500 cvaTina vukselmış varala za muessesesmın ^anında bır de nanlann mıktan da 1 bmı bul 2 rrukafat muessesesınm ıhdası nıustur Kazalann yuzde 70 inın Mayıs avnnda vapılan trafık haf şoforlerın, yuzde 21 ınm vayala talarının daha genış tutulması rın yuzde dnoızunun da araçia çocukların trafık bılgılerını art rın riatası juzunden ılen geldığı tırmak ıçn okullarda kurslar a bıldırı'mektedır çılması gıbı konular olduğunu Cenel Baskan Supnı Altan ka sovlemıstır zaların onlenmesı ıçın ahnması ^ şereken tedbırlen de sıralamış ı.e bjnlann trafiğın kesıt oldu gu :?ehırde halkın ve şo f orun tra f'Â bıleısını takvıve maksadıyle sersıler açılması jşıklı ve ışıksız ısaret duzenlennm kevfıyet ve ke nnet bakımından ıhtıvaçları kar sılıiacak hale getırilmesı trafık koTTOüarının «ehır ıçınde ve dı şırda daha da sıklaştınlması ce Öğretmenier ve meskenlari | | CHP Kadınlar Kolu yemeği ertelendi t L Â JS İslanbul Sular İdaresi Umum Müdiirlüpnden: Bakırkoy Çırpıcı artezıyen kuyularının bulunduğu mahalde kumsuzlandırma havuzu inşaatı, projesindeki esaslar dairesmde kapah tekhf mektubu alınmak suretıyle ıhaleye çıkartılmıştır fak keşıf bedelı 43 893,84 lıra olup muvakkat temınatı 3 200 hradır. Şartnamesı 25 bra mukabili İdare veznesindea temın edılebılir. Talıplerin en geç 13^4/1966 çarşamba gunü saat 17 ye kadar Idareye vazılı müracaatla, 1 Bır defada ıkmâl edılmiş ve kesin kabulü yapılmış olması şartiyle muteahhıt olarak 50 000 lira su deposu veya benzer işi yaptığını tevsık eder belgeyi, 2 1966 senesi Ticaret Odası vesıkası tasdıkli sureti ve\a Mahveye kavıtlı oldusunu tevsık eder belge suretıni, 3 Ihale dosyası satın aldığma dair makbuzu, 4 İş uhdesirde kaidıği takdirde bir adet betoniyer ve bır adst vıbrator temın edeceğıne dair belgeyi, ıbraz etmesi ve İdareden yeterlık belgesi alması sarttır. Idare işbu yeterlık belgesmi verip vermemekte tamemen serbesttır Isteklilerin şartnamesi dahilınde hazırlryacaklan kapalı tekhf mektunlarmı en geç 18 41966 pazartesî •ninü saat 14 e kac'ar Bfyoğlu İstıklâl Caddesinde Fransız Çıkmazmdaki Tdare Merkezinde Mudürler Kurulu SekreterLğıne vermelerı. Idare ıhaleyı jfpıp yapmamakta veva dıledığıne yapmakta serbesttır (Basm 10232",090) Yarın akşam «Rouze et Noır» da venlecek olan C H P Istanbul Kadınlar Kolunun yemeği Cum hurbaşkam Cemal Gursel ın ra hatsızlışı dolayısıyle üerı bır ta rıhe ertelenmıstır Âdasm dsmaüiye C Sıvcıhğınâatı Mıktan C 1N b 1 Ekmek (Vo'J Gr ) Vıta \a<;ı Pırınç Dermesan fasulje Bulgur Nohjt Maktirna 75ÜÜI1 İSOÜ 0OC Ra'it Özkan M Karadenızıi Bir Konsomatris kadmtn uyarmast Bizier İstanbulun gece havatına konsomatris olaralv atılmış ve geçimini bu voldan kazanan kadınlanz Son zamanlarda kontrollarm olmayışı yuzunden patronların doymak bümez para hırslau bizleri normal kapanıg saati olan 0.01 jerine 0.03 e. 4 e kadar çalısmak /orunda lnrakmaktadır. Ayrıca çalışma yerimizi goz gozu gorme>ecek şekılde karartmak snreti>ıe her ceşit ahlâksızhkların cerevan etmesine goz yummakta bundan baska izinsiz ve yaşı m çuk kızların da calışınasına musaade etmektedır. Lutfen ilgililer valnız bajramlarda değıl her zaman Bursa sokağı ve Aracamii civaıım habersiz de kontıol elsınler Rioamız (Ismi mahtuz) i budur. budur. bız oğretmenlenn en âcıl dert ve E ıhtıyacı olan me«ken derdıne nt ş çın Emeklı Sandığı de^a olmu = 1 6 Olçu Muhammen bedelı Lıra Kr. 61 11 1 3 125 700 7oG 300 Muvakkat temınat Lıra Kr. 4584 877 131 375 247 189 172 157 52 120 262 00 50 25 00 50 00 50 50 50 00 50 tksıltme seklı saatı Emeklı Sandığı sımd : kadar E yaptığı ve vapacagı yatırımları ^ başka müessese veya ozel sektor = her zaman vapar ~ Ogretmen m°skenı ıçın şahıs E ve muessese bır kuruş vermez = vermıvorda S Lutfen bu âcıl dert ve Ihtıyacı E mız üzenne eğıhnde eozumuz go 3 rup, di7imız rutarken mesken = sahıbı olalım = Yuzbırüerce Emeklı Sandı*: ıs E nrakçısının mesken derdı kanun ^ mevzuudur ^ Bakanımızın bevanatı ve tîıl 3 ><umetın temavulu kısa zamanda kuvveden fnle eeçerde kanunla = kesmlesırse Anavasava hurmet e = dılmış olur = Mehmet Viicei = Oçretmen Kavsen E •JM) roo Z5IX UOÜ 2500 ()(K) 2HJÜUO0 İOMIMIOG 1000 fM! 1000 001 700 nofl Ad Kğ. Kapalı Z Açık Ek 10 10 30 5 «KJ(j Mercımek Patate= Kuru sogan Dana etı (c\emıklı) 2a2U 2 300 2 1J0 71lü 1600 3 50() mıktarı, 1 1966 mali sıhnda Osman,ve Kapah Cezaevı ıhtıvacından vukarıda cınsı Tiuhaırmen bed°iı temınatı ıie ek<=ıltme şeklı ve saatı costerılmış olan (11) kalem ıhtıyaç ayrı a\ rı satın alınacaktır 2 thale 6 4/1966 Cumarte«ı gun ı belırtılen saatlerde C Savcılığı makamında Komısvon luzurunda vaoılacaktır J Teklıf makbu/u v° vesıkdlaıın be'ırtılen sastlerde bu saat evvel Komısjon Baskanhgıııa verılmesı ve po^tadakı gecıkmelenn kabul edıj^mıvecil. 4 Lks'ltmeye aıt şaıtnameler mesaı saatlerınde her gun Cezaevı Mudurlüğund° (Basm Ç 405 1024430891 ^ııııııııııııııııııııiKiııııiitiiiüiııııııııııııııııııı ıııııııııımııııııııiHiıııııııııııııııiMiııııııııııııııııııımııııın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog