Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE DÖRT 24 Mart 1966 CTJMHURÎYET J a m e s «Bondün? I*•••••••«••••••• TEHLIKE NE İSE ,ONOAN PÖNDO JUZAKLI, y/u^i TBYPLİ Mtifide Zthra ERKIN nı olmadığına, bulundukiarı durumun sefkin olduğunu belirtmek Vasil'in yanısıra yürüyen üniistercesine başını hafifçe eğerek mı formah subay bu heyecana anrıldandı. lamsızca bakarken, yol gösteren • Birden şaşırdın mı Dimitro? Bskeşiş arkasındaki sivilin fısıltıni göriince şaşırmış o'man tabiidir. sıyle elindeki kandili köşedekı fakat yanmdayım işte. Sana arkadaşım Yüzbaşıyı tanıtayım, yazaı mermer sütunun üstüne bırakaîx) si tanıtmaya hacet yok onuni? rak, iki büklüm olan diğer keşif anışmayan Rum yoktur. şe bir işaret yaptı.. Her ikisi d ^ < Binbaşı Venizelos da onun hayönlerine bakarak manast'.rın içifanlarındandır. içeriye girmemİ2 ne yöneldiler. Böylece Dimitr< geıek, saatlerüniz değerli ve ölçülü diş kapının eşığınde omuzîarına değen kardeşinin kaba ellerinin et dür». «Maria» sorusuna cevap ver meden Dimitroyu itercesine oldukısi bulantı duyduğu yazar, azığu yerden oynattı. Anlamlı bir güh bir EOKA lideri ve tammadığ: lümseyişle yana doğru her zaman bir Yunan subayıyla yüz yüzt eğrik duran boynunu düzeltmiye kaldı.. çalışan yazar (x1 önleri sıra yürürken, Binbaşı Venizolas, DünitVasil tutsaklıktan nasıl kurtulroya önem veren bir bakışla bak;duğunu. buraya nasıl geldiğini arak; çıklamağa niyetli değilmiş gibi, .Sizi tanımak benim için beklen dik bir başla kardeşine bakıyor. medik bir şans oldu efendim» deonun heyecamnı çocuksu buiurdi.. ken «senden üstünüm> dercesine Dimitro titrek ellerini isteksızomuzîarına taktığı apoletleri, yece uzaürken, yazar <x> «Kruçef ve ni rütbesini göstermeğe özeniyor Grivas el sıkışıyorlsr» diye, için du. Oysaki Dimitronun gözleri için gülümseyerek önündeki kesadece onun bakışlarına takılmışmerli kapıdan içeriye daldı.. Onun tı. îçinden geçen duyguları, Maarkası sıra Vasil ve en arkadan da riadan öğrendikleriyle takınacağı yiizbaşıyla Dimitro aynı salona yötavırları izlemek istiyordu. Şu an neldiler kardeşinı bir canavardan farksız Dimitro içiadeki heyecanı biraz görüyordu. Sevgilisine kavuşmak oİEun yatıştırmış. kafasını işletmiye onunla sarmaş dolaş olmak hayabaşlamıştı: Cephane taşıyorlar buLi suya düşraüştü.. tçinde biriken raya, yeni alınan silâhlar olmaiı teselli dolu kelimeler, yollarda bunlar.. Fakat neden benim habeçektiği eziyetler, geçirdiği serürim olmadı! Makariosa yığınla altını bulan ben değil miyim! Yoksa ıenler sadece kendi kendine anyanhş mı düşünüyorum. cephane latabileceği bir masal şeklme dön Yunanistandan mı geldi! Mısırdan müştü. Mariayla uzun boylu koda gelmesi gerekirdi bu günlerde. nuşamazdı.. Belki de bir daha kokarışık bir durum var, aklımı tonuşamıyacaktı. Çocuğunun ölüparlamahyım» diye düşünerek kişi raüne ilişik acılan bile ağlaşarak liğini bulmaya çalıştı. Yazar (x) Msriaiivle.. le konuşmakta olan ağabeysi Vasile dimdik bir duruşla yanaşarak. Bu son eksikliği benliğiyle sebir şef gibi seslendi; zer sezmez, karşısındakilerin varlığını unutmuşçasına kekeledi; Vasil.. seninle biraz yalnız ka;•Maria.. Mariayı gördünraüVa mak istiyorum!» sil?» Vasil onun ne öğrenmek istediVasil «kadm> lâfı etmenin zamağini bildıği, içindeki kuşkuyu sez 26 \ ; L/Y > \ ^ ~~y .5?. TİFFANY JONES &IÜMEVERECB3IM. AKEkA*A, JVVVVVVVVVVVV ••••••••••••••••' Elif hanım •••••••«••••«a • • • • • • •• • • • •• 7AİZs.f EUIP r^ANTiHlH ISTANBUL 6 25 Açılış 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Saz eserleri 7.25 Saboh melo. 7.45 Haberler 8.00 İstanbulda bugün 805 Tfirküler 8.20 K. ilanlar 8.25 Bu sabah sizinle 8.40 tstanbulun sesi 9.00 Keman solo. 9.15 Türküler 9 30 Kadın ve ev 945 Operetlerden 10.03 Arkası yarın 10.25 K. haberler 10.30 Konçerto saatl 11.00 Sadi Hossesten şarkılar 11.20 Trafik 11.25 Nezahat Bayram'dan türküler 11.40 Çalışırken müzik 12.00 Sar kılar 12.20 Küçük ork. 12.35 K. ilânlar 12.40 Gülseren Güvenliden şarkılar 13.00 Haberler 13 20 Caz müz. 13.30 Reklâmlar 13 50 Haîit müz. 14.00 Eğitim radyosu 14.50 Hafif raüz. 15.00 Kapanış. 16.55 Açılış 17.00 Fehmi Ege orkestrası 17.15 Karma fasıl topluluğu 17.40 Çocuklar için 17.55 K. ilânlar 18.00 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.40 K. ilânlar 19.45 Türküler geçidi 20 05 Oda müz. 20.35 Mefharet Yıldırımdan şarkılar 21.00 K. haberler 21.05 Radyo tiyatrosu 22.00 Reklâmlar 22.45 Haberler 23.00 Radyo yaylı çalgılar topluluğu 23.15 Plâklar 24.00 Kapanış. İSIANBUL IL RADYOSU 17 57 Açılış 18.00 tyi akşamlar 18.30 Şan sololan 19.00 Çeşitli melo. 19.30 Akşam kon. 20.15 Her zaman sevilen plâklar 21.00 K. Batı müz. din. istekleri 22.00 Eski sesler. eski melo. 22.35 Eski çağların müz. 23.00 Caz dünyasın dan 23.30 Sizin için 24.00 Çeşitli müz. 00.30 Gecenln sselenişi 1.00 Kapanış. A N K A RA 6.25 Açılış 6.30 Gimnydm 7 10 Köye haber!>?r • 7T.5 S^bad müz. 7.25 Şarkılar 7.45 Haberler 800 Ankarada bugün 8.10 Sabah kon. 8.25 Her telden 9.00 Hafif aıüzik 9.15 Sonm'arımı? 9 35 Çesftli müz 10 00 Arkosı yarın 10.20 K. haberler 10.25 Solmaz Teğmenden şarkılar 1045 Eğitim radyosu 11.45 Konser satcnundan 12.15 Kıbrıs santi 12.25 K. ilânlar 12.30 Şarkılar 13.00 Haberler 13.20 Plâklar 13.30 Reklâmlar 1400 Dans müz. 14 ?0 Dürdar Balk.indan sarkılar 14.40 Eedia Akarrürk'ten tiirküler 14.55 K. haberler 15.00 Eğitim radyosu 16.00 K. llânlnr 16.05 Melodiden rr.elo. 16.30 Giil Batu'dan şarkılar 16.55 K. haberler 17.00 Caz müz. 17.20 Trafik 17.25 İncesazdan Muhayyer faslı 7.55 K. ilârüar 18.00 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.40 K. ilânlar 19.45 Uykudan önce 19.50 Nermin Demirçay'dan sarkılar 20.05 Aimanyadan melo. 20.25 K. ilânlar 20.30 Tarihte bu ay 21.00 K. ha berler 21.05 Türk muziği özel programı 21.45 Şarkılar 22.05 T.B.M.M. saati 22.30 Küçük kon. 22.45 Haberler 23.00 Gece kon. 23.45 Gece yarısına doğru 24.00 Kapanış. ANTCARA tL KADYOSU 17.57 Açılış 18.00 Bir solist, bir top. 18.30 Orkestra kon 19.30 Günün melo. 20 00 Akşam kon. 21.00 Sevdikleriniz ve sevecekleriniz 22.00 Küçük kon. 22.20 Sevdijiniz sesler 23.00 Dünyanın dört bucağında 23.30 Gece yarısma doğru 24 00 Geee ve müz. 1.00 Kapanış. H Adam orsda dsWs ^ s z c<uırnac<[. Acei a d L konu ve resim: Ayhan Başoğ!; İLONA :üği halde kelimeleri ağzında geve:eyerek kemerli tahta kapıyı işarei ledı; .Maria ağlamıyor artık, hizmetçilerle hazırhk yapıyor. Birazdan bizimle köye gelecek, yolda başba şa konuşuru7...» Yüzbaşı Venizolos iki kaıdeşın soğuk davramşlarını mânâlandıramadan manastınn misafirhanesine girerken, yazar ( x l için için söylendi; «Aynı kanı taşıyan iki düşman neredeyse birbirlerini yiyecekler. •jysa ki bugünlerde yenecek düşman mı ararsın S Dimitro önü sıra yürüyen yazar (x) se soğuk bakışlarla bakarken. azılı eski Eoka liderlerinden bırı olan yazar, ona salonun diğer kapj 'inı göstererek, aiaycı bir tonla kc nuştu; .Bir dakika sonra yanmızda olurum.. hazırhklar tamamlanmadı he nüz.. dışanya bir bakıp geleceğim yeni cephane leri görmek ister miy diniz şef Dimitro?.' Dimitro kızgınlığını saklamağa uğraşırken kardeşinin salona girdi ğini gördü. Cephaneden evvel görmsk ve öğrenmek istediği şeylerin daha önemli olduğunu beürtmek if tereesine; • Sonra.. sonra.. dedi evet birkaç dakika Vasille göriiştükten sonra.» • Haklısınız şef Dimitro.» Bu söz son derece aiaycı bir tonia söylendiği halde Dimitro, yazar (xl se cevap vermeden içeriye yöneldi.. Yüzbaşı Venizolos taş salonun du varlarına asılan Hristiyanlığın mu cizeli resimlerine huşuyla bakarken Dimitro kesin bir cevap beklercesine Vasile yanaştı; • Ne zaman kurtuldun? Nasıl oldu da tutsaklandın? Seni tutsaklayan Türkler arasında tanıdığımız kimse vaf mıydı?» Vasil kardeşinin kavgaya hazır duruşunıı izlemiş. gözü yüzbssı Venizolosa kaymıştı.. Onunla henüz tanışrmştı Dimitro.. Yunanıstandan yeni gelen ve Enosis dâvâsır.a fedakârlıklar yapmak iste yen bu askerin yanında mr hakarete ueramaktan. onda aksı etki bırakmaktan kaçmıyordu. fakat Dimitronun kanlı gözlennin bu gibi şeylerı umursamariıgı a çıktı.. Bir an etrafına bakınarak: « (X) nerede!» diye düşündü O nun zor iurumlan bir çırpırla çev rıştirecek kudrette oldusunu bıliyor, söyleyeceklerinı düşür.ürmüş gibi bir tavır takınarak cevabını geciktirmeğe çabalıyordu.. Yazar. (X). muzıp bir ciddiyetle salonun kapısında görününce Vasil yapmacık bir cesaretle başı nı dikleştirerek konusmağa başladı: «Neyı öğrenmek ıstediğinı anladım fakat, daha önemli sorular var şu an Çok küçük şeyler üzerinde duruyorsun Dimitro. Dâvâmız (Enosısl tir. Tüm Yunanlın»n canı, kanı ve kışilığidır, sinirlerin daha kuvvetü olmaiı!» « ... Dimıtro gözlerı kararmışcasına kardeşinin üstüne saldırmak isterken Yazar (X), hıçbır şey olma miş gibi gerinerek ıkısinin yanına vaklaştı. Venizolosa sempstık ba kışlarla bakıp; cBirşey yok, al dırma» diye işaret ederek. sesinl vükseltti: «Öyle sanıyorum ki sinir kudretinin en üstünü Saym Pederde toplanmış; dedi tngiliz soğukkan lılığını yenecek, düşmanlarına el öptürecek dek üstün.. Fakat biz ırkça heyecanlı kişileriz. Yıllardanberi onun yönettiği politikayı he\"ecanlı davranışlarımız yüzünden sonuçlandıramadık. Nesil git tıkçe dar;a da heyecanlı oluyor şözü kapalı atılıyor heryana Elindeki sılâh, ve attığı mermi değerını ve hedefini bulamıyor bu yüzden.. Örneğin; Mora ısyanı, ve Giridm alınışıdır. ü süreler daha azimli. gözü görür kışilerdi Yunanlılar tdealin anlamını bilerek heyecanlanırlardı Ne yazık ki bugün böyle değıller. yeni Rum gençliği bizlerin ve sizlerin onderliğine muhtaç. tdealirnızin çizgilerinı sizden öğrenecekler şef Dimitro.. Ağbeyinızin dediğı giDI ufak şeyler üzerınde duracak şünlerde değılız. Sayın Pederin şinir kudretinı örnek edinmeiiyiz, fümce..» Yunaıııstandan yeni gelen yüzDaşı neler üstünde konuşulduğunu anlamak ıstercesıne bakışlarını her üçürıde gezdırırken Dimitro kendısını toparlamağa çalıştı. Bır yumruk sallasa kaYdeşını öbür dünyaya gonrlerecek dek sınırlerı gergın olduğu halde, sıyah bılveler eıbı vuvarlanan gözlen, «beni kıramazsın derce yerın de kıpırdayan kendını beğenmış sarı bılyelere, yazar X'ın gözlerıne takıldı Içınriekı öldürücü hırsın yanına yıkıcı bir nefret eklendi. «Bılıyurlar. Kardeşımde yazar X'de Nicolanın başına gelenleri bılıvor Tenımızden bır parça olan onun ölümüne, dâvâmızı üstün tufmalarının nedenını aniamıvv.rum sanıvorlar; Vasılın bana olzn ozel kıskançlık ve kınının yanına yazar (X) de ınançlarına olan aykırılığımdan ötürü katıl;p, duyçularımı varalamak ıstiyor. Belkı de daha çok ıstekleri 1 var Soruma cevap vermeğe yanaşmarian, «Knosıs» ı öne sürdüler. Belki bu işte Pedenn de armagı var Benden daha çok şey ıs tıvorlar. gelen silâhlar veterli de ğılmı kıü yoksa?. Evet. beni kendılerine katarak. alış verışi sağlanıa bağlamak ıstevebılirler de.. Aklımı oaşıma toplayıp. duy gularımı frenlemelıyim. Bir daha Mariayı ve Nicolayı sormayıp, onlarla bağım yokmuş gibi davranmalıyım . Şu dalkavuk yazara kışıliğimı klmsenın etkisiyle değiştirmeyeceğimı ıspatlamalıvım» diye düşünerek. olriuğu verden bir dönüş vaptı: Kardeşinin burnunun dibinrien uzaklaşarak fsa büstünün yanında oturmakta olan Yunan Yüzbaşısı Venızolosun yanına ilışti Oturduju sehbadan düşmemeh için uzun bacak lannı destek vapmak istercesine yana gererken çivilı beatles botlarını yere vurarak. konusmağa başladı; (Uevamı var) ÂYSE İLE ALi T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanîiğı Devlef Su İsleri Genel Müdürlüğünden: Elektrik Teknikerleri, Elektrik ve Mııkine Mühendisleri Aranıvor MZAK'IM A&VALAİVCİ 1 DSt Genel Müdurlüğünfln hidroelektrik enerii ve elektropnmpaj işletmeleri elektrik tesisatı koruma ve kontrol sistemlerinin bak:m ve testlerinin yapılmasına ait standart ve usullerin geliştirilmesinde görevlendirilmek üzere merkez <Ankara> kadrosuna röle bakımlarmda tecrübeü bir elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi ile röle bakımlarmda tecrübeli ve askerliğini yapmış iki elektrik teknikeri almacaktır. 2 Keza aynı işletmelerin işletme ve bakımma ait standari ve usullerin geliştirilmesinde görevlendirilmek üzere merkez (Ankara) kadrosuna tecrübeli bir elektrik ve bir makine mühendisi veya yüksek mühendis ahnacaktır. 3 Kemer ve Demirköprö Hidroelektrik Santrallerinde işletme ve bakım mühendisi olarak görevlendirilmek üzere santral işletmesinde. röîe bakım ve testlerinde tecrübeli iki elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi ahnacaktır. 4 Eşit şartlan haiz müracaatçılar arasmda tngilizce bilenler tercih edilecektir. 5 tsteklilerin Ankara'da Ulus Şinasl <eski Ruzgârlı) Sokak Çatal Handaki DSİ tşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığına bizzat veya dilekçe ile müracaat etmeleri lâzımdır. (Basın 9882 A. 2136/3075) İS SÂÂTLEBİ Gene de şişeyi yakaladı, doyarcasına içti, bir taraftan da iki arkadaşını tetkike koyulda. Moruk geberecek! Fakat istemiyorum!.. Onun benden evvel febennesini istiyorum . Zira bep odur .. Fikirlerinin ncunu kaçırmış çibi birden durdu. Maigret hiçbir hareket yapmıyor, sadece bekliyordu. Konuştu, her şeyi anlattı . Eminim ki anlattı... yoksa hiç serbest bırakılır mıydı onu... Halbuki ben bep onu çıkarmağa uğrastım . Zira Joseph'in beni Antibese oğul Brown'a gönderdiği doğru değil... bunu ben yalnız... anlıyor rausunuz? Elbette her şeyi anlıyordu Maigret! Bir saattenberi artık her şeyi öfrenmisti. Maigret miiphem bir işaretle divanı gösterdi. William orada yatmıyordu, değil mi?... Hayır, orada yatmıyordu... Burada, benim yatağımda yatıyordu! VViIliam benim sevgilim idü... William benim için, sadece benim için geliyordu buraya ve mertaameten bur; ;a kabul ettiğim bn kahpe de bu divanda yatıyordu... Bundan hiç şüphe etmemiş miydiniz... BütOn bunlan bofnk bir s«?sle bagırarak anlatıyordu. Bundan böyle, onu konnşmsya bı Öııce kahve lekesi yaptığın belçeyi yeniden daktilo yap, sonra da siçarayla vaktığını. Çeriren: SEMtRAMÎS rakmaktan başka çare yoktu. Bütün bir eski âlem dökülmüştü ortaya, gerçek Jaj3, bütün çıplaklığıyla Jaja vardı şimdi burada. Asıl gerçek olan şey, benim onu sevdiğimdir, o da beni seviyordu! O da biliyordu ki ben tahsil ve eğitim görmemişsem, bu benim suçura değildir... Benim yanımda mes'uttu... Bunu bana söylerdi... Gitmek ona çok acı gelirdi... Ve geldigi zamanlar ise nihayet tatile kavuşmuş mektepliler gibi sevinirdi.. Konnşurken bir taraftan da ağlıyordu ve bu hal onun yüzüne garip bir ifade veriyordu. Ve ben hiç bir şeyden şüphe etmiyordum: Ne aptalmışım!. Böyle hallerde insan, zaten aptallaşır! Bu kızı ben dâvet ediyordum, onu ahkoyuyordum, zira öyle tahmin ediyordu ki e • vimiz., biraz gençlikle daha ne şeli bir hale gelebilir Sylvie yerinden kımıldamıvor du. He!e şuna bakın! Bana mev dan okuyor! Hâlâ istihfafla bakıyor bana! Bn bep böyie idi; ya ben, ab budala ben, bunu mahçupluk sanırdım... Ve çok hosuma giderdi... Şimdi düşündükçe, benim sabahhklarımla onn tahrik ettigini, gösterilecek nesi varsa benim sabahlıklarımla karşısına çıkarak, gösterdiğini, ona nuraaralar yaptıgını! «Zira onu arzuln yordn. Hern o, hem de o Joseph olacak pez... Zira William'ın parası vardı, ya onların.. «Nah ifte vasiyetname de...»» Ve şişeyi yakaladığı gibi dikledi. Sylvie, bu durumdan faydalanarak Maigret'e yalvaran nazarlarla baktı. Ayakta dnracak mecali yoktu... Sallanıyordu... Josepb onu buradan çaldı... Ama ne zaman çaldı, onu bilenıı yornm... Herhalde içildiği bir gece olacak... Zira VViIliam bundan bahsetmişti Ve öteki de düşünmüştür ki, oglu bu kâeıi parçası için herhalde bir hayli para verebilsin.» Maigret, hikâyenin böyle olduçunu tahmin etmisti zaten. Kulak asraıyarak dinledi. Buna mukabil odaya, divana ve yatağa bakıp duruyordn.. William ve Jaja... Sylvie de divanın üzerinde... Ah zavallı VVilliamcık... Muhakkak bir mukayese yapardı... Yemeğinden sonra, Sylvie, giderken Wflliam'a bir göz işareti yapınca bir şeylerden şüphelenmiye başladım.. Ama henüz kandıramıyordum doğrusu. Fakat kız gider gitmez, o da gitmekten dem rurdu... Halbuki umumiyetle akşamlan giderdl .. Ben bir şey demedim... ve giyindim... İşte Maigret'nin uzun zamandan beri tasarlayıp kurduğu esaa sahne! Kısa bir ziyaret için gelmiş olan Joseph'in cebinde vasivetnarae hazır! Sylvie her zaman kinden daha crken olarak giyiniyor ve yemekten sonra derhal gl debilmesi için yemege şehir kıvafeti ile oturuyor... Jaja bu bakışlan yakalıyor Fa kat bir şeycikler demiyor... ¥emeğini yiyor... içiyor... (I)evamı var) BENİZ KUYYETLER! Sejir ve Hidrografi Dairesi biidirilmiştir. Başkanhğından HURDA ALUMINYUM SATISI 1 Kurumumuz Kırıkkale Şantiyesinde mevcut takriben 50 ton alüminyum hurdası 30 mart 1966 çarşamba günü saat 14.00 de Kurumun Ankarada Genel Müdürlük Malzeme Satış Müdürlüğünde kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacakür. 2 Muvakkat teminatı 30.000. (otuzbin) liradır. 3 Tâlipler, malzemeyi mezkur mahalle müracaatla mesai saatleri dahilinde görebilirler 4 Şartnamesi Ankarada Genel Müdürlük Malzeme Satıs Müdürlüğünden ve Istanbulda Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 5 Kuramumuz 2490 sayılı kanuna tâbl değildir. Denizcilere ve Havacılara 22 Sayılı Büdiri 28 ilâ 31 Mart 1966 tarihlerinde 09.00 ile 12.00 ve <4.öU ile 17.00 saatleri arssında aşağıdakj noktaları bir!eşrir»?n saha içinde seyretrne, demlrleme. a\lanma ve bu sahanın 7500 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal cmniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ AJMASRA 1 nci nokta : E. 5819 No. lu Filyos iskele fenerinden 247 derece ve 2.5 mi] mesafedeki enlemi 41 derece 33 dakika Kuzey, boylamı 32 derece 00 dakika Doğu olan nokta 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylsmı 32 derece 00 dakika Doğu 3 ncü nokta : Enlemi 42 derece 05 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 32 dakiks Doğu 4 ncü nokta : Enlemi 41 derece 51 dakika Kuzey Boylarru 32 derece 45 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR (Basın 9744'3078) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK (Basın 9892 A. 2321/3079)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog