Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Mart 1966 SAHÎFEÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR * ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Islâm Zirve Konferansı toplanıyor fimaç, Pan îslâm işbirliği için zemin hazırlamak MEKKE Suharto , Suharnoya üç tercih hakhi verdi DIŞ HABERLER SERVİSt Günün konusu 1 Felek endimizden bahsedece| i ı sanmaym! Buna artık lüıum yok. Ne de1 sek bos! Nasıl tanıldı isek öyle kalmaya mahkumu». Bundan sonra ne yapsak hakkımızda bn câlem» in verdiği hük« mü değiştirmek güc ve lüzumsnz. Onun için dememiı o de mek degil.. Zaman zaman bana »oyadımı neden «Felek» olarak aldıfımı sorarlar. Ve gene sorarlar ki «Felek» ne demektir?.. Gene son günlerde t a a ! A l manyadan bir mektup aldım. Okuyucum bana der k i : «Arkadaşlar arasında merak ve münakasa konusu olan «Felek» neye denir. Canlı veya cansıı varlık mıdır? Bunun dinimizce anlamı nedir?» 1935 yılında Soyadı Kanunil çıkınca ben de bir soyadı almak zornnda kaldım. O zamana kadar gazetelerde ve dergilerde ç>" kan bazı yazılarımı «Felek» müstear ismi altında nesretmiştim. Oldukça da tanınmış bir ad olduŞrundan, bunu soyadı olarak aldım. Kısa idi. Kolay söylenirdi. Mânası da müphem olduşundan bir iddiası yoktu. Nüfus dairesine müracaat edip te>cilini istediğim zaman, nüfus memuru bn kelime arapcadır, diye itirax ettiyse de, müstear isim olarak zaten kullandıçımızı, üstelik artık bu kelimenin arapça, türkçe diye bir tetkike tahammülü olmadıginı anlattık ve tesci! ettirdik. Soyadı olarak seçmemin sebep ve sekli bndur. «Felek» kelimesinin ne demek oldufuna çelince; bunun Rer çekten arapçada bir lugat mânası vardır ki kâinat dedigimiz gökler ve yıldızlann beyeti u mumiyesine denir. Hattâ Kozmografyanın eski adı Felekiyât idi; ama sark dillerinde ve Türk çede «Felek» bu mânadan ziyade kader veya kadere hâkim oIan me\4um sahıs olarak kullanılır.. «Felek yâr olmadı bahtı siyaha» mısra'ı bîr türkü parçasıdır. Felek kelimesi hakkında lugat kitaplarında verilen bileiler de deçişiktir. Ahmet Vefik Paşanın «Lehcei Osmanî» sinde «Semâ» gökyüzü. her seyyarenin katı çarkı felek gerdunei baht (baht arabası) diye yazılır. «Luçatı Naci» ye göre : Gök «semâ» eski Kozmoğrafyaya göre felek döner itibar edildiğinden eski siirlerde o yolda mazmunlar (nükteler) sarfolunmuştur. Zaman, dehr ecel. Şemsettin Sami Beyin «Kamusu Osmanî» sine göre: Gök, semâ,, âsuman, eskilerin itikadınca her bir seyyareve mahsus bir ^ök tabakası ki dokuz adet olup sekiıincisi sabit yıldızlara mahsus olup dokuzuncusu boş ve diğrr sekizini sarmış sanılırdı. Baht, kader. Ahterî'de: Gök ve semâ gibi, göğün dönnıesi. «Kamusul Muhit» tercümesinde : yıldızlann döndüğü çök demektir. Dönerken dalgalandırdığı büyük suya da denir. Düz sahranın ortasındaki kum tepesine de denir. Ama bunlarm en fafsilâtlısın: Hüseyin Kâzım Beyin büyük «Türk Lugatı» nda buluruz. O da tabiî gök ve semâ ve mânasiyle baslamıs, fakat Türk diline ve siirine firisteki mânasına daha çok ehemmiyet vermiştir. Buna göre «Felek» insan lara ekseri cevr ve ezâ eden bir «kuvvet» tir. Eski sairlerimiz hep bundan sikâyet etmislerdir. Anlaşılan odur ki şikâyet ettiği insanın, makamın, hattâ Tanrının ismini söylemekten çekinen ler bövle bir şahsiyet vehmederek bütün olan bitenlerin suçunu ona yüklemeyi uyjtun bulmus lar ve hep ona tapınmıslardır. Arapçanın en mevsuk kaynağı olan Kur'an'da felek ve onda dönen yıldızlar mânasına bazan da eflâk olarak cemi' seklinde kullanılmıstır. tnsanlarm kaderi hep yıldızlara baslı olduğunu düsünmüs veya öğrenmiş olan eski mütefekkirler bu yıldızlan döndüren kuvveti. insan talihi üzerinde yeşâne «müessir» olarak kabul etmis veya öyle görünmfls, ona yüklenmiş durmustnr. Bütün büyük sairlerimiz «Felek» den sekvacıdırlar. Tavuz Sultan Selim bile; Merdümü diderne bılmen ne fusun etti Felek.. Giryemi kıldı fuzun eşkimı hun etti Felek.. diye «Felek» den şikâyet etmistir. FüzTilî: <Dost biperva Felek birahm devran bisükun Dertçok, hemdert yok du'men kavi tali' zebün» demiştir. Ziya Pasa: «Pek rengine aldanma Felek eski Felek'tir. «Zira Felek'in mesrebı nâsâzi dönektır. diye Felek'e hakaret etmiştir. Daha da var.. Bunun yanında «Felek» i en yüksek mertebe mânasına da kullanan şairler olmus tnr« Bnnlann hepsinden çıkardığınız mâna ne ise «Felek» o demek tir. tstelik halk dilinde bir de «Kambur Felek» adı vardır ki bunun gök kubbesinin künbed olusnndan kinaye olması çok muhtemeldır. Bize gelince bunlarla asla alâkadar deŞiliz. Dedi?imiz gibi bu ismi alısta âmil olan düsünce evvelce bunu müstear isim olarak yazılanmızın altına koymuş olduğumazdan ibarettir. Ne çök ile ne semâ ile, ne de döneklikIe hamdol«un bir ilgimiz ve bir iddiamu da yoktur. B. FELEK DOSt PAKİSTAN CUMHURiYEIi 10 yaşında B Kao Ki'nin geleceğiüney Vietnamın «kuvvetli adam» ı Vismare şal Kao Ki'nin nüfuzlu Orgeneral Çan Ti'yi azletmesini hoşnutsnzlukiarını •çığa vurabilecekleri bir fırsat olarak değerlendiren Budistler, yeniden nümayişlere ve grevlere başlamışlardır. Ti bir Budisttir. Güney Vietnamda bütün otoritenin toplandığı 10 koltnkln Generaller Cuntasının iiyesi, Birinci Ordn Bölgesinin siyasî ve askeri şefiydi. a. a. AP Radyolar S M ekke radyosu, Müslüman Dünya Birliğl Kurucu Meclısinin, bir Islâm zirve konferansı toplanması fıkrini dün oybirliği Ue teyit ettiğini bildinrüştir. Zirve konferansı fikrl Suudl Arabistan Kıralı Faysal tarafından ortaya atılmış, ancak bazı çevrelerin ve dzeUikle Mısınn şiddetli muhalefeti ile karşılaşmıştı. Geçen cumartesi günündenberi Mekkede toplantı halinde olan bu Meclıs 1962 yılında kurulmus olup Arap ülkeleri üe Türkiye, Pakistan, Hindistan, Nijerya, Endonezya, Afganistan, Mavritanya, Filipinler ve Senegal temsilcilerinden meydana gelmektedir. Meclisin bu dönem çalışmalarına Suudl Arabistan Müftüsü Şeyh Muharnrned Bin îbrahim El Şef başkanlık etmektedir. Faysal'a teşekkür Kurucu Mecliste dün kabul edilen bildiri geçen yıl Mekkede onaylanan tasanya atıf yapmaktadır. Geçen yılki tasarı, ortak meseleleri görüşmek ve halkları arasındaki işbirliğinl güçlendirmek için ls«Avrupa» tutan Amerika tarafından da o lâm devlet başkanlarının bir topnaylandıgı seıilen tasfiyesine balanu akdetmesıni öngörmekteyşına buyrukluğu sebep olmustur. di. Orgeneral Generaller Cuntasının Bıldiride ayrıca Kıral Faysal'm hoşuna giden kararlannı uyguzırve konferansı toplamak için gösterdiği çabalar gayet olumlu lar, hoşuna gitmeyen kararlannı karşılanmış ve Musluman devlet da nraarsamazdı. başkanlarının teklifi kabul etmeBudistlerin hosnutsuzluklannın temelinde, nüfusun •• 80 in leri memnunlukla kaydedilmiştir. Bildiride, zirve konferansından den fszlasını temsil ettikleri halgayenin İslâm ülkelerinin tutumde, memleketin yönetiminde aylarında birlik yaratmak ve Pan îsnı oranda söz sahibi olmadıkları WASHİNGTON, (a.a. AP) lâm işbirliği için zemin hazırlagerçegi yatmaktadır. Nitekim askan Johnson, Fransız Devlet Başkanı De Gaulle'e dün şabsî bir mak olduğu açıklanmıştır. Ki'den «derhâl» genel seçimlere mesaj göndererek NATO'nun birleşik savunma sisternini parçaMüslüman kardeşler gidilerek, yönetimin kışlalarına lamağa matuf Fransız tasa\ vurunun Amerika tarafından redÖte yandan Kahırede konuşan dönecek üniformalılardan sivillededildigini bildirmiştir. Başkan Nâsır demiştır ki: re devredilmesini istemektedirAnlaşıldığına gore Johnson, De « Müslüman Kardeşler bir ler. Bndistlerin dileğini demok | Gaulle'e Fransanın ittifaktan çezamanlar nasıl Bağdat Paktının arasiye olan aşklarından çok ikti • kilmesi halinde dahi NATO birşimdi de dar hırslarına bağlamakta isa I janlığını yapmışlarsa lesık savunma sistemını devam Arabistanın ajanlarıdır. bet vardır. Çünkü yapılacak ilk | Suudî ettırmek konusunda Amerikanın Müslüman kardeşler, kim fazla genel seçimin Bndistleri iktidara diğer müttefıklerle beraber çaonun için çahşır. getireceği süphesizdir. I para verirse lışmağa azimli olduğunu bildirDün Bağdat Paktına hizmet ediBudistler, Güney Vietnamda I yorlardı, bugün de Suudî Arabismiştir. (erçek, karşı konulmaz bir kuv | tana lyi haber alan kaynaklara gövet olduklarını, ancak 1963 te, Müslüman Kardeşler din mas re, cnazik, fakat azimli» bir ifaKatolik Diem'in aile oligarşisini kesi altında halkı aldatmaya çade ile kaleme alınan cevabî metepetaklak etmeyi başarmaların lışmıştır. Fakat balk onlann mas sajda De Gaule'ün isteklerine dan sonra anlayabilmişlerdir. O kesini düşürmüştür.» karşı uzlaşıcı bir formül bulazamandan beriye Güney VietSAYGON, (a.a. AP) Müslüman Kardeşler üyeleri, bilmek için «kapı aralık bırakılnamda, hepsinde de Budist parNâsır'ı devirmeye teşebbüs iddia Bırmcı Askeri Bolge Korautamaktadır.» mafı bnlunan yedi askerî hükusiyle Kahirede yargılanmaktadırnı General Van Tı'nın tasfıyeöte yandan Londradakı iyi hamet darbesi veyateşebbüsü, bir sınden sonra Hue ve Danang'da lar. ber alan bir kaynağın belirttiyapılan nümayışler dün yenı bu düzine kadar da olağanüstü kaşekı! almış ve numayısçiler oğıne göre, NATO Daimi Konsebine de|işikli|i yer almıştır. zelhkle, Amerikar^n Vietnam yinin halen Paris'te bulunan Ancak Bndistlerin, hiç degilsiyasetı üzerinde nufuzunu lakmerkezınin Londraya nakledilEmekli valılerden merhum Mase şimdilik genç Ki'yi de devirebıh etmışlerdir. mesi muhtemeldır ve tngiltere raşlı Ali Rıza Ceylân'ın eşı Sabilecekleri veya genel seçimleri Ayrıca ılk defa olarak Budist Hukumeti NATO Daimî Konseyi ml Karaceylân. Fikret Tamturk, Generaller Cuntasının vaadettinümayışçiler, kuçük gruplar haNeriman Tıığsavul, Ertuğnıl Cey merkezınin naklinı memnunıyetfi 196? den öne aldırabilecekleri linde Hue sokaklarında dolasalân ve Metin Ceyîân'ın sevgill le kabul edecektir. rak, genel greve uymayanları süphelidir. Nedenleri şöyle sıraanneleri Talât Tamtürk ve Abtehdıd etmışlerdir. Nümayısçi lıyabiliriz: dülkadir Tuğsavul, Zulâl ve Meler dün de, kısa bir sure ıçııı lâhat Ceylân'ın kayın valideleri Q Güven yaratıp Güney VietSabahat Berkman ve Nermin Öz radyo binasını ve Fu Bay sıvıl naraa sınırlı bir istikrar getiregun'un hal&ları, Sühendan Gökhava alanını ısgal etmışlerdı. bilen Ki, Araerikaca aotkça des• ap ve'Dinçer'in teyîeleri, NBü•l Yine ilk defa oımak üzere Başteklenmektedir. fer Hatapkapıh. Lâle Tamtürk, bakan Kao Kı. şiddetli hücumF»toş ve Ahmet Tuğsavul. Ali Q Yeni bir askerî taükumet lara maruz kalmıştır. Sfnan ve Levent Ceylân'ın büdarbesine ortam hazırlayacak nü Sokaklara asılan ingilizce doPARİS, (a.a.) Fransız Kamu yükannelerı. mayiş ve grevlerin düzenleyivizlerde «Anayasaya uygun bir Oyu Enstitüsünün yaptığı bir FERİDE CEYLÂN cilerinden öfrenciler imtihan haparlâmento kurma vaadini tutnabız yoklaması sonunda şubat zırlıklarıyla meşguldür. tşçiler mayan General Tiyö (Cumhur(Hanımefendi) aymda General de Gaulle'ün ise, artan Amerikan yıgınağı ve başkanı) ile General Kao Ki vefat etmiştır. Azız nâşı 24 mart şöhretinin eskisine oranla biraz kabrolsun» gıbı ıbareler okuniktisadî yardımı dolayısıyla cep1966 perşembe gunu öğle namaazaldığı meydana çıkmıştır. maktadır leri para gördüğünden hayatlazını mutaakıp Kadıkoy İskele «Cumhurbaşkanı olarak GeneCamii Şerifinden alınarak KaraDanang'da butün açık hava rından memnundarlar. Meselâ ral de Gaulle'ün idaresinden caahmet'teki ebedi istırahatgâhıtoplantılarının yapıldıŞı beledı196667 malî yılında Amerika na tevdi edılecektir. memnun musunuz?» sorusuna 10 ye parkındaki nümayışte. «halk 11,000,000 luk Güney Vietnama AİLESİ 17 subat tarihleri arasında yapıihtilâl kuvvetleri» hareketine 550,000,000 dolar tntannda iktilan nabız yoklamasında 0b57 olum dahil çeşitli koraitelerin temsilsadi yardım akıtacaktır. 11,000.000 0 (Cumhuriyet 3107) iu, o35 olumsuz cevap verılmişcileri söz almıslardır. Bu nümann yarısı, Vietkongun kontrolu tir. Nabız yoklamasına katılanyişin tertipçilerinden bıri koaltındaki kesimlerde yaşadığına nusmasında. «sivil bir hükumet ların o'o8 i bu soruya cevap vergöre, Amerikan iktisadî vardımemiştir. Bundan önce 26 ara istiyoruz. mücadelemize sonuna mından beber Güney Vietnamlıkadar devam edecegiz» demiş lık 5 ocak tarihleri arasında ya düşecek bisse, 100 dolardır. tir. aynı soruya °'o59 olumlu, 1c33 oQ Ordunun belli başlı birlikWashington Başkan John lumsuz cevap verilmisti. son dünkvi beklenmedik basın lerinden hiçbiri, Ki'ye karsı hatoplantısmda Kuzey Vietnam rekete geçmeye bazırlıklı görün Diyarbakır Başpiskoposluğuyoneticilerinin, Vietnam uyuşmemektedir. na tâyin edilen Kildani Cemamazlığma müzakere yoluyla bir Ne var ki, Budist kıpırdanması, atinın Ruhanî Reisi Muhterem çözüm bulmak istediklennı gösgavastan yorulmus talihsiz GüGabriel Batta 25 Mart 1965 tateren bir behrtiye rastlanıp ney Vietnamda huzursuzluğu rıhinde Bağdatta takdis edilerastlanmadığı sorusuna olumsuz büsbütün arttıracak. kendi aracektir. Dostlarından bu meracevap vermistir. larında bölünecek sagcı unsursıme kalben ve dualarıyle iştiBaşkan, Amerikanın Kızıl Çiların komünizme karşı direnme rak etmelerı rica olunur. ne karşı izlediği siyasetin goz Te mücadelesi zayıflayacaktır. den geçirilmesi yolunda düşünMonsenyör Gabriel Batta celerini öne süren bir çok AmeKayhan SAGLAMER rikalı sahsijetin gorüşlerini (İlâncılık: 2344 3109) reddetmiştir. iCumhunyet 3100) NATO Daimî Konseymın Paristen Londraya nakli muhtemel Amerika Fransa ile nzlaşmak için kapıyı açık bırakıyor B NUMAYIŞÇI BUDİSTLER AMERİKA YE ¥M Kİ'Yİ YERDSLER tNGAPL'R Bugün buraya ulaşan haberlere göre, En " donezyadaki yeni askerî r»jim, Başkan Sukarnoya istikbalde oynıyacağı rol ifcin üç tercih hakkı vermistir. tyi haber alan kaynaklar, tercih haklannı şöyle sıralamışlardır: D Uzun bir «nekahat ve dinlenme» gezisine çıkarak Endonezyayı terketmesi. O Endonezyada kalarak figüratif bir Devlet Başkanlığını kabul etmesi. @ Kendisine bırakılan birkaç yetkisi ile itibanm teslim edip istifayı kabullenmesi. Gelen haberlere göre Endonezyanm yeni ckuvvetli adamı» Korgeneral Suharto, Sukamoya ilk şıkkı kabullenm«sirii tavsiye etmektedir. Endonezyadan buraya ulaşan baska haberlere göre, Suharto, yakmda 24 kişilik yeni bir kabine kurduğunu açıkhyacak Başbakanhğa geçecektir. Başbakan Ikinci Yardımcısı ve Dışişl^ri Bakam Adam Malikin Endonezyanm sivil «kuvvetli adam» ı olarak ortaya çıkacağı behrtilmektedir. Guvenilir bir kaynak, sabık Basbakan Birinci Yardımcısı ve Dısıslerı Bakanı Subandrionun hâlen askerî bir hapis>anede olduğunu söylemistir. Avnı kaynak evvelâ ev hapsine alman Subandnonun bilâhare Cakarta bölgesinde bir askeri hapisaneve nakledıldieinı bildirmiştir Öte yandan Endonezya'da Silâh lı Kuvvetleri 12 martta Suhartonun işbaşma gelmesinden beri, komünist olduklanndan şüphe edilen 50 000 kisiyi tutuklamıştır. Yet kililerin bunları, bölge teşkilâtlarınm liderlerini ele geçirmek için kulandıklan söylenmektedir. Cakartadan gelen haberlere göre, ülke çapında yeni bir komünist avını yürürmekte olan komünizm aleyhtarı hükume*. Dr. Subandrio ile ilffili olduğu söylenen kuruluşlara baskınlar yaptırmaktadır. ütün jartlar ve gökkubbe altmda Türkiyenin ilk dostu olan toprağın insanları Pakistanlılar, dün Cumhuriyetlerinin onuncu yılını doldurdular. Asyada, bayrağında Türkiyeden sonra ayyıldız tajıyan bu kardeş ülkenin dişi ve tırnağiyle kazandığı hürriyet mücadelesine bir daha bakıp bugün gerek iç ve dış poüükasında başarılı, uyguladığı ekonomik sistemde örnek gösferilen bu memlekete hizmeti geçenleri anmak yerinde olur. Dünyanın ilginç bir parçası olan Pencab dolaylanna, üç semavî dinin son Peygamberinin yasalarını götüren ordular sekizinci yüzyılda ulaşmışlardır. Bunlar Emevi Devletinin Türkistan ıçlerine kadar ilerleyen Arap veya îslâmhğı kabul etmiş Horasanlı atlılarıydı. Bu topraklara daha önce Orta Asyadan kopan ve güneyi seçen Hunlular Akhunlar adıyla inmişler, Büyük îskenderin ordulan uğrayıp geçmişlerdi... Emevileri; bağımsız, adını Hukümdarmdan alan Türk devleti Gazneliler izlediler. Sayısı Vezrî Azam tjığlarını geçen seferler beş kutlu nehrin yeşillediği ülkeyi Hılâl hudutlarına soktu. Babür İmparatorluğu bu topraklarda unutulmayan bir ışık bıraktı. Sonra yirminci asra kadar bu ülkeye karanlık çöktü. .Buna rağmen kalblerdeki yıldızlar pırıl pınldı. Yıllar 1900 den ileri yürürken Hindistan Umumi Valisi topluluğun din aynlığmdan yararlanmak ve kıpırdanmayı durdurmak istedi. Bu Lord Merloy idi. 1909 da Bengal'a kısmi bağımsızlık verilince Baü kültürü fakat milli hisleri ile yetişmiş genç bir hukukçu gönüllerdeki meşaleleri tutuşturdu. Bu genç, kurulan Müslüman Ligi'nin başına geçen Kaidîâzam Muhammed Ali Cinnah idi. Cinnah 1916 da Müslü man gruplarm haklannı kabul ettirerek Lucknown Paktmı imzalatmayı başardı. Fakat bu dev yarımadada Hindular çoğunluktaydı. 1928 de Cinnah'm Anayasaya İslâm halkm haklan ile ilgüi olarak konulmasını istediği 14 madde reddedildi. 1933 yılında İngilterede tahsilde bulunan Müslüman Hindli 5ğrenciler anavatanlarını çevreliyen hudutlarm baş harflerini aldılar. Pencap, Afganistan, Keşmir'in baş harflerinden doğan (PAK) a ülke anlamına gelen (İstan) ı ekledıler ve PAKİSTAN adı doğdu. 1935 de yapılan bölge seçimlerinde Mıntakalar Birlıği Meclisinde Müslümanlar azınlık sayüdı koalisyon talebini Hind Birlik Partisi reddetti. Bu hareket üzerine Haliküzzam . i ile Kaidiâzam M. Ali Cinnah : «îslâmlar Tehlikede» sloganı altında Müslüman Hindlileri bir bayrak altmda topladılar. Yazan: Erdofıan SRIPINAR Adem adım 1940 1949 yıllan Pakistanda hürriyet mücadelesi için kan aktığı devredir. 1940 da İngiliz Kıral Naibi (Dominyonlar «tatüsü) teklifinden hemen sonra Müslümanlar DoğuGüney ve BatıKuzeyde kümeleştiler. İngilizlerin çekildiği 14/8'1947 de Hindistandan ayrı bir Pakistan doğdu. Cinnah Genel Vali oldu. Fakat büyuk adam bir yıl sonra 11 Şubatta hayata gözlerini yumdu. 1948 de Liyakad Ali Han Pakistanda ilk milli hukumeti kurdu. Hind Yanmadasının topraklannm 82.5 u Hindistana, 12.5 u Pakistana düştü. Bu arada çoğunluğu Müslüman olan Junagudh ve Manavadar istemediği halde 8/11/1948 de Hindistana verildi. ler. Liyâkad Ali Han 1951 de suikasde kurban gitti. 1954 yılına vanldığında Pakistanda bir darbe hareketi oldu. Gulam Muhammed Ordunun des KURUCU VE YAŞAT1CI Pateği ile duruma hâkim oldu. Kendisini Devlet Başkanı ve Baş kistanuı unutulmaz lideri Ciıtnah, bakan ilân etti. İskender Mirza Mareşal Eyiib Hanla birlikle Istikîçişleri, Suhreverdi Adalet, lâl Savaşmda yararlık gösteren bir Orgeneral Eyüp Han da Savunkahramana madalya verirken ma Bakanı oldular. 21 Haziran 1955 de yapılan seçimlerde Müslüman Birliği ve Birleşik Cephe hükumeti kurdular Eylül ayında bu hükumet Avamiler ile Cumhuriyet Partisine görevi devretti. 23 Mart 1956 da Pakistan modem Anayasası onaylanarak (Bağımsız Pakistan Cumhuriyeti> kurulmus oldu. 7 Ekim 1958 de İskender Mirza örfi idare ilân ederek kendini Devlet Başkanı ilân ettiyse de Sılâhlı Kuvvetler Başkumandanı Mareşal Eyüp Han 20 gün sonra bütün Pakistanın desteği ile başa geldi. 11 şubat 1960 da yapılan seçimde Eyüp Han beş yıl için Başkan feçildi. 1965 yılı başında yapılan seçimde halk bu başarılı lidere güven oyu verdi. Bugün tâ 93 harbinden beri Cihan Harbinde tstiklâl Savaşmda Türkiyeye bütün gönlü ile koşan bu dost ülke 93,812,000 nüfusu ile 131 ülke içinde yedınci yeri muhafaza ederken, CENTO ve Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı aracıhğıyla Türkiye ve İranla elele vermiş, dosta dost, düşmana yiğitçe davranacak güçte bir Cumhuriyet olarak geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Kanser tedavisfnde telekobalf radyasyonu Chicago (a.a.) St. Luke Hastahanesı radyoloji uzmanları Dr. George, G. Hibbs ve Dr. Frank Hendrickson, ses tellerinde ortaya çıkan kanser vakalarının onda dokuzunun, erken telekobalt radyasyon tedavifi ite iyileştırilebileceğini ileri surmektedirler. Yedı yıl içinde tedavi ettikleri 100 hastanın, kendilerini bu sonuca götürduğünü açıklıyan Hibbs v« Hendrickson, telekobalt radyasyon tedavisinden sonra, yüz kanser vak'asından ancak sekizinin^ekrarladığını açıklamaktadırlar. Bu sekiz olayda da, gırtlağın ameliyatla çıkarlması Uaryngectomy) yoluna gidılmiş ve basarı sağlanmıştır. VEF AT De Gaulle'ün şöhreti azalıyor Sevgili eşim ve annemiz ALİYE ATAMAN'm Diyarbakır'ın Kildanî Yeni Başpiskoposu ölümünün kırkıncı giinüne tesadüf eden 26 mart 1966 cumartesi günü, öğle namazını müteakıp Teşvikiye Camii Şerifinde aziz ruhuna hediye olunmak üzere Mevlid okutturulacaktır. Arzu bujuran akraba, dost ve din kardeşlerimizin teşrifleri rica olunur. Çocukları adına Egi: Sırn Ataman Cumhuriyet 3083 Buzdolapları arasında en BAŞTA gelen isim Reklâmr.liK 12b4 3102 Tarih ve Ziraat Bankası İnsanlar Uçuyor İNSAN OĞLU COK ESKIDENBERİ UÇMAK ISTİYORDU. LEONARDO D* VINCI. ROGER BACON GIBİ DEHALARIN DA KATILDIĞI BİR ÇOK UNLU KISİLER YUZYILLAR BOYU UÇMAK İÇİN ÇALIŞTILAR 1783 D€ MONGOLFIER KARDEŞLER BALONU BULDULAR. BU BULUSTAN SONRA İNSANLAR UCAN MOTORLU BİR TASIT İÇİN UĞRASTILAR. AMERİKANIN KITTY HAVVK 5EHRINDE OOĞAN VVILBUR (1867 1913) ORVILLE (1871 19481 VVRİGHT KARDEŞLER. İLK ONCE BISİKLETLER ÜZERİNOE BİR TAKIM ÇALISMALAR YAPIYORLARDI. SONRALARI BU OENEMELER UÇAN TAJITLAR ALANINA AKTARILDI VE EN NIHAYET 17 ARALIK 1903 OE ORVİİ.LE VVRİGHT 16 CV MOTORLU VE 2 PERVANELI BİR PLÂNORLE İLK UÇUSUNU YAPTI BİR SAAT HAVADA KALDI İNSANLARIN İLK UÇTUĞU YIL Bankamızın 7 MILYON liralık çekiliji, 25 Mart Cuma günü j?aat 10"dan itibaren îstanbulda. Spor ve : Serg Sarayında, halk Iıuzurunda ve otomatik makinelerle yapılacaktır. Arzu eden miişterilerimiz kapıda hesap cüzdan* larını ibraz etmek suretiyle çekilişi takip edebilirler. NOT: Sayın Cumhurbaşkanımızm rahatsızlıkları doJa> yısiyle EGLENCE PROGRAMI YOKTUR ZİRAAT BANKASI yıl 1903 T 0 RKI Y E B A I K A M T.C. ZİRAAT BANKASI |N<)fUSUMUN '• ?5 I ÇİFTÇİ OLAN TÜRKIYEMİZDE ZIRAİ KREOİ VEREN TEK MÜESSESE OLARAK T. C. ZİRAAT SANKASI HALKIMIZA VE rURT KAL KINMASINA EN GENÎS SEKILDE MIZMET EDIYOR. 1966 40 yaşında 103 Yaşında TECRÖBESİ, B'R Bl> CU< MİL^AR SERMAYESİ. YLH?0UN HER HOSESİNE YAYILMI3 TOO'E YA. <IH SUBe VE AJANSl İLE BANKAOLICTA EMNİYET. SÜRAT VH KOLAYLlölN SEMBOÜ) OtAN T. C ZİRAAT BANKASINI 1$ AOAMUUtl OA TERCİH EDİYOR. I YflLARDAN BERİ OAGrTCl İKRAMİYELERLE OE T. C. ZİRAAT BANKASI TASARRUF SAHİPIERINE ÜSTUN SANSI HAZIRLIYOR. Y«nl Ai«nı "»286/3088)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog