Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

PLÂSTİK BOVALARINI ISRARLA ARAYINIZ umhurİYel 42. yıl sayı 14960 KrRUCDSU YUNUS NADİ Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet k t a n b u l Posta K u t u s u : İstanbu] No. 246 Telefoniar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2242 99 LİSE YARDIMCI KİTAPLARI Mehmet Gok>a>: ÎÖZÜMLÜ » » V * . CEBIK > > > PROBLEMLEHI 1 • n » Fen 111 • Ed. m 1000 1000 1000 Ö00 750 750 750 \ Resat Otman: îfiZÜMLÜ FIZIK PROBLEMLEHİ 1 11 \ » • » \ » • » m Vasan Fehtni Ergin: ÇÖZmiLÜ TEIGONOMETRİ PROB. 1 tAcl Kemâl Erksal: 7ÖZUSLÜ'KIMYA PROBLEML. 1 3 ^jı^ 2000 500 Perşembe 24 Mart 1966 İKKIİjÂr ve AKA KİTABEVLERİ (Rekiâmcılık: 181iı 3108) M CUMHURBAŞKANLIĞI WM MESfcLESI ve ZORLUKLAR Cumhurbaşkanı Sayın Cemal Gürserin hastalığı ve bu hastalık devam ettiğme göre yeni Cumhurbaşkanı seçımının nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda bir takım zorlukların belırdiği anlaşüıyor. Zorluklardan biri ve belki en onemlisi, Sayın Gürsel'ın görev yapamama durumurran tesbitidir. Ankaradan verılen haberlere göre Sayın Gürserin Cumhurbaşkanlığı görevınin sona erebilmesi için verılecek raporun tam teşekküllü blr sağlık kurulu tarafından hazulanması ve bunun T.B.M.M. tarafından kabulü gerekmektedır. Ancak bu ışlem, Amerıkadaki tedavi sırasında yapıldığı takdirde, Sayın Gursel'in Cumhurbaşkanlığı vasfı ortadan kalkacak, Anayasaya gdre sadece senatör olacaktır. Bu arada Anayasayı dar açıdan yorumlayanlar Gürsel'in tedavisi devam ettiğl sürece, iş görememezlik hali bir raporla tesbit edılse dahi T.B M.M. nin bu rapor tizerinde bir karara varamıyacağım söylemektedirler. Bu şekilde yorum yapanların iddiasma göre Anayasarun gerek 100, gerekse 101 incı maddelerinde Cumhurbaşkanlarının kendi iradeleriyle avrılamıyacak kadar hasta olduklan takdirde nasıl işlem yapılacağı açık değildır. Anayasanın 100 üncü Cumhurbaşkaruna ••• (Arkası Sa, 7, Sü. 3 te) SUNAY, GÜRSEL'İN SAĞLIGINDA BAŞKAN OLMAK İSTEMİYOR , Plânda değişiklik için çahşmalar yapılıyor Cumhurbaşkanlığıyla ilgili bazı ıorluklar çıkıyor CHP PARTİ MECLİSİ BİLDİRI YAYINLADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) • Cumhurbaşkanlığı konusunda partiler arasında Cevdet Sunay'uı adının çe\ resinde görüş birliğine vanl. mış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in koma dunımunun devam etmesi ortaya bazı meselelerin çıkmasına sebep ohnuş ve bu yüzden yeniden seçme karanna gidilememiştir. Meseleleri özetle şöyle sıralamak mümkündür: SJŞK& #*• \ Demirel ABD elçisi ve AİD Başkanıyla goruştu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi dün saat 15 de toplanmış, Zeki Efeoğlu (A.P 1 nin komünızmle mücadele konusunda yaptığı pündem dışı bir ko nuşma gürültülere sebep olmuştur Eîeoğlu, Türkiyede komünizmin gözle görülür şekilde yayılmaya başladığmı ileri surerek mücadele edılmesini istemiştir. Bu arada piyasada satılan Lenin, Marks, Engels ve Nazım Hıkmet'e ait kitaplan kürsüden ornek olarak gostermistir. Bu sözlcr, AP li'er tarafmdan Bİkış'.anmış, bu arada dinleyicileıden bir kısmmın da alkışladığı duyulmuştur. TIP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar. sataşma olduğu gerekçesi ile sozalmak istemiş, Başkan Ahmet Bilgin soz vermiyeceğini söylemıştir. Aybar dırenince, Başkan, Aybar"ın isteğini oya koymuştur. Aybar'ın isteği AP lılerm verdikleri oylarla reddedilmiştir. Mılletvekilınin konuşmasının bir yerınde oturduğu yerden mud?hale eden Kenan Esengin (C. H P ) «Sen önüne geleni komünist diye damgalıyorsun. Seni din lemiyorum» seklmde bağırmıştır. Buna karşı Efeoğlu, «Benim meteliğim yok sizin servetinizi alacaklar» cevabını vermıştır. Konusmasına devam eden Efeoğlu. Nazım Hıkmetın kıtaplann:n basılmasmdan yakınmış, «Fikir özgürlüğü adı altında bu pis komiinistin eserleri rasılıyor. Par lâmentoda elele verelim, komünizmin karşısına çıkahm» demıştır. A.P. li milletvekıli butun partilerın, Romünizm karşısmda bırlesmesini istemiş ve «T.I.P. in Nazım Hikmete cephe alacağını sanmıyorum. Çünkü. Genel Başkanlan Mehmet Ali Aybar ile Na « m Hikmet teyze çocuklarıdır» dıyerek sozlerini bıtirmıs'ır. KIKAATA DEVAM Bundan sonra M. P. nin verdıği 470 sayfalık gensoru onergesinın 148 ınci sayfadan ıtibaren okunma sına devam edılrmştir. ÖNERGELERİN BAS1LMASI İSTENDİ Gundem gereğince 470 sayfahk gensoru onergesınm okunmasına saat IT'je kadar devam edılmiştir. Saat 17'de başka soru'.ara geçıleceğinı, ancak sorulardan önce Talât Köseoğlunun verdıği bir önerge bulunduğunu bildirmiştir. Koseoğlu, bu onergesinde 470 say falık onergenin tumunun bırden okunmasının Anayasaya aykı (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Meclis'te komiinizmle miicadele istendi "ORTAM GERGİN. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ort gunluk bır çalışraa sonunda CHP Parti Meclısı, ıktidarı itham eden oldukça sert bır bıldırı yayınlamıştır. Bildırıde «Vatandaşlan birbirine düsiirecek mahiyetteki tecavüz ve gösterilerin» tertıpli olduğu belırtilmekte, «rejimle ilgili çalısmaların süratle genisleraesinin memlekete zarar vermesinden endise duyuldogn ve ortamın gerçinlestiği» sçıklanmakta; ıktidar «akıl ve basiret» yoluna çağırılmaktadır. Bıldiride yer alan görüşler özetle şu noktalarda toplanmaktadır : Rapor konusu QCumhurbaşkanı Gürsel'in hayata gözlerini kapamadan Cumhurbaşkanlığı makamının «boşalması» nasıl olacaktır? Bazj çevreler gerek Walter Reed Hastahanesinin, gerekse Gürsel'le birlikte bulunan Türk doktorların verecekleri bir raporun yetersiz olacağını ıleri surmektedirler. Esasen Başbakan Demirel «Rapor bulunmadığmı, rapor istenmediğini» de belirtmiştır. Dışışleri Bakanlığına gelen haftalık sağlık bültenlerinin ise Cumhurbaşkanlığı makamını boşaltmaya yetmiyeceğı belirtümektedir. Bu durumda ortava raporun kimın tarafından verılmesı gerektiği meselesi de çıkmaktadır. Yetkililer kesin olarak, böyle bır raporun tam teşekküllü bir sağlık kurulu tarafmdan verilmesinin şart olduğu noktasında birleşmektedirler. Tam teşekküllü bir sağlık kurulunun tanzim edeceği muteber rapor hükümete verildikten sonra, durum bir Başbakanlık tezkeresiyle T.BAI.M. ne sunulacak, rapor kabul edıldikten sonra Cumhurbaşkanlığı makamı boşalacak, bundan sonra yeni Cumhurbaşkanı seçımi vapılabüecektir. Aksi halde, yani başka bir kurulun vereceği rapor T.B.MAI. de itiraza uğraması veya raporu veren kimseleıin «tesrtr altında bu raporu tanzim ettikleri» ıddıasırın B M'M. nde taraftar kazanması karşısında Cumhurbaşkanlığı makamı boşalamıAnkara (Cumhuriyet Bürosu) yacaktır. Curnhurbaşkanlığı Senfoni Orkest rası Şef Yardımcısı Hikmet ŞimTam teşekküllü bir sağlık kuşek ile Milli Eğıtim Bakanlığı rulunun Amerikaya göndenlmesi Kültür Müsteşan Adnan Ötugen için bugüne kadar teşebbüse gearasında başlayan çekışme ve müs çılmemıştır. teşarın davranışlan bır sozlü soru Cumhurbaşkanı sıfatı ile Senato'ya aksettinlmiştir. Tabıi Senatör Ahmet Yüdız'ın QHerhangi bir şekilde Gürsel'Milli Eğitim Bakanı Orhan Denin Cumhurbaşkanlığı sıfatı kalgız tarafmdan cevaplandırılmasıdınUrsa, bilhassa iktidar çevrenı istediği önerge şdyledır: len, bu durumun geniş tepkiler .Bilindiği uzere, dış ülkelerle yaratacağmı ileri sürmektedırler. kültürel ilişkiler. bakanlıklararaBu çevreler «Gürsel'in Amerikası bir komitece düzenlenmektedir. ya Cumhurbaşkanı olarak gittiğiBu komite, yabancı ülkelere gini, orada tedavi halindeyken Cum decek sanatçıları da tesbit eder, hurbaşkanlığı sıfatı kalkarsa sı1964 65 yılında, 1965 66 yılınfatının senatörlük olarak değişeda dış ülkelere gönderilecek saceğini, bu durumda protokol banatçıları bu komite tesbit etmişkımmdan da durumun başkalatir. Doğu Bloku ülkelerine gideşacağını, aynca Gürsel'in hastaha cekler için ozel bir dikkat gostene masraflarının karşılanması ba rilerek tesbitler yapılmaktadır. kımından zorluklar çıkacağını» Sözü geçen komite 1966 yıluıda belirtmişlerdir. Bulgaristana gönderilecek bir sanatçıyı da aynı titizlikle tesbit et Sunay'ın düşüncesi miştir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında başanlı hizmetQ öte yandan öğrenildiğine gölerde bulunan blr sanatçıyı gönre Cevdet Sunay, eski silâh arkadermekle ilgili bütün hazırlıklat daşı Cumhurbaşkanı Gürsel'in tamamlandığı ve Dışişleri Bakansağlığında Cumhurbaşkanı seçillığmca da gerekli işlemler yapılmek istemediğini belirtmiştlr. dığı gibi, Bulgaristana da haber Milli Birlik Grupunun Demirel verilmişti. Bulgaristan kamu oyu ile yaptığı görüşmede Millî Birlik na da duyurularak afişleri bile aGrupu uyeleri de Sunay'la aysılan sanatçunız orada beklenlrnı kanıda oldıüdannı Başbakana ken, gitmesine iki gün kala ivedi iletmişlerdir. bir emirle sanatçmın yerine baj Arkası Sa. 7, Sü. 6 de kasının gönderildiğini öğrendlm. Protokol ve proğramla daha öncedcn tesbit edilerek bütün ilgililerin bileisi ü e düzenlemniş ve gideceği ülke olan Bulgaristana da haber verllmiş ve sanatçımızın gelmesi beklendiği sırada, ivedi bir emirle başka bir kişinln gönderilmesinde ne gibi önemli bir gerekçe vardır. D Çatışma mek talıhsizlik olmuştur Bu hususta, yüksek kademede ve Mechstekı ilgili sorumlular arasında hıçbır temastan CHP kaçınmamıstır. Gerçekte, Seçıra Kanunu gıbı hassas bır tartısma konusunun mutabakatla çıkması ıçın ıktıdarın göstereceğı gayret ve sabır, onun yalnız ıtibannı artırır ve memleket huzuru konusunda, iktidann ne kadar dikkatlı olduğunu göstererek vatandaşlar arasında ıyı havayı yerlestınrdı. tktıdar sorumlularının bu gerçekleri dıkkate almaları için sarfolunan emekler bugune kadar bir netıce vermemiştir. Bır defa girışilen hatalı yolda ısrar edılmesinin mahzurlan her gün bıraz daha artmaktadır CTParti Meclisi, iktisadi, sosyal "ve kültürel kalkınmamızla ilgili hayati dâvalarla uğrasılması \e halkın dertlerine sükunet içinde çare aranması yerine rejimle ilgili çatısmalann süratle genislemesinin memlekete larar vermesinden endişe duymaktadır. ^ I S e ç ı m l e devarnlı ve isnkrar^ ^ l ı olabilecek bir iktidar te>=kil olunmuşken ve bu iktıdarın dört sene huzur içinde çalısmasının bütün şartlan mevcutken, bu ımkânlara sahip bır iktıdann memleket huzuruna tesir edecek siddetli çatışmalara vesile vermesi hazindır. , Zarar görecekler E I Parti Meclisi hatırlatmak is^^ter ki, parlâmentonun verimli çalısraası ve memleket huzuru baslıca iktidann sornmluluğu çerçevesindedir. Bu sartlar bozulursa, bnndan parlâmentonun itiban ve bütün partiler zarar fförse de, büyük sornmlnluğun iktidarın üzerinde kalacaği asikârdır. Bugün de parlâmentonun normal ve olnmlu yolda, memleketin çerçek dertleri üzerine eçilmesi gene iktidann göstereceğı genis yürekli anlayısa bağlıdır. İktidann tutacaiı anlavıs yolunda muhalefetten yalnız yardım ve kolaylık görecegine emin olması lâzımdır. Orkestra Şefi Şimşek ile A. Ötügen'in çatışması Senatoda Başbakan Süleyman Demirel, dun A. B. D.'nın Ankara Büyuk elçisi Hart ve AİD Başkanı Grant ile üç saat devam eden bir goruşme yapmışür. Daha sonra Başbakan Demirel ve Büyükelçı Hart'ın yaptıklan açıkla.nalardan, görüşmede özellikle Türk Amerikan ekonomik ılişkileri üzerinde durulduğu arüaşılmıştır. Görüşmecîen sızan haberlere göre, AİD'nin Washington'dakı Merkez Dış Yardım Programlama Daıresı Baskam Profesör Ranis"in bu hafta sonunda Türkıye'ye yapacağı ziyaret ele almmıstır PTOÎ. Ranis, bu göreve Prof. Chenner5''nm ayrılmasından sonra getırıimıştır. Turkıye'de oldukça tanınan Pr«f. Chennery. çeşitli zamanlarda Türkiyeye zıyaret. lerde bulunmustu. Bu zıyaretler sonucunda Amerıka'nm Turkıyeye yaptığı yardım ve kredilerm miktar ve sartları üzerinde bazı kararlar alınmıştı. Bu bakımdan Prof. Ranıs'ın Türkıye'ye yapacağı bu ziyarete Hukumet ve Büyükelçilik çevrelerınde büyuk önem verilmektedir. AİD Dıs Yardımlar Programlama Dairesi Baş kanı, Başbakan SUleyman Demirel, Mâliye Bakanı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgilıleri ile göruşecektir. Hart « Usun &ür.edir görüşmedik» VUlson, üzerine <bomba> isabet eden gö'zünü siliyor (Telefoto T. H. A.) Wilson'a ^bomba» atıldı Londra (AP) Ingiliz Başbakanı Harold Wilson, dün gece Londra'da bir seçim kampanyası konuş ması yaparken dınleyicılerden birınin fırlattığı pis kokulu bir bom ba gözünün üstünde patlamıştır Hâdise, derhal tedavi edilen Wilson'u 31 marta kadar sürecek olan kampanyadan menetmiyecektir. Görgü şahitleri Wilson'un gözüne isabet eden cismin «her halde amonyak dolu küçük bir şişe» olduğunu sdylemişlerdir. Hâdtseden sonra Wilson'u tedavi eden bır doktor, «Başbakanm gözii biraz tahriş oldu. Gözüne bir miktar mayi girdi> demiştir. Doktor daha sonra, «Göz hayll kızarmış olup çok ağrıyor. Bay Wilson'a bir damla verdim. 48 saat içinde bir şeyi kalmaz» demiştir. Vv'ılson'a fırlaülan pis kokulu bomba olayıyla ügili olarak po.ıs, 14 yaşında ıki çocuğu sorguya çek miştir. Başbakanın bu konuda her hangi bir takibat yapılmamasmı ıs tediği bildinlmiştir. Bir polis sözcüsü bu gibi «pis kokulu bombalann. dükkânlarda da satıldığııu söylemiştir. Wilson, hâdıseden sonra sinirli görünmemiş ve gazetecilere, «Bu kadar iyi nişancı bir çocuğun Ingiliz kriket takımına girmesi lâzun» demiştir. dır». A B.D Büvükelçısı Ha:t. görüsmeaen sonra. gazetecılere, «Izun bir süredir. Başbakan Demirel'le çöriismemîstik. (Jır çok konuvu kapsayan bir görüşme oldu» demiştir «Türkiyeye yapılmakta olan Amerikan iktisadi yardımında bır artış soz konusu mudur» şeklındekı bır soruya da, Hart şu cevabı vermıştır « Yardımda artıs. azalıs sıbi bir konu yoktur, devamı varParker T Hart daha «onra; «Türkiyenin ikincı bes vıllık plânı için Amerikanın telksn ve tavsiyeleri bulunup hulunmadıgını» soran bır şazetecıve «Bir çok konular çörüsüldü. bueün özellikle bu koııunun ü/erirıde durulduğunu söyliyemem» demiştir * CHP bekleyişte E 1 Parti Meclisi belirtmeyi gö~ " r e v bilir ki, CHP, seçimleri takiben sakin bir bekleyiş devresine girmiştir. lktidann bu devreyi aynı süknnet içinde geçirmedigini vatandaş bilmektedir. İktidar haksız ve ölçüsüz bir tntumla devletin personel kadrolannı en sornmlu kademelerden baslıyarak altüst etmeyi kendisi için ilk görev bilmistir. Bunu yaparken, Danıstay kararlannı hiçe saymak yoluna tutmns olması vehameti dataa da artırmıstır. Aceleye lüzum yok ^ S P a r t i Meclisi huzura çiden ynlun nf olduğunu hulus ile bır defa daha belirtmek ibter. Seçım Kanununu, bütün âcil ve önemli memleket dâvalarmın önune ve üstüne geçirmekten vazgeçilmesi, atılacak ilk adımdır. Önumüzdeki kısmî Senato seçiminin de ortaya çıkaracağı tecrübenin ışığı altında, iktidar, kanunun aksayıkları ve eksikliklerinin ne olduğunu ve bunların Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Baykam, Kürşat'ı mahkemeye verdi hakkı da tanımış bulunuyorum. Bütün dosyalar elinin altındadır. Aynca Mecliste de kozlarımın paylaşacağız.» Demirel: « Yardım konuşuldu» Amerikan Buyukelçısıyle saat 1013 arasınria cereyan eden goruşmesınden sonra. saat ib te BasbakanhKtan a>nlan Suleyman Demirel de, «Amerikan iktisadi yardımının isleiis mekaniz masının daha miiessir tarzda çalışması konusunu görüstük. var Arkası Sa. 7. Sü 4 de Gerginleşen ortam Seçım Q Bundan sonra,iktidann Kanununu sadece arzuiadığı tarzda alelacele geçirmek teşebbüsü, nortnal çahsmayı sekteye uğratacak ölçüde sıyasi ortamı gerginleştirmistir. Bu kanun üzerinde iktidan bir uzlaşmanm favdasına ikna edeme Profesör Aksoy Profesör Yalçın'a «Faşist Partinirt sözcüsü» dedi Gazetenrzın em^jîlı Posta Servisı Şefi Serafettın Sırek dun vefat etmıştır. Cenazesi bugün'öğle namazını müteakip Sultaııahmet csmiınden kaldırılarak Kozludaki aüe kabnstanına defnedılecektir. 1902 yılında İstanbulda dunyaya gelen Şerafettin Sırek, Membaı İrfan Idadısıni bıtirdikten son ra emnıyet teşkilâtına intısap etmiş, 1937 yılında oradan ayrılarak gazcemiz dağıtım servısıne gırrruştır. Kısa bır süre sonra Posta Servisımızm Seflığıne getirilerek 27 sene gece gunduz sevkiyatımızı başarı ile yoneten arkadasımısın vefatiyle Cumhuriyet aılesi, Babıâhnin sadık ve ssvrien «Seref Ağabey» ini kaybetmiş bulunmaktadır. Kendisıne Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı cıleriz. «Şeref Ağabey»i kaybettik Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) 27 Mayıs Mıllî Devrim Derneğınde bir konferans veren Prof. Ay dın Yalçm, AP'nin iktisadi politikasını anlatmış v bu arada kendisine bir soru yönelten Prof. Muammer Aksoy'un hâtıbe, «sîz fasist bir partinin sözcüsüsünüz» demesı tartışmaya yol açmıştır. Prof. Yalçın, AP'nın iktisadi' politıkası hakkında şoyle konuşmuştur: «Bugün AP'nin politıkası özel teşebbüse kolaylık sağlayacak, vergi muafiyeti tanıyacak, hürriyetçi düzen içerisinde fertleri ür kütmeden, dinamik bir iktisadi düzen yaratmaktır.» Konuşması subaylar ve dernek uyeleri tarafından izlenen Prof. Yalçın, aynca aym iktisadî politikanm uygulanarak, merkezl bolgelerden çıkarıldığını, özel teşebbus eliyle ekonomik kalkmmanın Anadolunun bir çok bdlgelerine yayıldığını ifade etmiştir. TARTISMA Bundan sonra Yalçın'a çeşitli sorular yoneltilmış ve bu arada Prof. Muammer Aksoy hâtıbe sor duğu bir soruya, «siz faşist bir (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) I Londra'da ilk olarak basına gösterilen bu otomobil «pille» isliyor. Saatte 50 kilometre hızla gidebilen bu küçük otomobil 1 Türk lirası değerinde elektrik kullanarak 15 kilometre yol (idebilmektedir. Gürultüsüj v« dunuuı çık»nnun»ktodu. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) CHP Istanbul milletvekili Dr. Suphi Baykam, ressam o f lu Bedrı Baykam ve kendisi hakkında bazı «gerçek olmayan beyanlar» verdiği iddiasiyle Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşatı ispat hakkı tamyarak mahkemeye verdiğini açıklamıştır. Bu konuda bir demeç veren Baykam, Bedri Baykamın dış ülkelerde açtığı sergilerin geniş çapta yankılar yarattığım b e l i ^ mış, ancak BakE>nın «gerçek dışı (Arkssı Sa. 7, Sü. 3 te) beyanda bulunduğunu» öne sürerek şunları söylemiştir: « Oturduğu makamın clddi yet, mâna ve değerinden habersiz olduğunu da bu vesile ile ortaya koyan bu Bakan, Türkiye hakkında basanlı bir propaganda ve tanıtma vesilesi olan sanatçı, oğlumu partizanca gayretAnkara (Cumhuriyet Bürosu) , Ierine hedef tntmuştur. Haki TÎP Ankara il teşkilâtından j katleri böylesine tahrif ve tahrip etmeğe geçici makamların ver7 üye ile 2 il idare kurulu üyediği imkân ve yetkinin kâfl gel> si partiden istifa etmiş ve bir mediğini Bay Kürşat da g5rebasm toplantısı yaparak particektir. nin tutumunu yermişlerdir. îstiTürkiyenin Turizm ve Tanıtfa ed^nler, komünizm aleyhin ma Bakanhgı gibi önemli bir de konuşan partililerin haysıyet mevkıinde bu zihniyetle oturan divanına sevkedildiğini ileri sürbır Bakanı ibret olmak ilzere muslerdir. İstifa edenler; Ibramahkemeye verdim. Ortaya athim Zerze, Cemal Erdem, Tahtığı ıddialar için kendisine ispat sin Sevinç, Fevzi Aydın. Orhan Şahin, Avni Ataman, Nurettin Çakır, Fuat Çapçı ve Zehra Çakırdır. îstifalarla ilgili olarak dün bir basın toplantısı yapan TÎP Ankara İl Başkanı Ibrahim Çetkin ise, istifalardan sadece birinin partiye çeldiğini, diğer istifalardan ve adı geçen kişilerden bazılarının üyeliğinden haberdar olmadıklannı söylemiştir. Çetkin bu arada •Partimizi Itham ederek yapılan istifalar aslında partimize ve yönetidleri ne karşı girişilen tertiplerin ne ilkidir, ne de •onıucaıa oUeak Bodrum'da deniz sahilden 8 metre çekildi Ankara (a.a.) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğunden verüen bılgiye göre, Bodrum sahillerinde başlıyan denız çekil mesi dun saat 22 de 8 metreye ulaşmıştır. Bodrum'daki Metereoloji Istastasyonu, saat 16 da verdiği raporda denizdeki çekilmenın 5 metre olduğunu bildirmiş, 22 deki raporda ise çekilme 8 metreye ulaşmıştır. Meteoroloji uzmanlan bunun tir medcezır olayı olduğunu, an cak şimdiye kadar Akdenizde medcezirin en fazla bir metre olarak bilindiğini söylemişler, bunun, ayın çekimi ile ilgili bulun duğunu belirtmişlerdir. Sahilden 8 metre çekilmiş bulunan denizde herhangi bır can ve mal kaybı olmadığı ılgililer ta rafından aynca bildirilmiştir. Manialı maralon! Son günlerde Parlâmento edebiyatunıza yeni bir kelime girdi: Engelleme. Yanl Meclis, muhalefet yüzünden, çabşamaz bir halde. Fühakika orası öyle ama bu, bizün bndiğiıniz kadar, yeni bir şey değil. Meclisimiz epeyce evveldenberi, bir seneden fazla bir Tamandır, zaten çahşamıyordu. Meclis dosyalannda sıra bekliyen (bir türlü sonu gehniyen sıra!) bunca önemli kanun tasansı var. Hangisi ele alındı şimdiye kadar? tnsamn «bütün mesele Seçim ve Af Kanunlan ise, varsın, onlar da engeUeniversin> diyeceği geliyor. Hattâ diyor da, D. N. TİP'den istifalar ve il başkanının basın toplantısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog