Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

R ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR CRONIN'in en son romanları k 1« ŞAHESER ROMANLAR > t*rttımie ÇlKTl! «•ntlMM çıktı! 7) BİR A Ş K U Ğ R U N A <2ncıbası) ERGUVAN AĞACI <2 nc , Her kıtap yaldızh mxo* H \ BİR ACI ŞARKI V HAYATA DÖNÜŞ SABAH YILDIZI (3cu bası> kabartma bez cıltlı 12,5 LJ O l / v E N VAYINEVİ umhuriyet 42. yıl soyı 14959 KURUCUSU YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı: Cummınyet [stanbııl Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlan 22 42 90 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 39 NİV YAYINEVİ SÜNAB DOST8Y)M(SKTNİN DÜNYASI YazanıHçnri Troyat , ^ Fransız Akactemı Üyesi Bu eserde Dostoyevsîa<ıa, çoğu kez "":sul bır yaşamın güçlukle^i ıçınde, >ıste, ıdam mangasının önüno^^ m .^uda, sürgünde, tutkulannın atîlrya içirîöe adm) adım izliyeceksıniz. ^ i. LÂKE şömız ıçsnd?12.5 Lira. Nuruosmanıye Cad. NİL N a 38İSTANBUL lık 1242/3047 Çorşambo 23 Mart 1966 Demirel, C. Başkanlığı konusunun "hassas,, olduğunu söyledi Mecliste 9 kişi kalan " Grüp olmak „ hakkını kaybetti Seçimin bu ay yapılması:j J . . î ^ Partisinden için bir formül aranıyor Cevap Olmayan Cevap ir kaç gün önce yaptığı bır basın toplantısında Sa\ın Inonu, hukümeti ağır tdhmet altında bırakan btr demeç \ermiş, bu gidişin çıkar jol olmadığmı söjliyerek «Henuz vakıt geçmeıruş ıken» işbaşındakıleri uyarmaya çahşmıştı. 27 Mayıstanberi kamu oyuna sunulanlann belki de en ilgınci olan demcce. Başbakan Demirel bır karşı demeçle cevap verdi. Bojlece iki lider arasında bir fikir duellosunun başlıyabileceğini uman gazeteci arkadaşlar onceki gun Inönu'yü bularak cevap hakkında ne düşündüğünü sordular. Bu sonı karşısında InömTnün ağ7indan çıkanlar, şu sozcüklerden ibaret kaldı: Cevap mı idi o? Sör. dtieUesunun bu biçimde bıçak gibı kesilip olduğu yerde bırakıldığmı goren gazeteciler o sırada hayal kırıklığına uğradılar mı. bilemejeceğiz ama, kestinne cevabı ile, Sayın C.H P. lideri, bir onceki demecinin gradosunu daba da ağırlaştırmış oldu. Basın toplantısında İnönü'nün dedıği kısaca şu idı: « Memleketi yanlış yola sürükluvorsunuz. Parlâmentoda ve basında efendice fikir tartışması yapacak yerde mucadeleyı sokağa kavdırmak nivetindesiniz. Sizden olmıvanlara Komünist damgası yapıştırmak. sorurasuz ve gerici kalabahgı okşamak suretiyle karşınızdakıleri smdireceğinızi, daha olmazsa onlan silip supureceginızi umar bir halinız var. Bu gibi besaplar, başlangıçta parlak sonuçlar \aadeder gorunurse de, son derece tehlikelidir. Bundan 60 vıi once fivasko ile biten ayaklanmayı 1966 Türkıyesmde tekrarlamaya çalışmak boşuna bir çaba olur. Sapmavmız bu vola. Henuz \akit geçmemısken aklınızı başınıza toplayınız.» Ovsa, Sayın Inönu'nün hem suçlama, hem de uvarma niteliği taşıvan bu ağır sözlerine karşı Hükumet Başkanı ne diyor? Inönü'ye cevap olarak Başbakanın gazetelerde yayınlanan sdzleri hacira itibarijle çok geniştir ve mukabıl suçlamalarla yükludur. «rnönü hırslı adamdır, Inonu Parlâmentoyu çaüşamaz hale getirmektedir. Inonu seçim kazanmaktan umudunu kestiği için şimdi milleti parçalamak, ikive bdlmek istemektedır » Bııtun bu soz kalababğı arasında C.H P. liderının vukarıda ozetlediğımiz ve demecin özunu teşkil eden afır suçlamalarma tek kelime ile olsun dokunulmamıştır. Buna ne anlam vereceğiz? l'nutkanlık desek, bir Hukumet Başkam hesabına affedilir bir kusur savılamıyacağı için dijemıjoruz. Anlamadı desek, bu denli açık sozleri anlamamaja imkân vok. Tereddut, kararsızlık desek. böyle bir davranışı da bir Başbakana yakıştıraınıyoruz. O halde ne divelim? Kimi arfcadaşlarıtı ddşunduğu gibi «Suküt ikrardan gelir» mi diyelim? 1908 devriminde görev almış, 31 Martın bastırümasında fıilen rol ovnamış, hataları ve sevapları ile 50 yıldır politika yaşantunızın ön safında hlzmet goren Inonü've karşı, onun oğlu yerinde genç bir Başbakana böylesine çağ dışı bir karakter yakıştırmaya da gönlümüz razı olmuyor. Bari gençlik diyelim, tecrübesizllk diyelim, politika dışı bir meslekten, hazırlıksız politikaya atümış olmanın şaşkmlığı divelim ve Başbakan Demirel'e bir an önce kendini ve yakın çevresini bugünkü yurt gerçeklerine yakışır bir gorüş ve anlayış duzeyıne ulaştırmak üzere çaba harcamasinı taviiye edelim. Inönu'nün dediği gibi «Henuz pek gecikmemişken'» a 1 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan Suleyman Demırel, dun AP Senato Grupu toplantısına katılmış, bu toplantıda daha once Mıllî Bırlık grupu ile yaptığı goruşmelerı anlatmış, bır uyenın sorusu uzerıne Cumhurbaşkanlığı mes'elesı hakkında goruşlerım bıldırmıştır. B Muhsin Ertuğrul o/ayın/n protestosu Cumhurbaşkanlığı zerıne Cumhurbaşkanlığı meselesıne değınen Başbakan Demirel, «Bu ay içinde bu konunun balledilmesıne gayret ssrfedıleceğını» sojlemıştır. Öğrenıldığıne gore Demirel, bu konuda şunları soylemıştır: «Muhalefet tarafından (Cumhurbaşkanı Vekılı sizden, her ıstedığını yaptınyorsunuz) şeklınde bir takım dedikodular yapılmaktadır. Bn dedikodular a bir son vermek gerfkıyor. Cumharbaşkanı hakkınd» bugüne kadar herhangi bir rapor gelmemistir. Rapor ıstenmemi; ve bn hususta bir telkinde de bn | lunulmamıştır. Ancak, ilgili ha» | tahane ve doktorlar tarafından belırlı sfirelerle bültenler verilmektedır. Bn bültenlere göre I Gursellp bitkisel bir hayata fir | digi anla?ıliyor. J Bu ay ıçınde ba konunun halledılmesine ve Camhnrbaşkanının seçilmesine gayret sarfedilecektir. Ancak, daha bir kaç eün beklemeraız lâzımdır. Konu. ha* sas bır konudur. Buna daha fazla soru sormayın» rup Senator G Orhantoplantısında sorusu uAkcan'ın bır Türk yazarlan Şehir Tiyatrosuna eser vermeyecek kut, dun Gazeteciler Cemıjetan de yaptığı açıklamada, içlennde Adalet Ağaoğlu, Çetın Altan, Me lıh Cevdet Andav, Cahıt Ata\, Cevat Fehmı Başkut, Recep Bılgıner, Refık Erduran, Rıfat IIgaz, Oktay Rıfat Selçuk Kaskan Nıhal Karamağaralı, Turgut özakman, Sevım özakman, Başar Sabuncu, Sevgı Sabuncu, Haldun Taner. Güner SOmEr, Ahmet Kutsı Tecer v« dığer >azarların ımzalan bulunan «Ortak bildiri» ile, Şehır Tnatrolarma «Mnhsin ErtuŞrul bulnnmadıkça eser vermiyeceklerini» bıldırmış lerdır urk Tıyatro Yazarlan T neğı adına Cevat Fehmı DerBaş D.P.T. Müsteşarlığına vekâleten 0. Çapçı getlrildi ANKARA (Cumhuriyet bürosu ı Aytur den buşalan Planlama Teşkılatı Müsteşarlığına eskı Vakıflar Genel Muduru Orhan Ç'apçı vekâleten getırılmıştır Bu dtama nın janısıra, teskılat persunelın; tedırgın eden bazı çalı^maların yapıldığı da tesbıt edılmiîtıt Kendısı ile konuşan bır mu habınmıze Orhan Çapçı şunla n so> lemıstır • Şu nususu bılhassa tasrib etmek isterım ki ben ba ?oreve asaleten detıl vekâleten tâ>in edildım. Memurıyette bır gorev ınhilâl edınce. ba vere bınsi bakar. Ba gorev de bana verılmiştir. Kısa bir süre için bu görev e \ekâlet edecejım. Sürenın ne kadar olacafını da tahmin ede1960 ıhtılâhnden sonra Vakıflar Genel Mudurluğu gorev ınden emeklıye ayrılan ve bunun uzerıne Kıbrıs Evkaf tdaresıne mudur olan Orhan Çapçı, son olarak Devlet Planlama Teşkılâtı Koordınasjon Daıresınde ya Arkası Sa 7 Sü 6 de ANKARA (Cumhurivet Bürosu) tstanbu) Milletvekıli Ahmet Tahtakılıç, dun Meclis Başkanlıfına ve CKMP Genel Başkanlığına gonderdığl yazıda CKMP den Istıfa ettiğını bıldırrııştıt Tahtakılıç. ıstıfasının sebebi tıakkmda bir açıklamada bulunmamiftır CKMP AKTIK GRL'P UEGİL Tahtakıhcın ıstıfası ile CKMP Grupu 10 kışıden 9 kışıye duşmuş, ve Meclis ıçınde Grup olma vasfını kaybetmıştır. Tahtakılıç. ıstıfasmı teyıt ebnış, ancak cGerekçesını sormayın» demıstır Tahtakılıç şımdılık bağımsız kalacağını bıldırmış. «AP'ye geçeceğınız sovlenıvor doğru mu1*» sorusuna. «Ben uçuncü partı savasçısı^ını» ce\flbtnı V T " •' M emduh Devlet o. ÇAPÇI Ortak bildiri Ortak bıîdırı'de: «Mnhsin Ertuçrul olayı sadece Turk Tiyatrosnnun knrucusnna karşı büj ü k bir saygısızlık ve nankörlük örnegı olmakla kalmavıp, daha da önemlisi bazı politikacıların Şehir Tıvatrolan yolnndan Türk Tiyatrosuna el atmak istediklerini ortaya koymnstur. Ba bütiın zorbalık rejimlerinde yapılan hareketin tıpkısıdır. Sanatı iktidann emrine vermek is teven bn rejimlerde tiyatro daIma ilk hedefi teskil etmistir. Ban tiyatro yazarları ve çeviricileri bn hareket ortadan kalkmadıkça Şehir Tiyatrolarına eser vermemeyi kesin olarak kararlastırdık. Şnna inanıyoruz ki, Türk Tıyatrosnna yapılan bu sal dın, bir giın elbet bozçuna ve yenilgiye nğTayacak, Ttirk Tiyatrosunnn ise milletimizi aydın latma hizmetinde dimdik ayakta kaldığı görülecektirj denmektedır Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Dostane munasebetler Başbakan, Mıllî Bırlık Grupu ile yaptığı goruşmeye değınmış ve bu arada «Millî Birlık Grupu ile ıyi munasebetler kamlmasm da fayda vardır. Niçin, her konuda baskalannı haksıı buluvoruz? Ben nasıl gidip konusnyor, anlasıyorsam, sizler de aynı şeyi vapınız. Aramızdaki münasebetlerin iyi olması lâzımdırj» demış tır Başbakan Seçım Kanunu Tasarısı ile ılgılı olarak şunları soy lemıstır «Muhalefet, gensornlarla engel Arkası Sa. 7, Su. 6 de f U D Senato Grup Başkan v l l r vekılı Hıfzı Oğuz Bekata dun bır demeç vererek Atasagun'un Senato Başkanhğından ıs tıfasını, yenne Sunay'ın Senato Baskanı seçılmesını ve boylece Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı Vekıllığını ıfaya başlamasını ıstemıştır Beksta ezcumle şunları sojlermştır«Senato Başkanı Sa^n Atasağun bugun Cumhurbaşkanlığı Vekâletı gıbı çok onemh fakat geçıcı bır gorev japmaktadır Bu ra karsılık Sajm Sunay, nâzık bır beklejış ıçındedır Halbukı Sa;. ın Atasağun Senato Başkanhğından ıstıfa ederse, venne Sajın Sunav'ı Senatova Baskan seçerız ve Sunay, bu sıfatla derhâl, Cumhurbaşkanlığı vekaletını ıfaja baslar ve bovlece orta da du^an onemh bır konuda â«ıl ve normâl bır şekılde halledı!mı« olur > Meclis, Askerî Personel Kanununu Komisyona sevketti NADİR NADİ rev yapan 2400 Paşabahçe Sışe \e Cam Fabnkası ışçılen ışveren, 5 sendıka yoneücısın.n ış akdını fe»hettığı ıçın anlaşmaya ragmen dun de ıışDaşı japmajıp greve devam etmıştır. Ç Çocuklan ve eşlerî ile fabrika önunde toplanan grevciler, dün sa bah ıçerde çalışan ışçılere ekmek getıren vâsıtayı tahnp etaıışler ve bu arada ıki ıdare memurunun da fabrıkava gırmelenne mânı olmuş lardır Ekmeksız kalan memur ve ışçılere oğleden sonra emnıjet kuvvetlermın vardımı ile ekmek gonderılebılmıştır. 51 gunden berı grev halmde bulunan ışçıler, ış akıtlerı feshedılen \e içlennde sendıka vTe grev komıtesı uyelerı de bulunan 47 işçıiın, ıse ahnmasını, aksı halde Paşabahçedeki grev ve çıkarıgre\de kararlı olduklarını bıldırlan olaylar, iyi nıjetle yurütulmts.erdır mesi gereken grev ve lokavt ka\ALI ARABILL'CLLL'K YAPTl nnnu ile bu kanuna bağlı sistemi dejenere eden bir yön alıyor. ÖnIş akıtlerı feshedılen 47 ışçının io ce hata, tophı sdzleşme, grev ve krar alınması hususunda Valı lokavt kanununun uygulanmasm\efa Poyraz dun sabah ışveren da yargı organlarırun bırbirine temsılcılen ile bır toplantı yapçelişik kararlar almasından ve rruştır Vılâvet maKamındakı toptoplu sözleşme hakkı konusunda AP'NİN CEVABI lantıdan sonra kendı aralannaa bir prensipe vanlmamış olmasınAP Senato Grup Başkamekıh toplanan ışveren temsılcılen, 5 dan gelmektedir. Bu çelişmelerFethı Tevetoğlu. C H P Grup ışçı hanç hepsmı alacaklarmı a den maalesef bir kısım sendikaBaşkanvekılı Ankara Senatoru çıklamışlardır Bunun uzenne cılanmız da, işverenlerimiz de Hıfeı Oguz Bekata'nm Su Poyraz, TurkIş Genel Sekreter favdalanıyorlar ve dolavısivle na\'ın Senato Başkanhğma getınlYardımcısı Ethern Ezgu ve Turkhem işçüeri temsil eden büyiık mesı volundakı demecıne cevap Iş lcra Heyetınden Zekı Gedık'ı t«şekküllerin zaafa uğraması teh. ermış, «Buna onlar taraftarlarsa dâvet ederek, ışverenlenn karanlikesi doğduğu gibi, hem de çabiz razı değiliz. acaba Cumhurnı açıklamıstır Bunun uzerıne lışma bayatımızda gereksiz hubaşkanlığı makamma asaleten seşehnmızdekı Turk Iş lcra Heyezursuzluklar çıkıyor. çilecek başka bir adaylan için mi tı uvesı sendıkacılar ogleden sonbu jolu seçmektedirler» demıştır Paşabahçe olayı böyle bir gera toplanarak durumu muzakere lişme içindedir ve bir hatalı kaetmışlerdır. rar arkasmdan hatab davranışlar SENDIKACILAR DIREMYOR Türktşle işverenler Sendikası aToplantı sonunda Turk tş Gerasındaki protokola ragmen grevı nel Sekreter Yardımcısı Ethem devam ettirmektedir. Ezgu, şunlan soylemıştır Hukukî bağlantılar kadar kar«tşverenler, ismini açıklamaşıhklı iyi niyete dayanması geredıklan 5 işçiyi kabul etmiyorlar. Ankara < Cumhuriyet Burosu) ken toplu sözleşme ve grev koBu durum karşısmda greve denusunda işçiler her halde işverenMıllet Meclisi, dün saat 15 te Başu m edeceğiz. Bahsedilen bu beş ler kadar dikkatli olmak zorunkan Vekilı Nurettın Ok"un başkan ısçi, tahmın ederim ki sendika luğundadırlar. Zira çabşma dühğında toplanmış ve bazı goruşme v dneticıleridir.» zeni, ancak denceli münasebetlerlerden sonra askerî personel kanu nu, geçıci bır komisyona sevketle devam ettirilebilir, denıçesizlibZekı Gedık'te. «Şımdive kadar mıştır te ısrar edilince o düzen dıizen ol•ıpılan çrevler sonunda hiçbir ıs ci dışarda kalmamıştır Cam Sa maktan çıkar. Gundem dışı bır konusma vapan navii Lmum Mut'urü Sahap Kn Sa^hk Bakanı Edıp Somunoğlu catopçu. Işveren ^ndıkaları Kon Hakkarıde kolera vakaları gorulA Arkası Sa. 1, bu t dc Arkası Sa. 7. Su. 4 de I BEKATA'NIN DEMECI Paşabahçede grevciler ekmek taşıyan kamyonu tahrip ettiler Doğan Keçecioğlu Işbaşı japmayan işçiler Paşabahçe fabrikasınm onuuüe G Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün tomruklarâan Gıder Vergısı alınması hakkuıdakı hükumet tasarısı goruşulürken, Ferıt Melen (CHP) ın servet beyannameleri tconusuna defınmesi uzerine, buna verdığı cevapta Malıye Bakanı Gürsan, «Servet beyannamesi kaldırılacak ama, ba beyannarneden daha esaslı ve ilmi bir oto • kontrol mttessesesi getirilecektir» demiştir Ferıt Melen ıse daha sonra aynı konuda şoyle konuşmuştur: « Mükellefler bu ay servet beyannamelerini veriyorlar. Başbakan ve Bakan da mütemadiyen servet beyanı kalkıyor diye beyanda bulnnursa, yapüacak ser vet beyanlan ciddi olur mu? Hükumet ne yapacaksa onu yapsın. Istemese bile bukumet vergi kaçakçüığına sebep olmaktadır.» Tomruklardan Gider Vergisl alınjnasını ongoren tasan uzenndekı goruşmeler dunku oturumda bıtırilememıştır. Senato perşembe gunu toplanıp tasanyı goruşmeğe devam edecektır. Senatö'da servet beyannameleri konusu tartışıldı Washıngton. (AP) Başkan Gürsel'ın tansıyonunun^. dun. cıddl bır şeifllde düşmesi üzerıne Walter Reed Ordu H?^tahanesı doktorlarının kendı^me 500 mılıgram kan verm'ş oldıkları Turkıye Buyukelçılıgı kaynakları tarafından bıldınlnn ş tır Elçıhk kajTiakları, kan verıl mesınden sonra tansıyonun nor male donduğunu ve Gursel ın durumunda bundan başka bır değışıklık olmadıgını açıklamıstır GÜRSEl'E KAN VERİLDİ MAKARIOS DARBEDEJS 'KORKÜYOR Lefkoşe, ( a ^ ) «Teleftera Ora» adındakı bır Rum gazetesıne gore, askeri bır hukumet darbesınden çekınen Kınns Rum ma kamlan butıın adada gayet sıkı . guvenlık tedbırlen almışlardır Gazete, Kıbrıs Rum mıllı muhafız alayının komutanı General Grıvas'a bağlı unsurların yonetı(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ADANA Sağlık ve Sosval Yardım Muduru Dr \evzat Arman'uı dun yaptığı bır açıklamaja gore son zamanlarda şehrırrızde cocuk felcı ola\lan artmaktadır. Sağlık Mudurluğane ıntıkal eden çocuk felcı olaylarının sayısı 56 yı buhnuştur. ADANADA, 56 ÇOCUK FELCİ VAK'ASI GÖRİİLDÜ Açıklama Ankara (a.a.) Sağlık Bakanlığı vetkılılerı, «Bozuk aşılar >uzunden tifo ve çocuk felci hastalığının başladığı» şekhnde çıkan ha berlerle ılgıli olarak boyle bir şey katîyen yoktnr» demışlerdır. Sağhk Bakanhğı yetkılılerî, vaka ların aşılanmamış çocuklarda gdrulebıleceğını ıfade etmıslerdır • Paşabahçe olayı Polis ıki resedın arasında araştırraa japıyor Karısını ve üvey oğlunu öldürdü Jjun şehrımızde ve yurtta iş" lenen dort cmajette yedı kışı olduıulmuş, ıki kısı de yaralanmıstır. Cmayetı ışleyenler • den dordu jakalanmış, bırı kaçmıstır Dun sabah «aat 6 sıraUrında Kasımpasa Kuçukpı>ale Mektep sokak 19 s.ıjılı evın tek odasın da tuvler u r pertıcı bır «ınajet ıslenm"=t]r 1 ay once Kırıkka leden t»t mbula gelen sevvar el bıse «rftı ıı ^lehmet Dogan ı %ıncı kaı.sı hmıne ile uvej oğlu Lutfı Koyunu bıçakla boğazlarını kesıp oldurmuştur. A stırn hastalığına muptela o** lan, kıskanç ve geçımslz olduğu Eoylenen 55 vaşındakl Meh met Doğan, olay sabahı karısı ve uvej uğlu ile kaldığı tek o danın ıçınde cınnet getırmıştır Önce Enraıeu gırtlakhyan ve kalbını deşen kaatıl. annesını kurtarmak ıçın çırpınan 14 ya Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Olay Ankara, (Cnmbnriyet Bıirosn) «Ataturk'u Lenınle kıyaslıyan bır kompozısyon odevn yazdığı ve Komünızm propagandası yaptığı ıddıasıyle tevkıf edılen, daha sonra serbest bırakılan Ortaokul öğrencısı Gürbüz Şlmçek'in, dun Ankara Savcıhğınc» tekrar ifadesi ahnmıştır. Savcıhk, dün yaptığı sonışturmada, bazı Ankara gazetelerinde. Gürbüz Şimşek'ın ağzmdan Sovyet Büyükelçıliğı mensuplannın nasıl tesinnde kaldıIı» yolunda çıkan haberlerın, doğruluk derecesini araştırmıs, Gurbüz Şimşek de verdığı cevaplarda, bu konudaki resml ifadesının sarih olduğunu, Sovyet sefareti mensuplanndan,, yal nız «Vitalı Nıkiporof'la bir sergıde gorüştuğünü» bunun dışında butun yazılanlann gerçekle ilgilı bulunmadıSını söylemiştir. m G. Şimşek'in ifadesi alındı* Öldürulen çucuk ANKAR4, (Cumhuriyet Bttrosn) . Yavımladıgı bır bıldırl ile halkı bdluculuğe tahrık, suç işlemeye teşvık ve dıni ıstısmar ettıği Savcıhkça twblt edılen ve hakkında tahldkat açılan Ikmct Kuvayi Mılliye Demegl voretıcllorının ifadeleri alınmay» baslanmıgtır Kuvayi Milliyeciler ifade verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog