Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

KVRBAN BAYRAMI sonuna kadar herkese % 50 tenzilâtla T t R K Ç E K Ü R ' A N I K E R İ M Fıatı 20 lıra TENZtLÂTLI 10 LOtA Kz. MITHAMMED ve HADÎSLERİ Hazırlayan: Abdulbâkl GÖLPO.AKL1 Fıatı 10 lıra TENZILÂTLI 7 5 LIRA 144 sahife. Haz: thsan ILGAİt Fıatı: 5 lıra TENZİLÂTLI 4 LIRA ÖDEMELİ ISTEYINIZ. Sıparıs adresleri: Okat Yayınevi Ankara Caddesı 45 P K 1017 Sander Kltabcvi, Galatasaray Istanbul M E V L İ D ' Reklâmcılık: 1012/3030 42. yıl sayı 14958 ÖĞRENCİYLE AÇILDI umhuriYe KURUCUSU YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 99 VlCKS J<trk fc/l v^> ül ^JÇŞÜFSÇk^URUBU Üâncılık 2822 3010 Salı 22 Mart 1966 Ordu'da bekleniyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Kara Kuvvetlerı Komutanlığına atanan Bîrincı Ordu Komutanı Orgeneral Refüc Yılmaz dun yenı gorevıne başlamış; Müli Savunma Bakanı Ahrnet Topaloğlu ile de uzun suren bır goruşme yapmıştır. I ISPARTADA BİR İLGİLİ SORUŞTURMA yenı >2.KuvayıMilliye lâyinler ı Dernegi ile ilgili ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bundan bır sare once Ankara'da kurulan ve Anadoluda da subeler açmağa devam eden Ikincı Kuvayı Mılhye adlı bır dernek tarafından geçenlerde yayımlanan ve bazı uyelen tarafından Ankara sokaklannda ve oncekı gun de tstanbul'da dağıtılan bir bıldıri, içindekı çesıtlı suç un=urları dolayısıyle, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca tahkıkat konu^u olmuş ve Savcılık, soz konusu derneğın ydnetıcılerınin tesbıti ıçin Birıncı Şube Mudurluğune dun talimat vermıstır BtLDtRİDEKİ SUÇLAR Cumhurıvet Savcıhğı Basın Burosunun, ınceledıeı bıldıride şu suç unsurları tesbıt edılmıştır: • Bazı smıflan bölücülüğe tatarik, 9 Halkı suç islemeye tes\ik, 0 Cemiyetler Kannnnna avkırı olarak dııı istismarı yapmak. BtRtNCl SUBEYE TALlMAT VERtLDl Ankara Cumhurivet Savcılığı, lkıncı Kuvayı I Mıllıye Derneğı yonetıcılerınm, yukarıdakı suçlan tasıyan bır bıldıri yayınlamalarından ve halka dağıtmalarından oturu tesbı' edslmelerı Arkası Sa 7. Sü 6 de DEMİREL" SEÇİM KANUNU GERI ALINMAYACAK „ DEDİ Paşabahçe fabrikası işçileri yapılan anlaşmayı reddetti Askerî Personel Kanunu bugün görüşülecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Meclisi salı günleM illet ri Askerî Personel, Deniz İş ve İş Kanunlannı görüşmeye karar vermiştir. Aynca persembe günleri de Gecekondu Kanunu Ta sarısını görüşecek olan MiHet Meclisinde cliçer günler gensoru önergelerinin okunmasma devam edilecektir. İŞÇİ TEMSİLCİSİ TOPKAR'I GREVCİLER TARTAKLADILAR D. KEÇECIOĞLU aşabahçe grevı ile ilgili olaıak Ankarada Işçi ve Işveren Sendıkaları Konfederasyonu tarafından yapılan anlaşmayı Grev Komıtesı Başkanı Irfan Manavoğlu, Sendıka Başkanı Mehmet Şışmancğlu ve grevcıler kabul etmemektedırler Bu arada ışçıler dun, anlaşmayı ımza edenlerden Ethem Ezgu ve Turklş îstanbul Temsılcısı Ismaıl Topkar'ı tartaklama teşebbusunde bulunmuşlardır. Protokolun yapılması muna^ebetıvle dun Paşabahçeye giden Türklş Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Ezgu ve Turkİş Istanbul Birinci Bolge Temsılcisi îsmaıl Topkar, ışçılerle goruşmus, bu sırada grevcıler, «50 çündenbtri niçin bizi oyalıyordnnuz. Bn sekilde anlasma yapılır mı?» dıve uzerlerıne yurumek ıstemışlerdır. Grevın başladığı 31 ocaktanberı fabrıka onunde bekleyen Emnıvet kuvvetlerl Topkar ve Ezgu'>u grevcılerin elınden alarak fabrıka>a goturmuşlerdır. Bu sırada 100 ışçınm iş akdı feshedılaığı şayıası uzerıne galeyana gelen ışçıler, fabnka ile ham madde deposu arasındakı yolu ışgal etmısler ve çıkmak ıstememıslerdır. DuruHABERLER mu haber alan emnıyet makamSERVİSt lan, Yenıkoyden Beykoza kalkacak olan vapuru telsizle durAT1NA Makarios'la Atina aradurup 200 kışılık takvıye kuvsında. Grivas'm Yunan Millî Muha vetını olay yerıne gondertnıştır. fız Komutanlığmdan alınması koÇıkan kanşıkhkta bır ışçı de >enusunda çıkan anlaşmazlık had re duşmuş ve yaralanmıştır. Bu safhaya varmıştır. Yunan yetkılile arada fabnkanın ıdare kısmında riyle ceşitli konulan görüşen Kıbçalışan memurlar, ancak saat 19 ns Dışişlen Bakanı Kipriyanu. öndan sonra Emnıyet memurlarıceki gece Atina'dan ayrılirken alının himayesınde ve ışçılerı prokonmuş ve anlaşmazlıkla ilgili ve ni bir seri goruşmelere başlatıııştesto gosterileri arasında dışarı tır. (ikabılmıslerdır. VALt VE EMNİYET MKDIİRÜ Grivos OLAY YERINDE Vipriyanu tarafından da resmen '^^'amıaıı nu\âvmxHk Makagal ettılderi yerden çıkmamakta rios'un Grivas yerme e>=ki Yunan ısrar etmeleri üzerine saat 17.20 Genel Kurmay Başkanı Yanımade Valı Vefa Poyraz ve Emnıyet tıs'ı Kıbrısa setirmek istemesmden Muduni Haydar Ozkın, olay yeriileri gelmişür ne gelmış ve işçılerle goruşmuşGrivas, Yunan Başbakan lığı vâtür. Daha sonra Valı ve Emnıyet sıtasıyle yayınladığı bir b.ldınde, Müdurü, Beykoz KaymakamlığınYunan Hukumetırm emn uzerıda işçı temsılcîîennı kabul edene Adiaa bulunduğunu açıkiarek bir sure goruşmuştur Bu mıştır Grr.as, bildinsnde «Yugdrüşmej'e Fabrıka Miıduru de nan Hukumetinin emri olnıaksizın dâvet edılmış ise de grevcılerın yctkimin kısıtlnnması imkânsızprotestosu karşısında fabnkadan dır» demı^tır çıkamamıştır. Goruşme sırasmda Grivas onümüzdekı birkaç eun Grev Komitesi Başkanı Irfan Maiçmde Lefkoşe'den Atına'ya uçaknavoğlu, Ankara'da yapılan anla gelmeyı ta^arlamaktadı^ Yulaşmayı kabul etmediklerini ve nan Savunma Bakanı Stavros Kos greve deramda kararlı olduklantopulos, Grıvas'ın Atınava «istişanı bildirmiştir. relerde» bulunmak içın gelecegıni belırtmiştir. ANLAŞMAZLIGIN KAYNAGl öncekı gun Ankara'da Turkİş Makanos Genel Sekreteri Halıl Tunç, Yarftl akarıos ise. karannda kesin go dımcısı Ethem Ezgu ve Malî runmekte ve bunu şovle ızah Sekreter Ömer Ergun ile îşveren etmektedir: Türkler, Adanın VuSendiklan Başkanı Dr. Şahap nan Silâhlı Kuvvetleri tarahndan Kocatopçu arasında imza edilen işgâl edildiğioi iddia etmcktedırprotokola göre, grev sırasmda çeIer. Biz General Yenimatos'unTda şıtli olaylara sebebıyet veren ışresinde Kıbns Rum kuvvetlerinın çilerin ise almmalan ışverenın bizim Millî Savunma Bakanlığına takdirine buakılmıştır. Bu ışçibağlanmasuıı istemekteyiz. Ru ler arasında Sendıka yöneticileri böyle olunca Turk iddiaları da ocde bulunmaktadır. Aynca prototadan kalkacaktır. Halbuki. Grikola göre, grevin başlangıcmdan vas devamlı olarak Atinsr^a bağlı olduğunu \e enıirleri oradan abugtıne kadar geçen sure içın ışlacağını ileri surerken bu Turk ıdçilere ücret verilmesi konusunda dialarını lak\i>e etmektedir.» Arkası Sa. 7, Sü 7 de Yeni tayinler bekleniyor öte yandan, boşalan Birinci Or du Komutanlığından sonra ordu komutanlıklannda gerekli atamaların yapılması içln Genel Kurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımn bugunlerde bir karara varmaları beklenmektedır Bununla beraber, ordu yuksek kademelerındeki atanmalann bır sure gecıkebıleceği de ileri sürülmektedir, Atanmalar, buşünlerde gerçekleştıği takdirde Üçuncu Ordu Komutam Korşer.eral Memduh Tağmaç, Birıncı Ordu Komutanlığına getırılecektır Jandarma Genel Komutanı Kor general Fıkret Esen'in bugünkü gorevinde bırakılacağı söylenmek tedır. Mıllî Güvenlık Kurulu Genel Sefcreteri Korgeneral Rafet Ulgenalp'ın Ikincı Ordu Komutanlığına Nazmı Karakoç'un da 3 üncu Ordu Komutanlığına atanacaklan belırtılmektedır. Kara Kuvvetlerl Kurrnay Başkanlığı içın en kuvvetli adayın Korgeneral Faruk Gurler olduğu da ıfade edilmektedir Bu atamalara bağldntılı olarak bazı kolordu ve tümen komutanlan arasmda da geniş çapta nalul ve atamalar olacağı soylenmektedir Öte yandan, bu yıl orgeneral ol ma sırasında üç korgeneralin bulundugu bıldinlmektedır Bu üç korgeneral Fıkret Esen, Kemalet tın Gokakın ve Memduh Tağ P Inönü'nün Demirel*in son demeciyle ilgili görüşü: CEVAP BUMU? Mıllet Mecbsınde dun, Meclism Salı gunlerı de çalışarak, Askerî Personel, İş ve Deniz İş Kanun Tasanlarını goruşmesini ongoren Başkanlık Dıvanı kararı okunduktan sonra, soz alan Turhan Feyzıoğlu (CHP), Meclıs çalışrnaları ile llgılı olarak, partı lıderlerının Meclıs Başkanı başkanlı.™ında toplanması ve çıkanlması hayati olan kanun tasarıiannı ele almasını tekhf etmıştır. Başkanlık Dıvanının Meclıs çalışmaları ile ilgili yenı karan okunduktan sonra, CHP Gmpu (Arkasj Sa. 7. Sü. 3 te) ATİNA UfKOŞE AYRILISI CİODILİSTİ Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı îsmet lnönü, dun gazetecılerle yaptığı bır soh bet sırasında «Demirel*in son basın toplantmızdaki sözlerinize verdıği cevabı gördünuz mu?« şeklindeki bir soruya, •Gordüm, okudum, eev»p bu •«?• karŞiiığında bulunmuftur. bir yurüyüş yapan Inönü, bu süre lçinde gazetecılerle de konuşmuş, ancak, son günlerın siyasi konularında, kendısine soru sorulmamasıru istemiştır. lnönu, bu gezi sırasmda çok neşeli ve sıhhatli görunmüştür. CHP Genel Başkanı, bu arada gazetecılerle, çeşıt li konularda şakalaşmış, ağaçlardan soz edıldiğı bır sırada, «İnsanlara hakmavı oğrendıeimiz gibi, havvanlara. ağaçlara ve toprağa da bakmayı öğrenince, kalkınma gerçekleşecektir» demıştir. Inonü, •Hâlâ perhiz tutup tutmadığını» soran bır gazetecıye de, «Her zaman oerhizdeyim, ben aklımla yaşarım» cevabını vermıstır AP Grupıı Yönetim Kurulu, Seçim durıımunu inceledi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ApMıüet Meclısı Grupu vo" • netım kurulu. Bas.Dakan Suleyman Demırehn baskanlığında toplanarak, Seçım Kanunu tasansının M^thstekı durumunu gozden geçırmıstır. Toplantıdan sonra, Başbakan Sule\man Dem rel, «Hükfımet olarak tasannın geri alınraıyaca(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) İçisleri Bakanı teşekkür etti tçişleri BakarJığmın ıllere gönderdığı bır genelgede Istanbul, Ankara ve tzmırde cerfyan eden toplum olaylarında alınan onleyıcı tedbirler, tarafsız ve yerınde mudahaleler dolayısıyle emnıyet mensuplarma tesekkur etmıştır. I «Harb zenguıı» oımak \e karabosacılıklj :ı,;.ü,, euı.erek u.ume ıııankurn edılen Guney Vietnamlı isadamı Ta Vinh kursuna dizilirken, kansı ve sekiz çocuğu isadamının öldürülmesini seyretmislerdir. Resimde, snbaylar tarafından zaptedilmeye çalışılan anne ve yerde şaşkın otnran en kuçfik çocuğu görülüyor. unun Nasıl mücadele Otokrasilerin kurulusnnda da, kurulduktan sonra da, Frenklerin «m\th» dedikleri birtakım ha>al noktalar, efsaneler icat edildiği bilinır. Fasistler bu icatlarda daha romantiktirler, komunistler ise daba realist. Fakat her halde ikı sistera de rayth'lerden kitleleri belirli vönlerde birlestirebilmek içın elden geldi|i kadar fa>dalanırlar. Hitler'in, Mnssolini'nin gençlik tesekkülleri, fasist sürüleri hep bdyle akılcılıktan uzak amaclar gösterilmek snretiyle kurnlraus, genç int,anlar kendilerini yine bu havallere kavnsturacak >eni düzen için muharebe etmislerdir. Rusvadaki konsomol biraz daha de|isik olmakla beraber, vakın yıllara gelinceyedek bir soyut «bilinçlesme» sloçanının arkasından gitti. Ancak dünya övlesıne değisiyor. dün>a ile birlıkte insanlar da b\lesine dcirfsıklikler geçiriyorlar ki, artık m\th'lerin ister romantiki, ister biraz daha realisti olsun, tntmnjor. Otokrasiler, toplumdan çelen baskılarla bu deçisikliğc ister istemez uymak zomnda kalnorlar. Sovyet Rusvada son dâvalarda görülen gençliğin özsnrce taskınlıkları, Ispanyada devam eden kaynasmalara karsı gösterilen tolerans ekonomik sistem bakımından birbirine zıt, fakat otokratik olmalan bakımından bir noktada birlesen ülkelerin nasıl bir gelisme içine girdiklerini ortava koyuyor. Bir zamanlar, Italya komünizme gidiyor yaygaralan arasında Rorna'ja yürüyen Mussolini tekrar dirılip bngün aynı hareketi yapma6a kalksa, daha >ola çıkmadan tımarhaneri boylar. Hitler gibi ırk temizliçi istivenler simdi tababetin enteresan vak'aları arasındadırlar. Kısacası sadece varatılmıs efsanelere göre kuralan otokrasiler birer birer jeni merhale olarak otoriter devlet tipine doftnı kaymaktadırlar. Durum bö>le iken bazı hayalperestler 1%6 Türkiyesinde yent so\ut tehlikeler ve efsaneler varatraak snretiyle birtakım denemelere çirismis çibidirler. Komünizm korknsuna paralel olarak turancılık efsanesine ümmetçilik. seriatçılıkla birlikte bağlanmak istenen suni akımların son zamanlarda gelistirilmesine çalısılmakta ve bn çabalar çesitli kavnaklardan destek görmektedir. Nitekim verden biter gibi cafcaflı isimlerle cıkan dernekler, tesekküller bir yandan be\annamelerle, Ste yandan mevdan mitin?Ieri, sokak vfirüyüsleriyIc bu suni akımları zorla sürdürmektedirler. Akım suni olduçu icin iltifat çörmüyor ve böylece girisilen çabalar destekcileri memnnn bırakacak sonuclar vermiyor. Meselâ scn mıtinç bövle olrmı«tur. Birtakım hazırlayıcı hareketler keza ivi sonue vermis degi'.dir. Üstelik. bırakalım ivi sonuç vermemesini, bn olavlar ve mitirçler kanunlanmıza göre snç olan komünizm propaeandalarma, tahriklerine hattâ daha rahat bir zemin hazırlamıstır denilebilir. Çünkü; 1 Komünizm, birtakım cahillerin a^zında Sylesine sakız haline Spfirildi ki artık sokakta. kahvede, evde günliik konusmalar arasındıciır \e özellikle avdın olmavan vatandas bir zamanlar sokaga dfisürülen «hıirrivet» i merak ettigi gibi. simdi de «komünizm» i merak etmekte, eline verilen öcü resimli brosürler bn merakı gidermek sö^le dursun aksine artırmaktadır. 2 Sözler. davranıslar ve milinelerde komünizmi telin parolasivle birlikte vürütülen ümmetçilik. seriatçılık propagandası ve Ataturk alevhtarı taturn, Batıh olma yolunda emekliyen fakat emeklemesine rafmen knrulmus otnrmus ileri müesseselere sahip bnlunan Turkivede hnzursnzh'.|u günden giine artınyor, ekonomi üzerine doğrndan dofrnva etki yapan hnznrsnzlok ise her halde komünlzmin yeserece&i sahayı eittikçe fenisletiyor. 3 Kıbnş meselesinde kitleler tahrik edildl, meydanlarda tnîiltere Kıraliçestnin yatak odalarından blle bahsedildi, sonunda küfürlrr bağımlar saman alevi gibi söndü, Kıbns btiEÜnkü dnrnma çeldi. KomünİTmle mücadele adı altında vapılan zorlama heyeean slım satımı da. eSer bö^Ie devam ederse, aynı sonncu verebilir. Komiınİ7rn, pkonomi^e ha f lı bir sistem oldn^u için, onnnla bn sekilde mücadele yapılmaz. Hele mücadeie. karma bir rkonomlde Ecvot GÜRE«5ÎN Arkası Sa. T, Sü. 7 d e Maslak yolunda bir aile faciası ile sonuçlanan trafik kazası KOÇAŞ Koçaş'ın Kıbnsla ilgili önergesi Anne ile baba öldii iki çocuk komada Maslak yolunda öncekı gece vuku bulan fecı bır trafik kazası bır «aile faciası» şeklinde netıcelenmıştır. Kaza sonunda Doktor Muhsm Berberoğlu ile eşı ve bir de komşuları derhal olmüştur. Çocuklan Ali ile Selım ve bir de komşulan ağır sekilde yaralanmışlardır. OLAÜ Tarabya'da oturan Doktor Muhsin Berberoğlu, 34DU186 plâka sayılı özel otomobıh ile, yanında esı Havva, çocuklan Ali ve Selım Berberoğlu, komşuları Ferıde Kocabey, tlyas Tozbay olduğu halde yola çıkmıştır. Doktor misafirlerini bırakmak ve çocuklarım gezdirmek içm Şişli yonüne gelirken Istmye ile Tarabya yol kavşağma yakın bir yerde kaza vukua gelmiştır. Önden giden Dursun Çoban ycnetımindeki damacana yuklu 39AC914 plâkalı kamyonun arkasmdan sürat'e gelen otomobıl, yolun çukur olmasından bır an cfurakhyan önundekı aracın altına girmiştir. Feci kaza sırasında doktor ile eşı ve komşulan llyas Tozbay hemen ölmusleıdır. Yaralılar ıfade veremıvecek durumda olduklanndan baska bır araçla Şısli Çocuk Hastanesıne goturulmu'lerdır Uzun suredenben bu bolgede vukua gelen kazalann, yollarda açılmış bulunan çukurlann onarılmayışından ileri geldıği belırtilmiştir. önceki gece cereyan eden feci olayın da aynı sebep yuzunden olduğu yapılan soruşturma neticesinde anlaşılmıştır. Bu konuda bir ilgili; gerek Belediyeye gerekse Karayollanna, çukur yerlerin osanlması için ıkazda bulunulduğunu ve hattâ yazı yazıldığı halde bunun yapılmadığını söylemiştir. 1 ÖIX, 8 TARALI VAR MERSÎN Önceki gece Mezitlı Köprusünden uçan bır traktdrle römorkunda bulunan 7 kışiden biri ölmüs, 2 si ağır olmak uzere 6 kisi de yaralanmıştır. Tarladaki işlenni bitırdikten sonra içki âlemıne dalan köylüler tekrar şarap alıp yolda ıçerek koye gelirlerken sarhoş olan traktorün şoförü Ahmet Kamış, Mezitli Köprusünden aşağı uçmuş, beraberinâe römorku da çekmıştir Dereye j'uvarlanan koylulerden 33AE978 sayılı traktorün şoföru Ahmet derhal olmüş, Mustafa Kalay ile Tuncav Özel de ağır surette yaralan mıstır. Diğer 4 köylünün yarası ağır degılriir. MARMARA ve KARADEJSÎZ TÜTÜN PtYASASl AÇILDI BURSA (Mustafa Taylan bildiriyor) 1965 mahsulü Marmara ve Karadenız demet tutün pıyasalan, Gumrük ve Tekel Ba kanı Ibrahım Tekın'ın yaptığı bır konuşma ile dun açılmıştır. Gümruk ve Tekel Bakanı, tütün pıyasasını açmak üzere sabah saat 8 de Bursa Tekel Başmüdurlüğunde yaptığı konuşmadc «1963 mahsulü Marmara ve Karadeniz demet tütün piyasasını geçen seneye nazaran bir ay öncc memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olması temennisiyle açıyornmj demıştır. Tekin daha sonra funlan il&ve etmiştir: • Tütüncülügümüıün kalkındınlması lüzamuna lnanan hükumetimiz, bu hnsusta gereken tedbirleri almak karanndadır. Bakanlığımu tarafından hazırlanan «Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı «Meclise getirilmek üzeredir. Bu tasan kammlaştıği takdirde «Millî tütün politikası» nın tesisi kabil olacaktır. Fiya sanın milletimiz ve memleketı miz için hayırlı olmasnu Allah tan temenni ederimj» Konuşmadan sonra tütün pıya sası açılmış ve 14 lira baş fıyaitan 32 balya tütün muamele gör müştür. «Millî Politika» çalışmaları ne oldu? Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Kontenjan senatörü Sadi Kocaş, Kıbns komısunda Cumhuriyet Senatosunda açılan genel görusme sırasında, Turkıyenln dış politıkasmm bir milll misak hahnde tesbitini öngoren teklifinln dıkkate alınmaması karşısında bir soru önergesi hazarlamış ve Dışişlen Bakanının cevaplandırmasını istemiştır. Koçaş'ın verdıği önergede, Kıb n s hakkında yapılan genel görtlş me sırasında Kıbns ve tekmil dış politlkanın tesbitl için geniş bir komisyon kurulması teklif edildıgme ve hükümetin bunu da kabul ettığıne değinilmektedır. îki genel miidiir daha görevinden almdı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Üretme Çıfthklerı Ge nel Muduru Hamdı Tuncer de gorevınden alınmış, kadrosuyla Tarım Bakanlığı Müşavirliğinf atanmıştır. Durum, kendısine, uç gün bnce Devlet Üretme Çiftlikleri Mudürlerı toplantısında «5zel olarak» şıfahen bıldirılmişti Tarım Bakanı Bahri Dağdaş ise, aynı gün haberi kesin olarak yalanlamış, «Böyle bir slınmad»n benim haberim yok» de mıştı. Bakanın bu beyanına rağmen, Tuncere. gorevınden alınıp Bakanlık Mustesarlı*ına atanrhğı Arkan Sa. 7, Sü. 8 d» Senato'da kura 30 Martta çekilecek ' nkara. (Cumhnriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda değısecek üyelerin kura çekimlnin 30 mart 1966 tarihinde yapılacagına dair C. Senstosu karan dünkü Resmt Garetede yaymlanmıstır. Kura 30 mart 1986 çarsamba punü saat 15 te özel bir toplantıda Cumhurlyet Senatosu tarafından çekilecek*ir. Bilindiğı çıbı bu defa kura A ve B gruplan arasında eekileccktlr. AP A P. Seçim Kanunundan dolayı itham edıldi Gazcteler inatçıhkla Feci Itmadan sonra otomobilin nali A Z IS I Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog