Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A S 1 N AHLÂK YASASINA UYMAY1 T A A H H Ü T EDER Sahibi: NAZtME NADt * Genel Yayın Müdürü: ECVET GÜRESİN * Sorumlu Ya2i tjleri Miıdürü: EROL DALLI • Basan ve Yayan: CUMHVRlYET Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Cagaloglu Halkevi sokak No. 3941 GÜNCT İLLERİ: Küçüksaat Meydanı Edinre Hanı Adana Teleıon: 4550 • ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. • Yenlşehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 M 17 57 35 * İZMİK Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABONEvelLÂN Senelik 6 aylık 3 ayiık Türklye 75.00 40.00 22 00 Haricl 193.00 99.00 49 5ü Başlık (Maktul . 20i) 2 3 4 5 inc! sahifelerde ısanttmi) 40 6 7 nci sahifeler 35 Nişan, Nikâh. Evlenme, Doğum (Maktu) 7S Öl'.ım, Mevlit, Ttşekkür ve Kavıp arama 5 cm 90 Ölüm. Mevüt. Tejekkür ve Kavıp arama 5 cm 90 Lıra » • » » • SAYISI 23 KÜRUŞ Tutarındaki yarışmada, yukardaki alâmeti farikanın: İTTİHADI MİLLİ TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ'ne ait olduğunu bulanlar arasında çekilen kur'ada 50.000 er Liralık ferdi kaza Sigorta Poliçesi kazananların isimleri aşağıda gösterilmiştir. Alâkadarların Şirketimize müracaat edip sigorta poliçelerini almaları rica olunur. 1.000.000 LİRA (aş l ınci sahıtede) yapanlar hakkında verdlği tevkif kararlanna da değinen sayın İnönü, bn kimselere acıdığını izhar ve ilân etmekten çekİDmemektedir. Sayın Halk Partisi liderinin bu tutumlan karşısında. insafsizlığın hangimizde olduğunu umumî efkâr elbette takdir edecektir.» Dinçer a>Tica, Millet Meclisinde Seçim Kanununun öncelikle görüşülmesini istiyen önergeyi hangi şartlar altmda verdiğini izah etmiş. "iKanunları hazırlıyan Bakanlardan biri olarak onun Mec lislerden geçirilmesine çalıştnak da benim görevimdir. Bunu İııönü pekâlâ bilir^ demiş. Meclise sevkedilen Seçim Kanununun Ku rucu Meclis zamanında hazırlanan Seçim Kanununun aynı oldu ğunu ileri sürmüş ve şöyle devam etmiş tir: ,« Bu tasannm huzursuzluk getirdiğini söylemektedirler. Bu mantıkan hareket edecek olursak Knrucu Meclisinki. bu Meclisin yüzde 80 i CHP'li idi. huznrsuzluk âmili olan bir kanun yaptığını kabul etmek icabeder. Getirdiğimiz kannnun memleket gerceklerine uygun olduğu kanaatin deyiz. Secim Kanunlannda esaslı nokta secim neticesinde istikrarlı bir iktidar sağlanmasıdır. Koaiisyonlarla idarenin tecrübesi bize, bilinen bir hakikati bir kere daha öğretmistir. Seçim Kanununun Adalet ParI tisi iktidannı perçinlemek için j gctirildiği iddiası da raesnetsizdir. I Anayasanın seçim için koydueu prensipleri. yani serbest, eşit. giz li. tek dereceli, genel oy, açık sa yım ve döküm prensiplerinuı hiç birisi ihlâl ediimemektedir. Bütün mesele halkın verdiei oyu kıymetlendirmek meselesidir. Bu kıymetlendirmede istikran sağlıyacak bir metod tercih memleketin menfaatinedir.Dinçer daha sonra Soçim Kanununun hazırlanması sırasında Senatoda, çoğunluk sisteminin faydalı olacağının tartışıldığını bildirmiş: Seçimlerin çoğunluk sistemi içinde olmasi Anayasamızin emridir.» demiş. bu müzakerelerle ilgili olarak Kurucu Mecüs sırasında yapılan müzakereleri ve yazışmalan anlaunıştır. GERİ ALMAK YOK Adalet Bakanı aynca. bu kanunu engellemeler karşısında Meclisten geri almayı düşünmediklerini, normal şekilde Mecüsten ge çirilmesine gayret edileceğini, Meclisten geçirilmediği takdirde hiç bir zaman istifa etmeyi düşünmediğini, muhalefetin Anayasanın 89. maddesini iyi kullanmadığını, çünkü bu maddenin gerekçesinde gensoru müessesesinin bir «engelleme» olarak kullanımıyacağınm açıkça belirtildiğini, Seçim Kanununun görüşül Dinçer cevap verdi \ Bunalim mesını ısteyen onergesını verdıqi zaman henüz gündemde 4 gensoru önergesı bulunduğunu ve bunlarm müzakereye alınmamıç bulunduğunu bildirmiş ve sty • le demıştır: « Meclisin fonksiyonlann dan en önemlisi kanun yapmasıdır. Muhalefetin çensoru öner?esi müessesesini bu şartlarla isletmesiyle Meclisin kanun yapma fonksiyonnnu yapamaz hale getirmektedir.» HER PARTtNİN TE.MSİLİ GEREKMEZ Hasan Dinçer bu arada. Seçim Kanununun son defaki tâdili sırasında kendisinin de miili bâkiye si?temine müsbet oy kul • landığını bildirmiş. fakat savunmasını yapmadığını söyledikten ;=onra: «Demokrasilerde her cereyanın Meclislcrdeki temsili 'gerekmez. esaslı cereyanlar temsil edilir.» (Basmakaleden devam) uymak zorunda değil midir? Ncdir bu koşullar? Kanun dışı davranışlara engel nlmak. mal. cao güvenliğine karşı girişilecek saldrnlan önlemek, önliyemease suç. luları yakalayıp adalete teslim etmek v.b. görevleri başarmak.. Ama gelin görfin ki bizim Bakan sanki iktidarda nefret ettiği bir başka kuvvet varmış da ker> disi onu devirmekle yükümlfi imiş eibi hüfcümet dışı bir takım dernek ve kurullart teşvik etmekte, 27 !\Iayıstan bu vana kazandığunız özfrürlüklerin karşısında olanlarla beraber görünmektedir. Böylesine karman çorman bir politika ortamında rejimi fikir yolu ile selâmete ulaştırmaya çalışanlar daha uzun sürc çile dolduracağa benzerler. Ne var ki, demokrasinin hep bildiğimiz temel kurallarını bir türlü uygulamamakta bunca yıldır gösterdiğimiz direniş de insana zaman zaman bıkkınlık vermiyor değil. İN©NÜ (Bastarafı 1 inci sahitede) Meclislerde sılinmesı birincî ihtiyaçtır. Bunun kanunları bunun siyasi ve idarî tedbirleri tatbik olunmak lâzımdır. Az bir zamanla bn tatbikat devresine geldik. Kanunî tedbir. Seçinı Kanunudur. Ta«arlanan Seçim Kanunu ile muhalefeti Mecliste ve bilhassa Senatoda senis ölçüde silmek hevesi çüdülmektedir. LYARDI «Mecliste çalısmak için. memleket dertlerini halletmek için susaraış haldeyız. Bize getirilen, rejim meselefi ile ileili bir seçim kannnunu cenis ölçüde degistiren bir tasarıdır.» Bavkom'ın demeci Ankara (Cumhuriyet Bürosu) CHP İstanbul Milletvekiti Doktor Suphi Baykam. buşün lstanbulda >apılacak Komünizmi tet'In mitingi münasebetiyle bazı İstanbul gazetelerinin baskma ug nyacnğı söyleutileri karsısında vrrdiği demeçte, «Hükumeti uyarıyor vc tedbir almaya çalışıyoruz. Bütün gayretler boşunadır.» demistir. Doktor Suphı Baykam sözlerine şöyle devam etmistir' «Cumhuriyetin ve devrimlerin bekçisi Türk Gencliği AP iktidannın insafsız haskı ve tertiplerine hedef olmüs bulunmaktadn. Yıllardır Türk gencliğini serefle temsil eden Millî Genelik kuruluşlan Komünistlikle, suclanmakta ve sunî bir takrm karsı kuruluşlar türetilerek. «enclik parçalanmış gibi gösterilmek istenmektedir. BERİA ÖZENTİSİ ZAPTİYE NAZIRLAR1 Bir zamanlar matbaalan tahrip etmek için gencliği kışkırtan polis müdürleri maalesef şimdi Demirel kabinesinde bakandırlar. Beria özentisi Zaptiye naznrları da yurdo felâkete sürükleyecek olan bölücü ça>Tetleri ve tertipleri teş vik etraektedirler. İstanbul milin td başıboş bırakılır ve kışkırtmalar devam ederse vahhn ve müessif olaylar çıkabilir. Hükumeti uyarıyor ve tedbir almaya çağınyorum. Bütün ırayretler bosunadir. Türk gencliği bir bütündür. Komünizme de Faşizme de karsıdır. Atatürk ideallerine yürekten bağlıdır. Onu bölmeye veya lel;elemeye kimsenin gücü yetmiyecektir.» Komünistlik takibatı iie yıtdırma Muhalefet bir kere parlâmentodan silindikten sonra memleket içindeki iktidara karşı muhalefet akımları, vatanseverliklerine bakılmak&ızın komünistlik takibatı ile yıldırılacaktır. Buırfin bn tedbirler acıktan meydandadır. Bu tehlikeli hevesler, siyasi partileri ve bütün teşekkülleri derhal bir araya getirmiş ve onları rejimi kurtarma çabasına sevketmistir. tktidar partisi, önce sanıldıgı gibi Mecliste süratli netice alamıyacağinı çabuk anlamıstır. tstisnasız bütün muhalefete. rejimi bambaşka hüviyete tötüreeek Secim Kanunu karşısında bütün imkânlan knllanarak toplamıştır ve direnmistir. tktidar partisi bu çetin rnreli kolay aşamıyacafını eörmüstür. Akıl hastalarının resim ve elişleri sergisi açıldı Ankara (Cumhuriyet Bünvu) İstanbul Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıklan Hastanesi hastalarının yaptıkları resim ve elişlerini kapsayan bir sergi dün. Fransız Kültür Merkezi salonlannda açılmıstır. Kalabalık bir çağnlınm hazır bu lundugu aç.hşta bir konuşma yapan hastane Başdoktoru Faruk Bayülkem. «Modern görüşlere dayanan bu tedavi sayesinde iyilesmelerinden ümit kesilmiş pek çok sayıda ruh hastası hiç olmazsa top luma dönecek derecede düzelmektedir. demistir. Sergi büyük bir ilgiyle karşılan NADİR ıNADİ Ankara Atina arasında «xakınlasmay> İTTİHADI MİLLÎ TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ yterkezi: Karoköy, Ünyon Han Tel.: 44 74 74 < Bes hot) Yarım asırlık tecrübesi olan en güvenilir sigorta şirketidir. TEŞEKKÜR Amcüyatınıı buyiik ihtimamla yaparak sefkat ve alâkasiyle beni yenider sıhhate kavusturan Ar.karn Do&'imevi Bashekimi tedavim esnasında alâkalarını lurfeden Dr. Diiruba Utku, senisin bütun doktorlarma. hemşire Hikmet Sezer'e. ajTica rahatsızIığımı teşhis ederek beni hastaneye gönderen Yııksek thtisas Hastanesi hekimlerinden Röntgen Mutehassısı Dr. Hayrettin Lüleci'ye candan tesekkürlerimi sunarım. AKİFE TERKAN Dr. ZİYA DURMUŞ'a Her nevi sigortalorınız için emrinizdedir. SABRI BASAN, Edincik. NURI BOZKURT, Ürgüp. CAHİDE ŞAHIN, Karaköy İstanbul. GÜLHANIM ŞENAY, Zonguldak. OKTAY TIĞLI, Beyeğlu' istanbul. İHSAN ERBİ, Burso. HAYATI ŞENAY, Zonguldak.' EMİNE HATUN ŞAYLAN, Kuzguncuk • İstanbul. REŞAT GÜLTARIM, Şişli • İstanbul. ERDAL ÖZDEMİR, Cağaloğlu İstanbul. VAHIT ATALAY, Ankara. HÜSEYİN KESİM, Beylerbeyi İstanbul. MÜJDAT YEŞILDAĞ, Hürriyet Bursa. EMİN CENGİZ, Kasımpaşa • Istanbul. IBRAHIM DOĞAN, Yenimahalle Ankara. MEHMET TÖR, Bursa. ISMAİL TOPAl, Bursa. UĞUR İNCELER, Ankara. SIDIKA KAYAN, Ayvalık. ZİYA ALAN, Bursa. Dr. ZEKİ KESKİNER'le Cumhurijet 2948 YEFAT Trabzonlıı Haeı Mustafa kızı Nahide Erkal'ın eşi. Faruk. Ersen. Zehra Erkal'ın kıymetli babaları merhum Hafız Salih Kurunıahmutoğlu ve Mahmut Onar'ın bacanağı. Arif Kurumahmutoğlu Pervin Özdemir, Nihat Özdemir, Nidai Çelikhan. Rana Hamarat, Selma Onar, Rumeysa Pulathanalı, Tören Kafkas'ın muhterem enişteleri, Adnan. Kenan Alkan ve Neriman Özalp'ın muhterem amcaları ERZURUSILU Erzurnm Palas Oteli sahibi Harp Malfılü Yüzbası İlâncılık: 2178/2922 Gana. Hiikumetine iyi niyetimizi bildirdik Ankara {Cumhuriyet Bürosu) Türk Hukumeti Akra Büyükelçiiiğimiz aracılı 5 ıyla. yeni Gana Hükumetine. Ülkelerimiz arasındaki iyi ve dostane ilişkilerin de vam etmekte olduğunu» bildirmış tir. Türkiye böylece. ihtilâlle işbafina gelen yeni Gana Hükumetini tanımış olmaktadır. DENIZGILİK BANKASI T.A.O. DAN: AŞAGIDA TAZILI MALZEME ALINACAK 1 ŞALTER: Muhtelif 82 adet Son teklif verrr.e tarihi 6/4/1966 dır Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden temın edilebilir. 2 ÎZOLEBAND: 2000 rulo 12 20 m'm lık KETEN BAND: 200 rulo, 20 m/m lık YAĞLI MUŞAMBA BAXD: 150 rulo, 25 m/m lık. Son teklıf verme tarihi 7,'4/1966'd:r. Nümuneleri MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDE srörülebilir. Cumhunjet Reşat Hamil Aziı Napol>on 24 A\ar kıılce 1530015350 1139011400 102DO1030O 990010000 14301433 9G(M>!l61j ZEKERİYA ERKAL (Basın: 10076/2943) KADIN SAÇI SATIN ALINIR 25 cm. den uzun saçları müessesemiz kilosu 250 liradan satırı alır. Taşradan saç gördermek isteyenler aynı şartlarla saçlarım adresimize posta il? ödemeli okrak göndercbihr!er. Adres : PRENSES KUAFÖR: Turgutreis Cad. 18.1 Tandoğan Ankara. Tel: 13 13 50. DÜNYANIN EN MEŞI1VR PERUKLARI PRENSES PERUKLARIDIR Ayda 50 lira taksitle satıimaktadır. Siz de istifade odiniz. Heriş Rek: 900/2947 ELEKTROJEN GRUPLARI SÂTILÂCÂKTIR Geyhan Belediye Başkanlıgından: 1 Belediyemız sar.tralında mevcut ve faal vaziyette bulunan a) The BRITISH THOUSON HOUSTON markalı 310 KVA takatında generatör ile akuple 360 HP. 360 d/dak. CROSLEY marka diesel grubu yedek parçalan ile birlikte 250.000 TL. muhammen bedelle. b) Iki adet GARBE LAHMEYER markah 250 KVA takatında generatör akuple 300 HP 500 d/dak. BLACKSTONE marka diesel grubu yedek parçalariyle birlikte beheri 300.000 TL muhammen bedelle. c) SKODA markah 730 KVA takatında generatör i'.e akuple 900 HP 375 d/dak. SKODA marka diesel grubu yedek'parçalariyle birlikte 1.000.000 TL. muhammen bedelle ayrı ayrı satılacaktır. 2 Bu işe ait şartname Belediye Elektrik Işletmesi Muhasipliğinde görülebilir. Arzu edilirse posta ile gönderilebilir. 3 Artırma her grup için ayrı teklif verilmek suretiyle kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 4 Artırma 13/4/1966 Çarşamba günü saat 14 te Belediye Başkanlığmda toplanacak Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 5 Geçıcı teminat mıktarları : a) GROSSLEY grubu için 11.250, TL. b) BLACKSTONE grubu için 15.750 TL. c) SKODA grubu için 43.750 TL. 6 Tekliflerin ıhale tarihinde saat 12 ye kadar Belediye Başkanhğına verilmesi sarttır. 7 Postada vuku bulacak. gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 8 Işletmemiz 4768 No. lu Kanuna tâbi olduğundan Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte muhtardır. (Basın: 9903/2928) 19.3.1966 cumanesi gunü Hakkın rahmetine kavıısmuştur. Cenazesi 20..1.1966 pazar günu Fatih Camiinden oğle namazını müteakip kaldınlacaktır. Mevlâ rahmet eyliye. NOT: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. AİLESİ Cumhuriyet 2949 Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Yunanıstanm cevabî notasına, hükumet, dün vine bir nota ile ik takibi 15 yaşmdacevap vermi^tir. ki nt.doknl talebesini bapse ataYunanistan'ın Ankara Büyükcak kadar soysuzlaşmış bir tarzelçisi Sğurdeos'a. Dışişlen Bakada başlamısfır. Ancak haber venı thsan Sabri Çağlayangil tarareyim ki. gelecek olaylar hem fından dün verilen cevabi Türk daha açık mahiyetli. hem zarar notasmda. Türk Hükumetinin, vermekte daha cüretli görünüKıbrıs meselesi i!e ilgili görüşyor. Gayretliier birini ihbar edelerı bir defa daha kesin bir dilcek ve bu yoldan kudret sahile ifade edılmektedir. bine sadakat yanşı yapacak. Bn öte yandan, Sgurdeos, Dışişlen ancak iktidar partisinin kndreBakanı Ue vaptığı görüşmeden ti ile, vasıtalan ile yürütülebisonra «İlişkilerde bir yakmlaşm» lir. Nitekim iktidar partisi tamüzakere konusnnda yeni ümitrafından viirütülmektedir. ler var» demistir. Yunan Büyükelçisi, dünkü göriîşmede. Kıbrıs meselesinin müzakere yolu ile Bu vaziyette iktidar partisini çözümlenmesı gerektiğinı belirteve memleket aydınlarını, saidurek, Yunan Hükumetinde böyle yulu vatandaslarımı ayarmak bir eğilim bulunduğunu sövlemışisterim. 1966 da Türkiyenin bu tir hale getirilebilecetini zannetmek Çağlayangil ıse, kendisine verçok yanlıs bir hesaptır. Bövle diğı cevapta. Türkıye'nın müza > hesaplardan birbirimizi kornkere konusundakı anlayışının amak icin birbirimiıe ivi nivetle çıkça ortaya konmuş bulunduŞuvardımcı olmaya çalısmalıvız. nu ve bu esaslar çerçevesınde her Tfirkivede mütecaviz irtica har«zaman müzakereye hazır olduğuketleri hep böyle ve baslaneıenu bildirmıstır ta mnvaffak nlacak sanılarak • baslatilmıstır. Ama bunların hepsi. harekete çeçen ilerici kuvvetler tarafından altedilmistir. thI barcılıh sanatını ve sadakat nümayişlerini yapmak istivenlerin rüvendikleri sivasi iktidar kenLEFKOŞE (a.a. A.P.) ' di hasının derdine cliistüSü vakit Kıbrıs Cumaarbaşka:iı Yarbütün tahrikciler bir anda ortadımcısı Dr. Fazıl Küçuk, dun , dan kaybolurlar ve mütecavizleyenıden tedavi maksadı ile Ak • ri tjk basjşnna bırakıverirler. roturdaki Ingiliz üssüne gitmişTarflnfecrübesT budur. 1966 da tır. bnnun bir daha denenmesine aSafra KeseM ıltıhabından ra • zİ7 hatsız oian Kuçük, Akrotur Hastahanesıne B3rış Gücüne ait bir AP içinde basiretli'er helıkopterle hareket efbııştır. Kuçük'ü tedavi etmekte olan Şimdi benim söylivecetim sudoktorlar, Cumhurbaşkanı Yardur: tçinde bnlundufcumuz dudımcısuıın hastanede ne kadar rum, bizi kısır ve zararlı verlekalacağının henüz belli olmadıre çötürüvor. Rıına ihtivaç vokğını söylemışlerdir. tur. Bnnda iktidar içinde ve ikÜte yandan dört kışılık restidar dısında bulnnan vatanrtasmî bir Kıbrıs Türk heyetı An • lar icin valnız zarar vardır. Ben karada Türk Hükumetiyle vapA.P. ile 27 Mavıs sonrasının buhtığı yedı günluk görüşmelerin • den sonra önceki gün Lefkoşe I ranlı eünlerinde beraber çalısye dönmüştür. ' tım. Hem tecrübeli. hem basiretÖrek, hava alanında gazete ; li. hem vatanoerver bircok incılere, «Tümüyle çok faydalı osan tanıdım. Renim kanaatimce lan bu ziyaretimizden memnu • . bURÜn müspet tedbirler ifrat tenuz» demıstır. sirlerine boynn e|mislerdir. Bu •• ) memleket icin hiivfik kavıptır. Soysuzlaşmış takibat Yanhş hesap Mitıng bugün (Bastararı I Inci <ahife<1c> def bilecektir. Artık avutucu sözlere. bos yay^aralara knlak vermeyecefizji M.T.T.B Başkanı daha sonra mıtir.gin gayet olgun bir hava içinde geçeceğini, gereken her türlü tedbirın alındığını, ta^kınlıklara mevdan ver'.lmiyeceğıni »çıklamıs ve riemıştir ki • «Panijc kapılan komünistler, itimadı sarsmah istivorlar. Mitinfin hedefi. milli menfaatler ve onları korumaktır Mitinein havasını bozmak istiyen solak çevreler mitinge çelmiye dahi cesaret edemiyeceklerdir. Cünkü mitinı gayet plânlı hazırlanmıştır. Boıjuncu tipler aramiza sızamıyacaktır. Teshis edilip m e y dana çıkarılacaktır. Bn komünistlere hir ihtar mitinçidir Vatandas ve çaaplik, mitineie hâdise cıkacak ve ev adresleri tesbit edilen kimselcrin tecavüze uğravacajı şrklinde ifadelerle tahrihcilerin davranışlarına iltifat etmivecektir.« Mitıng. hazırlanan plâna c^re saat 13 30 da Hürriyet Meyrtanında baslıyacak ve burada tr>Dlanan öğrenciler toplu halde vürüyerek Tak<:ine gelecekleTİir. Karşı taraftan gelen ögrencil°r dırekt olarak Taksime seçptfklerdır Ögrenciler tam «aa' 15 te Taksim Meydanında olacaklar ve komiinumı tel'ın eriprek halkı uyaracaklarrtır DENGtZ: .TÜRK r.FVfllftt BÖLÜNMEZ BİR BÜTtNDÜR. ANKARA (a.a.) Milli F^tim Bakanı Orhan Dengiz. AnaHnlıı Aiansı muhaDirtnin, «Tnrfc rencliîinin. solcu ve saicı diye ikl eropa avrıldığı. yolunda orlaya atılan bazı iddialarla ilîili bir sorusuna cevsben, »Tiırk Kenclizi boliinmeı bir biihindür» demictîr Millî Eğitirn Bakanı. bu konuda funlan sövlemiçtir' Tfirk senrKjHnl tkf ııt ifrupta tnütalâa etmek öntra rieîildlr Öcrctmenlerlmi» ffihi. riirk etncllti de bölünmeı bir htitündür • Ancak. vnlıınu 5asınnış btrkac ki$j varsa. nnlar hicbir raman Tiırk ı>enclieini temsil edeıne.7 ve edemiyeccklir.. Avrı Oiı soruyu da cevaplandıran Orhan Dçngi2. Ürıiversitelerde polilik konuşmalar verine. llmi kun!e>ansların fayda sağîıvacaâm» belirtnııştır. ADAİSADA AUANA Bugün saaî 1 te 6 sehnmızde Komünı/mle Müca • deie Oerneğınce tertıplenen «uyarma ve lânetleme» nutıiıgı yauılacaktır üetntğın dâ\etiı?ı olarak gelecekler arasında bulunan Fçthı Tevetoğlu Ue Nurettm Bakyürek'ın de Knnusacaklardır. Öte yandao Tıcaret ve Sanayı Odası Mecli'i. uzun münakaşalardan sonra Komünumle Mıi • cadele Derneğıne 50O0 liralık hır yardımda bulunmuştur Aynı Meclis Çocuk Esirgeme Kurumuna ise sadece 1000 liralık bır yardım yapılmasını kabul et • mistir Dr. Fazıl Küçük\ hastaneye yaltı \ BAYAN STENO DAKTİLO SEKRETER ARANIYOR Büyük ticari müessese 1 Nisan 1966 tarihinden itibaren istihdam edilmek üzere, tecrübeli ALMANCA TÜRKÇE Steno DalKilo sekreter aramaktadır. İlgililerin hal tercümeleri, ücret talepleri ve müracaat edebilecekleri gün ve saatler ile birlikte «P. K. 492 KARAKÖY» adresine müracaatları rica olunur. Yeni Ajans 2074/2940 I I I I TOPLULUGU I I I I HALDUN TANER I I I I I I I Çok hafif veucuı bir sun'î böbrek Baltimorc (Maryland) 19 (ajt.) Marylana Üniversıtesi Tıp Fakültesı doktorlarından WıUıam Esmond, naftalann doğrudan doğruya evde kullanabilecekleri çok hafif ve nısbeten ucuz bir sun'i böbrek meydana getirrciş , ( tir. Dr. Esmond, bu sun'î böbreğin 45 kılo ağırlığında, yani , şimdive kadar kullanılandan 2025 defa daha hafif bir cihaz oîduğunu bildirmiştir. Bu yeni : sun'i böbrek bir bavula konula ( bilir, ıs yerice, ya da seyahate ' giderken götürülebilir. Yeni sunî ; böbreğin fiyatı 75 dolardır (675 [ TL.) ancak bazı tüplerınin ve kimyasal maddelerinin her kullanıştan sonra değiştirümesı gerektiğinden yılda 1,850 dolara (16.650 TL.) gelmektedir. Dr. Esmond, hastanın bu sunî böbreği kolundaki herhangi bir atardamara kendisinin bağlıyabileceğini söylemiştir. Atarda • mara plâstikten bir tüo sokulmuştur. Kan, sun'i böbrekteki bir sürü zarlardan geçip, kimyasal bir eriyikte «temizlenmekte», sonra yenıden dolaşım sistemine dönmektedir. Bu temizleme isi bitınce hasta, sun'î böbreğı tüpten «sökebilmekte» ve normal kan dolaşımı kenriili ğinden sağlanmaktadır. Vakit geçmemiştir Vakit tamamiyle çecmemistir. V'ahim tehlikenin henüz basındayız. tktidar partisi hâdiselerin siddetli tepkisini beklemeden dofrö volu kendi içinde hulmalıdır. tktidar partisi hem itibarını koruvan. hem memleketi koruvan tedbirlerle Türkivenin huzurunu ve kendisinin dört sene sükunetle calısıp muvaffak olmasını saflıvabilir. Meclis içinde iktidarı hicbir yere eötüremiven kaba kuvvet memleket icinde de kendisini hedefine kavusturamıvacaktır. İktidara karsı olan siyasi cereyanlar Mecliste de, memlekette de yılmıvacak | lardır. | Demokrasi buhranı çeçiren her memlekette. seeim kanunu reji < min bir düfüm noktasıdır. Böy i le bir memlekette. secim kanunnnda. muhalefetle mntabakat aramadan iktidara karsı olan büvük vatandas kitlelerinin Meclislerde temsiline darbe vuracak degisiklik vapılması doeru deçildir. Bir iktidarın bn kaideve riayet etmemesi, secim tedbir leri ile bir daha iktidardan sritmemek hevesinde oldnitınu çösJerir. Ancak. bu hevesin mnvaffak olmadıfı gitmevi hem cabnklastınp. hem israfiı hale setirdiji tecrübe ile sabit olmus bir çercektir.» Bir gazetecinin. «tktidar partisi muhalefeti Meclisi çalışamaz hale gretirmekle itham edlyor. ne dersiniz?» şeklindeki sorusu ' na tnönü, özetle şu cevabi ver i miştir : ' !ZAltfFE : ARİF ERKİN ZİLLİ î ÇALGILI, ŞARKILI, ! GÜLÜNÇLÜ İBRET I Kvyan M E H M AKAN J SatıncpKottüm :: METİN E TDENİZ Dtkor. , Müzik Bjiıııııııııımııımınııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııe umnurlyet, ofcuyucuları arasında 3 marttan iöbaren başlıyan 7 nısan 196S gününe kadar devam edecek tlginç bir YARISMA açmıstır. Bütün spor dallannın yanı sıra futbola verüen önem. SporToto ve diğer yanşmalarla artan llgiyl g8 zönOnde tutan Ugill yöneüdlcT Ugin şamplyonu fcadar önemli olan bir olaya eğilmişleı ve bunu bir yanşma konusu yaprnışlardır. KİMLER ÇIKACAK, KtMLER OUŞECEK? YanşmaniD konusu: (Türklye 1. Uginden bu yıl n ncl llge düşecek lkl takım Ue TttrMye tl nc) ügindes bu vil 1 tnct lige yükseleeek Ud takımm) tahmlnidir. Bugünder) ltibaren gazetemlzde yayınlanmaya başhyacak veya bayilerlmiz ve muhabirlerimi2 tarsfından dağıtılacak (YARISMA KUPONTJ) Ue okuyucularımu ve futbolseverleı bu müsabakaya katılabilecekJerdiı. VAR1ÇMAMN KUBALLARI • îariîmay» tatılacak okuyuculaı (YAHISMA KUPONU) na tahmln ettiklerl dört takımın adını. vazacaklar. altma adreslerlnl doldurup Imzalıya?aklardıt * Yarısmava tıeı oktryucu arıcafc bir feuponla katılabilecektlr. ÖDÜLLER •Türklye llglen sona eıip duşen ve ytıkselen takımlat oelll olunca 5zel bir kasada tnuhafaza edilecek yanştnacı kuponları değerlendlrilecek 4 takımı da doğru talunin et*en ck\ıyuoularımi2 arasında noteı huzurunda kur'a çekilerek 10 okuyucuya: 1966 67 «ezonn Türkiye I üıd liğiııin bUIÜD Ulerinde oynanacak maçlarında gecerll olacafc (Nmnaralı rribüD kartı) hediye edilecektiı • KUPONLAR: KtMLEB YAR1ŞMAS1 Cumhurıyet Gazetesi SPOB Ser.lsi tstanbul Adresine postalanacak veya Bızzat geUrilerei verUecekUr. • 7 olsan 196ü perşembe gunü saat 18.00 de sona erecek. yanjmaya S 7 risan tarihlrıde postaya verilen kuponlar da dahil edilecektir. Kiınler düşecek 9 Kimler çıkaeak? I ELHAMRA i İSTANBUL TİYATROSUnda I | Her gün 1815, Cumı 13:00 | Pazartesl 21.30 d« İlâncılık: C 2233':»2S ' / L A TS ESKİŞEHİR CUMHURİYET SÂYCILIĞINDÂN 1 Eskişehir kapaü Cezaevl ile Çocuk Cezaevının ihtıyacı için aşağıda yazılı yıyecek maddeleri (dön parti halinde) kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkanlacaktır. 2 Eksiltme 8 Nisan 1966 cuma günü ve hizalannda yazılı saatlerde C. Savcılığı Makam Odasında iora edilecektir. 3 Teklif mektuplarımn ihale saatlerinden bir saat önce Komisyona verilmesi lâzımdır. 4 Şartnameler mesai saatleri dahilinde Kapalı Cezaevi Müdürlüğünde görülebilir. 5 postada vâki gecikmeler nazara almmaz. Muvakkat İhale saati Muhammen Miktarı Muhammen C t N S İ tutarı teminatı fiyatı Lira kr. Lira kr. Lira kr. 14 00 160700 00 9285 00 80/35 200.000 Ad 14.30 50700 00 3785 00 6 76 7.500 Kg. Nebatl margarin 15.00 52.500 00 3875 00 7 50 7.000 Kg. Sığır etl kemiksiz 119224 80 7211 24 16.00 (23 kalem) Gıda maddeleri (Basın: 9735 • E 148 2915) Bir F84 daha diiştü Bülent Ecevifin konferansı Modadaki Lozan Kulübünde Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit tarafından bugün saat 15 de «Toplum yapımız ve demokrasi» konusnnda tartışmalı bir konferarıs verilecektir. Konferansa giriş serbesttir. DİYABAKIB Sekizinci Hava Üs Komutanhğma ait F84 tipi jet ' uçağı, eğitim uçuçu yaparken motorunda vuku bulan bir arıza sonunda Zogo mevkiine düşerek parçalanmıştır. Paraşütle atlıyan Teğmen Yücel Dağhoğlu, ağır bir şekilde yaralanmış ve askerî hastaneye kaldırümıştır. İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ajn sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatın °' 50 fazlasiyle tedıyesi gerekmektedir. ,o Âzâmızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatını Marı ayı sonuna kadar ödemeleri rica olunur. (Basın: 9954 2930) Pakistanın yeni Büyükelçisi belli oldu Ankara (a.a.) Pakistanın Ankara Büyükelçiliğine Korgeneral Halit Mansur Şeyk atan • mıştır. Bu konuda, hükumetimizee Agreman verilmistir. Durum dün Ankara ve Karaçide aynı saatlerde açıklanmıştır. ELEMAN ARANIYOR Ingilizce ve Türkçeyi kusursuz olarak bilen, seri daktilo yazan, Ingilizce ticari yaaşmada tecrübesi olan bir elemana ihtiyaç vardır. Taliplerin istedikleri ücreti, nâl tercümelerini İngilizce olarak P.K. 566 Beyoğlu adresine göndermelsri rica olunur. Erkek elemanların askerliğini yapmış olmalan gereklıdir. Reklâmcılık 1196*2933 Qmiııuuuııı>ııııııuıui"uiH | U | | I U I I I I I I I I B I I I I I I I U I I f l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog