Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTT 20 Mart 1966 CUMHURİYET TEPEDEN TIRNAĞA ÇİÇEK Şapkalarda, yakalarda, omuzda, belde, cepierde yılın çiçeği: Margerit Neclâ SEYHUN UMIT YAŞAR Solculuk Üstüne Koşma ' | Solculuk aldı yürüdii Sokakta dilenci solcu Kundaktaki bebeklerle Okulda öğrenci solcu Sağ dunırken soldan yürür Odacı, memurlar, müdür Avdın, sanatçı. düşünür Hattâ öztürkçeci solcu Yalan diyenler şarlatan Solcularla doldu vatan Kıpkırmızı şarap satan Nice meyhaneci solcu Huznrsuzlnk, pahalılık Her düşünce, her aydınlık Gökte kuş, denizde balık Hattâ nar ağacı solcu Aç bıraktı mideleri Fakinlik solun eseri O getirdi her kederi Çektiğimiz acı solcu 20 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Boşa değfl bnnca telâş Çofalıyor yavaş yavaş Aktör, ressjun, heykeltraş Şairle, romancı solcu Parmağı var sefalette Oerilikte, cehalette Velhasıl bu memlekette Hancı solcu, yolcu solcu. Fransız filosu Limanımıza gelen Fransız Filosu dün Amiral Bami'nin bin difi Kruvazörle' lamanımızda tevakkut etmeden doğru Köstenceye geçmiştir. Köstence dönüşü bir müddet limanımızda kalacaklar. Fransız Filosu Amirâl gemisiyle iki büyük Torpidobot ve iki denizaltıdan mürekkeptir. Seni inşa edilmiş son sistem bu harp gemileri çelecek hafta limanımıza gelecektir. Şimdiden bir karsılama töreni hazırlanmaktadır. Fransada yapılan bir futbol maçında oyun esnasında meşhur Fransız kalecisi Bidauva başından yediçi bir tekme ile ölmüştür. Söylentilere göre seyircilerin «kır. öldür onu» diye başırmalarımn bu cinayette veya kazada dahli olmuştur. Kaleci Sorumlu olanların rehavet var içinde Fazla güvenmiyelim seçim seçim diyerek Seçmenlerden çoğunun nedamet var içinde. B Madeleine de Rauch'ın siyah vualet Ozerine beyaz nergis çiçekleri ile süslü romantik bir eşarpı. ahar ve yaz modası çiçeklerle bezeli. Günün her saatinde her çeşit kıyafetle, bir çiçek taptaze, genç ve şiirli bir görünüş kazandırıyor. Kamelyalı kadın Manto ve tayyörlerde çoğunlukla kullanılan çiçek: Kamelya. Kamelya, Patou'nun yakası geniş kare dekolte, orijinal mantoların da en belli başlı süsü. Böyle kıpkırmızı bir mantonun beyaz robasına aslında mantonun geniş dekoltesinden görünen beyaz elbisedir bu omuza doğru lâcivert bir kamelya iliştiriyor modacı. Başa giyilen bone şapkayı ve eldivenleri de lâcivert renkte seçiyor. Yahut bunun tam tersini yapıyor. Lâcivert bir mantonun beyaz robasma kırmızı bir kamelya takıyor. Bone şapkayı da yine kamelyayâ' eş kiraz kırmızısından seçiyor. Kamelyayı diğer bir çok modacılar da garnitür olarak kullanıyorlar. Meselâ Nina Ricci uzun kollu lâcivert veya siyah elbiselerine kocaman beyaz yakalar takıp üstüne beyaz pikeden bir kamelya iliştiriyor. Bazı modacılar kamelyayı kol kapaklarından birine takıyorlar. volanlarla süslü, beyaz organdiŞapkaya yılın şapkası çene den. Beli iyice sıkarak belirten altından bir kordelâ bandla tutkemerin bir kenarına iri beyaz turulan bone şapkalardır takıbir gül iliştirilmiş. lan çiçekler de hemen daima kamelya. Şapkaya eş yahut zıt Kamelyanm spor, orijinal kırenkte bir kamelya yanda bir yafetlere yaraşmasına mukabil fiyongun üstüne tutturuluyor. gül en çok romantik kıyafetlere Modacı Patonu, aynca beyaz uyuyor.Chanel ise enseye doğru bir kamelyayı yakasız, kolsuz, çekip topladığı saçlara taktığı robadan aşağı büzgülü, çocuk eliri siyah fiyonglan orkidelerle biselerini andıran sapsade, orisüslüyor. jinal tuvaletlerinin spor cep kaKamelya. gül, orkide... Ama paklarından biri üzerine de tamodanın gözde çiçeği margarit kıyor. bu bahar. Bütün modacılar koleksiyonlannda ona özel bir yer Romantik kıyafetler veriyor. En güzel kıyafetlerini Nina Ricci'nin çok beğenilen margaritlerle süslüyorlar. Hele uzun etekli bir gece elbisesi «Habeyaz organdiden gece elbiseleri yâlperest» adını taşıyor. Gerçeküzerinde son derece şık duruyor ten hayâl dolu, geçmiş yılların margaritler. Öyle yukarıdan aşaNina Ricci'nin siyah bir elbiseyi şiirli havasını günümüze getiren ğı serpilmişçesine... Yeni modelaydınlatan beyaz yakası. Göğübir model. Bu kapalı yakalı, kıler birer çiçek bahçesi sanki... se beyaz pikeden bir kamelya vır kıvır jabolu, uzun kollu, biöylesine taze öylesine şiirli... iliştirilmiştir. lekleri ve etek kenarlan kat kat Eyvah güvendiğiiBİz (iağlara kar yağıyor Birdenbire kalkınma hızımız yavaşladı. Türlü türlü oyunlar, kavga, küfür, kryamet ', Nevse Meclis acıldı, yine şenlik başladı. Dörtlüh Hariçten gaxel Bir milletvekili Her şeyden önce Judo bilmeli Güreş bilmeli Boks bilmeli Bir sataşan oldu mn Aslan kesümeli Duyulmalı nârası ötelerden Adamakıllı ses gelmeli Vurdufu yerden Tekme, tokat, yumruk, muşta Hasmını Aslanlar Kısa etek Londrada kısa saç modasından sonra bir de kısa etek moda sı almış yürümüş durumdadır. Bacakları mevzun ve güzel olan kadınlar bu kısa etek modasına riayet etmektedirler. Zahmetli ve masraflı uzak etek artık tarihe kanşmış bulunuyor. Not: 1966 da «tarihin bir tekerrür olduğu bir defa daha anlaşılmış oluyor demektir.> Gazeteci arkadaşlanmız kefaletle tahliye edildiler Müddeiumumiliğin talebi üzerine Birinci Ağır Ceza Mahkamesi tarafından tevkif ve aıahkeme edilen Akşam refikimiz sahipleri Necmettin Sâdık (Sadak), Kâzım Şinasi, Ali Naci <Karacan) ile mesul Md. Senih Muammer (Alatur) dün kefaletle tahliye edilmişlerdir Tahliye için tayin olunan mik dar N. Sadık B için 1000, diğerleri için 650 şer liradır. dilmişlerdir. * «••••••••••••••' ••••••••••••••• Heyecanlı bir haber Lehistamn Litvanyaya taarruz edeceği rivayetleri ortalıkta dolasmaktadır Berlinden alman haberlere RÖre. Lehlerin Litvanyaya karsı 1921 deki darbeye benzer bir taarruza çirişmek üzere bulnndukları bildirilmekte dir. NEDİM'in ÜNLÜ GAZELİNE BENZETME Başbakan ne söylese keramet var içinde Mutlu giinlere dair isaret var içinde Hep memleket diyonız, millet diyoruz amma Gel gör ki memleketin sefalet var İçinde Pek çok saman altında buzağı anyanlar Oysa her kötülüğün cehalet var içinde Nedir bunca istical bir seçim kanununa Sanırsın ki çok yiiksek siyaset var içinde Sanatçıya baskının modası çoktan geçti Susmazlar ki hepsinin cesaret var içinde Çözüm yolu bekliyor bin bir türlü sıkıntı Hastanelik etmeli bir vuruşta Velhasıl milletyeküi dediğin Vatan için, millet için Her şeyin hesabmı yumrukla sormalı Ve her yerde Her vesile ile bir hır çıkarmalı. Bankaları soymak için yeni bir sistem Lahey (a.a.) Holânda polisinin bugiin açıkladığına göre, banka kasalan yapılırken kapıları üzerinde oynıyan bir gangster grupunun en azından dokuz banka kasasını soymak için hazırladığı bir plân ortaya çıkarılmıştır. Bir polis bildirisinde kasaların kapı menteşelerınin az bir zorlama ile açılabilecek şekilde kesilmiş olduğu ifade edilmektedir. Geçen yaz inşa halindeki bir bankanın yakınında iki kişinin dolaştığı görülerek tutuklanmış, daha sonra bir po'isin aklına kasayı kontrol etmek gelmiş ve tetkik sonunda kasanın menteşeleri nin hemen hemen tamamen törpülenip madenî zamkla tutturulmuş olduğu görülmüştür. Bunun üzerine polis, yeni yapılmış diğer bankalardaki 200 kasayı kontrol etmiş, a>nı şekilde sekiz kasanın da üzerinde oynanmış olduğu tesbit edilmiştir. Fakat çete hâlâ ele geçirilememiştir. Almanya'daki Türk işçi çocukları için özel sınıflar açıldı KÖLN, (a.a.) Almanyaya çahşmaya gelen işçilerimizin çeşitli sosyal problemleri yanında, beraberlerinde bulunan Ukokul çağındaki çocuklarımn öğrenim durumu önemli bir yer işgal etmektedir. Alman okullannda açılan tek sınıflı Türkçe eğitim yapan sistem yeterli olnıamış, bir kaç smıî halinde edernek üzerine almış ve ayğitim yapılması zorunluğu belirnca öğretmenlerin aylık maaş tumiştir. tarı 850 markı da kendi malî lmkânlariyle karşılamaya başlamışKoJn'de iikokut tır. Ancak önümüzdeki ders yılın Ga K.om vtf Çevresinde1 3OTr'WİIaf Fazla sayıda Türk işçisinin çaişçi çocuğunun okula kaydolacağı Uştığı Köln'de, işçi derneği bu yolda ilk adımım atmış ve der hesap edilmekte ve yeni sımflar nek imkânlan çerçevesinde bir açılmasımn zarurî olacaği belirtil eğitim usulüne başvurulmuştur. mektedir. Okul kiraları ile öğretÖnceleri Köln ve çevresi Türk menlerin maaşları dernek malî işçilerin derneğinde ilkokul çağın gücünü aşacağından idareciler ge daki çocuklar bir araya toplanarek Alman Milli Eğitim Bakanrak Türkçe ders görmüşler, daha lığını, gerekse Türk hükümetinin sonra derneğin gayretleri ile bir yardımlarmı istemişlerdir. Alman okulunda iki sınıflık eğitim şekline geçilmiştir. Bir sınıfta okula yeni başlıyan işçi çocuk Onktnr lan derneğinde ise, ilkokulun 45 inci smıflarındaki çocuklar öğrenime başlamışlardır. »»en Sac »e Aührevi Derneğin yardımı Hastalıblan Ylutrhassısı tsttkl&j Jaa earmaüKapı Alman okulunda Türk çocuklaNo: W Fel: M 1 13 0 nna özel sınıflar tahsis edilmesi için gerekli yılda 600 marklık ki tfî sızların son yüz yıl düşünür ve yazarlarından biri (ötekı ad; £rned'dir, tersi bir çoğul takısıdır. 8 Bulunup ele geçirilmeğe çalışılan, bir soru edatı. 9 Eu sözün eski felsefe kitaplarındaki karşılığı «keyfiyet» idi. Yt'KARIDAN AŞAGlTA: 1 «Kolunun vücuduna bir« leştiği verle bırine çarpan» mâ nasına iki söz. 2 Kokulu bir ot, hayvan gönü. 3 Şan ve şöhret. evren. 4 Sürü ıdare eden, tersi rum123456789 I ca «bir» sayısıI dır. 5 Italyai|p NİA I da bir şehir. «sSOLDAN SAGA: ki kaynaklara 1 Spor Totoda en çok ikra»m Tir=i m* göre •.urkçede miye kazanma durumu sağlayan s;a m «prens» anlamı(iki sayı ve bir söz). 2 Kumar a wa ıın cynatıp her iki taraftan pay o • na gelen bir larak para çeken îiki söz). 3 'n H söz. 6 Bir eBaşlıca besi maddelerimızden bi u W'J b dat, bir soru ri, Almanyada bir şehir. 4 Bir Oıınku ootrnaranın çevrilince «dağ erkek adı, insanın çok hoşun=> gi halledlltni^ seldJ takışuıın rersı. der durumda. 5 Bir /aman kovuğu» olur. 7 Tıbetli dıa ,ftW*ası, biİMn. % liirk BjuiiKi adamlan tpoğjıi**?* <çOk aoksi tupluluklarında muraplı sazlı bir işe süre teşkil etmış olan lardan birini çalan, tesbihlerie kısa zaman parçası» karştlığı üç bulunan işaretlerden. 7 Fransöz. 9 Mektuplar (çoğul). 123456789 nnn TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNDEN 50.000 düzine 52 lik Briç ve 7500 düzine 36 lık Poker oyun kâğıdı satın alınacaktır. Buna ait şartnameler Ankarada Genel Merkezden ve İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. Teklifler en geç 11.4.1966 günü saat 16.00 ya kadar Gcnel Merkeze verilmiş olacaktır. Postada vâki olacak gecikmeler nazan dikkate alınmaz. Tarık Z. Kırbakan GLENN FORD EVLEmYOR Jean Paton'nun orijinal beyaz robalı lâcivert bir mantosu. Başlık şapka ve omuza iliştirilen kamelya kırmızı renktedir. Başar rol almışlardır. Hollywood (a.a.) Beyaz perdenin emektar oyunculanndan Glenn Ford, yeni yıldızlardan Kathy Hays ile 27 Martta Westwood'da evleneceğini açıklamıştır. 49 yaşında olan Ford, kendisi gibi bir sinema oyuncusu olan karısı Eleanor Powell'den geçenler de boşanmıştı. Bu izdivaç, Bayan Hays'in de ikinci evliliği olacaktır. Çarşamba Matinelerden İtibaren (HATARİ) JOHN WAYXE ELSA MABTİNELLİ Dikkat: Programlarımız yalnız bir hafta gösterilir. NOT: Her pazar saat 10 ve (11,15 de) iki seans çocuk matinesi Tel: 47 77 62 Eâncılık: 2246/294G SİNEMASI SİTE VAHŞİAŞK *«•*> Cumhuriyet 2918 Maltepe'de «ÎSYANCILAR)) Recep Bilginer'in yazmış olduğu ve geçen mevsim büyük ilgi ve yankı ile karşılanmış olan • İSYAN"CILAR. piyesini Maltepe CEP Tiyatrosunun genç sanatçıları Maltepedeki Çeliktaş Sitesi Salonunda başarıyla oynamışlardır. Oral Yonci'nin sahneye koyduğu bu oyunda Turgut Arseven, Ayşın Atav, Berciz Çavuşoğiu, Burhan Ince, Metin Çekmez, Erhan Abir, Mehnıet Özdoğan. Nuri Göksel, Filiz Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyetinin Osmanbey Şair Nigâr sokağındaki üç yolun birleştiği köşede bulunan kıymetlı mülkü satıhktu. İsteklilerin iş günü ve saatierinde 48 02 44 Nc. lu telefona müracaatlan Cumhuriyet 2917 SATILIK Solda: Pierre Cardin'in beyaz organdi ve Gıpur kanşımı şık bir gece elbisesi. Modelin özelliğı, orijinal kesimlı dekolte' sinde. Sağda: Pierre Balmain'in nefis, romantik bir tuvaleti. Beyaz organdiden yapılan bu güzel kıyafeti elbiseye serpiştirilmiş margaritler süslüyor. Önde bağlanan beyaz organdi şal da gene margaritlerle süsiü. Nerede • Ne zaman • Ne var SINEMALAR B E Î O Ğ L Ü ATLAS: (44 08 35) Büyük Tirir (İng.) (Steve Mc Queen) EMEK: (44 84 39) Fantasia (W. Disney). FITAŞ: (49 01 66) Casus Avı (K. Clark). GÜREL: (47 04 94) 1 Aşk ve İntikam (H. Koçyiğit), 2 Sahane Züğürt (A. Işık). KERVAN: (48 04 23) Fakir Gencin Romanı (F. Akın). LÂLE: (44 35 95) Garip Bir İzdivaç <T. Şoray): KONAK: (48 26 06) Yakışıklı Milyoner (N. Wood). LEVENT: (63 55 39) Garip Bir İzdivaç. LÜKS: (44 03 80) Altın Şehir (T. Gürsu). RÜYA: (44 84 39) İskeletkr Sahili (R. Todd). SARAY: (44 16 56) Enayileı Kıralı Şafak Kuşu (N. Wisdom). SİTE: (47 77 62) AnjeliS Ve KıraJ (Renkli). SAN: (48 67 92) Büyük Fiıar (.Steve Mc Queen). t/kS* (Panşaıu (4S 07 « ı Zalimlere Ölürn (R. Harrison). YENİ ATLAS: (48 65 02) Garip Bir İzdivaç (T. Şoray). H'ENI MEL.CK 144 4İ *9! Anjelik ve Kıral. VI1JJUJ «öesılrtas' (47 63 42) Kanh Meydan (Renkli) ERKOÇ: Mukaddes Topral;larda Hac ve Kâbe. AYSU (Karagumrufe 2) 19 17) 5İNEMA 63: Elmacı Kadın. 2 Yavrucak (H. Koçyiğit). STJN'AB (OsrOdart (36 03 69) REN"K: (22 15 25) Yakışıklı Denizde İsyan (M. Brando). Milyoner (N. Wood). YENİ (Bakırköy). 1 Garip Bir İzdivaç (T. Şoray), 2 iTIYATROLARi Düşman Kardeşler (E. Kolçak). TENİ (Şenzadebaşı) (22 5S 92) AKSARAV SÛCtJK OPERA Anjelik ve Kıral (Renkli). (TevtDt BUge Vahl 02 ve ŞAFAK: Anjelik ve Kıral arkadaşları) (21 57 22) üyan (Renkli). Süleyman üyan Pazartesi 18 MARMARA: (22 38 60) de heı gece 21J5. Enayiler Kıralı Şafajc Kuşu NEJAT tTYGUH VE ARKA(N Wisdom). DAŞLARI: Kır Atıma Bineyirc riNAZTEPE (Bakırköy) Yaı Yoluna Gideylm. Heı Anjelik ve Kıral (Renkli). gün 18, pazartes) 21.15 de AKSARAY tiALJi riyatrosu K AD 1K ÖY Avnl DUllgll Top (21 21 19> CEP: (36 06 82) Kader BağıKIRMIZ] FENE31LER» Heı layınca (T. Curtis). gece 21.15 te sarsamba cuÇELİKTAŞ: Siyah Gözler (T. nartesi ve Dazaı 1R.1S de Şoray). EFES: (36 35 84) Çılgın Kah ARENA: (49 84 19) (Altan Karındaş Cenk Güner ve raman (D. Dors). (C\DIKÖY: (36 49 24) Sanssız arkadaşları).. Şaşkın Diktatör (hergün 18 ve 21.15'de) Kadın (R. İng.). REKS: (36 01 12) Anjelik ve AZAJ4 TIYATHOSU: (22 tU 46ı Gönü) Ülkü • Gazanfer ÖzKıral (Renkli). Yabancı Olduk Şimdi SÜREYYA: (3S 06 82) 3 Kah can. Içarşamba, cumartesi, pazar raman Ça\Taş (D. Vartin). 16.15 de hergece 21.15 de. her gün 18.15, pazartesi 21.30 BAKIRKÖY Tiyatrosu (Nejat cuma 15 ve 18.15'de) Uygur %e arkadaşları) Alo tSTANBUt TİYATHOSü: (EiOrası Tımarhane mi. (Her namra) (44 22 36ı Şeytan gece 21.15'de, pazar 15'de) Bunun Nereslnde (Komedi 1 pazartesi hariç heı gece 21 BULVAB TtYATROSD: (AzU çarşamba. cumartesi. cazar Basmacı • Kenan Büke (21 76 82) Vah Canım Ne 15 te Oldu Sana pazartesi hariç her KARACA (44 54 02): Clbali gece 21.15, çarşamba, cuKarakolu (Pazartesi hariç martesi. pazar 16.15 ve 21.15 her gece 21.30) Cumartesi de pazaı 18 Cumartes) matine coras luare tenzilaUı OORMSN ItYATROSD 1 Rjsnr OYTTNOüUaJU (Oormec (44 97 36) cCengiı Hanın Tiyatrosu (44 36 B3) PEMBE Bisikleti» (Komedi) pazartesi KADDJ? oazartes) 18 ve hariç heı gün 21.15 çarşam. 21.15. çarşambs tıarlc beı ba, cumartesi, pazar 15 de. FATİH TİYATROSTJr Her gün akşam i a de 21, pazar 15.30 da Chaillot' KÜCÜK SAHNE; ültn üraj TlyatrtKu (49 56 52) «HAtaki Deli. BABAM SINIFlj (paGEN Aü: cAb Bİ2 Eşeitler. zartesl harîc her eür ı vı » pazartesi Oarlç nergüo 21.15 31.13 de çarşamba 18 ve 21.13, cu ORALOĞLU TtYATROSU: martesi oazar 15 ve 21.15 (49 49 35): BALAYI: PaGULRİ2 SURURİ ENGİN zartesi hariç. her şece 21.30 CEZZAB rOPLtTbUĞO: Is da KIRALIN KISRAĞI: Par ranbui P>varr*^ı> 4a 2? 3S' zartesi hariç, ner gün 18 de ÇOCUKLAR VE BÜ Zilli Zarife (çarşamba haric YLTCLER: Çarşamba. cun.artesi. Dazar 15 te(44 21 57ı «Kahvede Senlik Van> oazar. oazsrtesi çarşamba cuma 21. oazaı 15.30 da) 3EHİB OPERAS1: Don Pasqua)e (Sah oersembe cumartesı 21.15) ÜSKÜIIAK rtVATKOStlNUA Heı gün l\ oazaı 15 3t ia da CAT1DAKİ CAn K 2 Kova Su (çarsamba 14 3C Or. Ziyaettin Mafetav Knlat BnroD Bofcaı Mütehassm Çene StrürlisJ Bastalıklan Taksln> Keceppa^s C. i/1 18 » 18 Beatles'ların menaceri olduğunu söyleyip, Alman gazetelerini kandırdı ORALOGLU TIYATROSUNDA YENi OYUN: "BALAYL, lucvsim başından beri başarılı oyunlar oynamakta olan Oraloğlu Tıyatrosunda «Çocuklar ve Büyükler» (200. temsil) ve «Kıralın Kısrağı» (150. temsil) den sonra yeni oyun olarak «Balayı» ügi uyandırarak başlamıştır. John CHare'in yazdığı Asude Zeybekoğlunun çevirdiği ve İhsan Yücenin sahneye koyduğu «Balayı» polisiye bir oyundur ve seyirciyi sürükleyici özellifc taşımaktadır. Lâle Oraloğiu ve Gürdal Onur bu oyuhu büyük başarıyla oynamaktadırlar. «Balayı» suare 21.15 te oynanıyor. Öte yandan, geniş rağbet uyandıran «Kıralın Kısrağı.) ise saat 18 dek; matinelerde devam etmektedir. «Çocuklar ve Büyükler» ise çarşamba, cumartesi ve pazar saat 15 te oyııanroaktadır Resimde. Lâle Ormloflu ve Gürd«l Onur cBalayi" jiyesinde gorülüyor. Y BERLİN, (a.a.) Alman polisi büyük bir skandal yaratan Beatles grupunun Almanya meneceri olacak sahtekâr Norbert Volkhard Knoche adında 20 yaşında bir Alman gencini elinden kaçırdığı için müşkül duruma düşmüştür. Beatles'lerin 16 18 temmuz tarihleri arasmda Berlin'de konser verehüviyetini bırakmıştır. Ancak, cekleri haberi duyulduktan sonsahte menecer bir daha ortalıkra, Berlin Hilton Oteline gelen ta görünmemiş ve kaldığı odaNorbert Volkhard Knoche, basın smda yapılan araştırmada valimensuplanm otele davet ederek Beatles'ler hakkında bilgi vere7inde sadece eski bir pantalon ccğini bildirmiş ve kendisini mebulunmuştur. necer olarak tanıtraıştır. Bütün POLÎSLE gazeteler ilk sayfalarırıda meneKOVALAMACA cerin haberlerini resimlerle işlemişler ve demeçlerini yayınlaBeatles'lerin Almanya menecemışlardır. ri sahtekâr Norbert Volkhard Knoche'nin derhal bulunması için SAHTEKÂRLIK bütün Berlin poiisi seferber olANLAŞILITOR muştur. Sahte menecerin arabairmi yaşındaki Beatles'lerin sı takip edilmiş, fakat arkasınAlmanya meneceri olacak da polisin olduğunu sezen sahtegenç, Hilton Otelinde dört kar gaza basarak kaçmağa başgün kaldıktan sonra, otel idarelamıştır. Norbert Volkhard bir si hesabını ödemesini istemiç ve cra otomobilden inerek, halkın menecer yanında para olmadığışaşkın bakıçları arasında kalabanı, bir arkadaîindan »hp getıre1:1; arasınd» kByboimu?tur. ceğini bildirmlj ye rehin olarak Lüzumlu Teleffonlar S6 04 75) Svriîecl: Zl 00 50) UenlzyolUrı: (49 1S 90) (Tatll günjerl: 44 02 07) Şehiı HatJarı 44 42 33) rürk Hava (Devlet OenuryoUan Hayflarpaşaı ToUarı Bllei Satısı: «4 47 1)01 (Danışma: 44 02 96) (Hava Aianı: 73 85 4tı 73 84 40) tUtyardırp Hastaaanesl: (49 30 00) tvümune Hastarıanesı: (30 05 65) Gureba (21 65 00), tlasMd (21 26 80) tşcj Samatys (2) R2 !>0) Beledlye Santralı <ÎU 45 60) Beledıve Zabıts Moauriügt) ( » m 14) Meteo. rolojl (73 88 S4) ITafii şlkâyet «4 16 fi7 ktanrjııl ttfalyesı (2) 42 22> 20 Mart Eczaneler KADIKÖY: Yücel. Yeşilköy Merkez, Aydın. BEŞİKTA5: Ferah, Gül, Boğaziçi, İST A NB ü L (22 36 83) Karılı Maydan (O. Günşiray). KULÜP: (22 71 83) Garip Bir zdivaç (T. Şoray). BCLVAR: (21 35 78) Garip Bir İzdivaç (T. Şoray). NÖBE'l'Çt ECZANELER Levent. BEYOĞLU: Saray, Yeni Agacami, Erten. E1IİNÖNÜ: Sühulet, Alemdar, Peykhane, Şefkat, Kanaat, Mesir. EYÜP: Şükran, Büyük, Ümit, Sağhk. FATİH: Atikali, Ulupınar, Şenol, Topkapı. Hayat. Fazilet. GALATA: Ege. GAZIOSMANPAŞA: Cumhuriyet. KADIKÖY: Ulutaş. Moda Cevizlik, Peiin, Suadiye, Erenköy Ziya Akkor. KASIMPŞA: Deniz. SARIYER: İstikamet, Boyacıköy. ŞİŞLÎ: Dilmen, Feriköy Merkez, Tokaloğlu. Mecidiyeköyü. ÜSKÜDAR: Ömer Kenan, Çiçekçi. Kuzguncuk. ZEYTİNBURNU: Kazlıçesme. )»/aı 1 1e 1 YENt rtVATRO I44 04 OT) Oppenheimeı oazartesi perşembe, cuma saat 17 de. «Cil Horoz» hergürı 21. pazar 15.30 da ZEYTtNUUHİSL liyanıu Her gUn 21 de • K.adm. »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog