Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 20 Mart 1966 SAHÎFE BEŞ 3 TBfiFiK KAZASI OLDU 3 KiŞi öLDfi ile ticarî ilişki kurulması isteniyor Adanada | Şehirde ve Yurtta B Şehirde ve Yurtta MEBStN tki trafik kazasında iki öğrenci ölmüştür. llk kaza Yirmiüç evler civarmda olmuş, sür'atle seyreden şoför Mehmet Özen'in yönetimindeki kamyon, 11 yaşlarındaki Ahmet Çiftçi'yi ezerek öldür' : miiştür. îkinci olay ise Çeşmeli köyünde cereyan etmiş, ilkokul öğrencilerinden 8 yaşmdaki Mehmet Şim«.ek, zoför Izzet Ölmez'in kullandığı 34AL117 plâkah kamyonun sademesiyle yaralanıp ölmüftür. Şoförler yakalanmiftır. Liselerarası bilgi ve költör yarışması bugün başlıyor Gazetemiz şampiyon ekibe kıymetli bir kupa verecek îstanbulun 9 lisesi Kültür ve Edebiyat kollarının Cumhuriyet Gazetesinin desteği ile hazırladığı «LİSELER BÎLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI» bugün saat 14.30 da Darüşşafaka Lisesi konferans salanur.da başlıyacaktır. 20, 26, 27 mart günleri yapılaeak olan yarışmanın ilk gün kur'ası şöyledir: Darüşşafaka Alman Lisesi; Galatasaray Notre Dame De Sion; Amavutköy Amerikan Krc Lisesi Üsküdar Amerikan Kıı Lisesi; Saint Joseph Şişli Terakki Lisesi. Gazetemiz müsabakanın sorularını hazırlamış, ayrıca şampiyon olacak okul ekibine verilmek üzere kıymetli bir gümüş kupa koymuştur. BBLBESİ İSTANBUL MERSİN Libya ile memleketimiz arasında ticarî ilişkilerin artırıiması için Ticaret ve Sanayi Odasında, ihracatçı firma temsilcilerinin katıldıgı bir toplantı yapılmıştır. Libya gezisinden yeni dönen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı THY ile Denizcilik Ali Altmordu, gezisini ardatmış, Ticaret Bakanhğınca TrablusBankası zarar etti garp'te bir ticaret müşavirliğinin ihdasını istemiştir. îktisadi Devlet TeşekküllerinMallarımız için gayet iyi bir den Türk Havayolları ile Denizpazar olduğunda ısrar eden Alcilik Bankası geçen yıl hesaplatınordu şöyle demiştir : rını zararla kapamışlardır. «Ticaret Bakanlığı bunu yapTürk Havayollarınm zararı 6.5 mazsa, lstanbul Mersin ve îz milyon, Denizcilik Bankasının zamir ihracatçı birlikleri masrafırarı ise takribi olarak 27 milyon veya bir mümessil göndennelidir.» liradır. ADANA Misis'de oturan Bekir Ekici, bindiği traktörden atladığı sırada arkadan gelmekte olan Mehmet Bayırh'nm kullandığı 31AE999 sayılı minibüsün al tında kalmış ve ezilerek ölmüştür. Kaza sonunda şoförün değil, ölen Mehmet'in suçlu olduğu anlaşılmı» ve serbest bırakılmıstır. BÂBÂSI Nasihat veren çok, para veren yok,, Röportaj: Fikri Bey (Özel Kalem Müdiirü Fikri Ünal) Maliye Bakanhğını arayalım.. Hay hay efendim. Olmadı. Siz tekrar bir konuşun da sonra konuşalım. îstanbulun dert babası Haşim İşcan'ın her çalışma günü ya bir kelime eksik ya bir kelime fazla Fikri Bey, Kadri Beyi (Bele böyle başlar. Çünkü bir yere, bir diye Başkan Yardımcısı Kadri tek taş koymak bile paraya bağlıdır ve Belediyenin bütçesi 160 milîlkayi bul da konuşayım. yon lira açıktır. Böyle olunca da Kadri bey efendim. İşcan'ın baş derdi her gün bu açığı Ksdri bey. Ne haber var? Simdilik bir şey yok efendim. kapatmak için para bulmakttr. «Hiç kimsenin Belediyeye nasi Parayı yatırmamışlar mı? Haller Müdürlüğü cuma gü hat haricinde yardım etmemesinden» şikâyetçidir. Her önüne gelenü yatırıyor... Balıkhane de yatırmamış mı? nin nasihat vermesinden, fakat im Onlar da çarşamba • günü ya kân ve para vermemesinden yakınır; Herkes nasihat veriyor. Fatıyorlar. kat imkân ve para vermiyor. Sabahm erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar herkes işinden gücünden «ikâyet ediyor» diyor. Beyefendi nasılsınız? Ne var ne yok? Diye sorarsamz alacağmız cevap kısacıktır; Dert çok. Para yok. HAŞİM İŞCAN ORHAN ERtNÇ Şampiyon üseye verilecek olan «CÜMHtJRİYET KUPASI» MART 20 ZİLKADE 27 5 V. •o «4 X a » • ft 1 Js 4.26 1 6 03 12.21 5.46 18.21ı 9.52 E. 111.43! B.C2 9.271 12.001 1.31 10.07 Bu sene buzdolabı alacak olanlara: ndı MAZUR GORUNUZ; PİYANGO YERİNE KALİTEYİ TERCİH ETTİK! Tenkid ederier ama | şcan. görevi dolayısiyle Îstanbulun şimşekleri en fazla üzerine çeken ve tenkidlere hedef olan insanıdır. Meselâ Anado'ıu yakasının yollarını kaplayan fosseptik çukurlarının yarattığı tehlikeden her oturumda hakh olarak şikâyet eden ve Haşim Işcan'ı iş yapmamakla suçlayan bir üye: «Efendlm. 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu sarihtir. Haşim Işcan bey fosseptiğini yaptırmıyanların fosseptiklerini yaptırır ve sonra da parasım tahsll eder» der. Üye hakhdır. Ama aynı Haşim İşcan, dert babası olmasına sebep olan Belediye BaşKanhğı üye Belediye bütçesi göriişülür makamında, Orhan Erinç'e dert anlatırken, dert ortaklarından Başken "Kanaliıasyon hizmetleri gi kan Yardımcısı Turan Gürsu da kendisini dinliyor. ri» için bütçeye 4 lira konmuş olmasını tenkid etmez. Herhalde (Fotoğraf: Selçuk AÎBATAR) grup karan olduğu için de bütçeye kabul oyu verir. Iş gösterilip «Îstanbulun su, elektrik, kanali tır. Bunu emel» olarak vasıflanparası verilmediği için bu defa da zasyon, yol, metro, işleri kâmilen dırır. Beyoğlu yakasında da Azap Haşim Işcan hakhdır. Nasrettin plânlanmıştır. Bu dertlerin tasfi kapı Taksim yolunu açmak, DoHocamn «Sen de haklısın» sözü yesi için Devletin işi ciddî olarak lapdere yolunu yol haline getirip uyarınca lstanbul Belediyesinde eie alması lâzımdır.» Pangaltıda bir yeraltı geçidi ile herkes hakh olduğu için de işler Uzerinde en çok durduğu konu Osmanbey'e bağlanmayı düsünür kabhımbağa hızıyla yürür. şehirdeki anayolların düzene girBu işleri yaptığı için kınayan Yalar geçilecek halde değik», •mesidir. $ışfaan«ien başltyjm ve bir lara da~BelerJiye MeclöiW9e yapdiye şikâyet ederler ama Îstan kısmmı gerçekleştirdiği plâru şöy tığı konuşma iie jo centbr vcrir: bulun 2 btn kilometreyi bulan ledir: Arkadaşlanmdan bazılan. adımı yoiları için bütçeye konan para •Azapkapı'da taşıt yeraltı ve tarihe tescil ettirmek için çalıştı2 milyon liradan ibarettir. yerüstü geçitleri Atatürk köprü mı ileri sürdüler. Bunun bu yaştan sünün genişletilmesi Lnkapanın sonra ne kıymeti vardır. Amacıdaki taşıt yeraltı ve üstü geçit mız; millete ve memlekete hizmet, leri Zeyrekte yeraltı yaya ge eser kazandırmaktır. Başka hiç bir n çidi Bozdoğankemeri civarmda yüzden lstanbul için ayrı bir Be yeraltı yaya geçidi Saraçhane gayemiz yoktur. Bugüne kadar verdiğiniz tahsisat lediye Kanunu çıkanlmasını savunur. Bu konudaki görüşü şudur: taşıt geçidi Aksarayda üç köprü çizdiğiniz hududun dışına çıkmalü, gazinoln, çarşılı vasıta yaya dım, itimadınızı kaybetmcmek için •lstanbul için ayrı bir kanun çıkarmak lâzımdır. Diğer Belediye geçidi Fen FaküHesinin önünde çalıştım ve çalışıyorum. Ancak lere göre hazırlanmış kanunla İs yeraltı yaya geçidi Marmara elime 160 milyon lira açığı bultıtanbul idareye kalkılırsa biç bir Sinemasının önünde yeraltı yaya nan bir biitçe vermiş bulunuyorgeçidi Sirkeci meydanının dü sunuz. Sizden tek ricam beni çok şey olmaz.» İstanbulda geliri artırmak ve zenlenmesi Reşadiye Caddesinde topa tutmayınıı. Hısım. akraba Sehre hücumun önlenmesi için de istimlâkler. yolun yolun yükse! gibi olduk. Kararım, buradan siı•Hemşehrilik vergisi» aluımasını tilmesi Eminönü meydanının lerle beraber avrılmaktır. Ama ca(kendisi duymadan açıklayalım) esH seviyesihe kadar yükseltil nınız sıkılınca beni bnlunuz. Sizin mesi, yeraltı geçitleri Unkapanı rahatlığuıız için hücumlannızı hoş ister. na giden yolun ıslahı ve Cnkapa karşılanıağa hazır olduğumu tekrar nı geçidine bağlanması.» ifade ediyorum. 5te îstanbulun meselelerı hakÜzerinde durduğu diğer bir konu • W a Hasım Işcan'ın sözleri: da Unkapanı Eyüp yolunu açmak laAllah yeni bütçemizi güzel İstanhayırlı etsin.» H; Polis, komyon soyan bir çeleyi yakaladı Çete efradı Bolu civarmda kamyona saldırdıkları sırada baskına uğradılar amyon soyguncusu Şahabettin Fırat'ın soygunları bırakmasından sonra bu işi Ata Aytar'ın şebekesi öevTalmışür. Ata Ajtar kendisine ait 34PC^39 plâkah taksiyi tamamen bu işe ayırmış yamna Kadro Torak, Adnan Bülbüller, Bilâl Ancan, Yusuf Korkut, Mehmet Ali Köprülüyü alarak soygunlara başlamıştır. Cumhuriyet Gazetesi Yazı Isleri AE6HİN ÇOK KIYMETLİ İKRAMİYESİ YİİKSEK VE RAKİPSİZ KALİTESİDİR. Bu yıl AEG yilıdır. AEG, slzlere 1970lerin buzdolabını şirhdiden sunuyor. Sayısız yenilikler taşıyan 1966 AEG buzdolaplan, modern ev hammının bugünkü ve yannki ihtiyaçlarmı rahatça karşıla» yacaktır. Î966 AEG buzdolapları, zarif hatları ile gözünüzü okşıyacaktır. AEG buzdolaplarının iç kısımları emaye veya plâstiktir. Emaye AEG modellerinde, iç kısım yekparedir. Katiyen paslannıaz. İçi plâstik AEG buzdolaplan ise en son buluş olan yekpare styropor kalıpla tecrid edilmiştir. Memleketimizde başka hiçbir buzdolabında bu teknik ve bu madde kullanılmamaktaüır. Bütün AEG buzdolapları hermetik sistemle çalışan kuvvetli kompresörlerle mücehhezdir. En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün modellere, modern ev hanımının bir buzdolabında şiddetle ihtiyacını hissettiği otomatik buz eritme (defrost) tertibatlı termostat konulmuştur. Hepsinin iç taksimatı çok kullanışh olarak yapılmıştır. Kapı bölmeleri de âdeta ikinci bir buzdolabı gibi işinize yanyacaktır. Bütün AEG buzdolaplan, dünyaya şâmil 5 yıllık AEG garantisi ile satıhr. Styropor nedir? Styropor, dünya buzdolabı sanayiAEG 180 P MODELİ: (6,5 ayak plâstik) Pejin : 155 lira; Aydaı: 1 55 lira (17 ay) AEG 200 P MODELİ: (7,5 ayakplâstik) Pe;in:180 lira; Ayda 180 lira (17 ay) AEG 200 E MODELİ: (7,5 ayak • emaye) Peşin : 190 lira; Ayda : 190 lira (17 ay) AEG 315 E MODELİ: (11,5 ayakemaye) Pe { in:225 lira; Ayda: 225 lira (17 ay) Not: İstanbul'da nakliye, istanbul haricinde ambalâj, nakliye ve sigorta alıcıya aittir. K Müdürlüğüne istanbul 9 Mart 1966 tarihli 14941 sayılı Gazetenızın 5.ncı sahıfe 5. nci sütununda Viranşehır ve Hılvan'da iki meydan kavgası 1 4 ağır. 30 kışide hafif yaralandı başlıgı altındakı haber asılsızdır. Hilvan ilçesi Cindelli mahallesinden Gazetede ısimlen yazılı şahıslar aynı Aşıretin iki ailesi olup arazi yüzünden aralarında kavga çıkmış ise de yaralanan olmamıştır. Kavgada iki av tüfeği havaya boşaltılmış ve suçlular suç aleti ile birlikte yakalanmıslardır Aynı gün Viranşehir CtN'AS köyünde HALtL, MUSTAFA ve ABDULLAH DENtZ Kardeşlerle MEHMET tSMAİL ve HASAN YEŞİL kardeşler arasında arazi yüzünden kavga çıkmış birbirlerini taş ve sopa ile yaralamışlardır Yaralilar hafiftir, olay şahsi şikâyete bajhdır Tekzibini rica ederim. Saygılarımla. KEMALETTİN GAZEZOĞLU UKFA VALÎSt İstanbul Izmit Şehrimizdea Anadoludaki tüccara kamyonlarla nakledilen denk leri kesip alan şebeke, Kartalda Mehmet Alinin evinde karargah kurmuştur. Beş yıldan bu yana soygun yaptıklan ve bir türlü ele geçmedikleri polis yetkUileri taraiından belirtilen yeni kamyon farelerinin tesbiti zor olmuştur. [ Ata Aytar ve arkadaşlan son soy ; guna çıkmışlar ve bir kamyonu i Boluya kadar izlemişlerdir. OTELDE İNTtHAR Sağmalcılarda oturan ve bir hafta önce evini terkeden Güngör Saymgil, dün gece Çemberlitaş otelind^ ölü olarak bulunmuştur. Polisin aradığı gencin odasından uzun süre çıkmadıŞını gören otel yetküileri, duru mu mahalli karakola bildirmiş • tir. Otel odasmın kapısını kınp içeri giren memurlar, 2 yaşınH daki Güngörü yatağının içinde ölü olarak bulmuşlardır. Masanın uzerinde biri polise, diğeri babasına yazılraış iki m^ktup ele geçirilmiştir. Mek • tuplarda: «ölümumde kimsenin suçu yok» denilmektedir. Gün • görün ne gaye ile hayatına son verdiği Savcılık tarafından a raştınlmaktadır. Polis peşimizde Durumu haber alan Hırsızlık Masası ekipleri, Ata'nın çetesini kovalamaya başlamıştır. Şebeke reisi: «Polis peşimizde» diye arka I daşlarına ihtarda bulunmuştur. Soyguncular Bolu civarmda kam yona saldırdıkları sırada baskına uğramışlardır. Kısa bir bofuş madan sonra ele geçen sanıklar çehrimize getirilmiş ve nezaret al tına alınmışlardır. inde yeni yeni kullanılmaya başlanan harika bir tecrid maddesidir. İçi plâstik buzdolaplarının tecridinde yekpare kalıp halinde kullanıldığı takdirde diğer tecrid maddelerinden % 100 daha iyi netice vermektedir. Suriyeye Siirtli olan Ata, Kartaldaki karargâhta arkadaşlan ile birlikte çaldıkları malları denk yapıp Suriyeye gönderdikleri ortaya çıkarılmışıtır. Polis, şebekenin başka kolları olup olmadığım tesbite ça lışmaktadır. Çaldıkları minihüs ile kaza yaptılar Kartal Lâle sokak 1 sayıda oturan Vahdettin Süerin 34SL123 plâka sayılı minibüsü çalan Vedat Ölçek ile Kenıal Güleş, gebze yolunda kaza japmışlardır. Minibüste bulunan ve kimlikleri t»sbit olunmıyan iki yolcu ağır yaralanmıştır. Yarahlardan biri Izmît Devlet H a ^ h a nesine götürülürken ölmüştür. Olaydan sonra kaçan iki sanık sabah yakalanrmş ve nezaret altma alınmışlardır. Vedat 01 • çak ve Kemal Güleş için hırsızlık, ölüme sebebiyçt suçlarından koğuşturma açılmıstır. Genel Satıcısı: GRÜNBERG TİCARET A. Ş., Milâs Han. İstanbul Isteyenlere kolera aşısı yapılacak ISKENDERÜN Kolera hastalığının sınırlarımıza kadar gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı sınır bölgelerine aşı göndermeğe başlamıştır Şehrimize gönderilen 60 şişe aşı, isteyenlere tatbik edilecektir. Türkiye'de...ve dünyada GÜVEN VEREN GARANTİLİ MARKA AEG Manajans itaJ/2939 faksım Sıraselvtleı CaO 111/5 (Alman Hastanesl yanı) rel: M S5 U (Her eön 15 l«) Dr. RÂMRAN ŞENEL Uahlliye MOtphsssım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog