Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Maksim Gorki Ekmeğimi Kazanırker? Çeviren: HASAN ÂÜ EDİZ Ünlü Rus yazarının hayatuıı, yetişnne şartlarını, içinde yaşadığı devri ve oıtamı anlatan en güzel eseri. Fiatı 10 !Ara REMZİ KITABEVI Üâncılık: 1269/2942 42. yıl soyı 14956 umhurİYel KUKUCUSE YUMJS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet [stanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefanlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 ıdyöfonık romatı zılmış v^Anadolu'da, tarafındar edilmiştir. sayfa, Pıyatı ATLAS KİTABEVİ Pazar 20 Mart 1966 Dincer, Inönüye cevap verdi İnönü, iktidarı, aydınları ve vatandaşları uyardı "Kaba kuvvet memleket içinde • "Gelecek olaylar zarar verhedefine kavuşamıyacaktır „ mekte daha cüretii görülüyor,, "İstikrarlı bir iktidar saglamak istiyoruz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mütecaviı iıtico hep böy le başlof ılmıştır „ KOMÜHİZMİ TEl'IH MİTİNGİ BUGÜN r " ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genel Başkanı Ismet Inönü, dün CHP Genel Merkezinde bir basın toplantısı yapmış, son günlerin olaylarına, Meclis çalışmalarma ve ıktıdann tutumuna değinerek. «Meclis içinde iktidarı hiçbir yere gotürmeyen kaba kuvvet, memleket içinde de kendisini hedefine ka\ uşturmıyacaktır. İktidara karşı olan siyasî cereyanlar Mecliste de, memlekette de yünııyacaklardıra demıştir. 4 â dalet Bakanı Hasan Dır.çer, dün, Bakanlıkta yaptığı basm toplan**tısında, C.H.P. Genel Başkanı Ismet İnönü'nün bir sure önce grupunda yaptığı komışmada kendisı hakkmda sarfettiği «İnanümaz derecede insafsız Adalet Bakanı» sözunü cevaplandırmıştır. Dınçer cevabrnda şunları söylemiştir: «Sayın tnönü C.H.P. Meclis Grupunda yaptığı konuşmada benim Için «inanümaz derecede insafsız Adalet Bakanı» buyunnuştur. Doğrusu bu konuşmayı bir liderin kemaline yakıştıramadım. Ne var ki, insafsızlıkla itham eden Sayın Inönü, bu konnşması ile, insafsızlığın erişilmesi hakikaten güç bir örneğüıi venniş bnlunmaktadır. BUindiği gibi başta C.H.P. olmak üzere bir kısım muhalefet partiKomünızmi tel'ın ve uyarma mıtingi bugun lerine mensırp bazı üyeler, Mecyapılacaktır. Mitingin olgun bir şekilde cereyan lis gündeminde yer alan Seçim etmesı ıçın gereken her turlu tedbırler alınmıştır. Kanunu ile diğer önemli kanunBu konuda kendısıyle tekrar goruştüğumuz îstanları çıkartmamak maksat ve gabul Emniyet Mudurü Haydar özkın, «M.T.T3.'ye yesiyle, bir taraftan seri halinde mensup gençlerin yönetimindeki mitingin bundan gensoru önergelerT vererck, Mecür seçimlerle iktidara gelisin yasama ,taali>etini engelleönceki yapılan mitingler gibi olgun ve vaknr bir Men bir partinin başlıca mekte, diğer taraftan, Millet Mechava içinde geçecefine, gençlerin hâdiselere meygörevi, da\ ranışlarını V lisinin her birleşiminde, evvelden dan vermiyeceğine inanıyorum» demiştır. 'nayasaya göre ayarlamaktertip edilerek yönetildiği kamu Mıtınçı izlemek uzere Istanbul Savcılığı yedi tır. Parlâmento çoğunluğunu eünoyunca vakincn bilinen tutum ve savcı yardımcısını gorevlendırmı^tır. de bulundurmak, hiç bir hüküdavranışlarijle, Meclisi çalışamaz bir hale getirmenin gayreti içüv mete dilediği gibi hareket etmek Komünistler temizlenecektir dedirler yctkisini vermez. Demokratik idaMitıngı duzenhyen M.T.T.B. Başkanı Rasım rcnin temcli fiklr özgürluğüne daSaeduyu sahibi her vatandaşın Cınıslı dun duzenlediği basm toolantısmda «Koyanır. Bu itibarla, sayıca ne katakbih ettiği bu haksız ve memraunizmi kabul etmiyen mületimiz. komünizan çadar küçük olursa olsun muhaleleket menfaatlerine aykın durum fct haklarına saygı göstermeye lısmalar yapmak gayretinde olan kimseleri ve kukarşısında. atkadaşlarına Dur» her iktidar mecburdur. Fikre karruluşları kısa zamanda temizliyecektir» demıştir. deraek me\kiinde olan sayın Inöşı yumruk sıkılan ve fikirler yumııu, bu davranışta olanlara «KahRasım Cınıslı, «Mitingin bütıinlügünü» hiçbır rtıkla ezilmek istenen yerlerde ramanlarım devam ediniz» demek* kuvvetın zedelemıyeceğini belirtmış ve şunları demokrasiden söz etmeye imkân tedir. soylemntir : yoktur. Bu yola sapjm iktidarlar, ffunnn yanında. her fiirlü tesir«Komünistlerin karsısındayız. Tfirk milleti, bümeşruluklannı kendi elleriyle den uzak, Anayasaya, kanunlara, tün müesseseleri ile komünizmi tel'in etmekte, yıkmış olurlar hukuka ve \icdani kanaatlerine kabul etmemektedir. Komünizmi vaymak için yagore karar veren Turk hâkimleYinni yıldanberi evire çevire pılan çalısmalar >ok edilecektir. Meselenin siyasi rinin. Komünizm propagandası en az yüz yirmi defa tekrarladıtarafı, yani iç politika ile ilgisi yoktur. Hareket Arkası Sa. 7, Sü. 4 de ğım ve ısıtıp ısıtıp öne sürdümilletin gözbebeği telâkki edilen Türk Gençlifinğiim bu basit temadan ötiirü arden gelmektedir. Ancak son yılların müsamahasintık hem sıkıldığımı, hem de udan istifade eden, çıkısları ile süpheleri davet eden tanç du>maya başladığımı saklıTtP'in yayınlamıs olduğu bildiri. hakikatlere dayamıyacağım. Siyasî rejimler bahyanmamaktadır. Biz komünistleri yok edeceğiz. sinde nibayet yirmi sahifede öTİP niçin paniğe kapılmaktadır. Toplumcn knruzetliyebileceğimiz demokratik orlusların besabına konusan TİP ne^ i kastediyor. veganların kuruluş ve fonksiyonlan kâletini kimden alıyor? TtP'in son bildirisi, çırpıhakkında sevgili okurlanmın en nıslann sonnna benzemektedir. Artık sahlanan az benim kadar bilgi sahibi olmillî benliğin önüne kimse çıkamıvacaktır. Komüduklarına cminim. Yirmi yıldanGenel Kurmay Başkanı Orgeneral Cenıal Tural, nizmi kabnl etmiyen milletimiz. komünizan çaberi gelip geçen iktidar sahipleridün sabah, Harb Okuluna bir ziyarette bulunlısmalar yapmak eayretinde olan kimseleri ve kunin de bu konuda en az okurlamuştur. Orgeneral Cemal Tural. Harb Okulııurını kadar bilgili olduklarına şüprulusları kısa zamanda temizlivecektir. Sahlanan da törenle karşilanmıştır. Tural daha sonra, hem yok. Ama gelin görün ki yirmillî hareketler. bizi medenî âlemde, söz sahibi Genel Kurnıay, savaş tarihi dairesine giderek, mi vıldan bu yana biz yurdumuzyapacak kadar kuvvetli olacaktır. Cyanan milli Ankara (Cumhuriyet Bürosu) bazı incelemelerde bulunmuştur. da demokratik dfizenin temel kugurur. ilmî seviyede tekniği ve mnasırlasmavı heMillet Meclisi AP. Grup Başkan rallarını bir türlü yerleştirip uy Arkası Sa. 7. Sü. 8 de Vekıllerınden Muhıttin Güven ile gulayamıyoruz. Oyle ki, içimizde Nızamettın Erkemen dün yayınlaçok partili demokratik hayatın dıkları bir grup bildirisinde TİF «bâni» si savdığımız \e yirmi yüGenel Başkanı Mehmet Aybar ile dır her ehgele göğüs geren, en çeCHP Meclis Grupu Başkan Vekıltin anlarda bile umutsuzluğa kalerınden Nıhat Erım ve Turhan pılmiTan Sayın Inönü bile son oFeyzıoğlu'nun yayınlanan bıldirılaylar karşısında hayal kmküğılerine cevap verraişler, muhalefetı na uğruyor, duygulannı da açıkMeclisi çalışamaz hale getirmekle ça belirtmekten kendini alamıyor. suçlamışlardır. T.M T F. Başkanı Yucel Akıncı ve Bir Başbakan düşününüz ki, İkıncı Başkan Cavit Savcı dun yapBildıride, son günlerde cereyan henüz 41 yaşında. Cumhuriyetin tıkları basın toplantısında Fedcraseden olayların tahrıf edıldıği ıleVi yona bir ıhbar mektubunun gondeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ilânından sonra doğmuş, bütün sürulmekte ve Sıyasal Bilgiler Farildığini başta Inonu olmak uzere eğitim ve öğrenimini Cumhuriyet kultesiyle TMTF de zuhur eden butun muhalefetin komunisthkle de\Tİnde gSrmüş, eski harfleri biolaylara değinıldikten sonra «Aşırı suçlandırıldıklarını. bu arada bugun le bilmiyor. Ustelik müspet bilim sol cereyanlan aşılamak uğrunda Devlet Personel Kanununun malî hukümlerinı yurürlüğe koyacak kü mitingte bazı gazetelenn tahrip dabnda yetişmiş, mühendis olfikir hürriyetini istismar eden her olan Genel Kadro Kanun tasarısırin hazırlık çalışmalarma başlanaedıleceğınden bahsedildiğini bildirnıuş. Atatürkçüyüm diyor, bununturlü hareketin üzerinde bütün nuşler ve şunları soylemişlerdir: mamaktadır. la öğünüyor. 27 Mayısa saygım var müesseselerin dikkatle durması> • Miting, Devrimci cephenln tahrip Bunun başlıca sebebi, Başbakanlıkta çeşıtli sınıf tuzuklerınin tagerektığıne ışaret olunmaktadır. diyor, bununla da öğünüyor. Bir edilmesi için hukumct tarafından van ve taban gostergelerinı tesbıt ıçın müsteşarlar seviyesmde yapılan tertip edilmiştir. Hattâ haber aldığıde ne görüyoruz, bu Başbakan ikAyrıca TIP Genel Başkanınm toplantılaran bir sonuca erışememış olmasıdır. mıza gore ba is için 100 bin lira gontidara gelişinin ertesi günü lâikIstanbulda yapılacak mıtingi fırsat derllmiştlr. Sokakta bağırıp çağırMüsteşarlar seviyesmde yapılaıı toplantüar hakkmda Başbakanlık lik ilkesinin temel kurallarına sırt bılip Seçim Kanunu dolayısıyle makla komünizm mıicadelesi yapılaMüsteşarı Munıs Faık Ozansoy özetle şunları sbylemiştır: çevirmiş, demokrasinin baş düşAP iktıdarını insafsızca itham etroaz. Bundan gaye hukümet, Meclis «Sınıf tüzüklerinin tavan ve taban göstergeleri üzerinde çalışıyoruz. manı gericilerin sırtını sıvazlıyor, üği, iddıaya mesnet yapılan. Seçim içinde \e dışında muhalefeti silip Kanunu tasarısının ise Kunıcu Pazartesi günü bu işi tamamlıyacağımızı sanıyoruz. Ondan sonra Geonlara şirin görünmek için elinGül Bahçesinde yaşamak istijor. Meclis tarafından hazırlanan tasanel Kadro Kanunu çabşmalan başlıyacaktır. Göstergelere yapılan itiden geleni yanına koymuyor ve Ama buna hicbir zaman gucu yetmirınm aynı olduğu büdirilmektedir. razları telif ediyoruz.» 27 Mayısa diş bileyenlerle işbiryecektir.» liğine girişmekten kendini alamırr ı ÖZEL İDARE VE BELEDİTE yor. MEMURLARI KANUN Bir Adalet Bakanı düşününüz TASARISI ki Adalet Partisine girmezden önOte yandan Devlet Personel ce yürürlükteki Seçim KanunuDairesınde «özel idare ve beledınun en ateşli taraftarlarmdan biye memurlarmın Personel Kanuridir. Bu Seçim Kanunu değiştinu tasarısı» hazırhklan ılerlemıs rilmeraek şartiyle 3 üncü Inönü bulunmaktadır. Tasan Devlet Per koalisyonunun devrilmesine çalışsonel Heyetinde gorüşüldükten mış. İ'rgüplü hükümetine de C. sonra önümüzdeki hafta BakanK.M.P. den Bakan olarak girmişlar Kuruluna sevkedilecektir. Tatir. Fakat Adalet Partisine geçinsarı hazırlanırken valilıklerin, ilce bir de bakıyoruz Bakan, parti gili sendıkalarm ve beledıyelerin degiştirirken aynı zamanda fikrimütalâaları alınmıştır. ni de değiştinniş ve şimdi yürürlükteki Seçim Kanununa karşı açık bir cephe almıştır. Demek bizde bir kasun politikacılar fikirlerine göre parti seçiyorlar, partilerine göre fikir seçiyorlar. Bu, ya bir kısım politikacüarda fikir diye bir şey olmadığım ya da bir kısım partilerin synı şey olduğunu gosterir ki, böyle bir ortamda demokrasinin biçimsel olmaktan öteye bir niteTürkiye'deki son olaylarla illik kazanamadığının açık belgesigilı olarak bır yazı hazırlamak ıdir. çin yurdumuza gelmiş bulunan Şimdi bir de bir Içişleri Baka«New York Times» gazetesı yanı düşününüz. İster demokrat olzarlanndan Herdnck Smith, dün, sun ister otokrat, her Içişleri Bakanının görevi rejün güvenliğini îstanbul Savcısı Nedım Demırelsaglamak ve yurt düzenini korule bir görıişme yapmıştır. maktır. Biz yurdumuzda fikir özAdlıye Sarayında yanm saat Koç Holdıng tarafından 21 eğilim müessesesinde burs verilerek okutulan 106 öğrenciden tstanbulda gürlüğüne değer veren çok partili süren bu gorüşme sırasında Amebulunanlara dun Vehbı Koç tarafından Dıvan Otelınde bir çay verılmiştir. Çayda gençlere ve dâvetdemokratik bir sistemi yürütmek rıka'lı gazetecının Savcı Demırlılere hitaben once Vehbı Koç bir konusma yaparak bursların amacı üzerinde durmuş, daha sonra iddiasında bulunduğumuza göre el'den ozeVıkle Orhan Kemâl'in Ünıversite Rektoru Prof. Dr. Ekrem Şerıf Egelı konuşmuştur. Burslar, Türkiyenın endüstrıleşme bu Bakan da rejimin koşullarına tevkıfı ve siyasi olaylar karşıhareketıne paralel muhendıslik ve teknık oğretım, ekonomı, tanm ve idarecılik dallarmda okuvanl.n NADİR NADİ sında J> ilıjenm tutumu konusun Arkası Sa. 7, Sü. 6 de ıçın verılmektedır. Fotoğraf: Selçuk AYBATAP. 1ı tıl^, Hİdığı dğrenilmiştir. MECLİS ÇALIŞMALARI CIKMAZDA Ankara Cumhuriyet Bürosu j'ktıdar partısinin Seçim Ka' nunu tasarısının çıkanlması için sarfettiği çabalar, buna karşı muhalefetin Anayasanın 89 uncu maddesıni kullanarak verdıfı gensoru önergelen Millet Meclismi çalışamaz hale getirmiş bulunmaktadır. Gensoru onergeleri Meclisi en az 19 gün oyahyacaktır. Gerek iktidara, gerekse muhalefete mensup milletvekillerı, Meclisin tam bir «çıkmaz» içine gırdiği fıkrinde birleşmektedırler. Ancak buna rağmen ne ıktidardan, ne muhalefetten Meclisi içıne girdıği çıkmazdan kurtarmak için herhangi bir hareket gelmemektedır. Meclis Baskanlık Divanı, başta Başkan Ferruh Bozbeyli olmak Uzere bir çözüm yolu bulmak için çareler aramışlar, temaslar yapmışlar. ancak bir başarıya ulaşamamışlardır. Bunalım Önemü hadiseler tnonu basın toplantısında şunları sbylemiştır : «Meclis ve memlekette önemli hadiseler olmaktadır. Siyasi hayatımızı toptan ve kısaca tahlil etmek, durumu nasıl gördügümü vatarrdaşlanma söylemek bana zaruri görünmüştür. Seçimden sonra tahmin etmediğimiz bir siyasi anlayış, iktidar partisine ârız oldu. Biz sanırdık ki, seçirai kazanmış olan parti yurttaşlara şöyle diyecek : «Memlekete hizmetler yapmak için millet hayatında dört senelık bır devre elımıze geçmiştır. Bu mühlet içinde yapacağımız hızmetler ondan sonraki sıyası hayatımi7i tâvm edecektir. Yanı, iktidar va devam edecektir, ya değışecektır » Geçmiste geçirilen bunca teeWashington, (AP) Türkiye rübe ve alınan derslerin 1965 seCumnurbaşkanı Cemal Gürsel'ın çimlerinden sonra getireceği zihdun gece ateşinin arttığı ve «duniyet böyle olmalı idi. rumunun her geçen gün kötüleştiği» Turkıye Büyukelçüıgı kayMuhalefetten nakları tarafmdan bıldirilmiştır. kurtulmak Walter Reed Ordu Hastahanesine yatırıldığından beri ıkı keMemleket tam aykırı bir anlare beyin kanaraası geçırmiş olan yısla karsılasmıştır. Seçimi kaGürsel'in dün gece «çok kötîi bir zanan parti derhal. iki hevesle gece» geçırmiş olduğu da büdiıilortaja çıkmıştır: Mecliste ve mektedır. Senatoda muhalefetten kurtulmak, Meclislerin dısında mnhalefetten kurtulmak.. Bunun için telâsla birtakım radikal tedbirlerin bulunması ve bunların süratle uygulanması yolu aranmış tır. Sanılmıstır ki böylece, iktidardan bir daha gitmemek kabil olacaktır. Bu gaye ile açılan yol, tabiatiyle. partizanlık yolu ve siddet yoludur. Böyle olunca her siddetli tedbir gibi mukavemet yaratmıstır. Nihayet en siddetli siyaset cerevanları vürümeye baslamıstır. Bugün içinde bulnndu|umuz durumun temel sebebi bndur. tktidar partisine hâkim anlayışa göre, muhalefet partilerinin Arkası Sa. 7. Sü. 7 de GÜRSEl'İH DURUMU HER GEÇEN GÜN KOTUIEŞİYOR Tuz bîber Adalet Partisi suçu Muhalefete yüklüyor efcen önerge M.P. li mılletvekılleri tarafından verilen ve «Haberleşroe ozgürlüğünün kısıtlanması» konusunda gensoru açılmasmı ıstıytn 470 sayfalık önerge Meclısm ıçınde bulundugu tıkanıklıgı bır mılt tar daha arttırmıştır Yassıada kararlannı ıhtıva eden önerge on cekı gun okunmava başlanmış ve üç saatte ancak 95 savfası oknnabilmiştir önergeyı veren M P lıler gerçekte, «Yassıadada olan bi tenlerin bugün de dinlenmesinde fayda olduğu» gerekçesını ılerı sürmüşlerdir. önceki gün Mecliste bır saatte ortalama 30 sayfa okunabıldiğıne gore önergenın tümünun okunma sı 16 saat sürecektir Bunun üç saati cuma günkü oturumda har canmıştır Geriye 13 saat kalmış tır. Meclis günde ddrt saat çalıştığına gore, önergenin belirtilmesi daha üç gün sürecektir önü müzdeki hafta pazartesi günü okunma devam edecek, çarşamba ve cuma gunü de okunarak cuma günü bnergenin okunması bitirilecektir. Org, luraVın Ziyareti T.M.T.F. nin görüsü Genel Kadro Kanunu çalışmalarma başlanamadı Çağlayangil bugün BrükseFe gidiyor Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Ortak Pazar ortaklık konseyüıin 23 Martta Brukselde yapacağı top lantıya katılacak olan Dışişleri Bakanı İhsan Çağlayangil bugün uçakla Belçikaya gidecektir. Ortaklık KonsejTnin bu defaki •oplantısında Türkiye ile Avrupa Ekonomık topluluğu arasındaki ortaklık anlaşmasının bir yıllık uy gulamasının sonuçlan görüşülecektir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Brükseîde kaldığı süre içinde Ortak Pazar ve Belçika Hükumeti yetkilileri ile temaslarda bulunacak, muhtemelen dönüşte Parise de uğrıyarak NATO Genel Sekreteri ve diğer ılgililerle görüşmeler yapacakür. İki defa daha okunacak Ancak ış bunun da bıtmemektedir. Bu gensoru önergesinm iki defa daha okunması gerekmektedır. Bır defa onergenın gundemo alınıp alınmaması ıçm goruşmeler başlarken, bır defa da gündeme alınıp alınmaması oylanırken ıçtüzuk gereğince önergenın okun ması gerekecektır. Böylece en aşağı bır hesapla, bu önerge Meclisi en az 11 gün daha işgal edecektir. Mücahitler yurdu açıldı Anavatanda yiıksek tahsil yapmakta olan 200 Kıbns'h mücahit oğrenciyi banndıracak olan yurt bınasL dün törenle açılmış ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz, bir konuşma yapmıştır. Resimde, gazi olan Kıbrısh bir öğrenci görülüyor. 34 gensoru önergesi Öte yandan daha gündeme alınıp alınmamasımn görüşülmesl gereken 34 gensoru önergesi bulunmaktadır. Her gensoru önergesınln görüşülüp karara baglanması bir saat sürse bütün bu gen sorulann bıtirilmesı 34 saat alacaktır. Bu da 8 gün sürecektir. ISew York TimesHn yazarı Istanbul Savcısı ile görüştü Belediye 15 milyonluk bir arsa dâvasını kazandı Her geçen gnn bıraz daha maddi sıkıntı içine duşen İstanbul Beledıyesınin imdadma. Belediye Hukuk İşlerı Mudurluğu yetışmıs. Tarabya sırtında 75 bın metre kare genışliğınde, 15 milyon lıra değermde bir arsa kazandırmıştır. Ellı yıl bnce Osman Kaynar adında bır şahıs, Bulgarıstan'dan goç ederek, Tarabya sırtında ve ıçınden dere geçen arsa uzerine gecekondu kurmuştur. Osman Kaynar aılesiyle bırhkte daha sonra gecekondunun sınırlarını genısletmış, Boğazı oanoramık oîarak gdren arsayı, çiftlık halıne getırmıştır. DURUM ANLAŞILIYOR Atatürk Ormanı meydana getırme çalışmaları ıçinde Osman Kaynar'a aıt çifthÇın, Beledıyeye aıt arsa üzerinde kurulduğu anlaşılmıştır. Bununv.üzerıne Belediye Hukuk işlerı Müdurjuğü, Osman "feaynar ve varısleri aleyhine dâva açmıştır. Beş jnl devam eden dâva, tapu kayıtlanna göre Belediyenüı lehıne neticelenmiştır. Temyiz Mahkemesinden de geçen karara rağmen, Osman Kaynar'ın varisleri çıftliği bırakmak istememektedir. Buna mukabil Belediye, varıslerden 50 yıllık kira bedelinl de tahsil etmek üzere harekete geçmiştir. r ARSA NE OLACAK? «Çift Nal» çiftliği adım taşıyan arsa, Belediye tarafmdan 35 >illığma kiraya v^ilecek, daha sonra parsellenmek suretiyle mesk'pn sahası halıne getirilecektir. Turıstık bır yerdfi bulunan ve boğazı panoramik olaralf goren arşarun değeri bugünkü rayıçle 15 milyon lıra cıvarındadeır. Koç'ıın bıırs verdiği öğrenciler toplandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog