Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

6 . SARAYDA TALAT İLE DOĞAN SAKAT Güven'li Beşiktaş daha iyi olacak,, Illlllllllllllllllllfllll CUMHURIYET'IN BUYUK YARIŞMASI BURSASPOR (Iddialı bir takım) Kimler düşecelî, kimler çıkacak? YAR1ŞMA 7 NİSAN AKŞAMl BİTECEK umhuriyet, okuyuculan arasında yarmdan itibaren başlayacak 7 nisan 1966 gününe kadar devam edecek ilginç bir YARIŞMA qçmaya karar vermiştir. Bütün spor dallannın yanı sıra Futbol'a verilen önem, Sportoto ve diğer yarışmalarla artan ilgiyi gözönünde tutan ilgili yöneticiler ligin şampiyonu kadar önemli olan bir olaya eğilmişler ve bunu bir yanşma konusu yapmışlardır. 1 inri ve 2 nri Türkiye ligjnin kaderi ne olacak? u hafta yapılacak çetin lig maçlan için takımlar dün antrenman yapmışlardır. BEŞİKTAŞ ÇALIŞTI Türkiye llg liderl Beşiktaş futbol takımı bu hafta Göztepe ile yapacağı karşılaşrna için ilk çalısmasmı dün Şeref stadında yapmıştır. SANLI SAKAT Antrenör Spayiç tarafından yorucu blr çalışmaya tâbi tutulan Siyahbeyazlı futbolcular Göztepe karşısında 2 puan alacaklannı söylemişlerdir. Sakatüğı yüzünden Altay maçtnda oynıvamıyan Sanlı'nın ânzası halen düzelmistir. Adale uzamasından mustarip bulunan Sanlı'nın bu hafta da takımındaki yerini alamıyacağı tnhmin edilmektedir. B C Yanşmanın konusu: (Türkiye 1 inci Liginden bu yıl II nci lige diişecek iki takım ile Türkiye II nci Liginden bu yıl I inci Lige yükselecek iki takımın) ESKIŞEHIRSPOR (Tarafta:!crım sevindirecek rnı?) tahminidir. Yarından itibaren gazetemizde yayınlanmaya başlayacak veya bayiierimiz ve muhabirlerimiz taraBEYKOZ ıj...jK^n uuşrr.emek için çotin mücadele yapıyo:) fından dağıtılacak (YARIŞMA KU PONU) ile okuyucularımız ve futbolseverler bu müsabakaya katılaERGÎN BUGÜN bileceklerdir. ANTRENMANA KATILIYOR YARIŞMANIN KURALLARI 0 Yarışmaya katılacak okuyuGalatasaray futbol takımı dün cular (YARIŞMA KUPONUina kulüp lokalinde çalışmıştar. B u tahmin ettikleri dört takımın adıçalışmalara sakat olan Talat ile nı yazacaklar, altma adreslerini doldurup inızalayacaklardır. milli takımda bulunan Turgay kaÖDÜLLER tılmamışlardır. • Türkiye Ldgleri sona erip düSakatlığı ciddl olan Talat bir şen ve yükselen takımlar belli olunca, özel bir kasada muhafaza haftalık rapor almıştır. Bu o20 Martta Kadıköyde edilecek yanşmacı kuponlan deYurt sinemasında yayuncu milll takımın antrenman ğerlendirilecek 4 takımı da doğru pılacak olan Fenerbahmaçına gitmemiştir. Talât'm Antahmin eden okuyucularımız araçe kulübünün önemli sında noter huzurunda kur'a çekaragücü maçında da oynaması kongresinde kaç üyenin kilerek 10 okuyucuya: 196667 seşüphelidir. Ayrıca Doğan da sa• IZMtR Güzelbahçe Belediyesinin tertipyer alacağı önceki akzonu Türkiye 1 inci Liginin bütün lediği Belediyelerarası kupa maçlarında önceki çam belli olmuştur. kat bulunmaktadır ve tedavl eillerinde oynanacak maçlarında gün büyük bir meydan kavgası çıkmıştır. GüAidat yatırmanın son dilmektedir. geçerli olacak: ıNumaralı Tribün zelbahçe ve Yeltispor takımlan arasında yapılan günü olan 28 Şubat 1966 maç kartı) hediye edilecektir. Galatasarayın bugün Dolmamaç, 3 0 Güzelbahçenin lehine devam ederken, akşamı kuliibde tutulan • KUPONLAR: hakemin verdiği bir karar üzerine saha etrabahçe stadında yapacağı çalışmazabıta göre 520 üye mü KİMLER YARIŞMASI fmdaki 500 kadar seyirci hücum ederek, Yeltilara askerliği sona eren Ergin de him kararlarm alınacağı Cumhuriyet Gazetesi lileri dövmeye başlamışlardır. 15 dakika kadar kongrede yer alabilecek SPOR Servisi katüacaktır. devam eden büyük kavga, jandarmamn gayretlstanbul. lerdir. leri sayesinde güçlükle önlenebilmiş ve elbaşıİDARE HEYETÎ LİSTESt Adresine postalanacak veya bizlar yakalanmıştır. zat geürilerek verilecektir. Fenerbahçe câmiasın • ANKARA Halter Federasyormnun 1968 F. Bahçe tdare He• 7 nisan 1966 perşembe günü da şubatuı son 15 günü ADANA DEMİRSPOR (Amacı 1 inci lie) yılı faaliyet tjrbgramı bügiln BcıklamtnjitiT. yetinden 2 grup (üstsaat: 18.00 de sona erecek yarışmaKolombiyah bir mühim olaylar vukua Halter Federasyonunun 1966 yılı faaliyet te) Dağlaroğln, Uloğ ya 7 nisan tarihinde postaya vegelmiş, vapılan dostluk programı şöyledir: tekin, Aydın (altta) rilen kuponlar da dahil edilecekbisikletçi, İstanbulda toplantıları neticesinde 20 Mart 1966 Orta Anadolu Grupu BirtndKocaçimen, Kurtuluş tir. bilhassa kuvvetli olduliğtni (Konyada), rekor kıracak ğunu iddia eden Semih 9 10 Nisan 1966 Güney Anadolu Grupu BiBayülken kendi grupun rinciliği (Malatyada) Genç basketbol millî Kolombiyah bisikletçi Navas, dan bile safdışı bırakıl24 Nisan 1966 Marmara Grup Birinciliğ (îstır. tanbulda) bir gazetenin organizasyonu ile takımımız Almanyaya 8 Mayıs 1966 Gruplar Şampiyonası (AdanaFenerbahçe kulübü i5 gün 4 gece Dolmabahçe rıhtıda) dare heyeti üyeleri kondavet edildi mında bisikletinden hiç inmeden 27 • 29 Mayıs 1966 Buyükler Federasyon Kugreye fikir birliğine var dönecektir. Komada yaptığı bir Genç basketbol mülî takımunız, pası (Sivasta), madan gitmektedirler. 5 ile 11 nisanda Almanya'da ter22 • 24 Temmuz 1966 Juniorlar Takımı Kugösteride. 104 saat bisiklet ü z e Başkan tsmet Ulug atiplenecek enternasyonal jünyorpası (Eskişehirde) dayhğını koymıyacak ve rinde duran Navas: «Türkiyede lar turnuvasına dâvet edilmiştir. 9 11 Eylül 1966 Büyükler Türkiye Şampikongrede veda edecekbo rekonıınu kıracağım» demekyonası (Ankarada) tir. 2 inci BaşErol SİPAHİ bildiriyor tedir. 18 • 20 Kasım 1966 Juniorlar Türkiye BirinBURSA 21 Martta Tahranda tran ile yapacağı maça hazırlanan millî futbol takımımız, bugün şehkan Faruk Ilgaz ciliği (İçelde). rimizin «Atatürk stadı» nda Bulgaristanın geçen yüki şampiyonu Levski ile karşılaşacaktır. Genelkurmay kongrenin tek Başkanlığından izin çıktığından, dört asker futbolcu, Nedim, Ali, İhsan ve Ogiin de bu maçta yer alabaşkan adayı ocaklardır. larak görünI m e k t e d i r . HaHalen Bulgaristan liginde lider •efi Uluğtekin durumda bulunan Levski, dün şehrimize gelerek, ünlü Çek antarafından lisADANA, (Çoban Yurtço bfltrenör Rudolf Vytlacil nezaretinItesinin başında diriyor) Belediyenin spor de hafif bir çalışma yapmıştır. bulunmaktadır. temaslarından aldıgı yüzde 15 Bulgar milli takımına 5 oyuncu Diğer üyelerin eğlence hissesinin, bir «içtihat veren Levski'nin gözbebeği, 1965 adları liste kokararı» olarak kaldınhnası, Ayılında Avrupanm 1 numarah nusunda geçme dana Beden Terbij'esi Bölge santrfonı seçilen, 1 M. 84 boyunmektedir. Dr. Müdürlüğünü de büyük bir daki golcü santrfor Aspanıhov'Rüştü Dağlaryükten kurtarmış bulunmakta dur. oğlu kongrede dır. Bu maçtan önce, Genç milli Divan heyeti baş Bu arada Bölge Müdürlüğü, futbol takımımız ile Bursaspor kanlığma tek au hafta arası yapılan gruplar arası maçlanndan sonra 8 « n d « a n Mersin bölgesinin aldığı karaoynıyacaklardır. day gösterilecek maçlan da bitü. Son iki maçlannı bugün D. Bahçe ve \e£a Stodra istinat ederek ilgili merciERCAN, MİLLt TAKIMDA larında oynadıktan sonra ÇAPA. Şafakspordan bir puan ald.gl ve ihdas edileFotoğraf: MUSTAFA İSTEMt lere derhal müracaat edecekPazar günkü F.B. G.S. maçını takdirde bugünden şampiyonluğu garantilemiş olacaktır. Çapayı ıkıncı • cek yayın komi• BAKAN OCAK, IŞIK TÜTTL Türtir. Ancak Adana Belediyesi tâkip eden Futbol Federasyonu durumda To^hane Tayfun tâkip etmektedir. Tayfun'un şampıyon ol | tesinin başkanklye Millî Talebe Spor Teşküâtımn daha yayetküüeri de, bu içtihat karaBaşkanı Apak, Mili Takım kadrolığına getirileması. ancak Çapanın iki maçını da kaybetmes. ve Tayfunun da maç ararlı çabalar göstermesi için Devlet Bakanı rının şimdilik uygulanacağını, ' suna F 3 . li Ercanı dâvet etmişnn. kazanmasiyle kaim olabilir ki bu da Çapa aleyhıne uzak bir ıh | cektir. Kâmil Ocak, Türkiyedeki bütün öğrenci derfakat yakında Meclise sevketir. Ercan, bugün Bursada olacakneklerinin temsilcilerini ve Türkiye Spor YaSon toplantılar dilecek olan «Belediye gelirletır. Öte yandan yine F 3 . gençle^GENÇLER Ligine gelince; Pazar günü D. Bahçe Stadında Fener | zarlan Derneği temsilcilerini Ankaraya dâönümüzdeki ri» kanununda bu konunun darinden Canan da Genç Mil. takrm bahçe Galatasaray arasında birinci devrenin revanşını oynadılar ve vet etmiş, hepsinin üniversite ve okullannda hafta bilhassa ba ha vazıh bir şekil alacagını biladay kadrosuna çagınhnıştır. Cayine Fenerbahçe revanşı vermedi, maç temaşa bakımından tam bır spor kulüpleri kurmasını teşkilâtın Üniverğımsız F. Bahçedirmişlerdir. nan, Genç Milli Takımm Bursacentilmenlik içinde geçti. . site Spor'u bütün gücü ile destekliyeceğini Bu duruma göre belediye ge1:1er kendi arala spor ile yapacağı maçta oynayaFenerbahçe bu haftaki oyunu Ue lider Istanbulspora ıkı hafta belirtmiştir. Teşkilât Başkanı Dinçer Şekerlirlerini arttıracak olan kanu rında toplanacaktır. sonra yapacağı maçta hiç şüphesiz en zorlu rakip oldugunu gosterdı | rak kongre prog ci, bugün Bakan Kâmil Ocakia 1966 yatınm na spor temaslarından yüzde '• Beyaz Grupta karşıyakanın mütevazi gençleri Beylerbeyi yine nıç J rammı vş bütcesinl görüsecekür. 15 değil, yüzde 25 nisbetinde | hazırhyenilmeden liderliği muhafaza etmekteler, ancak Beşiktaş ile yapacak LEVSKİ GELDİ. Bugün Bursada milli tnlciTnln karşılaşacak olan hisse konulması için çalışmayacaklardır. ları ikinci devre revans maçında kozlannı payedeceklerdır. • KARAMÜRSELlar yapıldığı da anlaşılmıştır. Bulgar Levski takımı şehrimize gelmif v» doğru Bursaya gitmiştir. • DURBAN 13 yaşındaM Güney Afrikalı Bir yandan gençler maçı devam «derken bir taraftan da Bınncı • Ll F. BAHÇEResimde, Le\'iski takımı görülüyor. b z yüzücü Karen Muir, burada tertiplenen mülig takımlan lstanbul Kupası için haarlıklara başlamış bulunmakta » LlLERtN DİLEsabakalarda 110 yarda sırtüstünde 1.08,3 yapalar, senelerdir yapümayan bu kupanın ihya •dilmesi lstanbul ıçın Gl rak şahsma ait dünya rekorunu 5/10 mtikembüyük kazanç olacaktır. I meUeştirmiştir. SEZAİ PAKER Karamürselll 1965 1966 • • IZMtR Nisanda Türkiye Basketbol Bu gece saat 20.30 da sSpor v« GBUPLAR ARASI İSTANBOL F. BahçelilerB Şampiyonası müsabakalan ile hizmete girecek Sergl Sarayı» nd« oynanacak oBİRİNCİLİGİ I den (Osman Nu O G BB M A YPP | ri Bat, Kemal olan Balkanlarm en büyük ve en modern kalan Galatasaray t.T.Ü. basketTaknnlar O G M AT C ncı eün sonuçlan 8 6 2 0 17 4 14 palı spor salonuna cAtatürk» ün adının verilbol maçı, ligin çampiytmluk dü30 Çapa Capa A. Hisarı Dinç Şakir, Ömesi kararlaştınlmıştır. ğümünü kısmen de olsa çözebilir. 21 Top. Tayfun 1 10 7 11 8 4 Top. Tayfun Dz. Gücfl mer, Sözer OLigin yegâna namağlup tafeırrn 60 Aksaray 3 14 8 8 8 3 Aksaray Şafakspor 0 87 kiloda Türkiye cak, Harun DuGalatasarayın halen memleketi7 nci gün sonnçlan greko romen üniversiteDz. Gücu 31211 7 8 2 ran, A. Atagan, mlzin en iyi koUektlf basketbol 10 A. Hisar Çapa Aksaray ler şampiyonu Irfan 4 9 19 6 8 2 N. Erdinç, T. Yıl oynıyan ekipl olduğu münakaş» 52 Şafakspor Dz. Gücü A. Hisan Kaplan, pazar günü Fa6 5 18 2 SporToto oynayanlara fardım etmei gayesîyle (Cumtıurıyet) 8 0 dirim, Necmi Pil edilemea. Fakat kabul etmek ge21 Top. Tayfun Şafakspor tih Güreş Kulübünde kendine mahsas bu Uhmine ber hafta yer vennektedir. rürge) adına Ahmet uncu gün Bugün oynanacak 9 rekir kl, Santamıızılı ekdp, flk > ind gün «mnçlan yapılan lstanbul güreş kiyede vayınlanan H çündelik büyük gazetenin tahminlerinln ba Özel yolladığı devrede farklı yendlği Î.T.Ü. yi 00 maçlan: takımının seçmeleri sı • Çapa Top. Tayfun ortaiamasının ranına; özel olarak (Cumhuriyet'in) lahmintni bir mektupta D. Bahçe Stadı: çok değisik bir şekilde bulacaktır 21 rasmda boynundan sa • Dz. Güeü Şafakspor lemeyi uygun bnlduk Okuyuculanmma bn davrapısla hizmet Cihat Arman 13.15 Dz. Gücü Aksaray bu gece karşısında. Ligin ikinci 21 katlanarak Guraba HasA. Hisar Aksaray edeceğimizi amuyoruz. mutlaka vazife15.00 Top. Tayfun A. Hisar yansında lyice düzelen t.T.Ü., tahanesine kaldırılmış 1965 1966 ye davet edilme 2.14 lük pivot Hüseyinin etrafmVefa Stadı: ve boynu alçıya alınmışGENÇ TAKIMLAR LlGI Takımlaı 1 2 Tah.C Tsh. 7» sini taleb etmekda lyl bir ribaunt kurabilir, r»15.M Çapa Şafakspor tır. Irfan Kaplanın du2 NCt DEVRE Beykoı Gençlerblrllğt 2 8 20 6 50 kiblnln gerl adamlanmn tehllkell tedirler. rumu, gün geçtikçe dü14 fincfl HAFTA Galatasaray Ankaragücü 9 1 1 90 feastbreaklertnl önlerse, basanKIRM1ZI GRCP: zelmektedir. BEYAZ GRUP: Ahmet özel Vefa Altay 4 8 02 55 ü bir netice alabüir. 30 30 Fenerbahce Galatasaray • Türkiye Jokey KuBJK Taksim mektubunda, Beşiktaş • Göztepe 9 100 60 lübü yılhk kongresi dün Ist. Spor Eyüp Beylerbeyi Süleyaaaniy» 20 Galatasaray • l.T.Ü. maçmdan «Bfitfin bnnlar Hacettepe Feriköy 6 7 50 30 yapılmış ve başkanhğa 31 Once Modaspor üe Çnçır karsıVefa Beykoz K. Gümrük Adalet bize bn açık mek Demirspor İstanbulspor 7 6 45 0 10 Sahir Kurutluoğlu seçillasacaklardır. K. Pasa Ferikdy 00 Galata • Hasköy tnbn yazmak inŞekerspor Fenerbahçe 6 55 2* 22 miştir. Yeni seçilen TürAnadolu Y. Direk PDAN CETVELt İzmirspor PTT S liyacını duyur100 0 67 1 27 14 13 1 Ist. Spor kiye Jokey Kulübü yöTaknnlar G G B M A Beylerbeyi 14 9 5 0 24 7 23 Fenerbahçe TP Taksim Süleymaniye 8 2 dn. Biz F. Bah80 1 48 6 20 12 9 10 netim kurulu vazife tak2 50 7 a 13 10 G. Saray 14 14 0 0 1112 739 42 Spor Totonun 29. hafta kesin B.JJC YJC. Emniyet Adalet 2 6 50 çeliler, kim o3 37 13 18 13 0 Galatasaray simini su sekilde yapmıs1 23 7 20 14 F. Bahçe 14 13 0 1 1250 738 40 sonuçlan belli olmuştur. Buna Vefa Davutpasa • Anadolu 8 6 55 2 27 14 18 lursa olsnn Fe1 Beyoğluspor V. tır: 3 24 16 18 14 Î.T.Ü. göre; Feriköy 14 11 0 3 1114 850 36 Yolspor . Sincanspor S 100 1 nerbahçe idare 12 5 21 22 12 4 31 29 16 Sanyer 14 Beykoî 993 P. T. T. 14 8 0 6 993 921 30 Genel sekreter: BurY. Mahalle B. Gençllk 13 bilen 65 249 kişi 2071 sine Cihat Ar14 7 23 26 12 4 33 22 1.5 Adalet 13 K. Paşa K. Spor 14 6 1 7 870 909 27 han Karamehmet, mu 12 bilen 3962 kişi 130 manın vazifeye 13 6 19 42 10 6 20 23 12 D. Paşa 14 Süleymaniye Kurtuluş 14 6 1 7 917 997 27 hasip ü y e : Turhan O 11 bilen 25215 kişi 20 davetinı, batır 14 Barbaros Yenlşehir 7 4 1 Yed. c.açlar 1 1 6 19 33 10 13 5 17 19 10 Hasköy Taksim D.H.Ok. 14 4 2 8 919 964 24 gan üyeler Cema! Ku 10 bilen 92.739 kişi 5.50 latıyomz, buEyüp . Hasköy S 7 5 0 012 14 9 13 47 8 14 2 10 19 54 6 K. Gümrük Y. Direk M. Spor 14 4 0 10 870 1065 22 ra, Atçı. Fent Tanaçan, alacaklardır. nn istiyoruz.» de Karagücü Maltepe 1 2 1 0 14 2 10 17 47 1 10 U 26 5 Eyüp Y. K. Emniyet 13 Çırçır 14 1 0 13 738 1080 18 Mişel Sayiç. trfan Kaplan mektedir. 14 2 12 1159 2 Galata 14 1 3 10 10 44 Anadolu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••• • • • • • • • • • ı ••••••••• Beykoz 14 1 0 13 667 1070 18 «GÜVEN DAHA İYİ OLACAK» Uzun bir aynjıktan sonra ilk oynadığı Altay maçında güzel oyununu bir golle süsliyen Güven'den rnemnun olduklannı belirten teknik sorumlu Faruk Sağnak: «Güven daha iyi olacaktır. Eski santrforun lltihala forvetin gUcunil bir kat daha arttıracaktır» demiştir. Beşiktaş futbol takıml yarın yapacağı çalışmayı müteakip akşam kampa girecektir. KİMLER ÇIKACAK, KİMLER DÜŞECEK? Fenerbahçe Kongresine 520 üye girebilecek Kongrede karma liste şanslı görünüyor ısa Haberler Bu maçtan önce genç milliler de Bursaspor ile oynıyacak MiLLî TAKIMIMIZ BURSADA LEVSKİ İLE KARŞILAŞIYOR Cumhuriyet trv T Belediyehissesi için Adana da müracaat etti Çapa'mn sampiyonluk maçı bugün Vefa Stadında B I I I G. SARAY İTÜ bugün oynuyor I I I I I I SPOR TOTO I I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog