Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A S 1 N U Y M A Y I A H L A K S A S A S I N A T A A H H Ö T EDER Sahtbl: NAZtME NADf * Oenel Yayın MOdOıfl: ECTKT GÜBESİN * Sorumlu Yan Islert Müdürü: EBOL DALLI * Basan v» Yayan: CUMHURİYET Matbaacılık T » GaıetecUik T.A.S. C«2aloglu Halkevl sokak No. Mtt İLLERİ! SfictDuut Meydanı Edinre Hanı Adana Telefon: « 5 0 • ANKARA: Atatüzk Bulvan Tener Ap. • Yenişehlı Telefon: 12 09 20 • 12 09 66 12SSU 17 57 35 • İZMİK Gazi Bulvan No 18 Tel! 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Senellk 6 aylık 3 ayhk TOrkiye 75.00 40.00 22.00 Haricl 198.00 99.00 49 50 Başlık (Msktu) «00 Lira 2 3 4 5 lnd uhtfelerd* («anttml) 40 6 7 oci sahifeıe/ 35 Nişan, Nikâh, Evlenme, Dogum (Maktu) 75 Ölüm, Mevlit. Teşekkür ve Kayıp arama 5 cm 90 Kayıp (Kelimesi) 1 SAYISl 25 KÜRÜŞ Mağazaları Tek fiyat YÜN SERJLER » » » MOLİNELER » CEKETLİKLER MEVSİM SONU Fiatlarını TAKOİM EDER! . . . 5 0 . T.L. . 3 5 . T.L KULA MANTOLUKLAR BUKLE . . . . . 6 0 . T.L. . 5 0 . T.L . . . . . . 6 0 . T.L. KULA ve YÜN Mensucat tayyörlük 5 0 . T.L. MANTOLUKLAR . EKOSE ROBLUKLAR (Çift e n ) . 2 5 . T.L İşlemeli BROKAR ROBLUKLAR . 2 5 . T.L. NOT: SUBAY, MEMUR VE EMEKLİLERE PEŞİN FİATINA TAKSİTLE SATIŞ ÎSTANBUL (Sultanhamam) OSMANBEY KADIKÖY BAKIRKÖ'V ANKARA =İZMİR ÎNEGÖL rfn rajTar.Ai ADAPAZABI BURSA ESKİ3EHİR = REKLAMKOL (EVEN): S55 Z20S DSİ KAYSERİ XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 DSİ XIL Bölge Müdürlüğü mınbkasmda bulunan 1.100.000. TL. muhammen keşif bedelll tKayseri Tomarza Şeyhbarak sulaması ve bendi inşaatı* iji blrim fiat esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 14/3/1966 pazartesi günü saat 15.00 d« Kayseri Bdlge Merkezinda, Bölge Eksiltme Komisyonu Odaaında kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme tasansı ve ekleri 75. TL. bedel mukabilinde Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 Eksiltmeye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ XIL Bölge Müdürlüğü veznesine 46.750. TL. geçici teminat yatırmalan ve 9/3/1966 çarşamba günü saat 17.00 ya Radar dilek'çe ile DSİ XIL Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek Ihaleye iştirak belgesi almalan gerektir. Bu tarihten evvel, eksiltme tasansı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez. İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklannı 11.3.966 cuma günü saat 9.00 dan itibsren Bölge Müdürlüğünden b&renebilirler. 5 İsteklilerin yeterlik belgesi almak üzere verecekleri dilekçelerine, Bayındulık Bakanlığının bu husustaki yönetmenliğinde belirtilen bütün belgelerle, Baymdırlık Ba; kanhğından almmış ve asgarî 1.100.000. TL. lık iş yaptıklarını gösteren (B) grupu müteahhitlik karnelerini eklemeleri gerektir. 6. İsteklilerin teklif mektuplarL.ıı 2. maddede yazılı saatten 15 dakika evveline kadar DSİ XII. Bölge Eksiltme Komisyonu Başkanhğına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şaritır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (Basm 9178 A. 1679/2225) Beyoğlu E M E K Son Hafta Sinemasında fılml Yüz binlerin seyretmeye koştuğu yılın en beğenilen Elmocı Kadın (Pocketful of Miracles) , RenkU .Orijinal Sinemaskop Seanslar: 12.00 15.00 18.00 ve suare: 21.15 Bette DavisGlen Ford Hope Lango Dikkat: Gelecek program 20. ci yüzyılın sanat mucizesi FANTASÎA Ultra Sinemaskop (Basm 9250/2235) İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Işlelmeleri Umum Müdürlüğünden: Asağıda yazılı şartlan haiz olanlardan imtihania erkek memur, tahsildar ve saat okuma memuru almacaktır tsteklilerin tahsil belgesi, nüfus cüzdanı (asıllan) ve .birer fotofrafla 16/3/966 tarihine kadar Zat İşleri ve Sicil Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. Aranan şartlar: 1. Askerliğini yapmış olmak 2. En az ortaokul mezunu olmak, 3. Otuz yaşından küçük olmak 4. Sağlık durumu elverişli olmak. (Basm: 8803 2222) • İ L A N 3000 Kg/Saat BUHAR KAPASİTELİ, 10 ATÜ İŞLETME BASINÇLI İKİ ADET KOMPLE BUHAR KAZANI SATIN ALINACAKT1R. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 ' ^ • . "' KARABÜK Bu işe ait jartname: lstanbul'da Okçumusa Caddesl, Şair Esrrf sokak Beyaı Han kat 12 de, Ankara'da Ziys Gökalp Csddesl Yıldız Han kat 1 dekl Mümessi'. I ik! erimizden. Karabük'te Genel Müdürlüğümüz (Malzeme Ikmal Müdürtüğü» ' • bedelsiz olarak temin edilebilir. lstekiilerin kapah teklif raektuplarını TL. 15.IKJ0, <ONBEŞBtN LtRA) lık muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 11 Mart 1966 Cuma günü saat 14.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz (Jmum Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurnıalan şarttır. Postada vukubulacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Genei Müdürlüğümüz Arttınna. Eksiltme ve thale Kanununa tâbi clmayıp, ihaleden vazgeçmekte vahut işi kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir (Basm 9122/21H8) Tavzih ilânı (KADIKÖY İCRA Dosya No: 965/365T Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verılen 12/2'966 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin 14920 sayılı nüshasmın 7 inci sahifesinin 45 inci sütunlarmda satış ilânı neşrpdilen Kadıköy, Erenköy mahallesi 2 nci orta sokak ve Ömeıpaşa sokaklarmda 372 ada, 106 pafta, 3 parsel sayılı ga\Tİmenkulün 1/3 hissesi satılscağı halde ilâna tamamı satılacaktır şeklinde yazılmış olduşundan durumun tavzıhen ilânına ksrar verilmiştir 1/3 hisseye 11333C.00 lira (yüz on üç bin üç yüz otuuz üç) kıymet takdir olur.muştur. Keyfiyet tavzihen ilân olunur. Kadıköy İcra M. (Basm ...'2239) İLÂN MUŞ G. Savcılığından: Muş kapah cezaevinin 1966 malî yılı bir yıllık ekmek ihtiyacı olan beheri 750 gramlık tek tip buğday unuııdan mamul 75000 kilo ekmek' kapah zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 87000.00 lira olup geçici teminatı 6525 liradır. İhale 5/4'966 salı günü saat 10 da Muş C. Savdlığı odasında yapılacaktır. İsteklilerin bu işle iştiğal ettiklerine dair belgeleriyle geçici teminata ait maliye makbuzu ve teminat mektuplarını havi kapah zarflannı ihale saatinden evvel komisyona vermiş olmalan; Postada vâki gecikmelerin nazara ahnmayacağı; Daha fazla malumat edinmek ve şartnameyi görmek isteyenler her gün mesal saatleri dahilinde Muş Cezaerf Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basm 9112/2227) ÜN1LEVERIŞ TIC. VE SAN, TÜRK LTD, ŞTİ (VİTASANA) Devamh olarak Anadolu'nun tihdam edilmek üzere muhtelif bölgelerinde is SATIŞ MEMURLAR1 ARAMAKTAD1R ARAMLAN VASIFLAK : 1) Asgarî Lise mezunu olmak, 2) Askerlik görevini ifâ etmiş bulunmak, g ş 3) Şirketin göstereceği bölgelerden birine yerleşerek çahşmayı ve seyahat etmeyi kabul etmek. 4) Meslek itibariyle büro dışı görevlere ilgi duymak, 5) 35 yaşmı geçmemiş; olmak. Taliplerin 5z geçmişlerini bildirir mektuba bir adet vesika resimlerini ekleyerek en geç 15/3/1966 günü akşamma kadar P.K. 191 Şişli adresüıe «SATIŞ» rümuzu ile müracaatlan. Yukarıda belirtilen vasıflan haiz olmayanlann ve bu mevzuda evvelce müracaat etmls olanlarm yeniden müracaat elmemeleri ric olunur. İlâncılık: 1856/2238 DERİ SATIŞI Tiirk Hava Kurumundan 1 Kurban Bayramında Kurumumuzun tstanbul dahiHndeki şubelerine bağışlanacak olan kurban derileri aşağıd» yaalı tarihlerde açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Arttırmaya gireceklerin her üıale içto ayn ayrı teminat yatırmalan ve şartnameyi okuyarak kabul ve Iraza etmeleri lâzımdır. 3 Arttırma, Lftleli Ordu Caddeslnde Tiirk Hava Kurumu Apartımanlanndaki dairede yapılacaktır. 4 Ibaleye diğer vüayetler dericileri d« iştirak edebiUrler. 5 Kurum, Ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6 İHALE GÜNLERÎ: A. 9 Mart 1966 çarşamba saat 14 B. 9 1« Bakırköy derileri. Tahmlnen 1500 adet Muvakkat teminatı 1500 lira. Beyoğlu, Şişll, Beşiktaş, Sannyer ve Karaköy derileri. Tahminen 4300 adet. Muvakkat taminatı 4300 lira. Eyüp, Gaziosmanpaşa derileri. Tahmlnen 1500 adet. Muvakkat teminatı 1500 lira. Eminönü derilerl. Tahminen 2000 adet. Muvakkat teminatı 2000 Hra. Kadıköy, Kartal, derileri. Tahminen 3800 adet. Muvakkat t«minatı 3800 Ura. Üsküdar ve Beykoz derlleri. Tahminen 2500 adet. Muvakkat teminatı 2500 lira. Fatin derileri. Tahminen 2900 adet. Muvakkat teminatı 2900 lira. (Buın: S0W SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İslanbul Satınalma MödariüğHnden: 1 Sağhk tesislerimiz ihtiyacı olarak aşagıda cins ve miktarlan yazılı tıbbl cihazlar kapalı zari usulü ile satın almacaktır. Miktan Blok sterilizasyon cflıazı (büyük) Blok sterilizasyon cihazı (orta) Ameliyat lambası (tavan) Ameliyat masası Narkoz cihazı Elektrokardiyograı cihaaı Oksijen verme ciha» Igt&ah) Elektroşok cihazı Skopi cflıas (25 M.A.) 6 6 « 5 1 1 C.10 D.10 E.ll F.11 0.13 » ı perşembe » 14 16 » Cuma 14 16 » eumartesl » 10 2 Mübayaa 25.3.1966 cuma günü saat 15.00 de Müdürlüğümüzün bulundugu Beyoğlu Balıkpazan Mallı Han kat 4 de 1 No. lu Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 MUbayaaya lştirak etmek lstiyen firmalar şartnamesi esaslarma göre hazırlıyacaklan kapaü zarflarını mezkur günde en geç saat 14 00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğına verecekler veya en geç aynı saatte bulunacak sekilde posta ile göndereceklerdlr. 4 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 5 Bu işe att idart şartname mesai saatleri dahilinde 1 No. lu Satınalma Komisyonundan bedelsiz olarak temin edllebilir. 8 KurumurmM Arttırma Eksiltme ve îhale Kanununa tftbl olmadığından ihaleyi yapıp Tapmamakta veya dilediğine yapmakt» serbesttir. itibaren yürütülmesıni kararlastır(Baştarafı 1 inci Saytada) mıştır. Bu sureüe Genel Kadro Kaindiriliyor. nununun Yasama Meclislerınde kaKıt'a tazminatı hudutları iyi çibulü ve neşri tarihinde devlet mezilmemiştir. İçhizmetler tâliraatnamurlannın 1 Mart 1966 tarıhinden mesiyle gösterilen yerler dışmda Ankara'(a.a.) Kıbns Rum itibaren maaş farkları ödenecektir. birçok yerler kıt'a sayılmaktadır. Kuvvetleri Kumandanı Yunanlı Bu mahzurlar kaldınlmadığı takGeneral Grivas «Kıbns Millî dirde tasarı Silâhlı Kuvvetlerde Knrtnlnş Cemiyeti» adı altında huzursuzluk yaratacaktir.» gizli bir teşkilât kurmuştur. AP Grupu adına konuşan Cemal Güvenilir kaynaklardan veriTarlan, tasarının getirdiği yenilik len bilgiye gore yeni kurulan lerden bahsetmiş ve tasarıyı fayteşkilâtın gayesi Makarios'u dedalı bv M ııklannı belirtmiştir. Ankara (Cumhuriyet lîürosu) virmek ve Rum hükumetini ele CHP upu adma konuşan hıfBu' arada kontenjan senaşeçirmektir. Anlaşıldığına göre, zı Oğu. Bekata «CHP Grupu tasatörü Zerrin Tüzün'ün Millî EğiGrivas çoğunluğunu Yunanhlannın esaslarına ve prensiplerine tim Bakanlığı Merkez ve Teşkınn teşkil ettiği kendine bağlı tamamen taraftardır» demiştir. lâtında yapılan tâyınler ve diğer kuvvetlerin bir hükumet darbeTekin Arıburnu (AP1 de GeMillî Eğitim meseleleri nakkınsi için yeterli olmadığına inann»l Kurmayın otoritesinin azalda bir Senato araştırmasını istetnaktadır. Devleti ele geçirmek tılmasım ve kuvvet komutanlayen önergesi dün, Cumhuriyet için kilit noktalardaki sivil Rum rına hareket kabiliyeti tanın • Senatosunda okunmuştur. masını ıstemiştir. lara da ihtiyaç olduğunu kabul Tüzün'ün önergesmde arastıreden Grivas, kurduğu teşkilât Kıdemler kaldırılıyor ma konusu vapılması ıstenen hu sayesinde bu kişileri de elde et Komisyon sözcüsü Akif Tekin su=lar şöyledir: meyi ihtilâl için eğitmeyi tasarfAP) tenkidleri cevaplandırırO Millî Eğitim Baksnlığınlamaktadır. ken tasarının kıdem esasını kalda yapılmakta olan genel çaptadu nı ve bütün kuvvetleri Komünist aleyhtan bir maske ki nakil ve tâyinlerin mahiyetı, bı tuğunu bildirmiş, «Kıdem altında laaliyete geçen teşkilâO Personel Kanununun öğyu aden binbaşı ve albay rüttın EOKA metotlarıyla kısa zaretmen ve idarecilerle ilgıli uybeleri arasında yığılma olmakmanda Makarios'u devirip Adagulamasında meydana çıkan aktaydı. Böylelikle bn önlenmişda iktidarı elde edebileceğine isaklıkların mahiyeti. tir» demiştir. saret eden Rum çevreleri, duruQ Teknik öfretim gclışıneKomisyon sözcüsü, kıt'a tazmun son derece kritik olduğunu sini kısıtlayıcı nitelikte eörüleı minatının faydalarından bahsetda belirtmektedirler. son Bakanlık tasarmfu ve verdi miş, «assnbaylann hepsine tazGrivas ile Rum yönetimi araği hnznrsnzlnğnn mahiyeti. minat verilmesi kabnl edilmiştir. smda anlaşmazlıklar bulunduğuAssnbaylarda tenzili rütbe yokna dair çeşitli haberlerin ve söytur» demıştir. Sözcü, kurmaylık lentilerin israrla dolaştığı bir sı müessesf si için özel kanun ha • rada dün sabah Makarios ile Gri zırlandığını, bu kanunla üç yılvas arasında Yunanh Generalin lık bir kıdem tanındığım belirtAtinadan dönüciinden sonra ilk miştir. SÖrüsme vap'lrp'stır ÎZMİR Kula'da Yün MensuYeniden söz alan Haydar Tunçcat Fabrikalarında 85 gündenkanat, kendi görüşünü savun • YUNAN ŞİKÂYETt beri devam etmekte olan grev muş «Kıt'ayı sevkeden beyin, Birlesmiş Milletler Yunadün gece tarafların anlaşmaya karargâhtır» demiştir. nistanm Birlesmiş Milletlerdeki varmaları üzerine sona ermiştir. Komisyon Başkanı Cavit Ok. temsilcisi Aleksis Liatis Güven • yayüz, tasarının bir yenilik olaImzalanan protokolda iki fablik Kor.seyine gönderdiği bir rak kıt'a tazminatını g^tirdiğinı, rikanın 2800 işçisi için birınci mektupta, tepkıü bir Türk uçayerinde olduğunu, assubaylann yılda günde 200, ikinci yılda ayğının 20 şubatta Sakız adası gümüktesep haklarının korundurıca 75 kuruşluk ücret zammı neyinde uçarak Yunan semalagunu, terfi İFİerinin ise âdil bir kabul edilmektedir. Böylece tannı ihlâl ettiğini ileri sürmüşesasa bağlandığını söylemiştir. raflar arasında uzun zamandır tür. Er maasları artınlsın savunulan rakamların ortasında Bağımsız Senatör Nivazı Ağırbir anlaşmaya varılmış olmaktanaslı, er maaşlarmın 60, ya da \ KdVClk CHP dır. 100 liraya çıkanlmasmı istemış, ayrıca emekli orgeneral v» oramirallere birer hızmet çavuşu verilmesini istemiştir. Ankara (a.a.) Siirt SenaTasannın tümü kabu] edüdi törü Abdurrahman Kavak, buBundan sonra tasarının tümü gun Cumhuriyet Halk Partisinkabul edilmiş ve maddeler» geden istifa etmiştir. tki hafta önce Kasımpaşada çilmiştir. Abdurrahman Kavak'ın, Adacereyan eden bir yaralama olayı BİLGEHANIN AÇIKL.'VMASI let Partısıne gireceği ögrenilcinayet olmuştur. mıştir. Ankara, (Cumhnriyet Biirosu) Karısı Elber'in dostu kamarot Devlet Bakanı Cihat BjlçeCemal Ataoğlu tarafından silâhhan, Devlet Personel Kanunu lı boğuşma sonunda yaralanan mali hükümlerinin uyguianmagece bekçisi Ismail Tetik dün 15 sının gecikmesine rağmen, maa? gündenberi yattığı tlk Yardım farklannın 1 Mart tarihi esas hastanesinde ölmüştür. İstanbul Belediyesi Meclisi üalmmak suretiyle ^deneceğini Olay günündenberi aranan kaa yelerinden Gazeteci A. Arad'ın dün tekrar açıklamıstır. til Cemal Ataoğlu hâlâ bulunaeşi Dr. Eliz Hazneciyan'ın cenaBilgehan, gerek sınıf tüzükmamıştır. zesi. dün Bevoğlu Üç Horan leri, gerekse genel "cadro Kanunu Kilisesinde yapılan törenden hazırlıklan hakkında şunlan sonra Bahklıdaki aile mezarlığıLiman tehlike söylemiştir: na defnedilmiştir. •657 sayılı devlet memurları Cenaze töreninde îftanbul Beatlattı kanununun 14/7/1965 tarıninde lediye Başkanı Haşim Işcan, BeYüksfik Meclislerce fcabulıinden^ rr»i' ""(Baştarafı 1 tnci Sayfada) Iediye Meclisi üyeleri ile gazete5 gün sonra 19/7^1:^5 tanhındî" ' snıe TîağÜ vaziyette duran Kadıciler ve çok kalabahk bir toplu kanun kapsarnına giren bütün ku köy vapurundaki yangımn önü luk hazır bulunmuştur. devamh gayretlere rağmen alınarumlara sınıflandırma *nt:usunmarmş, vapurdan ve iskeleden da Devlet Personel Daire'iyle yükselen alevler rıhtımdaki binaişbirliği yapıhp hazırlanması hu ları tehdit etmiştir. susunda Bashakanlık ,nri tamim edilmişti. O tarihten itibaYangın Sirkeciye ren kurumlann, kanunun seçıci 101. madtiesine göre bün^eıenogeçiyordu GÜNGÖR ÖCAL de tesismi zarurî çördüklerı sınıf Alevler içinde bulunan Kadıköy Evlendiler. tüzük taslakiannın teknık ve yolcu gemisi saat 2 ye doğru, ishizmet yönünden hazırlama ve keleden kurtularak Sirkeciye doğ inceleme çalışmaları devam etru dalgaların tesiri ile sürüklenmiştir. miştir. Itfaiye grupu hemen Sirilâhare 76 adet kunımlararas!, keci'de gereken terübatı almış, 157 adet kurumsal sınıf tesis ve yangmın iskeleye ve Sirkecideki bu sınıfların gösterge tablolan iş yerlerine geçmesini önlemişler hazırlarunıs, 5.2.1966 tarihinde de dir. Ancak yolcu gemlsinde de Basbakanhkça butün kurumlara Geince mazotun bulunması, çalışma S«vgili aıle büy<ıği.imü2 nel Kadro Kanununun hazırlanabilları güçleştirmiş, alevler zaman raesi için ihtiyaçlan bulunan kadroALİYE KURANER'in zaman Sirkeci iskelesini tehdit ları bildirmeleri eraredilmiştir. ebediyete intikalinden evvel hasetmiştir. İşlerain bu safhasmda kıırurr.lar talığı süre8üıce kendisiyle candan bazı itirazlarda bulunmuşlard ır. Deralâkadar olan Saat 2.30 dan sonra Deniz Kuvhal işaret edeyim ki. Devlet MeÇamlıca Ask. Hast. Baş Tab. vetleri Kurtarma ekipleri olay murları Kanunu bir reform kanuAlb. Doç. Dr. Op. mahalüne gelerek yanmakta onudur. Simdiye kadar alışılagelmış bir takım usulierin tekedileceği tabiilan Kadıköy vapurunu Moda aZEKİ TÜRKER'e dir. Bu kanun uygulanması ile çıklarına doğru çekmişlerdir. Ka Asabiye Mut. Yrb. HAYRETTİN memur lehme yeni imkânlar getireGÖNÇEK'*, Göfüs ve İç Hastadıkoy burada kontrol altına alıcektir. Sınıflandırma esasiarında ve lıklan Müt. NECATİ SEVİLGEN'e, nabilmiştir. tüzük hüküralerinde ahengi temin. vefatından itibaren son dakikaya memuriyetleri arasında dengeli bir kadar kıymetli yardımlarivle bizValinin sözleri ilişki kurmak ve boylece kanunun leri mütehassis eden en iyi sekilde tatbiklni saglamak Altmtepe Ahmet Rasim Vali Vefa Poyraz, yangımn önbashca amacımızdır. İlkoknlu Md lenmesi için her türlü tertibatın Bunun için yapılmış ltirazların: almdığını belirtmiş ve şunlan tBRAHİM VARDOĞAN'a Malî imkânları da göz önünde busöylemiştir: İnz. Sb. P. Bnb. ORHAN KURT'a lundurarak rasyonel bir sekilde çöve cenaze merasimine iştirak «Tanker ince mazot dökerek zümlenmesi zarureti Genel Kadro Ka eden dost ve akrabalarımıza sonnununun sevkinde gecikmeyi intaç Marmaraya doğru açılmıştır. DeIUZ minnet v» teşektaırlerimizl ermi^ti. Halen Eaşbakanhk Müsteşanizin üzerinde ince mazotun busunarız. rının başkanlığmda Müsteşarlar seIunması, tehlikenin devamım HOTUNLUOĞLU ve KLRANSB viyesindeki çalısmJar devam etmekgöstermektedir. Bunun için civar AİLELERİ tedir» iUerden de yardım istemiş buluAcels ile verilmiş kararlar sonunnuyornz. Yanpınm nasıl çıktıfıCumhuriyel 2207 da kötü tatbikat yapmaktansa nı araştırrnaktayız.» devlet memurlarına lâyık oldukları çartları ve imkânları hazırlamayı Kadıköy yolcu uygun bulan hükumet bir yandan (POMAT) bu mesaiye devam ederken. diğer gemisinde bulunanlar yandan Genel Kadro Kanunu tasansı GRİP. NEZLE ne taman kanunlajırsa kanunlassın, DİŞ AĞRISI ne diyor? devlet menıurları kanununun malî YANIKLAR ' hUkünüerinln 1 Mart 19«e tarihlnden Kadıköy yolcu gemisinde buluGÜNEŞ YANIĞI nan yolculardan Kemal Dolunay ARIBÖCEK SOKMASI şunları söylemiştir: ADALE ROMATİZMASI YARALAR. KESİK «Kadıköy'e gitmek üzere yolcu PİŞİK. KAŞINTI I gemisine bitmiştim. Birden etraEKZEMA. ERGENLİK ' fı korknnç bir mazot kokusn fcap > DONUK ladı. Sonra birdenbire etrafımızı DERİ ÇATLAKLAalevler sardı. Vapur oldukça ka960«9625 R(NDA,MANİKÜRVE Cumhuriyet labalıktı, kendimi zor dışan »t1540013450 Rejat TRAŞTAN SONRA tun.» 1140011450 Hamit KULLANILIR Aziı 1030010400 Selma Karagöz adında bir ka98009900 Napolyon dın da heyecanını gizlemeye çaIlâncüık: 1810/2212 14261428 24 Ayar kfllçe lışarak, «Kendimi bir anda cehennemde sandım. Yanıyordum re Eczacılara ama kurtardılar, vapur oldukça kalabahktı.» demiştlr. Cengiz Selim adında bir öğrenci de olayı şu sekilde anlatmışTABLS7T tır: Aminophylline O^fl «Geml harekete hazır dnrtnnda Idi. Yangın başlar başlamaz Papaverin» Chl. 0,04 vapur hareket etseydi, bu kadar Luminal 0,92 büyük zarar olmazdı.» Bol miktarda piyasaya arzedilmiştir. OMA Lâborarnvan Tel: 44 36 05 Rus gemileri Grivas, Makarios'u devirmeh istemis Askerî Personel Tasansı Millî Eğitim tayinleri tenkid edüdi «VENÜS3» Vetıüs'e rardı Moskova (a.a.) Dün Moskova saati ile 956 da Venüs gezegeninin Ozerine konan «Venüs3» uzay aracının bu başansmdan sonra Tass Ajansmın verdiği bilgilere göre otomatik istasyon «Venüs3» dünyadan Venüs'e varmak için üçbuçuk ay yol gitmiştir. Venüs, dünyaya en çok yaklaşan gezegendir ve yörüngeleri bazan 25 milyon mil kadar yaklaşır, fakat Sovyet uzay aracı, yolculuğunda bu mesafeden çok daha uzun bir yo! katet mistir. Tass'ın verdiği haberde aracuı Venüs üzerinde parçalanmaktan başka bir iş yaptığına dair hiç bir açıklama yoktur. Ancak dünyadan fırlatılan bir araç ilk defa ola rak aydan başka bir gezegene çarp maktadır. Seçim kanunu (Baştarafı 1 inci Sayfada) mamıştır. CHP liler muhtemelen bu hususta bir usul meselesi ortaya atacaklardır. Muhalefet Af ve Seçim Kanun tasansı karşısında muhalefet partilerı • nin bir cephe halinde hareket etmesi görüşü kuvvet kazanmaktadır. Muhalefet partilerine mensup yörheticiler, Seçim ve Af Kanunu tasarılarınm muhalefeti bir araya getirdiğini belirtmişlerdir. Ancak bilhassa CHP ve MP yetkililerı «bir muhalefet cephesi» deyiminden muhalefetin h»r bakımdan birleştiği anlamını çıKarmamak gerektiğini bildirmişlerdir. Aynı yetkililer ve muhalefet partilerine mensup milletvekilleıi Af ve Seçim Kanunu tasarıları karşısında muhalefetin aynı görüsleri savunacağı dikkatini çekmişlerdir. KVLA GREVÎ SONA ERDİ YTP nin tutumu öte yandan, dün toplanan YTP grupunda, Seçim ve Af Kanun larına karşı takınılacak tjvır gbz den geçırilmiş «her iki kanun tasarısına karşı bir tutum göste • rılmesi» kararı alınmıştır. istifa etti Yaralama olayı cinayet oldu Muhalefetin taktiği Kulıste hehrtildiğine göre, Mecliste Seçim Kanunu ve Af Kanun tasarıları görüşüiürkea muhalefet, bu tasarıları geçirmemek, hiç olmazsa geri bırakmak için elinden gelen ve t ü züğün imkân verdiği bütün yolları kullanacaktır. Dr. Eliz Hazneciyan'ın cenazosi kaldırıldı Çeşitli iddialar Muhalefet çevrelerinde dün, bilhassa Seçim Kanunu uzerınde durulmuş ve AP nin bu kanunla «Anayasayı değişlırmek ısteğı, tek amacının Senato seçımleri olmadığı, kanun çıl^tığı takdtrâe, AP nift yeniden AılletVekfli seçımlerırîe gidebileceğı» iddia edilmiştir. CHP SENATO GRUPU CHP Senato grupu da dün toplanmış ve Seçim Kanunu ta&arısı üzerinde görüşmeler yapmıstır. Gorüşmeler sırasında tasarı Senatoya geldiği takdirde gereKli mücadel«nin yapılması belirtilmis ve bu konuda karara varılmıştır. TESEKKÜR B Af tasarısımn altıııda ilgi çekici serhler var Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Af kanunu tasansı dün basılarak milletvekillerine dağıtılmıştır. Tasarıda, Adalet Komisyonu ra porunun altına muhalefet şerhleri de eklenmiştir. AP. ü Celâl Kıhç, şu sekilde bir muhalefet şerhi vermiştir: «Celâl Bayar'm Senatoya girememesi hakkmdaki kayda, Reşat Akşemsettinoğla ve ZeH Erataman haklanndaki istisnaî kayda muhalifim.» VTD milletvekiU Ali Karahan 4 maddelik bir muhalefet şerhi verraiş ve bazı fikir suçlannın af dışında buakümasmı tenkid etmiştir. Karahan, Bayar ile ilgili olarak şu hususlan belirtmiştir: «Celâl Bayar, bugüne kadarki hareketleriyle, 27 Mayıs devriminin meşTUİyetini kabu] etmemiştir. Devrtm sonrası teşekkül eden Anayasa nizamınm ve onun getir diği müesseseleri tanınıadığını af istememek, rapor almamak gibi dlrenişleriyle bn inat ve inanışında sebat ettiğini göstermektedir. 27 Mayıs devrimiyle vücut bulan bir Meclisin mevcndiyetine gölge düşürücü hareketleriyle af istemi yen ve meşruiyetine inanmadığı bir Meclisten, onnn affına dair bir karann çıkmasına keza bu sebeple muhalifim^ PÜpmilletvekili Peyzi Kalfagü V l l r de 6 maddelik muhalefet şerhinde özetle şu görüşü ön görmektedir: «Demokrat Partl devrini temiıe çıkarmıs, böylece 27 Mayıs devrimini red ve inkâra gitmiş bulunnyoruz. Acıma ve adalet temin etme his ve arzulariyle hazineden dört bnçnk mil.von lira civarmda krv sıya harcanan örtülü ödenekten zimmet. ihtilâs. irtikâp, rfişvet suç ve cezalanna, döviz ve her türlfi kaçakçılık cezaianndan vergi cezalanna kadar affi çenişletmiş ve bugüne kadar hassasiyetle memnr ve milletvekilliğine mânl ballerden gördüğü muz suçlan da artık hafife almak suretiyle bunlann mübah addedilebilecefini kabn' ve cemiyetimizi temelinden sarsma yoluna girmiş bulunnyoruz. Ve doknnalmazlıklarnnn kaldınlması maksadiyle 8.M.M. ye intikal etmiş ve senatör ve milletvehülerinin suçlannı da affrn kap samı içine alan bu tasan A.P. nta kendi mensupları lehinde püvendifci oy çoğnnlnğu ile hükme varacak bir siyasi teşekkül olarak siyasi tarihimizde İlk defa kendi kendinl affetme tatbikatının cereğince bir yasama organı olarak daima rösterilecektirjt ANTIDOT AMİNOSEDİL FORT İlâncılık: 1758/^215 durduruldu İstanbul Limanının tamamen yanma tehlikesi atlattığı olayın çıkmasına sebep olan ve Dolmabahçe önlerinde çarpıştıktan sonra kaçan Rus gemüerinin yoldan geri çevrilmesi için Liman Dairesi tarafından Çanakkaleye talimat verilmiştir. Aynca, Rus gemilerinin pesinden Donanmaya ait bir araç hareket etmiştir. Saat 3 de Rus gemilerinin Silivri açıklarınd» duıdurulduju OfeMllltl SAYIN Kan DOKTOR VE ECZACILARA yapıcı v» Karaciğer protektörü FOLEPAR SIROP Karaciğer hülâsası, B grupu vitaminleri Bakır Mangan. Acide Folik ve Methionin Bol miktarda piyasaya arzedilmlştir. OMA Lâborarnvan Tel: 44 36 05 tUncıbk: 1T48/2M4 HU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog