Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

*AHtFE ALTI ~5 Mart 1966 CUMHURÎYET Muhalefet savcı gibi idi., Kemal Aydar bfitçe tasansmm üzerinde pertl son konuşmalan pazar günü yaptılar. Pazar olmasma rağmen Meclis i e gün ciddî bir bava içindeydi. Salon milletvekilleri İle, Iocalar dinleyicilerle doln idi. Muhalefet partileri sozcüleri sıra ile kürsüye gelip konuştukça lktidann tepesinde şim$ekler çakıyor, büyük ithamlar birbirinl kovalıyordu. Bn förünüşü ile Meclis bir fornmu andınyordu. Feyzioğlu sözü alıyor, vnruyor, vnruyor, *uruyor, arkasmdan Alican kürsüye çıkıyor, bir yönünden o gagalryor, söz sırası Bölükbaşına, ondan Aybar'a ve Türkeş'e geldikçe Demirerin üç aylık tutumu, boks ringindeki anrrenman torbası gibi dövüldükçe dövülüyordu. O günün muhasebesi ve anlanu şudur: î î ç aylık AP iktidan, bu süre içindeki turtunu |Jve tasarruflaıiyle bütün muhalefet partilerinin bir hücum hedefi haline gelmiştir. Iktidar, bn muhalefet kadrosunun teşkil ettiği ve milletin büyük bir kısmmm düşüncesini aksettiren bir görüş açısı içinde, tutumundan dolayı itham edilmiştiı. Pazar günü muhalefet partileri Mecliste âdeta birer savcı idiler ve ithamlan aşağı yukan aynı noktalarda toplanmıştı. Muhalefet öncelikle rejim meselesi üzerinde söylenenlerde birleşmiş, endiselerde ortaklık göstermiş, «İktidann tuturaunun rejüni tehlikeye düşürecek istikamett» yol aldığını» beraberce soylemiştir. , S ddialar Anayasa karşısında baa tasarruflarm | mahiyetinin ölçülmesi şeklinde ortaya konulmuj ve beş partinin ortak teşhisi ile iktidar bu ta•arruflarından kötü not almıştır. Muhalefetin iktidara katılmadığı bir nokta da, ekonomik anlayış ve uygulamada belirmiştir. Muhalefet partilerinden hiç biri, İktidann «özel sektöre ağırlık veren, yabancı sermaye ile takviyeli ekonomik kalkınma» anlayışına ortak çıkmamıştır. Üç ay sonunda hazin bir görünüş... Osler ve ikili anlaşmalar üzerine konuşmolar DERLEYEN : Orhan DURU akan Topaloğlu Washington'da yapılan toplantı nflHeer «flahlann naml ve na zaman kııllanılacağı konnsunda idi. Bn arkadaslanmmn gfisterdlkleri endlşelere benzer endişeleri gidermek için vapılmıg bir toplantıdn. Nermin Neftçi (CHP) Netice ne oldu? Bakan Topaloğlu Neticeyi »öyliyemiyeceğim hanımefendl, Devtet •rnıbr. (AP •valarmdan alkışlar). *** Bakan Topaloğlu (CHP sOzcUsü Mustafa Ok"un konuşmasma cevap olarak) CHP, NATO ittifakına taraftar değil midir? NATO kaiı, hangisinde Türk kuYunus Koçak (TTP) dan çıkmak mı istemekte mandan var orasmı söyleKaradenizde bir Amerikan dir? Türkiye efkârı umumiyeceğün. (AP den püliiş uçağı düşmüştü. Bu uçak miyesi bnnn öğrenmek ismeler). Türkiyeden kalkmıştır. Tür ter. (AP den alkışlar). Yunus Koçak (TtP) kiyeyl tehlikeye atabüir. Kenan Esengin (CHP) Tuslog npreye bağlı? Bu uçak nereden fcnHrmia. Bakan önemli bir konuda Bakan Topaloğlu A tır? demagoji yaptı. Kendisine merikaya bağlı. Bakan Topaloğlu Usormak isterim, NATO an Yunus Koçak (TTP) çak açık deniılere düşlaşmasının düzgün IşlediğiJussmat nereye bağlı? müştür. Sovyet topraklanne kani midir? Aksayan ta Topaloğlu Amerikaya na düşmemiştir. Nereden raflan düzeltmeye aztmll bağlı. kalkmıştır? Bu memlekemidir? tin emniyetl ve ihtiyaçlan Bakan Topaloğlu Ben, bakımından burada bunu Bakan Topaloğlu (Eli büyük bir siyasî teşekkül söyleyemiyeceğüni bildirini beline dayıyarak) Daha olan CHP nin NATO hakvar mı? Söyle bakalım. rim. kuıda fikrini açıklamasmda fayda gördüm. Demago ji yapmadım. CHP ye hizmet etmek istedim. Herkesin kafasmds istifham Tardır. *** 2 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten B Çinin zaferi Londra, 1 (a.a) Kantonlnların Sukiyang mevkünı bomlardıman etmeğe basladıklan ^ ıaber alınmıstır. = = Şanghayı bimaye eden, SnŞa^ ^ Van Kang, kıtaatının Şangha= yın 28 mil garbı cennbisindeki S S Snnkiyang yakınlannda bir deZZZ fa daha raağlup olduklan bil dirilmektedir. ^= ~~ Darülbedayi hey'eti ramaz«n*t Tepebaşında temsiüer verecek ve Rusyada sinema isiyle meşgulken Istanbula gelen Brtuğrul Muhsin bey Darülbedayi» girerek rejisörlük vazifesinl ieruhte etmiştir. Mesai saatleıi Resmî Dairelerde sabmhleytn •aat 9^ dan bire ve öğleden son ra bir bnçuktan mkşam beşe kadar icrayi faaliyet etmesi tamlmen teblif edilmiştir. [ KORİ = «Davuldan ilhamlar» Davulla zurnanm men edilmesi üzerine ramazanda «Davuldan İlhamlar» sütunu muharriri Agâh tzzet Beye sorulmuj kendisi şu cevabı vermis. «Agustosta snya girsem balta kesmez bnz olnrji «Biri bana şeker verse alır almaz tnz olnrj» kafiyelerini dondurma kutusundaki buzla tuz gibi gerçi birleşti ama ben çalgılı kahve davulundan değil sahur davulundan ilham alıyorum. Sahur davulu ile yasaklanmamıştır. Bakan Topaloğlu Bu tesisler Türk topraklandır? Milli Savunma Bakanı olarak ben ve Genelkurmay Başkanı istediğl zaman girer. Bir milletvekili Evet, kabve içmeğe... *** Yunus Koçak (TİP) Bu üslerden hangisinde, Amerikaiı, hangisinde Türk kumandan vardır? Hangisi Pentagon'a, hangisi NATO'ya bağlıdır? Bakan Topaloğlu NATO'ya bağlı olanı var. Amerikayla olanı var. Türk kumandanı olan var, Ame rikalı kumandanı olan var. Yalnız hangisinde Ameri " İNSTİTUTİV AGREEMENT,, 6 KENAN ESENGİN: «Bakan'a sormak isterim. Acaba bu hali Ue NATO'nun iyi işlediğine kani midirler?» eçen hafta içinde Millî Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu «İkili anlaşmalar ve üsler konusunda> yer yer kaçamak olmakla beraber, şimdiye kadar bu konuda verilen demeçler yanında en geniş açıklamayı yaptı. Mesele daha önce de ortaya atılmış, ama verilen cevaplar «İkili anlaş,malar NATO anlaşmalandır, üsler Türkiyenin mülkiyetindedir.» denilmekten oteye geçilmemıştı. Kaç çeşit anlaşma var? Bakanın konuşmasından anlaşıldığına göre dört çeşit anlaşma bulunmaktadır. Bunlar şöyle ııralanmaktadır: 0 NATO anlaşması (Ana anlaşma), Q NATO anlaşması ışığında idarî, malî jümrük anlaşmaları, 0 Askerî anlaşmalar, O Amerika ile hurda anlaşması. jjçjij v e y Q çQ\ç taraflı anlaşmalar akan konuşmasında ayrıca NATO anlaşmasımn NATO üyeleri ülkeler arasında ikili ya da çok taraflı anlaşmalar imzalanabilmesine fırsat verdiğini belirtti, bu arada NATO anlaşması ışığında im zalanmış, askerî karargâblar, vergi mnafiyeti, gümrük mnafiyeti anlaşmaları gibi anlaşmalar bu lunduğunu ve bütün «ba anlasmaların Büyük Millet Meclisinin onayından geçmiş oldnğunu» bildirdi. SSS SS SS SS FIKRET OTYAM ~~~ ^S SSS 5S ~ S5 İ1 bütçesinin kabulünden sonra Başbakan Demirel kürsü SI ye geldi, önceden yazdığı kısa konuşmasını okudu ve sözla ~ rini şöyle bağladı: «1966 bütçesinin mamur ve müreffeh Türkiye idealimize, memleke ^ = timizi ve milletimizi daha çok yaklaştırmasını ve Cenabı Hak'kın, Türkiye'nin hizmetinde bulunanlara yardımcı ohnasım temenni ede = rim.» Cânı yürekten «amiin...» diyoruz. Ne var M, otobüslerde bile asüı bir söz var : «Allah'ın dediği olur!» Bu haksız lşi de CHP tstanbul Millî Savunma bütçesi milletvekili Reşıt Ülker'e yapmışız. Parlamentoda bulunan ı bütçe görüşmeleri, dört CHP miUetveküinln birisi komisyondan başlaReşit Ülker idi. Pakat milletveyıp sonuna kadar, gakılinin adı telefon anlaşmazhğmyet elektrikli bava içinde geçti, daa Pethi olmuş.. Peki soyadı? kavgalar, dövüşler, küfıirler eğer O da Dülgerl Yanl Beşit Ülker rakama vurulsa, bütçe adeta 40 ile hiç mi hiç Ogisi yok. Hem bu milyara falan çıkardı. Bir bütçe telefon anlaşmazhğı yanlışhğınhariç, Milli Savunma bütçesi... O dan, hem de müsaadesiz ad ve gün Millet Meclisinde çıt yoktu. soyadı değiştirmemizden dolayı Sinek uçsa kanadımn sesi duyuözür dileriz. lurdu! Duşünün Hamido'nun bile homurtusunu duymuyordunuz! Diğerlerine gelince.. Bütün Par Zira grup yöneticileri O'nu korilâmento o gece de oradaydı. Yadora «tebdil hava» ya göndermışnı eski yerinde duruyordu. Şimlerdi! İyi ki, TİP'li birkaç üye Ba di herkes rahat etsin.. kana soru yöneltti de Ahmet Topaloğlu bu ciddî havayı bozdu... İyi ki gelmiş... Acaba doğru mu? îstihbaratımıza nazaran şehrimizdeki lngiliz sefareti memurlarından Kapiten Klarmen !»• tanbuldaki beyaz Ruslardan Çinde muharebe eden tngiliz Ordusuna gönüllü kaydetmektedir. Alman gönüllülerden altışar ay hizmet edeceklerine dair teminat da istemekte imis. tngilizler kendilerine ayda 18 tngiliz lirası maas vermektedirler. Bunlar Selânik tariki ile Çina •evk edileceklerdir. AMiiiN... Sahne hayatımız Anadolu turnesinden dönen B TRT için eski, yeni bakan tartışması illet Meclisinde Turizm ve Tanıtma BakanUğı bütçesi görüşülürken ağırlık noktası TJÎ.T. konusu idi. C.H.P. Grupu adına konuşan Ali thsan Göğüş, hükümetin T.R.T. hakkındakl ithamlariyle llgül olarak şöyle bir soru attı ortaya: MECLIS'in Bucağı Mill! Savunma bütçesi de kabul edildikten sonra orduya bağlılık önergeleri yağdı.. Aman ne hamasl bir hava taşıyordu bu önergeler. Eminim, paşalann bile gözleri vaşannıştır. Hele AP li Ateşoğlu"nun hani lise öğrencilerinin ellerine «ümmetçiyiz» diye levhalar verip Cumhuriyet bayramında caddelerde dolaştıran öğretmen ki pek hamasl İdi. Altay'lardan çıkıp, Horasan'dan geçip, Macar oialannda at koşturup, ok attîrıp, Mohaç ovasında da çadırlar kurduran bir önergeydi. Askerî taşıtların yağa ihtiyacı kalmadı sanırun. Epey stok yapıldı da... CHP i nin eski Edirne milletvekili Süleyman Bilgen'e rastladım koridor da. özlemişiz bu sevtmll avukatı. Hal hatır sorduktan sonra niçin geldiğini öğrenmek istedim. «Valla» dedi SUleyman Bilgen, «Edirnedeydim. Senin yazını okudum, tamam dedim. bizimldler bitkisel hayata girmişler.. An kara'ya gideyim de şnnlarm bir çcki düzen vereyim..» Sonra o meşhur kahkahalarından birinl atıp uzaklaştL kirli. mânasına İH aBx. 8 İki «eyi birbirinden hafifçe uzaklajtırmalc 9 Ileri tarafımızdaki yön, karanlık talondaki hayal tiyatroıu. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Bir çeşit akciğer hastalıgt (tıp terimi). 2 <Kar$xsındakinl gevezelikle ijinde alakoyan» mânasına İki soz. 3 Herket onunla anılır v« bulunur, lnsanları ve hayvanlan ölüme sürüleyen ilâçlı madde. 4 Eski Bulgar prenslerinden btrinln ftdı, rutubet alan demirin tuttuğu. 5 «Etrafı su İle çevrili kara parcasının kıyısı» anlamına iki soz. C Teneke yapıjtırmakta kullanüan madSOLDAN SAĞA: de, fan (öhret v« 1 Büyük jehirlerde bunların tahün. 7 «Beyaz dldl yoluna gidılerek trafik lsi durenktekl kemllc »ene konuluyor (çogul). 2 tÇok özü» karsıhgı iki güzel yapıaln ve güç ele geçirilen bir söz, bir hayvaçeşit İngiüz pastası» anlamına İki nın bağırtısı. S •oz. 3 Bir seyden blkmış olanların Tersi bir Fran çıkardıkJarı seslerden. kadın papas. sız erkeğtnin a4 «Geçmis hayatl yan karar.lık» Dünlrt) bnimacaniD dıdır (aslı gibi mânasına iki soz. 5 «Modern mi haJledilmij gekli değU soylendijl <afir kabul etme binası sefi» karşılığı gibi yazılmıştır). komşu bir devletin İki söz. 6 Tufan sırasmda gemisinl başkenü. 9 Yeni bir seyi buluı kurtaran Peygamber. 7 cKöpeğl mariieti, «baj» ın yarıst. M Asıl ikili anlaşmalar opaloğlu asıl ikili an laşmaların Askerî an laşmalar bölümünde sayılabilecek olan Askerî kolayhk, Hava Teknik ve Muhabere Teknik anlaşmaları ile bunlarm uygu Dengi dengine.., i Cevad Odyakmaz, Aet Partisıne geçti. Aynı gün 1966 yılı but çesinin oylanması sırasında da bütçeye «evet» dedi. Politikadır, olur. Bir tarafa «geçmiş olsun» diğer tarafa da «uğurlar olsun!..» Tabiî böyle olacak. Zira İki taraf için büyük kazançtır... Dış Politika ve TRT « Saym Turizm ve Tanıtma Bakanı, son günlerde TJI.T. yi ve Genel Müdürünü sık sık iki suçla itham etmektedir: Kamu düzenini bozmak ve devletin dış politika sağlamlığım bozucu yaymd» bulunmak. Devletin dış politikasının sağlamlığım ihlâl etmek ve kamu düzeni gereklerini bozmak, yürürlükteld' kanun gereğince, Bakanlar Kurulunun bir kararname ile T.R.T. Genel Müdürünü görevinden alması için yeterli sebeplcrdir. Bu konuda, Bakanlar Kurulu tek başıaltmda tutmak isteğidir.» na hareket etmek imkâmna saBakanın cevabı hiptir. Bakanlar Kuruln bu bakımdan daha önce sadece T.R.T. akan Kürşat ise kavgalı bir Yönetim Kurulunun sırf istişaoturumdan sonra gece yarırî olabilecek mütalâasmı almaksına doğru yaptığı konuşma1» yükümlüdür. Oysa ki, Turizm sında, bu konuya değinmiş, dış ve Tanıtma Bakanı, T.R.T. yi sık yaymlarla ilgilı bir servis kurulsık kamu düzenini ve devletin dış duğunu, bu serviste dış politika politikasının sağlamlığını bozhaberlerinin izlendiğini, daha makla suçlamaktadır. Böyle bir sonra gereğintn yapüacağını söydurum varsa, kamu düzenini ve ledi ve şbyle konuştu: dış politikanın sağlamlığmı ko« T.R.T. nin yayınlan dış p o rumak Bakanlar Kurulunun gölitikamızın genel gidişine aykınrevidir. Bakanlar Kurulu, Saym dır. C.HJ». ve T.tJ». i tutan yaTurizm ve Tanıtma Bakanımn bu yınlar yaptığı bir gerçektir. Hü> fikirleri ile mutabık değilse, Sakümet programmda belirtildiği ym Başbakanm, Saym Turizm ve gibi buna bir son vennek gereTanıtma Bakanından kabineyi kir. Yakında bn kürsüye geleceterketmesini istemesi gereklidir. ğiz ve meseleleri enine boyuna Aksine, Bakanlar Kurulu da Tumüzakere edeceğiz. İktidanmızm rizm ve Tanıtma Bakanı ile ay T.R.T. yi tehdit ve baskı altmda nı fikirde ise ve buna rağmen T. tuttuğu ithamını reddederiz. Ge^ E.T. Genel Müdürünün görevden tireceğimiz kanunda bunun en ualınması için işlemde bulunmufak bir işaretini bulamıyacaksıyorsa, hükümetin tamamı vazinız. Bir partizanlık yapmıyacağu fesini yerine getirmiyor demekama TJC.T. de buldugumuz mütir. Gerçek olan, bütün bir iktiesses partizanlığın kökünü kandann TJI.T. yi tehdit ve baskı yacağız.» Önergenin yeterliği lt Abdülbaki Aydoğan, itçe süresince devamlı olarak verilegelmekte olan yeterlik önergelerinden birisınin aleyhinde söz aldı. Gerekçeleruıi sıraladıktan sonra şöyle dedi: «önergenin yeterliği kâfi değildir.» T ARKON SUNAR SPOR ve SERGİ SARAYINDA 4 6 7 8 Mart Mart Mart Mart Cuma Pazar Pazartesi Salı Saat 18 ve 21d« ŞAHANE KADROSU ÎLE CUMHURİYETİ Neler yapmışım? eçen hafta pazar günü, «Tek mi, çift mi?» başlıklı bir Mechs notu yazdık. Bütçeyi izleyen AP'lilerin adlarını açıkladık. Ertesi gün bumumuzdan geldi tabü. Gazeteyi okuyan milletvekillerinin eşlerl meğer evlerde kı yamet kopartmışlar. (Evden Mec lise diye çıkıyorsun, Meclise gitmiyorsun, neredesin) gibilerine!. Ne cevap aldıklarmı tabil bilemem. Bu yetmezmiş gibi Bayan milletvekillerinin eşleri de aynı soruyu yöneltmişler mi? Ayıkla pirincin taşmı!. G 70 KİŞİLİK B SOVYET GÜRCÜSTAN Piyade kalırsa illi Savunma Bakanlığı bütçesi. Millet Partisi Grupu adına Hüseyin Ataman Paşa konuşuyor. Sözlerine «Allah bizi bir üçüncü cihan harbi felâketinden korusun.» diyerek başlıyor, atom bombası ve atom tehlikesi hakkında şunlan söylüyor: «Atom, netice itibariyle binlerce defa büyütülmüş bir toptan başka bir şey de ğildir. Esas neticeyi piyade alacaktır.» Ve milletvekilleri arasında bir ses: M KAFKASYA GÜRCÜSTAN HALK OYU^fLARI BALESi Biletler : ATLAS Sinemasında SPOR ve SERGİ SARAYINDA AHMET TOPALOĞLU lama anlaşmaları olduğu nu söyledikten sonra bu anlaşmaların 23 Haziran 1945 de Bakanlar Kurulu karariyle imzalandığını, Meclisten geçirilmediğim bildirdi. Bu çeşit anlaşmaların Meclisten geçme sini temin amacıyla Türkiye Işçi Partisinin Anayasa Mahkemesinde açtığı dâvanın bu mahkeme tarafından 24 Aralık 1965 tarihınde reddedildiğini sözlerine ekledi T* öıetle şöjle konuştu: «Bu gibi karsrlsnn Ba kanlar Kurulunca imzalanması Nahkemece Anayas»y» aykın bolunsaydı, bu »nlaşmalar buraya gelip muayyen maksatlar için knllamlabilirdi. Anayasa Mahkemesi bu anlaş malan (Institnt Agreement) olarak devlet sırn olarak mütalâa etmiştir.» Nerede • Ne zaman • Ne var (Oskfldar) (30 03 9» 16OS v* 21.13 te) «Evdeki AYSÜ (Karagümıük 31 I» 17) cTENEK£» carsamba bano Pazar» (Cumarted. Pazaı Her gun 18.15, pazartesi Bitlrimin Askı (P. Par). Kleopatra (E. Taylor). 16.15 ve S1J5 te). 18.15 ve ai.30. RENK: (21 15 » ' Sflıtrll Vno BAKIRKÖY Tiyatrosu (Altan tSTANBUL rtYATBOSTJ: « 3 SEIOĞLU (R. Turkçe). Karmdaa) A$k Budalası bamra) (44 23 36» Şeytan İTIYATROLAR ATLAS: (44 08 35) Kanlı MARMAHA: (22 38 M) 3 Kah(komedj) Saşkın Diktatör BUHUD Nereslnde (Komedi > raman Çavu« (Renkli). Meydau (R. Ing.) pazartesi hariç her gece 21.13 pazartesi hariç heı gece 21. EMEK: (44 84 39) Elmacı Ka YENİ: (Şenzadebası) (22 5891) AKSABAT KOCOK OPEBA: pazar 15 te. çarşamba, eumartesi, pazar dın (G. Ford). Kleopatra (E. Taylor). (Tevhlt BUg* . Vahl ö z va 8ULVAB TtYATROSTJ: (Azll 15 te Basmacı • Kenan Büke. KARACA (M 54 03): Oballl FITAŞ: (49 01 06) Kteopatra TINAZTEPE (Bafarköy) : «rkadajUn) (215722) 00077 Azml Kont (Ahretten sevgl(21 48 92) Kart Horoz (Ko Karakolu (Pazartesi hariç; Kleopatra (X. Taylor). (E. Taylor). lerle) pasoictd 18 d* fa«r medi) pazartesi hario beı heı gece 21.30) Cumartest, GÜKEL: (47 03 M) Tehlikeli gece 21.15. gece 2L13, çarjamba, cupazar 18 Cumartesl matlne,. Adımlar (E. Hun). K A D I K Ö Y marteat pazar 16.13 ve 21.15 cuma suare tenzllstlı NEJAT 0YGUK VI ARKAKERVAX: (4S 04 23) Saru CEP: (38 06 82) Sonsuz Ma DA5LARI: Kır Atım» Blneyiro de KENT OY UMUUU&BJ <OurmeQ Lâyık Değilim (T. Şoray). itYATROSD 1 cera (R. Turkçe). Tiyatrosu (44 3e 63) PEMBE Yar Yoluna Gideyim. Heı OORMKH DÜNYA Sineması: Kleopatra ÇELIKTAŞ: Fantoma H i n » (44 97 3«) «CengU Hanın KADIN • oazartesl 18 *e «ün 18, ptBartefd 31J5 d*. (E. Taylor). Blsiklett» (Komedi) pazartesi 21.15 carsamb» barlc oer lar Kırall (Renkli). hariç her gün 21.15 çarşamKONAK: (48 X 0«) Sihirli KADIKÖY: (36 49 24) guna AKSAHAY HALK Tiyatroıu aksam 18. de Avnl OüilcU Top. (212119) ba, eumartesi, pazar 15 de. KÜÇÜK SAHNK: Olvi Draz Vazo (R.T.). rık Kız (D. Kerr). cKTRMTZI riNEHLER» Heı Her LÂLE: (44 35 95) Siyah Gö« EFES: (36 35 84) Y«ylâl*r gece 21J5 ta çarşarnb» cu FATİH TİYATROSU: «ÇU gun Tiyatrosu (49 56 52) cHA21, pazar 15.30 da Ho BABAÜ ler (F. Hakan). SLNIT1» (pamartesl vt pazat 16.15 de. Kartalı (E. Sommer). zartesi barlç) beı güo ı» ve MEVENT: (63 55 39) Slyah AKENA: (49 84 19) SARKIC1 GEN AR: «Ah Bİ2 Eşekler. SEKS: (36 01 12) Kurt Kani Jl.İS de SJZ (Salı hariç, her «ÜD 18 pazartesi harto nergüD 21JS Gözler (F. Hakan). (R. İng.). (Suarede) Kl»orîYATKOSU. (ba v* 2 U 5 te). LÜKS: (44 03 80) Hac vt Kâcarsamba 18 va 21.13. cu ORALOĞLU Olüioğlu) 49 49 35 patra (E. Taylor). te ve AJev AZAK TİYATROSU: (22 02 46) martesL pazat 15 ve 21.15 be (Dokümanter). ÇOCUKIAB VB BOYÜKLER SÜREYYA: (36 06 82) Yenk«Gönfl] Clku • Gazanter öz GÜLRİZ SDBOBJ ENGİN SAHAY: (44 16 5S) Gençler cisinin Aşkı (F. Akın). IOTUDI <alı t r a 18 can. «Ceza Kanmnu (Heı CEZZAR TOPI.rjI.DOD: ts samba sumartesl a oaraıearıa Egleniyor .(Eenkli). SINEMA 63: Sayfiyed» Seyageca 21.15 ta va carsamba tanbul Tivstrosu (44 22 36) persembe 21J0 K1RAUN hat (J. Stevart). HÜYA: (44 84 39) 3 Kahrammn KISBAÖİ Salı aıııı» il H .O Çavuslar (Benkli) carşamba lt' *e 21İ0 oeıSITE: (47 77 62) Kleopatr» tembt 18 eumartesi oazar (H. Burton). 18 <n İ130 (Devlet Demtryoüan Baydarpagaı SAN: (48 87 92) 7 Cengaver köy, Yeni. rEPEBA§] rrsrATRosu H 04 75). Sirkecl: 27 00 50), Danbyol(R. İng.). BEYOĞLU: Tokgöl, Itır, Ege. (44 21 57) «Kahvede Senları: (49 18 90) (TıtU günleri: M 02 07) TAN: (PangaJtı) (48 VI 43) lik Vam. pazar, pazartesi, EMİNÖNÜ: Esnaf, Kmek, Süreyya Şehiı Haüan: M O S3), TOrk Hava Özgen, Yemîs, Divan. çarşamba. cuma 21. pazar Kanlı Meydan (R.T.). Youan BUet Satifi: 44 47 00) (Danıs15 30 da). EYÜP: Başar, Merkez, Omit. Sağlık. YENİ ATLAS: (48 65 02 Slma: 44 02 96). ( H a n Alanı: 73 82 «• $EHİR OPERASI: Don PasFATİH: Birgül, Sofular, Cumhuriyet, yah Gözler (F. Hakan). 75 84 40) bkyardıa Hastanasetl: guale (Salı, Dersembe. euAkın, Kocamustafapa^a, Fazilet. (49 30 00) Numtma Bastananesl: YENt tjna.mc (44 43 fj) martesi 21.15). GALATA: Sema. (36 05 65) Gureba (21 85 00), Hasek) Kleopatra (E. Tıylor). L'SKÜDAH rtYATKOSUNDA GAZİOSMANPA5A: Teni Halk. (21 28 80) tşçj • Samaty» (31 63 50) YTLDI2: (Bestktaa) (47 83 42) Heı gun 21 pazar 1S.30 da KADIKÖY: Büyük, Altıyo Bayer, Belediye Santralı m 45 (0), Beledlye Romada 2 Hafta (K. Dougcis CATIDAKJ ÇATLK Can, Kalarni". Cafer Çağatay. Zatnta MOdOrtugO (33 f l « ) . UMeo iLMACl GÛZIOJ! (CarsaınDa las). KASIMPAŞA: Dereboyu. rolojl (73 88 84) Trafik (fkftyet 44 16 67 14.30 oazu il de) tstanbu) ttfatyol (21 42 S2> SARTYEH: Met«, Yenlköy. ÎSTANBDL (fENt ItVATHÜ 144 04 08) 3İŞLİ: Harbiye, Isık, Mithatpasa, AAEMDAR: (22 36 83) KaNÖBETÇİ ECZANELER Pazartesi Persembe Cuma, HUseyin K&mll, Mecidiyeköy. sımpasalı Recep (Y. Güney). 17.30 da «Oppenheimer». BAKIRKÖY: Canar, Tefdlkör İsUayon. ÜSKÜDAK: ömer Kenan, Çiçekçi, KULÜP: (22 71 83) Son Darbn ZEVTtNBURNü nyatronj Aydın. (G. Araoy). Resdaobsjx. Her gün 21 de «8 Kadın». BULVAR: (21 35 7B) Sly»h MtTTA»; flta. yTİMBUAHÜ! TanL O«ıl«r (T. HmkaB). SINEMALAR İSTANBUL BELEDİYESİ ŞLHİR TİTATBOLARI TEPEBAŞI TİYATROSUNDA Bu Akşamdan İtibaren Çarşamba Cuma Pazar Pazartesi 21 d« Pazar 15.30 da Sabahattin Kudret Aksal'ın *2SL ^ ATAMAN Basınla ilişkiler ve AP dalet Partisi Grupu çoğunlukla basınla ilişkilerden şikâyetçi. Bizim görüşlerimiz basında yer almıyor, basın tek tarafh CJîJ". nin görüşlerini yansıtıyor, her şeyi C.H. P. lilerle görüştükten sonra yazıyorlar, diyorlar. Bunun nedenini ds araştırmıslar. Mecliste gazetecilerin bulunduğu Basın Bürosunun kapısı C.H.P. lilerin oturduğu koridora açılıyor. Böylece, AJ?. lilere göre, gazsteciler en çok C.H.P. üleri görüyorlar karşı deşim, bu korilannda. A J . liler dorun kahvecisi le görüşemiyor bile C.H.P. U. İki saattir oturular. Şimdi bir ka yorum bana hârar almışlar A.P. lâ bakmıyorlarj» liler: Her gün el Sandıktan U kadar A.P. li, çıkanlar CflJ. lilerin bu lunduğu koridora «Biz sandıktan gelecek v* orada çıkıp buraya gelgazeteciler üzerinde etld sağlaBaşbakan mays çalısacakSüleyman lar. Oemirel (Saym Demirgün bunun llk el'in Mecliste büt uygulamasını ya çenln tUmil üzepan bir AJ». 11, rlndeki »örüşme bir gazetectye lerde yaptığı ce07le dert yanıkonusmayorâu: «Yahu kar A KAHVEDE SENLİK VAR (Basın 9189/2219) Usler işgâl değil aha sonra Bakan söy le devam etti: «Şnnn açıkça ifade edeyim ki, bn ikili anlasmalara göre knrulmus üslerin hiçbiri işgal değildir. Bunlar Türk topraklarıdır. Bunlar tesistir, Mülkiyet Türkiye Cmnhnriyetine aittir. NATO anlaşmasının üçüncü maddesi ittifakın kuvvetlenmesi için flyeler ikili anlaşmalar yapabilir der. Türkiye de böyle anlaşmalar yapmıstır. Bizim cananımızda hiç yapılmamıstır. Bunlar dan milli menfaatlerimize nynuyanlsr dflıeltllecekitr. Genel Knrmay ve Dışişıeıi bnnun flıerinde çalışmaktadır. Bn anlaşmaların hiç birigi biıim İ S g •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I IRTÎBAT E. C A. BÜROMUZ olarak değiştirilecektir. D ! Telefon Numaraları 5 Mart 1966 tarihinden itibaren 49 04 51 (İki hat) E.C.A. PRES DÖKÜM SANAYlI A.Ş. ••«••••••••••••••••••••••••••••••••• Reklâmcılık 907/2196 Bankamız ihtiyacı olarak 10 ton NEFT almacaktır. Son teklif verme tarihi 15/3'1966 olup şartnamesl Malzeme Müdürlüğü veznesinde mevcuttur. Dosya No: 1060 DENIZGILIK BANKASI T.A.O. DAN:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog