Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CDMHURÎTET 2 Mart 1966 SAHİFE BEŞ 16 yaşındaki genci delik deşik edip öldürdükten sonra *v*^ tstanbulun elektrik karşılamak Sinemadaki cinayette kullanılan sn( ftletleVi balta, bıçak ve keser ihtiyacını için tek ümit ve kaynak 5 ncekl gece Kasımpaşa Yavuz Sıneması iç salonunda 16 yaşındaki sabıkalı yankesiciyi bıçakla delik deşik edıp tblduren, cınayetten sonra da sınema kapılannı balta ile kınp kaçan Şaban Demirbüken, ikinci bır cınayet ışlıyeceği sırada vakalanmıştır. inemada «Kasımp&şaü» fllmlni seyrederken onune atılan bır şişeden cinnet getiren Şaban Demırbuken, Fıkrı ŞenyuzM delık deşik etmlştir Yamnda bulunan annesı Memnuneyi merdıvenlerden ıten kaatıl, kapalı bulunan arka kapıyı, yanında taşıdıgı balta ıle kırmış, smema halkını: «Hepınizi keseceğim» dıje tehdıt ederek kaçmıştır LÇ SILÂH VE K4ATIL aatıl, cınayetten sonra Kıreç burnunda oturan ve bır suredır arası açık olan kızkardeşı Ayşeyı de oldurmek ıstemıştır Sabahçı ekıp, olayı haber alrruş, cıvan tamamen kordon altına al mıstır. Kızkardeşmın evıne gırerken polıslerı goren gozlerı kan lı kaatıl, kesık kesık gulerek' «Siz beni yakalıvamıyacaksımz» demiş, belınde sakladıgı kuçuk baltayı sabahçı ekıp şefının uzenne bır kızılderüı ustalığı ile fırlatmıştır Ekıp sefı kaatılın bu hareketı karşısında kendını >ere atıp ateş etmeye başlamıştır. Dığer memurlann da harekete geçtığım, artık kurtuluş çaresırun kalmadığmı anlıyan canı. bu de fa bıçağını çekerek saldırmıştır İn yan ve çok kuvvetlı olan kaatıl ıle polısler arasında bır uçurumun kenarındakı boğuşma kısa surmuştur Teslım olan kaatıl bır ara cebınden ustura çıkanp memurlardan bırınm gırtlağını kesmek ıstemıştır. Sılâhlı çarpışma ıle ele geçırılen kaatılın akıl hastası olduğu ıddıa olunmuştur. Olay semtte buyuk heyecan uyandırmıştır Cinnet getirip ikinci cinoyeli işleyeceği sırado yokolondı S Ambarlı Termik Santralı ı gelecek yıl hizmete giriyor • stanbulun elektnk ıhtıyacını karşıla| mak ıçın tek umıt ve elektnk kayr.agı olan Ambarlı TermiK Santralı 1967 vılının ortalarına doğru hizmete gırebıle cektır Ilgılılerın «kısa zamanda bitirilmesi» emnnı verdıkleri santral yılda 1 mılyar 300 milyon kılovatsaat elektnk enerjısi uretecek ve Turkıyenın en buyuk termik santralı olacaktır Kuze>batı Anadolu bolgesindeki elektrik santrallan arasındaki bir mukayese, begenilmeyen Silâbtarağa santralının hâlen «Ambarlı hizmete girmediğınden» ıkıncı büyük santral olduğunu orta\a çıkarmaktadır Santrallar altlarındaki nurnaralara gore şoyle sıralanmakta^ır: 1 Sotna, 2 Kemer, 3 Tunçbilek, 4 Demirkopru, 5 Sanyar, 6 Hirfanh. 7 Silâhtar, 8 Çatalağzı, 9 Ambarlı, 10 Dokuz santralın toplam gucu. mık Santralı Kuzey Batı 4nadolu tstanbııl ve Trakva bölçesmm taızla artan eleHrik ihtivacını karşılamak ıçın kurulmuştur » Etibank IETT mücadeiesi K Kasımpaja dnayetmin faili Şaban Demiıbuken jakalandıktan sonra SATILIK HASARLI MUHTELIF OTO PARÇALARI ile 1 adet REGÜLÂTÖR ve 200 adet tel fırça Cemiyetinin kermesi 9 martta yapılıyor Yoksullara Yardım Cemıjeti tarafından düzenlenen Kermes 8 Mart çarşamba günu saat 1419 arasında Hıltonda vapılacaktır Kermeste Cemiyet U>eleri tarafından hazırlanan elışlen ve çe şıtlı gıyım eşyası satışa çıkarıla caktır Kermesten elde edılecek gelır de dığer vardımlarla bırlıkte Yok sullara Yardım Cemiyetı Sıtesinın ınşaatına sarfedılecektır. Yoksııllara Yardım tıbank ürettığı enerjıyi Turkiyenın muhtelıf şehırlennde malıyeM uzerınden 30 90 kuruş arasında değışen tıatlarla sattıfı halde IETT Idaresme ortalama 9. kuruşa vermektedır tstanbulSantralın özelükieri dakı elektnk f'atına vapılacak zamm n Tahsısatı «ÎETT» adına çıkmışken kooaracagı fırtıra yuzunden Etıbank bu ETtBANK tarafından 17 temmuz 1964'de zaran smeje çekmektedır Zaten elektrıtemelı atılan Ambarlı Santralı 386 mıl ğe zam yapıldığı veya elektrik satıs hakkı von lıraya mal olacaktır IETT'den ahndığı takdırde ÎETT'nın, tramvay ve haıagazı Bunun 236 mıHon lırası Amerlkan otobus, troleybus kredısı olarak makme ve teçhızat şek ısİPtmelen de ışlemez hale gelecektır. lmde sağlanmış, 150 milyon lıra da dahılı Çunku IETT bu ışletmelerdekı zaran kredılerle ınsaat montaı ve arazı alımın elektrıkten sağladı*ı kârla karşılamak^a da kullamlmıstır ve Idare de çokmekten kurtulmaktadır. Elektrik, beheri 110 bın kılovatlık lkl Beğenilmeven Silâhtar turbın jenerator tarafından uretılecek ve turbmlerı de iki buhar kazanı ealıştıraI l | l u h Nebı» den kalma olduğu ıçin caktır ™«ık sık alay konusu edılen ve beSenılmeyen Sılahtar Santralı asBuhar kazanlarını ısıtabünıek içın lında büyuk torenler ve parlak so?;er'e yılda ^00 bın ton fuel oıl sarfedılecektır isletmeye açılan Hırfanlıdan fazla ÇatalUretılecek enerjı ile ıse \fvon, Elâ ağzı santralına ış degerde elektnk enerzığ ve Balıkesır çımento fabnkalan bu yukluğunde 150 çımento fabriKası veya jısı uretmektedır Ve ışın tuhafı ÇatalağHereke Dokuma Fabnkası buyukluğünde zı Anadolu'nun birçok çehır koy \e ka500 fabrıka bır vıl müddetle çalısabile sabasma elektrik verdıkten sonra tstanbulu da beslemekte fakat aynı kapasıtecektır Ancak Ambarlı santralı bu kadar deki Sılâhtar İstanbulun ancak vuzde 40 fazla enerjı üretebılmesme rağmen yakın cıvarındakı ıhtıyacı karşılajabılmebtedır. Bu mısal de tstanbulun ne kadar bır gelecekte yenl Umteler eklenmedıği ve başka santrallardan alınacak takvıye fcorkunç bır elektnk tuketım merkezı olkudretler olmadığı takdırde Istanbulun duğunu ve nıce «4mbarlı» lann vereceği elektnk ihtiyacını karşılamavacak kadar enerjıyi de aynı hızla tuketmek ıçın hazırda bekledığ'nı uostermektedır kuçıik kalacaktır Çtinkü «\mbarlı Ter E Giiven Tiirk Anonim Sigorla Şirkeünden: Şirketimize mtıkal etmış bulunan hasarh muhtelıf oto ve kamyon parçaları, AKULER vesaır malzeme de 1 adet REGÜLÂTÖR (Sıemens) ımâlı) ve ıplık sajıavunde kul'anılır 200 adet 1 metre boyunda tel fırça (ıthal mahi Yukarıda yazılı malzemeler kapalı zarfla satılacaktır Talıp olacakların en geç î mart 1966 pazartesı gunu saat 17 ye kadar fıat teklıflerını Bankalar caddesi SUMERBAKK bmasındak.' GENEL MÜDURLUK Satınalma Servısme tevdı etmeleri lâzımdır Satış toptan veya ayn a>rı yapılabılır. Mezkur malzemeler mesaî saatlen dahilınde aynı mahalde görulebibr Şırket satışı yapıp yapmamakta ve^a dıledığıne yapmakta serbesttır. (Basm 9162 2221) Ambarlı Terrnık Santralı'run inşası, Relen makine ve techizatın gumrukten veni çckilmeye başlaması dolayısivle istenilen zamanda bıtirilmeyecektir. 1964 yılında temeli atüırken 1966'da hizmete gireceği belirtılen santral şimdiden bir yıl rötara girmiştir Bu vüzden santraUn bir ünitesinin bitirilmesine ve Istanbula cerevan verilmesine çalışılmaktadır. Fotoğrafta, santra) ınsaatının son dıırumu ve elektrik nakline hazır bekle>en havaî hat gorulü\or. (Fotograf Selâhattın Gız) 9 yaşındaki kız çocuğuna tecaviiz eden Ahlâk düşkünü adamı mahkumlar cezaevine sokmak istemediler ı'lMII'MERSÎN Sayısız sabıkalan bulunan torun sahıbı CS , 9 bjlunan torun sahıbı C S a yaş larındakı bır kızı taksı ile şehır EI şoforunun mudahalesıne, bıçağını çekerek karşı kovan C S kaçmak ıstemışse de vakalanmış tır Olav verınde ba\gın halde bulunan 9 \aşlarındakı kız hastane>e kaldırılmış, olajı duyan Mersınhler Karakol ve Adlıye cıvarında toplanarak ahlâk du^ kununu hnç etmek stemış.erdır. Saat 17 den 20 ve kadar dpvam eden duruşması sonanda tsvkıf edilen C S nın uzerıne halk yurumuş ve yuzune tukurmuştur ^ncak pohs ve ıandsrra=ırıin alaıgı ternoat sonunid lınç onlenmıştır. Halk Adlıye kortdorla I rında «ıdamını ısterız îddmını ısterız» dıye bağırmışlaraır 50 yaşındakı sanığm lıaıeketını oğrenen cezaevıııdekı tnanliumlar, Savcılığa bır mesaj gcn dererek ırz duşnıanının kerdı vanlarma gonderılmenesını, zıra hnç edeceklenıu bıldırmışleruır. Bunuı uzerıne C ? gızlıce cezaevıne lokulmuş vc en alttakı bir hucrpve kapatilmi 1 f r Bu me vsımAfrikadan Izmire turist gelecek tZMIR, (a^.) Bu yıldan ıtıbaren her turizm sezonunda, Afrikadan Izmıre şımdiye kadar sadece fılımlerde gorduğumuz kıyafetlerde turist gelecektır Genellikle Sudan, Naırobı, Kenya ve Habesıstandaa gelecek turıstler, Izmır ve dolaylannda bir hafta kalacak, bu aıada Bursa ve Istanbulda da tatıllerinı geçıreceklerdır Afnkalı turıstlerı getırecek uçaklar, Çığlı hava alanına uıecek lerdır Afrıkadan turist getırecek olan acenta sahıbi, yaptığı açıklamada «Bu yü sadece 100 Afrikalı turist gelecek, onumuzdeki sezonda ise bu mıktar 500 cıvarır.da olacak ve ber yıl bir mısli artacaktır. Bunun dışında Amerikadan Af rikaya giden ve\a Afnkadan A merikaja donen bevaz turıstler de, ıstediklen takdırde ve yol ücretlerinde bir değısıklık olrnamak kaydiyle Izmırde bir hafta dinleneceklerdır» demıştır Beledıye Mecllsının Sehır TiAcenta sahibi, vapt'ğı bazı anyatrolannda «Ba^rejısorlak» fonk laşmalara da değınerek, bundan sıyonunu kaldırmak sureUyle doboyle Afrıkaya gıdecek turist u laylı yoldan Muhsm Ertuğrul'un çaklarından baziıannın tzmıre de gore\ine son vermek ıstemesı, uğnyacağını sojlemıştır yurdun butun sanat ılım ve kultur çevrelerınde «haksıza ve «çirkin» bır davranıs olarak ınfıal uyandırmağa de%am etmektedj Tepkıler sanat çevrelerının yanı sıra, Ümversıte oğretım \e gençlık çevrelerıne de yayılmış bulun maktadır Ajm zamanda şehrıBuyuk halk sanatçısı merhum mızdekı ozel tıyatrolar dun bır Nâşıt'm 13 yaşındaki torunu Anarahk perdelerını «Muhsjı Ermet Keskıner'ı, 7 yaşından berı tuğral'a karşı gırişılmış olayı pro çekmekte olduğu kalb rahatsızlıtesto etmek maksadıjla» kapağından kurtarmak ıçın bır «kammayı duşunmuslerse de, sonra. panya» açılmıştır. Muhsn Ertuğrul un butun sanaBaşta Avnı Olkıvanç, Gazanfer tı boyunca «her ne pahasma oOzcan ve Gonul Ülkü'nun yonetlursa olsun halka perde açık tutığı «Azak Tıyatrosu» sanatçılarıtulmalıdır» prensıbme baglı kalnın teşebbusuyle çocuğun Amedığını duşunerek bundan vazgeçrıkaya «Aort Kapağı» takılması rmşlerdır. ameh^atı ıçın gonderılmesı kaDığer taraftan Seh.r Tıyatrolararlastırümıştır rı sanatçılarından bırçogu da ısÇocuğun annesı ve babası tatıfa etme>ı tasarlamı^arsa da, nınmış sanatçılar Adıle Naşıt ve bunlar da gene aym cusunce ile Zıya Keskmer ile, dığer ünlü saodevlerme devam etmeyı ujgun natçılarımızın bulunduğu dılnkü bulmuşlardır toplantıda, bır komıte kurularak Özel Tiyatrolann avrı bır geçe Muhsm Ertuğrul'a yakın çevTeler başrejısorun bunca vıllık saduzenlemelen ongorulmuştur. nat tutumu, auvgu ve kanaatlerıne uygun olarak, kendısjım hakkı teslım ednmceve kadar beklemeyı tercıh etmekte ve tepkılerın nahoş jollara dokulmemesı ıçın Senelerdır çektlğım mlde ülsegayret sarfetmektedırler rini benı ameliyat ederek sıbhate Öte yandan sımdı Beledıve kavuşturan memleketımızın medarı ıftıharı Sosyal Sıgortalar Baskanı Haşım Iscan'ın, BeledıIstanbul Ha^tanesl 2 nd Harıcıye ye Meclısınde onadanmış olan Şefı Sayın Sehır Tıyatroları Yonetmelığını, Opr. Dr. ADNAN kanunı yetkısını kullanarak «veto» edıp etmıyeceğı bjtun çevreKÜRKÇÜOĞLU'na lerde merakla beklenmektedır. ve Dr Necmettın Tolan, hemşire Turıstler îılmlerde gördügümüz Kıyaîetlen ile Izmır dolaylarınoa bir hafta kaiacaklar ~<ıııiMiııııııımıuııiMMiııımmımmııııııııııııııııııııımııııiMiıııııımm Amerika ve Patrikhane Sa\m gazetenızde Turkı\e tara rmdan Istanbul Patrıfchanesıne yı ne oaskı vapıldığuıa daır Amerıkan harıcıvesırm bır senatore eonderdı^ı cevabı mektubu jayın landı Dıkkat buyurulursa Yuna nıstan ile Turkıje arasında ne za rran nahoş bır dunım olursa AT.erıkada basm \e>a resmî çevrelerde Tu'kıved«kı Patrıkhane \e baskı yapıldıgı ıddıalan orta\a çıkar Kım ne derse desın, Amerıka •uaalesel muhtelıf mıllî asıllı ın sanlarm en ust kademelerde dahı nâlâ aslen mensup olduklan mıllı hıslerle hareket ettıkleri \e zaman zaman muhtelıf mi'lî ga>elere âlet olabılen br vasdttır Ve Anıenkada Rum Yunan asıllı m sanlar her sahada bol bol yerleşrriştır Bu bakımdan bu çok devLetler Amerikaja kızmamakta, an cak onu kendı mıllî gayelerıne uy ?uı şekılde ıçerıden fethetmış olarak gayet ustaca kullanmaya çalışmaktadırlar Bız bu hakıkatl şormeh ve anlayışla karşılayıp aynı şekılde davranmaya ıstifade \e çalışmalıyız (Bu cumleden o'arak Amerıka Kanada, Avustral \a gıoı nıemleketlere Turk muha cırlarınm daha fazla kabul \e ıskanı çarelerı mutlaka terrun e dılmelıdır ) Pafrıkhaneve baskı konusuna gelınce, şunu butun dunj'aya ı>ıce anlatmak mecbunyetındejnz kı Istanbuldakı Ortodoks Patrıkhanesı zahıren bır dmî muessese g o runmekle beraber hakıkafe tama nien \e kesm olarak Istanbul \e AnadDİudakı Turk varlığı aleyhıne sıyasî gayeler peşınde koşan ^e Turk dusmanı yetiştıren bır merkezdir Uzak, yakın tanh bunu teyıt eden mısal ve hâdıselerle doludur Patnkhane ve onların yetıştırdığı Ortodoks papazlar, Turkiyede millı varhgin her zayıf zamanmda onun alevhıne derhal faalıyete geçmıslerdır Hıç bır mılletın kendı varlığma kasdetmış bir muessesevı ve ınsanlan kendı bagnnda besüyemıyeceğıni anlamak lâzımdır Belediyenin Muhsin Ertuğrul'a karşı tutumu tepki yarattı Ve sunu da anlamak lâzımdır kı Patnkhane her ne pahasına olursa olsun rrutlaka Turkıyeden çıkanlmahdır ve çıkarılacaktır Emin OKTAY Emekli Albay Midyata tahsis edilen üzüm kontenjanı kâfi (teğil Midjat ka?ası içtimaî ve iktisadî >onden ehemmijetli bareketli bir kazadır Bilhassa bağcılık sahasmda şohret japmış iızıunlerivle tanmmış bir yerdir. İdil. Cizre, Gercüş ve Ömerli kazalanna nazaran merkezî bir bölgedir Üzüm mubajaası kaza merkezinde yapılmakta ve civar kaza halkı mustahsilleri uzumlerini satmak uzere Midyat bolgesine gelmektedirler Maisetini ve kaderini bağctlığa hasreden 200 000 ni aşkın bir topluluğun iızüm mübayaasına tahsis edilen Vekâlet kontenjanmm ihtiyaca tekabül etmemesi sebebijle topluluğtın duyduğu maddl ve mânevî ıstırabı çok bujuktur. Bolge halkınm maisetini bağladığı üzüm çuvallannın sokak koşelerinde alım ve kontenjan müsaadesizliği sebebiyle günlerce hattâ aylarca beklemesi miIU servetin nasıl heba olduğunu, iktisadî hayatımız uzerinde telâfisi gayri mümkun zararlar tevlid ettiği ve maşeri vicdanda makes bulan üzuntunun derecesi ehemmiyetini genç enerjik Bakammızın nazarı dikkatine arz eder, meselenig uzerinde ciddl olarak eğibnesini temenni ederiz. MİDYAT MÜSTAHSIULERİ ADINA TÜCCAR SEYFİ OĞUZ Londrada oturan muhtercm kardeşlerime seslenn orum \e bu ıwlı£ı sızden acele olsrak beklnonım Dort senellk evlmm iıc çocu£um oldu üçü de öldu Dorduncu\e 7 a\lık hamlleylm, çocııklanmın ^aşaınanıasına sebep kucııkkpn kanıraa sıtma cınsinden bır mıkrobun gırmesı doktor ılâç verd! fakat ılaç Ingiltereden başka hlç bir verde >ok. Çok jcrlere muracaat ettık gettrtemedik Uâcın 15 gunde gelmest lâzım çok rica e<îer ^aUarırım Ilâcın adı DARAPRIM (tablet WFLLCOME) Adrcsim: Ş. PeUt Kahpçı Sokak No. 164/3 Nişantaj İST4NBUL Londrada oluran bir valandaştan ilâç bekliyor Hamburg'lu Dunya turuna çıkan Hamburg Marangozlar Sendıkasından (junther ve Hemz ısımlı ıkı Hamburglu şehnmıze gelmış ve ananevi 600 >ıllık uniformalan ile .lgı çekmişlerdir. Gezilen Alman basını tarafından ılgı ile tâkıp edilen gençler, yazacaklan anılarında en meraklı insanlar olarak Turklerden bahsedeceklermı bildırmışlerdır Resımde, gençler Sultanahmet meydanında gorulmektedır. (Fotograf: Selçnk AYBATAB) Naşit'in forununa açık kalb ameliyatı yapılacak DDY, kaybolan 7 teneke yağ icin 74 lira ödedi ADANA Devlet Demıryollan anbarmda kaybolan 1960 lıra değerındekı 7 teneke >ağ, DDY. Yonetmelığı gereğınce ancak 74 lıra 60 kuruş tazmınat odenecektır. Üç ay once Malatyadan aldığı 11 teneke yağı Adanaja yollavan ömer Koyuncu adındakı Bakkal. ancak 4 teneke yağı çekebılmış, 7 tenekesının ıse kaybolduğu bildırılmıstır Uzun aramalara rağmen vağlar bulunamamış ve bakkala da ancak 74 lıra odenmıstır ömer Koyuncu durumu llgıli makamlara bıldırmiş ve DDY dan dâvâcı olmustur Radyodaki eğitim proğramı Bız ortaokul oğrencılerı ıçın zıyadesiyle faydalı olan radyodaki eğıtım programmı dınlıyemıyoruz, sebep de saat farkı Bız okuldan 16 00 da çıkı\oruz, sabahleyın de 8 15 te gırıyoruz. Radyoevının bunu cıddıye almasmı nca ederız. Sedef Ülkumen Bolışık veririm. "reyan I **"VS O N sarfederimlEDI TEŞEKKUR Belediyenin cevabı cSayın H»şım tşcan'a» ba?lıklı vazı ilgililer tarafından incelenmıştır: «Gdztepe Durağı Malıve Men•îuplan Sıtesi Kooperatıfinin iîtı^ak yolu muteahhidme ıhale edılmı? bulunup iş proğramına gcre yapılacaktır Bılginizi rica ederim > Basın • Yayın ve Turızm Mudüni MART 2 ZİLKADE 9 o V E I [7 1° c 5 9 35 12 0OI İ 1 30H0 58 6 32 12 26|15 34|18 01|19 31 4 58 12 33 627 EDISON Hâncılık: 1606/2216 Nec'â Teoraan a en kalbî hıslerimle teşekkür ederim. YORGO KOTOPULOS Cumhunyet 2232 VEKİLETTEN Malî ve sıgorta ışlerımı vekaleten vuru'n pkte oUn Muvaffak Dırç'l, vekıllı.*ım den azletum Cuuıtıuri>et 2233 Su Tasfiye Cihazîarı Kıreç süzücü 49 59 Hl Cumhurıyet <iia9İ ^İIIIIIIMIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog