Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

!Mart AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Ktnnmdy, "Yhtnom üzerlndeki gSrüf ayrr/ık/orr zaaf değildlr,, d«dl İNGİLTEREDE SEÇİM KAMPANYASI RESMEN AÇILDI LONDRA AJ». Badyotar •• neekl fee* I I 31 martta yapüacağını «çıkladıkUn »onr», Basbakaa Wılson dun d« milleta hıUben, «Ingiltereyi (flçlfl bir devlat *larak yaşatmak için» kendiıinia desteklenmesıni Utıyerek kampanyayı resmen açmıatır. Televızyonla konusan WU»on, Bnumuzdeki Tilm «karmr y ı l » olacağını belirtmif •• «böyl» bir lamanda mnhalefetia islerimizi engellemesin* tınstt vermeyin» demıştır. Ülkede yapılacak daha çok 1» olduğunu belırten Başbakan, Parlâmentoda üç kişılık bir oy çoğunluğun» »ahip olan partisinin, kamu oyu yoklamalannm lşçı partisine eğüım gosterdıği sırada bu çoğunluğu arttırmak amacıyla, durumdan laydalanmak için seçımlere gıttığı iddıalarını reddederek, «seçim, «aten gerekliydi» demıştir. Mılyonlarca »eyırcıye hitaben daha aonra televızyonda aöz •lan muhalefettekı Muhafazakârların lideri Heath, bır Muhafaza kâr hukumet işbaşına geldığı zaman Rodezya ile, meşruıyete donulmesını sağlamak ıçın, gart »ız muzakerelere gırısıleceğini soylemış, «bnnnnla beraber müeyyideler tatbikine taraftarım, •ira bn müeyyideler müzakerele re yol açar> demıştır. Ingılterenın Amerıkaya daha az tâbı olmasının »ağlanacağır.ı da belırten muhalefet lideri, Mu hafazakâr partınin leçimlen kazanacağından emin olduğunu soyledıkten »onra, «îşçl hükumet, sadece parti menfaatini dfl sunerek seçimlere gitmeye karar verdi. Toksa seçim yapılmasım gerektiren millî bir gcrekçe mevcnt değiU demıştır. Liberal parti lideri Gnmmond ise, bu ıkı lıdere gore, bır orta yol tutmuj, «eçımlenn yapılmasına karşı olmadığını ancak hü kumetın ıktısadi polıtıkasını v« »avunma konusundakı tutumunv desteklemedığını belırtmıştır. Gnmmond, «Mnhafazakârların, iktidardan düştuklerinden berı, istıkrarlı bir yol tnttakları ınan emda degilim aralarında (örüs ayrılıkları var» demıştır. Johnson halk desteğini kaybediyor WASHİNGTON (a.a. • A.P. Radyolar) en flnlü Louis A merlkanıngöre, Başkannabız yoklayıcüanndan «The yönetişHarris» Grupuna Johnson'un Vietnam savaşını şeklini destekliyenlerin sayıa son aylar içinde büyük bir düşüş kaydetmiştir. 1SKRUMAH MOSKOVADA SOVYET LİDERLERtYLE GÖRÜŞÜYOR MOSKOVA (a.a. • A.P.) Nkrumah cmaL c m Dün sabah hava yoluyla Pekinden Moskovaya gelen eski Gana Cumhurbaskanı, Nkrumah' ın, bundan sonra nercy* gıdecogi bilinmemektedir. Nkrumah Kızıl Çin Baskentinden ayrılırken, «Yakınd» vatanına dönüp, kendisinl isbasından ozaklaştırao Asileri dost tilkelerin yardımıyl» ceıalandıracağını» foylemış, fakat Gana'ya nezaman doneeeğıni »çıklam»mıştır. (Nkmmah'ın bn •fizlerl üzerine Akrada idareyi eline geçıren Korgeneral Ankrab Nkrnmata'ı Ganaya dönerse yargılanaeağı konnsnnda uyarmıstır). Gozlemciler, Nkrumah'ın darbeden sonra ülkeden çıkmalarına izi verilen Mısır asıllı eşı Fet hıye ve u; çocuğunun buluncuğu Kahireye gideceğıni tahmın etmektedırler. Sovyet «Nazroflot» hava yollarınm, Kahıre'ye kalkan bır uçağı bugün sabah bir Kahire seferı yapacaktır. Nkrumah'ı Moskova Hava Alanına Sovyet Dışişleri Bakanı Gromıko karşılamıştır. Sovyet makamlan, Batılı gazetecılerı Hava Alamna sokmamışlardır. Nkrumah'ın Moskovada Sovyet yonetıcilenyle goriışmeler yaptığı sanılmaktadır. öte yandan, Nkrumah'ın Pekinden uçakla hareket ettıği ıırada nereye gıttığinin açıklanmaması, eski Başkamn Ganaya gıtmekte olduğu soylentılenne yol açmış, bu haber Akrada telâs yaratmış ve hava alanlan ile stratejik bölgelerdeki tedbırler sıkılaştırılmıştır. Bu arada yeni rejim Ganadaki Komunıst «teknisiyenleri» yurt dısı «tmeğe başlamıştır. hadiseler arasmda Muhsin Ertuğrurun kadrosu enim de azâsı olduğum tstanbul Belediye Medisi Şehir Tiyatrolan butçesini görüşür ken «Muhsin Ertuğrul» a ait kadroyn kaldırdı. Biz azınlıktayız. Buna karşı gelemedik. Hani bu kaldıns bir bütçe zaruretinden veya Isin lüzomsuzluğundan dolayı olsa kimse bir şey diyemez; ama sırf Muhsin Ertnğrnlun Şehir Tiyatrolan rejisörlüğunden nzaklaştırılması için yapüdığına göre doğrusu âmme efkânnda pek hoş karşılanacağıru beklememek lâzımdır. Ha! Şurayı da söyliyeyim ki; bea bu yazı ile kendimi temize çıkarmaya çalışmıyorum. Azınlıkta da olsak, Meclisin bu kararının çıkmasında hiç değilse arkadaşlanmızı iyi aydınlatamamış olmak gibi bir kaç puanlık gunahımız vardır. Esasına bakarsanız Muhsin Ertuçrulun Şehir Tiyatrolan kadrosundan çıkanlması Şehir Tiyatrosu için bir zarar» dır. Yoksa Muhsin gibi bir adam Turkiyede boş kalmaz. Şimdi eğri oturup doğrn konusalım: Muhsin Ertuğnıl büyük bir rejisördür. Tiyatro işlerini bızde onun kadar bilen yoktur. Memleket , temsil hayatına çok hizmet etmiş1 tir. Işte şu Istanbulda Şehir Tiyatrolarıru her semte ve halka göturen, odnr. Ve onun memlekete asıladığı sahne zevki bu sanat kolunun, biz de pek ileri gitmesınde âdeta ön âmil olmuştur. Bunlar da o kadar bedihî hakikattir ki; kadro kaldırmak veya eksiltmekle ortadan kalkmaz. B ingilterede erken seçim ' r ^ afbakan rVilsoo'ın öncekl | •> J gece açıklaman bır star,1 D J ter tabancası gibi patla' ^ • ^ mıs ye İngilterede genel •eçim yarışı resmen başlamıştır. Erken »eçim »öylentileri Avam Kamarası knlislerinde bir aydır dolaşmaktaydı ve bütün partiler yeteri kadar antrenmanlı oldntnndan, 31 Mart tarihi hiç kimıed« •ürpri* toriri yaratmamış Paris NATO'da reform tekliflerini • l | C f 1 C OflİlfAI* IIDU> CUiyUl Anketin ortaya koyduğu sonuçlara göre, son alta hafta İçinde hUkUmetın «Savası yönetis şeklini destekliyenlerin oram *'o 63 den *'ı49 a düsmüştür ki, bn rakam Johnson için ürkütücü bir gerçeği ortaya koymaktadır.» Ancak, füarlerine müracaat edilenlerden *>» 67 sl Başkamn temel Vietnam polltikasinı destekledıklerisi belirtmişlerdir. Amerıkan halkinın, savaşın sona ermesıni samımlyetle arzu ettiğini, fakat buyuk çoğunluğun Amerikanın Vıetnamdan şimdi çekılmesın» karşı olduğunu belirtmıştir. Bu çoğunluğa göre, Amerika şerefli bir çozüme vanlıncaya kadar Vıetnamda kalmalı ve savasa devam etmelidir. Anketin ortaya çıkardıgı diğer kayda değer bir sonuç da, Vietnam meselesinden dolayı kamu oyunda behren kutuplaşmadır. Amerıkan halkı her geçen gün, savaşın çabuk sona ermesi İçin Vıetnamda büyük bir askeri güç knıllanılmasuıı istıyenlerle, yayılma politıkasına karşı çıkarak muzakereyi tercih edenler gibi iki zrt kutba aynlmaktadır Louls Harris, sonuçlan tahlü eden demecinde, ter. Avam Kamarasının beş yıllık normfil çalışma doneminm daha y a n n bile dolmadan 16 ay sonra olağanüstü »eçimlere giderken, Sosyalist VVilson h i ç * şupheaiı lideri bulunduğu tşçi Partisi için en uygun lamanı arayıp bnlmuştur. Nitekim erken seçim için baskı, muhalefet değil, iktidar mılletvekillerinden gelmiştir. Ama muhalefet, şartların elverişsizlığine rağmen taktık icabı erken seçim karannı alkışUmak durumunda kalmıstır. Olumsuz bir tepki göstermesi, yenilgiyi peşinen kabul etmesinden baska bir anlam taşıyamazdı. Basbakanıo, karan, sadece tsçi Partisinin değil, tngilterenin mil lî çıkarlarına da uygnndur. Zira erken seçim, iktidarın Avam Kamarasında sırtını eılık bir ço ğunlnğa dayaması dolayısıyla memleket üzerine ç5ken, özellik le iş ve endüstri hayatında kötü etkileri görülen kararsıı havayı dağıtabilecektir. 1964 genel seçimlerinde tşçl Partisi, 1951 dtn beriye ilk defs iktidar yüzü görmekle beraber, ancak beş sandalyelik bir çoğunlukla çıkabılmısti. Bır ara bire kadar düşen çoğnnluk, hâlen fiçtür. Tarihî Avam Kamarasındaki 625 sandalyenin 314 ü tşçilere, 302 si Muhafazakârlara, dokuzu da Liberallere aiddir. Dina mik Wilson'ı erken »eçimlere 1ten tek faktör, nykn kaçıncı, ra hatsızlık verici ve hepsinden 5nemlisi firenleyici <aln çoğunlnktur. Nitekim tşçi Partisi, 1964 genel seçimlerinde kendisıne bayrak yaptığı meşbur tartışmalı çelik endüstrisinin devletlestirilmesi projesini, sırf rahat bir çoğunlnğa sahip olamaması yüzünden basıraltı etmek mecbn rivetinde kalmıştır. Başbakan, erken seçim kararııu açıklamadan önce, tngiliz toplumuna, «Ra hat bir çoğunluk verin de gerçeklestıreyım» dercesıne tşçi par tisi vitrinlerini birtakım yeni radikal plânlarla doldnrmuştur. tsçi Partisi neden daha şanslıdır? O 1822 Şubat arasında düzenlenen son nabız yoklamalan, lşçı Partisinin Muhafazakârlar karsısında •• 9 oranında daha fazla halk desteğıne sahıp olduğunu meydana çıkarmıstır. •• 9 luk bır avantaj, İsçi Partisine 120 I sandalyelik bir çoğunluk sağla | yabilir. 0 Erken seçımlerde vatandaş I ların voneticilerı denenmış ıktı | dar partisine meylettiklen tngi . liz demokrasisınin bır knralı ha I line gelmıştır. Halbuki 1964 te VVilson 48 vasında, İngilterede as I rın en genç Basbakanı olmustu. • 1959 da da Me Millân erken se | çimler yoluyla Muhafazakâr Par tinin Avam Kamarasındaki ço I gunluğunu takviye etmıstı. i £) Muhafazakâr Parti ıktisadl plânlama, Rodezya ve Savunma I gıbı terael sorunlar üzerinde bö I lünmüstür. Üstelik yeni liderleri . Edward Heath hiç Basbakanlık I yapmamıstır. I Ne var ki muhalefet te muka I bil koz veya silâhlardan tama | men yoksun sayılamaz: f | Rodezyadaki asî beyaz »zın I lik rejimini dıze getirecek eko I nomik müeyyideler eiddiyetle . uyçulanamamıstır. I 0 tşçi Partisinin Iktidar» gel I diği 1964 Eylülünden beri fiyat . lar devamh snrette tırmanmak I tadır. Q Donanma Bakanı ve ban Amirâllerin gurültü ile istifalanna yol açan savunma sornnlannın ele aünış tarzı da, pekalS yerilebillr. O tsçi Partisi de Vietnam meselesinde bölünmüstiir. I Tabiatiyle bütün yukandaki ' ler, tngiliz siyasî sahnesinin ha • llhazırdaki manzarasıdır. önü I mfizdeki 30 günün bn manzaran ' tamamen değistirebilecek niteHkte gelişmelerine sjebe olnp olnadığını slmdiden kestirmek mflmkun defildlr. • Kayhan SAĞLAMER | İsçiler şansh | t rüü Amerıkan GaUup PoU Instıtute ın 1822 I I Şubatta İngilterede duzenledıği son ankette, iktıdardaki Işçi Partısmm muhalefetteki Muhafazakârlar karsısında ° « 9 oranında daha fazla / halk desteğıne sahıp olduğu meydana çıkmıştır. % 9 luk bır avantaj, Işçılenn 625 sandalyelik Avam Kamarasındaki üç mılletvekılınden lbaret olan Ç O ğunluğunu 120 ye çıkarabilecektır. Muhabirler, seçılmış tngiliz vatandaşlanna, «T«vrm bir genel seçim olsa, oyunuzu hangi partire verirsiniz?» sualini sorm«şlardır Alınan cevapların, ° o 11 5 oranındaki «fikrim Tok» lar harıç da/ ğüımı mukayeseli olarak çoyledır: 1954 genel Bogün 4 Şubat Seçimleri •, Muhafazakftrlar 42 43 43 tşçiler 51 49 45 7 Liberal Parti 6.5 11 1 Diferleri Z 1 PARtS, (AP) Franuz Savunma Bakanhğmm yetkılı dergısi, NATO'nun tekrar teşkılâtlandırılmasıyla ilgıli yeni bır teklif ilen sürmustür. De Gaulle'un tasvıbini kazanması mum kun teklife for» 15 üyeli NATO Konseyinin yerini altı ülkeden muteşekkıl bir «Avrnpa Slyad İora Komiteai» aimahdır. cMılll Savunma» ısimli dergi aynı zamand», ittifakın nükleer sılâhlannı kontrolu altında bulunduracak üç devletten kurulu bir komiteden da bahsetmıstır. Dergiye gore bu devletlerin Fransa, Ingiltere T« Amerika olması mümkundür. Dergi, lcra Komitesinin daiml üyelığın» Ingıltere, Fransa, Batı Almanya, Italya v« Amerikanın atanmasını, altıncı üyeliğe de geçıcı olarak dığer NATO ortaklannın sırayla (etirilmesıni teklif etmektedır. lcra Komıtesı böylelikl» NATO Konseyınden çok daha küçük olacak ve kararlar, »imdıkl gibi oybirlığıyle değıl, fakat üçte iki çoğunlukla alınacaktır. Ayrı ea, bir nükleer kontrol kumandanlığmm da kolayhkla kurulabileceği belirtilmektedır Harris anketmin verdiğl kesin sonuç, Vietnam ile ilgıll toplu Amerikan polıtıkasını desteklıyenle rm oranınm bir ay İçinde Vt 67 den % 62 ye düstUğüdür. öte yandan Senatör Robert Kennedy, Vletnam siyaseti Üzerinde Amerıkahlar arasındakl görıiş aynhklannın «saaf» tel&kkl edılemiyeceğml söylemişitir. Moskova Radyosu, Vietkonga atfen verdıği bir habennde, komünist çetecıleruı 17 çubatta Guney Vietnam Ordu Karargâhını havaya uçurduklannı ve olayda 30 Amerikalı ile 100 Vıetnamlının öldüğunü vey» yaralandığmı bıldırmıştir. Hâdise, Guney Vietnam Ortak Genel Kurmay Başkanlığı yakınlanridakı bir sokakta iki Vıetkong mayininin patlamasıyla ılgilidir. Olayda o vakit, alü Guney Vıetnamlı askerle üç sivilin dlduğü, 34 Guney Vıetnamlı asker ile beş subay ve 21 sivilin yaralandığı bildirihnişti. Infılâk sırasında hiç bir Amerikalının öldüğü veya yaralandığı bildirilmemiştir. Kesin sonuç Ticaretin ve Sanayiin Desteklenmesinde Göniillii barış elçisinin ölmediği haberi İsraelde sevinç yarattı PORT SAID (AJ>. . ajı.) Kendı kendıni bır banş gorevıne tâyın ederek öncekı sabah buraya uçakla g«len 38 yaşm dakı eskı pılotlardan Israelli Abe Nathan bu sabah Mısırdan aynlacaktır. Mısır makamlan kendısıni Başkan Nâsırla jöruştünneyi red detmışlerdir. Nathan dün tek kişilık 1927 modeli antıka uçağının yakıtı tukemnce Port Saıdın Cemıl Hava Alamna mecburî inıs yapmıstır Pılot, îsraelhlenn Mısırlı • larla barıj ıstçdıklerını soylemıstır. Port Saıd Emnıyet Müdürü Hasan Roşdı, Nathan'ın kendısine îsraele donebilecek kadar yakıt verılerek gen gonderileceğım soylemıştır. Öte yandan Tel Avıvde, Nathanın beyaz renklı ve «Şalom (Barıs)» adını taşıyan uçağıyla Mısıra sağ salım. varışı haberi sevınçle karşılanmıştır Gazeteler, ikıncı baskılar çıkanp, durum hakkmda en son haberleri vermışlerdir. Çünkıi uluslarara sı haber ajanslan bncekı gün «Şalom» un düstuğünu veya Mısırlılar tarafından duşürulduğıinu ve kendısınin de öldüğunü bıldırmişlerdi. Son zamanlarda lokantacıhk yapan Nathanın bu hareketini bazı çevreler «kahramanlık», bazılan ise «pervasız macerape • restlık» olarak nıtelem'sktedır • ler Israel Dışışleri Bakanlığında bır sozcu, Nathanın bu hareke • tını herhangı bır tsrael maka • mının desteklemedığını söylemıştır. Sozcu, hukukî yonden pılo tun «gayrimeşrn bir harekette» bulunduğunu, ve bır çok kanunu «ihlâl ettiğini» behrtmıştır. Eski pılotun donuşünde mahkemeye verıleceğı ve azamî dort yıl hapıs cezasına çarptırılabıleceği soylenmektedır. TÜRKİYE İŞ BANKASI önderdir 3000 000 2.920 679 Millî bir anlayışla sevk ve idare edilen ve modern bir kredi müessesesl olan Türkiye İŞ Bankasının iş alemine verdiği krediler ile memleketimizin bellibaşh sınaî teşebbüslerinin sermayesine iştiraki yekunu, büyük bir hızla gelişmiş... geçen yıla nazaran kredilerde 6 6 0 milyon, iştiraklerde 21 milyon ki cem'an 681 milyon liralık bir artış kaydederek 1965 sonunda 3 milyar üraya yaklaşmış bulunmaktadır. Bunun yanında Muhsin Ertuğrnlun güç bir tarafı vardır. Her sanatkâr gibi bu adam da uzun uzadı hele bizdeki gibi formaliteleri sevmez »e bilmez. Bu yuzden daima otoritelerle çatışmıştır. Vaktiyle Celâl Tardımcı zamamnda Devlet Ti> yatrolan Lmum Müdurlüğünden da böyle bir ufak meseleden dolayı aynlmıştı. Muhsin simdl Türkiyede tiyatro vâdisinde hatm sayılacak bir kaç. nadide varlıklanmızdan biridir, belki de birincisidir. Yaşı da benimJd kadardır. Artık böyle kimseleri hos tutmak, daima gönlünü almak, ondan âzamî faydalanma imkânlarını hazırlamak lâzımdır. Bütun tijatro sanatkârlan gibi bu kıymetler de çok hassas ve tiryakidirler. Geçinılmesi kolay da değildir; ama neylevelim ki taymetlerı ve emekleriyle biziın memlekette gerçek yüksek bir mevki kazanmış olan Muhsin gibi kimseler, her yerde böyledir. Onlan el üstünde taşırlar, titizliklermi fıkra mevruu yapar ve daima ağırlarUr Muhsin şimdi bu çağdadır. Onun için kadrosunun kaldınlması gibi bir «i?lem» ona ne mânen, ne tnaddeten tesir eder; am» Istanbul Şehir Tiyatrolan için büyük kayıp olur. Şuraya dikkat etmekte fayda vardır. İnsanlann kendi kendilerine bir yere çıkmalan bir hünerdir. Ve bu bir hakikî yükseüştir. «Everest» tepesine çıkan kimseler gibi.. Bir da tayyareye binip yukselenler vardır. Bunlar, birincilerden fazla yükseğe çıkarlar. Hepimiz tayyare ile 10, 13 bin metreye yuksemîişizdır ama bu yükselişimizin 8.000 metre» lik Everest dağına çıkanlar kadar değil, onun binde biri kadar bile bir totymeti yoktur. Çünkü bizi başka bir kuvvet yükseltmiştir. Muhsinler gibi kendi zirvesini bina etmiş kimselerin yerleri kalkmaz. Everest dağının adını haritadan silmekle oraya yükselenlerin bu basanlan ortadan kalkamıyacağı gibi. Bir hikâye anlatayım: Sultan Mahmut devrinin şahsiyetlerindeD meşhur bir Hâlet Efendi vardır. Ikinci Mahmudun itimadını kazanmış nüfuzlu fakat gaddar ve entrikacı bir adamdı. Mora ıs\anının müsebbiplerinden diye gösterilir. Sonunda idam edilmiştir. Bu Halet Efendinin gadrine uğnyanlardan biri de Kethüda Osman Efendi isminde bir zattır. Halet Efendi rütbesini almış, en âdi işlerde kullanmak suretiyle küçük düşurmüş olduğu halde, adam bayram larda ziyarete gittiği zaman Halet Efendi kendisini merdhen başında karsılar, öyle de uğurlarmış. Her gün yerden vere çaldığı bir adama karşı gösterdiği bu garip ıltifatın sebebini Halet Efendiden sor duklan zaman: Evet, ben bu adamı hiç sevmem. Rütbesini, memuriyetini, va> nnı yoğunn aldım. Istesem canını da alınm. Ammaaa adamın üzennde bir «Osman Efendi» lik var kı onu alamıyorum. cerabını vermiş. Bu Osman Efendiler her zaman vardır. Ve onlann üzerinden «Osman Efendilik» alınamaz. Çünkü şah siyetiyle hamur olmuştur. 1952 Mayıs ayında hükumetin ileri gelenlerinden bir zat aynı şeyi bana İsmet Paşa için söylemişti. Hafızasma güvendığim bir zattır; her halde hatırlar. O zaman da Ismet Paşa fle uğnvşılıyordu. Ben neden bu kadar üzerine üzerine gidildiğini sorduirum zaman: Bir İsmet Paşalıgı var ki ona alamıyoruz. demisti. Şimdi Muhsinden pirip Halet Efendiden dolaşarak Ismet Paşada ks rara bağladığım bu vazıyı gene Halet Efendinin bir beytiyle kapıyacağım: «Güzelsin, blbedelsm, Tarzutavnn hep müsellemdın» «Ne çâre blvefâsn, Ah insânivetin yoktur» Halet Efendiye bile «tnsaniyet» hasreti cektiğini tercnnüm eden v» bu hasletin beşer münasebetlerinde ne kadar lüznmlu olduğunu gösteren bu beyti hâlâ bir çoklanna ithaf edebiliriz, B. FELEK • • • * YEKUN Bnlgar seçimlerinde oy.ar.ii % 99.85 inî Vatan Gephesi aldı SOFYA, (a*.) Yüksek Seçün Kurulunun dunlnl açıklamasına göre, geçen haltaki genel seçimlerde vatan cephesl oylann % 99.85 Jnl almışür. Seçim Kurulunun açıklamasma Rore, seçımleTe katılan 5,752,817 Bulgar seçmenlnın 5,744,072 si oylanıu Vatan Cephesıne vermıştır. Geçerli olmıyan oyların sayısı 6.467 dir. KREDİLER IŞTIRAKLERIMIZ Ümit Yaşar'ın Hâdise yaratacak bicivlerı TAŞLAR ve BAŞLAR Yeni AŞK sıırleriyle birlikte çıfctı Minnetoğlu Kıtabevı Cağalo^ln tstanbul Cumhurıvet ^236 TÜRKİYE BANKASI 000 ilâvesıyie SATILIK FIÇILAR Tel: a a 19 Cumhuriyet 2205 paranızın... istikbalinizin emniyetidir KAYIP Demiryurt llkokulundan aldığım dıplomamı kay • bettım. Hukumsüzdür. ömer ¥ıldmm Cumhuriyet 2240
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog