Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ÇETİN BİR HAFTA... D. BAHÇE'de • 19 MAYIS'ta Beykoz ile Altay oynuyor Mil'î takımımız dün Tahrandan nçakla ynrda duııdü. Futbolcnlar hava alamnda yorgun gözüküyorlardı. Bugün ve yarm maçlan olan futbolcular takırolarının kamp yaptığı yere yollandılar. Uzun ve yonıcu bir yolculuk sona ermisti... (Fotoğraf: Selçnk AYBATAB) Galatasaray buiün Doltnahahçede çetuı ceviı Göztepe önıinde oldukça terliyecek. Sarıkırmılıların 2 puan almak ve Beşıktaş ile puan farkını çoğaltmamak için çetin hir nıtt radelc yapac.ıfn n.uhakkaktır. Re simde ti. Saraylılaı antr'nman Genclerbirligi İst. Spora karşı... PUPPO SANDRO: Güvendiğimiz oyuncular randıman veremedi Millî takım yurda döndü Erdoğan ARIPINAR G. S AR AY GOZTEPE D. Bahçedeki maçlar 13.30 ve 15.30'da başlayacak T T GERÇEKLER Eşfak AYKAÇ undan on ytl evvel sportif bir mıhcubivet mevzun addedeceğimiz. prestij sarsıcı, bir takım başarısızhklar, bngiin, bizlere «çok ;ükur« dedirten muvaffakıyetlcr hâline geldi. Futbol dünyasının ismi cismi billnmeyen Habeşistanına veya İranına yenilmediğimiz için nerede ise bayram yapacağız. Hiç şüphe ctmivorum, İraııa kazara bir golcük atıverse idik, ortava, Çaidıran zaferine nasip olmayan bir zafer havası çıkacaktı. Gurur zedeleyici, sportif itibarınıızı sarcısı bu neticeler karşısındaki «narcotiqııe» beyanlarla millet uvutuladursun, cihan spor efkârı karşısında nc hâle diiştiiğümiızün kimse farkında mı? • Iş» mcvzuunda fikir sahihi olan herkesin bildiği tribi, hiçbir hizmct, o hizmetl ifa edenlerin seviyesinden öteye geyemez. Bizim futbol işlerinde de olan budur. Türk futbolu, kendi hamurundaki eevherin beynclmilel aalnda delâlet ettiği scviyeden, kendisini idare edenlerin seviyesine inmiş bulunuyor. Senelercien bcri, milli takımın gençleştirilmesi gibi boş, saçma, mânası anlaşılmamış bir hayaliıı peşinden koşuyoruz. Bir gençleştirme lâzım, ama Milli takımda değil, ono idare eden, k&hne, hurda, cahil idareci kadroranda... I B ahranda İran milli takınu ile 00 berabere kalarak CENTO Kupasını kaybeden milli futbol takımımız dün saat 13.15 te Yeşilköye inen bir PanAm uçağı ile yurdumııza döndü, oyuncular hava alamnda kendilerini karşılıyanlara takım lann kamp durumlannı sordular. Çünkü Dışişleri Bakanlığının yaptığı bir anlaşma ile oynanan bu karşılaşma normal lig prograrnlarının içine ahnmış, pazar günü lig maçında yer alan bir oyuncu çarşamba Tahranda oynamış ve pazar günü ayrı bir ilde lig maçı oynamak üzere yurda dönmüş bulunuyordu. ORHAN ŞEREF ."VPAK NELER DEDİ? Kafilede bulunan Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak. Tahran maçını şöyle özetledi. «Kesif bir lig programı içinde İranla CENTO kupası çerçevesinde oynadığımız maç nor mal sayılmazdı. Bu müsabaka Türkiye • İran dostluğunu tak\i ye etmek için oynandı. Bu müsabaka ordu takımının temsilen oynadifi karşılaşmaların devamı idi. tran futbolunu eskiye nisbetle bir hayli ileri gördüm. Maça çok önem yerdikjerinden lig maglaruu tehir etmişler, hattâ Güney Amerikadan uçakla Iranlı oyuncu getirmişler. Bir hayli sert o>nadılıır, ilk devre hâkim oynadığımız halde netice alamadık. Takımın amatör olduğu me selesine gelince, 0 0 beraberlikten sonra Iranlı oyunculara 1500 er lira prim verildi.» Apak, suallerimi de şöyle cevaplandırdı: Bu maç milli takım elemanları hakkmda size fikir ver di mi? Tabiî verdi. Eğer milli maç larımızdan biri yakııı olsaydı. Bu takımdan en aşağı 6 kişi değiştirmek gerekirdi. Takımdaki ojTincuların birbirine ujmadıkları çok değişik takımlardan olduklan belirtiliyor, ne dersiniz? Bütün dünya tek takım iskeleti üzerine milli takımı inşa ediyor ama bizim ekiplerimiz bu sevîyeye gelmediler daha. PUPPO ŞAÎfDRO'NL'N SÖZLERİ Takımın başantrenörü Sandro Puppo ise: «Ekipimizin esasmı teşkil eden güvendiğimiz oyuncular gereken randımanr venne yince istediğimizi yapamadık ve iyi oynıyamadık. İran vasat bir ekip, 433 oynuyor ve bir Ma car antrenör tarafından çalıştırılıvor» dedi ürkiye ligi maçlarına bugünden itibaren şehrimizde ve Ankarada devarn edilecektir. BEYKOZ ALTAY Günün ilk maçj saat 13.30 da Beykoz ile Altay arasında oyna nacaktır. Küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Beykoz, Altay karşısında bütün gücünü, gayretini, çabasını gösterecektir. Rakibinden alacagı 1 puanın bile kıymetini düşünen Beykozlular «Bu maçtan galip de aynlacafız» demektedirler. Altaylılar bu maça iddiah çıkacaklardır. Ve Beykoza puan vermiyeceklerini de söylemektedirler. G. SARAY GÖZTEPE Dolmabahçe stadında günün ı kinci maçını saat 15.30 da Gala tasaray ile Göztepe oynıyacaklardır. Sarıkırmızılılar bu maça çok önem verdiklerinden geçüğimiz hafta içinde sıkı bir şekilde çahşmışlar ve kampa girmişlerdir. Galatasarayda Metin ijileşmiştir. Uğur ile Bahrinin de sakatlıkları geçmiştir. Bu duruma göre Sarıkırmızılı takımda millilerin de katılmalan ile bir değişiklik olmıyacaktır. Lider Beşiktaşı Dolmabahçede terleten Göztepe bu maça da hazırlıklı gelmekte ve G. Sarayı da terletecegi tahmin edilmektedir. ANKARADA Günün tek maçı Genclerbirligi ile sonunculuk mücadelesinde başarılı maçlar çıkaran İstanbulspor karşılaşacaklardır. Genclerbirligi. nin başkentte puan vermiyeceği bilinmektedir. Fakat Istanbulspor da bu maçta bütün kuvvetini ortaya koyacaktır. Gençlerde inişi Salih Kurdakul kazandı Fotoğraf Selçuk AYBATAR Fenerbahçeli mu halifler dün basın toplantıst yaparak lîstelerinî acıkladılar. Rcsimde mahaliflerdcn bir gtup gönılüyor. Ali ABALI bildiriyor üLL'DAĞ Bir kaç gündenberi kapalı giden hava dün sabah birden düzelmiş ve pırıl pırıl bir günün başlaması ile müsabalsala• ra geçilmiştir. Dün yapılan iniş gençler müsabakasma 43 genç ka yakçı katılrmş ve yalnız 3 müsabık yanşmayı terketmiştir. Çok sayıda seyircinin izlediğl iniş müsabakasmda gençler bütün güçlerini ortaya koymuşlar ve bu bakımdan Bekir Onuktav, Celâl Öztaş gibi favoriler derece alamaır.ışlardır. Teknik sonuçlar: 1 Salih Kurdakul (Ankara) 30.3. 2 Atillâ Dönmez (Erzurum) 30.3, 3 Şahap Yurtsever (Bursa) 30.5, 4 Ali Dayı (Erzurum) 30.8, 5 Emin Çeşmebaşı (Ankara) 30.9, 6 Ercan Gündük (Sarıkamış) 31.4. 7 Mehmet Yıldırım (Sarıkamış) 32., 8 Cemal Şahinkaya (Sarıkamış) 32.2, 9 Yaşar Sönmez (Bitlis) 32.2. 10 Hikmet Karabulut (Sarıkamış) 32.3, 11 Yaşar Çetin (Sarıkamış) 32.4, 12 Necdet Al tın (Sarısamış) 32.4. Bir gün önce yapılan gençler büyük slalom birincisi Bekir Onuktav ile ikinci Celâl Öztaş bir kaç defa düşerek dereceye girememişlerdir. Muhaliflerin listesi nihayet açıklandı enerbahçe kongresine 1 gün kala muhalefet grupu olduklannı idida eden bir grup basın toplantısı yaparak Başkan adayı ile İdare Heyeti listesini açıklamış ve prensiplerini izah etmiştir. Müslim Bağcılar, Sedat Bayur, Eşref Aydm ve Kemal Atakul ile arkadaşlarının düzenledikleri toplantıda Başkan adayrnın Razi Trak oldugu açıklanmış ve hazırlanan İdare Heyeti listesi basın mensuplanna verilrniştir. Muhalefet grupunun hazırladığı İdare Heyeti listesi şu şekildedir: Müslim Bağcılar, Fahri Atabey. Fikret Kırcan, Sait Canpolat, Kemal Atakul. Sedat Bayur, Raif Dinçkök, Eşref Aydm (halen İdare Heyeti üyesi) ve Orhan Ergüder. Bu basın toplantısmda konuşan Müslim Bağcılar, kat'l surette Faruk Ilgaz ile çalışamıyacağını ifade ederek şunları söylemiştir: «Ben 23 Şubatta istifa etmiştim. Ve takım ben istifa edene kadar nâraağiup vaziyetteydi. Şayet beni seçerlerse Fenerbahçeyi tekrar kazanmış olacağız.» Kendilerini «Muhalefet grupu» olarak değil, «Çoğunluk grupu» olarak adlandıran sözcüler «yrıca yaymladıklan bildiride şu konulara de ğinmektedirler: « Bizler gerçekte F. Bahçe çofunluğnnu temsil etmektejiz. Bu çoğunluk grup taassubu içinde Fenerbahçede bir vakıf mütevellisi hü\iyetine giren bir kaç kişiye karşıdır. Bu bimselerin kulüp idaresine menfi tesirleri, millî taFİKRET K1KCAN kımın nüvesini teşkil eden sporculanmıza et(Yıllardan sonra yine listede) kisi, Türk sporu için zararlı olmaktadır. Bu kimselerin yönetim ve direktiflerinde kalan idare heyetleri şah9 siyetlerini ve insiyatiflerini kavbet mekte ve hatadan hataya düşürülmektedir. «Her şey Fenerbahçe için» parolası altında «Her şey grup için yani bizim için» düstunınun geenerbahçenin yarmki kongresinde Muhalefet Grupu ile bir hayli mücariele edecek olan iktidar grupu da listesinin büyük bir kıs tirdiği hastalık teşhis edilmiştir. Şimdi artık F. Bahçe camiası mjnı tesbit etmiş ve Sanlâcivertli camiada .İstenmeyen kişi» ola vahdet ve tesanüt içinde bu ha.şrak ilân edilen Semih Bayülken. Muhittin Bulgurlu ve Erdal Kocaçitalığın izalesi için maddi ve mâmen gibi isimîer liste dışı bırakılmışlardır. Bugün açıklanacak olan nevi bütün kuvvetlerini seferber listede şimdiiik belli olan şu isimler bulunmaktadır. Faruk Ilgaz, Kaetmişlerdlr. Bu zihniyet ve sahipdir Has. Raif Dinçkök. Ethem Şahinoğlu, Alâettin Baydur, Ulvi Tüleri F. Bahçe ailesinden tasfiye mer. Oğuz Sağlam. edilecektir.» İktidar Grupunun öncülüğünü yapan ve aynı zamanda Başkan adayı olan Faruk Ilgaz. yapmayı düşündüğü işleri şu şekilde sıralamıştır: • F. Bahçe lokali dâvasımn kati şekilde halli • F. Bahçe Stadınm inşaatı • Sosyal faaliyetlerin önemle ele alınması • Tenis şubesinin açılması • Amatör şubelerin daha faal ve rasyonel şekilde çalışmasım temin • F. Bahçe dâvalarını savunacak bir gazete çıkarılması • Profesyonel futbol şubesinin bir şirket vâsıtası üe yönetimi • Profesyonel futbol şubesi teknik yönetim sorumluluğunun idare heyeti dışrna çıkarılması • Avrupadan liyakatli bir antrenör getirilmesi • Genç takım dâvasuım ciddi surette ele ahnması ve futbol okulu açılması • Profesyonel takunlan olan kulüplerin amatör takunlanrun, amatör ligleıe katılmasmı sağlamak. • Her sezon sonunda uluslararası hüviyeti olan ekiplerin iştiraki ile F. Bahçe Spor Bayramının organizesi F ÛATiyAAQLAr4 PJEH CERJE « d e â i i e r ıVanlıîar Tu sonunda da oo re kaldıiay K ara PEMBECfcMU bu pehcereye pek güvenmg meleKin'ı yahya KEMAlüi söyieyelim Şeref ve Ogün : izmirspora karşı i oynamıyor Yarm Alsancakta İzmirspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe fut bol takımı bugün uçakla İzmire hareket edecektir. Sarı Lâcivert lilerin kadrosunda bulunmayan Şeref ile Ogün. İzmirspora karşi ojTiamıyacaklardır. Bu iki futbolcu 4 nisanda Dolmabahçe stadında oynanacak Fenerbahçe Altay Türkiye kupası maçma kadar dinlendirileceklerdir. Masa tenisi bölge şampiyonası baş'adı Istanbul masa tenisi birıncilikleri başlamıştır. tlk yapılan kaışılaşmal'arda alınan sonuçlar şöyledir : Bayanlar: Beyoğluspor Ortaköyü 30 Fenerbahçe Şişli'yi 30. Erkeklerde: Ortaköy Galatasarajı 51, Beyoğluspor Şişli'yi 52, tstanbul Teknik Üniversitesı Fenerbnhçe'yı 50, Beyoğluspor Kurtuluşu 53, Fenerbahçe Şişli'yi 50, Istanbul Teknik Üniversitesi Galatasaray: 50 yenmişlerdir. Müsabakalara bugün de devam edilecektir. Spor Totoda isim haklan artırıldı ANKARA SporToto kuponlannda yer alan takımların isim hakkı olarak aldıkları bedeller yükseltilmiştir. Tesbit edilen yeni bedeller şöyledir: Ümit takımı (6000), amatör millî takım (4000 ı, genç milli takım (3000), temsilî takımlar (5000), I. Türkiye lig takımları (6000), mahallî amatör takımlar (2500), mahallî profesyonel takımlar (3000), SporToto turnuvasıda grup birincisine (7000), SporToto tumuvasındaki finalde birinciye (15.000), ikineiye (10.000) lira CumVıui"yet incfe küpa dğ İSTANBUL. ANKARA. Ankara da lerüplenen Tıp Fâ<ÛLtele inin SPOR BAvgAMl u rihe gececeklir.. Ntçrin wıı ? HACET spor kbLu ş KAZANAMAOI& Bulgurlu ve Kocaçimen *' vofe * . Bisiklet Millî takımı Mayısın sonunda seçilecek 1626 hazıran arasında memleketımızde yapılacak Cutnhurbaşkanlığı uluslararası 2. Maı^ mara bifiklet turuna katılacak 10 kiçilik bifiklet A ve B milli takımlarımız, mayıs sonunda seçilecek ve kampa ahnacaktır. Bu takıralanm:zın seçırai Balıkesir, Ayvalık, Izmir, ve tekrar Balıkesirde sona erecek 4 etaph bir bisiklet yarışından sonra olacaktır. F bcitıin kupaian y>îr aı yaia doUutup göui$aıj s ü icin Huıdeiı Nlehmet OKTAV a Mlltî lakim anlraiörle bif Loplanüda 5ormuslar î « Merede o+uru^orsun?»dıje OKTAV c, PEFAPAUAS ın al, » diye cevap v e i ftızaZoBu üstaa muş » şuna P desene b CumhurİYet DÜSECEE ÇIKfiCfiK paü salon4.a biiyük feır gazelenın muha birinın yerine kadın. yıkiı Bölge Mİiâürij ce rnal SALTIK son günler. de çok sıkıştl '.. Aîleef. raâın\ da Jjoigöye yar. dıma cağır"<iı.Geçen gUn SALTfK ın ardeşi t>üyu.k t>ir ka.. AnKaramn kocaman bı habiri de ayaklakal. dın diye yaka paca chşavı ciKai'ip jşe kez Hakem âe ku.lunaı*§vı bir hakfim ler Loplantvsıada. söz AV rupa ve DCmya r lere gelmisU Komile üyesi ÜKVU Pemirağ btr ara edn Güreş hantpında ilk seçmeler 2627 martta SB.mpi. sori.va. "" HAVA ALANINDA TERLEDİ Futbol Federasyonu Başkanı rırhan Şeref Apak hava alanında gazetecilerin suallerine cevap veriyor. 1. KOŞL': F: Koparan. P: Kartal. S: Altuğ 2. KOŞE : F: Beynun. P. Lâtife. S: Karakaya 3. K O S t : F : Nigâr. P : Zehra. Türkiye kros şampiyonası yarın Konyada büyükler, gençler, yıldızlar ! 4. KOŞC: F: Storm P. Mina • ve kızlar arasında 22 bölgeye mensup 100 e yakın atletin iştirakiyle yaPlay boy. S: Karabapılacak tır. vır Şampiyonaya bütün bölgeler iyi hazırlanmış olarak girmektedirler. 5. KOSl : F: Yağmur. P PayiEskişehir, Istanbul, Erzincan, Sivas, Ankara atletleri birinciüklerde iddi» dar • Cengâver. taşımaktadırlar. 6. KOŞU: F: Jandark. P: GuerGençler, vıldızlar ve kızlar yarışmalarında sürprizler beklenmektedir. zon . S. Mahan. BALKAN SEÇMELERİ 7. KOSL: F: Mülüh. P: Akbor Boluda kampa alınan kros milli takımımızın seçmesi de bu müsabas Necip kada yapılacaktır. Seçmeler sonunda büyük'.erden 6. gençlerden ve kızlarK KOŞLI: F Kıymet. P Zıpzıp . dan da 4 atlet nisanda Bulgaristanda yapıiacak Eaikan kros şampiyonası Çılek. S: Çamurali. İçin tekrar kampa alınacaklardır. Düşecekler 1 . . deîci paskalya yvtmvrtasını 1 kafasına vuv. TÜBKİYE KROS BİRt^CİÜĞİ YARI1S KONYADA YAP1L1YOH men alıUiı « Bakiyojum r!a rnuıU. ile yapıyor « 0 sı. ra3a yumuria. <3a Kı^ılı Virıla îcomile üyesi 1C2*nai Erkmende Kıvalaıaz mı.. Cesay Hamen iv% n r d i « yurrvuvta rnin Jcafasında " " iZMiı: Haziran ayı içerisinde Amerı karun Toledo şehrinde yapılacak olan serbest ve grekoromen Dün ya Şampiyonalan için, serbest ve grekoromen stildeki güreş takım aday kadromuz kampta çahşmalarına devam etmektedir. İLK SEÇMELER Halen kampta bulunan 40 gü reşçinin arasmda 26 27 Mart cu martesi ve pazar günleri ilk seç me müsabakaları yapılacaktır. Bu seçimler sonunda muhtemelen S güreşçi kamptan çıkarılacaklar dır. Bilindiği gibi İzmirdeki bamp ta, güreşçilerin kültürfizik hare ketlerini Ziya Aytemiz, minder ça hşmalarını ise, Nasuh Akar (scrbest) ve Mehmet Oktav .(greko • romen) yönetmektedir. 2.. Çıkacaklar: 1. 2. Adres : İsim ve Soy adı : . İMZA «CUMHURİYET»İN SIJNDUĞU KİMLER DÜŞECEK, KİMLER K,A.LACAK ADL1 BÜYÜK YARIŞMA İLE ILGİLİ KURAİJJMU 7 NİSAN'A KADAR 7. SAYFAMINDA BULACAKSIN1Z.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog