Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet B A S I N UYMAYJ A H L A K Y A S A S I N A T A A H H Ü T E D E R Bahibi: NAZİME NADt • Genel Yayın Müdüru: ECVET GÜBESİN • Sorumlu Yazı tîlerl Müdürü: EROL DALL1 * • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaacılık ve GazetecUik T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevl sokak No. 3941 tLLERt: Küçüksaat Meydanı Edinre Hanı Adana Telefon: 4550 + ANKARA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. Yenisehiı Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 + İZMİR Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 aylık 3 aylık Türkiye 75.00 40.00 2200 Haricl 198.00 99.00 49.50 Başlık (Maktuı 200 Lıra 2 34 5 ınc) sahitelerde (santlral) 40 6 7 ncı sahifeter 35 Nişan. NikAh, Evlenme, Doğum (Maktu) 75 Ö!üm, Mevlit. Teşekkıir ve Kayıp arama 5 an. 90 Ölüm, Mevlit. Teşekkıjr ve Kayıp arama 5 cm. 90 SAYIS1 25 KURUŞ Siyasal Bilgiler (Başiraıı 1 ınci sahıfede) gölgeleyeceli tehlıkeli bir hevestir. Herhangi bir fikrın ifadesinde, kanuni sımrların aşıldığı, mıilî menfaatlenn tedelendiğı kanaatında olanlar. kanıınları uvgulamakla sörevlı vargı organlarının mevcudıyetim hatırlamak, bütün ferdi şiddet vollarmdan dikkatle kaçınmak zorundadırlar. zı uyelerle Armaojılu arasında' ki görüş farklan açıkça su yüzüne çıkmıştır. Nihayet, Profesörler Kurulunun öncekı günkü toplantısında, Aybar'ıu konferansı sonucu çıkan olaylarla ilgili bir bildirinin yayımı ve konferans salonunun bundan sonra ne tarzda kul lanılacağı yolundakı görüş farklan, Armaoğlu'nu, kurul'dan «Güven oyu» ıstemeye sevk etmıştir. Ancak, kurul üyeleri Üniversitede böj'le bir usulün bulunmadığım belirterek, Dekana güvenleri olduğunu söylemişlerdir. Kurulun bu teminatını yeter?ız bulan Arraaoğlu, toplantıdan ayrılarak ıstifasmı ertesi sabah Rektörlüğe verraıştir. Dekanın ıstifası üzerine, bu ko nu ile ilgılı olarak tekrar toplanan Prolesörler Kurulu, bu defa, Armaoğlu'nun, Fakülteyi yönetrnede ızledıgi politikayı oybirliği ile tasvıp ettiklerinı belirterek istifayı kabul etmediklerinı, kendisine resmen bildirmişlerdir Kurulun bazı üyelerıyle, Dekan arasındaki görüş ayrılığı ko nusu olan, Aybar konferansı ile ilgili bildırinin de, «Profesörler Kurulunun oybirlifi ile onayından çeçen Dekanlık deraeci» şeklinde yayımlanmasında mutabık kalmıslardır. Bilindiğı gibi, Profes*rlerden bazıları, önce, söz konusu bildirinin re'sen Dekanlık tarafmdan yayımı fikrinı savunmuş, Annaoğlu ise, bildirinin kurulca yayimlanmasını istemişti. S.B.F. OLAYINDA YARALANAN İKİ ÖĞRE3JCİ DÂVACI OLDÜ Ankara (Curnhuriyet Bürosu; TIP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'm konferansı sırasında, Siyasal Bilgiler Fakültesinde, çıkan olaylar sonunda. hafif şekilde yaralanan iki Fakülte öğrencisi, dâvacı olarak şikâyette bulunmuşlardır. Ankara Savcılığı, yapmakta olduğu tahkıkata, bu durumu da dikkate alarak dün de devam etmiş, olaylan gören bazı kişüerin ifadesine başvurmuştur. Kanun'ar tatbik edi'meli (!) Mıiü varhğımızın korunmasım «hukuk düzemnın mutlak hakımıyetmde, Anayasamızca sağlanan hürriyetlerinı muhafazasında» gören Fakültemiz, kuvvete başvuran. fakülteye te cavuz eden şahıslara Cumhuriyet Kanunlarının müsamahasız tatbik edilmesı gerektiği inancındadır.» Müıkiyeiüer Birliğinin qörüsü MulkıyelUer Birliğinin de Fakü! tede cereyan eden olaylarla ilgili yayınladığı bildirıde, gençlerin aşırı sağ ve sol telkinleyyle iki kampa ayrılmalarımn sak'.ncaları uzerinde durulmakta ve şöyle denilmektedır: «Sorumluluk yüklenmiş resmi sıfat taşıyanların da, olmamış olayları olmuş gibi gösterip sahıs ve teşekkülleri teşhir veya mün fent olaylan bahane ederek en az kendi kadar vatanperver büyük topluluklan rencide edıci sözlerTe tahrik etmemesini yurdun is bekleyen su devresinde özellikle zorunlu görmekteyiz.» istifo qeri olmdı Siyasa! Bıigiler Fakülte^i Dekanı Prof. Fahir Armaoğlu. önceki gün Ankara Üniversitesi ' Rektorlüğüne verdiği istifasını, Fakülte öğretım Üyelerinin, ken disine tam güvenlerini belirtmeleri üzerine. dün geri almı^tır. BtRBtRt ARDINA OLAYLAR Prof. Armaoğlu'na yakın kişi lerin ifadesine RÖre. Armaoğlu, Fakültede, son haftalarda birbiri ardına dizilen olavların bir io nucu olarak istifaya karar vermiştir «Fakülte dersleri bakımından, 7aten politikayla hir yere kadar ilgisi olan okulnn, bunnn üstüne bazı öçretim iiveleri ve 8£Tenci derneklerinin davranısları sebebiyle politikamn içine girmesini» ileri süren Deknn Armaoğlu ile Profesörler Kurulunun bazı üyeleri arasında zaman zaman görüş aynlıklan çıkmıştır. . Başbakan Süleyman Demirel"in SBF'yi ziyareti ve TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar' ın Fakultedekı konferansı sırasında çıkan olaylar sonunda, ba TİP'iiı son olaylarla ilı>ili bildirisi Ankara (Cumhuriyet Bürosn) Turkiye İççi Pârtısı Genel Başkanlığı, dün yayımladığı bir bildirıde, son müesslf olaylarda Demir°l Hükumetini sorumlu tutmakta ve reiim buhranının had bir safhaya girdiğini iddia etmektedir. Bildiride şöyle denilmektedir: « Demirel Hükumetinin AP çoğunluğnnu Anayasaya ters bir doğrnîtnda bir tahakküm vasıtası haline eetirmfsi sonucunda, Büyük Meclis normal çalısamaz bİB dnmrn» düfm«>itirr. tktidar ftraalıca engel, olarak s^itdügü Anayasayı de|iştirmek için iki yol izler görünmektedir. By*^ı cisi seçim sistemini değiştirip yeniden seçimlere sitmek ve Anayasavı de|iEtirecek bir çojnnErzurumlu mcrhum General Tevfik Erdönmez tonınu, Eınekli lukla Meclise eelmek. tkincisi Alb. Hasan Gür ve Nimet Gur'un Meclis dışında devlet hazinesinçok sevgili oğulları Fırat, Murat, den beslenen bir takım Anayasa Aras'ın kardeşleri Dr. E. General dısı derneklerin kurnlmasını MüsUm Gur'ün sevgili yeğeni, teşvik ve bunların kaba kuvveNrdlre Erdönmez'in torunu te başvurmalannı müsamaha ile karşılıvarak Anayasa rejimini CAHİT GÜR çıkmaza sürüklemek.» tutulduğu elim hastalıktan kurtuDtGER ÎDDİALAR lamıyarak 18.3.1966 »tinü vcfat TÎP bıldırisınde ayrıca, Baş eüniştir. Cenazesi 19.3.1966 eumartesi öğle namazından ..onra Akbakanm. AP Temsilcıler Meclisaray Valide Camıınden kal.iır;lasınde toplumcu akımlara kar?ı rak Mcrkezefendi Çüri.kluk rr.ehaikı mücadeleye çağırmasından zarlığına defnedilecekür. Allah sonra, nurcularm yeraltı teşki rehrnet eylesin. lâtı kurduklarma dair çıkan haberlerin doğrulandığına kanaat C.LR AILESf getirdıklerini, Adalet Partisinin muhalefetsiz bir rejim kurmak, veya muhalefeti sadece şeklî bir varlık halinp getirmek emelinde oldugu belirtilmekte. Meclisin son hafta içinde işliyemez hale getirildiği de ileri sürüterek, SiMerbum Trabzon Defterdarı yasal Bilgiler Fakültesi clayını, Mehmet Adal ve nıerhume Hatice T.M.T.F. olayının izlediîı ifade Adal'ın oğ!c. Beîkıs Adarın eşi, Tıcaret Vekâletı Hukuk Musaviri edildıkten sonra şöyle devam eAvukat Nihat Adal'ın SaDası. dilmektedir merhum Ali Haydar Adal'ın kar«önümüzdeki pazar çünii tsdeşi. Devlet Personel Heyeti Baştanbulda komünizmi tel'in bataakanı Hasan Şükrü Adal ve Sıdıka nesiyle bir mitinf yapılacaktır. Demirtaç'ın ağabeyleri, Merkez Bn miting sırasında ev adrcsleValisi Raşit Demirtaş ile Melek ri bir kaç gün önceden tesbit eArial'ın kayıubirj'tteri ve Zekı dilmiş bulunan kisilere, toplumAdal ile Ayşe Adal'ın amcaları Tnibzon. fyon, Ankara. İzmir eski cu kuruluşlara saldınlması knvVrüsi eskl Emniyet Gene. Müvetli bir ihtimal olarak görül • 'Jürii. Oçüncu Genel Mületti^ ve mektedir. Tiirkiyede komünist îcibleri BakanhŞı Müstesarı ve tehlikesi daima Anayasa dışı CHP eski Milletvelri'i tertipleri kuvveden fiile çıkarmak, Anayasanın öngördiijrü reOSMAN SABRİ ADAL formları gerçeklestirmek amacı 16 17.3.1966 gecesi evinde geçirile o|rasan ynrtseverleri komüdiği bir kalb krizi sonunda vefat nizm snçlamasiyle saf dışı etetmiştir. Cenazesi 18.3.1966 cama mek için bahane olarak knllanılgunü Ankara'dan İstanbul'a nakmıştır.» ledilecek ve 19.3.1966 cumartesi gunü Kadıkoy Iskele Camiinde Bildiride son olarak, komünizöğle namazı kılındıktan sonra min Türkiyede kanun dışı olduSahrayıcedit'teki aüe mezarhğınğu bildirilrek, 27 Mayıs Ana/ada toprağa verilecektir. sasının Türk gençliğinin bekçiliğinde daima yaşayacağı belirtil Cumhuriyet 2903 I mektedir. (Baştarafı I inci sahıtede) rinde durmuşlar ve bu kanunîann geri alınmasının sayısız fayda 1ar sağlayacağını belirtmişlerdir. Meclisin içinde bulunduğu çıkmaz Başbakana anlatılmış ve bu konuda en büyük sorumluluğun iktidar partisine düştüğü belirtilmiştir. 27 MAYIS PRENSİPLERİ VE GERİCİLİK Bundan başka grup üyeleri 27 Mayıs Devrimi prensiplerine aykırı hareketlere değinmişler, gericiliğe verilen tâvizlerin üzerinde duruimasını istemişlerdir. KOMÜN'İZMLE MÜCADELE Komünizmle mücadelenin şekü uzerinde duran MBG üyeleri, son dönemde baslayan komünizm le mücadele hareketinin Türkiyede aydınlara baskı yapılması mahiyetini aldığuıı, bu konuda hükumetin hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini Başbakana hatırlarmışlardır. Af Kanunu Tasansı uzerinde de durulmuş ve Yassıada hükümlülerine idarede vazife verümesinin engellenmesi istenmis. genel müdür tayinleri ve genellikle ta yinlerin büyük huziirsuzluk yarattığı belirtümiştir. Toplantıda ayrıca Siyasal Bilgiler Fakültesi olayı ile TMTF na yapılan saldırılar uzerinde durulmuş \f güvenlik kuvvetlerinin bu gibi hareketlere izin vermemesi ve bunlann engellenmesi istenmiştir. REFORM KANUNLAR1 MBG üyeleri hüKumetin memleket yaranna kanunlar getirmemiş olrnasını. Reform Kanun Tasanlaruun bir tarafa bırakılmıj bulunmasını tenkid etmişlerdir. CU5IHI.TIBAŞKANLIG1 MESELESt Cumhurbaşkanhğı meselesi ele alınarak Başbakana bu meselenin bir an önce halledilmesinde faydalar olduğu bildirilmiştir. EKONOMİK KONULAR Grup üyelennden birisi ekonomik konulara değinmiş, enflâfyonun belirli bir duruma geldiğini, fiat artışlarının vatandaşı sıkıntıya duşürecek bir seviyeye ulaştığını, gerekli tedbirlerin süratle alınması icap ettiğini, vergi kanunlarının çıkarılması lâzım geldi?ini ileri sürmüstür. . DEMİREL'İN CEVAPLARI Başbakan Derr.irel. konuşmaların sonunda tenkidleri ve ıstekleri cevaplandırmıştır. 27 Mayıs Devrım prensipleri konusunda, «27 Mayısa baelıyım. Grupum da öyledir» demiştır. Komünizmle mücadele konusunda ıse Başbakan özetle şunları sdylemıştir: « Komünizm tehlikesi vardır. Komünizm gençler arasına sızmıştır. Bunlarla mücadele etmek gerekmektedir. Yalnız ba mücadeleyi dikkatle yapacafız.» Başbakan gericilik konusunda ileri surülen tehlikeleri de kabul etmıstir. Seçım Kamınu konusunda ise Demirel, II.B. fîrupıı ile 4,.î sm\ diiriişiii Başbakan. Millete vaad ettik, ancak parlâmentoda böyle bir sonuç doğuracağını beklemiyorduk» dermstır. Başbakan. MBG ndan syrılırken.«Bu cesit görüşmelerin devam etmesini" temenr.ı etmiştir. TOPLANTIYA YALNIZ GELDİ Başbakan Demirel. gorüşmenin yapılacağı Meclisteki MBG odasına ardmda iki memur olduğu halde gelmiş. toplantıya yalnız olarak girmıstır. «ISTÎFADEIJ OLDl» Ba.şbakan Demirel toplantıdan sonra gazetecilere çunları söylemistır: « Sayın senatörler parlâmentomnzun bir grnpudur. Kendileriyle memleketimizin çeşitli meseleleri uzerinde fikir teatisinde bulundnm. Bu fikir teatisi benim için çok istifadcli olmnştur.» Gazetecilerin. «Ne gibi memleket meseleleri çöriisüldü?» şeklindeki bir sorusuna Demirel, «Memleketin bnsrün mevcnt ne kadar meselesi varsa hepsi* cevabmı vermiştır. Toplantıyla ilgılı şorular üzerine MBG Başkanı Fahri Özdilek şunları söyİPmistır: « Parlâmentoda vazifeli olan bizlere düsen vazifeleri yapmaktayız. Ondan evvelki Başbakanlar gibi Başbakan da bizi ziyaret etti. Ne konnsuldusunu süylemeye Başbakan mezundur.» Özdilek, toplantı talebinin Basbakandan £elcliğ:ni soylemiş, «Secim Kanunu Tasansı uzerinde duruldu mu?» sorusuna ise ^u cevabı vermiştır: « Biz Meclisle münasebetli dejHliz Gfinün aktüalitesine ait gördüklerimizi ve düsündüklerimizi söyledik. O da c v a n verdi.. MUHTIRA \"ERİLİYOR Toplantmın sonunda Milli Birlik Grupu üveleri toplantı boyunca Başbakana anlattıkları konularla ilgili bir muhtırayı Başbakana vermişlerdir. MEGLiS (Baştarafı I inci sahifede) ' koymayacağını bildirmiştir. geçioi bir komisyonda gorüşül • Itlıam altında kaldığı iddiasiyle mesini istemiştir. söz isteyen Milli Savunma BakaBaşkan Ok'un önergenin gen ı nına önce söz vermeyen Başkan, soru önergelerinden sonra muame Kırca'nın da söz istediğini ayn ay leye kon,ulacağını bildinniştir. Söz [ rı oya koymuş, AP li milletvekilalan Kırca, önerşesinin Anayasa . lerir.in oylariyle Kırca'nın isteği nin 89. maddesiyle ilgili bulunma j reâ. Bakanınki kabul edilmiştir dığını belirtmi";tir. Bu sırada Mil J Böylece kürsüye gelen Millî Sali Savunma Bakanı, oturduğu yer ranmi Bakanı Topaloğlu, çok mü den ayağa kalkarak Başkanhğa h: him kanunlarm sıra beklediğini. taben: "Meclis. gensorularla oyala gensorulann Meclisi çalışamaz ha nıyor. çahşmaz hale çetiriliyor" di le getirdiğini ileri sürmüş. Silâhyince de Kırca, Meclisin çalışmalı Kuvvetler Personel Kanunusma bizzat Adalet Bakanının. Se nun bir geçici komisyonda müzaçim Kanununun her şeyden önce keresini önergeyle istediğini söyle görüşülmesini isteyen önergesinin mistir. Bakandan sonra CHP millet engel olduğunu üeri sürmüstür. vekili l*hami Sancar*in, Silâhlı Kuvvetler Personel tasansının ge Kırca'dan sonra söz alan Adalet çici komisyonda görüşülmesini iste Bakanı Dinçer. Coşkun Kırca'nın • Demagoji yaptığmı» iddia etmiş ' yen önergesi okunmuş. fakat işleme konulamamıştır. Daha sonra CKMP ve «Meclisi çalışmaz hale getiren milletvekillerinden Muzaffer Özhususun gensorular olduğunu» iledağ, Rıfat Baykal ve arkadaşlarıri sürerek «Vicdanlannıza. idraknın. bir süre önce verdikleri Kıb lerinize hitabediyorum, yann bir rıs konusunda almacak tedbirlerdakika gecikmeye tahammülü olle ilçili genel görüşme açı'.ması is mayan bir kanun gelse ne yapateğinin bu defa gensoru hâle ae caksınız? Bu mekanizma ile Meclitirilmesiyle ilgiii önergeleri okunsi işlemez hale siz soktunuz» demuş ve kabul edilmiştir. miştir. Daha sonra Başkan Ok, gensorular bulunması sebebiyle Mütaakıben MP Konya milletve Kırca'nm önergesini muameleye kili Faruk Önder ve arkadaşlannın 526 sayfalık ve telefon konus malarının hükumet tarafından dinlendiği iddiasiyle Bakan hakkında (Rastarafı 1 inci sahifedr) istenen gensoru önergesinin okun hirde çok sıkı ve olaganüstü ted masına geçilmiştir. birlerin alındığını belirtmiş ve Kâtip. bir dosya halindeki öner özetle şunları söylemiştir geyi alıp okumak üzere ayağa «Sunn kabnl etmek eerfkir ki, kalktıişı zaman bazı AP milletveTürkive bir kanun ve nizam filkilleri yerlerinden bağırarak: «Kaç kesidir. Kanun dısı hareketlerle sayfa olduğunu» sormuşlar, Başmücadele polisin eörevidir Vakan 'Beşyüz sajfaya yakın» deym tandaş herhangi bir konuda fikce gülüsmeler ve bağrışmalar ararini «Toplantı ve gösteri yürüsında salondan çıkmışlardır. Bu yüsleri kanununa» göre açıklaarada Başkan Önergenin çok uzun yabîlir. olduğunu ileri sürerek kâtibin öSLÇ SLVIR1 nergeyi oturarak okumasını isteAncak bn açıklama suç sınırımis. istek kabul edilmiştir. na çirer veya haskasının hürriye Daha sonra kâtİD Şadi Binav tine ve Anavasa trminatı altınvasati iki dakikada bir sayfa daki haklanna tecavfiz mahiveti okumak suretiyle bir saat dört alırsa: polis kanunlan tatbikte, dakikada önergenin 30 sayfasını görevini vapmakta bir an dahi okumus ve yorulduSu için saat tereddfit etmeverektir. 17.04 de okuma görevini diğer ZORBALIK YOK kâtibe devretmistir Kanunen suc olan fikir. islem Önergenin okunması devam etve harrkptlerin karsismda bnln tiği müddetçe salonda çogunluknan polisin 7orbalı£ın da öniine la MP li milletvekilleri oturmuş dikilecejinin vatandaş tarafınlardı Diğer partilerin milletvedan hilinmesi ve huzur içinde ol killeri sadece merak saikiyle malan gerekir.» salona girip çıkmışlardır Bu sebeble salonda kalıp gensoru öner gesını takip eden milletvekillerinin adedi hiçbir zaman 7080 in üstüne çıkmamıştır. Millet Partisi milletvekillerı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) tarafından hazırlanan eensoru Meclis Baskanhk Divanının önceönergesimn okunmasından, bu ki gün yapılan toplantısında Coş önergenin büyük bir kısmının kun Kırca'nm kaybolduğu iddia Yassıada zabıtlarının gerekçesin olunan önergesinin nasıl kayboldu den ahndığı anlaşılmıştır. ğunun araştırması kararlaştırılmıs Önergenin 95 sayfasına gelıntır. diği zaman Başkan, saatin 19 a . Başkanlık Divanmda bu işle başgeldigini söylemiş ve oturumu ta Başkan Ferruh Bozbeyli olmak kapatmıştır. Pazartesi gunü saat üzere ldare Âmirlerinden Sadret15 te toplanacak Millet Meclisintin Çanga ve kâtiplerden Abdülde önergenin okunulmasına debari Akdoğan görevlendirilmişlervam edilecektir. ciir. ••••••••••••• Türkiye, Turkiye olmalı! (Baştarafı 2 inci Sayfada) önce Macaristana müdahalesi kötüden de beterdir. Bugün yazarlarını hapsetmesi utanılacak bir iştir, hele Stalin'in yirmi yıl önce Boğazlarda üs istemesi alçakca bir davranıştı. Söyleriz bunları... Sokağa çıktığımızda iki adımda bir Rus şirketine raslasak, nç adımda bir Rus ortaklıfma çarpsak, dört adımda bir Rus petrol bâyiine varsak, petrolden raadenlere kadar milli kaynaklanmızı Rus şirketleri kontrol altına almak isteseler, Anadolu ve Boğazlarda Rus üsleri kurnlmnş olsa . Böyle bir durumu rüvada sörsek, o kâbnstan terle nyanırız. Kuzey komşumnza karşı güclü devlet olmalıyız. Ve güclü devlet olmak için ne tedbir gerekliyse o tedbiri önyargısız yürürlüğe koymalıyız. Hiçbir yabancı devlete boynumuz eğik olmamalı. Biz Türkiyenin bağımsız yasıyabileceğine inanmış olanlardanız. Bir Türkün kafasına : Biz nasıl olsa bağımsız yasıyamayız. öyleyse Rusya olacağına Amerika olsun... diye bir asagılık düsüncenin yapısmasına razı olamayız. Böyle düşünenler Atatürk'ün adını agızlanna almıya lâyık olmıyanlardır. Atatürk kırk bes yıl önceki perisan Anadoluda bu düsünceyi reddetmisti. Atatürk'ün Istiklâl Harbiııde istiklâlimizi kazanmadan reddettieine biı, istiklâlimiz kazandıktan sonra boyun eğdik. Sayın okurum! Biz. millîleşelim. bagımsızlaşalım diyoruz. Rnslasalım. Sovyetleselim demiyoruz. Amerikanlaşalım demedigimiz gibi... «Türkıve küçük Amerika olacaktır» diyenler ve yirmi yıldan beri bnna çalışanlar sömürgelesmiş beyinlerdir. Türkiye ne küçük Amerika. ne küçük Rusya olacaktır... Türkiye. büyük Türkiye olmalıdır, ve olacaktır. Bütün yfireğimizle inanıyomı buna. Miting için •••••••••a Hidrojen bombası Palomares'e gitüği bildirilmiştîr. Generalin gidiş, sebebi, açıklanma mıştır. Buna rağmen, gözlemciler nükleer bombalarm kaybolduğu za man da Gemeral'in hemen o bölge ye gittiğine işaret ederek bu defakı âni gidişe. büyük önem vermektedirler. Öğrenildiğine göre bomba. cumartesi gününe kadar çı kartılacaktır. Bir Milletvekili (Baştarafı 1 inei sahifede) nin çıkarılmamasını emretmıstir. Ancak dün saat 9 dan sonra gelen A P Antalya Milletvekili Boztepe, sekreterden defterı ıstemış, kendisine başhekimliğın kararı bildirilmesine rağmen isteğınde ısrar etmistır. Deften ç\karmamakta direnen «ekreteri bu defa Boztepe tokatlamıstır. Olay, Başhekim vekili Hamdi Kocabaş'a aksettirılmiş. uzun çabalardan sonra taraflar barı^tırılmıştır. öte yandan olay hakkında bılgi istediğimiz Başhekim vekılı Dr. Oüeratör Hamdi Kocabas. «Efendim, hâdise bir tehevviirdiir, olur. kapandı. uzerinde durmasanız ivi olnr» demistir Önergenin kaybı araştırılacah (Baştarafı l ıncı «ahıfede) ay evvel bir b52 bombarduman uçağmın KC135 tanker uçağı ile çarpışması sonunda kaybolmuştu. Stratejik Hava Komutanlığı, dört bombadan üçünü bulmuş. fakat dördüncü sekiz haftalık arastırma >a rağmen bulunamamıştı. Ispanyol balıkçılar, uçakların düşmesin den sonra denizden dört mürettebat mensubunu kurtarmışlar ve o zaman bir paraşütün daha denize düştüğünü gördüklerini söylemiş lerdi. Şimdi. balıkçıların gördükle ri bu paraşütün, ucıında kayıp hid rojen bombasımn bulunduğu anla şılmaktadır. DOGRIXANMADI Öte yandan. Madrid'de Amerikan Büyük Elçiliği sözcüsü bu haberde belirtilenlerin buraya res men bildirilmediğini söylemiştir. Fakat İspanya'daki Amerikan Askeri Misyonu Başkanı Tümgeneral Stanley Donavan'ın bugün uçakla AGI BİR KAYIP Çorum eşrafmdan müteveffa Hacı Ahmet Efendinin oelu. Muhsine Ediz'in kıymetli zevci Samire Şahin. Muvaffak. Bilkay ve Sevil Edizin sevgili babalan, Güney Ediz'in kaympederi, Hasan Remzi Ediz'in enistesi, Şehrimİ7 tüccarli'rından 18/3/1966 cuma gunu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19/3/1966 cumartesi gunü ikindi namazını mütaakıp Lâleh camiinden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliğine defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Ediz Ailesi FAZLI EDİZ Camhurıyct R«ş«t Ilamit AzLz Napolyon 24 Ayar kiılçe 96259630 1Î30015330 1130011400 HHOO10300 990010000 1433143S Acıklı Bir Ölüm Cvayriıııeııkullcriıı Açık Artırma Ilâııı Ayvalık Icra Memurluğundan Satılmasına k a r a r verilen gayrimenkulün cinsl, kı>Tneti, adedi, evsafr 1 A.vvahk Altmova bucağı Çatlak mevkimde cilt 7, sayfa 1237, pajta 28, parsel 1328 No. lu 228.000 lira m u h a m m e n kıymetinde 18 hektar 9800 m e t r e murabbaı tarla. 2 Ayvalık Altmova bucağı Çatlak mevkimde cilt 7, sayfa 1337, pafta 29, parsel 1338 No.lu 20.000 lira m u h a m m e n kıymetli 1 hektar 5200 m e t r e murabbaı tarla, 3 Ayvahk Altınova bucağı Karayer mevkiinde cilt 7, sayfa 1280, pafta 2S, parsel 1281 N o . lu 85.400 lira m u h a m m e n kıymetü 8 h e k t a r 5400 m e t r e m u r a b b a ı tarla. 4 Ayvalık Altınova bucağı Karayer mevkiinde cilt 7. sayfa 1266. pafta 28. parsel 1267 No. lu 65.000 lira m u h a m m e n kıymetli 6 hektar 1400 m e t r e murabbaı tarla, 5 Ayvalık Altmova bucağı Karayer mevkiinde cilt 7, sayfa 1296, pafta 28. parsel 1297 No. da kayıtlı 38.000 lira m u h a m m e n kıymetli 3 hektar 8000 metre murabbaı tarla. 6 Ayvalık Altmova bucağı Karayer mevkiinde cilt 7, sayfa 13C.Î, pafta 28, parsel 1306 No. lu 55.000 lira m u h a m m e n kıymetli 4 hektar 2400 metre murabbaı tarla, 7 Ayvalık Altınova bucağı Çatlak mevkiinde cilt 7, sayfa 1308. pafta 28, parsel 1309 No. lu 49.600 lira m u h a m m e n kıymetli 4 hektar 9600 m e t r e m u r a b b a ı tarla, 8 Ayvalık Sülüklüçeşme mevkiinde tapu sicilinin 22/12/1953 tarih, 101 cilt, 27 sayfa, 48 sıra n u m a r a s m d a kayıtlı 20.500 ü r a m u h a m m e n kıymetli 7353 metre murabbaı zeytinlik, 9 Avvalık Murateli köyü Sakaryokuşu mevkiinde cilt 7, sayîa 1383, pafta 17, parsel 1385 n u m a r a s ı n d a kayıtlı 16.500 lira muhammen kıymetli 6620 m e t r e murabbaı zeytinlik, 10 Ayvalık Murateli köyü Sakaryokuşu mevkiinde cilt 7, sayf.ı 1380, pafta 16, parsel 1382 n u m a r a s m d a fcayıtlı 22.800 lira muh a m m e n kıymetli 7620 m e t r e m u r a b b a ı zeytinlik, 11 Ayvalık Murateli köyü Sakaryokuşu mevkiinde cilt 7, sayfa 1384, pafta 17. parsel 1386 n u m a r a s m d a mukayyet 5250 lira m u h a m m e n kıymetli 2140 metre m u r a b b a ı zeytinlik, 12 Ayvalık Murateli köjü Sakaryokuşu mevkiinde cilt 7, sayfa 1381, pafta 16, parsel 1383 n u m a r a s m d a kayıtlı 20.400 lira mu h a m m e n kıymetli 6800 metre m u r a b b a ı zeytinlik, 13 Ayvahk Murateli köyü Börülce mevkiinde cilt 7, sayfa 1366, pafta 43, parsel 1368 n u m a r a s m d a kayıtlı 71.700 lira muham men kıymetli 2 h e k t a r 3884 m e t r e murabbaı zeytinlik, 14 Ayvalık Murateli köyü Sakaryokuşu mevkiinde cilt 7, sayfa 1269, pafta 41, parsel 1271 No". da kayıtlı 90.750 lira muhammen kıymetli 3 h e k t a r 3 000 metre m u r a b b a ı zeytinlik, 15 Ayvalık Araplar köyü Hacımustafa mevkiinde cilt 2, sayfa 375, pafta 14, 374 N o . d a kayıtlı 42.000 lira m u h a m m e n kıymetli 1 hektar 3700 m e t r e m u r a b b a ı 15 Ayvalık Araplar köyü Hacımustafa mevkiinde cilt 2. sayfa 364. pafta 13, parsel 363 N o . d a kayıtlı 96.2Ö0 lira m u h a m m e n kıymetli 3 h e k t a r 8040 m e t r e m u r a b b a ı zeytinlik, 17 Ayvahk Türközil köyü Yeldeğirmeni mevkiinde cilt 1, sayfa 149, pafta 3, parsel 149 No. d a kayıtlı 72.900 lira m u h a m m e n kıymetli 16 hektar 2050 metre m u r a b b a ı tarla, 18 Ayvalık Küçükköy Viğla mevkiinde cilt 7, sayfa 1219, pafta 33. parsel 1252 No. da kayıtlı 25.800 lira m u h a m m e n kıymetli 8600 m e t r e m u r a b b a ı zeytinlik, '9 Ayvalık tapu sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 5, sayfa 417. pafta 3, a d a 502, parsel 7 No. sunda kayıtlı 1000 lira m u h a m men kıymetli 87,50 m e t r e muçabbaı bahçesi olan ahır, 20 Ayvalık tapu sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 5, sayfa 418, pafta 3, ada 502. parsel 8 n u m a r a s m d a kayıtlı 30.000 lira m u h a m m e n kıymetli 91 m e t r e murabbaı ev :i Ayvalık tapu sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 5, sayfa 49i, pafta 3, a d a 430, parsel 18 d e kayıtlı t a m a m ı 150.000 lira rauhammen kıymetli çırçır fabrikasınnn Ali Cömert'e a i t y a n hissesi ( i m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir). "22 Ayvalık tapu sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 5, sayfa 500. pafta 3, a d a 430, parsel 19 d a kayıtlı t a m a m ı 70.000 lira muh a m m e n kıymetli deponun Ali Cömert'e ait y a n hissesi ( î m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir). I " Ayvalık tapu sicilinin Vehrjibey mahallesi cilt 5, sayfa 501, pafta 3. a d a 182, parsel 6 n u m a r a s m d a kayıtlı 150.000 lira kıymetli iki katlı yazıhane, depo ve ev ( i m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir), 24 Ayvahk t a p u sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 3, sayfa 254, pafta 3, a d a 431, parsel 6 n u m a r a s m d a kayıtlı t a m a m ı 30.000 lıra m u h a m m e n kıymetli 55 metre murabbaı deponun Ali Cömert'e ait yarı hissesi ( İ m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir), 25 Ayvalık tapu sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 3. sayfa 255, pafta 3, ada 431, parsel 7 numarasında kayıtlı t a m a m ı 40.000 lira m u h a m m e n kıymetli 125 metre murabbaı deponun Ali Cömert'e ait y a n hissesi ( İ m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir.) 26 Ayvalık tapu sicilinin cilt 3, sayfa 256, pafta 3, ada 431, parsel 8 No da kayıtlı t a m a m ı 70.000 lira m u h a m m e n kıymetli 240 m e t r e m u r a b b a ı deponun Ali Cömerfe ait yarı hissesi d m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir), 27 Ayvalık tapu sicilinin Vehbibey mahallesi Cilt 3, sayfa 232, pafta 3, ada 429, parsel 5 No da kayıtlı t a m a m ı 30.000 lira muh a m m e n ktymetli 98 m e t r e m u r a b b a ı deponun Ali Cömert'e ait y a n hissesi ( İ m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir.) 28 Ayvalık tapu sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 3. sayfa 238, pafta 3. a d a 430, parsel 4 No. d a kayıtlı t a m a m ı içindeki makine ve âletlerle 486.575 lira m u h a m m e n kıymetli 743,50 metre murabbaı zeytinyağı fabrikasımn Ali Cömert'e ait yarı hissesi ( İ m a r d u r u m u : Sanayi bölgesindedir), 29 Ayvalık t a p u sicilinin Hayrettin Paşa mahallesi cilt 1, sayfa 45, pafta 17, a d a 27, parsel 1 N o . d a kayıUı 40.000 lira muh a m m e n kıymetli 220,50 m e t r e murabbaı kârgir fabrika, 30 Ayvalık tapu sicilinin Zekibey mahallesi cilt 4, sayfa 358, pafta 10, a d a 483, parsel 12 de kayıtlı 8.000 lira m u h a m m e n kıymetli 195,50 m e t r e m u r a b b a ı kârgir ev ( İ m a r d u r u m u : B i r kısmı yola gider), 31 Ayvalık t a p u sicilinin Zekibey mahallesi cilt 5, sayfa 471, pafta 10, a d a 483, parsel 68 d e kayıtlı t a m a m ı 75.000 lira muhammen kıymetli 6147 m e t r e m u r a b b a ı bahçenin Ali Cömert'e ait y a n hissesi, 32 Ayvalık tapu sicilinin cilt 2, sayfa 121, pafta 3, a d a 329, parsel 1 N o . d a Vehbibey mahallesinde kayıtlı t a m a m ı 5.000 lira muhammen kıymetli 265 m e t r e m u r a b b a ı a r s a n m Ali Cömert'e ait yarı hissesi, ( î m a r d u r u m u : Yeşil sahadır). 33 Ayvalık t a p u sicilinin Vehbibey m a h a l l e s i cilt 2, sayfa 122, pafta 3, a d a 329, parsel 2 N o . da kayıtlı t a m a m ı 3.000 lira m u h a m m e n kıymetli 87,50 m e t r e m u r a b b a ı d e p o n u n Ali Cöm e r t ' e ait y a r ı hissesi, ( i m a r d u r u m u : sanayi bölgesindedir) 34 Ayvalık t a p u sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 2, sayfa 123, pafta 3 a d a 329, parsel 3 N o . da kayıtlı t a m a m ı 4.000 lira m u h a m m e n k ı y m e t l i 147,50 m e t r e m u r a b b a ı a r s a n ı n Ali Cöm e r t ' e Eit y a n hissesi, (sanayi bölgesi) 35 Ayvalık t a p u sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 1, sayfa 35, pafta 3, a d a 183, parsel 1 No. d a kayıtlı t a m a m ı 15.000 lira muhammen kıymetli 112,50 m e t r e m u r a b b a ı d e p o n u n Ali Cöm e r t ' e a i t y a r ı hissesi ( i m a r d u r u m u : sanayi bölgesindedir), 3G Ayvalık t a p u sicilinin Vehbibey mahallesi cilt 1, sayfa 35, pafta 3 a d a 183, parsel 1 N o . d a kayıtlı t a m a m ı 18.000 lira m u h a m m e n kıymetli 150 m e t r e m u r a b b a ı d e p o n u n Ali Cöm e r t ' e ait y a n hissesi ( i m a r d u r u m u : sanayi bölgesindedir), 17 Ayvalık t a p u sicilinin K e m a l p a ş a mahallesi cilt 6, sayfa 532, pafta 33, ada 596. p a r s e l 23 No. da kayıtlı 30.000 lira m u h a m m e n kıymetli 1003 m e t r e m u r a b b a ı duvarlı arsa, 38 Ayvalık t a p u sicilinin H a y r e t t i n p a ş a mahallesi cilt 4, sayfa 311, pafta 17, ada 171, parsel 21 N o . da kayıtlı 12000 lira m u h a m m e n kıymetli 88,50 m e t r e m u r a b b a ı arsa, "3 A y v a h k t a p u sicilinin H a y r e t t i n p a ş a mahallesi cilt 4, sayfa 237, pafta 17, a d a 172, parsel 5 No. da kayıtlı 20.000 lira m u h a m m e n kıymetli 112.50 m e t r e m u r a b b a ı k â r g i r depo, 40 A y v a h k tapu sicilinin 22/9/1941 t a r i h v e 64 cilt, 46 sayfa, 97 sıra n u m a r a s ı n d a kayıtlı Ayvalık I. M a n t a r l ı k mevkiinde 13.500 lira m u h a m m e n kıvmetli 80 ağaçlık zeytinlik, 41 Ayvahk t a p u sicilinin 22/9/1961 t a r i h ve 64 cilt, 47 sayfa, 98 sıra n u m a r p s ı n d a k a y ı t l ı 4 600 lira m u h a m m e n kıymetli Ayvalık Eskiköy m e v k i i n d e 2298 m e t r e m u r a b b a ı zeytinlik. 42 Ayvalık t a p u sicilinin 22/9/1961 t a r i h ve cilt 64, sayfa 47, No. 99 da kayıtlı 2.800 lira m u h a m m e n kıymetli 1379 m e t r e m u r a b b a ı zeytinlik. 43 Ayvahk tapu sicilinin 16/8/1943 t a r i h ve 70 cilt, 50 sayfa, 77 sıra n u m a r a ? ı n d a kayıtlı 6.000 lira m u h a m m e n kıymetli, 2. Eskiköy m e v k i i n d e 30 ağaçh zeytinlik. 964 32 VEFAT ŞIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = umhuriyet. ofcuyueuları arasında 3 marttan Itibaren Daşlıyan 7 nlsan 1966 gününe kadar devam edecek ilginç olt YARIŞMA açmıştır Büfıin spor dallrrının yanı sıra futbola verilen önem. SporToto ve diğer yarışmalarla artan fleiyi gözönünde tutan İlgili vöneticiler llgin şampiyonu kadar onemli nlan bir oisva eğilmışleı ve bunu bir yarışma konusu yaprnışlardır KİMLER Ç1KACAK, KtMLER DÜŞECEK? Yanşmanın konusu: (Türkiye 1. liginden bu yıl n ncl [Ige düşecek ÜH takıro ile Türkiye II nci llginden bu vıl 1 tac) lige yükselecek lk) taiımınl tahrainidir Bugünden itibaren gazetemızde yayınlanmaya Daşlıyacak veya Dayllerteıiz ve muhabirlerimiz tarafından dağıtıiacak (YARISMA KUPONTJI Ue okuyucularımiî ve futbolseverler bu müsabakaya katılabilecekJerdir YAR1ÇMAN1N KURALLAR1 • Yanşmaya Satılacak okuyucular (YARISMA KUPONtO na tahmin ettikleri dört takımın adinı. vazacaklar. altına adreslerüıl doldurup ünlalıyacaklardır # Yanşmaya ber okujrucu ancak Dir kuponla katılabllecektlr. ÖDÜLLER ^TUrklye liglerl sona erlp diişen ve vukselen takımlar Delll olunca özel bir kasada muhafaza edilecek yarışmacı fcuponlan değerlendlrüecek 4 takımı da doğru tahmin eden ckuyucularımız arasında noter huzurunda kur'a çekilerek 10 okuyucuya: 1966 67 sezonu Türkiye 1 üıcl liginln bütün illerinde oynanacak maclarında eeçerU olacak (Ntunaralı tribün kartı) hedive edilecebür. • KUPOVLAR: KİMLER YARISMAS] Cumhuriyet Gazetesl SPOK Servls! Istanbul Adresine postalarıacak veya eizzat getirilerek vertlecektlı. • 7 nısan 1966 persembe gunü saat 18.00 de sorıa erecek, varıjnıaya t nısan tarihinde posîaya verilen fcuDonlar da dahi) edilecektir B Kiınler «!"«**«**•* i Kimler e ı k a c a k ? C |||||||||II»U 44 Ayvalık tapu sicilinin 24/11/1943 tarih ve 71 cilt, IU2 sayfa, 180 sıra numarasında kavıth 110.000 lira muhammen kıymetli Ayvalık Patesto mevkiinde 4 hektar 207 metre murabbaı zeytinlik, 45 Ayvalık tapu sicilinin 24/11/1943 tarih ve 71 cilt, 103 sayfa, 183 sıra numarasında kayıtlı Ayvahk Çardaktepe mevkiinde 24.000 lira muhammen kıymetli 80 ağaçlı zeytinlik, 46 Ayvahk tapu sicilinin 24/11/1943 tarih ve 71 cilt. 106 sayfa, 190 sıra numaralı 98.100 lıra muhammen kıymetli Ayvahk Patesto mevkiinde 3 hektar 2625 metre murabbaı zeytinlik. 47 Ayvalık tapu sicilinin 8/3/1950 tarih ve 90 cilt, 24 sayfa, 29 sıra numarasında kayıtlı 13.500 lira m u h a m m e n kıymetli Ayvalık K a r a y e r mevkiinde 35 ağaçlı zeytinlık. 48 Ayvalık tapu sicilinin 8/3/1950 tarih 90 cilt, 25 sayfa, 30 sıra n u m a r a s m d a kayıtlı Ayvalık Karayer mevkiinde 21.000 lira m u h a m m e n kıymetli 70 ağaçlı zeytinlik, 49 Ayvahk tapu sicilinin 8/3'1950 tarih ve 90 cilt, 25 sayfa, 31 sıra n u m a r a s m d a kayıtlı Ayvalık Karayer mevkiinde 28.500 lira m u h a m m e n kıymetli 140 ağaçh zeytinlik, 50 Ayvalık tapu sicilinin 8/3/1950 tarih ve 90 cilt. 25 sayfa, 32 sırasında kayıtlı Ayvahk Karayer mevkiinde 18.000 lira m u hammen kıymetli 140 ağaçh zeytinlikten 1356 da 1184 hissesinden Ali Cömert'e ait 592 hissesı, 51 Ayvalık t a p u sicilinin 27/10/1950 tarih ve 93 cilt, 2 sayfa, 47 sıra n u m a r a s m d a kayıtlı 35.200 lira m u h a m m e n kıymetli 4 h e k t a r 4.000 m e t r e murabbaı tarla, 52 Ayvalık t a p u sicilinin 7/5/1953 tarih ve 99 cilt, 73 sayfa, 15 sıra numarasında kayıtlı 63.250 lira m u h a m m e n kıymetli 1 h e k t a r 9320 metre murabbaı Ayvalık Arapdere mevkiinde zeytinlik, 53 Ayvalık Araplar köyü t a p u sicilinin cilt 3, sayfa 541, pafta 18, parsel 540 No. sunda kayıtlı Kaymakam Çeşme mevkiinde 90.750 lira m u h a m m e n kıymetli 3 hektar 2800 m e t r e m u rabbaı zeytinlik, 54 Ayvalık Murateli köyü tapu sicilinin cilt 2. sayfa 372, pafta 17 parsel 377 No. sunda kayıtlı 9.900 lıra m u h a m m e n kıymetli 3300 m e t r e m u r a b b a ı zeytinlik. SATIŞ ŞARTLARI : 1 Satış, 2/Mayıs/1966 pazartesi günü saat 9 dan 17 ye kadar Ayvalık lcra Memurluğunun önündeki salonda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini ve r ü ç b a n h alacaklılar mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 12/Mayıs/ 1966 persembe günü saat 9 dan 17 y e kadar aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu a r t ı r m a d a da rüçhanlı alacakların alacağım v e satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde onu nispetinde pev akçesi veva bu kadar miktarda millî bir bankanın teminat m e k t u b u n u vermeierı lâzımdır. Satış. peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Teüâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrımenkul üzerindeki h a k l a n n ı , hususile faiz ve masrafa dair olan ıdd i a l a n n ı dayanağı beigeler ile 15 gün içinde dairemıze bıldirme leri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veva verilen mühlet içinde ödenmezse lcra v e îflâs K a n u n u n u n 133. maddesi gere»ince ihale feshedılir. î k i ihale arasmdaki farktan ve yüzde lf) faizden alıcı ve kefiîleri mesul rututacak ve hiçbfc» h ü k m e hacet kalmadan kendilerinden tahsil edileeektir. 5 Ş a r t n a m e , ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup masraf verildiei takdirde ıstiyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa istirak edenlerin sartnameyı görmüs ve münderecatını kabul etmis sayılacakları, baskaea bilsi almak ı^rıyenlerin 964/32 sayılı dosya numarasiyle memurlugumuza basvurmalan ilân olunur. Ayvalık lcra Memurn (Ba«m <WV7 rııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog