Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 19 Mart 1966 CUMHURİYET tictffcının ÜIİIIIIIIIIIJİ Ural BIRAND. Garip bir boşanma Ba boşanma, olduğn zaman gazetelerin garip olajlar sutununa gcçmiş.. koleksiyonları kanştırırken gordum. Size naklediyorum. Tabıî bıraz ustunde işliyerek.. Asli>e Hukuk Mahkemesinde duruşma olujor. Hâkim Adlivede esprisiyle maruf imiş. Gozluklu, guleç. zeki bir zat. Dâvaeı esfan baide (uzak seferler) kaptanlanndan Hakkı kaptan.. Davalı: Hakkı kaptanın nikâhlı eşi Sabbek, iki tarafın vekillcri gclnıemış.. mubaşir dâvacıları çağırdı. Geldiler... Sağlı sollu oturdular.. Hâkim Hangıniz dâvacı?.. Hakkı kaptan Ben dâvacıyım.. Sabbek hanım Ben de dâvacı>ım. Hâkim İkiniz de karşılıklı dâ\a mı açtınız?... (Kâtibe) Bak bakalım hangisi buluştuk. Çaıkcıbaşı Yusufun anlattığına gore Sabbek hanım bangi erkekle evlendiyse oltnuş.. Nasıl olmuş?.. Basbajagı olmuş Reis beyl Olur ja!. Insan hali bul Bu kadın mı oldunnüş. Ezivet mi etmış?. Orasını bilmem Hâkim be> efendı.. beş kocava varmış, beşı de olmuş. uğursuz bir kadınmış .. Adına Azrail Sabbek derlermiş.. Yusuf bunu soyledi... Ben de tahkıkat ettun.. sovlediklerinden fazla şe>Ier oğrendim. Şimdi benim ıçime bir korku geldi.. Ha bugun oleceğım. ha yann oleceğim dıje!.. Ne rahatım var, ne huzurum . tabiî aramızdaki kan koca munasebetine soğukluk geldı. Onun için aynlmak istij orum. Hâkim Siz biraz evhamlısınız galiba Kaptan be>? Değılim beyefendi!. değiIim.. Eğer siz de bizim hanımın dâvacı.. Kâtip: Hakkı kaptan dâvacı.. Hâkim: Kaptan bey.. siz obut tarafa geçinız.. hah tanıara... Oku dâva dılekçesıni . Kâtip okur. Hakkı kaptan nikâhlı karısı Sabbek hanımdan havatını tehlikevc kovduğu içuı boşanmak istemcktedir. Hâkim Sovle bakalım Hakkı kaptan! Bu hanım senin nikâhh zevcen mı'' Evet efendım bu hanım benim nikâhlı zevcemdir. Ne zamandanberi evlisiniz? Bir av kadar \ar... Yaa! Bir ajda kaç defa bu hanım senin canına kasdetti?. Hâşâ ovle bir şey yapmadı... Sabbek hanım Aaaa! Ojle gev olur Hâkim be> !.. Hakim O da birşev demedi hanım . hele sen otur bakavım.. Ama kocamın canına kıjdığımı sordunuz.. Ben sorarım.. Ben de sovlerim.. Sırası gelince sana da soracağun. Sojle bakalım Kaptan bey neden boşanmak istiyorsun? Sana fena muamele mi edijor? Haşâ Reis bey!» Oyle birşey yok. ~ E nedhttB?at4eblike9İ? ~ Efendım musaade edersenız anlatajım.. Bendeniz bekârdım.. Oldum olası mı?. Evet efendim. Onun gibi birşe>.. çok genç iken.. 18 jaşımda e\lendirmişler. Akrabamızdan bir kızla.. yıldızımız banşma mış. Altı ay sonra ajnlmışız.. O gundenberi bekârım. Zaten bizim meslek de ınsanı evinde tutraaz . ben şıleplerlen sefere çıkarım . Dvi ay, uç ay denizde kalırız. E\liliğın icaplarını tatn yapamayız. Onun için evlenmedim. Sımdı evlı değıl mısıniz?. Bundan bir ay kadar evvel evleııdim.. O da bakınız nasıl oldu? Bizim yaşımız ılerledi Bekârlık da kolay değıl.. vakında da emeklije aynlmak istıjorum. Akrabalar ben kontinan seferinde iken bu hanımı bulmuşlar.. gemi dondu . havuza girdı. Sabbek hanımla beni goruşturduler. hanımın evi \ar. Biraz da geliri var. Eh ihtivarlığımızda rahat edelim dedık.. mutabık kaldık. Nıkâh olduk. ev bark olduk . 7 Gecimsizlık mi basladı' Hayır efendim. guzel guzel geciniyoruz. Allah var. Ne jalan sovlijejim.. O halde?. Musaade buvurun.. ondan sonra arkadaşlar duymuşlar. Bizi tebrike geldıler.. hanımı gorduler. Ahbaplardan Kasımpaşalı çarkçıbaşı Yusuf vardır. O da zi> aretimize gelmişti.. giderken selâmetlijordum.. «Hakkı! dedi. Sen bu kadını nereden buldun?> Kan başıma çıktı. «Ne var Yusuf? Namus lekesi mi var?.«di>e sordum «Yok yok! oyle değil» ama burada anlatamam.. Sen beni gor.. dedi. Mutabık kaldık. Ertesi gun Galatada bir jerde kocalarınm başma gelenleri işitseniz siz de boşamrsınız! , Ne biliyorsun benim ne yapacağımı?. O da var ya! Belki de kazaja rıza der, gununuzu beklersıniz.. ben davanamadım.. uykulanm kaçtı. Ne yıvorum, ne içiyorum. Bovle gıderse.. Aclıktan vefat edeceksmiz dıve korkuvorsunuz? Evet Hakim bevefendi! Allah Allah dur bakalım bir de Sabbek hanımı dinlıvelinı <*>>le bakalım Sabbek hanım.. Once siz kaç defa eUendinız.. Onu soylevın! Geçmış gun Hakim bejefendi' Ama Kaptan altıncı oluvor galiba. durun bakavım. Hacı Mehmet. Husnu . Doktor, Kahraman bey. ha bir de Ze\nel efendı var Kahraman bejden evvel ne etti «beş> bir tane de Ismaıl Paşa var ama onunla nikâhlananıadık. Neden?.. Nikâh gunü selamün kavien oldu. Geleraedi.. Bır hafta sonra da vefat etti.. Kaptan Yusuf bunu bılnıivor.. Allah Allah.. Hâkim Kaptan bey Siz sıısun da hanımı duüı.jeüm. Bıl kocalarmızdan ne suretle ayrıldınız? Ben avrılmadım Hâkim beyefendi, Allah avırdı. Hacı Mehmetle Hac'ca gıtmiştık.. yolda vefat etti. Ondan iki sene dul kaldım. Husnu be> dıye bır kom şumuz vardı, onun da haremı sızlere omur merhum olmuştu. Muhendis Husnu bey.. evlendik sizden iyi olmasın çok iyi adartıdı. Lc sene kadar beraber yaşadık.. bir gun kontrol ettiği yapıda başına kalas duştu . bır hafta kendine gelemedi.. vefat etti. uç sene kadar dul kaldım.. sonra Beledıye Doktoru Raıf beyle evlendik.. tiliz adamdı.. ama evini barkını bıliı adamdı.. beş sene mi. altı sene mi ne onunla yaşadını, gunun birinde hastalandı. msan hali bu.. yattı» sonra bırdenbire fenalastı (ıcıni cel e rek) vefat etti. Meğer vanlış ilâç >utmuş. dedıler.. onu da kajbettik. dort sene dul kaldım.. bir daha evlenmemeye karar verdim.. ama ama kaderin onune geçilmijor.. Kahraman bey beni istedi.. Kahraman bey.. ordonat yarbayı.. aslan gıbi adam.. onunla evlendik.. bir bucuk sene ka İstanbul Telefon Başmüdiirlüğü ğ Teknisyen Alınacaktır Başmüdürlüğümüz Sar.trallarrnda çalıştırılmak uzere, r aşağıdaki nıtelıkleri taşıyanlardan yeteri kadar teknıs> en alınacaktır. İsteklilerin Personel Âmirlağımize müracaatlan rica olunur. 1 Erkek Sanat Enstitüsü Elektrık Bolumü mezunu olmak, 2 Askerliğini yapmış veya iki yıl askerhkle ilgisi olmamak. 3 Yapılacak olan denemeyi kazanmak 4 30 yaşından büyük olmamak. (Basın 10025 2s94) Âsistan Alınacaktır İ.T.Ü. Kimya Fakültesi Dekanlığîndan: Fakültemiz AnaÜtik Kimya Kürsüsüne asistan ahnacaktır. 657 sayılı Devlet Personel Kanunundakı şartları haıZ isteklilerin Fakultemızın Maçkadakı Dekanhk makamına mart 1966 ayı sonuna kadar müracaatlan ılân olunur. (Basm 9362;2d931 dar vaşadık. Ankarava vazifeye :::: giderken trafik kazasuıda . A18 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten ••:: man fena oluyorum.. onu da :::: kavbettım. «••• ••!• Kaptan Zeynel ne oldu?. Ha!.. Zeynel de var. hep de unuturum zavallıyı.. oyle ya.. Doktor Raif beyden sonra havlucu Zeynel efendi ıle nikâh olduk.. ertesi gun evden çıktı.. bir daha gelmedı.. polıse haber verdik.. izini bulamadılar.. yalnız Ânkaranın iraarı bir kasırga Erkek mi, \akadan bir ay sonra Fendik cihalinde devam edijor. Hergun !>•• varında bir ceset buldular . Zeymmm yeni bir inşaatla karsılasıvokadın mı? nele aıt olduğu anlaşıldı. Balığa ruz. Tuccardan Nazıf bey, bu meraklı idi, sandalla çıktı.. deniz Dün Kadınlar Bırliğinin senehususta kayda değer faaliyet sertleşti.. geri donemedi.. boğulIık Kongresı toplanması karargöstermektedir. Dbrt sene ondu dedıler. Kimseciği yoktu zaval lastınlmısken ekserıyet olmadıce Anadolumuzun en mühim lının bir sene sonra mahkemeğı için çerı bırakıldı. Yalnız, âşehirlerinde mahir işciler bulun den karar aldık... Dukkânı falan zâlar (uye) arasında bazı hasbimazken bugun fen ve sanatın olduğu gıbi bana kaldı idi.. ama haller vapılmıs ve önemli bazı terakkılerıvle mucehhez Turk bir gun bıle beraber yaşamadık >••• fıkırler ortava atılmıstır. Ba da.. hep unutuyordum.. sonra isçileri bulmakta sıkıntı çekilhasbıhalde Nezihe Mtthittin K. sonra Kajhraman beylen evlenmemektedır. Tuccardan Nazıf Birligı faaliyeti hakkında bazı dinı.. ondan sonra beş sene bebeyin simdiye kadar vaptığı inaçıklamalar yaptıktan sonra kâr kaldnıı.. şimdi Kaptanla evşaata bir gbz gezdirırsek gogsüsunları soylemistir. liyım . •;• muz iftiharla dolar. Bir muze. Eğer sıyasî. ıçtımaî hayata Hakim kadına dik dik baktı.. : bir himavei etfal sarayı, benkadın karışmazsa kadın erkek bir de Kaptana baktı. ~ zin depoları, mümune hastaha~ mnsavıliği dar mânâda kalmıs Kaptan bey Sabbek hanımın jŞîî nesi ve teferriıatiı , apartımananlattıklarivle mutabık mısıniz?.. demektır. Binaenaleyh bunun I a r İîZl ' Etlik Köprüsü. Ziraat Kop Mutabıkım Hâkim beyefenteminı sarttır. Bu meyanda karüsıi ve Salhane Köprüsünü S3di! Yalnız bir iki şey daha var. dın tabiivet meselesi, fnhusa yabiliriz. Bu iraar faaliyeti gun Onları anlatmadL. karsı mücadele meselesi, gavri geçtikçe daha da artmaktadır. Nedir onlar?.. Başka kocamesru çocuk dâvâsı da halledilları var mı?. mis olacaktır. Ba gündemle Bayram Fıkralan Hayır efendim. Sabbek hanıkongre şelecek hafta bu gune mın babası, anası kendisine geMüsabakamızdan bırakılmıstır Meu MacQuecn'ı tam anlamı ne har>.auu»taı. ..araia da bır esır kampında ıcki imal etmek için Al :»: be kalır kalmaz intihar etmiş. Seçmeler: manlardan aldığı patatesleri tasıyor. tster inanın, ister inanmavın, alıvor, tasıvor ve içki imal ediyor. Neden acaba? Türk Macar Şebrın Snbaşısı iki Kurdun Vallaha belki de kızınm kahramanının Fransa'da beklen talie Wood, Nina Foch, Dean namaz kılmadıklannı gbrunce uğuru gonlune doğmuş olacak.. meyen bır başarı kazanması, per Jagger. dostluğu onları tevkıf ederek hâkim hu Bırak Iâtifevi Kaptan bey.. delenn de çıplaklıktan başka bır Senaryo: Lenore Coffee ve MaBır muddetten beri Ankara«The Great Escape» zuruna getirmis ve Kadı kendi Hâşâ beyefendi! Benim = yonu olmayan saçma sapan fılm rion Hargrove. da bulunan ve ıkı uç gun evvel haddim mi!.. Siz sordunuz da lerle doldurulmasına sebep oldu lerine bes vakit namazın rekâtOynayanlar: Steve MacQueen, Fotograf : George Folsey. şehnmıze avdet eden Macar Sebenim içime oyle geldi.. annesı de ^ = tlkının başarılı bır gışe gelırı ları adedince sopa vurulmasını James Garner, Richard AttenMüzik : Ma\ Steiner. fırı Tahı, vırraı seneden ben kendisini dunyav a getirirken = gostermesı karşısında Goloniar borouçh, James Donald. David emretmis. lskence bitince KurtYonetmen : Joseph Pevney. merhum olmuş.. Turkıyede bulunmaktadır Turk kollan sıvayıp kızıl saçlı kadını MacCaUum. Charles Bronson, ler gulmeğe baslamıs. Neden Renkli. yataktan çıkarmaz oldular Bu çe\ı çok ıvı bılen sefır ıkı devlet Öyle mi Sabbek hanım?.. Donald Pleasence, James Cogüldukleri sorulunca. su cevaKO\\K'da. tempo devam ettıkçe zavallı An Ovle dıjorlar. Ben masum ^ = arasında ırk rabıtasını ve ıktıburn. bı vermisler: «Sukredelım ki u fılmı gordukten sonra bu çocuk ne bıle\im bunları.. sadi muna>;ıbat!n takvuve husu== Senaryo : James <3owell ve W.R. jelık kımbılır daha kaç tane ko Kadının aklına teravıh namaz 1 gune kadar seyrettığımız kur casının olumu ıle karşılasıp der Kaptan Beyefendi!. Şimdi ^ sunda çok çalışmaktadır. Burnett. çelmedi.» delâlar arasırda yerdıklenmıdını yenı sevgıhlerının kollannda kira ıle oturdueunoz apartmanı Turkne ıle Macarıstan arasın = Fotosraf: Daniel F. Lapp. ze karşı haksızlık etmış olmanın • •«I unutmaya çalışacak. Tabıî ıtha hanım tutar tutmaz ev sahibi ^ = Muzık : Elmer Bernstein. da ımzalanan tıcaret rnuahedesı SPOR uzuntusunu duymamak kabıl delâtçüarımız da bırkaç aylık taze sizlere omur . ^^ 1 onetmen : John Sturges. hakkında şunları soylemıştır' ğıl Zıra onlar ıçın kullandığımız fılm getırmekten dolayı o^unmeıs Hâkim: Ama yaptınız ha! . = Dünkü Iig Renklı. Yakında Parlementoda tas«kuru, sıkıcı, boş, anlamsız, defırsatını bulacaklar Sabbek Ne vapalım Hâ = ATLAS ve ŞAN'da. dık edılecek bu muahede ıle ğersiz v.b.» nıteleyıcı kelımelemaçları kim bey. Benim elimden ne gelir. de çevrılen «Buyuk Macarıstan Turkıyeye senede Çızgı guzellıği yonunden de hıç Fırar>> rın yerıne yenılerını, hem de daEceli gelen olur.. ' 2 n c l Dunya Dun Galatasaray Sulevmanıbır ozellıgı olmavan Michele Meraltıvuz bın kılo tutun ıthâl eha ağırlannı bulmak gerekıyor Savaşı'nın yapımcılar Kaptan Oyle va! Bendeniz cıer bu kez Fransa Krah 1 4 Lo Altı yıl önce çevrılmış olan bu yeyı 21, Beykoz Beylerbejını, decektır Yalnız bu anlasmada de ecelın cok dolaştığı Sabbek ^ ^ ıçın bıtmez tukenmez bır hazme uıs'nın aşkı ıle karşılaşıyor Ku 6fl, Üskudar Altmo'duyu 32 Macarıstandan Turkneve gırefılmın hangı akla hızmet ederek hanımın yanından uzaklaşmak =Z olduğunu gostenyor Gerçek olru, boş, sıkıcı bır resımlı romavenmışlerdiT rek esya kavdolunmamıştır. ortava çıkarıldığını bır turlu an istiyorum Hâkim bey . bu kadın ~ ~ duğu ıddıa edılen olay, savaş sıranın uçuncu bolumu Anjelık ışte layamadık Bu kadar kotu Se masum.. masum ama tekın değil z= sında Almanja'dakı esır kampladaha ne denır kı? naryo, ovun, yonetım ıçın vakıt nereve gırse ^^ rır.dan devamlı olarak kaçan, çokaybetmenıze gonul razı olamıO sırada bır gok gurultusu. bır = ğu Ingılız 300 kadar damgalı mut yor. Dort gunde çevrılen yerlı şimşek Fırtına!.. Acık olan tef:k askerının ozel bır kampa fılmlenmızın ne gunahı var on mahkeme penceresi çarpınca alınmaları ıle başlıyor. Burada «Cash Mc Call» lardan bırını gıdıp gorun daha cam şangır şungur kınlır.. ^= da rahat durmayan grupun kaçOynayanlar: James Garner, NaıyiHâkim hovle Kaptan.. ne Z^ m a çabalannı, bılınen geleneksel istiyorsun? gelışmeler ıçınde seyredıyoruz ta 6 Bır renk, Mılli Eğıtım Ba Efendim ben her gun blum Ancak fılmın ılk yarısı fazlasıyla kanlığının eskı adı. 7 Bın «ak» bekliyerek yaşıyamam. Eğer daha ^ = uzatüdığından ınsanı sıkıntılar bir ay evli kalırsak ben evden = otekı «kaıa> dıje anılan ıç uzuvbasıjor. Hıkaye beklenmeyen bır sağ çıkmıvacağım.. sefere çıkar sekılde sonuçlandığından arada larımızdan, bır edat. 8 «Çıft = sam seferden donmiyeceğim.. ^ bır uyanan bır takım aptal Nazı sayıda bılımsel keşıf ışi» anlamıbovle hayat olur mu?. ^Z subayının afvonlanmış hallennı na ıkı soz. 9 Guzel Sanat, m o Sabbek hanım.. sen ne der = sordukçe, «Bu kadarı d a fazla» torlu vasıtalarda bu araç bozuşin? ,^ ^ 3 E < chıi)if 1ı>i inndttazı «iamıyoTsu Benim ne kabahatîm var lursa onların yuruvusten alıkonuz Hele bır esır kampındakı beyefendj!. Ecel gelirse o da ^ZZ yasantıdan çok, yatüı okul oğ rulması ımkânsız olur. olur.. hen naapıyım?.. ~ rencılennın ıdarecılerle çetaşme 1UK*RIDAN AŞAĞIYA: Hâkim (Kâtibe) jaz: Ge sını andıran hafıf havayı yadır reğı duşunuldu.. Hakkı Kaptanla ~^~ 1 «Hılelı oyunlarla ınsanı ?amamak elde değıl aldatan ve dolandıran kışı» mâ= Bunların dışmda bır de Steve nasına bır argo terımı. 7 Ça•^Z. MacQueen katLamı var Amerı t>a'da TV dan tarunan ve son yıl nakkale çev resındekl bır kasaSOLD1N ^= larda Avrupa'da da çok tutulan banın halkından. 3 Buyuk Av1 Hayvan gonu uzerıne tı =r bu oyuncu, fılmde makyajsız bır rupa kumarhanelennde oynatıcaret vapma konusu. 2 «Boyu ^= palyaço halıne sokulmuş Ayrıca lan oyunlardan, kapıyı vurana fazla olçude âlet» anlamına ıkı = ^ senarjoya, eskı bır motorsıklet •ioz 3 Ortaja surulen konu uvenlecek emır 4 Aşağıya doğ= ^ansçısı olması sebebıyle alışık zerınde malumatı olduğunu beru yuruyup gıdememek5 îsrr: olduğu cambazlıklarmı gostere lırtememek 4 «Vucudundakı lâm tapınağı, bır erkek adı 6 bürnesı ıçın ozel eklemeler yakan mıktarı az» karşıhğı bır tıp Tersı «Sılâhh Kuvvetlere aıt ış^= mlmış Bu sebeple romanı jazan terımı, bır soru edatı 5 Ter'i ılgılı» mânasına gelır? ^ş Paul Brıckhıll e gerek bu sahne ba\ıltıcı rr.addel°rden bırıdır, no lerle ^= ler, gerekse Almanlann akıl al Komşumuz olan bır üikenın rnaz akılsızlıklan yuzunden ne dortte lkısı 7 ^^ derecede ınanmak gerekır bıleVerem Savaş Demeğı 1 234 56789 Arap Alfabe^= mıyoruz. Yararma smdekı bır harAlelâde bır yonetım ve oyunla fın okunusu, oldonatılan bu ağır tempolu fılmın dukça buyuk Sabbek arasında kankocalık ha tek ılgı ıle seyredüebılecek bolu çapta. 8 Suyatı Sabbekin geçmişteki beş ko ^ ^ istanbul Şehır Operasmda Gaetano mu, yukarıda da belırttığımız gı lu bır maddeca bır sozlusunun olmesi anası ^ = Pı>ano Resıtaa Donızettı'run uç perdelık komıK opeyı mıdeye goçu bı, Steve MacQueen'ın konkur ııııı babasının da kendı dunyava run, herkesın rası < Don Pasquale» başarıyla devam etmektedır. Italyan Şef Pır>o gelişinde vefat etmiş olmaları hıpıklere katılan bır bınıcı rahat ı bılgısıne sunul dâvacı Hakkı kaptana. evlılık ^ ^ lığıyla kuüandığı motorsıklet uze Tro^t'un yonettıği eserde Devlet Operamızdan mısafır >>anatçı oıarık DUnlro baımaraniD zetelere basıhavatınm olumle neticeleneceği zzz rınde yaptığı gostenlerden ıbaFerhan Onat ve Doğan Onat rol almıştır. Eserın gorduğu ılgı vzeı.halledilmij «eklJ m a k uzere ga29 Mart Salı gunu ve binaenaleyh nikâhın devamın = ret Uç saate yakın suren bır ne onumuzdekı haftanın bıletlen de şımdıden satışa çıkarıimış+i'. lan. 9 cBu esrarlı ısın ne olSaat 19 00 da da imkân bırakmıvacak kadar ^ = fılmden arta kalan da herhalde Resnumız bu eserde Attılâ Mamzade ile Ferhan Onat'ı gostermfckteduğunu oğren ve meydana çıruhî soğumayı icap ettirecek ^ = bu olmamalıydı Cumhunjet 2898 kar!. karşıhğı karma bır emır. dır kadar yoğun bir tesaduf olduğundan davalmm talebi mucıbince Hakkı Kaptanın zevcesı Sabbek'ten aynlmasma.» = «Angelique et le Roi» Hadi Kaptan.. geçmiş olsun.. ^ E Oynayanlar: Michele Mercier, avrıldım!. ^= Samy Frey, Jean Rochefort, Tekrar çok curluvor sım ZZZ Claude Giraud. Jacques Toja, sekler.. vıldırımlar. Z= Fred NVilliams ve Robert Hos16 15 de hergece 21 15 de AYSU (Karagumnık l\ 19 17ı 5r\'EMA 63 Elmacı Kadın. her gım 18 15, pazartesi 21 30 Hâkim mubaşire Çağır 31S ^ E sein. 2 Yavrucak (H Koçyiğıt). cuma 15 ve 18.15'de> STTNAB (Osruaarl (3« 09 «9) BAKIRKOY T yatrosu (Nejat numaralı dâvanın taraflarını ça = Konu : Anne ve Serge Golon. Uygur v e arkadaşlan) Alo tSTAJNBUl lt«ATKUSU: (ElRENK (22 15 25) Yakışıklı buk . Denizde Isjan (M Brando). = Müzik : Michel Magne. Orası Tımarhane mi. (Her hamra) (44 23 S6) Şeytan Miljcner (N Wood). Sabbek hanım vavaş }a\aş = Tonetmen: Bernanl Borderie. BEYOĞLÜ YENI (Bakırkcy) 1 Garip gece 21 15'de, pazar 15'de) Bunun Neresinde (Komedi) mahkeme salonundan rıkarken = Renkli. Bır Izdıvaç (T Şora*.), 2 BLTLVAB rTYATROSO (AZÜ pazartesJ harle her gece Jl ATLAS: (44 08 35) Bujuk Duşman Kardeşler (E KolHakkı Kaptan koşarak merdiven = YENI MELEK, DÜNYA, SİTE. Basmacı • Kenan Büke çarsamba, cumartesi, pazar Fırar (Ing.) (Steve Mc Queenı lerl inmiş . bardaktan boşanır = 15 te 1 (21 76 82) Vah Canım ^fe REKS'de. EMEK (44 84 39) Fantasıa casına yağan yağmura bakmadan AXSARAY K.ÛCÜK OPERA VEN1 Oldu Sana pazartesl hanç her KAHACA (44 54 03): dbail eleneksel ticarî smemanın (W. Disney) sokağa fırlamıştı.. (Tevhii öllge Vahı ö? ve gece 21.15, çarşamba, ouAnjelık ve Kıral (Renkli). son urunlennden bın ıle karKarakolu (PazartesJ hanc FITAŞ (49 01 66) Casus Avı ŞAFAK Anjehk ve Kıral arkadaslan) (21 57 22) üjan martesl. Dazar 16.15 va 21.15 şı karşıyayız. Anne ve Serge ber gece aiJO) Cumartesi, (K. Clark) Sule>man Uyan Pazartesi 18 (Renkli). de. pazaı 18 Cumartesi matine Golon"un yazdıklan bir hayal GUREL <47 04 94) 1 Aşk ve VIARMARA (22 38 60) de heı gece 21.15 cuma tuare tenzllatlı Intıkam (H Koçyığıt), 2 Enayıler Kıralı Şafak Kuşu VEJA1 tnfGlTR VE ARKAOOEIMKR TtTATBOSO I $ahane Zuğurt (A Işık) KBNT OTTJNOOLABJ (DanneE <N VVısdcm). DAŞLARl Kır Atıma Bıneyım (44 97 36) «Cengız Hanm KERVAN (48 04 23) Takır TINAZTEPfc Tiyatrosu (44 89 63) PÎ3IBE (Bakırkov) Yar Yoluna Gideylm Heı Bısikleti» (Komedi) pazartesl Gencın Roroanı (F Akın) KADIN oazartesi 18 ve Anjelik ve Kıral (Renkli) gun İS. pazartesl 21.15 de hariç her gun 21J5 çarşamLÂLE: (44 35 95) Garip Bır çarsamba hariç her A.KSAHAY HAIıK Tıyatrosu ba, cumartesi, pazar 15 de. 21.15 U Ü I B O V Izdıvaç (T Şoray): aksam 18. de AvnJ Düllgıl TOp (21 21 19 ı FVTIH TTYATROSU Her gun KONAK (48 26 06) Yakışıklı CEP: (36 06 82) Kader BağıKlRMIZl FENEHLER» Heı 21, pazar 15 30 da Chaülot' KÜCÜK SAfcLNB: DIVJ Oraz layınca (T Curtis). Müyoner (N Wood). l^yatrosu (49 56 52) »HA gece 21.15 te çarşamba cu takı Delı. LEVENT (63 55 39) Garip Bır ÇELIKTAŞ Sı>ah Gozler (T nartesi ve Dazar TS 15 de BABAA) SINIF1» (pa GEN • A R cAb BU Cşekler. Şoray) Izdıvaç. zartes) barlç) heı eOo İS ve pazartesl uarlç bergün Î1J5 EFES: (36 35 84) Çılgın Kah ARENA (49 84 19) (Altan LUKS (44 03 80) Altın Şehu 21.15 de Karındaş Cenk Guner ve çarşamb» 18 ve 2115, cu» ORALOĞLD raman (D. Dors) TtYATROSU: (T Gursu) 1967 >iiı ıhUyacı ıçın 1750.000 adet cep takvımi yjpaıkadaşları) . Şaşkın Dıkraartesl oazar 15 ve 21.15 KADIKOY (36 49 24) Şanssız (49 49 35): BALAY1: Patator (hergun 18 ve 21 15'de) GÛU112. SURUR] ENGtN tırılacaktır. Ba ışe aıt umumî ve hususî şartnameler Ge RÜYA (44 84 39) İskeletler Kadın (R Ing ) zartesi hariç, her gece 2130 Sahıli (R. Todd) nel Mudurlukte (Tevdiat Mudurluğunde) Istanbuida KaREKS (3b 01 12) Anjelık ve <VZAK TlYArRObU (23 62 46! da KTRALIN KISRAĞI: PaCEZZAB TOPLDLUĞTJ: IsGonu) Olku Gazanfet 07SARAY (44 16 56) Enajileı Kıral (Renkli) rakoy ve Izmır Şubemızde gorulebılır. zartesi hariç, her gun 18 tanDıji rı%atrfTîıı '4ü 2? ' 6I can Yabancı Olduk Şimdi Kıralı Şafak Kuşu (N. Wıs 5UREYYA. <36 06 82) 3 Kahde ÇOCTJKLAR VE BÜ Zıllı Zarıfe (çarşamba harıç Tekhfler; kapelı zarfla 7 msan 1966 perşembe şun.ı (çarşamba, cumartesi, pazar do n) ramau Çavu5 (D Martın). YÜKLER Çarşamba, euSITE (47 77 62) Anjelık Ve saat 10 a kadar Genel Mudürluğumuze tevdı olunmalıdır martesı, pazar 15 te. KıraJ (Renkli) TEPEBAg] IÎÎATROSU Ş \ \ (48 67 92 > Buyuk Fıraı (Basm 9878 A. 2334/^Sl) (44 21 57) «Kahvede Sen(Steve Mc Queen) 1 lık Var*, pazar, pazartesi, r<VN IHarıaaiTı (40 1 7 4 1 BETYOĞLU Tokgoz, Itır, Ege Sfi 04 75) SuSecl: Z> 00 SO) Denlzyolçarşamba. euma ÎO. pazar Zahmlere Olum (R. Harn EMlNÖNÜ Turkıye, Turkelı, Çemlan (49 18 90) (TatU günJert 44 02 07) 1530 da). son) berhtaş, Ylldız, Itımat, Akgun. Sehir Hatlan 44 42 33) rürk Hava YEN7 ATLAS (48 65 02 ŞEHİR OPERASI: Don Pas(Devlei Uemiryouarı aayflarpasa EYÜP Başar, Yeni. Cmıt, Süâhtar. Garip Bır Izdıvaç (T Şora> qua)e (Salı. perjeznba cuTotları Bllel Satısı M 47 0O) (OanısFATIIH Şıfa, Canbakan, Can. HorYEM MtilLK 144 *2 8» martesi 21.15). ma M 0^ 9R) (Hava AJanı 73 <O W hor, Halk, Cıbali Anjelik ve Kıral. 73 84 40) hkyardın) Hastalıanesl• GSKÖDAB TtTATBOSCNDA GALATA Bankalar. (49 30 00) Nümune Hastarıanesi' Heı gürj 11, pazar 19J0 da GAZIOSMANPASA: Seyhan Kanlı Mevdan (Renkli) (36 05 S5> Gureba (21 «5 00) Hasekl da CATTDAKİ CATLK. ERKOC Mukaddes Topra^ (2) 26 SOI Ucl Samaty» (2J S2 M) KADIKÖY Merkez, Yenıgün, Ko2 Kova Su (carşaraba larda Hac ve Râbe Beıedıre Santrah (î? «5 60) Beledive =ıı\olu, Cafer Çağatay. Teknik teşkilâtırrızda çslıştırılmak üzere asgarî beş < e e =n 14 30 oaıaj i ] da) Zabıt» MOdürıOti' < ö <f '*) Meteo. fabrıka tecrııbesi olan, mecburî askerlık hıznıetıni yapmıç »jır KASIMPAŞA Dereboyu. * YENİ TÎYATRO: (44 04 09) İ S T A N B U L rolo]) (78 m «A) rrafı* şlkâvei 44 16 67 Oppenhelmer pazartesl, pertekstıl yuksek muhendısi alınacaktır. Ingılızce bılenler teı ^ıb SARIYER Mete, Ünal. İstanbul ttfalvesf (21 4? 32' ALEMDAR (22 36 83) Karl sembe, cuma saat 17 de, «Çil olunacaktır. Yaş haddi 40 dır isteklilerin 15 msan 1966 tarıhme ŞIŞLI Harbıye, Işık, Mithatpaşa, HüMaydan (O Gunşıray) N Ö B F T Ç Î RCZANTÜTER Horoz» hergun 21, pazar seyın Kâmıl, Umıt kadar hâl tercumelerıjle bırlıkte şahser. veya yazı ıle ls'anKULÜP (22 71 83) Garip Bu BAKIRKOY Halk, Yeşılkoy Istasyon 15 30 da. ÜSKUDAR • Ahmedlye. Baglarbaşı, bul. Karakoy, Necatıbey Caddesı 241247 No da Tuık\e zdı\aç (T Şora>) Osmanıve Slhhat ZEYTtNBüRNTJ Tlyatreeu Zıva Hekımhan. BULVAR (21 35 78) Garıo Smaî Kalkmma Bankası A Ş ne müracaatlan BEŞIKTAŞ Yenı, Ortakoy, AmavutHer gün 21 de c8 Kadm» Bır Izdıvaç (T. Şoray). ZEYTDJBURNU: Zumnıt. kov, Yeni (Levent). • « : HAFTANIN FiLiMLERi Ânkaranın imârı ve Türk işçilerî | BÜYÜK FİRAR B YAKIŞIKU MİLYGNER 123456789 DON PASQÜALE İDİL BİRET VU \iııı ııi(i\ıııılii | ANjELİK VE KIRAL Nerede*Nezaman« Ne var TIYATROURİ SINEMALAR 7. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden J Lüzumlu Telefonlar TEKSTİL /iiksek Mühendisi Aranıyor Lâr.cıUk Ü18H ^.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog