Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19 M a r t 1966 SAHÎFE BEŞ ÇŞ GREVİ 47 60ND0RDSVAMEOİY0R Ihtilufın halli i^in. bııgün Ankarada harsıhkh mtizcrkerelere başlanacal hirde v e Yurtfa • M M Ş e h i r d e v e Yurtta mmmmmM Ş e h i r d e v e B J H Yurtta T url U l^tanbul Bırınci d=n berı devam eden P a = ıl°ılı olaak bugun A n k lam'=tır. *^lge Temsılcısı Ismaıl Topkar 47 gjn."bahçe Sı e ve Cam îıcılerımn grev ı ıle r a d a muzakereıere baslanacağını açıkanla^ıra sağlandığı takdırde grev sona erecek, aksı halde devam edecektır Topkar bu arada bugun grev cılere para dağıtılacağını da bıldırmıstır Dığer taraftan bır muddetten berı bazı ışçıler, ışbaşı yapmak ıstemekte fakat greveılenn tehdıdı ıle karşılaştıklannı ıddıa etmektedırler Yıne ıddıava ve polıse akseden duruma gore greveıler fabrıka vasıtasıvle çalısraava gelen ışçılerın yolunu kesmekte \asıtavı tahrıp edıp ışçilen tartaklamaktadırlar Halen 3 mutecavız, polıs tarafından aranmaktadır. e ls\eren ve ı«;ç kaMlacağı toplantıda, grevı ğuran ıhtılaf gorusulecektır. \e sendıka çevrele*nm b bır ılgı ıle ızledığı t o p l a n t x Şehrin vasıta sıkıntısını giderecek 1000 otobüsü almak için 300 milyon lıra lazım Orduja katıian vedek subay astegmenlenn dun sabah laksım abıdesine çelenk koyma toreninden bir gorunus. (Foto: Selâhattin GIZ) Röportaj: ORHAN ERİNÇ Kanunsuz calıs an kulüpl ler kapatılıyor • 11er Idaresı Kanunu vetfei"S e I r n e dajanarak polıs s e h ı f ° e n Kanunsuz faalıvet gosteı 11 kuljplerı basmaga baslamış'* ' îçkıh ve topluma açık m a h â l u }arak gorulen bu gıbı y e r l e r , \»leı dışmda kişilerı ır ıçın kontrol e uygulanmakta«^ " lar Bır av ıçın gerek Bejo^lu ve gerekse Istanbul y o n l e r ı r » d e 29 ıçkılı kuljbu ıncelejen p c î l s bunlardan 29 unun k a p a t ı l m ^ s l ' na karar vermıştır Kapatma kararı derhâl u y ^ u ' lanmıs, kanunsuz gorulen k u l U P ler çe«ıth surelerde k a p a t ı l n r 3 1 5 " tır Kulup olarak faalıvet g o « t e " ren fakat uvelerı dısında 1 kabul ederek vergı kaçd • apan bu tıp yer'erın d u r u m l ^ r l v onemle ele alınmıstır Gecede 1° bınlerce lıra kazandıkları h a l ° e \ ergı odemeven kulüpler i ^ l n \enı bır nızamnamenın cağı ıfade olunmuştur 1124 Asteğmen törenle dün orduya katıldı ıvade, Istıhkam ve Levazım Yedek Subay Okulunu bıtıren 1124 yedek subav dün torenle dıplomalarını alarak, şanlı ordnmuzun saflanna katılmıslardır. Bu devre Pıvade Okulunu 853, Istıhkâm Okulunu 177, Levazım Okulunu da 94 yedek asteğmen bıtırmıştır Asteğmenler, yemın torenınden sonra Taksım Anıtına çelenk koyarak savgı duruşunda bulunmuslardır Pıvade Okulunda japılan torende, Okul Komutanı Tuğgeneral Nedım Dıkmen, cEdırne'den Ardahan'a kadar jurdun her tarafında kuf=al nobetı te'lım alan» 853 astegmene hıtaben vaptıgı konuşmada ozetle sunları sovlemıstır tur > «Şahıdı olduğumuz ustun kaDaha sonra okul bırıncısı Carakter ve duvgularınızla buvuk hıt Kutukoğlu, «okul yas kutuınılle+ımızın gu\ en ne lavık o ğune» 77 donemın plakasını ç a kdugunuzu ıfade etmek ısterım mıstır Bu asıl hevecamnızla azız Atamızın emanet ettığı ılkelerı kanınızın son damlasina kadar tereddutsuz koruvacagınıza emın ve bunun huzuru ıçınde\ım Sız İsfanbulda, İ.E.T.T. her 10 gönde, bir otobüs eskifiyor er sabah duraklarda otobus beklemekten, gelen otobuse ıse kalabahk vuzunden bınememekten usanan Istanbullular bu yazıjı okuduktan sonra herhalde daha az dertlenecekler \e İETT Idaresını mazur goreceklerdır Çunku İETT hıç bır Turk Beledıve îsletmesının japamadığını yapmakta ve otobuslennın bır gunde vaptığı sefer uzunluğu Gunya çevresının ıkı mıslıne eş oeğerde, 80 bın kılometrehk yo!u katetmektedır Turkıve ıçın bu kadar onemlı bır ışde Istan bulluların da kendılennden beklenen sıkmtıya katlanmalannı ıstemek pek de haksızhk olmaz sanırım Çunku hem 472 otobu'île dunjann etrafırı ıkı defa donmek hem de rahat sevahat etmek her kula mujcser olacak ma7han< et değıldır H " ShelPin yerli ham petrol istihsali % 100 e yükseldi Shell'ın Turkı>edekı ham petro! ıstıhsalı halen °t> 100 e ulaşarak kendı akaryakıt ıhtıyaçlarını taroamıle karşılayacak hale gelmıştır Bu durum Shell ın araştırma, ıs tıhsal ve tasfıje sahalarında 5 2 roılyon dolârı bulan yatınmlannın netıcesı olmuştur Shell ılk petrol sahasını 1960 vnlında bulmuştur Bunu takıben, 1965 vı ından e\\el uç petrol sahacı daha bulunmuştur Nısbeten kısa bır muddet zarfında verlı ham pe*rol ıstıhsalı Sheıl ın butun pıvasa ıhtıyaçlarını karşılavacak bır hacrne çıkınıştır \e bu durumun en az 1966 ortalarına kadar devam edeceğı ıfade edılmektedır P lere enanet edılen, fedakar Tu k erırı butun bılgı ve enerjmızı de katarak jetıstıreceL. gelıstırecek ve ondan olmanın mutlulugunu tadacaksınız Parolanız Her sey vatan ıçın, her şev Ataturk ıçın olacaktır Bunda da asla «uphemız vok Siit tozundan siit yaparak «halis» diye satıyorlar Ş Işte Istanbulda her sabah ve akşam gorulen tablolardan biri. En fazla 65 kisi alabilen bır İETT oluljusu aka bır tarafa bugun Istan ve otobuse bınmek için bekleyen en az 165 vatandas. Itış kakış arasmda kım genç veya kuvvetlı ıse \abullulann taşıt sıkıntısını gı sıtaya bınmek mutluluğuna erişecek, dıgerleri karanlığa kadar durakta bekleyecektır. dermek ıçın uzmanların >aptuı hesaba gore 1000 otobus ve 10O0 otobusu alabılmek ıçın de 300 mılvon Iıra^ a ıhtıvaç vardır 1000 otobus lâzım 10 gunde bir otobus akat 1000 otobusun ahnması Ha Istanbullulan dertten kur taramnacTktır Çunku 1 0 gundc bır tETT otobusu eskı«Dıkkat, dıkkat. Istaııbulda mcktedır Bır o'obu^un normal ınek ve kovun sutu adı altında omru 7 ıla 810 bın kılometre olsatılan sutun 50 tona vakm kı& duğuna gore gunde katedılen 80 mı. sut tozundan ımal cdılmekbın kılome'relık mesafe 10 guntedır » de bır otoojsun es'ndıgını matematık olarak ortava kovmaktabut Mustahsıllerı Cemıvetı udır Bu gerçek avnı zamanda yelerınden bır kısmı tarafından ortava atılan bu ıddıanın ın<.e < ' mevcut kadronun her vıl 3640 lenmesıne başlanılmıştır mobusle takvıvesırın ^art olduguna da bır ışarettır Yıne İETT llen surulduğune gore Ame otcbuslerı gunde ıkı lastık eskıtrıkan jardımından memleketımektedır mıze gonderılen ve Kızılay ta rafmdan hastanelere rlağıtılan ı E T T ve ıstanbul bınlerce k'lo sııt tozu, kullanıl 9/ • ETT Idaresı asiırnia ktanbui mamakta ha'tane ılgılılennce I ıhnın değı' Istanbul Beledımuteahhıtlere verılerek karşıhvesının bır ışletmesıdır Yanı ğında dıger vı>ecek maddelerı t •* çalısma sahasının da Istanbul alınmaktadır Sut tozlannı topBeled'vesı sınırlan ıçınde kallıvan bır muteahhıt, Beyoğlunması lazımdır Fakat ta'bıkat da Balıkpazarı cıvannda kurdu bunun tamanen ak«ı olmakta ve ğu bır ımalathanede ınek ve kotETT Idaresı Kuçukçekmece vun sutu (') ımal ederek pera Kuçukkov Sastıalcılar, Kuçukkendecı sutçuler vasıtasi3İe Bevalı Kartal Maltepe Pendık voğlu bolgesınde, halıs <;ute na beledıvelerının tasıt ısletmecı'ızaran ucuz f atla sattırmaktadır gını de vapmaktadır Öte vandan kontrolun japılHalka hızmet anlajışı ıçınde maması sebebıylc, gıda talımat k msenın bu durumdan şıkavet namesırce vasaklanmış bu'unan ettıgı yoktur Ama bır kısmı çok «kavmak altı» tabır edılen besa? volculu hatlara konulan otoleme kudretı kalmamış sutun sa buslenn tasıt sıkıitısmı ar'ırdıgı tılması, jıkavetlerın çoğalmasıda bır hakıkattır na vol açmıştır [iHSAN ONURİ F İstanbulun elektrik ihtiyacını «Ambarlı»da karşılayamayacak Mart 1966 gunku Cumhurıjetın 5 inci sahıfesın dekı «Imbarlı Termık Santralı gelecek yıl hwmete gırıyor» başlıklı yazı şoyle sona enjordu «Nuh Nebı» den katma olduğu ıçm sık sık alay konusu edilen \e bcğenilmiven Sılâhtar santrab, aslında buvuk torenler ve parlak sözlerle işletmeye açılan Hırfanlıdan fazla, Çatalagzı santralma esıt degerde elektnk enerjisl uretmektedır Ve ışın tuhafi, Çatalağzı Anadolunun muht<hf şehır, kov ve kasabasma elektrık verdıkten sonra Istanbuln da beslemekte, fakat aynı kapasıtede olan Sılâhtar, istanbulun ancak yuzde 40 civanndaki ihti ihtiyacını d 40 i d k i vuze yakın bır oranda artmakta çığın gelecek yıllarda artmasını karşılıvabilmektedır dır 1965 yüında 40 bm kılovat oonlemek için ise Iscan'uı da beBu mısal de İstanbulun ne kmlan elektnk açıgı 1966 sonunda lirttıği gıbı en az "O mılvon 1 Î 0 1 dar korkunç bır elektrik tuketım 75 bm kılovata yıikselecektır A ralık bır yatırım gerekmektedır. merkezi olduğunu ve nıce «Ambar lı» ların vereeeçi enerjıyi hızla tuketmek ıçın hazırda beklediğini gos.termektedır» JaSfiSCL AMBARLl ŞART • ~ , Nıtekım aradan 15 gun geçmeden Beledıje Başkanı Haşım • Iş! stanbulluların en buyuk metronun ınşasına kafı g^lmecan bu konuya değınıyor ve «Ya | dertlenndon bın olan trafık mıştır Halen beledıvenın elınpılmakta olan Ambarlı Santraü problemını çozumlemek ıçın de bır proje bulunmaktadır ve Trakvava da elektrık verecegınmetro ınşasının zarurı olduğu ınsası ıhaleye çıkanlmıştır Meden istanbulun ihtiyacını karsılıherke» tarafmdan kabul edıl cıdıyekoy Yenıkapı arasında yamıyacaktır Ambarlının ikincı mıştır Hattâ o kadar ki, daha ınşa edılec^k metronun malı\eve uçüncu ünıtclerının ınşasına Istanbul sokaklan, bnçünkü çıtı, 750 mılyon lıradır FaKat bu da derhal başlanması lazımdır. bi otomobıl selı bır yana. okıız metro, beklenen trafık ferahlıBunun ıçın Etibankla tetnasa çelerin çektıği koçnlar ve çesıtlı gını saŞlıvamıvacakt r Çunku, çecegız» dıjordu at arabalan ıle trafığı sağladıjı tek hat uzerınden çahsacdsından 1869 vılında Gavant adında bır Haşım îşcan'ın bu sozlennın pa Karakov Beyoğlu tunelmden ra olarak karşılığı ise 30 mılvon Fransız muhendısı Bo^azın Ruuzunlugundan başka buvuk. bır dolar yanı yaklaşık olarak 300 melı yakası ıle YenıUıpı ara • farkı voktur Bu vuzden metro milyon Türk lırası idı sında bir metro ınsasını teklif \u, rıng «ef°n vapacak şekılr e etmış, projesini de 1876 yılında mşa etmek gerekmektedır ve bu ENERJt AÇIĞI ARTIYOR Sadrazama sunmuştur. projenın gerçeklestmlmesı ıse istanbulun enerjı ihtıyacı her Ancak aradan geçen 97 yıl, 15 mılvar lıraya bağlıdır yıl bır oncekme nazaran yüzde 2 ...VE METRO Isı arttı, patates ekicileri endişede SAKARYA Devamlı yağışlardan sonra dun bırdenbire artan ısı patates mustahsüını kor kuya duşurmuştur Patates t > humlarmın tumunun nışasta halıne gelrresmden korkan mdstah sıl, tarlalarda arklar açarak sel sularmı zararsız hale getırmektedır MART 19 ZILKADE 26 O V E. ] 6 0S 12 22 15 46118 20 IS 511 4 28 11146 6 03 9 27 12 001 1 31 10 10 Imam Hatip Okulu Müdürü, Aytekin mahkemeye verildi ADANA tmam Hatıp Okulu Muduru Nızamettın Aytekin hakkında vılayet ll îdare Kurulu tarafından mahkemeye sevk kararı venlmıştır Hatırlanacağı uzere okul müduru, okulun gırı? kapısında bulunan Ataturk'un (Hayatta en hakıki mursıt ılımdır) vecızesını ındırıp, jenne eskı yazılarla bır ayet asmıştı Olay uzenne Mılll figıtim tarafından yapılan soruşturma sonuçlanmıs ve ll Yonetım Kurulu tmam Hatıp Okulu mudurunu mahkemeve «evk etmıştır Bu olayın duruşmasına onumuzdekl gunlerde şehrımız Aslıye Ceza Mahkemesınde başlanacaktır Türkiye Biümsel ye Teknik Araştırma Kurumu «ÎLİU ÖOÜLÜ 1 «Turkıye Bılimsel ve Teknık Araştırma ödulu> ısımlı bır odul ıhdas edılmıstır Kurumu Bılım ödulun amacı Türk bılim adamlannın muspet bılım'erm temel ve uvgulamalı alanlarmdakı çaiışmalannı ve araştırmalannı teşvık etmek bovlece memleketımızde muspet bılımlerırı se ışmesme ya^dimcı o maktır 2 Bu konuda kabul edılen e aslar geregınce Turkıve Bılimsel ve Teknık Araştırma Kurumu Bılım Kııruıu tarafından tesbıt edılen standa'dlara ulasrmk kavdıvle her vıl. ıkısı temel bılımler (Matematık Fızık Bıvolojı v s ) uçu uygulamalı bılımler (Muhendıslık Tıp Tanm Veterıner! k \ ^ ) aUnlar nda beş odul verı ecekt r Odule h?k kazanabılmek ıçm bılmsei cil smı ve ^3Ştınıa'anvla ulı,sla]a"as! so\ıvede bılım 0 onernlt bır katkıda bulunmuş olmak gerekır Uveulamalı bılımler da lannda ıse bılımsel katkı vanında \ıırt olçıısunde on=mlı bır favdanın me\cudıvetı sereklıc1 r 3 Odu! kazananlar gosterılen adaylar arasından, Turk e Bılimsel ve Teknık Arastırma Kurumu B ' m K ınılu tarafından seçılır Bılım Kurulu seçme esas o acak ıceleme'erı bızzat yapar veva vaptırr Adavlar her vıl en g«ç 15 nısın ta 1 r e kadar Unıversıteler Araştırma Kurumları v e l B T ^ K Arpstı ı^a Grup'arı Y ı ulme Komı'elerı tarsfınr'TP te=b ( ed p r ek adajın havat h kave^ı j a v n lıstes en onrrrh vavır ve çalısma'armın orneklen bılım» katkısı ve bunlaıı odul knte'lerı brkımından degcı'endıren n r \^Vc}'m va7i>=vla bırlıkte Turkıye Bılimsel ve Teknık Arastınna Kurumu"a bıldırılır Turkıve Bılimsel ve Teknık Arastırmı KıımmtJ B lım Kurulu uveleıı, uyehkten avrılmalarının uzerırden ıkı yıl geçmeden aday gosterı emezier 4 Bılım Odulu altın bılım odulu oıaketj ve beratı ıle net 10000 lıralık odemeden mevdana ael r Avrca odul Kazananın, odul dagı+ım torenı ıçm bulundu^u \erden Ankara'ya gelış gıdış yol gıderlerıvle, Anksrada bır haftolık gıderlerı Kurum tarafından 5 Kazananların odullerı her >ıl Kuıum un kur ı uş gunü olan 24 temmuz tanhınde Ankorada yapılacak bır torenle venlır Odul kazananlaı bu torend° bır kmferans ver mekle mukelleftır Bu konferans Turkıve Bi! msel ve Teknık Araşürma Kuıumu tarafmdan bastırıla'ak yaymlanır normalfiat 140 krş bu kutu Malatya CHP Yönetim Kurulları seçildi MALATİ* Şehrımız C H P ıl ve ılçe vonetım kurulları CH P Genel Kurulunun görevlendır dığı Dr Kemall Beyazıt tarafından dağıtılmıştır Buna gore, tl Yonetım Kurulu Baskanlığına eskl Malatya mıllet vekıllennden Ahmet Fırat, Uçe Baskanlığına da Nurettın Akjaırt getırılmışlerdır Bevazıt, teftışlerınden sonra Elâzığa gıtmek uzere şehnmızden ayrılmıştır lOOkrs kısa bir müddet için İSTİFADE EDİNİZ Eeklamcdık 327/2876 Yardım Sevenler Derneğı Uskudar şubesmın Bevoğlu Olgunlaşma Enstıtusu salonlannda duzenledığı «Kermes» ılgı toplamış sergılenen 400 parça ehşı eşyadan bujuk kısnu hemen satılmıştır Resımde, sergıden bır koşe gorulmektedır. (Foto: Selâhattin G H ) TEKNIK ELEMAN AUNAGAK Denızcılık Bankası T A O Genel Mudurluğunun muhtelıf 'eşkılât ve tersanelerınde istıhdam edılmek uzere, askerhğırı japmış olmak ve 50 yaşından yukarı olmamak kaydıyle Gemı ınşaıje, makıne, elektrik yuksek muhendıs ve muhendıslerı ıle ınşaıye ve makıne konstruktor ressamları ve teknısyenlen alınacakür. Işbu teknık elemanlara1 10195 SAYTL1 KARARNAME ESASLARI DAHILINDE 'JUVMIYE VERILECEKTrR. Isteklılerm Denızcılık Bankası T A O Genel Mudurluğu Pcrsonel Mudurluğune muracaatlan rıca olunur Denizde bir erkek cesedi bulundu Sanyer Francala koju sahılınde dun, kafatasının muhtelıf yerlerınde varalar bulunan bır erkek cesedi bulunmuştur Baiık çılar tarafından goruien ve sahıldeki kayalıklara çarpnıakta olan ceset sahıle çıkarilmıştır. Ayaklannda lâstık çızmeler «ırtında muşamba gorülen meçhul kışınm kımlıŞının tesbıtı mumkun olmamıştır ÎHTİM^L Orta vaslı olduğu anlas lan meçhu! içışınır bır cınavete kurhan eıtnuş olmasi ıhtımalı u?ennde dnrulmustur j Cesel bu ««ehphlp «nvtılıSir ıste£l uzerıne mjıga kaldırılmışUr, 1 DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜK (Basın 10033 2905 > (Ba=ın 9978 A 2436) 2 > 7 <D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog