Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 19 Mart 1966 SAHtFEÜÇ De Gaulle'e kızan Johnson Avrupa seyahatini geri bıraktı Portekiz Fransa'ya hücumun karşısında ANLAŞA1VIADILAR B ıs dünya ile irtibatı • nın dün kesilmesiyle Endonezya adalar grupnnnn fizerinde neler elup bittişini kestirmek büsbfitün zorlasmıstır. Ama ülkenin tam bir keşmekeş içinde oldufcu şüphesiz. Sokaklardan gelen seslere göre, Bakanlar, tâyin ve j a azledilmektedirler. Sokaklardan gelen sesler, Endonezyanın öfkeli komünist aleybtân gençli|ine aittir. Polisin yüksek tahsil ve lise öşrenMURVİLLE cilerinin ayaklanmasım bastıröte yandan Fransız Dışisieri maya gücü yetmemektedir. OrBakanı Manrice Couve de Mnrdn da Baskan Snkarnonnn avakville televizyonda, nükleer harb lanmajı bastırma emrine kulak çafında birlesik müttefik askeri tıkayınca, öğrenciler, karsı koknmandanlıkların modası geçmiş nulmaı bir knvvet oluvermişbir sistem oldağnnn söylemis ve lerdir. Cumhurbaskanı Charles de GanlCakarta Radvosu dün, 15 Ba le'ün NATO tutumunu destekkanın «gittikçe huzursuzlasan lemistir. Conve de Mnrville, De ve kontroldan çıkan Endonezya Gaulle'ün tntnmnnn tenkid eden halkının knrbanı olmamaları lerin atom silâhlanması unsuruiçin» nezaret altına alındıklarını açıklamıştır. Aslında bu va nn unnttuklannı söylemistir. Bakan, NATO'yu bir butün hayın sokaklardan gelen seslere bir cevaptır ve 15 Bakanın gd line sokan sıstemın faydadan zırevlerinden alınıp tevkif edılyade zararlar ihtıva ettığini bedikleri anlamını tasımaktadır. lırtmi<î ve bilhassa bugunlerde Çünkü hepsi de sa|cı çençlijin Asyada yenı yeni hâdıseler zu«istenmeven sahıs» ilân ettiklehur ederken Fransanm kendi seçri solcu Bakanlardır ve özellikmedıgı bi r ' tutuma süruklenmek le, aralarında Sukarnonun Pei=;*e"T>r!'" "i «ovlemistir kin ejilimli dıs politikasının ALMANYA sembolü Basbakan Birinci YarBONN Alman Dısisleri Badımcısı ve Dısisleri Bakanı Su bandrio da bulunmaktadır. kanı Gerhard Schroeder, NATO' ya olan baglılıgını tekrar belirtZaten, Subandrionun kaderi, Endonezyadaki siyasî dnrumun mis, Bonn hükumetinin NATO'ya gösterçesi haline çelmistir. Suolan inancını ve Amerika ile abandrionun Mİdızının parlaması rasındaki yakın iliskileri, Fransolcnlann, sönmesi de sağcılasız Cnmhnrbaskanı De Gaulle'ün nn ağır bastığına isaret etmekhiçbir sekilde bozamıvacatını tedir. sövlemistir. Aidıklan olumlu cevaba ra$Dısışlerı Bakanı Gerhard Schmen sokaklardaki sesler kesil roeder parlâmentonun bir saat memistir. Ofrenciler simdi de, suren olağanustu toplantısında arznladıklan politikacı veya hukumetın goruşunü açıklamı? askerleri yeni kabineve «okmak ve koalisyondakı Hınstıyan Deamacivle nümavisler düzenle mokrat ve Hur Demokrat Partımektedirler. ler tarafından olduğu kadar muEndonezyadaki eerginlık ve halefettekı Sosval Demokratlar barışıklık. 30 evlul solcu hareketinin, sivaset cambazı Sukartarafından da desteklenmiştir. nonun zıt çıkarlar arasında me 1 haretle kurarak üzerine koltufıınu oturttuğu nazik deneevi safcılar lehine bozmasivlp baslamıstır. Denee boznlanca. sırtını davavabileceiji parti mekanizmasından voksnn oldnğunBAGDAT, (a.a.) dan. Snkarno mesnedsiı kalmıs I Q aşdat Radyosunun ileri sürtır. Partilernstü bir sah<îivet kalK diiğüne göre, dört general ile ması. 30 evlule kadar Snkarnobir albay Surive ordusundan nnn en hihük knvveti idi. Bngün ise en biivük zaafını tesçıkarılmıstır. Ordudan çıkanlan kil etmektedir. subavlar sunlardır: Eskı Devlet Baskanı General Emın ElHafız, Mevcut isaretler, Snkarno ile Ordn Baskomutanı ve Savunma eskı Savunma Bakanı ve eskı Bakanı Suharto arasında kıyaMadrıt Buyukelçısı General Musıva bir iktidar mücadelesinin I h a m m e d Umran, eskı Savunma cerevan ettifeini göstermektedir. Bakanı General Fahd ElŞair esGcnç Koreeneral Suharto\a ikkı askerî mahkeme baskanı Altidarı de\ralabileceei vasatı öe I b a y Salah Dellı. renciler hazırlamıstır. Fakat Bağdat Radyo«u ordudan çıotoritesi zedelenmis. eskı sihir karma kararının bır kararname ve cazibesini yitirmis 64 lük dikile açıklandığını ileri sürmekte tatörün hâlâ mnkavemet edebilve bu subavlarm Şamda 23 şubatmesi, Snhartonun bblünmüs orta mevdana gelen askerî darbedtınun mutlak desteğine sahip olmadıjı kanmnı yaratmaktrv I nın yıktığı rejımın sorumlulan dır. Kavhan S4ĞLAMER | olarak savıld'ğını bıldırmektedır Sokaklardan gelen sesler WASHİNGTON, ( a * . AP) aşkan Johnson llkbaharda Avrupaya yapmayı tasarladığı iey«hatini belirslı bir zamana ertelemistir. Bnna, De Gsulle'ün NATO'dan ayrılm» kararının sebep olduğu anlaşılmaktadır. Haberi veren kaynağa nazaran, Başkan Johnson nısan lonu veya mayıs başında Atlantık ötesındekı başkentlen ziyaret ederek bu NATO üyesi ülkeler devlet ve hukumet başkanlan ile sahsen temasta bulunmayı tasar lamıstı PARİS Fransa'nın dışındaki 14 NATO ülkesinin temsilcileri, dün de NATO'ya bağblıklannı belirtecek bildiriyl hanrhyam*mışlardır. «Ondortler» e yakın bazı kaynaklar, hazırlanan ortak bildirinın yayınlanmasına yalnızca birkaç teknık mesele ile bazı dığer hususların mâni olduğunu belırt mıslerdır. Fakat bazı dığer kaynaklara gore. ıttıfak ortaklarının bir kısmı ve ozellıkle Portekiz, Fransanın sert bir şekilde takbıhini dahıl edecek bır bıldiriye yanasmak ı«temempktedırler. S Hafız ve diğer | 3 general Suriye • ordusundon atılmış I I SOĞUK HARB YİNE Mİ BAŞLIYOR Nösır Bayülkeni kabul etti Ankara. (Cumburiyet Bürosu) ısisleri Bakanlığından dün bildirildi£ıne gdre, Dısisleri Bakanlıjı Genel Sekrete ri Buyükelçi Haluk Bavülken, beraberınde Kahire Büyükelçimiz Semih Günver ve Besinci Daire Baskanı Nejat Ertüzün oldnçu halde eeçen Çarsamba giinü Birlesik Arap Cumhuriyeti Baskan Tardımcısı Dr. Mahmut Fevzivi makamında ziyaret etmistir. Bır buçuk saat kadar suren bu gorusme sırasmda dunya me selelerı ve ıkı memleket arasındakı munasebetlerle ılgılı konu lar eozden geçınlmıstır Dığer taraftan, B A C. Baskanı Nâsır da oncekı ak^am saat 19 da he\etımızı ozel ıkâmetgâhında kabul etmıştır 0 ATÎNA Hükumetin, «Siyasi Komisyonu» bir toplantı yap rmg ve Tfirk Ynnan iliskilerlni gözden geçirmiştir. Komisyonun ayrıca. paskalya tatilinden önce Meclisten vergi ve seçim kanunlarıru çıkarmak kararı aldığı taaber verilmektedir. • SEUL Guney Kore MiUI Meclis Savunma Komisyonu, Güney Vietnam'a 20 000 kişilik bir Kore bırlığinin daha gonderilmesi ile ilgili hükumet tasansını onaylamıştır • LONDRA Seçimlere Ikl hafta kala tngiliz basım İle öıel knrumların düzenlediği anketAÎDtT ler , tsçi Partisini Mnhafazakâr Partiyle nispetle *>13 ileride gös termektedir. Bn 'ıl3, milletveklM sayısı ile ölçüldüğü takdirde, Singapur (a a. AP) tsçi Partisinin Muhafazakârlarakarta Radyosu dün, Endonez>a Baskanı Sukarno'nun Basbakan Bidan 70 ile 100 arasında fazla mllrinci Yardımcısı Subandrio ile komünist eğilimli 14 başka Bakanın letvekili çıkaracağı anlamına gel jahsî emniyetleri için nezaret altına alınmalannı emrettiğini bıldırmektedir. miştir. Resmi Cakarta yayınlarma atfen verdiği haberde radyo, bu Ba• MOSKOVA Tass Ajanjıkanlann arasında Sukamonun Pekin taraftan Basbakan Birinci Yardımrın bıldirdığine gdre, Yuksek cısı ve Dışişlerl Bakanı Subandrio ile Basbakan Üçüncü Yardımcısı ChaeSovyet Şurası seçimlerinin 12 rnl Salihin de bulunduğunu bildirnıiştir. temmuz 1966 da yapılmasına kaYapılan açıklamaya göre 15 Barar verılmıştir. Bu karar, mil• letvekillerinin gorev sürelerinin kan «gittikçe huzursuz olan ve ida re edilemiyen Endonezya halkının sona erdığı gozonüne alınarak kurbanı olmamaları» için emniyet Yuksek Şura Prezıdyumu taraaltına alınmış bulunmaktadır. Rad fmdan verılmıştir. yo, bu hareketten gayenin «mem• NEW YORK Şehir DMlekette huzur ve istikrar sağlamak» tahaneleri mndürü, uyoşturucB olduğunu bıldirmıstır. madde knllanan kimselerin çecuklarında görülen tesirler hak İRTİBAT KESİLDİ kında bir konferansta yaptığı ko Numayisçı oğrenciler onceki gün nusmasında, iptilânın yeni doaskeri rejıme Sukarno'nun sarafan çocuklara annelerinden gtç ymı basıp Subandrio ve Salihi ve tiğini söylemistir. dığer Bakanlan yakalıyacaklarını ve kafalarını koparıp bahçe duva• MEKSİKA Yenı evlenen nna sırahyacaklannı bildirmişlerHollanda Velıaht Prensesı Beatdir. rıx ile kocası sâbık Alman diplo Buradaki çok guvenılır kaynakmatı Claus Von Amsberg dun u^^^^^ lar Endonezya'nın yenı «kuvvetlı çakla Cozumel'e gelmişlerdır. ^^~~~ adam«ı Suharto"nun şımdi her hal• KALKÜTA Buranın 483 Washington (AP.) de halihazır kabıne>ı lâğvedeceğıkilometre kadar ötesindeki Trienatör Wayne Morse, Senanı ve yeni kabıneyı açıklıyacağını pura eyâletinin Khowai köyüntoda yaptığı bir konusmada, zıra 25 üyelı yeni bir kabmenın de 7 kisi vedikleri bisküvitler1964 seçimlerinde Lyndon B. hazırlanmış bulunduğunu soyleden zehirlenerek ölmüştür. EyiJohnson'un yerine «Barry Goldmışlerdır. . let umumî valisi S. L. Sin, biskü water Başkanlığa seçılseydı, AHâlen Cakarta çok sıkı bir as vi yiyen 300 b\ska kimsenin de merikan mılletı bugun çok da keri kontrol altında bulunmakta hastabaneye kaldırıldıgını bilha iyi durumda olurdu» demisve silâhlı muhafızların nöbet bek dırmistir. tir. Morse, Johnson'un 1964 te ledıği telgrafhaneler, telgraf ka• G. AFRİKA Bundan üç Golduıater'in Vietnam tutumu bul etmemektedır. Cakarta radyo hafta once beşızlerm doğduğu aına tamamen karsı bir tavır tasu, Endonezya'daki butün radyo ıs leden 15 kilometre ötede, East kındığı için seçimi kazandıgını tasyon'anna, giınün her saatınde söylemis ve Johnsonu destekliLondon'da bır anne, ıkısı kız, ıCakarta Radvosundan naklen yayen secim kampanyasına katıl kısı oğlan olmak uzere dördüz yın yapmak üzere hazır bulunmadıği vakit Johnson'un Golduadunyaja getırmıştır Zamanınlarmı bildırmıştir. Endonezya ile ter'den de ileriye gidecv|ini akdan once doğan bebekler oksitelefon bağlantısı bu sabahtan itı lına dahi getirmedigini söylejen çadırına konmuşlardır Dorbaren kesilmıştır mistir. duzlerın annesı bayan Notıti Pu AİDtT Morse'a gore Goldwater seçılte bundan önce ikı kere ıkiz dün seydı Kongre Cumhurıyetçilerın Ote yandan Endonezja Parlâvaya getırmiş, ıki de normâl dodeğıl, fakat Demokratlann hâmentosu Baskanı Ahmed Saıhu, ğum yapmıştı. kımıyetınde olacak ve Vietnam Endonezya Komünist Partısı Basharbını daha da şiddetlenmesikanı D. N. Aıdıt'ın olduğunu soyne set çekecekti. lemiştir. Saihu'nun bunu numayışçi oğrencılere açıkladığı bıldiMerhum rılmektedır. Yüksek Mbiur SON DAKİKA Suharto dun MUSTAFA gece, geçıcı yenı kabıneyı açıkPehlivan'ın lamıştır. Cakarta Sultanı Haebedıyete intıkamengu Buwano, Subandrıonun linln üçuncü yerine Basbakan Bınncı Yardımsenel devnyesicısı olmuştur. Sabık Tıcaret Bane rastlıyan 20 kanı Adam Malık Basbakan Mart 1%6 pazar VVashington, ( a ^ ) Ikıncı Yardımcısı olmuş ve Sugunü öğle nama nmhuriyetçı Partinin konbandrıonun Dışıçlerı Bakanhğı zmı muteakıp gre grupn lideri Gerald Ford, gorevıne atanmıştır. Sabık KoBahkesır Paşa grup toplantısından sonra ordınasyon Bakanı Ruslan Ab Camıinde okuna verdiği bir demeçte şunlan söycak Mevlidi Şedulganı de «nezaret altında» rıfe hatırasını hayırla yadeden lemistir: bulunan Chaerul Salıhın jerıne akraba ve dostların ve bilumum Basbakan Uçuncu Yardımcılığı«Johnson hukumetı Amerıka'hdin kardeşlerimızin teşnflerinl na getirılmıstır. lara refah getırdığını ve barış za nca ederız, manındakı çalışmayı rekor sevı«Nezaret altına» alman solcu AİLRSI yeye ulaştırdığını ılerı surerken Bakanların yerine genellıkle safCumhurıyet 2882 korkunç bır sorumsuzluk ıçındecı Bakanlar getırılmişlerdır. dır, çunku bu gorulmemış refah ıstatıstıklerı ıçıne ne savaşı, ne de sılâh altına alınanların sayısını katmamaktadır > Cumhuriyetçi parti kongre grupn baskanı, bu arada özellik le 23 yasından küçük gençler arasındaki issizliğin hissedilir de recede azalmasının ber şeyden önce bunların çoğunnn silâh altı na alınmasından ileri geldiğini belirtmiştir. Öte yandan «Bırleşık Amerika dıni kurumlar banş konferansı» uç gun suren çalışmalardan sonra kabul ettiğı kararda «Cumhurbaskanı Johnson'un kutsal cuma gunu olan 8 Nısan'da (Pas kalya Yortusu) Vıetnam'da bom bardımana derhâl son verılmesı nı ve aynı tarihden başhyarak suresız bır ateşkes ılân etmesıni» ıstemıstir. Endonpzya'da 13 \ıılııı bakan «npzaret illllllllil» Kısaca, * Biz ve çocuklarımız, aradığımız emniyeti ve beklediğimiz istikbali dört elle sarıldığımız ANADOLU BANKASI'nda bulduk. Aidit'in ölümü açıklandı C WAYNE MORSE: Keşke johnson'ın yerine Goldwater seoilseydi g m p Z Bu samimi ifade ANADOLU BANKASI'na gösterilen yakın alâka ve itimadın neticesıdır. Bizzat tecrübe ederseniz, ANADOLU BANKASI'nı beğenecek, ANADOLU BANKASI'nı sevecek ve ANADOLU BANKASI'nı sizde bütiin tanıdıklarınıza tavsiye edeceksiniz. Amerikada işsiz sayısı gençler askere atmdığı için düşüyor MEVLID ANADOLU BANKASI AİLENİZİN BANKASIDIR. 1 •ffl 2 C €• Saveılığmdan CİN S l Adet Miktarı Kg. Ton Fiatı Lira K r . Muhammen bedeli Lira K r ş . Muvakkat teminatı Lira K r ş . Halk tipi ekmek 750 gramlık 90 000 84 75 600 00 5.67U 00 Orman odunu 200 14 28.000 00 2.100 00 Nebatî margarin 4 50 26.000 00 1950 00 Kuru fasulye 5 25 11 250 00 843 75 Nohut 3 00 6 000 00 450 00 Kırmızı mercımek 1 75 1750 00 131 25 Yeşil mercimek 1 00 2000 00 ,150 00 Tosya pirincı 4 40 13.600 w> 1.C2C 00 Kuru Izmir üzümü 500 40 1700 00 127 00 Kuru üzum Kemerhisar 500 1XJ 1 000 00 75 00 Arpa şehrıye ırmıkh 20 1 2.200 00 165 00 trmıklı makarna 20 3 6.600 00 495 00 Karaman bulguru 70 5.100 3 382 " I H uo 75 Toz şekeri 3 8.250 00 6i» 75 50 Domates salçası 1 2.500 00 187 50 00 M. Kilis beyaz sabun 1 4.000 00 300 00 25 Yeşil sabun 500 1.625 00 125 00 50 Kuru soğan 3 4.500 00 337 60 60 Patates 5 3 000 00 225 00 00 Koyun etl 4 36.000 00 2 70(J M ı ( 00 Sığır eti 2 14 000 "0 1.050 0 U 15 Çekilmış tuz 1 150 00 11 25 00 Kırmızı acı biber 1 3.000 00 225 00 1 Niğde ınsaat açık Cezaevinin 1966 malî vılı yiyecek ve jakacak ıhtıyacı kapaiı zarf usulü il« aaşğıdakı gunlerde eksıltmeje konulmuştur. 2 Ekmeğin ihalesı 114966 Pazartesi günü saat 10 da. 3 Orman odunun ıhalcı aynı gun saat 11 de 4 Yiyecek maddelerinın ihalesı aynı gun saat 14 te. 5 Etin ihalesı avnı gun saat 16 da Nığde C. Savcılığı odasında japılacaktır 6 Istekliterin 2490 sayılı kanun hukümlerıne gore teklıf mektupfprını ıha.e JaaMerinden bır saat evvel komısyona vermelerı lâzımdır. Postada vâkı gecıkme n?zara ahnmaz. , ' 5artnameler her gün mesai saatlerı içinde Nığde insaat açık Cezaevı Muduıluumle oJ rulebüır. Keyfıyet duyurulur. " Rusya, UThant'a Doğu Almanya îSe ilgili sert bir röndsrdi B. MİLLETLER. (a.a. AP) ov etler Bırhğı, Doğu Alman\a'nın Bırle^mış Mılletlere almması yolundakı muracaatla ligılı olarak Genel Sekreter Thpnt'a bır mektup göndermıştır. Mektup Sov\ etler Bırlığır.ın Bırlesmış Mı'letlerdekı tem^ılcısı Nıkolay Fedorenko tarafından Thant'a sunulmtstur Sovyetler Bırhğı bu mektubuida sunları ılerı =urmektedır: «Doçu Alman Cumhurıjetinin Birlesmis Milletlere alınmasına karsı ko\arlarken Fransa, tneiltere ve Birlesik Amerika he\etleri. soSuk savas nnsurlarını Birlesmis Milletler çalısma'.arma sokan bir tarzda harekct etrnislerdir. ÖLÜLER D S Avcı ile ayı beraber uyudular NİYETLER S Batılı he> etler Doğn 41man Cumhuriyeti'nin bir devlet olmadığını ve uluslararası konularda Alman halkının tek temsilcisinin Federal Alman Hükumeti olduğunu sövlivecek kadar ileri gitmislerdir. Bu çesit düşüncelerin sahipleri her halde kendi niyetlerı ile eercekleri birbirine karıstırmaktadırlar.» Sovyetler Bırlığınm mektubunda ikı Alman devietının vsrhğınn «inkâr edilemivecek bir gerçek» olduğu belırtıldıkten sonra Doğu Almanva «A\rrpada Te dünyada barısın saŞlanması•ı amaç edinen bir sivaseti daiMl Izliyen esemen bir devlet» olarak nitelenmektedır. MOSKOVA, (a.a.) ıbıryalı bır avcı bu^tun geceyı boş olduğunu sandığı bır mağarada farkmda olmadan bır ayı ile geçırmıştır. Ivan Kabarof adındakı avcı aksama kadar bır geyığı takibettıkten sonra yorgun argın onune çıkan bır mağaraya gırmış sabaha kadar mışıl mışıl uyumuş fakat sabah baska avcılann «mağarada bir ayı var» çığhklan ile uyanmıştır. Avcı kendısımn de mağarada olduğunu bildırerek dısarı çıkmış, farkmda olmadan gece\ı bırlikte geçırdığı ayı da kendiMni takıp etmıştır Bundan sonra mağaramn ıkı bolmesı bulunduğu ve bırınde ayının, birınde de avcının uyuduğu. fakat uykuları ağır olduğu ıçın bırbırlerının varlığmdan haberdar olmadıkları enlaşılmıytır. Bu arada VVashişton'da yayıralanan bir raporda, Güney Vietnam'da 1 Ocak 1961 tarihinden bu yana Amerikan kayıpları açık lanmıstır. Buna göre, 2.559 Ameri kan askeri ölmüş, 12.70b Amerikan askeri yaralanmıstır. Raporda ayrıca geçen hafta 100 Amerika'lınm alduğu 808 Amerıka'Hnın yaraiandığı helirtü mektedır. Amenka'lıların haftai'k kayıplarının rekoru 1965 kasımında 240 oluyle kırılmısıır Bununla bırhkte 1 ocak 1966 tarihinden itıbaren Amerika'aların can kay bı, 1961 yılından bu yana bütun kayıplarınm °'o 36'sını mejdana getirmektedır 1 Ocak 1966 tarihinden bu yana 939 Anıerıka'lı olmuş, 5 072 Amerıkı'lı varalan mıstır. Amerıka'lılorın Güney \Vıetnam'dakı kayıpları vıllara gore şoyledır" 1964: 145 ölü. 1.038 yaralı 1963: 77 ölü. 411 varall 1962: 31 ölü 74 varalı 1961: 1 ölü, 1 yaralı. Daha bol ışık ve uzun ömür PHILIPS ampullerinde (Basın 10007289b) / L  JS TAÎIİTJ TECtM ile OSAMA GAZAYEBLY Nişanlandılar London Hilton 18 3 1966 hâncılık 2102 2907 Barfın Ulupınar Keresfe Fabrikası Mifdyrfüğünden: 1 Fabriksmi2 deposunda mevcut 1, 11. Sn Merkantil. 111, Sn IV, Sn. ve Ufa1 ma] 1117 231 M3 tırınlı kavın keresteler 25 '3 '1966 cuma gunü saat 13,30 da Ulus Beledıyc binasmda fabrika satış komısvonu huzurunda açık artırma % suretiyle % 50 peşin, % 50 slt] ay vâde ile satılacaktır. 2 Hepsinin % 7,5 temmat tutarı 30142 00 tiradır. 3 Alıcıların belirlı gun ve saate kadar almak ıstçclikleri partinin % 7,5 teminatını yatırmRİarm!, banka mektubu verecek olanlar mektuplarında fabrika adı ile parU numaralarını beürtrneleri lâzımdır. 4 Satışa ait eb'at lıstelen Orman Genel Müdürlüğü ile Bartın, Karabük, İstanbul ve Ankara Orman tşletme Müdürlükleri, Bolu: Düzce: Devrek; Yenice ve Eskıpazar Kereste Fabrikalan Müdürlüklerinde görulecektir. (Basın 9866,2395) MEVLİD Kıymetli e«lm ve sevgili babamız, vefatının 40. gunune rastlıyan 20 3 1966 pazar günü ikindi namazını muteakip Erenkoy Istasyon Camiinde Hafız Cemal Bağcı, Hafız Ahmet Bolulu, Hafız H. Ibrahım Çanakkaleh, Hafız Fevzi Mısır, Hafız Aziz Bahriyell, Hafız Yahya Eskişehirli ve Çarşılı İlâhi Grupunun iştırakiyle Kur'anı Kerım ve Mevlidi Şerife, dost, meslektaş akraba ve ehli imanı davet ederız. ARKADAŞ AİLESt Cumhuriyet 2899 ŞEMSETTtN ARKADAŞ'm Vefatı lle bizleri derin teessure garkeden sevgili ve kıymetli buyüğümuz, babamız, kardeşlmlz, kayınpederimiz Harb Malulü TESEKKÜR tHSAN ÖZMAN'm ^ P H I L I P S ampuilerini mutlaka deneyiniz Tufk Phıiıps T.A.ş. Guuıüşsuyujîad, Isîanbol Tel: 44 7480 Eeklâmcılık 1033/2»S5 İzmlt Derbent Acısu koyundekl cenaze merasiml dolayısiyle yakın Biâkalarını esirgemlyen, cenaze t8 renine gelmek zahmetlndebulunan, telgraf ve mektupla derin acımızı paylasan akraba ve dostlarımıza ayrı ayn tesekkure buyuk scımız mâni olduğundan gazeteniz delâletiyle sonsuz mmnet ve şukranlarımızı arz ederiz KIZLARI. KABDEŞLERİ, DAMATLARI Cumhurıjet 2902 DENIZCILIK BANKASI T.A.O. DAN 5 adet SİNEMA MAKİNESİ dış piyasadan satın alınacaktır. Son teklif verme tarihi 11/4/1966 günü akşamına Radarrfır Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin "dılebJir Dosya No: 966 3013. CBasm 97162891)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog