Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

,R ROMAN K1TAPLIĞINI2A YENİ BİR CRONIN'in en son romanlan ?..'', k >«riıind« çıkttt Ü^ŞAHESER ROMANLAR > > L > BİR ACI ŞARKI * V HAYATA DÖNÜŞ SABAH YILDIZI (3C Û basü BİR AŞK UĞRUNA <2nci basj ERGUVAN AĞACI a n d Her kiUp yaldızlı kabartma bez cıltlı ^ 12,5 L J ^ 42. yıl sayı 14955 umhuri KI RUCUSU İTJNUS NADİ T Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Cumortesi 19 Mort 1966 ÖKSÜRÜK SURUBU " Meclis'i çalışamaz hale getirdiniz,, Siyasal Bilgiler Dekanlığı son olaylarla ilgili açıklama yaptı ANKARA (Cıımhuriyct BÜTOSU) Ankara (Cumhnriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel dün Meclis binasında Milli Birlik Gru pu ıle 4.5 saat devam eden bir göruşme yapmış, bu görüşmede Milli Birlik Grupu üyeleri tarafından son bır aylık olaylara değinilmiş ve kendısine bu olaylann rejırni tehlikeye sokabileceği anlatümıştır. 526 sayfalık önergenin okunmosına baslandı AKOENIZ KURTULDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclisının dunüü oturumunda gene gurultuler çık mış, M J . grup başkan vekılı Konya milletvekili Seyyıd Faruk Önder ve altı arkadaşının verdıklerı «Telefon konuşmalarının, Hükumet tarafından dınlendiğı ve bu suretle Anayasa nin 17. maddesının ıhlâl edıldiği> iddiasiyle Ulaştırma Bakanı hakkında bir gensoru açıimasına daır önergenic okunmasına başlanmıştır. Önerge, 526 sahıfe olduğu ıçın Başkan Nurettm Ok, genel ku ruldan, kâtıbin gensoru onergesinı oturarak okuması ıçın musaade almıştır Önergenin okunmasına saat 15.40 ta baslanmış milletvekill'ennden büyuK bır kısmı salonu terketmişlerdir. "Fikirleri kuvvetle ortadan kaldırmak teşebbüsü tehlikelidir,, Armaoğlu istifasım geri oldı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Siyasal Bılgıler Fakültesı Dekanlığının, Fakültede meydana gelen olaylarla ılgılı olarak dün yaptığı açıklamada «Millî Varlıfımızın korunmasını Hukuk dü zeninin mutlak hakimiyetinde ve Anayasamızca saglanan bürriyet lerin muhafazasında gören Fakültemiz, kaba knvvete başvuran, Pakültcye tecavüz eden şahıslara Cumhnriyet kanunlarınin müsamahasız tatbik edilmesi gerekti^i inancmdadır.» denilmektedır Öte yandan, ıstıfa ettığını açık layan Siyasal Bılgıler Fakültesı Dekanı Prof Fahır Armaoğlu da, dün istıfasını geri almıştır Ana konular Goruşmede genelhkle rejimi il gHendiren konularla iktisadî konular cle alınmıştır. MBG üyelerınden gorev bolümü yapan 45 üye son bir ay zarfında memleket te gelişen ve gıtükçe bir buhran yaratan butun konulan teker teker ele alarak bu konular üzerınde düşüncelerıni Başbakana anlatmışlar "e bu gelişrnenin yaratabıleceği Jtehlıkeleri işaret etmişlerdir. Genellikle rejim konularında iizerinde durulan raeseleler şu noktalarda toplanmıştır: Millî Birlik Grupu üyeleri Seçim ve Af Kanun Tasansı üze(Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Kayıp Hidrojen Bombası bulundu [DIŞ HABERLER SERVİSt] PALOMARES Amerikan makamlırı, bnndan iki ay evvel lspanya'nın güneyinde kaybolan Hidrojen bombasının bulunduğunu bildirmislerdir. 20 raegaton gücte olduğu söylenen bomba, açıklamayı yapan makamlara g6re Palomares sahilinden 8 kilometre açıkta ve 762 meire derinlikte yatmaktadır. Tehiike Sunay ve Kuvvet Kumandanları sohbet ediyorlar GÜRSEL'IN DURUMÜ DEGIŞMEDI WASHİNGTON Washington'dakı Turkıye Buyukelçıliğmden bugun bıldırildığıne göre. Turkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürselin sağlık durumunda hiç bır değısıklık olmamıştır. Curahurbaşkanmın derin koma hali devam etmektedir. Durumunda son 24 s?at ıçınde kötii> e doğru gıdış kaydedümemıştır unun D ombar.ın kaybolusundan sonra gerek 'Ispanya, gerekse Batı Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler, ortaya çıkan radyoaktıvite tehlikesi yüzünden âdeta panık havasına girmişlerdi. Hıroşima'da patlatılan Tütün atom'dan defalarca daha güclü olan kayıp Hidrojen'm kabuğunun Oturumun açılmasından sonra çatladığı söylentisı denizin tehlikeli olması ihtimalinı artırmış ve CHP milletvekili Yaşar Akal, Palomares balıkçılan işsiz kalmıştı. Bu arada turizm sanayıinin balgundem dışı bır konuşma yapatalanmasmı bertaraf etraek için Amerikan Elçisi (50 yaşında) kış rak Karadenızdeki tütün ekıcıortasında Palomares'ten denize girmiş ve radyoaktivıte söylentisini sinın kötü durumda ve fıyatlayalanlamıstı. rın düşük olduğunu soylemış, Tekel Bakanı tbrahım Tekın ıs? Resmi bır kaynak, «Alvm» adtutün fıyatlarının on uç kusur lı cep denizaltısının uzun zalira olduğunu bildirmiştir. mandan beri aranan bombayı nihayet denizin dibınde tesbit etKırcanın öntrgesi tiğıni bıldırmiştır. Bombamn «hiçbir yanlıslık ihtimali olmakDaha sonra CHP İstanbul milsızın» denizaltı fotoğraflan vası•letvekılı Coşkun Hfrca başkantasiyle tesbit edıldıği ve yalnıı hğa verdığı bır onergeyle, günbombanın değil, fakat buna bağdemın başkanlık gunuşldrı ara • fmda balunan ve Tirk Siîitri: lı paftaşütün dahı görüiduğü aW»shlngton, (AP) Kuzey AtKuvvetleri Personel Kanunu taçıkîanmı?tır. Normal şartlar allantık Paktı Teşkılâtının 14 üye sarısmın Mıllî Savunma, Malıtında Amıral Wilham Est'm kusi dün ortak bir bildiri yaymye ve Plân Komisyonlarindan mandanlığındaki kurtarma fılola>arak «Bu teşkilâtın iüzumu ve seçılecek beser uyeden kurulu sunun bornbayı bulunduğu yerdcvamma» olan inançlarım teyit Arkası Sa. 7. Sü. 5 de den çıkarması üç gün süreceketmişlerdır. tir. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Fransız ku\rvetleİki ay önce rıni NATO askerî savunma sistemınden çekme ve Pransadaki yaNükleer bomba bundan tam iki bancı kuvvetlerin NATO üslerin Arkası Sa. 7. Sü. î de den çekilmelerini isteme kararını açtklamasına cevap teşkıl eden deklârasyonda 14 muttefik şöyle demişlerdir: «Hiçbir iki taraflı anlaşma NATO ittifakının verini tutamaz.» 14 NATO Uyesi ortak bildiri yayınladı Boğazda trafik saatli ve tek yön düzenine sokuluyor Ankar», (Cumhuriyet Bürosu) Türkıye'nın en buyük şehri t5tanbul'un güvenliği konusunda, nükleer bir savaş ihtimali ve Boğazdakı yoğun trafik açısmdan, r.fe'ilı kurültlşlarca bazı yeni tedbırler hazırlanmaktadır. Sunay Istanbulda Açıklama S.B.F Dekanlığının yaptığı açıklama şöyledır <O Fakultemızde mevcut muhtelif öğrencı Derneklerı duzenledıklerı konferanslarda Fakültemu salonundan faydalanmaktadırlar Sozü geçen derneklerden Fıkır Kulübunun tertıplediğı lcoııferanslardan bırı, Turkıye tşçı Par tısı Genel Başkanı tarafından, «Osmanlı tmparatorlugundan bu yana rejim meselelerı ve bundan sonraki gelişmeler» konusunda. 15 Mart 1966 Salı günu Fa kültemızde verilırken, önceden bazıriandığı anlaşılan üzücü ulaylar cereyan etmıstır Konîpransı takıp etmek bshanesıyle dışardan gelen tcalabalık hır grup mudahalede bulunmuş. \rav ga çıkarmış, Fakultemızde maddi hasara sebep olmuçtur "Huzuru bozacak her hareketin karşısındayım „ Dün şehrimize gelen eski Genel Kurmay Başkanı. Senatör ?evdet Sunay, «memleketin huznrunu bozacak her hareketin karşısındayım» demiştir. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı kontenjanından senator olan Cev det Sunay, berabermde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Relik Yılmaz, çşi Atıfet, kızı Aysel önel ve daraadı Şadi Önel ol ' raber gönttek tstlyoruıj» $erduğu halde kara yolu ıle dün hnde cevablandırmıştır. saat 16^0 de şehrimize gelmış ve Pendıkte Valı Vefa Poyraz, Em nıyet Mudüru Haydar özkın ve Üsküdar tskelesınde basın menyüksek rutbelı subaylar tarafın supiarını gorünce, «emekli oldan karşılanan emekli Orgenedum. Ookunnlmazb|ım vardır, ral, yarın yapılacak mitıngle ilfazla sual sormayınız» şeklınde gili bır soruya da şu cevabı verkonuşmuştur. Askerlerin politimıştır: ka dışında olduğunu belirten Sunay, 18 Mart Çanakkale Za«Memleketin bu kadar meselefennin kutlama törenine Üniver leri dururken sebepsiz bognşma sıtelerın ıkı grup halinde gitme lara yer yokturjı sı hakkındaki vâkı bir suali, Şehrımızde bır hafta istirahat «Çok ayıp ettiler. Biz bütün edeceğını bildıren Sunay, bu ara TUrk Gençliğini birlikte ve be da birlıklere de veda edecektir Boğazda tek yön Dünya denız tıcaret fılosunda, özellikle akaryakıt tankerlerinin tonajlarındaki gelışme ve tstanbul Boğa7inda, bu tip gemıler trafığinin yoğun bir şekilde artışı son zamanlardakı kaza ve yangınlar bakımından, İstanbul ll'ı için hissedilir bır tehlike gös termektedir. Bu durumu ve lımanda ıkı Sovyet gemisinin sebep olduğu kazayı gozönüne alan ilgili kuruluslar, «tstanbul Boğazından geçişi saatle sınırlı olarak tek yön esasına» bağlamak üzere hazırlıklara girişmişlerdir. Bu tedbıre göre, gerek Karadeniz ve gerekse Marmara yönünden gelen gemiler belirlı saatlerde tek yön esası içindk Boğazı aşabileceklerdır. Ancak bu tedbirin uygulanıp uygulanamıyacağı, Montreu Anlaşması ve uluslararası deniz ticaret hukuku açılanndan incelenmektedir. Boğazlarla ilgili olarak, yine ilgili kuruluşlarca düşünülen bir diğer tedbir de, Boğazda gemilerin manevra kabiliyetlerinı etkileyen akıntıların işaretlerle belirtilmesi. bu suretle gemilerin akıntı etkisinin dışında bırakılmasıdır. "îehlikeü heves , 0 Fakültemu olaydan, her yönu ıle, denn bır üzüntu duvmuştur. Devamında hayati oır zaruret gördüğümüz demoKratık düzen. Anavasamızın çızdığı sınırlar ıçınde, butün fıkırıerın serbestce tartışılması PEJ^ıiîa dayanmaktadır. Paylaşılmayan göruş lenn, hukuk dışı metodlara. kaba kuvvete müracaat edılerei ortadan kaldıntması teşebbüsu, ' memleketimıze hıçbır fayda ?ağlamıyacak, demokratık rejımi (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Rekor Demokrat Parti 1950 de eline geçen şansı 10 yılda yemiş bitirmişti. Ondan çok daha başka ve muhtelif ihtimaller ve seçim sistemindeki değisiblik dolavısiyle gerçekten çok daha güç şartlar içinde iktidara çelen Adalet Partisinin bu sansı birkaç ay içinde gözle görünecek kadar yitirebilraesi her halde dünya siyasi tarihine geçecek kadar ilgi çekici bir rekordor. Memlekette bir ihtilâl olnyor. Anayasa defişiyor, seçim sistemi çogunluk diktatorjasına gidilmemesi için tek partiyi iktidara geçirmemek, düsman kampları bölebilrnek amaciyle ince ince hesaplanarak değistiriliyor. Buna rağmen parti, oyların yüzde 53'ünü alıp iktidara geliyor ve bes ayda bes yıllık yıpramyor. Bu görülmemiş bir şeydir. Simdi denilebilir ki, A.P.'nin kendi kendini yıprattığı teşhisi yanlış. Zira büyük halk kitleleri, kendi üstünde cereyan eden çatıştnalann farkında değildir, daha doğrusu bn çatışmalar onnn umurunda değildir. A>rıca elinde iktidarın da kııdreti knvveti vardır. Buçün seçim yapılha yine oyların yarıdan fazlasını, belki de daha fazlasım alır. Böjle bir iddianın tamamen hatalı olduğuna sSyleyemeyiz. Gerçekten Türkiyenin, ıhti\aeları ve istekleri 810 kalemde toplanan büvük kitlesi henüz bekleme devresindedir ve henüz A.P. bu kitlede itibarını kaybetmis degildir. Ne var ki bekleyiş bir ümide bafIıdır. sadece 960 daha dofrusu 955 öncesinin ümidine Bırakalım refah deUeti, çileye paydos gibi iştah kabartıcı sloganları, eğer Adalet Partisi, Demokrat Partinin devamı olduğu hissini ve kanaatini daha kuruluşu sırasında yerleştinneseydi ve özellikle yukarıdaki meselelerden tecrit edilmiş olan büyük kitlede 1950 • 1955 dev resinin sürdürülmesi ümidi '"ağır basmasaydı, ne propaganda. ne tsmet Paşa fobisi. ne ortanın solu hikâyesi oyların böyleslne toplanması için yetebilirdi. tşte bu bekliyen kitleye Adalet Partisi hen&z hiç bir jey verememiştir. verememektedir. Üstelik bü>ük sehirlerden köylere tloçnı yayüan dolaylı bir gevşeme, hattâ gerüeme, yoldu, suydu. üretilen malın daha fazla değerlendirilmesiydi gibi meselelerde iyi işaretlerin görülmemesi ümitlerin üzerinde haklı şöpheler yaratmay» başlamıştır. D.P. şSpheleri ve ümitsizliği 1955 1956 dan sonra yanl iktidara gelişinden 56 yıl sonra yaratmıştı. AJP. ise beş ayda aynı noktaya hnİB gelmektedir. hattâ gelmiştir. Aslında şansın açıkça yenilmesi, istekleri ve ihtiyaçlan 819 kalemdit di>e oneınsenmeyen, ya da nasıl olsa AP ye oy vereceğine inanüan kaliDİaşuıış kitlede değil. bu kitlenin üstündeki zümrelerdedir. Gerçekten AP nin asıl dayanağı olan büyük iş çevrelerinden şehir ve kasaba esnafına doğrn yajılan gbzle görünür bir memnuniyetsizlik. daha doğnısu bir hayal sukutu vardır. Bürokrasiyi zaten 23 ay içinde türlü saçmalıklarla kaybediveren iktidar partisinin, iş çevrelerini hayal kınklığına uğratmasında çeşitli faktorler rol ojiıuyor. Başta gelen faktör şüphesiz ekonomik. Ancak bu faktörü sadece krediler gibi, özel sektöre gereken yardım yapılmıyor gibi somut nesneler olarak gormemek gerek. İş çevreleri Türkiyedeki huzursuzluğun artışı, bu artışın ekonomi üzerindeki baskısı, ve lürkiyenin geleceğinin gittikçe tehlikeler göstermesi yüzünden hayal kırıklığı içindedirler. Hattâ bu kısırlık onlan önce AP içinde başka alternatifler aranıağa doğru goturmüş fakat bulamamış olmanın karamsarlığl şimdi büsbütün verleşmiştir. İktidar partisi son tutumuyla sanmaktadır ki eğer biij'uk kitleler «komünist» sloganı etrafmda birleştirilip bit umacıya karşı harekete geçirilebilirse büyük iş çevrelerjnin üzerinde baskı >apan sol korkusu dağılacak, seçimden önce lâfı edilen 3 milyar lira piyasaja çıkacak, yatırımlar yapılacak, kalkınma hızı füze gibi fırlayacak. velhâsıl bir jandan refah devletine gidilirken öteyandan bileümle çileye paydos edilecek. Oysa aldatıcı olan aslında bu hesaplardır. İş çevreleri önce «kalkm ey ehli vatan» işâretiyle kaldınlmak istenen ve değjşik amaçlarla birleşen grupların Turkiyeyi nerelere kadar götürebileceğinin farkındadırlar. Yine aynı çevreler aksiyon reaksijon ilişkilerinin ho zuru değil. aksine daha büyük huzursuzluğu getireceğini açıkça görüyorlar ve butün bunlann içinde görüyorlar ki istikrarsız diye damgalanmış devredeki güvenle. bugünün giiveni arasındaki fark gittikçe büyümektedır. Sadece bunlar iktidara karşı duyulan hayal kınklığını yoğunlaştırmak yolund» yetiyor, artıyor. Ve arttıkça AP nin asıl dayanağı, miitemadiyen zayıflıyor. NATO içinde Türkiye yeni bir önem kazamyor Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Fransa nin NATO savunma düzeninden çekilme yolunda aldjğı karann. Avrupa cephesinde açacagı gedik yönünden, ittifakın savunma zinciri içinde, Türkiye'ye yeni bir önem kazandıracağı, bazı vetkililerce ifade edilmektedir. BAZT TALEPLERİTMİZ OLACAK Genellikle iyi haber alman kay naklardan öğTenildifine göre, bunu dikkate alan. Tiirk hükumeti, özellikle silâhlı kuvvetlerin modern silâhlı techizi konusunda yapılan calışmalara hız verilmesini, NATO için yüklenecegi yeni görevler açısmdan isteyecektir. m H. Ozkın Çanakkale Zaferi törenle kutlandı ÇANAKKALE, (Ahmet özkan bildiriyor) Çanakkale Zafertnin 51. yıldönümü dün Cumhuriyet alamnda yapılan bir törenle kutlanmıştır. Gemlik ve Ayvalık gemileri ile ayn olarak gelen gençler tören ye rine de gnıp halinde gelmişlerdir. îlk konuşmayı Vali yapmış, arkasından sıra ile Emniyet Miidürii ve ordu mensuplan birer ko nuşma yaparak günün tnâna ve önemini belirtmiçlerdir. MITING İÇİN TERTIBAT AUNIYOR Selâhattın GULER Yarın yapılacak tKomünizmi Tel'in ve Toplumu uyarma mitingi» ile ilgili olarak İstanbul polis teşkilâtına Alârm verılmiş ve bütün ızinler iki gün öncesınden kaldırılmıştır. ö t e yandan Merkez Kumandanlığı emrindekı «Asayiş Birliği» de alârma geçmiştır. Polis ve asayiş birlikleri, bir gece öncesinden yapılan plânlar gereğince gerekli yerlerde tertibat almağa başlamışlardır. Nükleer tehlikeye karşı tedbir Nükleer bir savaş ihtimali karşısında da, İstanbul îl'inin başlıca hedef olacağını dikkate alan yetkili makamlar, bu açıdan da îstanbul'un güvenliği için tedbir I ler almaktadırlar. Tedbirlerin başında, şehrin mes | ken yönünden en yoğun yeri olan semtlerinin yakınlanndaki sanayi bölgelerinin, buralardan başka yerlere nakli gelmektedir. Ancak bu tedbirin uygulanmasında bazı ekonomik güçlükler, nakil işlemini simdilik ağırlaştırmaktadır. m HACILAR GITTI Trabzon yolcu gemisi'dün 550 Hacı adajı iie Ciddeye harcket etmiştir. Trabzon gemisi Izmir ve İskenderundan da 250 kadar Hacı adayı alacaktır. Hacı adayuu geçirenler dün yaııkesıcilerin de hücumuna uğramışlardır. İki kadının para çantası, bir otobüs foförünün de portföyü kalabalıkta yok olmuştur. 550 Hacı adayını 2000 civarında uğurlayıcı yolcu Bir milletvekili hastane sekreterini tokatladı Ankara, (Cumhuriyet Bflrosn) Adalet Partisi Antalya Milletvekili Dr. Hasan Fehmi Boztepe. ihtisas için devam ettiği Numune Hastanesinde Güler adındaki başhekimlik sekreterini, imza defteri yüzünden çıkan bir anlaşmazlık sonunda tokatlamış tır. Başhekimlik. saat 9 dan sonra gelen doktorlara imza deften(Arkaa S». 7, Sfl. 1 d») Ecvet GÜREStN Belediye Meclisindeki A.P. li üyelerin onayı ile Şehir Tiyatrolannda «Başrejisörlük» görevinin kaldınlarak, Muhsin Ertuğrul'un tiyatrodan uzaklaştırüması üzerine, sanatçı, aydm ve tiyatrosever çevrelerEDİRNE# Almanyadan TürkiEmniyet Müdürü yeye silâh kaçıran büyük bir şe deki denn üzüntü ve şiddetU tepkiler, dün gece Türkiyede ilk dela sahnelerden yapılan bir protesto gösterisine yol açmıştır. beke mensubu olduğu tahmin ediEmniyet Müdürü Haydar ÖzŞehrimizdeki özel tiyatrolar dün geceden itibaren bir hafta silra len Batı Alman uyrukiu Güntear kın, her olayda olduğu gıbı jalle, perdelerini açmadan önce her tiyatro yöneticısinin sejirciye okuKarl Paul Schusstr adlı bir şahıs, rın yapılacak miting ıçin de şe. duğu şu ortak bildiri ile, Muhsin Ertuğrul gibi Türk tiyatrosunun ku Arkası Sa. 7. Sü. 5 de dün Kapıkule gümrüğünden kaçak rucusu sayılan bir sanat otoritesine karşı yapılan hareketi protesto ettabanca ve mermi geçirmek ister mektedirler. Bildiride: ken yakalanmıştır. «Bu gece, Türkiyenin her yerinde elliye yakın tiyatro perdesinı açabiliyor. Ba gece Türkiyenin her yerinde yirmi bin seyird tlyatro seyredebUiyor. Bunu herkesten çok, bir kişiye borçluyuz: Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul'un kurucusu olduğu İstanbul Şehir Tiyatrolanndan uzaklastırılmasını, toplulu ğumuz adına yüksek huzurunuzda protesto ederiz» denmektedir. Böylece bir taraftan «sahne sanatçılan» oyun yazarlan, ve bir çok sanat ve gençlik dernekleri protestolarından ve Şehir Tiyatrolanndaki bazı sanatçılann istlPolitlkacılar Turk Tiyatrotunun kurucunı Muhıln'i falanndan sonra, şimdi de özel Tlyatrosundan uzaklastırdılar Gszeteler tiyatroların bu ilk defa rastlanan i GELECEĞİN TtYATROSU tepkisi göze çarpmaktadır. Beynelmilel bir silâh kaçakçısı yakalandı M. ERTUGRUL M. Ertuğrul olayını Ozel Tiyatrolar da protesto ettı Ankara (Cumhuriyet Bürosıı) Bakanlar Kurulu dün Başbakan Süleyman Demirel'in MBG üyeleriyle yaptığı görüsmeden sonra olağanüstü bir toplanti yapmıstır. Hükumete yakın çevrelere göre, Başbakan Demirel. MBG üyeleriyle yaptığı konusmaları Bakanlara nakletmiştir. Son bir ayın rejimle ilgili çeşitli sorunlan ve gelecekteki etkilerini kap sayan bu konuşmalar Bakanlar Kurulunda enine boyuna tartışılmıştır. Yine Bakanlar Kurulunun dün geceki toplantısında yeni bir Cum hurbaşkanı seçilebilmesi için Cum hurbaşkanı makamınm nasıl boşaltılması icap ettiği yolunda da incelemeler >apılmış, ABD ne Türk doktorlardan kurul bır Sa» lık Kurulunun gönderilmesi için muhalefet partileri liderleriyle bir toplantı yapılmasınm fayda sağlayıp sağlamayacağı araştınlmıştır. Öte yandan, Bakanlar Kurulunun 4 saate yak;n süren müzakereleriyle ilgili olarak hükurret sözcüsü Cihat Bilgehan basma yapbğı açıklamada Bakanlar Kurulunun bekçi parası tah?ilâtı, serbest malî müşavirlik, Türk Farmakopisi gibi kanun tasarılan ile Avrupa Para Fonundan sağlanan 50 milyon dolarhk kredi yardımınm görüsüldüğünü sövlemiştir. Saat 20.20 de toplantı sonunda Cihat Bilgehan ikinci bir açıklama daha yapmış, Kurulda, yurdun çeşitli bölgelerinde kamuyatınmlarının hızlandırılması, iktisadi istikrann temini hususundaki tedbirlerin görüsüldüğünü, ücretlerini genel ve katma Bütçe Kanunlanna baelı CE> cet\elinden almak suretiyle çalısmalann genel Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut kadrolardan alması onaylanmıstır Bakanlar Kurulunda avnca st'j ve tahsil için yabancı mem leketlere ?iden subay ve askerî memurlara 2140 lirava kadar aylık önedek verilmesi kararlaştırümıstır Bakanlar Rurulu olağaniistü toplandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog