Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

FİZİK Birleşik Amerika Fiziksel Bilimler İnceleme Komitesi (P.S.S.C.) tarafmdan hazırlanıp seçkin bir heyet tarafmdan Türkçeye çcvrilen bu eser Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Öğretmen Kitaplan serisinde çıkmışbr. Bakanlık Yayıne\'leriyle bütün kitapçılarda 45. lira fiyatla •atümaktadır. (Basın 9900/2858) 42. yıl soyı 14954 umhuriYet KURUCUSU TUNUS NADİ Telgraf v e mektup adrea: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 g 4 2 9 Q J B « 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 sonuna kadar herkese " 50 tenzilâtla V ü 8Kc E R \ N I ': y r ı <ka • ^V ŞERİM HADISLERI atı 20 lira ^kENZİLÂTLI 10 I.İRA AbdülbâjŞUîÖLPlNAltLI atj loWra ^TENZİLSÇM ÎS LİRA 14* safcft^Haz; Ihsan Fiatı: 5 lira^ THtetLÂTLl 3EMELİ IŞFfcYİîJIZ. Tüparis adr»leri: " YayınevFAnkaşa CaViesi 45 Sander Kitabcv% Gajatasad^r Istanbuf JH^V L İ Telefonlar: Cuma 18 Mart 1966 J&klfejbıln^ 1012/28 TMGT ve Devrim Ocakları Demirel'e son olaylarla ilgili telgraf gönderdi SÜKAN : KOMUNİZME İZİN VERİLMEYECEK SUPHI BAYKAM: FiKiR KUVVETLE SiNDiRiLiYOR «Tecayüz ve iftiranın sorumlusu hökumettir» Başkanı Alp Kuran ve Türk Devrım Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Z. Tunaya, Başbakan Süleyman Demirel'e bir telgraf göndermişlerdir. Telgrafın metni şöyledir : «Dün Siyasal Bilgiler Fakülteflinde bir konferans dolayısiyle vapılan kannn dışı tecavüzlerden ve ağır yaralamalara kadar giden müessif olaylardan sonra, bugün de Türk Yüksek öirenim gençliginin tek temsilcisi olan Tiirkiye Millî Talebe Federasyonunun MEŞRU SEÇÎMLERLE İŞBAŞHVA GELMÎŞ yöneticilerine karşı kannn dışı zorbalık hareketlerine girişilmiştir. Bu olaylar Türkiyede bir hükumetin ve hükumet otoritesinin mevcut olup olmadığı hususunda haklı olarak tereddütler yaratmaktadır. Gerçekten, iktidar sorumluluğunu paylaştığımz günden beri ve bilhassa 10 Ekim seçimlerinden sonra, Anayasa ve kannn teminatı altında bnlunması gereken düşünce ve söz bürriyeti afır yaralar almış, can ve mal emniyeti lehlikeye düşmüştür. Türk ulasunun gerçekleri öğrenmesinden ve Türkiyede yalnız nlns yaranna işliyecek tedbirler alınmasından korkan bazı karanlık rnhln menfaatçi çevreler. shlâksıllar ve müfteriler; ellerinde <komoni«t> lik ve «M>1cu» lnk damgası, Türk Ulusunun bağımsızhğını, baysiyetini ve mntlnlnğnnn her şeyin üstünde tutan gerçek milliyetçilere ve knrumlara saldırmağa başlamışlar, yalanlara, iftiralara ve hati i fiilî tecavüzlere girişmişlerdir. Böylece, başsornmlnsn oldugunu7 iktidarın ilgisizliği, sorumsazlağn ve battâ dolaylı tesviki ile ortaya çıkan tahrikler sonu Arkası Sa. 7, Sü. 4 de on ilgili olarak, TiirS kiyeolaylarlaGençlik Teşkılâtı Millî Oğrenci çatışmaları Mecliste görüşüldü AÎCKARA (Cumhuriyet Bürosu) illet Meclisinin dünkii oturumunda gündem dışı konuşan C.H.P. İstanbul milletvekili Dr Suphi Baykam, son gunlerde üniversite öğ rencileri arasına sokulan ayrıcılık üzerinde dur mus «Bunun tertipçileri bilsinler kl Türkiyede teok ratik bir devlet temelini atmak istiyenler hüsrana uğnyacaktır» demiştir. Baykam, T.M.T.F. nun «15 kadar zorba larafın dan» basüdığına deginmiş «Kendilerine Atatürkçü ve milliyetçi gençler adını veren bu zorbalann polis tarafından olâydan sonra dışarı çıkanldığım» belirterek özetle şunlaı söylemiştir: GEMiHi8 OKYANUS'A MECBURİ . İNİŞ (Dış Haberler Servisi) zayın boşluğunda pilotsuı bir Agena hedef roketini kovaladık tan sonra ona rampa etmeye muvaffak olarak uzay araştırmalan devrinde yeni bir çığır açan Ge mini8 uzay aracının astronotlan Neil Armstrong ile David Scott. bir kaç dakikahk bir süre içerisinde» «Zaferin zirvesinden büyük bir teh likenin içine düşmeleri» sebebiyle Avrupa saatiyle dün sabaha karşı Batı Pasifiğe mecburî iniş yapmıs lardır. Gemini8'in astronotlan. uzayda taklalar atarak dönen Agena hedef peykine yanaşıp kenetlendikle ri vakit, Houston pilotlu uzay uçuşları merkezinde zaptedilen tele metrik bilgiler. aracın manevra enerjisini kaybetmeye başladığı alârmmı vermiştir. Ârıza. daha evvel yörüngeye yerleştirilen ve uzayda Gemini S tarafından vakalanan Agena roketinin kapsiile bağlanmasından sonra bsşaöstermis. birbirine kenetlenen iki uzay aracı normal şekilde seyredeceğine başıboş durumda dönmeğe başlamıstır. Kontrol âletlerine hâkim olamıyan kaptan pilot Armstrong, arza dönmek mecburiyetinde kalmıştır. YAPTI U M KONTENJAN SENATÖRÜ SEÇ1LEREK GENEL KURMAY BAŞKANLIGINDAN İSTİFA EDEN CEVDET SUNAY, DÜN CUMHURİYET SENATOSUNDA YEMİN EDEREK SENATODAKİ GÖREVINE BAŞLAMIŞTDl. RESİMDE, SUNAY YEMİN EDİYOR. SUNAY ANT iÇTi Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı kontenjan senatörlüğüne seçilen Cevdet Sunay, dün saat 15 de Cumhuriyet Senatosunda oturum açüdıktan sonra yemin etmiştir. Sunay'm yemini, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kuvvet Kumandanlan ve diğer Generaller tarafından izlenmiştir. Yeminden sonra, senatörler Sunay*ı alkışlamışlsr, Başkan Kadri Kaplan, Senatö adınâ kendisihi teb rik etmiştir. Millet Partisi 966 sayfalık iki gensoru önergesı verdi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Partısı üyelen' dün, birı 440 diğerı 526 sayfa tutan iki gensoru önergesını Meclis Başkanlığına vermışlerdır Faruk önder, Kudret Bosuter, Mesut Ozansu. Hılmı Ösgüzar, Samı Bınıcıoğlu, Hasan Lâtif Sarıyüce ve Kâmil Kırıkoğlu tarafından imzalanan 526 sayfalık ilk gensoru önergesinde Ulaştırma Bakanlığının da Haberleşme hürrıyetıni ıhlâl ettiği ıddıa olunmaktadır Bu onergede özellikle telefon göruşmelerimn din lendiğı ileri sürülmekte ve Yassıada mahkemelerınde aynı konularda yargılanan sorumlulara ait karar baştan sona kadar tekrar edilmektedir. 440 sayfalık diğer gensoru 6nergesi ise Kıbrıs olayları il» ilgilidir ve Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlıyangil'ın Kıbrıs dâvasını çıkmaza soktuğu iddia edilmektedir. Parayla besienen kuruluşlar C on zamanlarda bu gibi kuruluşlar parayla bes^ lenen bu topluluklar komünizmle mücadele maskesi altında baskmlar tertip ederek fikirleri kaba kuvvetle sindirme yoluna gitmektedirler. Türk gençiği bir bütün hainde komünizmin yek\ücut hainde karşısmdadır. Bu gençliği, milliyetçi gençlik, Kuvayi Milliyecîler, Atatürkçüler, şu bu isimleri altında parçalamak memlekete asla fayda getinniyecektir. Biz, C.HJP. olarak komünizmin de, faşizmin dc karşısındayu. Sosyal adaleti gerçekleştirmeyi öngören Anayasanın koruyucusn ve onun yamndayı/. Gençliği bu şekilde bölmek istiyenlerin yakasından yapışacağız.» Dr. Baykam, DU sırada kendisine lâf atan Başbakana dönerek: «Merak etmeyin bu meseleleri buraya getirip yakalara yapışacağız» demiştir. Karar Mecburi iniş kararını Gemini8 Uçuşu Müdürü John Hodse almıştır. Hodge. Gemini8 in uzayda kar şılaştığı problemin. ucuşun devamına imkân veremiyecrk kadar teh likeü olduğuna kanaat getirerek astronotlara derhal yer yüziine dönmelerini emretmiştir. Hodec'un karanna, âlel acele bir araya se len diğer blleinler de katilmış. iki »stronotnn emnfyeti bakımından o<uşun yarıda kesilmesinin en isa betli karar olacaip belirtilmistir. Bu şekilde Amerikan uzay tarihinde ilk defa olarak. bir pilotlu uzay uçuşu •Uıayda beliren teknik W r ânıa sebebiyle astronotlann h«yatlarmi konrmak irin yarıda İH^. rakılmıştır.» , Faruk Sükan Meclis binasına geliş Sunay, yanında Başbakan Demirel olduğu halde saat 14.30 da Meclisin bir numaralı şeref kapısmdan Meclise girmişür. Demirel ile Sunay, pardesülerini astıktan sonra Bakanlar Kurulu odasına git mişlerdir. Daha sonra kendilenni başta Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural olmak üzere Milli Savunma Bakanı Ahmet Arkası Sa. 7, Sü. 7 de unun Dönme dolap Önceki çabalan bir yana bırakırsak, aşağı yukan «hürriyet» mücadelesinin hikâyesi yarım asırdan fazla devreyi kapsar. Sloganlar, taktikler, insanlar değişmekle beraber hep aynı hikâye. önce anlamsız bir özgürlüğün lutfedilmesi, lutu{la birlikte yine anlamsız heyecan gösterileri, 1789 Fransız ihtilâlinden esinlenmiş basmakalıp düzenlemeler ve balon gibi sönen heyecanlann boşluğu içinde, «nasıl etsek de» şa «hürriyet» in canına okusak hesaplan, hesaplann uygulamalan v.b. İnsanlar vatan rnillet adına birbirini yemiş, hattâ 31 Martın yobazları din elden gidince vatan, millet de gider diye mekteplileri kesmiş. Babıâli baskmuıda slogan aynı, Enver Paşanın Osmanlı devletini harbe sokmak için yaptığı ayak oyununun gerekçesi değişik değil. Sonunda vatanla milletin büyük kısmı yine o uğurda gitti. Atatürk ve Millî Mücadeleciler bu komedyayı bir yerde kesmeselerdi bagün üzerinde tepinecek ne vatan bulacaktık, ne de bizi tepindirirlerdi. Millî Mücadelenin en buhranlı günlerinde Ankaradaki olaylar, yer yer çıkarılan isyanlar, ve bu isyanın tahrikçileri ister İstanbul hiikümeti ister ümmetçiler, hattâ işgal kuvvetleVinin temsücileri olsun, hepsinin ağzında aynı sakız; karşı taraf yani Millî Mücadeleyi yapanlar millet, din ve vatan düşmanı, fetva çıkaran şeyhülislâm, irade yollayan padişah İngilizlerle pazarlığa giren Damat Ferit, Yunanhlarla birleşen Çerkes Ethem vatan kurtancısı. Birinci ve İkinci BJVI.M. nde de Atatürkün karşısındakiler, hürriyet avazeleri arasında Halifeyi savunurlarken vatan, millet, ünunet, şeriat lâflannı dillerinden eksik etmiyorlardı. Onlan ancak Mustafa Kemalin» Halifeyle kelleleri arasında bir (ercih yapraalan teklifi susturabilmişti. Cumhuriyetten sonra bir siyasi özgürlük denemesi daba. Atatürkün en yakın arkadaşlarından Fethi Beye kurdurduğu Serbest Fuka. Baştaki îlerici, uygar ülke obna özlemcisi Fethi Okyar'a rağmen yeşil bayraklann altında vatan, millet, hürriyet edebiyatı ve 1915 e kadar içinde İkinci Dünya Harbi devresinin de bulunduğu bir ara, Arkasuıdan San Francisco'da kurulan yeni bir dünyaya göre, üzerine ithal malı demokrasi elbisesi giydirUmiş yeni bir Türkiye. Bir yandan lutfen ya da zorlama yoluyla damla damla verilmek istenen ve sadece iki dudak arasından çıkan sözlere bağlı özgürlükler, öte yandan Millî Mücadelenin, İttihat Terakkinin İtilâf hürriyetin, medresenin, 31 Martuı, Birinci Dünya Harbinin intikammı almak için yapılan hesaplar, Bir yandan meydanlan doldurup «hürriyetten» nimet bekliyen insanları çapulcu gibi gören zihniyet, öte yandan bn insanlann sırtmdan geçinmek için atılan isterik çığlıklar. 1950 nin beyaz ihtilâlini takip eden 34 yülık sarhoşluk devresinden sonra aynı fâsit daire. Eski hesaplann uygulanması, eski oyunlaruı sahneye konuhnası. İkî dndak arasından alınan ve verilen obiçim özgürlükler, bocalama yıllan ve nihayet 1960. Aradan geçen altı yıl içinde nereden gelip nereye gittiğimizin bütün işaretlerinin Meclisin toplantüannda, ilgililerin konnşma ve davranışlarında, bildirilerde, zorbahklarda ve nihayet bir zamanların «gâvur» damgası yerine kullanılması, tutnlması pek kolay olan «komünist» damgasının dört yana vuruhnasında bulabilirsiniz. 1960 özgürlüğünün Anayasaya bağlı müesseseleri birer birer yıpranıyor ve Türkiye yine 50 yıldır devam eden mücadelenin şekil değistirmişi olan yeni bir savaşın içine doğru hızla sürükleniyor. Bütün ekonomik problemler, bütün sosyal problemler bir tarafa itihniş, yauıız o kadar değil, günlük meselelerin haUi de bir tarafa itilmiş, yukandan aşağıya tahrik edilen bir heyecanın kasırgası içinde özgürlüklerin vatan, millet edebiyatiyle birer birer geri ahnmasına çalışıhyor. Oynanan bu defa, tamamen Hitler Ahnanyasınm, Stalin Rusyasmın uyguladığı metodlarla bezenmiş bir komedyadır ve rejisörler, bütün Atatürkçü kuvvetleri ister sosyalist, ister liberal, ister ortada, olsunlar parçalamak ve birbirleriyle girişecekleri savaşı keyifle seyrettirmek niyetindedirler. Gençlik iki düşman kampa ayntmıştır. Şimdi gajTetler diğer kuvvetlerin üzerindedir. Kısacası bu defa bütün müesseseleriyle birlikte çökertmeye çalışıyorlar Türkiyeyi. 1908 den bugünedek bütün hınçtaını alabilmek için ve aynı zamanda milletin tepesinde Ltjiflerini surdürebilmek içm. Ankara, (Cnmhuriyet Bürosu) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Fahir Armaoğlu, iki gun önce yapılan olağanüstü «Profesörler Kurulu» toplantısında cereyan eden tartışmalar s o nunda istifa etmiş. ancak dün yapılan normal Profesörler Kurulunda da istilası kabul edilmemiştir. «İSTİFA ETTİM» İstifasınuı kesin olup olmadığı yolundaki bir sorumuza Prof. Armaoğlu, «İstifa ettim. Bunu bir mektupla Rektörlüğe gönderdim. Bugiin toplanan normal Profesörler toplantısında da gündem dışı bir konuşma yapıp istifamı şifahen arzettim. Fakat kabul edilmeyip tepki ile karşılandı. İsrar ettim. Kesin kararımı bilâhare açıklayacağun.» cevabını vermiştir. KARAR Armaoğlu, Profesörler Kuruluna istifasını şifahen bildirdikten (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) stanbul milletvekili Dr. Bayİ kam'ın konuyu Meclise getırı mekle kendisine de konuşma fırsatı çıktığtm ifade eden Içişleri Bakanr, son olayîar hakkmda hukumet adın» bilgi vermiş «Em niyet kuvvetleri zamanmda tedbir almasaydı bnrada çok başka konuşmalar olacaktı. tsterdim ki Sayın Baykam görevini tam rnânasiyle yapan devlet emniyet kuvvetlerinin bn çabalarını şükranla yâdetsin.» Içişleri Bakanı Sukan, T.M.T.F. olayının bir iç bıinye meselesı olduğunu kendisine gelen raporlara dayanarak belırtmis «Türk gençliği ilhamını şimalden alan ajanlann faaliyetlerine karsı duracaktır. Bu memlekette komünizme ne gençlik, ne basın, ne millet, ne de milletin temsilcileri sizler ve sizlerin hükümeti asla müsaade etmiyecektir. Millet bonu istiyor» demiştir. Başkan Ahmet Bilgin bundan sonra gündemde ver alan beş Arkası Sa. 7. Sü. 5 de . 4 Org. Tural, Millî Güvenlik Kurulunun toplantısına gkerken Millî Güwenlilc Kurulu toplandı NATO'nun mevcut haliyle devamı istendi Ankara, (Cnmhuriyet Bürosu) ' Millî Güvenlik ve Bakanlar Kurulu dün yaptığı Ortak toplantıda, «Fransa'nın NATO'nun Ortak Savunma düzeninden çekilme şeklinde aldığı kararla ilgili Türkiye'ye verdiği muhtıra» gorüşülmuş ve Türkiye'nin, NATO'nun mevcut hali ile devamı konusundaki kararı teyid edilmiştir. ması konusunda yaratacağı güçlukler ortaya konulmuştur. MİTİNG HAZIRLIKLARI TAMÂMLANDI I Il T 1T Birliğinin 20 P * 1 ' * mart pazar günii yapacağı «Komünizmi Tel'in» mitinginin bütün hazırhklan tamamlanmıştır. Birlik Başkanı Rasım Cinislinin açıkladığma göre mıtinge çeşitli kuruluş, cemiyet ve derneklerden başka, sadece Karabük Demir ve Çelık tşletmelerinden 15 binin üstunde işçi katıla» caktır. Saat 13 te Taksimde başlayacak olan mıtinge katılacak gruplar meydana çeşitli kollardan geleceklerdir. Çatalca Sılivri, Bakırköy, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Sa matya, Koca Mustafapasa semtlerinde olanlar «TOPKAPI», Sağmalcılar. Ej'üp. Fener semtlerinde oturanlar »EDtRNEKA Arkası Sa. 7. Sü. 8 de Hevecon Gerek Gemini8 in Cape KenHedy'den fırlatılışı ve gerekse yer yüzüne dönüş sırasmda iki astronotun kalbleri, normalden iki mis fazla çarpmışür. Armstrong'un kalb atışı, normal olarak dakikada 60 ile 65 arasında iken çıkış ve iniş sırasında 120 ye fırlamış+ır. Scott'un kalb atışı da dakikada 128 idi. Ancak doktorlar bu atışın gayet normal olduğunu beürtmisler dir. Toplantıya katılanlar Demirel, Satır''a «Gelin şu işi halledelim» deıH Ankara, (Cnmhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel dün Meclis toplantısına girmeden koridorda CHP Genel Sekre teri Kemal Satırla karşılasmış ve kendisine «gelin şu işi halledelim,» demiştir. Satırın bir cevap vermesine fırsat kalmadan Demirel uzaklaşmış ve Meclis toplantısına girmistir. 30 YOLCUYU SOYAN ŞAKILERDEN BİRI YAKALANDI AHLAT Önceki gece Adilcevaz • Van yolunun Kapanlar mevkiinde, yola taştan barikat kuran ve durdurdukları 8 vasıtanın 30 yolcusunu soyan silâhlı ve maskeli 6 şahıstan çete reisi olduğu sanılan Nadlr Ergül dün yakalanmıştır. Yolcuları Van Gölü kıyısma götürüp ellerini bağlayan, sıra dayağına çeken, bazı kadın ve kız yolculara sarkıntılığa yeltenen, 20 ye yakın kol ve cep saati, mücevherat, palto, pardesü ve 10 bin lira kadar para alan şâkilerin bu soygun olayı duyulunca, Bitlis Valisi ile Jandarma Ku mandanı, Adilcevaz'a gelmiş soruşturmaya başlamıştır. Ayrıca, asayiş toplantısmdan donen Van Jandarma Komutanı Albay Ethem Derinçay'ın büıdiğı jipi de durduran. Albayın ve muhafız iki jandarmanın para ve tabancalarını alıp Süphan Dağı ıstıkametine kaçan soyguncuların yakalanması için Bitlis, Siirt, Muş ve Ağrı jandarmalan bütün bölgeyi kordon altma almış, îran ve Irak'a geçmelerini önlemek için bütün yollar tutulmuştur. In'önü, Tural'ı tebrik etti Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı tsmet İnö nü, dün Parti Genel Sekreten Dr. Kemal Satır ile birlikte, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Cemal Tural'ı yeni görevi başında tebrik etmiştir. Tural İnönü ve Satır arasmda 17.30 dan 18 e kadar süren gö ruşmeden sonra înönü gazetecilere, «Orçenerali tebrik ettik. Yeni vazifesinde başarılar diledik. Hayırlı olsun.» demiştir. İki Kurulun Başbakan Süleyman Demirel'ın başkanlığındakı toplantısına, Bakanlar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kuvvet Komutanlan, Milli Güvenlik Kurulu Benel Sekreten. Genel Kurmay'ın NATO ıle ilgili bazı Generalleri Dışişleri görüşü katılmıslardır. Milli Güvenlik ile Bakanlar anlatıldı Kurulunun ıkı saat süren Ortak Tolantıda, Dışişleri Bakanı îhtoplantısı sonunda, «Kuxey Atsan Sabrı Çağlıyangil, uzun bır lantik İttifak Anlaşması Savuntakdim konuşması yaparak, Fran ma Düzeninin» bugünku şekliysa'nın NATO karşısında takınle devamının Türkiye'nin güven dığı tutumu ayrıntılarıyle anlatliği bakımmdan gereklı olduğu mış, «NATO'nun, bugiinkü Orsonucuna varılmış, ayrıca . NAtak savunma düzeninin ve As TO bunyesinde, ıkilı anlaşmalarkerî Alann sisteminin pozulmadan çok. «Topluca Savunma sissı halinde, ittifakın, pir gelecek temine dayanan bir savunma savaşta gücünü ve anlamını kay düzeninin gelistirilmesi» sonucubedeceğini» belirterek, Fransana, yani özetle Fransa'nın gonın bugünkü davranışının aksırüşlennin benimsenilmemesine ne, mevcut birliği güçlendirme karar verilmıştır. yoiuna gitmesinm faydalı olacağını ifade etmiştir. Dışışlen Bakanı, konuşmasında ayrıca, Fransa'nın tutumu ile ılgılı olarak, özellikle Amerika ve Ingiltere'nin Ankara Büyükelçıliğıyle, bu konuda yaptığı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) temaslan ve bu ülkelerin görüş A.P. Meclis Grupu dun bir lerinı de ık\ kurulun üyelerine bildırı yayınlıj'arak CHP ve mu bıîdırmıstir. halefeti Meclis çalışmalarını balTopiantıda, Dışişleri NATO Ge talamak ve imkânsız hale getirnel Müdürünün ve Genel Kurmek» ile suçlamıştır. may Başkanhğının hazırfadığı, Tebliğde ayrıca, CHP Genel Fransanın davranışı sonucunda, NATO'da meydana yelecek as Başkanı Inönünun önceki gün CHP Grupunda yaptığı konuşma kerî sonuçları açıklayan raportenkid edilmektedir. lar da ıncelenmiş, ve Fransa'nın davramşımn, Avrupa'nın savun Arkası Sa. 7, Sü. 8 de AP BtLDİRİ YAY1TSLADI FSRTINA, YAĞMUR VE SEL DEVAM EDİYOR rİAYATTA EN HAKiKÎ MVRŞiD İLİMPiR. ATATÜRK. Ecvet GÜRESİN Y AZ I SI Z Şehrimiz ve civarını kaplayan soğuk dalgasının, yavaş yavaş yerıni sıcak dalgalara bırakacagı ve ısının yükseleceği dun Yeşilköy Meteoroloji İstasyonu tarafından açıklanmıştır. Dört günden berı aralıklı olarak yağan yağmur dün hafiüemiştir. Buna mukabil rüzgâr biraz şiddetinl artırarak 52 kilometre hızla esmiştir. Son yağmurlar, metrekareye 66 kilo 300 gram su bırakmıştır. DENtZLERDE FIRTINA VE İSKENDERUN Denizlerde ise fırtına şıddetli olarak devam etmektedir. «Kocakan fırtınası» dıye ısımlendırilen fırtına yüzünden ufak tekneler koylara sığınmıştır Bu arada Iskenderun yolcu gemısı Hayfa sefennden dönerken dalBn «düşmek» denen hâdise, çalann tesın ile batma ve kayahiç bır zaman, iyi bir şey delara bindirme tehlikesı geçırmiş ğildir. tır Mcrdivenden düşmek, balkondan düşmek, iktidardan YURTTA DÖRT KİŞİ ÖLDÜ düşmek, denize düşmek, birDört günden beri devam eden birine düşmek, ayağı kayıp şiddetli yağış ve soğuk can ve düşmek, peşe düşmek, içkiye mal kaybma sebep olmuştur. Sadüfmek, kumara düşmek... Velkarj"a'nın Dağköy ormanlannda hasıl hiç bir şekilde «düşmek» Selim Uslu, Çakırsayvan köyüniyi değildir. Maazallah, ınsanın de de kimliği tesbit edilemeyen bir tarafına bir seyler olur. bir çoban soğuktan öhnüşlerdir. Araa, bunlann en kötfisü. îzmir'e bağlı Urlanın Barbaros süphesiz, bir memlekette lâfın köyünde Lütfiye Tan üe Muğla'sokağa düsmesidir. nın Kafaca kö>ünden Ahmet GeBilmem. anlatabildik mi? zer adlı bir çoban yıldırım isabe'• / D. N. tiyle ölmüşlerdlr. » x WASHİNGTON Cemal Gürsel'in hayati belirtilerinin .gittikçe zayıflamakta olduğu ve durumunun kötüleştiği hastahane bül tenlerinden açıklandığı bir sırada, Amerika Cumhurbaşkan Yar dımcısı Humphery tarafından ziyaret edilmiştir. Türk elçiliğinden bildirildiğine göre, 10 şubatta j'apılan konsültasyona iştirak etmiş olan Dr. Merritt. dün yapılan yeni bir konsültasyondan sonra 38 günden beri komada olmasma rağmen ölümle mücadeleye devam eden Gürsel'in şımdiki halde durumunun eskiye nazaran çok daha vahim olduğunu açıklamıştır. Walter Reed Hastahanesınde Gürsel'i ziyaret eden Amerikan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Humphrey, doktorlardan hastanm du rumu hakkında bilgi aldıktan sonra bir süre de Türkiye'nin Washington Büyükelçisı Turgut Menemencioğlu ile görüşmüş ve Gürsel'e âcil şifalar dilemiştir. Hastahane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Gürsel'in hayat belirtileri koma halinde bulunan bir hastaya göre normal smırlar içerisinde sabitleştirilmiş bulunmaktadır. GÜRSEL'in HAYATİ BELİRTİLER! ZAYIFLIYOR BİR o İçeri alalımj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog