Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

BUYUK OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK Mnstafa Nihat ÖZÖN Bu sözlük her hangi arap harfli bir .agatın aktarması olmayıp metinlerle kontrol edılerek meydana getinlmiştir. Tamklar ile 30.000 den fazla Arapça ve Farsça kelime ile 10.000 den fazla deyim ve klişenin anlamlan açıklanmıştır. Fiatı cilüi 40 liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 1838/2833 umhuriyet KURÜCUSÜ YUNUS NADÎ ÖKSÜRÜK ŞURUBU 42. yıl sayı 14953 Telgraf v e m e k t u p adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No 248 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 224296 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2242 » Perşembe 17 Mart 1966 inönü Grupta konuştu: \ \s ^ V\ \ "Adalet Bakanı inanılmaz derecede insafsıı,, aslı bash milletvekilleri V^^pmuştalarla, tomavidalarJ f l ı Meclis salononda bir'••1 birlerine girdikten sonra, •nların çocukları demek olan üniversite öğrencisi delikanlılar fakülte bahçesini kaniı bir savaş alanına çevirirlerse bu sonuncuları elbette maznr görmek gerekir. Şunn da unutmıyalım ki, Mecliste patlak veren olayın sorumlusu doğrudan doğruya kavga sever sayın milletvekilleri olduğu halde Siyasal Bilgiler Fakültesini bir savaş alanına çeviT?n önceki günkü saldından ötürü fakülte öğrencilerini sorumlu tutmaga imkân yoktnr. Açılan koğusturmanın nasıl kapanacağı bilinmemekle beraber, olayın geçis larzı, çirkin ssldınyı fakülteye dışardan sızan birtakım gerici knvvetlerin hazırlayıp kışkırttıgım göstermektedir. Böylece, fikirden kaçanların her zaman hissettiği yumruk gücüne karşı öfrenciler kendilerini savunmak dnrumunda kalmışlardır. Atatürk ülkücülügünu temsil «den yüksek öiŞrenim gençliği arssında Siyasal Bilgiler Fakültesi ögrencileTİnin seçkin bir yeri vardır. Tannın lleri Türkiyesinde yapıcı ve yönetiei görevler almak üzere yetişmekte olan bu gençler, taşıyacakları ağır sorumun bilinci içinde yurt ve dünya meselelerine eğilmek, o meseleleri inceleyip anlamağa çalısmak ve kisiliklerini güclendirmek çabasındadırlar. Bu uğurda değerii hocalan onlara elbette birinci derecede yardımcı olmaktadırlar. Yine bu değerli hocalann yardımı iledir ki, Siyasal Bilgiler Fakiiltesi bizde üniversite sözcüğünün taşıdığı anlama tam bakkını vermeye çalısan ilk fakültelerimizden biri olmuştur. üniversite, ora>a kayıtlı olanların kafasını birtakım hazır bilfilerle tıka basa doldurup, belli bir süre sonunda ellerine birer BÜslü kart parçası vermek suretiyle bunlan diplomalı pâyesine nlaştıran sözüm ona bir adam fabrikası değildir. Üniversite, her şevden önce gençlere, doğru düsiinmenin metotlarım öğreten, gerçeklerden korkmamanın, gerçegi aramanın, doğru bildiğini savunmanın, bir kelirae ile, insan olmanın hem zevkini hem de sorumunu asılayan kutsal bir müessesedir. Üniversite bir toplnma içinden aydmratan ve görevini başarabilmek ugruna daima artan bir gücle daha fazla parlamak zonında olan bir ışıktır. Yurdumuzu karanlığa iten gerici akımlara karsı üniversitelerimizin her zaman titiz bir dikkatle nyanık bulunmaları bundan ötürü zorunludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi, yurt ölçüsünde tasıdıgı sorumun bilincine ermiş ba.şlıca müesseselerimizden biridir. 28 N'isan 1960 günü düsük iktidarın kursunlarına çıplak göğsü ile karşı dururken bn sornrann bilinci "ile hareket ediyordu. önceki gün gerici kara kuv\etin önünde fikir özgürlüğünü savnnurken süphesiz eene a\nı sorumun bilincinden güc alıvordn. Bugün de aydınlık özlcmj içinde çırpınan loplumumuzu yaşadığımız alaca karanlıktan kurtarma görevi ülkücü Atatürk Gençliğinin omuzlarındadır. Gerçi bu görevi basarmanın kolay olmıyacağını bilivoruz. Çünkü Atatürk Gencliği yalnız ısık bekleyen toplumu deijil, o ısıfı söndürmek üzere saldıran kara kuvvetleri de aydınlatmak durumundadır bugün. Fakat gençligin bu görevi mutlu basaracağına inanıyoruz, însanlar bazan kolay tanınmıyor yetişmiş olgun tanınan insan bile vazife günü geldiği zaman inanılmaz bir ruh haleti gösteriyor V Seçim Kanunu Tasarısının görüşülmesi tartışıhyor Bozbeyli Mecliste önergelerle ilgili açıklama yaptı ANKARA Gençliğin görevi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) HP Genel Başkanı îsmet C punda yaptığı konuşmada İnönü, dün CHP Gru«İnanılmaz güçlükler TMTF Genel Merkezine Baskın (Cumhuriyet Bürosu) illet Meclisi dün saat 14J0 da M Ferruh Bozbeyli'nin başkanlı içinden geçiyoruz. Milletin talihsizliği, bu kadar mühim siyasi buhranın içinden bizi geçirmekte olan Adalet Bakanının inanılmaz derecede insafsız olmasıdır» demiştir. Insanlar kolay tanınmıyor inönü, insanların bazan kolay tanınmadığına değinmiş ve sözlerine şoyle devam etmiştir: •Yetişmiş, tanınan, tecrübesi olan bir insan, bir vazife günü geldiği zaman inanılmayacak bir ruh haleti gösteriyor.•Çok sıkı ve çok ciddi dar şartlar içinde calışma devrinde» buiunulduğunu belirten İnönü, devamla şunları sdylemiştır: Grup başkanlannız. gerek fikir. gerek calışma gücü bakımından insan üstü bir gayret içindedirler. Görevli arkadaşlanmız \e kendilerini destekleyen grup üyelerimiz, büyük müşkülâtla kahramaııca uğraşmaktadırlar. Bütün siyasi hayatımız, bu mücadeleyi iftiharla tescil edecektir. Binaya zor kullanıp girenler polis tarafından çıkarıldı Cağaloğiundakı T.M.T.F. bınası dun bir grup öğrencı tarafından basılmış, halen ıdare heyetınde olan üyelerle tkınci Başkan Cavit Savcı dışarı atılmışlardır. «Federasyonnn öğrenci tesekkfillerini temsil ederaiyecek durumda oldnğunu» ıddıa eden Atıllâ Kılıçoğlu (Hukuk Fakülte«ı Talebe Cemıyetinin ıkı grupundan bırının başkanı) ile arkadaşlan binaya girdikten sonra ellerinde sandalye ayakları ve sopalar olduğu halde bınayı işgal etmişlerdir. ğında toplanmıştır. Açılışta muha lefet sıralarının gene boş olduğu göriilmüştür. Başkan Bozbeyli. isim okuyarak yoklama yapmıştır. Bu yoklama yanm saat kadar sürmüş ve neticede çoğunluk olduğu anlaşılmıştır. Bundan sonra, muhalefet milletvekilleri salona girerek yer lerini almışlardır. Başkan Bozbeyli bir gün önce saat 12 den sonra verilmiş, 18 gen soru ve genel görüşme onergesini okutmuş ve Meclisin bilgılerine sunmuştur. Bu önergelerin okunması da, 15 dakika kadar zaman almıştır. Güç şartlar içinden geçiyoruz Başkonın sözleri Başkan Bozbeyli, Meclisin çalışmalarda tutacağı yol hakkında şun ları söylemıştir: «Adalet Bakanı Hasaıı Dinçer'in önergesinin kabulu ile Seçim Ka nunu tasansı, genel görüşme ö Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Gürsel'in dıırumıınu tesbit için sacjlık kurıjlu gitmiyor C üç şartlardan geçiyoruz. demokrasiye girdığimizden 20 sene sonra böy'*le güç devrelerdeıı geçeceğimızı, insan tahmin edemezdi. Türk milleti bo>le bir talihsizliğc lâyık değildir. Ama iktidarın ciddi, önemli memleket dâvalarmı bırakıp huzursuzluk doğuran konulan öne alması, buhranın başlıca sebebidır. Bugün güçlügün içinden çıkmak için CHP, ilk günündenberi gösterilmesi gerekli idealizmi fazlası ile göstermeye çalısmaktadır. •••••••i^M^MBİ 1 İktidar partisi içinde memlekete karşı sorumlnluğunn unutmuş olanlar bulunabilir. Ama sağduyu kendisini gösterecektir. Bu sağ duyu kendisini gösterinceye kadar, vazifeyi yerine getirmeğe mecbnm. Son haftalar fçuıde. partimiz bö yuk bir Imtihan geçirmektedir. Par timiz, iftihar olunacak bir disiplin ve fedakârlık İçinde çalısmaktadır. Grup yoneticilerimiz, esirgeracdlîiniz desteklemeye ve yardımî muh taçtır. Hangimize ne vazife verilir se hepsini canla başla yapmalıyn. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suleyman Demırel, Sağ duyu dün gazetecılerle yaptığı bir kogensoru ve genel görüşmelerde, nuşmada, «Cumhurbaşkanı Ce**çok önerah memleket meselele mal Gürsel'in saflık durumurinde hatiplerin konuşmalarını beş dakıka ile sınırlamak ne demeknun tesbiti için bir Türk Saglık tir'' Sağ duyu ne kadar kapanmısKurulunun Amerika'ya çitmesi tır?. söz konusu mudur» sorusuna, inanılmaz giıçlükler içinden geçi «şu anda böyle bir şey yok» ceyoruz. Memleketin talihsizliği, bu vabını vermıştır. kadar mühim siyasi buhranın için Demırel, «Hükumetin bn yolden blzi geçirmekte olan Adalet da bir calışma yapıp yapmadıBakanmın inanılmaz derecede inğı» yolundakı bir ıkıncı soruya karşıhk da, cçalışma da ol safsız olmasıdır. İnsanlar bazan ko lay tanınmıyor. Yetişmiş, olgun madı» demıştır. tanınan. tecrübesi olan bir insan bir vazife günü geldiği zaman ina Gürsel ağırloştı nılmayacak bir ruh haleti gösteriWASHİNGTON VValter Reyor. ed Tıp Merkezınden yayınlanan Diz bütün güçlukleri yeneriz. son sağlık bültenıne gore, Cum" Her zamandan fazla mütesanıt hurbaşkanı Cemal Gürselın sobuiunmağa, grup yöneticilerinin lunum sayısı dün bir ara dokuza gösterecekleri istikamette onlan düşmüş, fakat 150 dakika sonra desteklemeğe muhtaç olduğumuz 12 ye yukseJmıştır. gunlerdeyiz. Curahurbaşkanlığı Başdoktoru Milletvekili arkadaşlarıma teşek Prof. Lütfü Vural, «Sağlık durukürlerirai sunarım, ısurab verici mu çok bozuldu» demıştır. da^Tanışlarla mücadelede gösterdi ğiniz başan karşısuıda duyduğura iftihar duygusunun ölçusu yoktur. Bütün partiler tam bir tesanüt içindedirler. Bu müşterek mücadelede CHP, kendisıne düşeni serefle yapmaktadır. Müşterek mücadeleyi müsbet sonuca çıkarmak için bütün çabayı göstereceğiz.» Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Orgeneral Cevdet Sunay dün orduva bir veda mesajı yayınlamıştır. Sunay'm mesajı şöyledir: «Sevçili silâh arkadaşlarım, Ciunhurbaşkanlığı kontenjanından senatör seçilmiş olmaklığım münasebetiyle bugün emekliliğimi istiyerek Genel Kurmay Başkanlığı gbrevinden aynlıyorum. Altı sene Genel Kurmay Başkanlığında, 49 sene bilfiil orduda çesitli kademelerde hizmet ettim. Bu yüzden ruhen ve bedenen kay namış olduğum silâhlı kuvvetler (ArkasıSa. 7. Sü. 1 de) Olaylar Federasyon bınasmın i«gal edilmesinden sonra Ikıncı Başkan Cavit Savcı, Savcılık ve Emniyet Müdürluğune muracaat ederek, «kaba kuvvetin kanun ve Anayasayı çigneyip haklannın gasbedildigini» bıldırmış, tedbir alınraasını talep etmiştir. Olaya önce Siyasi Polis el koymuştur. Ancak durumun gıttıkçe vahım bir hal alması üzerine mahall! zabıta ve Toplum Polısi de h«"berdar'ecBIırirştîr. * FedefAyofr' binası önünde toplanmıs olan ve «Kahrolsun gericiler» diye bağıran gençler, kanunun tatbık edılmesini, polisin bir an önce olaya müdahale edip, Federasyonu ışga! eden kışilerın derhal dışarı çıkanlmasını istemışlerdir. NECLİSİN SON HAFTASI Aftronot Scott «Gemini 8» e binmek ficere ~ Fikret ÖTYÂM Kan dökülecek Bır taraftan polis içerdekileri, yaptıkları hareketın gayrikanunî olduğuna mandırmak isterken bir taraftan da dışanda bulunan yüzlerce öğrenci: «Eğer içerdekiler çıkmazsa kan dökülecektir. îçerde bulunanlar, yurtlardan taraftarlannı çagırmakla mesguller. Polis bizi oyalıyor. Faruk Sukan istifa. Sükan'ın bağh olduğu hfikumet istifa.. Ama Amerika bnnlara ixin vermezse ne olacak? Kan dökülecek. Kardeşi kardeşe mi vurdurt mak istiyorsunuz» diyerek, önce «Dağ Basını Duman Almış», daha sonra da «Harbiye» marşmı söylemeğe başlamışlardır. Dunkü olay iira^ında gençler ve polis TMTF binasınm önünde M. Ertuğrul olayı gelişiyor Sunay, Orduya veda mesajı yaymladı |LJ uhsin Ertuğrui'un Şehir Ti" yatrolanndan uzaklaştıniması üzerine dün Şehir Tiyatro sundan 4 sanatçı istifa etmiştir. Bu sanatçılar Mücap Ofluoğlu, Şirin Devrim, Aylâ Algan ve Beklân Algan'dır. Böylece, Belediye Meclisi'nin kabul ettiği yeni yönetmeliğe gö Şehir Tiyatrolarından 4 sanatci istifa etti TURAL Demirel'i ziyaret etti Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Genel Kurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Cemal Tural, dün Başbakan Suleyman Demirel'i makamında ziyaret etmiştir. 40 dakıka süren görüşmeden sonra, Orgeneral Tural, gazetecllere: «Bir nezaket ziyaretidir. Bir seremoni değildir. tş konuşulmadı» demiştir. Başbakan Demirel de, yeni Genel Kurmay Başkanı ile yaptığı konuşmadan sonra, şunları söylemiştir: «Genel Kurmay Başkanı, Başkanı ziyaret eder, konnşuTİar.» re «Başrejisörlüçü kaldırmak sa retiyle» Muhsin Ertuğrui'un görevine son vennesine karşı protestolar, Şehir Tiyatrosundan bu istifalarla yeni bir safhaya girmiştir. İstifa eden dört sanatçı, dün yaptıkları basın toplantısında, ayrılmalarının gerekçelerinı şu ortak bildiri ile açıklamışlardır: «Şehir Tiyatrolan Başrejisörü ve Modern Türk Tiyatrosunun kurucusu olan, tiyatromuzu Atatürk ilkelerine göre geliştiren Muhsin ErtuğTul'nn, sanat sevgisi ve anlayışından yoksun bir davranışla görevinden uzaklaştı nlmasını, Başrejisörlük ludrosnnun kaldınlarak tiyatronun sanat yönünden idaresine darbe indirilraesinl ve sonuç olarak tiyatronun gelişmesine sanat dışı kisilerin ençel olmak karar ve hareketini protesto etmek amacıyla Şehir Tiyatrosnndaki görevimizden ayrıldık» demektedirler. VASFİ RIZA NE DÎTOR? 49 yıl bu tiyatroya emek vermış olan Vasfi Rıza Zobu'nun istifa etmemekle beraber, bu konuda görüşünü dğrenmek istedik. Ünlü sanatçı Muhsin Ertuğrui'un uzaklaştınlması olayına şöyle değindi: < Meselâ bir hastahaneden .R»«hekim> in görevi kalkarsa ne oıur? Siz söyleyin.. Kesmekes değil mi? Şu halde^ İstifa etme £e niyetim olmadıgı için an cak şu kadanm söyleyebilirim! Tiyatronun bn dnrnma gelmesüıe sebep olup batâ edenler, nasıl ol sa ilerde hatalarını anlayıp dü zeltme yoluna gidecekler™ Bu basımıza gelen hâdise Şehir Ti yatrosunda ilk defa olmnyor, çok kerreler böyle hatalara düşül muş, sonra da tashib edilmistir Ben de o zaman bu düzeltmede faydalı olacağımı sanıyorum Kırk dokuz yıllık bir sanatçı o larak, Muhsin Ertuğrui'un arkadsfi olmaktan iftihar ederim.» demi#ür. Dağıtın! Polis bir arbedenm çıkmasmı önlemek için «içerdekilerin çıkarılacağını» söyliyerek, gençleri Federasyon binasından uzaklaştırmağa çalışmıştır. öğrenciler, Cavit Savcıyı omuzlannın üzerine alarak bir an önce binanm işgalcilerden kurtanlmasını istemişlerdir. Polis bunun üzerine öğrencileri dağıtmak için harekete geçmıştir. Bu arada kapıya saldırı başlamış, camlar kırılmış tır. Kapıda bekleyen birkaç öğrenci bu saldın karşısında elle Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Şu satırlann yazıldıgı 16 Mart 1966 gunü saat 16.30, Millet Meclisinde çok derin hukuki tartışmalar var. Bir yandan bu yazayı yazayor, öte yandan da basın dinleme odasının hoparlöründen gorüşmelerı dınliyorum. Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli, CHP Gurup Başkan vekill Feyzioğlu'nun konuşmasına covap veriyor. Mesele şu, gündemASTRONOT SCOTT UZAYDA de muhalefet tarafından verilmiş 130 DAKtKA YÜRÜYECEK gensoru ve genel görüşme önergeleri var. Bunlar iktidarın seçim kanunu tasarısının Mecliste HABERLER göruşülmesini bır bakıma önlüyor. Anayasa da diyor ki, bu giSERVİSİ bi önergeler varken araya başka iş sokulmaz. Muhalefet, şundı başkanlığa ardı ardına genel Cape Kennedy İki Agbrüşme ve gensoru önergeleri merikalı astronot, şimdiye yağdırıyor. Oysa, iktidarın Adalet Bakanı Hasan Dinçer bir b kadar yapılan uzay uçuşlanmn en zoruna, dün nerge verdi ve Seçim Kanunu Tasarısının genel görüşmelerinin «Gemini 8» uzay kapsülü önünde görüşülmesini istedi. içinde atmosfer dışma çıZaten bütün ışleri de bu kanştırkarak başlamıştır. dı. Bütün muhalefetın bu önerUçuş plânına gore kumandan geye karşı görüşü şu: Bu önerpilot Neıl Armstrong, uzayda bir ge Anayasaya aykırıdır. «AtlasAgena» roketının ıkınci Anayasa kedi değil katının boş kovanını takıp edeTabii iktidar gurubu da aksini rek yakalamış ve tarıhte ilk savunuyor. «Anayasaya aykırı defa olarak c Gemini 8» e kenet Arkası Sa. 7, Sü. 5 de lemiştir. Pilot David Scott ise bugün tek başma kapsülden çıkarak uzayda Arkası Sa. 7, Sü. 6 de TARİHTE İLK DEFA UZAYDA "KENETLENME,, Komünizmi telHn mitingi pazar günü yapılıyor SBF olayı için tahkikat acıldı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Siyasal Biîgiler Fakültesinde, TtP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybann konferansı sırasında, meydana gelen büyük kavga olayı üzerine, Ankara Savcılığı re'sen kovuşturma açmıştır. Bu arada, çeşitli öğ Arkası Sa. 7, Sfi. 5 de Milli Türk Talebe Bırlığinin tertıplediği «Uyarma ve komttnizmi tel'in» mitingi 20 mart pazar günü saat 13 te Taksımde yapılacaktır. 70 e yakın sendika ve deme.ğin destekleyeceğı mitinge; gençlik, ışçi, esnaf, Eminsu ve diğer teşekküller kaülacaklardır. Yapılacak büyük mitingde, çeşitli olayların çıkabileceğini dikkate alan îstanbul polisi, güzergâh boyunca almacak tedbirleri plânlamıştır. Mıting sebebiyle pazar günü polisteki izinlerin kaldınlacağı ve bütün teşkilâtııı görev alacağı belirtilmiştir. KIBRIS'• • • • % • • • BAR1Ş GUCU SURESIUÇ AY UZATILDI BİRLEŞMIŞ MİLLETLER(AP) Birleşmiş Mılletler Guvenlik Konseyi Kıbns anlaşmazlığınm halli için «azimli gayretler» sar» fedilmesini istemiş ve Kıbnstaki Barış Kuvvetinin hizmet süresini 26 hazirana kadar üç ay daha uzatmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant Barış Kuvvetinin eüresinin altı ay uzatılmasını istemişti. Istila eden sanatçıiardan Şirin Devrim, Ayla Algan Ofluoğlu dünkü basın toplantısında Mucap NADİR NADİ Mııhalefet 19 önerge daha verdi Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gün Mecliste okutulmuş altı gensoru ve genel gdrüsme önergesine ilâveten muhalefet partilerine mensup milletvekılleri 19 yeni gensoru v eenel görüşme dnergesi vermişlerdır. İstanbulun ihtiyaçları 1 asır sonra karşılanabilecek Orban ERINÇ I stanbulun, sakinlerinin ih • tıyaçlannı normal şekilde karşılıyan bir şehir haline gelebilmesi icin 11 mılyar 334 milyon liraya ihtiyaç oldaju hesaplanmıştır. Bu astronomik rakamın, lstanbul Belediyesinin bugünkü yıllık özgeliri olan ortalama 110 milyon lira ile karşılanabilmesı için ise tam bır asırlık zamanın geçmesi gerekmektedir. Ancak bu, belediyenın diğer hizmetleri de görebilmesi, memurlanna maaş ödemesı gibı mecburiyetlerinin önemli bir kısmı gözonün« ahnmadan yapılan bir AıkMU Sa. 1, Sü. S «• Mesajlar Başbakan Suleyman Demlrel, Cevdet Sunay'ın Genel Kurmay (Arkası Ss. 7, Sü. 1 de) GAYRİ KANÜNÎ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog