Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

8 HEMINGWAY'ın en son romanı IRMAKTAN ÖTEYE AGAÇLARIN İÇİNE Anl&va ak okuyan» hu omur boyu yetecek roman' V V T mes Hemıng*%ay ın en buyulc ozenle yara tılmif en f uzel esen. *Veu»sueek Hemıngway'ın varaltiRi « n hanUuUde Leadei xz rıltlı 125 L l GVVEIM 42. yıl soyı 14952 umhuriYet KURUCUSU YUNtJS NADİ Telgraf ve mektup a d r e a : C u m h u n y e t Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 d9 OKSUR Çarşamba 16 Mart 1966 seçim fasarısının öne aldırdı Yttksek Kumanda kademesinde değişiklik CHP önercjeleri Meclis Başkanlık Sunay merasimle divamnda kaybolduj emekliye ayrıldı Tural, Sunay ve Topaloğln merasim kıtasını teftis ediyorlar TURAL G. KURMAY BAŞKANI OLDU ANKARA (Cumhuriyet BüroMi; ANKARA (Cumhurivet Bürosu) illet Meclisi dün Nu rettin Ok'un başkanhğında yine hâdiseli bir toplantı yapmıştır. Sol akımlar konusunda gün dem dısı ve sert bir konuşma yapan A. P. li Mevlut Yılmazdan sonra Başkan Nurettin Ok, Adalet Ba kamnın, Seçim Kanunu tr'saiT'inın öncelikle görusiılmesi icin verdiçi öncrgevi ova koymuş ve A. P. nin ovlariyle kabul ettir rriştir. Bu arada C.H.P. rsin çensoru önergelerinin k^vboldıığu. o vüzden çundeme ahnamadığı Başkan tarafmdan açıklan mıstır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) umhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhurı>et Senatosuna uje seçılen Genel Kuımaj Baskanı Orgeneral Ce\det Sunay dun Bakanlar KurUiUnca hazırlanan bır kararname ile emeklıve sevkedılmıştır Orgeneral Sunay, Cumhurbaskanı vekılı tarafından s,enator s°çılmış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanh°ı makamının boşaldığı hukuken tebBit ve ılan edılınceve kadar çorevrae bır sure devam edecektı Bu defa askerı hukukçular, Ana>asanın 68 ıncı maddeınm, senator seçılmesıvle keraısının ordudan ayrılmasının sart olduğunu bıldırmıslerdır. Bu sebeple Sunav bu hu^u^i u\arak Genel Kurmaj Baskanlığmdan Bakanlar Kurulunun emeklıve sevk kararı ile a' nlmıstır Arkası Sa. 7, Su. 2 de M C G Demirel, AP milletvekillcrinin toplantısında enelkurmay Baskanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlıgı kontenjanından Senator seçilmesinden sonra bosalan Genelkurmay Baskanhgına Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Cemal Tural getirilmistir. Cemal Tural'ın Genelkurmay Baskanlığına tâ>ini ile ilgili kararname dün Bakanlar Kurulunca hazırlanmıstır. Diger taraftan, Cemal Tural'ın Genelkurma> Baskanlığına tâ\ıni ile açılan Kara Kuvvetleri Ku mandanlıgına Birincı Ordu Kumandanı Orgeneral Refik Yılmaz tâvin edılmistir. Refik Yılmaz'ın tâ\in kararnamesi de Yüksek tasdıka iktiran etmiştir. AP: "Seçim Kanununu mutlaka çıkaracağız,, Turai'ın yerine Yıimaz Ankara, (Cumhurijet Bürosu) Adalet Partısı Ortak Grupu dun toplanmıs Genel Idare Kurulunun «tavsivesi» ne rağmen, Seçım Kanununun her ne suretle olursa ol^un çıkarılmasına karar vermıştır. GÜRÜLTÜLER, Grupta bır konusma vapan Başbakan Demirel «Muhalefetin, kaPROTESTOLAR nunlann görusüimesine engel olmak fizere vaptıçı obstruksıvon haMııakcreler, aövle b»slamısreketi osUca bir bulnstur ve mesru bir obstrüksıyondur. Bizim jatır pacağımız sey de bn obstrüksıvonu tamamen hukukî \e mesro bır Başkan Nurettın Ok. Ajolla asmak olacaktır. Davranısımız bu csasa gore olacaktır.» deraı^tır. dalet Bakanı H a ^ l D'içerın oncekı gun verdığı ve Seçim Dunka Ortak Grupta soz alan u\elenn ba^ıları, onemh kanun Kanunu tasarısına Ba<:'=ın tasarı ve tekhflerın hazır olduğunu Seçim Kanununa karşı engellık sunuşlan arasında öncelık veleme hareketıne gecen muhalefetin bu tutumu dolayısıjle bunların ren onerge^mı okutup oy'atacağıda geç kaldığına değınmışler, bır «açık kapı» bırakılmasmı ılen surnı bu ovlamadan sonra gensoru ve nıu^lerdır Bu goru^e karsı çıkan \e ozellıkle Sadettm BUE;IÇ tarafgenel gorusme onergelerının ele tarları ıse, Grupun bu hale getmlmesını \ermı*;ler \e her ne pahaahnmasma daır 3 tane oneıge busına olursa oHun Seçim Kanununun çıkarılmasını savunmuslardır. lundugunu, bu onerge er uzerınde Bu gorusun ağır ba=mnsı uzerıne Seçim Kanununun çıkanlması ıçın muzakere açacaçını ve nıhaı kaher turlu çabanın go^terılmesıne karar \erılmıstır Arkası Sa. 7, Su 6 de Diğer değişiklikler Cevdet Sunay'ın hayat hikâyesi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Orgeneral Cevdet Sunav 1900 jılında Trabzonda doğmu'tur Alay Muftusu Sabrı Be\ın oğlu olan Cevdet Sunav, babasımn nakledılmeı uzerıne, çocukluk \1llar1n1 Erzurumda geçırmış \e ılk tahsılını de, 0 zamanm '•artla rı ıcaoı ozel sekılde >apmıstır. Daha sonra Askeri Ru^tıye\e ıntısap etmı«, bunu takıben tstanbul Kulelı Askeri Lısesme gırmıstır. Bu sıralarda da Bırıncı Dunva Harbının sıddetını arttırması uzenne bır kaç avlık bır eğıtımden sonra, cephelere vollan mıstır * Arkası Sa. 7, Su. 3 de Aybar'm konîeransı arbede ile son buldu Siyasal Bilgiler'de çıkan kavgada 1 polis iki öğrenci yaraiandı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Siyasal Bilgiler Fakültesinin önünde polis kordonu \e dğrencıler unün 0 5 Niyetler değişebilir mi? Bilgiç, Bozbeylı'yi sqvundu u^eler Meclis Baskanı Ferruh Bozbe\lınm tutumunu vermısler \e «Bu ne biçım Baskan \e ne biçim Başkanlık Divanı ki ıçtuzuğun gosterdiğı hukumler karsısında Başkan avrı dursun, Başkan Vekilleri avn dursun» demıslerdır. Sadettm Bılgıç ıse, tenkıdlere uera\an Bozbe\h'M savunmus «Bozbe\li'nin tarafsız davranışı AP. ye sadece puvan topluyor» demıstır Senator Seref Kajalar da Anava^anın 89 maddesmden sıka\et etmıs «Muhalefet eğer isterse bu maddeye dayanarak Meclisi tamamen çalısmaz hale getirebilir» demıstır. Görunuş iki cambazın bir ıpte o>namasına benzer. Bir tarafta iklidar partisi, ote tarafta muhalefet, karşımızdakileri nasü etsek de aşagı >u\arlasak di>e butun marifetlcri gosteriyorlar. Aslında ne A.P. seçim kanunundan vazgeçmıstir, ne de muhalefet bu kanunun çıkmasını onlemekten. ialmz arada bir fark »ar: iktidar sinirli Parlâmentonun rejimi tehlike\e sokacağına inannıış ve seçim kanununu geçırebılirse, tehlikesız geçırme \oluna gırmıştır. Muhalefet ise isi sağlara kazığa bağlamadan vani kanunun cıkıs kapılarını tamamen kapamadan (.'cri çekilmek nijetınde değıldir. Bu bakımdan onumuzdeki günler \e hdftalarda Meeliste sırf vakît gecirmek için jeni yeni gensoru önergelerinın göruşülup gorüşülüp reddedUeceğine muhakkak nazariyle bakabiliriz. \na\asanın 89 uncu maddesine dajaııılarak verilen ve verileceği anlaşüan bu önergeler gündemde baş kdşeyi işgal ettiğine göre muhalefet zaman kazanmak için mukemmel bir yol bulmuş, işlevip duruyor. A.P. ise gerçekten çaresizlikle karşı karşıyadır. Bir vandan çoğunluğuna güvenip Meclisi zorlas3 çensoru onergelerini ikinci plâna attıracak bir formülü emrivâki ile kabu] ettirebilse davranışı Anayasaja aykın olacak, ote >andan seçim kanunundan vazgeçtığini açıklasa bu, hukumetin ve iktidar grupunun yenilgisi kabul edilecek. Kısacası A P. aşağıdaki sakalla yukarıdaki bıvık arasından bir çıkış noktası aramak durumundadır. \e şimdi seçim kamınunan kaderini muhalefetin b r anlık gafletine va da bir takım tâ\izler, pazarlıklarla muhalefet ceplipsinin yumuşamasına bağlamıstır. Gerçekten pazarlık lâflan Meclisin tatile girdıği bır hafta içınde dolaştı durdu. Güya Halk Partisi, millî baki>e sistemini getiren seçim kanunundan sonra kuçuk partilerin \aptığı \.P. ile birleşme manevrasını unutmamış, tâvizler karşılığında iktidar partisivle anlasma temasları başlamış, güva Y.T.P \e C.K.M.P. Adalet Partisi içinde birlcsmeyi kabul etmişler hiç değilse bu iki kürük partinin milletvekilleri çoğunluğu A.P. ye geçecek. böylece muhalefet zayıflıyacakmış. Ovsa bu pazarlıkların >apıldığını ve butun söylentilerin doğruluğunu bir an için kabul etsek dahi bunların seçim kanununu çıkarmak jolunda kandıncı olduğu pek mantıklı görülmez. önce Halk Partisi bılmektedir ki seçim kanunu değistiçi takdirde yalnız kendi çücu depıl, diğer kuçük partilerin eiiçleri de azalacak. böylece 1969 da ıktidarın >ıpranma payı bile onun seçim sansını değiştirmeye yetmijecektir. \e yine secim kanunu değiştiği takdirde küçük partilerdeki nıillet\ekili \e senator çoğunluçunun bu 3.5 ytllık devrede iktidar tarafına kajması bir sürpriz olmıyacaktu1. l stelik seçim kanunu konusunda verilecek bir tâvizin C H.P. nin uğraşmasiyle değil. iktidann tutumuyla birleşmiş olan muhalefeti parçalıyacağı dolayıshle iktidar icraatı karsısındaki direnme gucünun zavıfujacağı ve rejim içinde direnme gucu zayıfladıkça demokratık düzenin tehlikelerle karsılaşacağı aoıktır. Bu bakımdan C.H.P. nin seçim kanunu üzerinde bövle bir pazarhçı kabul etmesi muhaldir. Diğer partilere jrelince: bunlar için tek tek pazarüklar her zaman mumkun. ^ıtekIm donem başhjalıberi Millet Meclisinde ^e ozellikle Senatoda bir takım transferler yapılmıştır. Ancak bunlar daha ziyade şahsî garantiler. cıkarlar \a da seçim bölgesinin havasına gore japıîan transferlerdir l'oksa kuçuk partilerden hiç birinin, hattâ A.P. 5e en vakın gibi gorunen Y T.P. nin bile teskilâtiyle birlikte iktidar partisine iltihak etmesi, bojlesine çalkantılı bir siyasî ortamda ihtimal olmaktan da uzaktır. Durum bovle olduçuna eöre iki taraf ne yapabilir? Bugün A.P. grupundan gelen haberler gostermektedir ki iktidar partisi, muhalefetin ençellemesine karsı Anayasa \e Içtuzuk kurallarına uyan bir çıkış yolu aramakta kararhdır muhalefet ise biıtün çıkış jollannı vine kurallara uyeun taktiklerle kapamak için çaba gostermektedir. iktidar \olunu bulur da kanun ka^ealara, doğüşlere raçmen Meclisten geçerse. ikinci raund Senatoda başlıvacak \e muhalefet fazlalığı dolayısiyle her halde Senatodaki çekişme Meclistekinden çok daha heyecanlı olacaktır NOT: Son dakıkada alman haberler, iktidar partısının Ana\asa>a rağmen SeçLm Kanununu geçınıek ıçın bır formul bulduğunu gostermektedıı Bu formul, seçim taaarısını kurtaracaktır Ancak bır jandan tasarı kurtulurken ote yandan Anajasanın çığnenmesı joluna gııılmıştır. Demirel konuşuyor Ba^bakan Demirel, çesıtlı gorusler uzenne «oz alrrıs Secım Arkası Sa. 7. Sü. 4 de «MECLİSTE 95 KANU1S TEKLİFİİ BEKÜYOR» ( Ankara (Cumhııriyet Bürosu) • CHP grup başkan \ekillenn " den Nıhat Erımle Turhan Feyzıoğlu dun ortak bır demeç vermıslerdır CHP mıllet\ekıllerı, ortak de * m°çlerınde Millet Mechsımn . millet vararına ıslerle uğrasması gerektığını bır kaç ay içinde CHP mılîetvekıllermın Meclıse 95 kanun teklıfı \erdıklerını, / bunların her bırımn buvuk va £ tandas kutlesını ılgılendırdiîinı ^ bıldırmısler ve sunları soylemışlerdır « Biz istnoruz ki, Meclis bu konularla nğrassın. Gerekirse, gece gündüz çalısarak kö>lümiıziin kentlimızin meselelerini halletsin. Ha\at pahalılığı derdine çare bulsun, gecekondularla ilpli kanun çıkarsın. Iktisadi ve sosval kalkınmamıza eğilsin.» < CHP grup başkan vekıllerı daha sonra CHP mıHetvekıllerımn , Mecliae verdıklerı 95 kanun tekhfının ısımlerını acıklanııslardır Bunların arasmda, Gecekondu Kanun teklifi, Petrol Kanu ;, nu teklifi, Tütüncüler Bankası Kanunu teklifi, Bina Kiralan ' ; Hakkında Kanun teklifi, Türki\e Elektrik Kanunu teklifi, Harb Okulu ile ilgıli Kanun teklifi, Türk Ceza Kanununda de^ısıklık teklifi, Toprak Reformu Kanunu teklifi. Basın Kanununun 31 inci maddesivle ilgıli teklîf, Çocuk Mahkemeleri Kanunu teklifi de bulunmaktadır. Konferansın basladığı sırada Siyasal Bilgiler Fakultesımn dışından, onceden kararlı oldukları anlasılan ve yakalarında tlâhivat Fakültesi« Bozkurt, Kırat rozetlerı bulunan grup grup oğrencılerın salona doğru ılerledüderı ve bunların bır kısmının salonun dışmda, pencere kenarlarında yer aldıkları gorulmuştur Kapıları zorlamak suretıyle ıçerıye gırenlerden bır kısmı balkona, bır kısmı da alt kısma yerleşmışlerdır. • •• Mehmet Ali Aybar'ın dün Siyasal Bilgiler Fakültfsinde bir konferans verdiği su*ada bazı okullardan gelen ve kendilerine «Milliyetçi Gençlik» adını veren bir grup genç ile Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi bazı gençler arasında olaylar çıkmış ve büyüyen kavga sonucu Fakülte Dekanı yazüı olarak polisten yardım talep etmiştir. TID Genel Baskanı Bu >er değıştırmeler sebebıyle bosalan Bırıncı Ordu Kuman danhğına Üçuncu Ordu Kumandanı Korgeneral Memduh T a | maç, Üçuncu Ordu Kumandanlığına K K Kumandanlığı Kurmay Baskanı Korgeneral Nazmi Karakoç'un tâvın edıleceklerı sov lenmektedır Bu arada Genel Kurmaj Ikın cı Baskanı Orgeneral Tulga'nın dış munasebetler bakımından onemh bır ulkeje Buvukelçı olarak gonderıleceğı verıne ıse, İKincı Ordu Kumandanı Korgeneral Kemalettm Gokakır'ın getırılecegı behrtılmektedır 2 Ordu Kumandanlıîma da mılli Guvenlık Kurulu Genel Sekre terı Korgeneral Refet Ülgenalp ta\m olunacaktır Diğer taraftan, Yuk=ek Kumanda Hevetındekı değısıkiıkle ılgılı olarak bazı Kumancianlıklara yenıden tâvın ve nakıller yapılacaKtır Bırıncı Ordu Kumandanlışına atanacak olan Korgeneral Memduh Tağmaç'ın tâvın ıslemı tekemmul edınce\e kadar Bırıncı Ordu Kumandanh|ına Korgeneral Faruk Gurler vekalet edecektır D. Rusk Vietnamla ilgili konuşmasında Türkiye'den söz etti BOSTON Amerikan Dısisleri Bakanı Dean Rusk, Boston Ünıversitesinde vaptığı Vietnam durumunu tahlil eden bir konusmada «taahhutlere» de değinmiş ıe bu arada Türkiyeden de bahsetmiştir. Bır sure once Johnson'un aynı mealdekı sozlerıne muvazı konuşan Rusk. Amerıkanın Vıetnama mudahalesını SEATO anlaşmasına dayayarak şoyle demıstır «Muttefiklerimiz ve hele düsmanlanmız, Birleşik Amerikanın vaadlerini tutamıyacağı düşüncesine kapılırlarsa, barışı korumak imkânsız olacaktır. Bu konularda şüphe beslediği takdirde, diış* manlanmızın hesap yanlışma sürüklenmesi muhtemeldir ki, bunun sonucu da feci olabilir.» Polis oğrencıleri \atıstırmaıa çalı&ı^or KOMU Siyasal Bılgüer Fıkır Kulubunce duzenlenen «Osmanh Imparatorluğundan buerıne \e bundan sonraki rejim sorunu» konulu bır konferans veren Aybar'm konuşması sırasında Fakulte dışından gelen oğrencüer kendısıne sık sık mudahaleye başlamışlardır Bu gençlenn huzuru kaçıran davranışlannın artması konferansı duzenleyen Fakulte oğrencılennı sınırlendırmış ve dışardan gelenlere bu tarz mudahalelerın kesılmesı sert bır şekılde ıhtar edılmıstır Fırtına veyajjış can kaybına sebep oldu (YURT HABERLERİ SERVİSI) Evvelki gece ve dun, fırtına ile birlikte saganak şeklınde vağan yağmur, Trakja, Marmara. Ege bolgesınde can ve mal kaybına sebep olmuş, bazı yerleıle telefon ırtıbatı kesılmı^tıı Manısada 30 e\ sular altında kalmıştır. Demırcı ılçesınde 1 kışı olmuştur. Sakar\ada ise hava şartlannm sebep olduğu bır trafık kazasında 2 kışı olmuş, 5 kışı de yaralanmıştır. Tekırdağda horrum, bır otobusun camlaruun kırılmasına sebep olmustur Çorluda ıse dun aksamdan sonra kar \aeı s ı baslamıstır MANISA E\ velki gece saat 18 den ıtıbaren sağanak şeklınde baş lajan yagmur, gece yarısına kadar devam etmış ve Manısa ılınde can, mal kaybına sebep olmuştur. Elmadağdfl dun gece çıkan bir 9 mahallede 30 ev sular altında yangında uçer katlı ıkı ahşap ev kalmıs, Demirci ılçesınde duşen yanmış, yangın çevreye korkulu bir yıldırım, camıın mınaresinı yık dakıkalar yaratmıştır. mış, düşen taşlar, gece bekçısı AhAkağalar caddesmde 26 numamet Çolak'm olumune sebep olralı evın üst katmda ânı olarak muştur. alevler yukselmıştır Yangın buyumuş ve bıt'sığmdekı 28 numaSaruhanlı ılçesınde ise, PTT ralı eve sıra>et etmiştir Yangın santrah. duşen >ıldırımdan yansonunda 26 numaralı ev tamamıştır Manısanın Izmir ile olan men, 28 numaralı ev de kısmen telefon ırtıbatı ke'ilmi' bazı cıyanmıştır. Arkası Sa. 7, Su. 5 de TÜRKİYE SATAŞMALAR Mehmet Alı Ajbar, Turkıye'de reıım konusunda ızahat verırken, «CHP nin bir bakımdan İttihad % TerakJvi'nin bir devamı oldue ğunu» anlattığı sırada, salonda bulunan bır şahıs, «Ama CHP sizi koruyor» dıye bagırınca ortalık karışmış, bu sırada kendılerı ne «Millivetçi Gençlik» adını verenler «Milliyetçi gençlik çok >aşa..» dıye bağırmışlardır. Bu defa salondakı Siyasal Bilgiler Fakultelı gençler Avbar'ın da katılmasıyla, «Dağ başını duman almış» marşmı soylernışlerdır «Kendilerine karşı taahhütlerimiz bulunanlara büyük bir saldında bulunulduğu ya da saldırı tehdidi ortaya çıktığı, bu saldırınin kurbanlan kendilerini koruyacak araçlara sahip olmadıkları »e yardımımızı istedikleri vakit, biz bu ülkelerin vardımına Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Eovet GÜRESİN • dana nin Kalekapısı sem" t ı n d e öncekı gün evınden kaçarak elektrik direğıne çıkan ve asağıdakilere «Fuze rampasında\ım bıraz sonra ate^lemeler basla\acak 10 9 8 7 » diye bağıran 19 >aşındaki Nuri Bilgi şehrin elektriği kesıldıkten sonra direkten ancak indirikbilmiştir ' Re«iimde. direğin tepesine çıkan «Fuze» (okla işaret edilen) gorulujor. Elmadağında iki ev yandı O. Kemal ve iki sanığın tahliycsi reddedildi Roman yazarı Orhan Kemal ile ıkı arkadaşı hakkında 2. Sorgu Yargıçlığınca verılmış bulunan «tutukluluk hallerinin deva mı karanna», 4. Aslıye Ceza Mahkemesı nezdinde yapılan ıtı raz dün reddedılmiştır Orhan Kemal ile T 1 P Fatıh îlçe Baskanı Mehmet Sahın ve aynı partımn ıl yonetım kurulu uve^ı Mu>=tafa Kutlu, «Komünizm propagandası> vaptıklan iddiasn le tutuklanmışlardı. BÜYÜK KAVGA Konferans bu sekılde gelışır ken saat 17 ye doğru salonda ve (Arkası Sa. 7, Su. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog