Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat öğretmeni Tiirk Edebiyat) AHMET KABAKLI'nın İkind Cild Çıktı 624 büyük sayfa ciltli 25 liradır Ödemeli gönderilir Çikaran: TÜBKİYE YAYINEVİ İlâncıük: 1813/2726 umhuri KUBUCUSÜ CTJNUS NADİ GUMARTESİ GEGESİ PAZAR SABAHI ALAN SİLLİTOE Kendisi de işçi olan Alan Sillitoe günümüzün sar^yie dayanan refah tophımunda bir işçinin nasJ dovüştüğünü, nasü seviştiğini, nasri eğlendiğini, scvgilerini, umutlarını, hayal kınkhklannı, derin bir gözlem gücü ile anlaüyor. BÜTÜN KİTAPÇILABDA Ağaoğln Yayınevi: Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet Karşıa) İstanbul 42. yıl soyı 14951 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefanlar: 22 42 90 22 42 86 2 2 42 9722 42 9 8 2 2 42 99 Salı 15 Mart 1966 GENSORU ONERGESİ ! SUNAY K o n t e n j a n GüNDEME ALINMADI j S e ı t a t ö r ü s e ç i l d i ' AP Temsilciler Meclisinin bildirisi "Engelleme, sorumlu bir muhalefetle bağdaşmaz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çatışma I larmı bıtırmış olan AP. Temsilciler Meclisinin dun yayınlanan bıldırısınde «Muhalefetin parlâmentoyu ve hükumeti çalıstınnanıak için engel I lemeye girismesi muhalefet mesuliyeti prensipiile bağdasamaz. denılmektedır. | tki gün süren toplantılarda çeşitlı konularda • edruşmeler yapıldığı behrtılen bildıride ayrıca, «A.P.'nin seçim beyannamesinde ve hükumet | programında taahhüt olnnan hnsuslann da gerçeklestirileceği» kavdedılmektedır. I Bildıride so>!e denılmektedır : | Bölükbaşı Mecliste APlileri "MANEVİ KARABORSACILIK,,ile itham etti ORGENERAL CEMAL TURAL GENELKURMAY BAŞKANI OLUYOR / ı | ANRARA (Cumhuriyet Bürosu) ıin toplanan Millet Meclisinde gündem dışı ko nuşmalar japılıp önergelerin tartışılmasına geçüirken seçim kanunu tasansı sırada beklemiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) D 6 AP Genel idare Kurulunda öte yandan, önceki gece toplanan A P. Genel Idare Kurulunda Meclisın çalışmasıyla ilgılı karar lar alınmış ve üç görüş ileri sürülmüştür. Q CHP başta olmak üzere diğer muhalefet kanatları Anayasanın 89. maddec<ii bir enpelleme vasıtası olarak kullanmaktadırlar. Ovsa Anayasanın bu maddesinin amacı başkadır. Buna bir çare bulunması gerekir. KJ Senatodan Millet Meclisine, geniş toplulukları ilgilendiren bazı kanun tasansı ve leklifleri geri gelmistir. Bunların muhakkak çıkarılması gerekir. Bu sebeple muhalefetin engelleme çıkarmasma sebep olan Seçim Kanununun önüne diğer önemli tasan ve tekliflerin ahrunası gerekir. Aksi halde geniş halk toplulnfclarrnı ilgilendiren bu tasan ve tekliflere sıra pelmeyecek, geç kalınacak ve bu da A.P. nin aleyhine olacaktır. |ÇJ AP. gerek seçim beyannamesinde. gerekse programında Secim Kanununun değiştirllmesi hususunda millete söz vermiştir. Her ne olursa olsun, bu kanon muhakkak değiştirilınelidir. Genel tdare Kunılu. bu görüşlerin bir temenni mahiyetinde olmak üzere grupa getlrilmesine karar vennijtir. enel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay kontenjandan senatör olması için Cumhurbaşkanı Vekili Atasağun tarafmdan dün kendisine yapılan teklıfi kabul etmıştir. Parti liderlerıyle bu konuda yaptığı temaslardan sonra dün saat 15.30 da Atasağun, Orgeneral Sunay1! Çankaya kbşküne dâvet etmış ve durumu anlatarak Ragıp Üner'den boşalan kontenjan senatörlüğune kendısıni seçmek kararmda bulunduğunu söylemıştir. Teklif, Orgeneral Sunay tarafmdan kabul edilmıştir. Açıklama bekleniyor Orgeneral Sunay'ın açık bulunan kontenjan senatörlügüne seçildigı Cumhurbaskanlığının bir tebliğı ile açıklanacak ve durum aynca Senato Başkanlığına da bildirilecektır. Sunay'ın Cumhurbaskanlığı Cemal Gürsel'in devam etmekte olan vahım rahatsızlığı dolayısiyle görevıne artık devam edemıyeceğı doktor raporu ıle tesbit edılip «Cumhurbaşkanlığı makamının boşaldıfı» hukuken tesbit edıldıkten sonra yenı Cumhurbaskanı seçılecektir. Bılindiğı gibi. aşağı yukan bütun partiler Cevdet Sunay'ın Cumhurbaskanlığı üzerinde ittıfak etmış durumdadırlar a 13 13 mart 1966 tarihlerinde toplanan Meclisimizce, gündemimizde bulunan konnlar çorüşülmüstür. Bu cümleden olarak parti tüzüJünün Siyasi Partiler Kannnana uyçunlugu sağlantnıs, mnhasebe yönetmenlifi kabul edilmistir. . I | I Genel Kurmayda toplantı Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Çankayaya çıkmadan önce, Genel Kurmay Başkanlığmda, Kuvvet Komutanlan, Jandarma Genel Komutanı ve diğer bazı generallerle bir toplantı yapmıştır. Toplantıdan sonra, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tansel, «Sunay Paş» bugün Köşke çıkacak. Daha sonra da görevinden avnlacak» demiştir. Mılll Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu «Sunay*. dan sonra CemaJ Tural'ın Genel Kurmay Başkanı olmasının normal olduğunu» soylemış, izın ve terhislerın durdurulmuş olduğunu da açıklamışUr. Topaloğlu dün MUlet Meclisinde AP. Grupuna prerken gazetecilerin «Orgeneral Cemal Tural birlikleri dolaşıp Genel Kurmay Başkanı olması ihtimaline binaen vedalaşryonnuş, böyle bir şey size intikal etti mi?» sorusuna: «Gayet tabiîdir, kıdem sırası Tnral Pasanm, onun olması normaldir» cevabını vermiştir. Milll Savunma Bakam, 29 Martta değiştirme birliğınin Kıbnsa gideceğıni söylemiştır. TERHtS DURDD Daha sonra Bakan bir soru üîerine, izin ve terhislenn durdurulduğu seklındeki haberleri doğ rulamış, «Bunun gerekçesi nedir?» sorusuna «Siz gerekçesini benden iyi bilirsiniz, gerekçesi malum» cevabım vermiştir. SfNAY, BÎR SÜRE GEVELKURMAI BASKANLIGINA DEVAM EDECEK Cumhurbaskanlığı kontenjanmdan senato üyelığmı kabul e> den Genelkurmay Başkanı OrAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) general Sunay, Senatoda yemin Cumhurı>et Senatosu Konedinceye kadar, bır süre Ğeneltenjan Grupu dun sabah yaptıkurmay Başkanlı gdrevine de ğı toptantıda «iktidar Partisinin Arkası Sa. 7. Sü. 6 da bütün sıyasî partilerle ışbırliği ••yapması ıçin Başbakanın dikkalinı çekmeğe» karar vermiştir. Kontenjan Grupunun toplantısı sonunda yayınladığı bıldirıde şoyle denılmektedır: «C. Senatosu Kontenjan Grup' u 14 Mart Pazartesi günü toplan Sehrimizde bulunan A.P Genel mış ve memleketin bugün içinîdare Kurulu üyesı ve Ankara mılletvekili Ahmet Dallı, partiden de bulundugu durnmnn yakın ve milletvekilliğınden istifa ettibir gelecekte sebep olabileceği ği konusundakı habert valanladaha vahım baller konusunda mıştır. hükumetin dikkatını çekmek ve Dün sabah, Başkanı bulundugu bu balin önlenebilmesi ıçın ikAkbank tdare Meclisine gelen Ah tidarın bütün sıyasî partiler ve met Dallı, basm mensuplan ile Parlamento Grupları ile lşbirligörüşmemış, sadece istifa habeği yapması zaruretinı belirtmek rinin doğru olmadığını sekreterl maksadıyla Basbakanla görüşvasıtasiyle açıklamıştır. mek karan almıstır. Bu karar bogün Grup Baskanı tarafmdan Sayın Basbakana bildirilmiş ve randevü istenmistirj» H siyasi hâdiseler gözden geçirilmi? ve asağı Geçen toplantımızdan bu yana tekevvnn eden I ' | J | daki husnslar tesbit edilmistir : A) Demokratık sıstemlerde ıktidarlar halk çoğunluğunun ıradesı neticesi tesekkül ederler. Demokratik duzenın temel sartını ıhlâl edıci her tutum ve davranış milletin ıradesine samimiyetle inanmamak ve azınlığın çoğunluğa ta Hükumette revizyon Sadettin Bılgiç, hükumetin daha kuvvetli hale getirilmesi çalışmalannın ayn bır konu olduğunu öne sürerek •Bunun iızerinde çok durnbnası ve çalışılması lânmdır» demış ve sozlerine şoyle devam etmıştir: •Bazan daha knvvetli yapayım derken, dağınık bir dnrunı da >aratılabilir, buna dikkat etmek gerekir. Bu balcımdan, hiiknaset revUyonunon.Cumburha»kani seçlmhıden sonra olması düşünüIebiUr. Arama, İçtüzük, hükumetin nasıl ve hangi hallerde istifaya mecbur kalacağını belirtmiştir.. CEMAL TURAL Sebep ve varlığmı Anayasa düzeninden alan Adalet Partisı. bu duzenın ıcabettirdiği istikamette ve büyük milletımizin menfaatma olduâu muhakkak bulunan ıcraatmın neticesi olarak seçim beyannamemizde ve hukumet programında taahhüt olunan hususları gerçekleştırecektir. B) Serınkanlı ve musamahalı olma, vatan ve mılletın menfaatlerını parti menfaatlerinin u^tunde tutma, kayıtsız sartsız kabul ve tatbık etmekte olduğumuz prensıplerdir. Bundan boyle de bu prensıpleri titizhkle tatbika kararlıyız. Bu münasebetle ıfade etmek ısteriz ki, muhalefetin Anayasanın 89. maddesım parlâmentoyu ve onun ıtımadına mazhar hükumeti çalıştırmamak ıçin bır engelleme vasıtası olarak kullanması «muhalefet mes'ulıyetı» prensıpı ıle bağdasamaz. Anayasamızın ruh ve maksadını aşan bu tutum ve davranış aynı zamanda hakkın suiistimah mânasını da tasır ki, bu da kanur.a aykın olduğu kadar milletımizin muhalefete tevdi ettiği vazife ve emanetin siyasi çıkar için istismar edılmesi demektir. C) Partimızm ve gruplanmızın içinde bulunduğunu musahede ettiğımız tesanüt memnuniyet vericidir. Bu durum, bütün umidini tesanudumüzun bozulmasına bağlamış olan muhalefet için hayal kırıcı olmustur. Şurası muhakkaktır kı, partimiz ve gruplarımız ıçmdeki tesanüt, mâmur ve müreffeh Turkiyeyi yaratmak idealimizin başta gelen unsurları arasmdadır.» mânaam I TÜRKİYE KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE YARDIM ETTİ Birleşmiş MilleUer, (AP) Türkıyenin Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisı Büyükelçı Orhan Eralp, Genel Sekretere gönderdığı mektupta hükumetının 26 martta sona erecek devre için 150 000 dolar verdığını ve 26 Haziranda sona erecek müteakıp devre ıçin de 150.000 dolar verecegini bildirmiştır. Guvenlık Konseyı ise bugun toplanarak Genel Sekreter U Thant'm Banş Kuvvetının suresinin 26 marttan 26 eylule kadar yeniden altı ay ıçın uzatüması hakkındaki tekWinı müzakere edecektır Mecliste CHP'hler tarafmdan verilrnlş Danıştay kararlarınm uygulanmaması hakkında Hukumet aleyhınde açılması istenen gensoru önergesinın gündeme alınıp alınmaması dün müzakere edılmiş, onergenin gundeme alınması, yani gensoru açılması AP'lilerin oylanyla reddedilmiştir. Oylama, işari oylama usulü İle yapılmış, muhalefet lehte oy kullanmıştır. Atasağun, Sunay'a senatörlük teklif ederken Bayındırlık Bakanının basın toplantısı Gensoru üzerine görüşmeler Bundan sonra, gensoru önergesınin gundeme alınrp alınmaması gdruşülmeye başlanmıştır. İlk sözu önerge sahıplennden Turhan Feyzioğlu almış, bu onergenin CHP Grupu adına venldığinl ve bır ay önce verilmesi için Grupta karar alındığını, Seçim Kanunu Tasansı ile bır ilgısı olmadığını belirttikten sonra özetle şunlan söylemıştir: «Mesele her şeyden önce bir hukuk meselesidir. Konuya dar parti politikası acısından bakılmamahdır. Gensoru reddedilir, meselenin bütün teferrüatı ile tartışılması önlenir ve apaçık hukuk gerçeklerine göz yumulursa sadece hükumetin birkaç Bakanı yıpratılmış obaaz, asü jıpranan hukuk devleti inancı olur. Bundan ise yalnız iktidar değü Anayasa meseleleri zarar görür. "Fındık fıstık karşılığında Boğaza köprü yaptıracağız,, D ayındırhk Bakam Ethem •* Erdınç, dün yapUŞı basın toplantısmda «Boğaz köprüsünün \apilmasina, 1968 yılında baslanacağını ve 1 milvar 300 milyon liraşa mal olacağın» söylemıştir. Erdınç bu arada en elverışlı teklıfın, Almanlar tarafından yapıldığmı ve Alman I ların kopruv u «fındık, fıstık, > maden gibi maddeler karşıhgı» ınça etmek ıstedıklennı de soz | lerıne eklemıştır. Be>lerbeyı Ortakoy arasına kurulacak Boğaz asma köpıusunun denızden yuksekiıği 51 metre, boyu 942 metre, enı de 20 metre olacaktır. OPERA BtNASl Bakan, Opera bınasının jıllardır devam eden ınsaatının bıtırılmesı ıçın de 16 milyon lıra avrıldığını belirtmış, sımdıye isadar da 40 milyon lira sarfedılmış olduğunu söylemıştir. Bakanın «tnsaatın tamamı. 56 milyon liraya bitecek mi?» sorusuna cevabı ıse «belki bitmeı yani » olmustur. Yunanıstanın, Avrupa şehırlerıne gondenlen yas mejve ve sebze ıle taze balık gıbı ıhraç maddelerımızı taşıyan vagonlan Pıtyonda 1 gun tutarak çürumelerıne sebep olduğunu da ıfade eden Erdınç, Pehlıvankoy • Edırne demıryolunun ınşasına da bu yıl ıçınde baslanacağını ucıklamıjtır. 65 kılometrelık yenı demiryolu ıle Trakya demiryollan da Türkıye hudutları içıne alınmış olacaktır. Erdınç, sehırdekı gezılerı sırasında «tstanbulda yol diye csasIı bir şey olmadığını» gordüğünu ve ılgılıl^rı uyardığını da belırtmıştır Özellikle ıhale yolu ıle gordürülen ışlerın zamanında tamamlanmamasından da yakınan Erdınç. «Memlekette bir is düzensizliği var.Bunun halledilmesı lâzım» demış, ıktıdarlarm, bır oncekı ıktıdarın başladıklarını yanda bırakmasının da gecıkmelere yol açtığını mısallerle ızah etmistir. Kontenjan grupu Demirelle görüşecek Anayasa emri Mahkeme kararlannın yerine getirilmesi Dımal edilmesi imkânsız bir Anayasa emridir. Ne hükümet ve ne de Meclis mahkeme kararlannın yerine getirümesini önlemek hakkına sahip değillerdir. Danıştay tarafmdan verilmis ve yerine getirihnemiş iptal ve yürütmeyi durdurma kararları vardır. Bu maddi gerçeği hiç Memleketteki huzursuzluğun bir sebebi de çüven veren müesse Arkası Sa. 7, Sü. 3 de selerdeki zâfiyet, daba doğrusu bu müesseselerin güven verme niteliğinin kamu oyu nazannda sarsılmasıdır. Cumhurbaskanlığı hiç süpbesiz Anayasanın çüven ve kilit muesseselerinden biridir. Cumhurbaskanı, yürütme organına başkanlık edebilir, onun işlemlerini durdurabilir, değiştirebilir ve nihayet bir ölçüde B3I.M. karsısında da fren görevini yapabilir. Cumhurbaskanının bn fonksiyonu isliyemez hale geldiği. islemler bakkmda tereddütler yayıldığı ve böyle bir kanaat kamu oyuna yerleştiği zaman güven sarsıhr, huzursuzluk artar. Bunun içindir ki, Başkanın tarafsızlıgı \e tarafsız davranması Anayasanın hem 95 inci maddesiyle, hem de 96 ncı maddede metni verilen «Yemin» iyle taükme bağlannuştır. Sa>ın Cemal Gürsel'in hastalığı ve vurt dısında tedaviye gönderilmesi dolayısiyle yine Anayasanın 100 üncü maddesi uygulandı, Senato Baskanı otomatik olarak Cumhurbaskanı vekilliğine getirildi. Bu islemde hiçbir pürüzlü taraf yok. Kanun açıkça vekillik süresini Fikret OTYAM de sınırlandırmıs değildir. Ne var ki vekil, Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmediği ve asil gibi partiyle de ilgisini kesmediği için Hafta tatilınden donen ınsanlane kadar tarafsız davranırsa davransın kamu oyn güveninde teredrın kıvancı, berı yanda bu tatü düt >aratmakta, ve tereddüdün getirdiği huzursuzluk havası zaten bıttıgı için duyulan uzuntunun huzurlu olmayan toplumn büsbütün rahatsız etmektedir. Bu bakımhaşır neşır olduğu bır ıç dünya. dan Sayın Cevdet San3y'm Cumhurbaskanlığuıa getirilmesi için geMilletvekilleri bu duygular ıçınrek partilerarası yapılan anlasma ve gerekse bu anlasmaya dayanıde. Kondorlarda, zıller çalmaja larak kontenjan senatörlüçüne seçilmesi özellikle mevcut daftınıklıbaşladı. ğın önlcnmesi, buzursuzlngun giderilmesi yönünde isabetli olmuştnr. Saat 15, Başkanlık Dıvanında İsmaü Arar. «64. birleşimi açıi'.< * * yorum, otomatik cihazla yoklaDünkü seçim, Sayın Sunay'a Cumhurbaskanlığı" yolunu açan ma yapılacak» diyor. formalitele'den henüz birini jerine getirdi. Zira balen CumhurbasÇogunluk var. Gündem dışı ko kanlığı makamı inhilâl etmiş değildir, ve bu yüzden seçime gidilenuşmalar. memektedir. Anayasa, Cumhurbaskanlığının inhilâlini tâyin ve tarif Saat 15.30, Başkan : «Gündeme etmis; ya ölüm hali olacak ya da istifa. hastahk gibi sebeplerle bu geçiyorum.» makam bosalabilecek. Savın Cemal Gürsel bir ayâan fazla süredenCHP Meclis Grup Başkanvekilberi Amerikadadır ve bastadır. Ejrer hükumet Gürsel'in hastahğını lerınden Prof. Erım ve Prof. Feyve işgöremezlik dnrumunu bir yetkili heyete tevsik ettirirse yürützıoğlu'nun, bâzı Danıştay kararme organı olarak. Cumhnrbaskanlığı makamının bosalması kararılarının uygulanmaması konusunna \arahilir, ve bn karar Meclislere bildirilip kabnl edildikten sonra da, Anajasa'nın 89 maddesi geyeni seçime gidilebilir. Ancak hükumet henüz böyle bir yola girmis reğince, Bakanlar Kurulu hakkın degildir ve Amerikaya bir uzman hekimler beyetinin eidip gitmiyeda gensorunun açılmasma daır cefeine dair haberler de birbirini nakzetmektedir. Bizim samimî teonergesi. mennimiz bütün formalitelerin bir an önce yerine getirilmesi ve GÜNDEM Cumhurbaskanhğı için partilerin ve kamu ovunun tasvip ettiğî seçime bir an ön<e çidilmesidir. Bu secim, Savın Sunay'ın bu kilit nokGündem bir hayli yüklü. Tam tasına feleceği hakkında haberler cıktıktan sonra beliren hnzuru 23 madde Başkanlık Divammn gelistirecek. ve b\Ie tahmin ertivoruz ki. parti münasebetlerinde göGenel Kurula sunuşlan!. «Öncerülen ve sokaklara taşmak istidadını gösteren gerginlik azalacaktır. likle görüşülmesi kararlaştırılan işler» bölumunde ıse TBMM üye Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ••• Dalh, «istifa etmedim» dedi SUNAYIN SEÇİMİ Kıbrıs Rumları Banş Gücü'nü suçluyor LEFKOŞE (A.P.) Kıbrıs Hü kumetı, bugun, Birleşmiş Mılletler Banş Kuvvetı mensuplarını, Adanın Rum kesımlerıne bombalar yerleştırmek içm Türk lerın paralı ajanları gıbı hareket etmekle suçlandırmıştır. Kıbrıs Hükumeti tarafmdan yayınlanan bir resmî bildıride, dun geceyarısından biraz once Lefkoşe'nın merkezinde bir se yahat acentasının vıtrinlerıni tahrip eden bombanın Barıs Kuv vetine mensup ikı asker tarafından konmuş olduğu ileri sürülmektedir. (Tekziptir) MİLLET MECLİSİNİN ÜQ SAATİ M. Karan, TÎP bildirisine dün cevap verdi Ankara {Cumhuriyet Bürosu) TİP'ten istifa eden Muzaffer Karan, dun bır basın toplantısı yaparak, TİP Genel Sekreterının kendısı hakkındakı beyana tını cevaplandırmıs; «ToplumcuInk. hiç kimsenin tekelinde değildir. Türkiyedeki toplumculuk hareketini 35 kisi ıstediği gibi yönetemiyecektir. Biz, kundakçı değil, kundakçıların karsısındayız» demıştır. Karan, konuşmasının sonunda sorulan sorular uzerıne TİP teşkılâtma dışarıdan ve ıstenmıjen şahısların gırdığını, her partiden şahısların katıldıgını, kımı yerlerde AP lılerın teskilâta gırdığını soylemış «Bir yerde asırı sağoılar girmis, teskilâtın orada dagılmasına sebep olmustur» demıştır. «TtP, meselâ Amerikan aleyb tarıdır. bu görüşünüz değisti mi?» sekhndekı soruja Karan «Ben de Amerikan aleyhtarıyım. Ama Rusyaya da alevhtarım» cevabını vermıştır. Mılletvekilhğınden istifa edıp etmıyeceğı sorusuna ise Karan şoyle cevap vermıstır: «Af Kanunu tasarısını beğenmiyorum. Nereden geldiğim bilmiyorum. Bizim de söyliyecek sozlerimiz var. Bundan sonra kararımı vereceğimj ZEREN'în yerine Bayülken gitti Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Haluk Bayülken, dün Birleşik Arap Cumhuriyetinin resml dâveti üzerine. Kahireye gitmiştir. Hatırlanacağı gibi, BJİ.C. hükümerinin bu dâveti, Ticaret Bakanı Macit Zeren'e yapılmış, ancak, Zeren, hükümeün muhtemel bir kabine istifasım dikkate alarak, Bakanlarm dış gezilerini erteleme karan alması üzerine bu dâvete simdilik uyamıyacağını bil dirmiştir 2 Rus gemisine \ yeniden tedbir kondu 137 nci kurulus y I | d d n f i m ö d ü n F e n F a k ü ı t e s i konferans salonunda yapılan bir törenle kutlanmiştn. Törende Vali, Beledive Başkanı. Kunıandanlar, İstanbul Üniversitesi Rektörü. Oekanlar ve Tıp Fakültesi Ösretim üyeleri hazır bnlunmuşlardn. Istiklâl marşmın söylenmesinden sonra ilk defa söz alan Universite Bektörü Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli Tıp Fakültesinin tarihçesini anlatarak: «Üniversitede ilk reform 1829 yılında Tıbbiyenin açılması ıle olmuştur» demiştir. Daha sonra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abaoğlu, Tiirk Tabipler B'r'iği Başkanı Doç. Dr Rüknettin Tözün birer konuşma yapmışlardır. Dün gece de sehrimizde ve diğer illerde Tıp Balolan Jüzenlenmiştir. Resimde, Tıp Bayramına katılanlar görulmektedir. Tıp F a k u l t e s i n i n 10 yaralı var Cumhuriyet Gazetesı Yazı tşleri Müdürlüğune tstanbul Gazetenızın 2 Mart 1966 tarih ve 14938 sayılı nüshasmda biıincı sahıfe sağ alt köşede (Toprak ihtilâfı yüzünden büyük bu arbede oldu) başlığı altmda çıkan haber gerçeklere uygun değildir. Şöyle ki: Olayda 62 agır ve 17 hafif yaralı ohnayıp ağır ve hafif yaralı miktarı cem'an 10 kişidır Aynca hâdise 300 kışınin aksine 5060 şahsm arazı Ihtilâfı sonucu kısmen silâhlı çatışması olayıdır. Yaralı 10 kişıden 7 si hafif yaralıdır ve mütebakı 3 ağır yaralı ise halen Urfa Devlet Hastahanesindedir. Olayı müteakir 6 sahsın Aıkası Sa. 7, Sü. 5 de Ikı Rus gemısının çarpışması sonucu Lımanda çıkan yangında hasara uğrıyan «San • Georgia» yolcu gemısının acentası, dün, Tıcaret Mahkemesıne müracaat ederek, «tedbir kararı» almmasını istemıştır Mahkeme, bu isteğe uyarak, Rus gemilen üzerine «725 bin liralık» tedbir koymuş ve 15 gun süreyle seferden menetmıştır Bilindığı gıbı. hâlen limanımızda bulunan ıkı Rus gemısıne, bir hafta önce de Denızcilık Bankası, «28 milyon «22 bin 558 liralık» tedbır koydunnuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog