Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

!umhuriYel İSlıN A H L A K Y A S A S İ N A "fcl A Y I T A A H H Ü T EDER Sahibl: NAZİME NADt • Genel Yayın Müdüru: BCTET GÜRESİN • Sorunüu Yazı l«leri Müdürü İSMAİL CEM * Basan ve Yayan: CUMHUHtYET Matbaacılık va GazetecüUc T.A.Ş. • Cagaloğlu Halkevi »kak No. 3841 GÜNTT tLLERt: KflcOknat Meydanı Eainre Hanı Adana Teleîon: 4550 * &NKA&A: Atatuık Bulvarı Tener Ap. venlsehlr Teleton: 12 09 20 • 12 09 66 12 93 44 17 57 35 * IZMİB Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Seneilk 6 aylık 3 aylık Turkly» 75.00 40 00 22 00 Haricl 198.00 99 00 49 50 Başlık (Maktuı İO0 Uıra 2 3 4 5 tncl ubttelerae (santiral) 40 6 1 ncl sahıfcler 35 Nişan, Nıkâh Evlenme, Dogurn (Maktul 75 Ölura. Mevht Teşekküı ve Kayıp aram» 5 era 90 Kayıp (Keüroesi) 1 SAY1SI 25 KÜRÜŞ Sayın Doktor ve Eczacılara :CHP de sohbet toplantısı! . «Her 50 üniversite ogrencısının pesine bir polis . taktılary> HÜKÛMETLE TEMAS EDEN ÖREKMN DEMEO: N O V A N O K S (Pediatrik Süpozituar) Bir Süpozituarda : Novamine Sulfone 0,10 gr. Ac. Acetylsalicylique 0,15 gr. Phönobarbital 0,02 gr. 6 Sapozituarlık kutularda piyasaya arzedilraiştir. DOÖFARMA LABORATUARI Tel: 4 7 16 7 8 Ilâncılık: 1904/2695 Dâvamızın kazanılacağına olan ümidimiz kuvvetlendi Ankara (a.a.) Kıbrıs Türk c^maatinin içinde bulunduğu durum sartlarını gozden geçırmek ve ahnacak tedbırlen tesbit etmek üzere bir kaç gundür hukumetırnız ile temaslarda bulunan Kıbrıs Türk cemaati heyeti Başkanı ve Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Orek, yapıian temas ve gorüşmelerden memnun olduklarını behrterek «problerolerimize karşı hükumetimizin büyük ilgi ve anlayıs göstermekte olduğunn görmekle dâvamızın kazanılacağına olan nmidimiı knvvetlenmiştir» demiştır. Anadolu Ajansı muhabırıne dun bir demeç veren Osman O • rek, temas ve göruşmelerine gelecek günlerde d^ devam edeceklerini bildirmiş ve şunlan söylemiştir: « Türk cemaatinin hak ve hürriyetlerinin korunması ve içinde bulundukları müskül şartların biran önce düzeltilnıesi hnsusunda iimitliyiz. Yapıian görüsmeler sırasında, Rumlann, andlaşmalarla tanı nan Türk haklarını emrivâki veya siddet yoluyla ortadan kal dırmak için yapacakları tesebbüslere karşı gosterilecek tepki konusunnn da önemle üzerinde durulmuştnr. Bugun Kıbnsın Ynnanistan tarafından işgal edilmesi keyfiyetinin bertaraf edilmesi husnsunda takip edilecek yolun ne olacağı konnsunn da hükumetimizle görüşmek istiyornz ve bundan sonraki temaslarımızda bunnn üzerinde hassasiyetle dnracağız^> ilektronik Olarak ÇaSışır Statik Ve Dinamik Balans Aparası SATIN ALINACAKTIR. nkara Elektirk, Havagazı ve Otobiis Işleime Müessesesinden. 1 Müessesemiz ihtiyacı için bir adet Elektronik ola»k çalışır statik ve dinamik balans aparası teklif alma Isulü ve Türk parasiyle satın alınacaktır. 2 Şartnamesi Müessesemiz Ticaret İşleri MüdürlüJünden temin edilebilir. 3 İlgililer şartnamesine göre haztrlıyacaklan tekliferini Sc 7,5 muvakkat teminatları ile birkkte 25/3/966 cula günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Yazı İşleri Müürlüğüne göndereceklerdir. 4 Postada vâki gecikrneler nazan itibare alınmaz, 5 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dileIğine yapmakta serbesttir. (Basın 9595 A. 2057/2700) Köy İşleri Bakanlığı n Topraksu XII. Bölge Müdürlüğünden l İacak isin nev'I Mnhammtn Geçici lhalenin Miktan Bedeli TL. Teminatı Günü Saati r * Tatvan lsta«^ y trenle çımento n 500 Ton 1n Istasyonuna rtdılen çımentonun dama ve muhafazt 500 Ton 21.250,00 Çarsamba 30/3/1966 10,30 24.875.00 1865.00 Yukarıda mıktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihaItıu ve saati yazılı Çımento nakliyesi depolama ve muhafaza ıBO sayılı Kanun hukumlerir.e gdre kapalı zarf usulü ile ihale eektır. İhale Van TOPRAKSU XII. Bblge Müdürlüğü binasında Jsyon marıfetıyle yapılacaktır. Bu işe ait şartname, diğer ihaUyası her gun mesai saatleri dahihnde Bolge Mudurluğümuzdrulebılır. îsteklilerin ikametgâh belgesi, 1966 vizesi görmüş Ticaret vnayi Odası belgesi, Malsandığından alınmış geçici teminat nuzu veya Banka teminat mektuplan ile birhkte 2490 sayılı rtıun tarıf ettığı şekılde hazırhyacakları kapalı zarflannı ikaatinden (Bir) saat evveline kadar Komisyon Başkanhğınrmeleri ilân okınur •.• .> * ' Pastadaki gecıkmeler kabul edilmeı. (Ba<ın: 9613/2703) 1 3 625,00 ÇIEACAK Düsecek'er1 1 Çıkacaklar: 1 .. . 2 Adres . ... İsim ve Soyadı : „İMZA «<IURİYET»İN ŞUNDUĞU KİMLER DÜŞECER, KİMLER K A K ADLI BÜYÜK YARIŞMA İLE tLGİLİ KURALUUU •pıfiıııımııııiıııııiıııııiiıiiıııiııııııııııiilılııimılB ' ii ıııler düşecek • " Umler eıkaeak? tmhuriyet, okuyucuian arasmda 3 marttan ltlbaren başlıyan 7 nlsan 966 gününe kadar devam edecek ilginç bir YARISMA açmıstır lütün spor dallannın yanı sıra futbola verilen önem, SporToto «j yarışmalarla artaD tlgiyl gözonOnde tutan llglll yönetlciler llgic onu kadar onemli olan bir olaya eğilmışlet ve bunu bir yarışma ' yapmışlardiT KİMLER CIKACAK, KÎMLEB OOŞECEKT nsmanın konusu: (Tıirklye 1. ÜKinden bu yıl n nci llge düseceK im Ue Ttokiye n ncl Uginden bu yıl 1 lncl lig» yükselecek Iki »> tahminidir. tünden ltibaren gazetemlzde yayınlanmaya baçlıyacalt »eya baylve muhabirlerimiz tarafından dağıtılacak (YARISMA KCPONU) yucularımız ve tutbolseverler bu musabakaya katılablleceklerdiı. YARIÇMANIN KÜKALLAR1 rarışmay» «catılacak okuyucular (YABISMA KUPOITD) na tatraıin I dört takımın adını. yazacaklar. altma adreslerlnl doldurup ünaklardır xifitıaya her okuyucu ancaft bir tuporüa katılabllecektlı. ÖDÜLLEB Hrklye llglerl «ona eıip düşen ve yiikselen takımlar belll olunca r kasada muhalaza edilecek yarıçmacı kuponlan değerlendtrilecek Ji da doğru tahmio eden ckuyuculanmız arasında noter huzurunda ;ekilerek 10 okuyucuya: 1966 67 sezonu Tttrklye 1 lnci liginln illeriode oynanacak maclannda secerU olacak (Namarah tribün hediye edılecektir. KUPONLAR: VILEI1 YARIŞMAS1 Cumiıurlyet Gaıetesi SPOK Servisl tstanbul reine postalanacak veya bizzat getlrilerek vertlecektir. S ' nısan 1968 persernbe gunO saat 18.00 de sona erecck vanjnıaya S ' tarihinde costaya vcrılen Suponlar da dahıl edılecektır ?ıtıı:iK»ıciri:ııııııııııııııııınııııııııııııııınııııımfl CHP'nin Kadıköy tllçe Merkekezinde düzenlediği sohbet toplântısında konuşan Istanbul Milletveküi îlhami Sancar, nakll ve tâyinlere deginerek; «AP iktidan, 2" Mayıs Devriminin tatbikatçüanna dostluk beslemiyor» demiş, O. Birgit, Üniversıte öğrencilerinin tâkip edildiğini söylemiştir. Sancar, nakil ve tâyinlerin alt maksatlara dayandığını belirtmiş, örnek olarak Diyanet tşlerinde Hâdiseler arasında Felek nurcular aleyhlnde rapor verenlerin, bugun gorevlerınden uzakHürriyet krizleri laştırıldığını göstererek şunlan (Bastarafı 3 üncüde) söylemiştir: Adliye measuplanna kasit Isnadı «Diyanet Işlerindeki tâyinler, Targıtay'ın nurculuğu suç saydjhatınmıza gelmez; ama takibatta ğı bir deTİrde yapılmıştır. tteacele etmek ve sağlam delillere mek oluyor ki iktidar, suç sayıdayanmüdıkça harekete geçmek lan nurculugun desteği haline gelbir takım masumlan hırpalama» miştir. 27 Mayıstan sonra Tahya ve asıl suçlulan da güldürme» kikat Hevetlerinde geçici çörev ye sebep olnr. alanlar, bugünkü vazifelerinden Bunun için rejimin selâmetine nzaklastınlmaktadır. Bu davrataailuk eden Komünistlik. StriatDr. ELDEM'E ONURSAL ÜYELİK VERILD1 Kızılay Genel Merkezi, tarafından Derneğe 10 yılnışlar içindeki bir iktidarın Anaya cılık. Tarikatcilik gibi hususlarda sa ve 27 Mayıs Ukelerine bağlı budan fazla bir süredenberi devamlı olarak çeşitli faydalı hizmetlerde bulunmuş olan Kızılay Genel mümkünse bütün partilerin, delnnduğuna içten inanmak mfimMerkez Kurulu üyesi Dr. Mediha Eldem'e yapıian bir törenle Onursal Üyelik rozeti verilmiştir. Foğilse çoğunluğunun prensip anlaşkün olamaz.» toğraflarda, Dr. Mediha Eldem'e Genel Başkan Dr. Fikret Pamir tarafmdan Onursal Üyelik rozeti masına varmalan ve bu konulaIstanbul Milletvekili O. Birgit, takılırken ve Dr. Mediha Eldem Merkez Kurulu üyeleri tarafından tebrik ediürken görülmektedir. n bir polltika maddesl haline ge AP ürtidarının kaç öğrenciye kaç tirmemeleri şarttır. Yoksa bu böyokul ve öğretmen, kaç hastaya yaIe sürer gider. Ve hiç şüphesij tak ve doktor düştüğünü incelebnndan rejim aleyhinde olanlar meyi bir yana bıratorak, Onlfaydalanır ve hürriyetler kısıtlaversltelerde 50 öğrencinin peşine oır. bir polis ajanı taktığım Ueri sürBen bn satırlan ezbere yazmam. müştür. Bunda gayenin demokBaşımdan gecmiş hâdiselere, ve ratik, sosyal ve lâik Anayasayı, alrmıj yıllık vukuata bakarak >abu Anayasaya hayır diyenleri iszanm. Bu sütunlarda evvelden tediği şekle sokmak oldugunu behatırlattığım neler olmuştur kl lirten Birgit konuşmasını «dekabul edilmediği için korkulan NETÎCE VERMEDİ mokrasi anlayışını sadece oy çoşeyler başa gelmiştir. Bizim için Kıbns Turk cemaatinin özelAnkara, (Cumtaariyet Büronı) den, genel başk»n, genel sekreŞunluguna dayıyanlar, bu yoldakl de artık elimizde imkân olduklıkle göçmenlerin hayat şartlatcr ve bir genel mnhasipten ku Turklş altıncı genel kurulu ılk adımı Seçim Kanunu ile atESK1ŞEHÎR Seyitgazi îlçeça düşündüğünü yazmaklan rının mkişaf ettirilmesınin üze> rnln olan bu kurula, oy yetkisi çahşmaları dıin de devam etmışlardır Bu tasanya karşıyız. başka yapacak şey yoktur. «İka» rınde de hassasiyetl^ durulduğubnlnnan iki genel sekreter yar sine bağlı Doğançayır köyü halmış, dünkü toplantıda, çeşıtli Mücadelemıze devam edeceglz.» kı dün bir basm toplantısı düedilmiş bir adam iki kişiye bcnu, bu konuda hükumetten büdımcılıgı eklenmistir. komısyonların hazırladıkları raDaha sonra söz alan CHP Gnıp deldir» sözünü gerçi Fransızlar zenlemiş ve tarımsal ilâçlann dayük anlayış gördüklerini belirporlar tartışılarak, bazı karar£ Turkİş'ın parası, ulusal Başkan Velrili Turhan Feyzioğlu söylemiştir ama Türkçede de doğğıtımında usulsüzlük yapıldığını ten Kıbrıs Savunma Bakanı Oslar alınmıştır. bir bankada bulundurulacaktır. ise, yeni Anayasa uygulamasının ru bir fikirdir; hattâ bazan üç kiıleri sürmüslerdir. 43 torba Ü4man Örek, konuşmasma söyle Tuzükte bu konu ile ılgilı değiKomisyon raporlarının teklifi hızla gelşmesi beklenirken iktigiye de bedel olduğu vardır. cın köyün dört ağasma verildlgldevam etmıştir: siklik yapılmıştır. ile alınan baslıca kararlar şundarın tutumu sebebi ile CHP'rün ni sdyleyen Dogançaylılar, «Tek«Türk cemaati Adada, sadece . B. FELEK 0 Isçilerin Türkiş'e ödemeklardırgüç sartetmekte oldugunu Uerl nik Tarım Müriürlüğü aramızda te oldnklan ayd» 25 kuruşluk • Türklş icra kamln üye sürmüs ve demistir kr bir infiaiin tloğdnğuna EÖnince aidat 50 kunışa çıkarılmıstır. sayısı beşe çıkarılmıstır. Eski « tktidar Anayasanın çizdiğl geri kalan li ruval ilâcı 400 ta9 Işçılerden kesılmekte olan voldan aynlmaktadır Totaliter rerırncıya dağıtmava kalktı. Biz de grev fonunun da, aidat gıbı ışjımin her türlüsü Türk Mılletlkabul etmedik» demışler ve ,duveren tarafından kesıierek, nın yainız bütünlüsünü degıl yarumdan şikâyetçi olduklarını aTurklş'e yatırılması kararlaştısama hakkını da tehlikeye s o çıklamışlardır rılmıştır. kar CHP ıster komünist. ıster faTürkîş'ın dun sona ermesı geKonja eşrafından merhum şist her türlü totaliter re.ıimln reken altıncı genel kurul çalıjHacı Avni Silay'ın oğlu, Nekarsısmdadır CHP komünizmın maları, konuların çokluğu t^becati Silay'ın kardeşi, Zehra akıisız degıl. atallı duşmanıdır bıyle dün bitırılememiş toplan(Bastarafı 1 lnci sahifede) Silay'ın eşi, Servet Silay'ın 15 yaşındaki bir çocuğun okul tı, 1 gün daha uzatümıştır. Çababası, Avni Sılay, Güner Sıödevini ele alarak fcomunlzmle ramuıdan ayrılmakla suçlayan Mu lışmalara, bugün de devam edilay ve Muallâ Karaköse'nin mücadele ettigine tnanan zlhnlzaffer Karan'ın. özel sohbetlerde lecek, icra kurulu, yapıian tenamcalan, Şeniz ve Sevim Siyet, komunistlerin ekmegtoe yağ sosyalizmi şiddet metodlariyle kid ve dilekiere cevap vereceklay'ın dedeleri Kuyumcu sürmüstür » bağdaşüran proşram dışı telkınletir. Türkîş'in yenı yoneticileririni ve bu telkinlerinin her defaS. SIRRI SİLAY rinin seçımı de muhtemelen bu smda kesinlikle reddedilmiş bulun gun yapılacaktır. Pazar gunü akşamı Hakkın Danimarkalı balerm duğunu bugün hatırlamak. Partirahmetine kavuşmuştur. Cenamizce Muzaffer Karan'a gösterilkendisini taksiden attı zesi 14.3.1966 günü îkincli namiş, güven. dostluk ve iyi niyetin mezırn müteaktp Beşiktaş SiANKARA, (ajı.) önceki gene gibi karanlık emeller uğrunda (Bastarafı 1 hıcı sahifede) nanpaşa Camiinden alınarak ce otelıne donmek uzere Ulus'tan istismar edildiğini ortaya koymak sonra dunım, sür'atle normale Karacaahmetteki aıle kabristaMustafa özdemir idaresindeki itibariyle acı olmuştur. dönmektedir. Dun sokaklardakl mna defnedilecektir. 06 AE 077 plâkalı taksiye binen tel örgü barikatlerinin, zırhlı araMuzaffer Karan'ın milletvekill ve pavyonlardan birinde balerin baların ve askerî birliklerin kalseçilmek için Genel Merkeze yap(Cumhunyet: 2717) olarak çalışan Danimarkalı Badınldıgi göze çarpmıştır. tığı israrlı talepleri, sırf 27 Mayısyan Cispon Vester Sted, şoförün çı olduğu düşüncesiyle kabul edil» Başkanlık sarayına yakın çevkendisini baska istikamete götür miş, Partide ondan daha önce mll reler, Sukarno'nun yetkılenni mesinden korkarak, taksiden kenletvekili seçilmeğe hak kazanmıs Korgeneral Suharto'ya devret disini yola atmıştır. arkadaslarımız da sırf bu düşüntikten sonra bir helıkopterle gıtceyle haklarından feragat etmistıği şehirden 64 Km. uzakhktaDanimarkalı balerin karakolda Dörtyoi'lu Akkar, Özer. Baykal lerdir. Partice merkez kontenjakı Bogor sarayında bulunduğuverdiği ıfadede, taksi şoförunün ailelerınin kıymetli evlâdı. kıhç nından mi'letvekili seçtirilmiş bunu sövlemışlerdır. yanma bir arkadaşını da aldığıailesinin enisteleri, T. C. Ziraat lunan Muzaffer Karan'ın milletveAskerler yainız geçen hafta Bankası Emekîı memurlarından nı ve kendisini verdiği adrese gökill iğinden de istifası ahlâki bir salı gunu öğrencılerın hücurnutürmiyerek şehir içinde birikı DEDE AKKAR vecibedir.> na uğrayan Dısıçlerı Bakanlığı saat dolaştırdığmı. bundan kork11 3 1966 tarıhine rastlıyan cuma etrafındakı barikatlarda trafiğı tuğu için de taksiden atladığını gunu Hakkın rahmetine kavuştur. durdurmaktadırlar. öğrencı nüsöylemiştir. 13.3 1966 tarihinde ebedi ıstiramayiçlerı, Başkan Sukarno'nun hatgghına tevdı edilmi'jUr Tam Danimarkalı balerinin şikâyeti ikincı plâna geçmesinde büyük olgunluk çağmda uhrevî âleme üzerine taksi şoförü Mustafa özrol oynamıştır. Nümayisçilerin ıntıkal eden kıymetil varlığımıdemir jakalanarak adalete tesGeçirdiğim kaza neticesl 5 lncl hedeflerinden birini teşkil eden ÇÖLDE VÜKSEK ATLAMA DENEMELERİ Meşhur artistlezın rabatsızlığ] sırasında üstün lira edilmiştir. dorsel vertabra kırığ) ve musap Milli Eğitim Bakanlığında yirmi gayretlerini esirgemiyen Ankara rin başrollerde oynadıkları, «Khartoum» adlı filim için, Kahıolduğuın Hemoroit apsesl dolayıkadar öğrencı, binayı koruyan Devlet Hastahanesi doktor ve direde toplanan ilgililer çölde yüksek atlama denemelerinde busiyle yerinde teşhls. tedavl. askerlere iltihak ederken Dışişğer personeline, unutulmıyacak cerraht mudahaleleriyie tzdırabılunmayı kararlaştırmışlardır. Atla engelli koşular yaparak, hayılgilenyle acılarımızı paylaşan leri Bakanlığı da askerî bırlikmı dindiren. huzura kavusturan vanların, filmin sahneleri çevrilirken deve ölüleri üzerindeıı T C Ziraat Bankası Genel Muler tarafından sıkı kontrol altıADANA «Leninden seçme ve yakın alâkalarını esirgemiyen, dürlujame, Teftis Heyetl Başkanatlamaları gerektiğinden, önceden tecrübelerini yapmayı uygua na alınmi'îtır yazılarj» adlı kitap, Toplu BiSosyal Sigortalar Kurumu tstanlığına. dost ve akrabalarımıza gürmüşlerdir. Sir Laurence Olivier ve Charlton Heston'un başrınci Ashye Ceza Mahkemesinin bul Hastahanesınde, Ortopedist KOMÜNİSTLER gazeteriz delâletiyle tejekkürlerialdığı bir karar üzerine emniyet rollerde oynadıkları bu yeni filmde; çölde geçen eneteresan sabSiyasi krizi hal yolnnda Başmizı arzederız. Dr. NEZİHE ŞEFLEK birinci Şube Memurlan tarafınkan Snkarno'dan emir almak neler, ayrı bir özellik taşımaktadır. Resimde, çamurdan yapıAsabıye Mutehassısı Necip SüerHanımı ve Evlâtlan dan toplattmlmıştır. üzerr Cakartaya geltnis bnlunan kan, Operatör Dr. Mücahit Ataian çömelmiş vaziyetteki deyeler üzerinden atla geçen Charlton askerî komutanlar, komünist unraanoğlu'na ve bütün hastahane Kitabın komünizm propaganHeston'un dublörü, hayvanın ürkmemesi için ne gibi tcdbirlcr Cumhuıiyet 271S personelıne teşekkur ederim. surların temizlenmesi yolunda dası yaptıfı ilerı surülmektedir. alınacağını tetkik ederken görülmektedir. Diğer tarafta, sete taSigoru Müfettlsl General Suharto'dan aldıklan şınan kâğıttan yapılmi} deve görülüyor. nİLMİ AĞIBKAN özel talimat uyannca tekrar buCumhuriyet 2708 lunduklan bölçelere döneceklerdir. Suharto, başkanhk yetkile(Bastarafı 1 inci sahifede) 2. Türkiye liginde 8 ler rini ele aldıktan sonra ilk olaA. Ü. Eczacıhk rakültesi D«Okullar atletizm Konuşmacı daha sonra demokrak Endonezya Komünist Partikanı mücadelesi rasının dığer unsurlarını, Hu«Ini (RJt.1.) yasaklamıstır. şampiyonası Prof. Dr. MTZAFFER kuk Devletı, ldarenin kanumügi [Bastarafı SFOR sayfasında] (llgili diğer haberimız, 3. «ay. Lom eşrafından Muftü Hüsnü ATASAĞUNGİL'in olarak sıralamıştır. [Bastarafı SPOR sayfasmda] Maçın ilk golünü 8. dakikada Ss fadadır). Efendınin kızı, Fılibe eşrafından ânl kalb kiriziyle yatınldıgı Aksoy daha sonra Demokratik lâhattin Ad. D. Sporu 10 öne gesabık Bulgarıstan Başmüftüsü Takım tasnifl : A. Ü 1 inci Dahiilye Kliniğinde Hocazade Sadettln Efendinto geiiçirdikten sonra 28. dakikada Karejımlerin artık sosyai nitelik ka 1) H.Paşa Lisesi (24 puvan) tedavileriyle yakından alâkadar ni Suleymaniye Kiıtüphanesl Miimuran beraberliği temin etti v« zandıklarını bildirmış ve «Bütün olan Prof. Dr. SABIH OKTAY ve 2) Avusturya Li. (19 » ) düru Halit Dener'in sevgili eşl, devro 11 kapandı. hakların başmda yasama hakkı Prof. Dr. MUZAİTER ERMAN Sevım Alpman'ın ve Ayse De3) Bilır Kolej (17 » ) Çoban YURTÇÜ gelir. Uerkese biç olmazsa asgaile Doç. Dr. AKİF BERKİ'ye, inner'in kıyraetti anneleri Kadıkoy SAKARYA:0 ÇUKLROVA:• rî insanca yaşama hakkı tanınma san ürtü bir gayretle devamlı Erkek Ortalar : Kayseri, Tavlusun eşrafından Belediye Şube Mudürü Ercument SAKARYA kontrolunü yapan Basaslstan Dr. dıfı takdirde o demokrasi sahteAlpman'ın kayınvalidesl, Mehmet merhume Asıye ve merhum Uzun atlama: 1) Selâmi Duru Mustaia Köksal, Asistan Dr. MusStad: Sakarya Şehir stadı. ve Ahmet Alpman'ın anneannekâr bir rejim duramuna gire> Ömer Karagoz'ün oğlu, Ayşe (tmamHatip) 4,86; 2) Şenel Vatafa Safak ve Asistan Dr. Tülây Hakemler: Vedat Sığınder* leri, FaUna Çon'un kız kardeşl, cektir. Bu sebepten demokrasi Karagöz'ün sevgili eşi, Kadir rol (Beykoz Orta) 4,84 Kural'a, yardımlarından dolayı (5), Yümaz önen (7), Yıldınrft Hami Çon'un baldızı, Prof. Hayrl artık sosyal demokrasi haline Karagoz'ün biricik ağabeysi Yüksek atlama : 1) Mehmet kliniğin bütün basasistan, asistan Dener, Ruhiye Onur ve Hulud ökten (7). mermer taş tüccarı gelmiştir. Aç kalms hürriyeti ve hemşirelerine minnettarız. Bir Yıldız (ImamHatip) 1,60; 2) MehDener'in yengeleri Leman Üçer, SAKAEYASPOR: Fikret (6) hiçbir zaman hürriyet olarak kakardeş yakınlığiyle ber türlü yarİhsan ve Kubilây Benian'ın met Ertürk (Avusturya) 1,45 Salih Sabri KARAGÖZ Mıkael (7), Beşır (8) îsmet dımımıza kosan sımf arkad&sı bnl edilmemektedlr» demıştir. halaları Nigâr Ünsay, Hüseyin ve Gülle atma: 1) îgor (Avusturmüptelâ olduğu hastalıktan (7), İhsan (8). Eadoğan (6) FaProf. Dr. NACİ AYRAL'a, başta Zeki Çon'un teyzeleri ya) 12,49; 2) Tayfun (Avusturya) rahmeti rahmana kavuşmuştur. ruk (7). Bultan (6), Mehmet (6), Türkiyenin durumu A. Ü. Rektörü olmak uzere bütun SulUnahmet İlkokulu Merhırnun cenazesi Fatih Kız11,74 Musa (8), Rıfkı (6). Fakultelerin Dekan ve ProfesörleÖlretmenlerinden Aksoy, Turkıyenm tarihinden taşındaki evinden 14.3.1966. parine. cenaze merasirai dolayısiyle ÇUKUROVA IDMAN YURKız Liseleri : de brnekler vererek demokrasi yakm alâkalarını esirgemiyen zartesi günü kaldırılarak Fatih DU: Doğan (7), Fikret (7) EHATİCE DENER Uzun atlama: 1) Tomris Ak denemelerme değinmiş, 1961 AGeneral Bahaettın ALPKAN'a, camiinden ikindi namazmı min (7), Battal (7) Ibrahim HANIMEFENDİ (Nişantaş) 4.01; 2) Güzin UmganT diğer »ınıf arkadaşlarına ve Fanayasasını ideâl bir Anayasa omüteakip ebedi istirahatgâhı o(7) Refık (9), îhsan (7) Ay13.3 19€6 gunü Hakkın rahmetine kulteler mensuplarına, telefon, (Cağaloğlu Kız Enst.) 3,95 larak nitelemıştır. lan Edimekapı Sehitliğine defhan (6), Tank (6), Mehmet (7), kavuşmuştur. Cenazesi 14.3.1968 telgraf ve şahsen taziyette buluYüksek atlama: 1) Güzin UmDüşunce hürriyetinin tam ola nedilecekür. Mevlâ rahmet Alp (7), Hüseyin (7). pazartesi günü öğle namazım nar, cenazeye iştirak eden, çelenk gan (Cağaloğlu Kız Enst.) 1,25; eyliye. rak Anayasaya uygun olarak müteakip Sultanahmet Camiinden Cevdet DEMÎRKIRAN gonderen müessese ve sahıslara, ahnıp Merkezefendi kabristanına 2) Ayşe Koç (Erenköy) ve özden gerçekleştırdığmi söyleyen Prof.. NOT: Çeîenk gönderilmemesevgili talebelerine sonsuı şukÖmer Besim Krosu defnedilecekt.r Mevlâ rahmet Ezinîi (Ist. Kız) 1.20 Aksoy, Okullardan çocuklarm ati rica olunur. ranlarımız] arzederiz eyliye. [Bastarafı SPOR sayfasında] tıldığını, komünist propagandası AİLESİ Gülle atma: 1) Ayşe Koç (EEşl ve Oğlu DF.VER ve ALPMAK 1) Haydarpaşa Lisesi 63 puvan, yapmıştır dıye Anayasa ilkelerirenköy) 8.01; 2) Semiha Uçar A1LELERİ 2) Beykoz Orta 75 puvan, 3) Veni savunanlann yakaladığını beCumhuriyet 2718 (Fatih) 7,91 Cumhuriyet 2713 fa Lisesi 102 puvan. lirtmiş «son zamanlarda terörle Takım tasnifi : karşı karşıya oldnğnmnzn söyle10.000 Metre Büyükler : 1) Erenköy Kız L. (16,5 puvan) yebiliriz* demiştir. 6 müsabıkın katıldığı bu yarış2) Cağal. K. Enst. (14 » ) ma daha ziyade Ahmet Yılman Aksoy özetle şöyle devam ttile Turan Şahin arasmdakı mü3) Ist. Kız Lisesi (9,5 » ) mıştır: cadele ile bitti. «Lâiklik prensibi seçimlerde Kız Ortalar : 3.5 kilometrelik parkuru bu 2 ihlâl edilmiştir. Hâlâ edilmekteUzun atlama: 1) Çağlayan Ke* Kıymetli pilotlarımızdan müsabık omuz omuza döndüler dir. Bayram gazetesini okumak lem (Erenköy) 3,89; 2) Necmiye ve finişte Ahmet Yılman, Turan kâfi. Millî Devlet esasından nzak Taşkent (Beyoğlu) 3,67 Şahin'i 50 santimetre farkla gelaşılmağa baslanmıştır. Milli ikYüksek atlama: 1) Meral Ayçerek birinci oldu. tisadî bağımsızlık ne haldedir, ma ral (Fatih Kız Orta) 1,25; 2) S«» lum. Af Kanunu çıkacak diye ba Teknik netieeler : her Kınçatan (Üsküdar) 1.20 zı yazarlar iftira ve küfür karn1 Ahmet Yılman (F Bahçe) 13 3 1966 günü çok genç yaşta düçar olduğu hastalıktan kurtulamıyarak aramızdan ebediyen Gülle atma 1) Meral Kalfaoğpanyasına baslamıslardır. 33.575; 2 Turan Şahin (F Bahayrılmıştır. Cenazesi 14.3.1966 günü (bugün) saat 15 de Ankara Hacı Bayram Camiinden alılu (Beşiktaş Kız) 8,94; 2) Nihal çe) 33.57.8; 3 Hayrettin Can Bnbranı inkâr edebilmeğe imnarak Asri Mezarlığa defnedilecektir. Tanrıdan rahraet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz. Uslu (Avustna) (F.Bahçe) 34.265; 4 Tuğrul kân yoktnr. Tek yol basiretle ha TtRK HAVA YOLLARI Takım tasnifi : Göktürk (G.Saray) 36.05; 5 Şerekct edip bu buhranı atlatmakPİLOTLAR CEMİYETI ref Uçok 36 59 1) Avusturya Orta (14 puvan) tır. İktidar Partisinde olanlara 2) Üsküdar Orta (12 » ) bn konnda »orumlnluk düşmekTakım tasnifinde: 1 Fener(Cumhuriyet: 2716) S) Erenköy Orta (10 » ) tedlr» bahçe 12 puvan. Rumlann andlasmalar ve Anayasa dışı emrivakilerle knrdnSa milis kuvvetlerine karşı değil, aynı zamanda, Birlesmis Milletlerin gözleri önünde Adayı isgal etmis olan 10 bini mütecavi* Yunan kuvvetlerine karşı da direnmektedir. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için Birlesmis Milletlere devamlı olarak müracaatta bulunuyoruz. Ancak, talep ve sikâyetierimiı hiçbir netice vermemistir.» Isciler, Türkİs'e 50 kuruş aidat ödeyecek Kö toplantısı yapddı y dehasm VEFAT TİP Sukarno TEŞEKKUR Bir kitap toplatıldı TEŞEKKUR Prof. Aksoy ACI KAYBIMIZ OLUM VEFAT GÖK2LLP KUNURKAYA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog