Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ALTI 14 Mart 1966 CUMHURİYET HABERLER OLAYLAR FERDİ ÖZBEĞEN ORKESTRASI Kış sezonunu Çınar Otelde geçiren Ferdi Ozbeğen Orkestrası yaz için şimdiden anlaşmasını imzaladı. Gene aym yerde çalıgacak olan topluluk gün geçtıkçe «en ıyıye» doğru giden muzıkleri ıle dinleyicileriui memnun edıyor. HAFIF MÜZİK Ünlü rejisörler, baş arlisller Razankaya'nın ağma düşlüler Turhan GÜRKAN / / T ü r k sinemasını batafa sürüklüvorum», «iilimcilerin başına beI liyım» dıye sozlerle Yeşilçam'a meydar» okuyan Hasan Kazankaya, Beyoğlu Büyükbayram tokağındaki burosunda ağını kunnuş beklıyordu. önce bu ağa, adı afişlerde buyük buyük yazüa/ı baş artistler takıldı: Ayhan Işık, Fıkret Hakan Yılmaı Güney, Izzet Günay, Ekrem Bora, Sadri Alışık, Turkân Şoray, Hülya Koçyiğit, Gonül Yazar, Tanju Gursu .. Sonra bir kenara itip, prodüktör olarak Turk sinemasmda «tyi yapıt» ve rebilmiş bellı baslı rejısörler: sinemaya hizmet etmek istiyor Halit Refığ, Memduh Un, Er1966 produksiyonunu Ülkü Fitem Goreç, Atu* Yılmaz Orhan hm'den aynlarak tek basına yapElmas, Feyzi Tuna... ve nihayet rnaya başlayan Kadri Yurdatap'la Metın Erksan... ortak hazırlayan Memduh Ün'un Kazankaya. gerçekçi bılinen rejisorlerı de boylece bırer ikışer ilk 6 filmi şdyle: ağına duşurdukten sonra, bir çır«Almanya, Almanya*. Köyden pıda 6 ekıple 6 fılme bırden başçalışmaya Almanya'ya gıdenleladığı çalışmalarına onlan da orrın hıkâyesı. Feyzi Tuna yonetetak etmek ıçın sozlesmeler imcek. Yılmaz Gianey başrolde. zaladı, ya da ımzalayacak. Ka«Karakolda Ayna Var». Avanzankaya'nın odasını kaplayan tür komedi. Bır dısı James Bond buyük kartelâda, işte bu buyük filmi. Halit Refiğ yonetecek. Fat artıstlerle, unlu rejisörlenn adma Girik, Tanju Gursu oynayalan, iri iri harflerle, çevırecekcak. leri lılım adlan arasından insa«Lekeli Melek». Aşk ve macenın yüzune bir seyler bağınyor. ra fılmı. Ülku Erakalın yoneteKazankaya'nın 1966 produksiyonundan bazılan: Halıt Refığ: «Kanlı Kervan» (Avhan Işık), «Söyleyin G«nç kızlara» (Hülya Koçyiğit), «Erkek ve Disi» (Ekrem Bora Ajda Pekkan). Memduh Ün: «Tophane Rıhtımı» (Ayhan Işık). Ertem Goreç: «Yasamakla Kansık (Sadri Alışık), «Abaıa Basri» (Hayati Hamzaoğlu), «Halimeyi Samanlıkta Bastılar» (Gönul Yazar), «Çeşme Meydanlı» (Izzet Gunay). Metin Erksan: «Büyük Isyan», «S Cengâver» (Artistleri rejısor sinema dışından kendi seçecek). Orhan Elmas: «Tfizbaşı Cençiı Topel». Tunç Başaran: «Büyük Sefer» (Kuzey Vargın). Feyzi Tuna: «Sen git Abini Yolla» (Fıkret Hakan Gülsun Kamu). Yucel Uçaroğlu • «Yiğit öraer» (Tanju Gursu). «Türk Komandoları (Tanju Gursu). Atıf Yılmaz • 4 filım anlaşması. «Ben cerrahım, operatörüm» dıve soze başlıyor Kazankava. «Ortada bir hasta var. Bu hasta bir türlü ölmüyor. Herkese de rararı var. Ameliyat etmek lârım. Baktım sahipsiz, bu isi bâri ben üzerime alayım dedim. Madem sinema enflâsyona gidi\or, onu tam enflâsyona götfirüp bütünüyle yıkmak gerek . Sinemayı iflâs ettireceğim. Bnnun için çok yapıma gidiyorum. Bir ayda 6 filim, 3 ayda 21 filimIe dünya rekora kırdım. Fabrika gibi filim çıkanyornm. 20 iş günunde 6 ekiple 6 filim bitivor. Avrupada ilk defa yülık 60 filimle isletme knran adam benim. Bu beni tröste çötürüvor. Bogün Türk sinemasında 5 milyon lira nakit para var. Oysa sinemada 20 milyon lira ddnüyor. Her şey 80 milyon lira krediye bağlı. Herkesin elinde senet . Karsılıgı hava . Yuzde 95 krediyle çalısan bir müessese \asar mı? Hayır batar. Bir çok firma batacak. Ben batmam. Senetsiz çalısan tek firma benim Yesilçam'da. tsleri ivi gitmiyen bütün firma senet çıkarıvor. O da onlan batağa sürüklüyor. Furya filim yapanları batırmak için iki yol var: Hem ucuza mal etmek, hem kaliteli yapmak. Ayhan Işık'lı bir filmi onlar 60 bine, ben 40 bine satıyorum. En büyük artistleri, en iyi rejisörleri, ben alınca ister istemez onların değil, benim filmim satılacak. Kaliteli filim için iyi hikâye ve iyi rejisör lâzım. Birinci için dört nzmandan kurulu bir «hikâye heyeti» kurdnm. Türk sinemasının en iyi rejisörlerini aldım. Bunlara avantür, polisiye, komedi «is» filimleri yaptıracağım. Sanat manat sökmez. Çünkü halkın istediğini vermek lâzım. Yavas yavas filmin kalitesi yükselmeli. tvi çekim, iyi anlatım, iyi hikâye olunca isporta filimlerin kalitesi de yükselir. Zaten 4 ay sonra sivah be\aza veda edip, bütün filmleri sinemaskop renkli «istemîe cekeceğim. Kimseden korkmuyorum. Mut laka kazanacagım. Türk sinemasını yılda 250 filimden 6070 filme indireceğim. Zaten normali de bndur. Biz sinema sahiplerinin esiriyiz. Onlan esir edeceğim. Kapımda hepsi sıraya dizilecek.» Bu kadar yuksekten atıp tutan, buyuk buj'uk lâflar eden Kazan7 kaj'a'nm dedıklerı olacak mı Yoksa Kazankaya üç ay sonra ortalıktan sılinıp gıdecek mı? Bu nu zaman gosterecek. Ama rekabetten kaçınan Birsel, Acar, Erman, Kemal, Saner gibi beş bu>uk fırmanın vapımlannı durdurarak sonucu bekler oîusları Kazankaja'nın haklı saplantılara sahıp olduğunu gösteriyor. cek. Turkân Şoray Cüneyt Arkın oynayacak. «Akdeniz Sevdalılan». Koyu bir dram. Ülkü Erakalın yonetecek. Hülya Koçyiğit Ekrem Bora oynayacak. Aynca «Namusum» için filminde yeniden yıldızı parlayan Ayhan Işık'ın oynayacağı ıki filım daha yapılacak. Bunlan Memduh Ün yonetecek. Rejısor Halit Refığ, Arzu Filım hesabına Aka Gunduz'ün «Şu Topragın Kızlan», Refik Halıt Karay'ın «Nilgiin» adlı romanlarını fılme alıyor. cNılgün» ikincı defa çekılecek. Aym firma «7 Kardese 7 Gelin» adlı Amerikan fılminin adaptesini çevirecek. Yine Arzu Filim adına rejisör Orhan Aksoy, Belgin Doruk'la Fatma Girik'ın ikı kız kardeşi oynayaeakları bir filım çevirecek. Önder Somer, Muzaffer Tema, iki kardeşin eşleri rolündeler. 14 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten DORUK ONATKUT Dort kışılik topluluğunu genç gıtarıst Ertan Özerden'le 5 e çıkaran Doruk Onatkut, bas gitarcı Mehmet Alp'ın yerıne Uğurtan Günal'ı aldı. Fuaye'de Yavuz Özışık'la çalışraakta iken ayrılan değerli basçı şımdi As Kulupte. Akşam Gazetesi I Aleyhindeki Dâva Istanbul Müddeiumumıliği tarafından «Akşam» refikimızm sahip ve mesulleri aleyhine açılan dâvanın rüyetine (bakılmasına) dün Birinci Ceza Mahkemesınde başlanmıstır. Muddeıumuminin talebi üzerine gazetenin Başmuharriri Necmettin Sadık (Sadak), Yazıişlerı Müduru Ali Naci (Karacan), Idare Müdürü Kâzım Şinası (Dersan) ve Mes'ul Müdür Senih Muammer dün sabah matbaada tevkıf edilerek jandarmalar refakatinde mahkemeye getirilmişlerdir. Müddeiumumî Muavini Baha Bey, Necmettın Sadık'ın muddeıumumilık makamını tahkir ettiğini ve bilhassa «şiddet ve nefretle reddederiz» şeklindekı kelimelerin en büyük hakaret olduğunu söylemiştir. Necmettin Sadık Bey mahkemede : « Reis beyefendı, ben Darülfünunda (Üniversitede) Içtımaıyat müderrisiyim. Devlet otorıtesinin ne demek olduğunu bılirim. Beni cehaletîe ithama tahammül edemem. Bize isnad edilen Dervi? Vahdetihk ve irtıcakârlık »ıfatlannı elbette kı nefretle reddederim. Benim gıbi bir adamdan bunlar sâdır olmaz» demıştir. Müddeiumumî Baha Bey de ifadelerinde inat derecesinde tahkir bulunduğunu, kendılerinin münevver zevattan bulunduklarının haklarında esbabı müşeddededen (şiddetlendırıcı sebeplerden) addolunması lâzım gelığini ilerı sürerek Ceza Kanununun 69 uncu maddesı delâletıyle 482 ncı maddeve tevflkan ve Balon kankaturu sahıbi Ratip Tahır (Burak) Beyin de 426 ncı madde gereğınce teczıveleri (cezalandırılmalan) ni ıslemıstir TOİ ET MOİ Selim Özer Orkestrasının aynlması uzerıne topluluk arayan Toi ct Moi Yurdaer Doğulu ve arkadaşları ıle anlaştı. Orkestrasının dağıiması haberının yazılmasına kızan mıllî gitarcımız yeni orkestrasıyla inşallah başarılı olur. Dirilen ölü Zafranbolu'da Ismaıl admda bir şahıs olmüş ancak tenesırde yıkamrken dinlerek yennden doğrulmuş ve etrafına bakmarak: Beni niçin hamamda yıkamıyorsunuz? Burada uşuyorum^ demiştir. Ismaıl, şimdi evinde vatmaktadır. KOPENHAGEN'DEN TEKLİF Geçen yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde orkestrası ile çalışmış olan Suheyl Denızcı bıraktığı ıyi intiba sebebiyle bu yıl gene Kopenhagen'e çağrıldı. Yeni kuracağı topluluk ve gece ışten sonra yaptığı düzenlemeler sebebiyle çok çahşan multıenstrumanistımız teklıfe evet cevabı verdı. İktisat Meclisi Âlisi Ankara, 13 (Husnsi) tktısat Meclısı Âlisi lâyıhası Tıcaret Vekılı Rahmı bev tarafından son defa tetkık edıldikten sonra kati şeklinı almıştır. Lâyıha 13 maddeden murekkeptir. Buna gore meclis Başvekâlete bağlı olacak ve 24 âzası bulunacaktır. Vazifesi memleketın iktısadi ısleriyle alâkalı olacak, umum iktisat cereyanlannı takip edecek ve ihtıyaca gore usul ve sıstemler üzerinde çalısacaktır. Meclis altı ayda bir onbeş gün ıcın toplanacaktır :: :: •••• :::: >••• Ersbı ÜNLÜSOY merıkı plâk lıstelerinde uzun süre bır numarayı tutabilmek oldukça zordur. Bu güg ışı Stıll I'm Sad adlı melodılenyle Yardbirds grupu başardı. Topluluıc daha önceleri «Metropolitan Blues» adıyla çalışıyordu. Sonradan isımlerıni değıştırdıler ve Rollıng Stones'den boşalan bir gece kulubuııe yerleşıp çalışmaya başladılar. BBC'nın Tv. programları şohrellennin artraasına sebep oldu. For your love ve Still I'm Sad ise isımlerınm iyıce yayılmasmın başlıca âmıli olan melodılerdir. Yardbırds'da genellılde blues temi hâkımdır. Daha doğrusu beat tarzım bluves'la bırleştirıp kendılerine gbre bir muzık yapıyorlar. Toplulukta: Keith Relf: Armonıka çalar, şarkıcı. 1943 doğumlu ve klâsik müzik hajraru. Tabıatı ve sessızlığı çok sever. Bob Dylan hayranı. Paul Sara Sraith: 1944 doğumlu. Bas gıtarıst Alkolle arası oldukça ıyi. Otomobıl kullanmayı sever. Rolling Stones en sevdiği grup. Jeff Bcck: Solo gıtarıst. 1944 Wellington doğumlu. Seyahat etmek, ağır vasıtalar kullanmak başhca zevki. Bob Dylân ve The Who'yu sever. Chris Dıeza: Ritm gitarist. 1944 doğumlu. Uçakla seyahatten hoşlanıyor. Rollıng Stones hayranı. Jim Mc Carty: Davulcu. 1943 Liverpool doğumlu. Bob Dylan'ı seTİyor. Sanat'a aşın bir duşkunluğü var. Yardbirds 1966 San Remo yarışmasmda Amerika'yı temsil ettiler. (Questa Volta) adlı melodi ile derece alamadıysalar da kendıleri içın iyı bır reklâm oldu. A Mussolini'nin sekreteri Sınyor Mussolmi'nin guzel kâtıbesı (sekreteri) Sinyonna Minelli, faşıst efradı (fertlen) kaydetmek için Amerikaya gönderılmıştir. Madam Mussolıni' nin bu dılber kâtibeyi kıskandıŞı sovlenmektedır. «FAKİR VE MAGRUR» Fakır bır dehkanlının güçlukler karşısında yılmadan karsısmdakılerı jenmeye çahsmasının hıkâvesı. Senaryo Bulent Oran, rejı Mehmet Dmler'ın. Izzet Gunay, Selda Alfcor, Kenan Pars, Nedret Guvenç. Atıf Kaptan oynadılar. Çekım yeru bıttı. Fotoğrafta fılmın bır sahnesınde Selda Alkor ve Izzet Gunay gorulüyorlar. AMERİKA'DA DÜNYA LİSTELERİ f) ShaIalalaIee İNGİLTERE'DE IO Ballad of green Brets C.B. Sadler Q Barbara Ann The Berch Boys A My Love Petula Clark O Vo Matter What Shape The TBones A Up Tight Lıttle Stevie Wonder Snall Faces A Keep on Ronnlng Spencer Davia Q Spanish Flea Herb Alpert O We Can Work it Out The Beatle» O A Must to Avoid Herman's Hermits SOLDAN SAĞA: l «Mart ayının bırınci gunu başlıyan hesap senesı» aalaraına İki soz, 2 Mıktarca eksılıj, bir takı. 3 Yazılı veya bos kuçuk kâgıtlar (çotul) 4 cGuzel işliyen iki parçadan vucuda getırilmiş keskl» mânasma ikı soz 5 Kasapların bıçaklarını bılemek için kullandıkları araç, Kuzey Afrikada bir ulke. 6 Işkenceler (çoful). bir sonı takısı. 7 Nota, Romalılar tarafmdan yenilgeye uğra FRANSA'DA 4) Meme Si Tu Revenais Claude François £ Les Marionettes Christopbe £ Le Folklore Americain Schelia O Mon Cauer D'Attache Enrico Macias Q La Boheme Charles Aznavour İTALYA'DA Elvis PRESLEY Hita Pavone A Solo Tn ALel Batı Dunyasından •• Beach Boys, popüler şarkı* ları Surfin' USA, «Surfer Girl» ü ihtiva eden «Beach Boj s today» adlı LP'leri ile altın plâk kazandılar. *• Dalida «İl Silenzio» yu Almanca olarak plâğa okudu. ic Donovan'ın NewYork Camegie Hall'deki konseri çok başarılı geçti. Bilhassa okuduğn re sonradan plâğa alınan Supcrlo\e» adlı melodi müthiş tutıındu. •• Kiııks grupu 8 günlıik bir * konser teklifi alarak Belçikaya gittiler. k Charles Aznavour talep üzerine «La Boheme»l Almanca olarak doldurdu. tr Elvis Presley ucak seyahatinden eekindiği için ozel bir otobus satın aldı: 60.000 dolar değerindeki otobüsün yatak odaları, oturma odası, kısaca mükellef bir evin bütun konforu me\cut it İsveçli müziksevcrler bugünlerde SonnyCher. Frank Sinatra Jr. ve Count Basie'yi gctirmek için teşebbüse geçtiler. Aynca 621 ağustos tarihleri arasında Paul Anka ve Ermile Ford'u dinleyecekler. tılmca kaçıp Gebze çevrelerinde kerv. di canına kıyan Kartacalı komutan. 8 Inıltl (Divan Edeblyatında) Islâm tapınağı. 9 Saç düzeltrne aracı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Vaktıyle EmU Janlngs lle Marlene Dıetnch'ın bırlıkte çevirdikîerl meşhur fılmın adı (iki «oz) 2 «Uye kaydeden» karsılığı ikı soz. 3 Yunanistanda bir bolge, dumanın geçtiği yerde kalan. 4 «Yault mahkeme kararı elde tden» anlamına iki soz. 5 Başka bıri vasıtası.. le çamaşırlarmı te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mizleten. 6 Tersl «vücudunu veya başını tırnakla!» manası* 46^ n» bir emirdir, dılek. 7 Konujurken soj le» digtaiz. alalranga tezgâh öajınOttnkO balmacaniD da lçki ıçılen balledilmis «ekll yer. 8 Geni« ?ivk«îi[mı Adamo Q Dio, Come rl Amo Domenico Moduğno O Vita Mia Tony Del Monaco A La Festa Adriano Celentano bır elbiseyi daraltamama. 9 Sayılardan, lzi ve yeri fuç gorünur du« rumda. TÜRKİYEDE YILDIZİ m O & O 0 O O £ A EN tYİ ORKESTRA: Ertan Anapa Orkestrasj Kanat Giır Orkestrası. EN IYİ ŞANTÖZ: Tulay Gennan Ayferi. EN İYİ ŞANTÖR: Erol Büyükburç Tanju Okan EN İYİ GENÇ TOPLULUK! Blue Boys Vahşi Kediler. ALTIN' v O Michelle Beatles A Dio, come ti amo A Un Jonr Domenico Modugno Elektrik ALIı\ACAK MEYDAN OKUDU Turk sınemasını batıracağım ıddıa ederek Yesılçarn'a meydan okuyan produktor Hasan Kazankaya, Ayhan Işık'la basrol oynattığı Sevınç ısımlı >ıldız adayı lle. Turk Phıüps T.A.Ş. de çalıştırümak üzere çok iyi İngilizc* bile.. 3035 yaşında askerliğıni yapmış Elektrik Mühendisi tiınacaktır. Hâl tercumeU muracaatlann PJC 504 Beyoğln grmderilmesi. Reklâmcüık 1067/2883 Marc Aryan A We can work it out Beatles A Meme si tu sevenais Claude François A Mirza Nino Ferrer A My Generatlon The Who A Les Marionnettes Christophe A Daytrippeı Beatles A La Boheme Charles Aznavour SINEMALAR B E Y O Ğ L U ATLAS (44 03 35) Bu\uk Fırar (Ing.) (Ste\e Mc Queen l EMEK (44 84 39) Elmacı Kadın (G. Ford) FITAŞ: (49 01 66) Korkunç Sovgun (Renklı) GUREL: (47 04 94) 1 A$k \e Intıfom (H Koçyiğit), 2 Şahane Zuğurt (A Işık) KERVAN: (48 04 23ı Yalancı (I Gânay). (Suarede) Fakır Gencın Romanı (F. Akın) LÂLE (44 35 95) Garıp Bır Izdıvaç (T. Şoray): KONAK: (48 26 06) Karanlığın Ardında (D. Nıven) LEVENT (63 55 39) Garip Bır Izdıvaç. LUKS (44 03 80) Altın Şehir (T Gursu). RÜYA: (44 84 39) İskeletler Saıüı (R Todd) SARAY: (44 16 56) ÇUgın Kahraman (D. Dors). SITE: (47 77 62) Kleopatra <H Burton) SAN (48 67 92) Buyuk Fırar (Steve Mc Queen). TAN(Pangaıtı (4* 01 40 Zalımlere Olum (R. Harnson). YEN1 ATLAS(48 65 02) Garıp Bır Izdıvaç (T. Şoray) Y£\l MKt.l!,K (*4 >t 89) Buyuk Aşklar (B. Bardot) Vıı.UiZ löesücıas •*> t>. Vi Kanlı Meydan (Renkli) 6ÖNUL ÜLKÜ W GAZANFER ÖICAN 16 MART ^*W ÇARŞAMBADAN ITIBAREN AZAK (21 15 25) Karanlı ERKOÇ Mukaddes Toprakgm Ardında (D. Nıven) larda Hac ve Kâbe. YENİ (Bakırkoy): (71 68 26) 3UNAB (Osküdarı (3« O 88) S 1 Sıyah Gozler (T. Şoray). Çılgın Kahramanlar (D. 2 Yankesıcının Aşkı (S Dors) Alışık F Akın). ^ENl (Sihzadebaşr (22 58 92 Tatlı Hayat (A Ekberg) SAFAK: Kleopatra (E Taylor) OHEKA MARMARA: (22 3S 60) Çılgın tTevbıl büge Valı) Öı ve Kahraman (D Dors) arkadaşları) (21 57 22) Uyan ri\A2TEPE (BaKırkov) Suleyman Uyan Pazarte^ı 18 Kıralık Koca (J. Jemmon) de her gece 21.15. TIYATROLARi 16.15 ve 21.13 teı cEvdek) Pazar» (Cumaneıt Pazar 16.15 ve 21.15 te). BAKIRKÖY Tlyatrosu (Altarj Karındaş) Aşk Budalası (komedi) Şaşkın Dlktatoı pazartesi haric her gece 21.15 pazar 15 te. SLTLVAB TtYATROSTJ: (Azü Basmao • Kenaa Büke (21 76 82) Vah Canım Ne Oldu Sana pazartesi harie her gece 21.15, çarşamba, cumartesl. pazar 16 15 ve 31.15 de OORMSR TttATBOSD ı (44 97 36) cCengi2 Hanm Bısikletl» (Komedi) pazartesi harlç her gün 21.15 çarşamba, cumartesi, pazar 15 de. FATİH TTYATROSU: Her gun 21, pazar 15.30 da ıÇil Horoz>. GEN • AR: «An Bl» BşeJclen pazartesi aarlc OergüD 21.15 carşamt» 18 n J1J3, cumartest oazat 15 ve 21.15 GÜLBİZ SUHURJ ENGtN CEZZAB rOPLULUÖD: Istanbuf Pıvatrosij 144 22 36 Her gün I8.U, 18.15 ve tSTANBTO <B (** Nereslnd. (KonidJ **** " « fec. ^ , «nnarten, patm 25 te (44 64 « ) : Cö»J Karakolu (PazarteH h« gece auo) Camartet 18 Cumarteü cum» «uar» teozilltlı KADDl! o«tarteU ıg 2LJ5, eargamba haHo akjara 18. de. r K A D 1 K Ö Y CEP: (36 06 82) Kanlı daa (Renklı). Mev YABANCI OLDUK ŞIMDİ Nakleden: Beliğ SELÖNÜ Tel: 22 62 46 HERIŞ: 45 '27x2 CELtKTAŞ Artıst Bozuntusu J. Lewıs). ÎADIKÖY. (36 49 24) Sıhirlı Vazo (Renklı) OTIS: (36 35 84) Tatlı Hayat (A. Ekberg) REKS (36 01 12) Kleopatra E Taylor) SUREYYA (36 06 82) 3 Kahraman Çavuş (D. Martın). SİNEMA 63 Şımarık Kız (Suarede). KOMEDİ 3 PERDE, 4 TABLO Bıletler satdmaktadır. NEJAT UYGüR VK ARKAOASLARI: Kıı Atlma 8ioe>]rr iTar Voluna Gideylm Heı gun 18, pazartea 21.15 de AKSARAY tiALK Tlyatrosu Avnl Dilllgıl Top (21 2119ı JKİKMIZI FENERLER» Het gece 21.15 te çarşamba cunartes] ve pazat 16.15 da AÜENA: (49 84 19) SARK1CJ KIZ (SaJı baric. her gÜD 18 ve 21.19 te) AZAK TlYATBOSU: (22 62 46) Gonül Ülkll • Gazanfet özcan. cCeza Kanunu» (Heı gece 21.15 te ve cargambs K Ü C O K SAHNI: OİTI Or»j rtyatrosu (40 M 53) «HA BABAM SCHrb (pa «artesl oarlç) ber güo u m 21.13 de. ORALOĞLU TİYATHOSD: (49 48 35): BALAYI: P a zartesi harıç, her gece 21,30 da KTRALTN KJSRAÖI: Pazartesi hariç, her gün 18 de ÇOCUKLAR VE BÜ YÜKLER: Çarsamba., euı artesi, pazar 15 te. fEPEBAŞl itlATROSO . (44 21 57) cKahveda Şenlık Varı, pazar, pazartesi, çarşamba, euma H , pazar 15JJ0 da). SEHtH OPERASI: Doo Pa» quale (SaJı, perjembe cu martesl 21.15). ÜSKÜDAB TfeATBOSUNDA Her güD 21, pazar 1520 dı da CATmAKl ÇATLK. GLMAC1 GÜZELİ (CarsazDbı 14.30 oazar 11 «•). \'ENİ TtYATRO: (44 04 09) Oppenhelmer pazarted, per» sembe, cuma saat 17 de ZEYTtNBlTRm) nyatromj! Her gün 21 de «8 Kadın» ATLAS SINEMASINDA <J}rta Direh» Fransada yarınlandı .. Yaşar Kemal'in Ortadirek adlı romanı bu ayın birinde dunyanın en büyük yayınevi sayılan Gallı Mard Yayınevi tarafmdan Fıansada piyasaya çıkarılmıştır. Eseri Fransızcaya Güzin Dınr lercume etmiştir. K4.YTP Tonarza Nüfuı Idaresındeı 'dığım nufus cüzdanımı ve terhıs te' rreml kaybetlm. Hükümîüzdür. Kemsl Saruduman 193'. Cumhuriyet 270S Büyük Firar (The Great Escape) STEVE Mc. QUEEN JAMES GARNER Bu filme mahsus Seanslar : 12 3 G 9 İlâncılık: İ080 Bugun Matinelerden Itibaren İkınci Cıhan Harbınde Alman esn kamplarında geçen unutulmaz bır macera Renklı İngılızce Sinemaskop Luzumlu Telefonlar 16 04 75) Sırkecl 27 00 8O>, Denlzyolları: (49 18 90) (Tsttl günJerl: 44 02 07) Sehıı HaUarı M 42 33) rurk Havs I Devleı uemlryouarı Haydarpaşa /nllajı Buel Satışı «4 4] 00) (Uanışııa 44 02 86) (Havs AJanı. T3 82 4» • '3 84 40) bkvardın) HastananeEi (49 30 00) N'ümuDO Hastafıanes) (36 O 85) Gureba (21 63 00) Hasek' S (21 28 80) Işçı . Samatya (21 6î 50 deledlye Santralı (23 «5 60) Beledlvf iabıta MOOÜrlügO (23 «7 14) Meteo rolojl (73 UK S4> Craflk «lkâyet 44 16 fi•sranbui tttalveo (2i «2 22) Amavutkoy, Yeni. BEYOĞLU: Sıhhat, Taksim, Vatan, Yenışehır EMİNONÜ: İstanbul, BabıSIi, Nişancı Kuçukpazar, Gorgü, Gençtürk. EYÜP: Guven. Sagmalcılar, Ümlt, Snğhk. FATİH: Bingul, Sofular, Fındıkzade, [deal, Kocamustafapa, Çakmak. GALATA: Yeni Karaköy. GAZIOSMANPASA: Merkez. KADIKÖY: Buyük, Altıyol Bayer, Can. Kızıltoprak, Bostancı. KASIMPAŞA: Yeni Turan. SARIYER Mete. Emirgân. ŞISLI Ergun, Çam, Gul, Mecidiye'îoyu. ÜSKÜDAR İmrahor, Zıya Hekimhan. ZEYTİNBURNU: Yeni Doğan. Halit Refiğ ve Memduh Ün'ün yeni filmleri Memduh Ün, artık reıısoljaıi t S T A N B U L 4LEMDAR: (22 36 83) Oium Temizler KULÜP: (22 71 83) Yankesıc m n Aşkı (F Akın) 3ULVAR (21 35 78) Satllık alp (B. Doruk). ^YSU (Karagumruk 21 19 17) Hz. Yusuf (Y. Sezgin) NÖBETÇİ ECZANELER 14 Mart Eczaneler BAKIRKOY Hılâl. Yeşilkoy İstasyon. \vdm BEŞIKTAS NaU Halit Tipl, Ortakoy,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog