Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet B A S l N AYl A H L A K Y ASA S1N A T A A H H Ü T E D E B Sahibi: NAZtME NADt * Genel Yaytn Müdürü: ECVTT GÜRESİN • Sorumlu Yazı İşlerl Müdürü: EROL DALU • Basan ve tayan: CUTVDTÜRlTET Matbaacılılc v Gazetecilüc T.A.S. . Cagaloğlu Halkevl «okak No. 3941 GÜNCT tLLERİ: Kuçütaaat Meydanı Edlnre Hanı Adaca • Telrfon: 1SSO * ANKARA: Atatfiık Bulvarı Yener Ap. • Yenisehlr Telefon: 12 09 20 • 12 09 66 12 95 44 17 57 35 it İZMİB Gazi Bulvan No. IS Tel: 31230 BÜROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 ayhk 3 aylık Türkiy» 75.00 40.00 22.00 Haricl 198.00 S9.00 43.50 Başllk (MaJctuı < U Lıra U ! 2 3 4 5 lnci tanlıelerde (sanuml) 4ü 6 7 oci ssnifcler 35 Nlsan. NUeâh. Evlenme, Dojum (Mafctu) 73 Ölüın. Mevlit. Tesekküı ve Kavıp arama 5 t m S0 Kayıp (Kelimesi) 1 SAVISI 25 KURÜŞ Güç Olacak (Başmakaleden devam) gerçek özgürlüğün can düşmanıd/rlar. Atatürkün sağ!,ı?mda devrim ilkelerinin başsavunucusu geçiniyorlardı. Bugün Ayasofyada ezan okunsun diye referandnm yapmaya hazırdırlar. Bu gibi oy avcılarının kol gezdiği bir ortamda istikrarlı ve başarılı bir devlet yönetimine kavuşmak, imkânsız değilse de, ber halde güç olacaktır. Atatürk gençligini büyfik jörevier bekliyor. "Biz sorumluluğumuzu müdrikiz,, (Baştarafı 1 inci sahifede) menfaatlerine aykırı olan şeyleri yapmazlar. (Halk iradesinin çoğunluğunu temsil ediyon», diye her şeyi yapamazsınız) demekbir noktada muhaliflerimizin (Biz her şeyi yapanz) dememizi belirtraekte oldukları mânasını taşır. Yukarıda da işaret ettiğim gibi kanun ve nizamlara ve milletinıi zin menfaatlerine uyan şeyleri hü kümetler yapmakla mükelleftir. Muhaliflerimizin bu istikamettekl fikirleri iki maksada matuftur. Bi rincisi tereddütler yaratmak, ikincisi de kendilerinden başka kimsenin. balkın irade ve arzusuna rağmen iktidar olmasını istememek. Bu bizim alıştığımız ve bildiğirniz zihniyetin ifadesidir. Bu nevi yarüış, gerçeklere aytan, rejim üzerine gölge düşürücü pro pagandalar bizim hizmet aşkrmızi ancak arttınr. Seçim beyannamemizde millete vaadettiklerimJzin gerçekleştirilmesi lâznndır. Bu bakımdan çıkması gereken yüzü mütecaviz ka nun vardır. Bunlar memleketimizin bir an evvel kalkınmasım temin edecek Slçüde kanunlardır. birliği halindedir. Bu hususu memnuniyetle kaydederim. Petrol Kanunu, Toprak Reformu Kanunu üzerinde çahşılmaktadır. İkmal edilir edilmez Meclislere sev kolunacaktır. Seçim Kanunu Seçim Beyannamemizde Seçim Kanununu 961 deki esaslara getireceğimizi büyük milletimize be yan ettik ve rızasını aldık. Bunun sebebi Adalet Partlsini iktidarda tutmak gayesine mattıf de&il dir. Bu bir istikrarlı hükfimetler meselesidir. Ve sık sık vukubulan Hükumet buhranlan ile icrayı âtıl hale şetirmemek ve bu snretle halkı bezdinnemek felsefesidir. NADİR NADt Serin kanlı olmalıyız Biz iktidarda obnanın sorumluluğnnn müdrikiz. Bu itibarla serinkanlı ve müsamahalı olmaya mecburuz. Bu arada şunu da ehemmiyetle kaydetmek isterim ki bilhassa Meclislerin çahşması ba kımından muhaliflerin de iktidar kadar mes'uliyetleri vardır. Dev» leti devlet yapan müesseselerio itibarını iktidar olarak korumaya mecburuz. Bu bizim başta gelen vazifemiz olduğu gibi her vatandaşın ve her vazifelinin de sorumluluğu icabıdır.» Dün toplanan Temsilciler Meclisinin gündemi şöyledir: O Genel Bsşksn Demirelin Temsileiler Meclisine sunuşları, (2) Siyasî Partiler Kanununa göre parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili tasannm müzakeresi, O Siyasî Partiler Kanunnna paralel olarak yeniden bazırlsnmış bninnan tasarı halinde parti mnhasebe yönetmeliğinin müıakeresi. Vefat ve Teşekkür I.E.T.T. den emekli BEKİR SITKI ANSEVİn cenazesinc iştirak eden ve tazıyede bulunan akraba ve dostlarımızla merhumun daire arkadaşlarına teşekkürlerimızi sunarız. ANSEN, BtL ve SATIN aileieri Cumhuriyet 2680 Aşırı cereyanlar TEŞEKKÜR Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Atsavungil'in âni kalb krizi ile yatırıldığı A. Ü. 1. Dahiliye Kliniğinde tedavileri ile yakmdan alâkadar olan Prof. Dr. Sabih Oktay ve Prof. Dr. Muzaffer Erman ile Doç. Dr. Akif Berki'ye insan üstü bir gayret ile devamlı kontrolünü yapan başasistan Dr. Mustafa Köksal, Ast. Dr. Mustafa Şafak. Ast. Dr. Tülay Kuraİ'a, yardımlanndan dolayı kliniğin bütün başasistan ve hemşirelerine minnettarız. Bir kardeş yakınhğı ile her türlü yardımımıza koşan sınıf arkadaşı Prof. Dr. Naci Ayral'a. başta Ankara Üniversitesi Rektörü olmak üzere bütün Dekan ve Profesörlere, cenaze merasimi dolayı siyle yakın alâkalarını esirge miyen General BEhattin Alpkan ve diğer sınıf arkadaslan ile Fakülte mensuplarma. telefon. telgraf ve şahsen taziyette bulunan. cenazeye iştirak eden, çelenk gönderen şahıs ve müesseselere. sevgili talebelerine, acımız mâni olduğu için sonsuz şükranlanmızı arzederiz. Eşi ve Oğlu Jet herkeste var. MUhim olan havayolu şirketidir. Jotler artık alelâde şeyler oldu. BÜVÜK, küQük her sirfcette var. Günün eıı modern vasıtası olan jetlere elbette rağbet odilecoktir. Fakat bir havayolu islotcbilnıek için mükemmel uçaklara salıip olnıak kâfi değildir. Keza, bir havayolu hakkmda karar vermek icap ettijii zaınan tarife ve vemok listeleıi arasında mukayese ile de iş bitmez. Hepsinden önce emniyet, huzıır veitimat aramak gerekir. Ne isinı verilirse verilsin bıınlar herşeyin temelidir. Dütıyanınfn tecrüboli havayolu ile uçtuguıuız zaman ise bütün bunlar emrinizdedir. tlk fırsatta bizinüo ııçunuz. PanAnı'ııı Jet Clipper uçaklanna 128 ayrı şelırin herhangi birinden binerek düııyanın 87 memleketini ziyaret edebilirsiniz... Ve nereye giderseniz gidiniz en iyi havayolunu seçıniş olmanın verdiği huzıır ve rahatlık içinde seVahat edeceksiniz. Dünyada bundan üstünü de yoktur. Dünyanın en tecriibeli havayolu Atbntikl? Biritıci l'asifikte Birinti Lâlin AmerikaJa Birinci Düııva Turuaıla Birinci Manajans 315/2664 Uzun zamaodaoberi mustarip olduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak 8.3.1966 günü ebediyete intikal eden Çamlıca Kız Lisesi Matematik öğretmenl TEŞEKKÜR Memduha Fıratoflu'nun gerek ameliyatında gerekse hastalıgı mnddetince müşfik teselll ve Ilgilerini esirgemiyen Hacettepe Tıp Fakültesi Cerrehi K!iniği §efi Profesör Dr. Hüsnü KÖKSEL, Profeför Dr. Tevfik USER. Kanser Hastanesi Başhck:mi Tahsin TAN'ER, Operatör Dr. Orhan DOĞAN. Operatör Dr. Korkut AKOĞUZ. uzman hemşire Mrs. Merle STELLE, Başhemşire Ayten Kazanoğlu, hemşire Lâle Beyazıt, Hüsniye Yliksel ile Hastanenin bütün personeiine teşekkürlerimizin iblâğını borç biliriz. Kardeşleri: Ekrcm FIRATOĞLÜ Canan DİNÇAY Cumhuriyet 2C76 ETIBANK MAHDUT MES'UÜYETÜ ŞSRKKROMLARI EŞLETMESâ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN MADEN Türkiye Bîümsel ve Teknik Araştırma Kurumundan Kurulacak olan Dokümantasyon Merkezi'nde Temel B:îimler, Mühendislik, Tıp Eilimleri, Veterinerlik ve Hayvancıhk, Tarım ve Ormanc:lık konularında enformasyon uzmanı olarak çahştırılmak ve gerekirse bu amaçla yetiştirilmek üzere eleman alınacaktır. Adaylarda aranan şartlar : 1 Üniversıte raezunu olmak. 2 îngilizceyi çok iyi derecede bilmek, 3 Askerliğini yapmış olmak, 4 Tercihan akademik konularda ve araştırmayla ilgili işlerde mesleki tecrübeye sahip bulunmaktır. Bu şartlan taşıyan adayların kısa hal tercümeleri ve bir fotoğraı'arını da eküyerek, 15 Nisan 1966 gününe kadar Kurum merkezine (Havuzlu Sokak No: 16 Ankara G. 211 yazıh müracaatta bulunmalan duyuruiur. (Basm: 9693 A 2130'2656) Doktor Aramyor Alüessesemize bir dahiliye mütehassısı veya pratisyen doktor alınacaktır. Alınacak hekime. 7244 sayıh Kanıına göre muktesep barem aylığmm üç üst derecesir.e kadar ayhk ücret ve 263 sayıh Kanuna istinaden de Oo35 zam, aynca 708 sayıh Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik esas'.arma göre tazminat verilecektir. Ayhk ücretinin cbl0 nispetinde maden yeri zamır.ı ile yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenecek ve evli olanlara tenvir teshini Müessesemize ait olmak üzere mefruş bir aile lojmanı tahsis edilecektir. Bekârların ise bekâr loimammızda ikametleri sağlanacaktır. Taliplerin kısa hal tercümeleri ile birlikte bizzat veya yazılı olarak en geç 15 Kisan 1966 tarihine kadar Müessesemize müracaatları ilân olunur. Uzun zamandanberi mustarip olduğu amansız hastalıktan kurrulamıyarak S.3.19S6 günü ebediyete intikal eden Çamîıca Kız Lisesi Matematik Öğretnıeni TEŞESC^UR İ.E.T.T. İŞLETMELERİ UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN Anadolu ciheti gaz tevzı şebekesi için iki adet tazyık indirme (Dedantör) merkezi dış memleketlerden mektupla teklif isteme usulü ile mübayaa edilecektir. Teklif verme müddeti 2/5/1966 saat 16.00 ya kadardır. Şartnameler Türkçe olup bedelsiz olarak Metrohan 4. katta Haricî Satınalma Servisinden temin edilebilir. Postadaki vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. Idare ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm: 96fi4'C6ö9'> hastalığında alâkalarını esirgemiyen, cenazesinde bizzat bulunan muhterern zevata, telefon, tetgraf ile acımıza istirak eden vakın dost. akraba. arkadaslarına, cenazesine çeienk gönderen Türkiye Öğretmenler Dernekleri millî federasyonu ile Çamîıca Kız Lisesi öğretmenierine tesek\;ürlerirr.izin iblâğını b;r borç biliriz. Kardeşleri: Fkrem FIRATOĞLU Canan DİNÇAS Cumhuriyet 2675 Memduha Fıratoğlu'nun TEŞEKKÜB 20 senedenberi çekmekte olduğum rahatsızlığıraı yerinde teşhisiyle ameliyatımı bizzat yapan ve beni sıhhate ka\uşturan Haydarpaşa Nümune Hastahanesl Nisaiye Ser\isinin değerli bocası ve mümtaz insan (Basm: 9657/2658) (Bastarafı 1 Inei Sayfada) getirdiği Anayasada yer alan temel haklara ve en anndan insan hk hayslyettae aykınhğı acıktrr. 141142 Ortaçaguı skolastik raedrese ve killse metodlannm egithn politiTürk Ceza Kanununun 141 ve kamıza nygnlanmasınm. memle142 inci maddelerine vüzuh getir ketlnizi Atatürk devrimlerinden mek lüzumuna inanıyoruz. Bu uxakla«tırarak karanlıklara sürük istikamette çahşmalar ilerlemişliyecejti a$ikârdır. Temel görevi Ur. Önümüzdeki günlerde Parlâ mentoya sevkedilecektir. Hiç kim e^itmek olan bir öğretmenln ve senin Komünizm proj ıgandası benzerinin. şefkat hislerinden sıy ve bunu aksiyon haline getirme ' nlarak bir hafiye gayretkesüil ğe yeltenmesi mümkün değildir. ! ile masum Türk çocuklannı JorBu istikametteki mücadelede mil j nal etmesl karşısında hükumet ne ÎZMİR 15 gün önce Bergaletimiz, millî müesseselerimiz ve j düşünmektedir? Bu olayda adı mada yapılan T.t.P. llçe Kongrebüyük entellektüel gruplar fikir j gecen ögretmen hakkında ne gisini mütaakıp A.P.'iilerle çıkan bl bir işlem yapılmıjtu? kavgada Mehmet Ayvazlı isimli Körpe bir çocuğu azılı bir bir şahsı bıçaklamaktan sanık ogangster ya da bir cani imis gilarak tevkif edilen Ismail Fedabi kamu ojoına ilân eden, okul kâr adlı T.Î.P üyesi. Bergama sıralanndan alıp saçmı keserek Asliye Ceza Mahkemesi tarafınhapishane parmaklıkları arkasına dan tahliye edilmiştir. atan Sadist davranışlı görevliler hakkında yapılan işlemler nelerdir? Yukardaki sorulanmın Basbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarunla rica ederim.» Doğan KEÇECtOĞLU Yazdığı bir kompozisyon ödevi Ankara, (a.a.) Ticaret Baİstanbuilulara ucuz gıda temini üzerine tevkif edilen ve daha son kanbğı dün bir bildiri yayınlayaamacı ile kurulan «Gıda Maddera serbest bırakılan. Ortaokul öğ rak, fındık için alivre satışı yaleri ve İstihsal Kooperatifi» 1darencisi Gürbüz Simşek'in, Sovyet pılması hususunda izin verilmeden re Meclisi Başkanı Erdoğan Üçler BirliŞi Kültür Ataşesi Vitali yapılan satışların hiçbir hükrnü başaran ve Sabahattin Tamer, dün Nikiporaf'la. sıkı bir teması olduolmadığmı bildirmiştir. düzenledikleri basın toplantısınğu. polisce iddia edilmektedir Öda. «Fiatlarm çok kısa zamanda te yandan. Simşek'in dosyasını büyük artış göstermesi. spekülâılieMmUj SfBfı'Mı 'lavcı. bu konu tif oynnlann netlcesidir.» oîemiş*"B^WTKT» fiUSMf 8Bi 1 olrr.ad'ğını, lerdir. bu bakımdan dikkate de almmadığını söylemiştir. Hâlen Mısırçarşısı kapısında, Komünizm propagandası yaptığı Zeytinbumunda ve Kadıköyde iddiasiyle tutuklu bulunduğu cesatış şubeleri bulunan koperatiYargılanmaları altı yıldan berı zaevinden önceki ?ün tahliye efin yöneticileri, gayelerini şöyle devam eden «Mcda» cinayeti sadümiş bulunan Ortaokul öğrenizah etmişlerdir: nıklariyle ilşilı duruşma. karar cisi Gürbü? Şimşek. «Evden hiç «Müstehlik vatandaş. müstahsisafhasına gelmiştır. Dün, 3. Ağır çjkm'yacağım. Saçlanm uzayınca1in rok ucuza sattıjh malı. aradaya kadar bekliyeceğim..» demişki mutavassıtlar yüzünd » çok Ceza Mahkemesinde yapılan son duruşmada, sanıklardan Muhartir pahalıya almaktadır. Gr. emiz, rem Emre. hastaneden çelmedibu aradaki kimçeleri ortar! t ki\\• Peki canın sıkılmıyacak mı?» ği icin herhanci bir karar veridırmak ve müstahsilin mali'iı doğ sorusuna. Evde otıırup plâk lememistir rudan dosruya nıiistehlike intikal dinliyeceSlm» cevabını veren 15 ettirmektir. Ortaklanmız büyük «Idam* talebıyie yarsılanan yasmdski öğrenci. cezaevinde ken imnlâtçılar, fabrikatörler ve müs Bahriye eri Sabri Sarçın ile suç disine kum taşıtıldıfiını söylemiş tahsillerdir. Toptan başka yere ve hanishHne anılarını özetle şöy ortaŞı Muharrem Emre. 1960 yılı verdiklerl malı aynı fiatla koonele an!atmı=tır: ocak ayında. garson Mustafa Uratife de vermektedirler ve *"y ğuz'un B ayhk hâmile eşinı ve •Hap!<haned^ çocuklar kısmı lece yüzde yirmiden aşağı bir çok ka'abnlıktı 200 kadar çocuk 1.5 yaşmdaki oSîunu, boğarak ölkârla perakende olarak satılmakvnrıiı. Bıınlann en biiyüşü IS ya dürmekten sanık olarak yakaian tadır.. •îinda idi. Beni iyi karsıladılar. mıştı. Bu arada öldürülen kadıDiğer taraftan İstanbul l'mu nın kocası da, 93 gün. kaatil zanÖJIe yeme£i olarak bir kap kumi Pazarcı Esnafı Derneği Baş niyle cezaevinde yatmış ancak ru fasulye. akşam yemeği olarak kanı Emin Yılanlı da yaptığı ada corba veriynrlardı... diğer iki sanığın meydana çıkçıklamada, halkın gıdalaruıı ucuz Bir yptakta iki kisi vatiyordu.. masiyle serbest bırakılmıştı. alabilmelerini sağlamak için şeh Benimle heraber 13 yasında Mehrin muhtelif semtlerinde «sabit met adlı hir çocuk vattı. Kendisipazarlar> kurulacağım açıklamışne hırsızlık iflirası vaı>m«'". tır. Ben tahliye olunurken cocuk eliml öptü. Saçlarını uzadıktan sonra gidip Mehmcti ziyaret edeceiim.» Öte yandan öğrencinin ailesı, gösterilen ilgiden dolayı sevincli olduklarını ifade etmişlerdir Bu MUGLA Ege gezisine çıközel tdareye Baglı Kskı Çel arada, Ankara Senatörü Niyazi mış olan CHP milletvekillerintek Kömür tşletmesının 1250 Ağırnaslı. Prof Muammer Aksoy, den bir grup trafik kazası gelira kadro ücretli MuhasebeCemal Reşit Eyüpoğlu da. çocuçirmiş. milletvekillerinden Şükğ'.m vekâletini almak için aileâciliği ınhilâl edeeektu rü Koç ile Kemal Yılmaz yarane basvurmuşiprdır. Bu yere Ticaret ve tktisat lanarak hastahaneye kaldırılmışFakültesi mezunu olup asker ÇOCUK MAHKEMESİ lardır. Öte yandan, CHP Kars Senatoliğini yapmıs ve Ticari Muru ve Senato Başkan vekili Sırrı hasebeye vakıf olanlardan Atalay 1965 yılının 11 inci ayında tayin yapılacak ve mukteseSenato Başkanlığına verilmiş busep hak derecelerine eöre üclunan Çocuk Mahkemeleri Kanuret verilecektir. nu Tasansının bir an önce görüKayseri milleUekili ve CHP Talip olanlarm 20/3/1966 şülmesi için Başkan] ık divanır.a Grup Başkan Vekili Prof. Turhan tarihine kadar Valiliğe mübir önerge vermiştir. Feyzioğlu, Türkiye'nin günümüzracaatları ilân olunur. deki son siyasî gelişmelerini ince Atalay, önergesinde, Çocuk Mah 22/2/1966 leyen bir konferansı bugün Mokemeleri Kanunu Tasansınm öda Lozan Kulübünde verecektir. nemini belirtmekte ve bu tasarıGeçen haftaki Millet Meclisi nın aylarca Komisyonlarda bekKAYTP Hüviyetimi kaybettim. Hüolayları yüzünden geri kalan kon kümsüzdür. letildiğini, bir an önce kanunlaşferans tarüşrtıa'idır ve saat 15 de masının bir çok menfaatler sağlıHüseyin Ayaröz olacaktır. Giriş serbesttir. ı Cumhuriyet 2679 yacağmı bildirmektedir. Aşın cereyanlarla mücadele bü yük bir önem taşunaktadır. Devletünizin emniyeti her vatandaşı çok yakından alâkalandınr. Bu is tikamette vatandaşlannıızın icra ya yardımcı olması icabeder. Kanunlann işletilmesi hiç bir yerden emir almayı icabettirmez. Ka nunları işletmek bir vazifedir. Şunu kesinlikle İfade edeyim ki, devletimizin emniyet: ve zaafa dü şürülmemesi her vatandaşı ilgilendiren bir numaralı meseledir. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Firüz Çilingiroğlu, «Sol akıralar ve beyannameler» le ılgili ilk tahkikat dosyalan üzerınde, dün sabah yardımcıları ile bir toplantı yapmıştır. Âşık Hataî gecesinde, yaptıkları konuşmalar, söylediklerı şiirler dolayısiyle, tahkikat konusu olan, romancı Yâşar K e mal, şair Can Yücel, saz şairi Ruhi Su ve geceyi düzenliyen ler hakkındaki dosyalan, dünkü toplantıda, toplu halde inceîiyen savcılar, Hatai gecesi konusunda bir sonuca varamamışlar ve incelemeye devama karar vermişlerdir, Âşık Hatai gecesi hakkında kesın' sonucun, yarm belli olacağı bir Savcı tarafından ifade edilmistir. HARPUTLU İÇİN DÂVA AÇILMASI tSTENDl «Millî Kurtulu? Komitesi> adh beyannameyi dağıttığı iddia edilen, OrtaDoŞu Ünivıersitesi Idari tlimler Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Bekir Harputlu hakkında Savcılıkça yapılan ilk tahkikat sona ermiş ve Savcılık, Harputlu için dâva açılması istemi ile dosyasını sorgu hâkimliğine sevketmiştir. Hataî Geceti tertipçileri hakkındaki tahkikat devam ediyor Ortaokul öğrencisi TtP iiypsi 1. Fedakâr tahliye edildi FİATLAR11S j ARTIŞ SEBEBİ \ SPEKÜLÂTİF OYU1SLARD1R tzinsiz fındık «ALİVRE» satışları hükümsüz ^ yıldır saren «Moda cinayeti» dâvası karara kaldı CHP milletvekilleri kaza geçirdi ANASYÂ VALİLİĞİNDEN Prof. Feyzioğlu'nun konferan8i İ Kimler düşecek • Kimler çıkaeak? gıınnımımııımımııımımıımmıımıııııııııımıiEU umhuriyet, okuyuculan arasında 3 marttan Itlbaren başlıyan 1 nisan 1D66 gününe kadar devam edecek ilginç bir YARISMA sçmıstır Bütün spor dalterının yanı sıra futbola verllen onem, SporToto ve diğer yarışmalarla artan ilgiyi gö zönönde tutan ilgilt yöneticiler lîgin şampiyonu kadar cnemli olan bir olaya efllmişleT ve bunu Dir yarısma kor.usu yapmıçlardır. KİMLER ÇIKACAK, KtMLEB DÜŞECEK? Yanşmanın konusu: (Türkiye 1. liginden bu yıl n ncl llge düşecek İki takım tle Türkiye n nci ligindeD bu yıl 1 lnci Uge yükselecek iki takımın) tahminidir. Bugünden itibaren gazetemlzde yaymlanmaya başlıyacak veya baytlerimiz ve muhabirlerimiz tarafından dağıtılacak (YARISMA KUPOKU) Ue okuyucularımız ve futbolseverler bu müsabakaya katılabileceklerdir VAKIŞMANIN KURAIAARJ • Yanşmaya fcatılacak okuyucular (YARISMA KTTPONTJ) na tahmln ettikleri dört takumiD adını. yazacaklar, altına adreslerinl doldurup imzalıyacaklardıı •k Yarışmaya her okuyucu ancafc bir kuporJa SatıIabUecektir. ÖDÜLLER •Türkiye liglerl sona erip düşen ve yükselen takımlat Delll olunca 6zel bir kasada muhafaza edilecek yanşmacı feuponlan degerlendirilecek 4 takımı da doğru tahmin eden ckuyucularımız arasında noter huzurunda kur*a çekilerek 10 okuyucuya: 1966 67 sezonu Türkiye 1 lnci liğüıbı bOtün lllerinde oynanaeak raaelennda geçerll olacak (Nnmaralı MbuD kartı) hediye edilecektir. • KCPONLAR: KtMLEB YARISMAS1 Cumhuriyet Gazetesl SPOR Servisi tsUnbul Adresine postalanacak veya bizzat getirilerek verUeceköı. * 7 nisan 1965 perserrbe gür.D saat 18.00 de sona erecek. varısmaya ı nisan tarihinde postaya verilen kuponlar da dahi) edüecefctiı C Siyasa! Bilgiler Fakültesi isletme İkîisadî ve Mnhasebe Enstitiisü Mttdiirlüğünden Bildirilmiştir Enstitümüzce tertiplenen «SANAYİ MUHA3EBESİ KURSLARIDEVRE IV» çalışmalan 11 nisan 1966 pazartesd günü başlayıp, 10 haziran 1966 curaa günü sona erecektir. Kayıtlar 9 nisan 1966 cumartesi günü saat 13.00 de kapanacağından ilgililerin Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya yazı ile müracaatları ilân olunur. ADRES: S. B. F. İşletme İktisadı ve Mohasebe Enstitiisü Mudürlüğii Cebeci/Ankara Telefon: 127408/79 (Basın 9391 A. 1841/2660) ameliyatım ve tedavinı esnosında gerekli yardımlanna mazhsr olduğum Opr. Dr. GÜNHAN YAYLA, As. Dr. ERHAN İLDIZ. As. Dr. ORHAN ALPONAT. As. Dr. ARMAÖAN ATASANUT, Başebe Lütfiye Üresin, Ebe Hem. Gülten Güngör, Ebe Hem. Gülay Gönençyuva'ya ve servis personeline en derin teşekkürlerimi arzederim. MUKADDES ÖZALP Cumhuriyet 2643 Sayın Opr. Dr. M. HtDAİ RONA'ya lArkon Sunar Spor ve Sergi Sarayında HALK OYUNLARI BALESİ TEMSİLLERİ 16 17 18 19 20 MART MART MART MART MART TEMSiL G ü N VE SAATLERi BÜGÜN 18.00 ve 21.00 ÇARŞAMBA PEHŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR TEŞEKKÜR 21 Şubat 1966 pazartesi günü, esim Ecz. AYLİN ALTAN'ın büjük bir hazakat vs muvaffakıyetle dogumunu yaparak blze MLRAT METİN'imlzi kazandıran, kıymetli Jinekolog Operatör ve daiml yakın alâkalarını esirgemiyen Çocuk • Mütebassısı Dr KUTLU ALTIKULAÇ'a. Güzelbahçe Kliniği personeline sonsu2 şükran ve teşekkürlerimi sunarıro. Ecz. GÜLTEKİN ALTA.N Cumhuriyet 2643 18.00 ve 21.00 Dr. VAHİT Anafarta'ya 21.00 21.00 18.00 18.00 ve 21.00 Bütün temsiHerin biletleri satışa çıkmıştır. BtLETLER: Atlas sineması, Spor ve Sergi Sarayında Keklâmcılık: .../2673 iHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıınıııuuA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog