Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 13 Mart 1966 CUMHURİYETT Yepyeni, şaşırtıcı bir siluet • •••••••••••••••••>•••••( 1966 KADINI Neclâ SEYHUN | vet, son derece değişik, son derece şaşırtıcı. Tepeden bmaga yepyeni bir moda!.. «Şok» buluşlar 1966 modasına gayet orijinal bir hava veriyor. Yeniliklerden birisi renkli perukler meselâ, Havai mavi, uçuk pembe renkte yapılan bu peruk'°r bilhassa gece kıyafetleri ile kullanılıyor. Bazı modacılar perukleri elbiselere eş renkte yapıyorlar. Saça ve elbiseye uygun renkte çoraplar da bu yılın yeniliklerinden. Dekolteler gayet orijinal 1966 bahar Siluet: TUb ve yazmda, Mayo Renkler: Canlı dekolteleri tarzmda cömert kesimDekolteler: Oyuntulu Uzunlnk: Dizlerden yukan ler elbiselere yeni B»ç: Küçük bir hava getiriyor. Saç: Kadınlaştınlmış beatle Sadece gece elbi «HAYALETV 1966 mn «şok» yeniliklerinden biristüi. selerinde veya yaz ^ fafo^ Modacı Lahvin'in bu yan maske tarzmda Çoraplar: Renkli lık modellerde de kesilmiş orijinal eşarbı lâcivert muslinden yapüAyakkabüar: Çocukça gil, bahar için ha nnsür. Göa yerleri oyularak açıkta bıraküan masEirlanan yünlü el ^e> myta Omuzlar: Kare bir gözlükle beraber kullanılıyor. biseler de gayet Göğus: Yok dekolte. Hemen daima kolsuz oçene altından geçen bağlan bir Bel: Yok lan elbiselerde kol oyuntusu göfiyong veya beyaz bir kamelya Kalça: Yok ğus ortasma kadar geliyor. ile tutturuluyor çok zaman. Perukler : Uzun ve renkli Renkli çoraplar bahar kıyafetMakiyaj : Pembe bej Ceket ve mantolarda omuzlar lerine başka bir canlılık katıyor. Kol: Çıplak hemen daima kare. Pembe, mavi, Bazı modacılar da elbiseye eş Boyun: Yüksek portakal kırmızısı veya lâcivert kumaştan çoraplarla yeni bir bu< • Elbiseler: Gündüz tüb mantolarda roba tarzmda beyaz luş ortaya atıyorlar. Meselâ puJ ! Gece: Kelebek bir kesim kıyafete değişik bir anlı şifon bir elbisenin aynı renk ( Ceket: Kısa görünüş veriyor. Başlar bu bahar te puanlarla süslü çoraplar taŞapkalar: Cilâlı miğferler. çok ufak. Miğfer tarzmda başa mamlıyor. Iskarpinler çocuk pasımsıkı geçen parlak şapkalann » • » » IMIMMIIIMİ • •> tiklerine benziyor. Atkılar son derece moda. Topuklar daima kısa ve kare. İskarpinlerde süs olarak düğme ve iri tokalar var. Silüet genel olarak tüb şeklinde. Gece kıyafetleri ise kelebeklere benziyor. Şifon veya organzaden yapılan büzgülü, bol modellerin gayet şiirli bir görünüşü var. îşlemeden yapılan orijinal kolyeler, «Hayâlet» adı verilen orijinal moda eşarplar, kollara takılan iri yuvarlak ve karelerden gayet orijinal bilezikler yeni modaya son yıllann en değişik gö'ninüşünü kazandırıyor TAŞLAIR v e BAŞLAR ÜMİT YAŞAR | Bu hafta okuyucularımın arzularına uyarak eski hicivlerimden günıimüze uygun bir demeti sunuyonım. ^ 1 M Eski Hamam Eski Tas Milyonlar hanesinde istifçiler, vnrguncular Yüzbinler » sahtekârlar, yalancılar Onbinler » yağcılar, sabuncnlar ' Binler > hancılar, hamamcılar Yüzler > semerciler, palancılar Onlar > köylümüz efendimis Birler » biz, biz, biz... ^ ^ ^ ^ F • H B ^?^:"^^^^^» H ^ ^ H • ^^^^^ :ı ^^^^t •' : HESAP DERSI :•: >•• ••• iiii 13 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten İİİİ E ÜZAKLARDA 30 MÎLYON Adalet, müsavat, hürriyet Dndaklarda... Dudaklarda. Açlık, yoklnk, sefalet Sokaklarda... Sokaklarda.., İ 1966 MODA KANUNU 30 MUyon bir çltt göx olsa Sana baksa Gülersin. 30 MUyon bir çift el olsa Seni alkışlasa Sevinirsin. 30 Milyon bir çift ayak olsa Vnrsa kıçına tekmeyl Neylersin? Taassnp, yalan, cehalet Kucaklarda .. Kucaklarda.. Vatan, millet, merhamet Tuzaklarda... Tuzaklarda.., thtiras, iktidar, kuvvet Bunaklarda... Bnnaklarda.. Ya buznr, refah, saadet Uzaklarda... Izaklarda .. Ankara, 13 CHususî) Dün imzalanan Türk • Rus ticaret jjlj muahedesinin etrafında Basmu'"' rahhasımız Ali Cenani Bey gazetemize çu beyanatta bulunmuştur: « Muahede, ticaret, ikamet ve seyrüsefain olmak üzere üç kısımdan mürekkeptir. Ikamete tarafeyn (iki taraf) yekdiğeri tebaasına en ziyade mazharı müsaade millet muamelesi icrasını deruhte etmektedir. Ticaret kıstnmda tesbit edilen esas iki tarafm ithal ve ihracatımn aynı niktar olmasıdır. Rusya, TUrki.• reye ne kadar ihracatta bulunur • • • sa, Türkiye'de o kadar ihracat • yapabilecektir. Seyrüsefain kıs'• mında ise iki taraf gemüerinin iki taraf karasularmda serbestçe gidip gelmeleri ve iki taraf İimanlarmda milll gemilerin tâbl olduklan ahkâma (hükümlere) tâbi tutulmalan kabul ve taahhüt edilmektedir.» Türk Rus ticaret muahedesinin esasları dtin resmen açıklandı Eczane açmak istiyenler yapılması hakkındaki kanun. Ma liye Vekâletince mülhakata tamim edilmiştir. üii Yeni eczahaneler kanunu, VIlâyet Sıhhiye Müdürlüğüne tebliğ olunmuştur. Bu kanuna göre, şehrimizde eczahane açmak istiyenlerin müracaati bir hafta zarfmda Vilâyet Sıhhiye Müdürlüğünde tetkik edildikten sonra Sıhhiye Vekâletine bildirilecek, Vekâletçe münasip görüldüğü takdirde açılmalanna izin verilecektir. Alınacak ruhsatname harcı tstanbul, tzmir, Adana, Samsun, Mersin, Bursa, Trabzon, Manisa, Konya, Zonguldak için elUşer lira diğer vilâyetler için yirmi beş, kazalar için on, nahiyeler için do beş liradır. KERVAN önde les kargası Arkada biz Az gittik Vt gittik... önde topal eşek Arkada biz Bir gittik Pir gittik Gidiş o gidiş .. Maktu vergi kaldınldı Japonya ile münasebetimiz Japonya Âyanından M. tnabata, dün şehrimize gelmiştir. M. İnabata, Japonya ile Türkiyenin ticarî münasebetlerinin inkişafl için kurulacak esaslan tetkik edecektir. KÎR SADRAZAMIN IŞLERÎ Çün buynrdu Sadrazam Ne taan kaldı ne hamam. Çün buyurdu Sadrazam Suya zam, sabuna zam. SADRAZAMIN Sadrazam efendimizin kavnğu Halkın derdini dinler her sabah mabeyinde El pençe divan dnrup ağlaşırlar Fukara Ali'ler Dert küpü olmnş Veliier Hasan'lar, Hüseyinier Onbinler Yirmibinler Yüzbinler Velhasıl mabeyinde her sabab Halk inler Kavnk dinler. KAVUĞU Günlerden bir gün Hamama gideceği tuttn Sadrazam hazretlerinin Bir yanında birinci vezirl Bir yanında ikinci veziri Sonra efendime söyleyim Peskircibasısı Nalıncıbaşısı Sabuncubaşısı Velhasıl tam dörtyüz kişilik kafile Pestemal takıp girdiler hamama Gectiler knrnalann basına üçer beser Sadrazam deseniz Kuruldu göbektaşın» Yan gelip yattı Memleketin en finlü tellâklan Sardılar dört yanını Kimi elini kaptı, kimi bacafını Bir keseleme, sürtme faslıdır başladı Tamam oniki saat Oniki ünlü tellâk Incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu öylesine kir çıktı ki sormayın Her biri nab parmağım gibi «Aman efendimiz bo ne kiri?» Demeğe kalmadı Keselerin altında eriyip gitti Koskoca Sadrazam Bütün maiyet erkânı yerinden fırladı Nittünüz devletliyi Dediler tellâklara Tellâklar cevap verdi Biz yıkadık keseledik Devletlinin kirden ibaret oldnğnnu bilemedik Suç bizde değil. neyliyelim Kir bitti Sadrazam elden eitti. Ankara, 13 (Hususi) Maktu yerginin ilga edilerek yerine arazi, musakkafat ve kazanç vergüeri mecmuuna yüzde beş zam karşıJığı iki sözlü bir emlr, bir hayvanın yarısı. 8 Amerikadaki büyuk kanalın bolgesinde oturan halktan. 9 «En fazla» mânasına gelen eski bir terim. YUKARroAN ASAĞITA: 1 «Konutu yıkık ve perişan durumda» anlamma iki söz. 2 Avrupanın en kuzeyinde yaşayan topluiuklardan birinin mensubu, Asya kıtasında büyük bir çol. 3 İskambilde bir kâğıt, eski Turklerde din adamı. 4 «Yıpranmış blr kabın deliğini kapat!» anlamına bir emir, değerli baston. 5 Besi maddelerinden, kedinin bulduğu kemiğe tatbik hareket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ettigi Yarenlik, ku 6 SOLDAN SAĞA: ru eoğuk hava1 oKol ucu ve avuç içi ısısı» larda kol gezen. anlamına karma bir söz. 2 Araçlar 7 Çevrilince veya arabulucular (çogul). 3 Çoyerleşip kalraı^ cukların uçurtmalarmı havalandırkirli yerleri olan mak için kullandıkları, kendisine cikumaşı tarif için ğer emniyet edilemiyecek hay\an. kullanılan söz be i «Sevimli görünür sekildeki bacak lirir, nota. 8 ucu yürüme vasıtası» anlamına iki Ottnkü BalmacaniD Herkes kimlığini soz. 5 Bizl doğuran kadın. eski bir halledilmij jekH önce onu ileri TürlE İmpar»torlugu. 6 Duvarcılasıirerek belli eder, ayrı ayrı kulup™ ellerinden düşmiyen sıvama âletlerln maç sahalarına çıkardıkları leri (çogul). 7 «Ona sanki erkek grup. 9 «Büyük çaptaki sıçrama ceddin imiş gibi bağlılık göster!» huylu parazit» karşıhğı iki soz. 123456789 ORtJtNAL VE CÜR'ETKÂR İşte 1966 modasuun iki «şok» modeU. Solda: Cardin'in dekoltesi omuzlann vuvarlaklıfını ortaya koyan mayo dekoltesi tarzında kesilmiş bir akşam elbisesi. İki cep bu orijinal kıyafeti tamamlıyor. Kola gayet değişik, 1966 stüi bir bilezik takılmıştır. Sağda: Pierre Cardin'in «Hedef» adını taşıyan elbisesi. Çok ilgi çeken bu model beyaz fon üzerine siyahsan ve portakal turuncusu yuvarlak kesimlerle süslü. «GECE İÇİN...» İşte genç yüzlere yaraşacak bir saç modeli. Bu çocuksu kuafürde saçlar sım sıkı çekilip toplanmış ve tepeye yuvarlak iki topuz Ustüste oturtulmuştur. Çok kalın ve uzun tabiî takma bir örgü saç, tepeden aşağı iki kat halinde iniyor. Bu modeli örgüye iliştirilen kurdeleler süslemektedir. Haber aldığımıza göre, Şişli Slte Sarayda alt katta bulunan Fareler, oradaki insanlardan kaçarak Çatıya iltica etmişler ve Çatı Müdüriyeti bu fareleri mülteci olarak kabul etmiştir. Yardımsevenler Derneği Üstiidar şubesinin hazırladığı Çatıya İltica etti Fareler Salı Matinelerden İtibaren (Renkli. Sinemaskop) «Angelique Et Le Roi» Michele Mercier Robert Hossein SEANSLAR: 12 30 2.45 5. 7.15 9.45 DIKKAT: Bilet saüşma devam edilmektedir. NOT: Her pazar saat (10) ve (11.15) de 2 Seans Çocuk Matinesi Tel: 47 77 62 Ilâncıhk: 2076/2651 SİTE SİNEMASI ANjELİK ve KRAL T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlef Su İsleri Genel Müdürlüğünden: SANAT ENSTİTÜSÜ MEZÜNU ARANIYOR 1 NusaybinÇağçağ Hidroelektrik Santralinda operatör veya bakımcı olarak çalıştırılmak üzere askerliğini yapmıs Sanat Enstitüsü elektrik ve tomatesviye bölümü mezunları alınacaktır. 2 Isteklilerin Ankarada ülus Şinasi (eski Rüzgârlı) sokak Çatal Handak DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığına bizzat veya dilekçe ile müracaat etmeleri lâzımdır. (Basın 9683 A. 2168/2663) KERMES 18 mart cuma günü saat 10 dan itibaren Beyoğlu Istiklâl caddesi Olgunlaşma galerisinde. Dekorcu ve Flâtocular Aranmaktadır Taliplilerin Beşiktaş Yıldız Parkı içindeki Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi Müdürlüğüne müracaati rica olunur. Tel: 47 84 00 47 48 01 (Basın 9559/2636) SATILIK MODERN HASTANE BINASI 10 Senelik Net Geliri 480 000 Lira Şehrin merkezinde, şahane deniz manzaralı, Çamlık, 2 kat iJâve durumlu, tevsiye müsait. AYRICA: Tasfiye dolayısiyle, Hastane, Otel. Sinema, Lâboratuvar, Pasaj, ve bina Arsaları. Mufassal tafsilât: SAHİBİNE Tel: 71 53 97. Cumhuriyet 2678 U&U*M1 ÖCUZ MALLAR SALONUNU GÖRÜNÜZ. Serj Pantolon 50 lira Çocuk Manto 75 lira Spor Ceket 75 lira Büyük Manto 100 lira Erkek Trençkot 100 lira Kadın Trençkot 100 lira VE BAŞKA ÇEŞİTLER.. TAKSİTLE DE AYNIDIK. Anafartalar Cad. AdJiye karşısı 54 Tel: 11 87 27 ANKARA Heriş: 790'2635 Ne zaman • Ne var 3ENK: (21 15 25) Karanlı 6TJNAB (OsTOd&t) (30 03 09) 16.15 ve 21.15 teı «Evdekl «l'ENEKJı. carsamoa danc lın Ardında (D. Niven). Pazar» (Cumartesl Pazaı Çügın Kahramanlar (D. Her gün 18.15. pazartesi YENİ (Bakırköy): (71 68 26) Dors). 16.15 ve 21.15 te). 1S.15 ve 21.30 1 Siyah Gözler (T. Sorayl, BAKIRKÖY Tiyatrosu (Altan tSTANBUL rtYATROSU (ElBEYOĞLU 2 Yankesicinin Aşkı (S. Kanndaş) Aşk Budalası hamra) (44 22 36) Sevtan Alışık F. Akın). 1 (komedl) Şaşkm Diktatör ATLAS: (44 08 35) Tatlı HaBunun Neresinde (Komedı YENİ: (Şehzade&aşn (22 58 92) pazartesi hariç heı gece 21.15 yat (A. Ekberg). pazartes) harie Bet şece 21 Tath Hayat (A. Ekberg). pazaı 15 te. çarşamba cumartesi osıar EMEK: (44 84 39) Elmacı Ka ŞAFAK: Kleopatra (E. Taylori AKSAHAS KÜCÛK OPERA. 15 te (Tevhlt BUge • Vah) 02 ve 8ULVAB nYATROSO: (AzU dın (G. Ford). MARMARA: (22 38 60) Çügın Basmacı • Kenan Buke srkadaşları) (21 57 22) Uyan Kahraman (D. Dors), FTTAŞ: (49 01 €«) Korkunç (21 76 82) Vah Canıra Ne KARACA (44 54 02): Clball Süleyman üyan. Pazartesi 18 Karakolu (Pazartesi tıanc TENAZTEPE (Bakırköy) ; Soygun (Renkli). Oldu Sana pazartesi hariç her ber gece 21.30) Cumartesl Kiralık Koca (J. Jemmon). de her gece 21.15. gece 21.15, çarşamba. cuGÜREL: (47 03 94ı Tatlı HaNEJAT OYGUR VE ARKAmartesl. oazaı 16.15 ve 21J5 pazaı 18 Cumartesı matme yat (A. Ekberg). cuma suare tenzııâtlı DASLARI: Kıı Atıma Bineylm de KADIKÖY KERVAN: (48 04 23» Yalancı Yar Yoluna Gldeylm. Heı OORMEN rtTaTKOSU 1 &ENT O¥UNUUUA±U (Uuruieü CEP: (36 06 82) Kanlı Mey(İ. Günay). riyatrosu 144 İ6 B3) PE11BF (44 97 36) «Cengiî Hanın gün 18, pazartesi 21.15 de. dan (Renkli). KADIN • oazartes) 18 »e Bisikleti» (Komedi) pazartesi KONAK: (48 26 06) Karanlı ÇELIKTAŞ: Gurbet Türküsü AKSARAY HAİJ4 Tiyatrosu 21.15 çarşamba narlç ner hariç her gün 21.15 çarşam(İ. Gunay). Avnl Dinigll Top. (21 2119) ğın Ardında (D. Niven). ba, cumartesl, pazar 15 de. akşam 18 de LÂLE: (44 35 95) Satılık Kalb SADIKÖY. (36 49 24) Sihirli «KIRM1Z1 FENERLB3λ Heı FATİH TİYATROSU: Her gıin gece 21J5 te carşamöa cuVazo (Renkli). KÜCÖK SAHMK Ulvl UraJ (B. Doruk). 21, pazar 15.30 da «Cil Ho£FES: (36 35 84) Tatlı Ha nartesl ve pazaı 16.15 d a Tiyatrosu (49 5 52) «HAR LEVENT: (63 53 39) Satılık roz». yat (A. Ekberg). BABA.M SINLF1» l paARENA: (49 84 19) ŞARK1C] GEN AR: tAh Bi2 Kşekler» Kalb (B. Doruk). REKS: (36 01 12) Kleopatra îartesı rıarıc neı eur » « KIZ (Salı baric. ber güo 18 pazartesi harlc Oergun ai.15 (E. Taylor) LÜKS: (44 03 80) Yankesici21.15 de ve 21.15 te) çarşamba 18 ve 21.15 cuSÜREYYA: (36 06 82) Posta AZAK TtYATROSD: (22 62 46) nin Aşkı (F. Akın). martesı. pazaı 15 ve 21.15 ORALOĞLU TrYATROSU: Güvercini (H. Koçyiğit). Gönül Ülkü Gazanfer Öz GÜ1JIİ2 SUKURİ 63HGİN RÜYA: (44 84 39) Kurşun «49 49 35 ı: BALAYI PaSKNNEMA 63: Vahşi Ve Gü can. cCeza Eanunu> (Heı CEZZAR rOPLULUGü: Is zartesi haric. her gece 21 30 Yağmuru (R. Barker). zel (T. Curtıs). gece 21.15 te ve çarsamba tanbui nvatrnsu (44 12 36» da KIRALIN KISRAĞI: PaSARAY: (44 16 56) Çllgın zartesi hariç. her gun 18 Kahraman (D. Dors). de ÇOCUKLAR VE BU YÜKI.ER: Çarşsmba. cuSITE: (47 77 62) Kleopatra martesı. pazar 15 te. (R. Burton). 36 04 75). Sirkecl: 27 00 80), DenlzyolBEYOĞLU: Galatasaray: Feridiye, TEPEBA$J rtYATKUSlj ŞAN: (48 67 92) Taüı Hayat (an: (49 18 90) (Taü) günieri: 44 02 07) Ayazpaşa, Hayrettin Tav. (44 21 57) «Kahvede SenHayat (A. Ekberg). Şehiı Hatları: 44 «2 33) rürk Hava EMİNÖNÜ: Büyuk, İstikamet, Altıner, lık Var^ pazaı. pazartesi TAN: (Pangaitıı (48 07 43) (Devlet OemlryoUan Haydarpaşaı funa, Lâleli Feray. çarşamba cuma 21. Dazaı Çöl Fedaileri (R.T.) YoUarı BUet Satlsı: M 47 00) (DanısEYÜP: Petek, Yeni, Raıni Yeni, Nü15.30 da) YENİ ATLAS: (48 65 02) ma: 44 02 96). (Hava Alanı: 73 83 4* mune. Yankesicinin Askı (F. Akır.) 73 84 40) tkyardım Hastahauesl: ŞEHİB OPERASIr Don PasFATÎH: Karagümrük. Gündoğdu, SağYENİ MELEK (M 42 89) (49 30 00) NOmuoa Bastahanesi: quaJe (Salı. oersembe culık, Sofular Gülen, Cerrahpaşa, MerBüyük Aşklar (B. Bardot). (38 05 65) Gureba (21 65 00), Basekl martesl 21.15). haba, Karadeniz. YLLUIZ: (Besıitaşl (47 63 42) (21 28 80) tsçl • Samaty» (31 S2 50). GALATA: Sema. ÜSKÜDAB TtiATKOSUNUA Kanlı Meydan (Renkli). Belediye Santralı (23 «5 60). Belediye GAZİOSMANPAŞA: Sarıgöl. Heı gün 21 pazaı 13.30 4a 2^bıta MOcmrlOSO (21 «7 « ) . Ueteo KADIKÖY: MısırllBğlu, Halk. Güner, t S T A N B U L da CATIDAKJ CATLK roloji (73 86 84) Trafli (ütayet 44 16 67, Kazasker. ELMACJ GÜZELJ (Carjarntıs ALEMDAR: (22 36 83) Ölıira tstanbu) ttfalveffl (2) 42 23) KASIMPAŞA: Güven. 14^0 oazaı t l d*} Temizler. SARIYER: Büyükdere, Ünal. NÖBETÇİ ECZANELER YENİ TtYATRO: (44 04 09) KTJLÜP: (22 71 83) YankesiŞİŞLİ: Etfal, Öryar, Necdet Ekrem Oppenheimer pazartesi, oer13 Mart Eczaneler cinin Askı (F. Akın). Okcay. Yeni Neşe, Meral. şembe, cuma saat 1? de BAKIRKÖY: Bakırköy. Yeşllyurt, BULVAR: (21 35 78) Satılık Osmaniye. OSKÜDAR: Üsküdar, Çamlıcâ NükZEYTÎNBURiru n Calp (B. Donık). BEŞİKTAŞ: Be}:ktaj, Çınır, B«bek. h<t, Kısıklı. Merkez. Her gün 21 d« <8 Kadın» AYSU (Karagılmnık 21 19 17) Hfc Yusuf (Y. Seıgın). GUI. ZZYTİNBURNU: Merknc SINEMALAR İstatıbul Özel İdare îdaremızde mevcut maaşlı münhal kadrolara, 788 sayıh Memurm Kanununun 3 üncü maddesindeki şartlara uygun, askerlik görevlerini yapmış ve 30 yaşını geçmemiş Lise ve muadili okul mezunları arasında 25/3/966 tarihine müsadif Cuma günü saat 9.30 da bir sınav yapılacaktır. Sınavla kâfi eleman ahnamadığı takdirde, diğer iller Özel İdare Personelinden idarernize nakletmek istiyenlerin müracaatları üstünde de durulacaktır. Yukarda belırtilen şartlan taşıyanlann bir dilekçe, nüfus cüzdam aslı, askerlik terhis belgesi ve tahsil belgeleri ile en geç 24/3/966 akşamma kadar özel İdare Müdürlüğüne (Cağaloğlunda) bizzat müracaatlan ilân olunur. ' (Basın: 9673/2661) TIYATROLARİ İ • • • • • • • • » • • • »•' • • • • • • • •• • • •» » •••••< Turisfik llolel \e Plâj Evleri j HAZiRAN %50 TENZiLÂTLIDIR Rezervosyon Telf: 7/ 65 88 7/ 54 06 | | •»» • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • »»• • • • • • • • • • • • • • • » • • • • (Basın 1487/2672) ATAKOY J V İ NÇL E SahildenKamyona ve Fabrikaya mal nakli CINGILLIDEMIR TÎCARET A.Ş. Modern Depoculuk ve Nakliye Servisiyle müşterilerinin emnndedir. Tel: 44 18 42 Üâncıhk: 2041/2650 DENIZGILIK BANKASI T.A.O. DAN 23000 adet madene bombe başlı PİRİNÇ VİDA ile 1674 Grosa ağaca MUHTELİF VİDA satın abnacaktır. En son teklit verme tarihi 28/3/1966 dtr. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü veznesinden îemin edilebilir. (Basın 9650/2662) Lüzumlu YÜZDE 75 KÂR İstiklâl Caddesinde Defter mucibi günde 3.000 L. cirolu Kafeterya (Lokanta) 425.000 L. ya devredilecektir 18 ayda paranızı geri alırsınız ANADOLEMLÂK Bizzat müracaat (Telefonla sorulmaması). Sultanhamam, Gürünhan kat 4, No: 499. Sülyen ve Mürdesenk Teslimatımız başlamışlır alıcıların müracaatlan Mutlu Akü ve Malzemeleri S.A.Ş. Tel: 533800 PK 5 Kartal • 533801 533802 ( B ı m OrgM^Mgm 8«J.73/a6W)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog