Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 13 Mart 1966 SAHÎFE BEŞ Şehirde ıre Yurtta Şehirde ve Yurtta • Limandaki deniz kazasında kum yüklü bir motör battı Dir tayfanın cesedi çılcarıldı aydarpaşa limanı önünde önceki gece saat 00,20 de bir deniz kazası daha olmuştur. Kazada 150 tonluk kura yüklü bir motör batmıştır. Batan motörün tayfalanndan biri boğulmus, ikisi hastaneye yaurılrmş, dört kişi de kaçmıştır. Kaptan Halit Güler yönetimindeki «Paşalimanı» römorkörü, Haydarpaşa limanı 6 numaralı rıhtımda bağlı bulunan İngüiz bandıralı «CANTARA» şilepinl limandan çekerken üne kaptan Nürettin yönetimindeki Süivri liniEnına kayıtlı «Sarıdere» aıotörü çıkmışnr. Kum yüklü motör. römorkörün üzerine düşmüş ve baş taraîından aldığı yara ile sulara gömülmüştür. KAÇTILAR Yedi kişüik mürettebatı buluDenizcilik Bankası Müfettişleri bankada yaptıkları teftiş sırasında nan teknenin sulara gömülmeye 1. numaralı veznede 210 bin liranın zimmete geçirildiğini tesbit ermişbsşlaması üzerine kaptan ve taylerdir. Durumun polise bildirilmesinden sonra veznedar Erdem Ceyfaîar kendilerini «imdat» sesleri lân nezaret altına alınmıştır. arasında denize atmışlardır. DeTÜCCARA VERMİŞ nizda çırpınmaya başlıyan müret tebat, güçlükle kurtarılmış, ya30 yaşmda evli olan Erdem Cey ralı bulunan Mehmet Seren ile lân, parayı aldığmı, bu parayı Hasan Emin Çakır hastahaneye bir tüccara bir kaç günlüğüne götürülmüşlerdir. Kurtanlan diverdiğinl iddia ederek şu ifadeyi ğer tayfalar ile kaptan aynı rö vermiştir: morköre alınmış ve deniz polisi«Vezneden 10 bin lira açığım ne teslim edilmeleri için Galata vardı. Bu parayı temin etmek ve rıhtımına götürülmüşlerdir. Faaçığımı kapatmak istiyordum. Be kat kazazedeler, nhtıma çıkar çık ni bir tüccarla tanıştırdılar. Bana maz kaçmışlardır. Hastahanede 10 gün içinde 10 bin lira verecek yatan iki tayfanın ifadesine göre ti. Ben de 200 bin lirayı verdim. bir kişinin boğulduğu anlaşümak Şimdi öğrendiğime göre tüccar atachr. cele olarak Lübnana gitmiş.» Öğleden sonra motörden îsmail PARA YOK Tavukoğlu adındaki tayfanm ceDenizcilik Bankası T. A. O. îedi çıkarılmıştır. veznesinde görevli gencin, zimmeüne geçirdiği 210 bin liranm nerelerde harcandığı henüz kesinlikle tesbit olunamamıştır. Polis bu konu üzerinde soruşturma açmıştır. Öte yandan banka müfettişleri de tahkikatı devam et.tirmektedirler. H yüzönden CETHAN Arazi ihtilâfı yüzünden Isırganlı köyünde bir cinayet işlenmiş, Fikri Farsak adlı çiftçi, satırla üzerine hücum eden Niyazi Çikini tabanca ile öldürmüştür. Niyazi Çıkin ile kardeşleri Hakkı ve Ahmet Çikina ait tarlaya Mustafa Farsak'ın sahip çıkması, bunun da yarısım Fikriye vermesi iki taraı arasındaki ihtilâfın konusu olmuştur. Niyazi ile kardeşleri ve Fikrinin ağabeysi, ihtüâflı arazi üzerinde halletmek için tarlada görüştükleri sırada Fikri, traktörle tarlaya gelmiştir. Niyazi, son bir defa daha anlaşma zemini aramak için konuşmak istemiş, ancak Fikri elinde kalın satır olduğu halde üzerine hücum etmiştir. Bu durumda Niyazi de tabancasını ateşlemiş ve çıkan kurşunlardan biri, Fikrinin göğsüne isab«t ederek ölümüne sebebiyet vermiştir. Banka veznedarı nezarete alındı 210 BIN ÜRALIK ZiMMET OLAYI AY YOLCULU GU 70 SAAT SÜRECEK YAPIveRREDİ BANKASMN SERMAYESİARTTI Yapı ve Kredi Bankasmın sermayesi 40 milyondan 80 milyon liraya çıkanlmıştır. 1944 yılında 1 milyon lira sarmaye ile kurulan Yapı ve Kredi Bankası Milli Bankacılığunızda önemli bir yer tutmaktadır. Banka özellikîe ihdas ettiği ev ikramiyeleri yoluyla tasarrufun teşvikini amaç edinmiştir. Bu kere yaptığı sermaye tezyidinden sonra 110 milyon lira sermaye ve ihtiyatları, 1 milyarlık p'âsmanı ve 1.400 milyonluk mevduatı bulunmaktadır. Bir sabıkah için 14 kişi polise hücum etti ADANA Hırsızlık suçundan firarda bulunan Ali Savaşyılmazı yakalıyan Araştırma Bürosu polislerir.den İzzet Kolgüs, sabıkahmn akrabalarından 14 kişinin hücumuna ugramış ve başmdan ağır surette yaralanmıştır. Suçluyu polisin elinden almak için üzerine hücum edip yaralıyan Ahmet Bahaettin Yılmaz, Mustafa Okur, Mehmet Yıldız, Abdülaziz Yorulmaz, Feyzullah Yıldız. Halise Okur, Nefise Yorulmaz. Selâhattin Yorulmaz, A!âettin Yorulmaz, Cemile Yıldız. Döne Yıldız, Muhlise Timur, Kibar Demir, hakkmda tahkikat açılmış, sanıklar polis ekipleri tarafından yakalanmış, elmacık kemiği kınlan polis hastahaneye kaldırılmıştır. Önümüzdeki salı günü akşamı, Çiş'.i Dost İlkokulunda > Çocuklardaki ruhl problemler» konulu bir konferans verilecektir. Pisikiyatris Dr. Emel Sümer'in vereceği konferans sorulu ve cevaplı olacaktır. Çocuklardaki ruhi problemler LÇAKLA GETÎRİLDİ Holanda Demiryollarında işçi olarak çalışan Hacı Turan Avlar. önceki akşam polis ve doktor beraberinde şchrimize getirilmiştir. Roterdam'da eniştesi Ali Ayık'ı bıçakla yaralama sucundan mahkum olan Sivaslı Hacı Turan, cezaevinde bulunduğu sırada sinir kriz leri gecirdiğinden cezası affedilerek yurda iade edilmiştir. PERTRI\ «Cumhuriyet Gazetesi Yazı Işleri Müdürlüğüne Muhterem gazetenizin 5 mart 1966 günlü nüshasının beşinci sahifesinde üç sütun üzerine ve büyük puntolarla «Sirkecide bir ambarda 200 bin liralık kaçak eşya yakalandı» başlığı altmda intişar eden haber, bugüne kadar temiz ve muteber bir isim yapmış firmam alejhinde suizannı dâvet eder mahiyette ve ticarî itibarımı ağır şekilde zedeleyici hüviyette görüldüğünden aşağıdaki açıklamamızm, ilk çıkacak nüshanızda aynı sahife ve sütun üzerine aynı puntolarja yayınlanmasını rica e derim. Nakliyat ambarlan, bir veyahut bir kaç firmanın ticarî veyahut gayri ticarî esyalarmı, gene diğer bir mahaldeki alıcısına sevk evrakında yazılı talimat üzerine sevketmek duru • mundadırlar. Nakliyeci, nakle • deceği malın menşe ve cinsini ancak, keza sevk evrakmdaki tavsife göre, bilir ve ücretini de bu vasıflara göre belirtir. Taşın ması icabeden malın ambalâjı na bozup muhteviyatmı tahkik eylemek, taşıyanın vazife?î cümlesinden olmadığı gibi bu. ayrıca, ikası halinde müstakil bir suç teşkil eder. Malın faturalı vçyahut fatu rasız oluşu da nakliyeciyi hiçbir şekilde ilgilendiren keyfiyet teşkil etmez. Bu itibarla, adı geçen yazıda kaçak olduğu bildirilen mallarla, nakliyesinden başka bir guna irtibat ve alâkamız olamıyacağı, tecrübeli ve eski bir gazetenin sahibi bulunan müessesenizce bilinmesi gereken mühim bir husustur. Neticeten. ticarî itibanmızı ağır bir şekilde gölge altında bırakan neşriyatımızı, yukarıdaki izahatımız veçhile tavzih etmenizi rica ederim. Saygılarım'.a YENt SEBAT UMUMl N'AKLÎYAT ANBARI. BİR AÇIKLAMA Feza £emisi «Lem» in yaşama ve çalışma bölmeleri. Her kısun 5,5 metre çapındadır ve her biri kendine yeter şekilde hazırlanmıştır. Yalnız elektriği uzaktaki bir atom kavnağından almaktadırlar. (Fotoğraf: T.II A.) İki Amerikalıyı Ay'a ulaştıracak feza gemisi "Tahtakurusu9,nun bütün projeleri hazırlandı Derleyen: Alp ZİREK ezarnn fethi ve lnsanlarm önce aya, sonra da diğer yakın yıldızlara ayak basmalannın gerçekleşmesi yolunda son iki yıl içinde gerek Amerikalılar, gerek Ruslar tarafından dev adımları atılmıştır. Luna9 feza peykinin Ruslar tarafından Ay'a yumusak şekilde indirilişinden sonra, insanoğlunun, feza ölçülerine göre hemen burnumuzun dibinde sayılabilecek olan dünyamızın bu peykine erişmesi artık bir gün değüse bile birkaç yıl meselesi addedilmeye başlamıştır. Amerikan kaynaklan insaruann Ay'a 1970 yıhndan önce ve belki de 1968 yüında ulaşacaklarına kani bulunmaktadırlar. Yine aynı kaynaklar tarafmdan açıklandığına göre, nalen büyük bir titizlikle yetiştirilmekte olan 28 feza pilotu arasından seçilecek olan iki uzay adamını Ay'a götürecek olan feza gemisinin üzerinde «Lem» kelimesi görülecektir. LEM Amerikalıların insanoğlunun bu en cüretkâr yolculuğu için hazırladıkları projeye verilen isimdir. Bu projenin gerçekleştirilmesi için kullanılacak gemi aynen bir tahtakurusuna benzeyecektir. Derisi aliminjiimdan, bacakları özel bir maden halitasmdan, göz yerine üçgen biçiminde iki penceresi olan ve ağız yerinde de yuvarlak bir kapısı olan bir dev taiıtakurusu.. vet Amerikalılann çok sevdikleri müteveffa Başkan Kennedy'nin daha 1961 yıünda bir (tmilli gol» olarak ilân etmiş olduğu feza yolculuğu nihayet gerçekleşebüecektir. Bu Ame F rikanın milyarlar sarfı ile uzun zamandan beri yaptığı «APOLLO» denemelerinin son safhasını teşkil etmektedir. Esasen Kennedy 1961 de Ay yolculuğunu kurukuruya bir milll gaye olarak ilân e t mekle kalmayıp bir uçak şirketine iki kişiyi aya ulaştıracak olan bir geminin inşaası için talimat vermişti. Bu proje o günden bu yana tekâmül ettirümek suretiyle son şeklini almış bulunmaktadır. MART 13 «ZİTKADE 20 2,5 milyon kiloluk bir "Tahtakurusu,, y'a gidecek olan Lem «tahtakurusu» birkaç kısımdan ibaret olacak ve yakıt ve diğer bazı problemlerin halledilebilmesi için geminin agırhğı 5 milyon pound veya yaklaşık olarak 23 milyon kiloyu bulacaMır. Pek tabii bu geminin dünyamızdan aynlacağı andaki ağırlığıdır. «Tahtakurusu» 380 bin kilometrelik yolculuğunun muhtelif safhalann da birçok bölmelerini bıraka bıraka ilerleyeceği için Ay'a ulaştığı zaman bu muazzam ağırlık 30 bin pound veya 15 bin kiloya inmiş olacaktır. Hattâ Ay'daki çekim kuvvetinin düşüklüğtl de nazarı itibara alınacak olursa bu ağırlık ancak 25C0 kilo olarak ifa de edilebilecektir. em esas itibariyle iki katlıdır: Sâdece makinelerin bulunduğu kısım ve mürettebata ait kısıtn, ki burada oksijen, hava basıncı, kontrol panelleri, pencereler v.s. bulunmaktadır. Anollo eemilerinin ödevleri va A V E. 1 6 ) 4 12.2315.42 18.13:19.441 J12.03I 6.11J 9.30 12.00 438 1.31 10.27 ÜMÎT YAŞAR'ın uzun zamsndır aranan 3 eseri BENt UNUTMA Dördüncü Baskısı Çıktı SAHtBtNİ ARIÎAN MEKTtJPLAR Üçüncü Baskısı Çıkıyor ÜSTÜME VARMA ÎSTANBLL Üçüncü Baskısı Çıkıyor Genel dağıtım yeri : BATEŞ Bâyilik Teskilâtı Cağalolln/lstanbnl Cumhuriyet 2644 E L Çok sıkıcı görünen bu yolcusnnun hayatının, ispata çalışmaktadır. durumda, bir bilgin, Ay'a inecek ilk teza mürnkün olduğu kadar, rahat gececeçini (Fototraf: T H.A.) ısı göndermektedirler Bütün ağır lıklarından sıynlmış bulunan iki feza adamı basmç elbiseleri için de komuta yerini bırakıp. şişe boğazı gibi geçitten, asıl Lem'e geçerler. İnişi işte bu ikisi yapa caktır. Mürettebatm üçüncüsü. bu ikisine dönüşlerinde yardım etmek üzere, ana eemide kalacak tır. Herhangi bir kritik durum da onlara yardım edecektır. Lem'in içinde oturma yeri yoktur. Feza adamları paraşüte benzer bağlara bağlıyacaklardır ken dilerini. Böylece oturur gibi bir vaziyet alacaklardır. Bu önemlı değildir, çünkü, Ay'da çeklm azal dığından iniş dünyadaki kadar hovrat değildir. Dünyadan ayrıldıklarının 70 nci saatinde, inis mürettebatı Lemin makinelerini inişe geçireceklerdir. 15.000 m., 3.50U m., sonra «fren». 75 m. de her pilot kendi düşme frenini idare edecek. bel ki de pencereden bakıp uygun bir yer seçecektir. Ay'ın yüzüne 1 m. kala, makineler duracaktır. Fakat bundan sonrası bir fırlavış sayılmaz, çünkü Ay çekimi hafiftir, ayrıca Lem'in sarsıntıları emerek hafifleten yastıklan da vardır. Ay'a inen feza adamlannm ilk işi gemiye bir zarar gelip gelme diğini araştırmak olacaktır. Şim di, artık tabak gibi ayaklan ve bacaklan üstünde duran, 20 ayak uzunluğundaki makine ilk Ameri kan Ay yolcularma bir ev ve bir îşyeri olmuştur PEBTRIX ALMAN PATENTLİ ^ TRANSİSTOR PİLLERİ Üstün kalitesi ile SIZDIRMAZ ^ Bütün pilleri altetti Evet; sızdırmaz ve üstün kalitesi sayesinde bütün diğer pillerden yüksek evsaflı olduğunu Ker fırsatta ispat etmiştir. PERTRIX pilleri sayesinde radyonuzun sesi daho net ve gür qıkar.« CİHAN KOM. ORT. Sultanhamam Katıraoğlu han kot 5 istanbul kit ve diğer teferrüat bakımmdan yolculuk gününe göre değişecektir. Her birinin gökte kendine mansus yolu ve kararlaştırümış vazifeleri olacaktır. Fakat Lem'in tipik yolculuğu aşağı yukarı şöyle olacaktır: Lem, üç feza yolcusu ile yola çıkacak, yolculuğun büyük kısmı Apollo'da birlikte geçirilecektir. tlk vazifeleri dünyanın etrafmdaki yörüngede uygun bir yere ulaşmak olacaktu, oradan Ay'a ulaşma başlıyacaktır. Yolculuğu belki de dördüncü saatinden önce, pilotlar komutayı ayarhyacaklar ve ona bağlı servis kompartımanını serbest bırakacaklar, onu 180 derece döndürecekler ve Apollo'nun burnunu Lem'in kapısına bağlıyacaklardır. Böylece «anagemi» Apollo'nun komuta bölümü ile «tahtakurusu» mın mürettebat bölümü arasında tünele benzer bir bağ kura caklardır. Birkaç dakika sonra da, Lem'in 1,52 metre uzunluğunda ve ayak yerine maden yastıkları olan bacaklan uzayacaktır. Gemi şimdi inişe hazırdır. ma Ay daha belki de 65 saat uzaktadır. Saatler ilerledikçe, pilotlar Apollo'nun peccerelerinden Ay'ın gittikçe büyüdüğünü göreceklerdiı. Sonra, havalandıklarmdan 65 saat kadar sonra, Ay'm yörüngesine girmek üzere Apollo'nun hızıru kesecektir. îniş safhası başlamış olacaktır. Artık Lem çalışmaya koyulur Uzaktan kontrolla, feza adamları, inmekte olan geminin çahşma alanına oksijen, ha^a basıncı ve A Ay taşıtlarından birinin denenmesi: İçerde bir miiltendis, dışarda bir başka mühendis. (Fotoğraf: T.H.A.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog