Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHURIYET 13 Mart Î999 BAHtFEÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ De Gaulle'e cevap İNGİLTERE NflTOTfUN BİR BİJTÜN OLARAK MUHAFAZASI İÇIN HAREKETE GEÇTİ PARİS a.a. AP Radyolaı t ngiltere, Atlantik Paktı üyesi bütün Ulkelere blrer nota göndererek I NATO'nun bünyesi konusunda Fransaya karşı kendisi Ue ortak bır tutum lzlemelerinl istemişıtir. «Daily Telegraph» gazetesi, NATO'ya uye ülkelerde bulunan Ingüiz buyukelçılerınin bu ulkelere ortak bır bıldiri tasansı sunduklanru 1leri sürmekte ve bu tasarıda İngilterenin şunları teklif ettıgıni belırtmektedir: A Bahis konusn ülkeler Atlantik Teşkilâtmı bütün olarak muhafazaya kararlı olduklanm göstermelidir. O NATO'nun geleceği konusun daki bütün görüşmelerl Teşkilât ransanm Kozey Atlantik üyesi olarak Fransa idare etmeAntlaşmasının 4 Nisan 1969 lioir. tarihinde »jnlmaya lzin Ote yandan, «Times» gazetesi veren 13. maddesinden yade Atina muhabirinden aldığı biı rarlanmak niyetinde olmadığı anhabere atfen tngüterenin NATO lasüryor. General De Gaulle reüyesi bütün ulkelere ortak bir form isteklerini, 12. maddedeki, bildiri tasansı verdiğtnl belirttnnMünnriığı 4 Nisan 1949 dan itimektedır. baren 10 yıl geçtikten sonra AntWashıngton'daki lyi baber alan laşmanın yeniden gözden geçirüçevrelerden dün öğrenildiğine gö mesine imkân veren hükme dare de, Amerıka eski Dışişlerı yaodırmaktadır. Bakanı Dean Acbeson, Beyaz SaYani General NATO'yu dağıtray tarafmdan General De Gaulle mayı değil, görüşüne göre Franün NATO ile ilgili son kararlarıBU çıkarlarına daha iyi hizmet enıh sebepleri hakkında bir radebilecek bir biçime sokmayı tapor haarlamakla görevlendirilsarlamaktadır. De Gaulle'ün «etmıştir. küi bir şekilde islâh. tan kasdetÖte yandan Atlantik îttifakının tigi ashnda snnlardır: üyeleri, artık, Fransız hükümeti% NATO, Amerikanm Avrupa nın bu teşkilâtla ilgili niyetlerinfizerindeki hegemonyasmı sürdüden, yani NATO'dan «uzaklaşma» ren bir âlet olmaktan çıkanlmaarzusundan haberdar edilmiş buhdır. lunmaktadırlar. Fransa dışındaki 14 Uyenin tem A Fransanın Amerikaya yakınsilcüeri dün Belçika delegesi Balığı dolayısiyle arzulamadığı, söz ron de Staerke'nin başkanlığında sahibi olamıyacağı bir savaşa sütoplanarak, Fransa Dışişleri Barüklenmesi tehlikesi bertaraf ekanlığı Genel Sekreteri Herve dilmelidir. Alphand'ın geçen çarşamba günü A NATO Ue De GauUe'ün deEunduğu notada yer alan hususmode miUiyetçiliği arasındaki lann yaratacağı sonuçlan incelebağdaşmazlıklara son verilmelimişlerdir. dir. Yukarıki hedeflere ulaşmak için Fransanın «bizzat» tek taraflı olarak alacağını açıkladığı «gerekli tedbirler» 1 de şöyle sıralıyabiAnkara, (Cumhnriyet Bârosu) iiriz: De Gaulle'ün NATO karşısınıiaH yeni gdrüş ve tutumunu yan O NATO emrindeki Fransız bb> sıtan, Fransız notası, dün Dışişlikleri millî komuta altına kaydıleri Bakanlığına gelmiştir. nlacaktır. Fransız notası münasebeöyle, £ Fransız topraklan üzerinbir Dışişleri yetküisi, Türkiyenin deki Amerikan ve Kanada üs ve NATO ile llgül görüşlerinl söyle tesisleriyle, NATO'nun birleşik özetlemiştir: askeri karargâhlan tasfiye edile«Türkiye NATO'yn, ATrupamn cektir. ortak savunmaBmda bir garanti, 0 NATO'nun birleşik askeri ka sulh ve sükânun devamında bir rargâhlarındaki Fransız subaylan denge gücfi olarak göstermektegeri çekilecektir. dir.» De GauUe'ün naıannda, yukandaki «gerekli tedbirler» in ahnması Fransanın ittifaktan ayrılDr. KStN TS Dr. MDH>lIf ması anlamına gelmemektedir. 3E.VER Nitekim Fransız hükümetinin res ZİYA LEVENT'ln dogumumî sözcüsü, alınması «gerekli ted nu akraba ve dostlann» birlerin pratik sonuçlan ve bir mujdelerler. çatışma halinde girişilecek toplu 8 Mart 1966 WIESBADKN hareketle ilgili esaslar üzerinde müttefiklerle, ikili veya çok taCumhurlyet 2«77 raflı, her çeşit yararlı müzakerelere hazır» olduklanm açıklamıştır. Görülüyor ki Fransa Batüı kal makta, 17 yıllı kittifakı güvenliğinin temel direği kabul etmekte ve özellikle Amerikan nükleer şemsiyesi altından çıkmayı düşünmemektedir. Parisin meselâ Batı Berlin savunması için Ingiltere ve Amerika ile paylaştığı sorumluluğu üzerinden atma niyetl göstermemesine de burada bir delil olarak işaret edebiliriz. Fransa Ue Amerika ittifakın diğer bazı üyeleri arasındaki ana uyuşmazlık, De Gaulle'ün fevkalâde aUerjik olduğu birleşik savunma sistemi üzerindedir. Amerika ve bazı ortaklan, NATOnun üzerine kurulduğu ve muhafazaya kararh olduklan birleşik sa\unma sistemi esasından, sırf De Gaulle öyle istiyor diye vazgeçeceğe benzememektedirler. Ge neral de sözünü geri yutacak cins ten bir adam olmadığına göre, şimdi ne olacak? Sukarno bütün yetkilerini bir Korgenerale devretti Suharto ilk iş (DIŞ Johnson'ın Talebe ve politika Vietnam için ünyanın her yerinde taleba politikaya heveslidir. Helo ek ödenek hürriyete yeni kavuşmnş isteklerinin hepsi Talebememleketlerde... Kimin daima samimidir. neden kendisini bu maceraya süriik kabul edildi lediğini sormaz. Politika görünüşto WASHİNGTON (a.a.) olarak HABERLER SERVİSt) ' Endonezya Komunist Parâsini kapattı MAKASTA Başkan Sukarno, bütün siyasî yetkilerini Silâhlı KUT^m vetler Başkomutam, Ordu Bakanı ve Kogan (Malaysıyanın ezUmesi Komutanlıgı) Başkanı Korgeneral Suharto'ya devretmiştir. Ancak. 64 yasındaki Sukarno, «Cumhurbaskanı» sıfatını muhafaza etmektedir. Komunist aleyhtan Suharto, yetkileri ele aldıktan sonra ilk iş olarak Endonezya Komunist Partisini (PKI) lâğvetmis ve sıkı yönetim ilân etmiştir. Sukamo'nun halen Cakartadan ledilen Silâhlı Kuvvetler Başko50 kilometre uzaktakl tatıl sarayı mutam ve Ordu Bakanı OrgeneBogorda tutuldugu sanılmaktaral Nasutyon'a sadık bırlikler bir dır. özel «kuvvet gösterisi» nde butktidar değişikhği haberinin ya lunmuşlardır. yılmasmdan sonra Cakartada yıİktidann Suharto tarafından ğmak yapmış olan Suharto ve azdevralınmasına Sukamo'nun iati yerek mi, yoksa baskı altında mı muvafakat ettıği henüz bılinmemektedır. Fakat belirtüer ikincl ihtınıall kuvvetlendirmektedir. Nijerya muhtemel Gine saldırısın T karşı Ganaya yardım edecek Bir çöıüm yolu! Endonezyanın yeni «kuvvetli adamıy> kimdir? Turk goruşu Dün kendisine bütün siyasi yetkilerin devredildiği Endonezyanın yeni ckuvvetlı adamı» Subarto 1 ekim hüknmet darbesi teşebbüsünden sonra sivrilen ve komunist aleybtarlığı ile tanınmif bir komutandır. Suharto, aşın sol egilimll darbe nrannda katledilen Orgeneral Ahmet Taninin yerinl slmıstır. 45 yasındaki Suharto darbe tesebbüsu sırasuida Endonezya Stratejik thtiyat Birlikleri Komutanı idi ve Albay Vntung, Sukarnonnn düstüğünü ve âsi kuvvetlerin altı generali öldürdüğünü ilân edince, derhal harekete geçmişti. Suharto kendisine sadık kuvvetleri seferber ederek Untung'un taraftarlannı ve onu destekliyen silâhlı komünistleri Cakartadan nzaklastırdı. Ondan sonra Cavada âsi kuvvetlerin teslim olması ve Albay TJntungun esir alınması ile sona eren bir kampanya açılmıştır. Suharto, Endonezyanın istiklâlinl kaıandıgı nrada Holândaya karşı savaşmış, ondan sonra da Orta Cavadaki Cogcakarta askeri bölgesi komutanlıgını yapmıstır. 1953 te Seleb Adası güneyindeki aşın Müslümanların ayaklanmasını bastırdığı için, Orta Cavadaki alayın komutanlığına yükseltilmisti. Suharto 1960 ta tnğgeneralken Genel Kurmay Başkan Muavinliği yapmış, iki yıl conra Başkan Snkamo'nun o sırada Holândalıların elinde bulunan Batı Teni Gineyi alma kampanyasının en eivcivll nrasında memIeket dışındaki bir görevinden getirilerek Endonezya Ordnsn Istilâ Kuvvetleri Komutanlığına tâ^in rdilmistir. SUBANDBİO Suharto dün yaptığı konuşmada, «Endonezya ihtilâlinin sağa dönmesine asla müsaade etmiyeceğim. Müfrit sola dönmesine de müsaade etmiyeceğim. Zaten soldadır» demiştir. Sukamo'nun yetkilerini devretmesine sebep komunist aleyhtan öğrencılerin iki haftadanberi Nasutyon'nun görevinden uzaklaştırılması aleyhınde gosteriler yapmalandır. Gosterılerın çoğunda solcu Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Subandrio*ya hücum edilmiştir. Sımdi sagcı öğrenciler «muzaffer» bir hava içindedirler. Suharto ile Nasutyonun sıkı bir işbirliği halinde olduklarına inanılmaktadır. Genellikle inanıür kaynaklar, generallerüı Sukamo'ya, emirleri ne itaat edilmesini istıyorsa, Subandrio'yu görevinden uzaklaştır ması için bir ültımatom verdıklerini beürtmektedirler. Kaynaklar Subandrio'nun ve diğer komunist egilimli Bakanlann muhtemelen bu yetki değışikliği sırasında «kalaya uğrryacağmı» söylemektedirler. Suharto"nun yakuıda yeni kabineyi açıklaması beklenmektedir. Suharto radyo konuşmasında hal kın yapıcı olan ve zararlı gorulmiyen bütün isteklerinın yenne getirileceğini bildırmistir. CİFTE FİLTRELİ emsilcüer Mecüsi ödenekler Komisyonu, Vietnam savaşını hızlanSırmak amacıyla Başkan Johnson'ın istedıği 13,1 milyar dolarlık «olağanüstü hal» ödeneğini onaylamıştır. Ben bnnlan havada söylemem. Senatoda, Komisyonda sert tartışmalara konu olarak uzun Bugünkü öğrencilerin basına gelenbir süre tyekleyen tasan, Tem ler benim de başnna gelmiştir de LAGOS (Nijerya) (a.a. Radyolar) silciler Meclisinden bunun akıi ondan. O zaman yaptıklanmı şimdi Gözlemciler, Turenin tehdiditahlil ediyorum da bir takım hesapijerya Hükflmet sözcusfl, ne hızla geçmiştir. ni şüphe ile karşılamaktadırlar. Nijeryanın, Gana herhanNeticede her iki komisyonda lara nasd âlet edildiğimi anlıyorum. Gineden Ganaya gidebilmek için gi bir Gine saldınsına mfida Güney Vietnama 4,8 milyar Ana yoktur bunun çaresi. Her yeraşılması gereken bazı smırlar dolar askeri, 415 milyar dolar de gençlik budur. Hesaph hesapsız ruz kaldığı takdirde, bu kombüyük devletlerin askeri anlaşiktisadi yardım yapılmasım ön hareketlere girişir. Haklı haksız ta* şo ülkeye yardım etmeyi tagören tasarüar, büyük bir ço • ! kibe uğrar. Gelir geçer» Bunlar her malariyle güvenlik altına alınsarladığını açıklamıştır. Söznormal gelişmede görülen «neşvu ğunlukla onaylanmıştır. mıştır. Nihayet, yıne aynı gozcü, Gana nüfnsunun üçte biTasarıdaki en önemli madde nemâ ârâzı» dır. Bunları kendi bünlemcilere göre, Airika Birliği rini oraya yerlesen Nijeryayeleri içinde kontrola almakta fayda ler şunlardır: Teşkilâtının hiçbir üyesi «bir hallılann teskil ettiğine dikkatl Hava kuvretleri 1,8 milyar vardu*. Daha mazbut ve daha meş'kı kendl isteğine karşı ve tek çekerek, «Ganada olanlar Nidoları, aralık ayına kadar düşu ur» olur. bir insanın çıkan için knrtarmak» jeryayı da yakından ügilendirülen ve hava akınlan yapıl • Şurayı da hemen ilâve edeyim ki; gibi bir macerada Seku Tureyi rir» demiştir. dıkça, gittikçe artan kayıplan gençlerin bu gibi hareketlerine aileasla izlemiyecektir. Gine Devlet Başkanı Seku Tukarşılamak üzere, yeni uçak ve leri de mâni olamaz. Çünkü bizim Öte yandan Kızıl Çin, Ganahelikopter yapıny için 3^ mil zamanınmda olduğu gibi şimdi de re'nin, Nkrumah hükumetini yedaki Çin vatandaşlanna ve Peyar dolar. niden işbaşına getirebilmek için gençler yapacaklarım ana babalankin Hükumetine karşı cdottea Cephane 2 milyar dolar. na söylemezler. Bupün ise maalesef Ganaya 70,000 kışilık kuvvet gönolmayan» tutumundan dolayı GaKomisyon raporunda, kayıpla aflenin çocuklan üzerine olan «nü> dereceği yolundaki ihtanna Nina Ulusal Kurtuluş Konseyini rın azaltılması ve Amerikan fuz» u eskisine nazaran çok azalmışjerya ilk tepkiyi bu şekilde gösprotesto etmiştir. kuvvetlerinin daha etkili kıhn tır. termiştir. 1957 de Gana bağımması amacıyla, güneydoğu Asya m ı fizlığını kazanmadan önce Gana harekâtı sırasında uygulanan Şimdi size olmnş bir vakJayı anve Nijerya arasında çok sıkı bir plânların, çok büyük çapta patdostluk vardı ve bu iki eski înlayıcı madde kullanılmasını ge latayım: NOTTtNGHEM (tngfltere) (a. giliz sömurgesinin vatandaşlan Meşrutiyetin ilk aylannda idi. rektirdiği belirtilmektedir. a.) Alan Twigg adlı bir tngiliz bu ülkeler arasındaki sının hePersonel Bütçe onaylandı Tarihini kesin olarak söyliyemiyeceen dostunun köpek olduğundan men hemen hiçbir kontrole tâbi ğında, askeri gücün 3 milyon ki ğim.. Geçmiş « " » n , Bir (ün Huşüphe etmeye başlamıştır. Zira tutulmadan geçebiliyorlardı. şiye çıkanlabilmesi için, 113,000 kuk Mektebinde bir arkadaşnn gelsevgili köpeği «Kim» dün kendikişinin daha askere alınmasım di, ismini de yazabilirim. (Hâlâ hasine hlç de yardımcı olmamıştır. sağhyacak 1,6 milyar dolarlık ö yatta mıdır? Bilmiyorum. Fakat Twigg dün akşam Uzert her zabundan 15 • 20 sene evvel Innir Savdenek. manki gibi köpeği «Kim» Ue yüHarekât ve idame 2,3 mil cısı idi.) Hâtemî saf ise kendisi de rüyüşe çıkmış, fakat karanhk bahatırbyacaktır. Yanıldığım noktalar Merhum Zaim Huseyin Paşa tonınu yar dolar. sınca üç metre derinliğindeki bir merhum Dahlliye Nezareti müvarsa tashih etsin. Bana dedi ki: Insaat 1,2 milyar dolar. meyyizlerinden Sait Bey Kızı, çukura düşerek başını incitmişKomisyon, böylece Johnson'ın Seninle bu akşam bir yere gtSuleyman Taylan eşı, Ata. Reha, tir. Sadık dostu başında nöbet Vietnam konusundaki bütün is dec«ğiz! Sera Taylan'ın kıymetli anneleri, beklemeye başlamış fakat mesele, teklerini kabul etmiş olmaktaSemahat Taylan'ın kayınvalldesl O zaman Hukuk Mektebinde taleTwigg"i kurtarmaya gelenleri de dır. Erdal, Duygu Taylan'ın babaanbe ikiye bölünmüştü. Bir kısmı It«Kim» in çukura yaklaştırmamaneleri tihatçılann kurdnklan «Mekâtibi Âsı ile başlamıştır. EMİNE YEGÂNE liye Kulübü (Yüksek mektepler kuYardıma gelenler polis çağırlübü) mensuplan idi. Sayılan 150 TAYLAN mışlar fakat gelen polis de üç 200 kadardı. Buraya mektebin en çaHANIMEFENDİ defa ısırılmaktan başka bir şey müessif bir kaza netıcesınde vefat lışkan, en cerbezeli çocuklan dahilelde edememiştir. Onun üzerine etmiştir. Cenazesi 13 Mart 1968 polis taktiği değiştirip 15 dakiSOFYA, ( a * ) Bulgaristan di. pazar gunü Rumelihisarı CamiKomunist Partisi Birinci SekreteMeselâ rahmetli tbrahim Necmi, ka kadar «Kim» ile tath tatlı koir.den öğle namazını müteakip ri Todor Jivkof, daha önce Ulu Darül Eytam Müdürlüğü yapmış onuşmuş, en nihayet köpek inadınRumelihisarı mezarhğına defnesal Meclis Divan Başkanhğına se lan Salâhattin. Tevfik Hadi (eski dan vazgeçerek çukurdan uzaklaş dıleccktır. çüen Georgi Traikofun teklifi U Kütahya Valisi) Lâzistan mebustt mayı kabul etmiş ve sahibinin TAYLAN AİLEESİ zerine, dün Başbakanlığa yeniden Sudi, daha da vardı ama bunlar ele hastahaneye götürUlmesine izln seçilmlştir. başlan idi. vermiştir. Cumhuriyet 2676 tkinci kısım da Ahrar deniien ve Prens Sabahattini tutan grup idi. Bunlann başında Kıbnsh Celâl (Sofi zade) vardı, biz bu grupa dahil idik. Neden öyle ohnuştu? Doğrusu izah edemenı; ama İttihatçüann hamiyyet inhisarcıbğı yapmalan belki de buna âmil olmuşrur. Ben Sabahattin Beyin şahsını bile çörmüs değildim. Arkadaşnn Hâtemî'nin teşvikiyle ben o akşam eve gitmedim. Üsküdardaki eve merak etmesinler diye bir surnıet düğününe gideceğimi telgrafla bildirdim. (O »«""" nmnıııi telefon da yoktu). Biz kalktık, Kuruçeşmenin tepesinde ormanlık içinde bir köşke gittik. Zor bir yolculnktu. Tepeye yaya çıktık. Gece oldn iyi aydınlanmamış bir salona girdik. Bizden başka 2025 kişi daha vardı Birbirimizi de tanunıyorduk. Bir müddet bekledik. Kimse bir lâf etmiyor. Aradan bir saat kadar geçtikten sonra kısa boylu, ufak tefek bir adam geldi. Kalın bir sesle: Arkadaşlar, dedi. Tüfekler ve bombalar geldi. Şimdi dağıtacağım. Benim karmm ağnmaya başladı; ama bir kere ki girmişiz işin içine. tutarındaki l,rULart/1966 ikramıye Çekıusinde İtiraz etmek kabadayılığa yakışmaz. Içimizden nisbeten daha yaşb birisi: Ben buraya silâhla döğüşmeye gehnedim, deyince: o kabn sesli «Lıra dam: Ya neye geldin?.. (diye sorda Beyazıt Şb.'den Vds. Yuva 416 ve ilâve etti): Burada kalırsın! Dışarı çıkmak yok! dedi ÇekUdi gitu ti. Sonradan bu kalın sesli adamla arkadaş olduk. İsmi Çerkes Hasan Bakırköy Şb.' den Vds. 220 idi. Meşrutiyet devrinin vetiştird'ği en cesur ihtilâlcilerden idi. Başına binbir belâ geldi. İki üç sene evvel öldü. bir tatU oyundur. Mücadele vardur. Hattâ tutulmak, hapsedilmek gibi biraz da kabadayılığa dayanan tarab vardır. Bütün bunlar gençliğin psikofizyolojik icaplandır. Tevekkeli adına «deükanhhk» dememişler. N Köpek sadakati! VEFftT jivkof tekrar Bukar Başbakam EMNIYET SANDIÇI YARIM MİLYON '^ Umumi Keşidede ^ 100.000. 5 0.000. APARTMAN DAİRELERİ'ni 2 5,000, u»* Merkez Şb. den Vds. 64697 Fatih Şb. den Vds. 16309 NATO Fransasız, Fransa da NATO'suz yapamaz. Böyle bir gerçeğin, tarafları eninde sonunda bir uzlaşmaya itmesi muhtemeldir. Akla en yatkm gelen uzlaşma formülünü şöyle özetliyebiliriz: Amerika ve diğer ortaklar, birleşik savunma sistemini Fransasız devam ettirirler. özel bir statü tanınacak Fransa ile NATO arasında da. Türkiyenin Müşterek Pa zar ortak üyeliği gibisinden gevşek bir bağ kurulur. Kayhan SAĞLAMER Aksaray Şb. den Vds. 2707 TERTEMİZ DİZEL YAKITI Otobüslerin^arıza'yuzünden dağ başlarında saatlerce vak>+ kaybı önlendi. Çıfte filtreli SHELL DİZOJET, pomoa, enjektor ;e dolayısıyla dizel motorundaki arızaları onler. 10.000.5»0 0 0. Ura * Fatüı Şb. den Vds. Yuva 195 ISTANBUL SANAYİ 0 D A SI DERGISİ 15 MART'ta ÇI K I Y O R Sanayiin Sonınlannı Merkez Şb. den VdL 14771 Beyaat ı. » 1703 Fatih Vds. 13994 No. lu Hesap aahiplerl a y ı ı ca 50 Mudi 1.000'er Lira 52 » 500."er Lira 1000 > 100.'er Lira Dcramiye kazanmışlardır. (Dofmıyan Hürriyet) ve (Nizamiye Kapısı) adında iki eseri vardır. Meşhur Hasan Amca! Czatmıyakm. Biz bekledik.. rabat tüfekler dağıtılmadı. N'ihayet gece 1 yansına doğru salonun kapısı açıl' dı. Orta boylu, sivahlar giyinmiş, pos bıyıklı güze) bir adam göründü: Arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Himmetinizle hükümette istediğimiz değişikükler oldu. Mâbeyin Başkâtibi de değişti. Artık istırabat edebilirsiniz, dedi. BTI zatın Prens Sabahattin oldusunu sö\lcdiler. Prensi ilk ve son defa orada eördüm. Hasan merhumun sonradan bana anlattığına göre bizim toplantımızdan ve silâhlı bir hareketten Frensin malumatı vokmuş. Sonradan haber almış ve kat'iyen razı olmamış Silâhların dağıtıimamasının sebebi de o imiş. Toplantı veri de Kuruçeşmede Prensin köşkü imiş. Gençlik budur. Ve bövle kalacaktır. Hareketlerinde daima fevrilik, yani atılşanlık olacaktır. l'aşı ıcabı i yi niyetlidir: çünkü kötülük düşünmeye henüz vaktı oünamıştır, gençliği idare edenlerin daima bu noktayı gözönünde bulundurmaları lâzımdır. Bunun yanıbaşında çençlığin bu «ateş» inden başkalarının istifade etmeye kalkacakları da muhakkaktır. İşte misaüni kend'mde verdim. Bunun için de eençlib teşkilâtının gerçekten iyi organize edilmesi ve bu gür kuvveti «nâzım» hale getirmesı lüzumludur. Bu arada dünva öğrencı âlemının neler yaptığmı, ne çibi teskılâta »akit geçirme ve aydınlanma vasıtalanna sahip olduklanm araştırmak ve bize getirmek de pek lüzumludur. Talim müesseseleri valnız ders âleminde değil bayatın diğer safhalannda da gençlikle haşir neşir olraak mecburiyetindedir Vüksek tah sil müesseselerinı bu sövledieim esaslara eöre donatmadıkça gençlik âleminin meselflen daima loşlui.ta ve boşlukta kalacaktır. (Basın a724/267?) B. FEtEK ÖGRENCİ (özel) KEŞİDESİNDE: TAHSİL BOYUNCA 1 0 0 0 0i Yalılı Oknl Ücreti Jkramiyelerini k a d a c Eminönü Şubesinden Vds. Öğr. 2186 Fatih > > 3627 Eminönü » Vdl. » 378 hı h««ap «ahiplerl kazanmıştır. « y r ı oa •83 ÖÖRENCİ MUDİr» 20.000. Lira tutannda pan Uoamlyeleri isabet etmiştir. N o t : Hcramiye VBTJITIIITI bilumum mudilere sonuçtan Ife. bilgi verilecektir. İSTANBUL SANAYİ ODASI DER&SiNDE Bıılacaksınız. (Basın; &495/2655J SHELL ISTASYONLARINDA: FIATTA DEĞIŞIKUK YOKTUR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog