Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ABDULLAH ZİYA KOZANOGLU'nun Büyük Tiirk Romanlan Serisinden: KÜB^AY Bu eser, zılmış ve arafından dılnüştir. HAMN G€LİKİ olarak vadinleyicilerı içinde tâkip içinde 255 radyofonik roman Anadolu'da, radyo günlerce heyecan Nefis bir kapak sayfa, Fiyaü 7,5 Lira. ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL tlânrıhk: 1821/264» umhuriy KÜEÜCUSO STÜNUS NADİ MiNAArmağanı Kazanan sTUEL ROBLES'in fUme alınao son eseri KIN ŞAFAĞI PLÂSTİK şömiz içinde. Fiaü: 10 I i r a ,İ GÖNDERİLİR. Nuruosmaniye Kat: 2 İST. \ Cad. 42. yri soyı 14949 Telgraf ve m e k t u p adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 »» Pazar 13 Morl 1966 GENELKURMI Süleyman Demirel başkanlığında toplanan A P . Temsilciler Meclisı DEMIREL TEMSİLCİLER 10 Ekim geçimlerinden önce politika çevrelerimiz başhca iki xıt eğilim uzerinde kutuplan mıslardı. C.H.P. nin dile getirdigi birinci eğilim, daha ziyade öıgürlük dfizeninin yurdumuz da yerleşmesini, demokratik mıiesseselerin yerlerine oturmasuu sağlamak amacını güdüyordu. Siıtten ağzı yanan bu eraektar parti yoğurdu üfleyerek yemek geregini dnyuyordu. Bnnnn için, seçimlerde daha fazla oy toplaTabileceğini tahmin ettiği A.P. nin, taiç değilse tek başına hükumet kurabilecek bir çoğunlnkla Meclise gelememesini isti> or, propaganda gayretlerini bu amaç etrafında yogunlaştırıyordu. C.H.P. ye göre, yurdumuzda demokrasiyi geliştirebilmemiı, devlet yönetirninin daha bir süre partiler arası ortaklasa iktidarlar elinde kalmasına bağlı idi. Böylece taiç bir hükumet kendi basına buyruk olup ke\filije sapamıyacak, zatnan ilerledikçe de temel haklara 9»>gı duygusu, ynrt ölçüsiinde butön psrtilere mal edilebilecekti. Buna karsı A.P. nin benimsediti zıt eğilim ise «istikrarh hükumet» formülü ile özetlenebilir. A.P., hiç biri yeter çoğun lnk sağlayamamıs çesitli partiler arasında girişilecek karma hukumet kombinezonlarının basarılı sonuçlar veremiyeceğini, bu metodla knrulacak hükumetlerin yamalı bohçaya benzeyeceğini, Parlâmentonun sürekli bir pazarlık arenası haline geleceğini ve kalkınmak için gayret bekliyen memlekette iş çıkarmaya imkân kalmıyacağını iddia ediyor, tek basına iktidara geldigi takdirde biitün bu sakıncaların kendilifinden ortadan kalkacağı tezini sayunuyordu. Yakın geçmisimizin acı de nemelerini «özonüne getirirseniz C H.P. ye kaygılarında hak vermemek guçtü. Fakat salt fikir açısından da A.P. nin savundnğn tezi vabana atmaya imkân yoktn. Anayasaya bağlı kalmak, kanunlan iyi uygulamak, tarafsız idareye saygı göstermek ve «çoğunluk bende ya» zibniyetine da>anarak keyfiliğe sapmamak sartı ile tek basına sorum yiiklenen bir parti hükumetinin başarı sansı elbette pazarlık kombinezonlarına dayalı, her an dağılabilir bir karma hükumete kıyasla daha (azla oltnak gerekirdi. Felsefesi ve programı gereği, bu hükümet ekonomik kal • kınma alanında kendinden bekleneni veremese de hiç değilse ynrdumuzun politik istikrannı korumak hususunda basarılı olabilirdi. Uysa, seçimlerden dSrt ay sonra bu gün ne görüyornz? AJP., omduğu çcğunluğu kazanmıs, kurduğu bükümetle is başına gelmis, fakat seçim kampanyası sırasında vaadettigi politik is • tikrarı sağlamak söyle dursnn, seçim öncesi yurdumnzda az çok hüküm süren istikrar havasını da bozmuştnr. Bu kötü sonucun sosyal ve ekonomik çesitli nedenleri arasında kimi politikacılarımıza hâkim olan samimiyetsizlik dny gusunun birinci derecede rolü olduğuna dikkatleri çekmek isteriz. Şnrası hazin bir gerçektir ki, içimizde demokrasiyi bir aldatmaca rejimi sananlar, hâlâ gidişatımızı etkileyecek ölçüde söz sahibidirler. Bunlar ilkönce kendilerini, sonra birbirlerini, daha sonra da milleti kandırrnak sureti ile devlet gemisine yol verilebileceği kanısındadır • lar. Bugün benimser göründükleri fikrin yarın tersini savunmak, Ahmedle konusurken Ahmedin, Mehmetle konusurken Mehmedin nabzına göre serbet vermek, bunlar için basarılı politikanın en doğru metodndur. özgürlüğü, insan kişiliğinin gelişmesi ve toplumun refahı için gerekli bir ortam olarak kabul etmezler. Onlann gözünde özgürlük sadeee kendi bencil duygnlanna yaradıfı ölçüde bir araçtır. Talan söyleme hürri. yetine, adam kandırma hürriyetine, ttikürdüjiinü yalama hürriyetine, güçlünün öniinde yerlere kapanma hürriyetine inanırlar da düşündüğünü söyleme hürriyetine boş verirler. Bu itibarla BİZ SORUMLULUGUMUIU ! <*>«* Güç MODRİKİZ Olacak ANKARA MECLİSİNDE KONUŞTU: "Sinsi emeller bildirileri siper (Cumhuriyet Bürosu) G enelkurmay Basm ve Halkla Munasebetler Daıre Başkanlığı tarafından dun yayınlanan bıldınde, son gunlerde dağıtılan beyannamelere değınılmekte ve bunların «sinsi emeller için siper olarak kullamldığını ve dolayısiyle bu durnmun vatandaslan üzmekte vt endiselendirmekte bulunduğn» kaydedılmektedır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genelkurmay bildirisi A n Genel Başkanı ve Başbakan Demirel, dun A.P. Temsilciler Mec ^^ lısı toplanasında yaptığı konuşmada aşırı cereyanlarla muca delenin buyuk önem taşıdığtna değınmış ve: «Devletimizin emniyetı her vatandaşı çok yakından alâkalandırır. Bu istikamette vatandaşlanmızın icraya yardımcı olması icabeder» demıştır. Konuşmasırun s o nıuıda Süleyman Demırel, ıktıdarda bulunmanın sorumluluğunu müdrik olduklannı ıfade etmiştır. Menfi propagandalar Demirpl. A.P. grupundan memnuniyetıni behrtmiş, kendilerine düşen gorevlerinı gayretle ıfa ettikleune ışaretle şunları soylemişlır: «Geçcn zaman zarfmda bildiğiniz menfi ve tahripkâr propagandalar şiddeti ile devam etmektedir. Bunlar, artık ahştığımız tahrip edici. halkı tedirgin edici propagandalardır. Yalan, iftira, isnat bu propagandaların merkezi sikletini teşkil etmiştir. Bahis konusu propagandalar nasıl ve hangi ölçüler içinde yapılırsa yapılsın bizim milletimize hrzmete devama ve hizmette tereddütlere düsmemize sebep olmıyacaktır. Şarası muhakkaktır ki, bu propa> gandalar içinde bizim zamanımıza taallâk etmiyen meseleler, bizim VVASHtNGTON Cemal Gürle alâkası olmıyan hususlar pek sel çarşamba gunü geçırdıği son çoktur. Bu propagandalar 2^ Mabeyın kanamasıncan sonra duyısın istismannı baş hedef tutrumunda esaslı bir değışıklık olmaktadır. Bir takım tedai ve ben zetmelerle milletimizi tedirgin et madığı bıldırılmıştır. mek hedefleri mevcuttur. 27 MaDoktorlar kendısıne oksıjen yısı istismar etmek hür demokverılmesını luzumlu gormemışratik nizama dost olmak demek lerdır. depildir. Bu kaynaklardan medet Devlet Başkanını tedavı eden umanlar medet ummakta daha doktorlar bu sabah, Gursel'ın habir müddet devam edeceklerdir. yatî belırtılerının de «istikrar» lı Halkunızın tedirgin edilmesinde olduğunu ıfade etımşlerdır Buzeminin sarsmtısız olmasında. Vel nunla beraber Başkanın kan bahasıl demokratik düzenin muhasıncını ıdame ettırmek ıçın kenfaza ve müdataasmda ve hür nidısıne gerekli mudahalelerın yazamın bütün icapları ile işlemepılraasına devam edılmıştır. sinde büyük Türk milleti, bütün Başkan Gursel geceyı daha samüesseselerimiz ve büyük entelkın geçırmıştır Son ahnan halektüel gruplar tek bir cephe haberde kan basıncının 110/60, nablinde birleşmiş vaziyettedirler. zın 104 ı!â 110 arasında, solunum Hür demokratik nizama yapılan 1420 olduğu kavdedılmış. beden hücumlar bu önemli unsurlann ısısı 37 derece olarak bildırilmişancak azmini kuvvetlendirmektedir. tır GURSEl'in DUflUMU OEGİŞMEDİ Yumurta Reklâmı hur Hyde Park'ta toplanan «C.vciv» kılığında, 84 genç kız, büyük ilgi toplamıştır. Sabah kEhvaltılarında yumurta yenmasinı tavsiye ederek, özel kıyafetleriyle halka broşürler dağıtan genç kızlar, yumurtanın faydalan hakkında konferanslar da vermişlerdir. Resimde. «Civciv» kızlardan biri görülmektedir. Atasağun, Demirel ile Sımay'm senatörliigü konusunu • J •• Halkın çoğunluğu ve irade Demokrasının temehni halkın iradesi teşkil eder, başka 4 B 7 bir unsur halk iradesi ve b J K n tecelli şekli olan genel oy prensipini değiştiremez. Halkın çoğunluğunun iradesine dayanmıyan bir irade olmaz. Olursa buna demokrasi denemez. Halkın iradesine dayanan iktidarlar kanun ve nizamlara uymıyan ve milletin Arkası Sa. 7, Su. 6 da Ortaokul öğrencisinin tevkifi ile ilgili olarak sözlü soru soruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) . C iresun milletveluli Kudret Bosuter (MP) hapse atıhp sonra tahliye " edılen 15 yaşındaki Ortaokul oğrencisi Gurbuz Şimşek"ın durumu ile ilgili olarak hazırladığı bir soru önergesinı dun Millet Meclisı Başkanlıgın3 vermıştir. Başbakan tarafından cevaplandırılması istenen önergede 15 yaşındaki Ortaokul oğrencisi Gurbuz Şıraşek'in kovuşturularak tutuklantnası olayına değinerek «Bu olay bir süredenberi irticaı yanma müttefik olarak alan Hükumetin sakat politikasmm beklenen bir sonucudur.» denmekte ve şöyle devam edılmektedir: «öncelikle ekonomik ve sosyal hayatın temel sorunları çözümlenerek Komünizmle mucadcle edilmesi gerekirken, bu gucu ken dinde ve devlet felsefesinde bulamıyan Hükumetin, bir takım gayri ciddî ve sun'ı davranışlar 1çinde bulunduğu atılaşılmaktadır. Jurnalcılığı teşvik ve mükâfatlandırmakla rnemleketi Abdülhamit hafiyeleriyle donatmak Isteîen bir politikanın, 27 Mayısm Arkası Sa. 7, Sü. 8 de AVK4R4. (Cttmhnriyet Bfirosu) Cumhurbaşkanı Vekıh Ibrahım Şevki Atasağun dün saat 15 30 da Başbakan Sulevman Demirel ıle Çankajada bir gdrüşme yaparak kendisiyle Genel Kumıay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın kontenjandan Senator secılmesi konusunda siyasi parti hderleri ve Senato Grup Temsilcileri ile yaptığı temaslar hakkında fıkır teatisınde bulunmuştur Atasağun. gdnışmede Sunay'ın kontenjan Senatorü otaıası yolunda partiler arasında genel bir goruş birlığı olduğunu, bu arada Sunay'm Cumhurbaşkanı secılmesi yolunda da genel isteğın kendisine bıldirildiğini Ba=;bakana soylemiştir. Başbakan Süleyman Demirel, 1 saat 40 dakika süren göruşmeden sonra, Çankayadan aynlır ken, gazetecilere, •gorüşme hak kmda hiç bir açıklamada bulunmıyacağmı» söylemiş, sorulan soruları da cevapsız bırakmıştır. ATİNA, NATO'yu YUNANISTAN1 TURKIYENIN "SALDIR1CILIGINA» KARŞI KORUMAMAKLA SUÇLAOI Atina, (AP) Yunanistan dün NATO'ju suçlarnış, bu ittıfakın kendısinı, Turkiye'j'e atfettıği «saldırıcılığa» karşı korumadığım ılerı surmuştür. Yunanistan aynı zamanda Başkan De Gaulle Fransası ıle en ıyi munasebetler muhafaza edeceğıni soylemiştir. NATO'ya yöneltılen itham bir basm toplantısında Yunan Dı§ışlerı Bakanı Ilias Çirimokos tarafından serdedılmıstir. Bakan, Fransa'nın ıtüfakın askerî teşkilâtından çekıleceği hususunda De Gaulle'un yaptığı açıklamadan sonra Parıs'te başgösteren NATO buhranmı yorumlarken konu§4puş ve şunları soylemiştir: «NATO gibi kudretli bir teşkilâtın raüttefiklerinden birini dlğer bir üye memleketin saldıncıhğına karşı koruyamamaktaki aczi Yunanistan'da kamu o\unu hayrete düşurmuştur Yunanistan Turkiye' nin daimi tehdidi altında yaşamaktadır. \e hv alanda acı bir tecrubeye sahiptiij» «Son gunlerde Silâhlı Kuvvetlerin \e onun vatansever raensuplarınnı aduıı. sinsi emelleri için siper olarak kullanmak iste>en rejim aleyhtarı beyannamelerin mükerreren dağıtılmakta olduğu görıilmekte ve bu hal huzur \e sukun içinde >asamaktan başka bir isteği olmayan mâsunı vatandaşlarımızı üzmekte ve endişelendirmektedir. Turk Silâhlı Kuvvetlerı; Türkiye Cumhuriyetinin, demokratik Anayasa nizamının ve Türk yurdunun iç ve dıs düsmanlara karsı emnıyetinin koruyucusu ve bas teminatıdır. Bu sebeple Silâhlı Kovvetler mensupları kendi adlarının Anayasa nizamı \e rejim aleyhtarı bu çesit süfli emeller için kullanılmasına aslâ müsaade edemez. DENtZLt TİJ». Denizli mflTurk Sılâhh Kuvvetlerınin; letvekili Muzaffer Karan, dün par Turk milleti. Turkiye Buyük Mıltisınden istifa etmiştır. 14 lerden let Meclisı ve onun hukumetiolan Muzaffer Karan'ın Parti Genın emnnde olarak kanunlarla nel BaşkanUğına gonderdiği istikendısıne verılmış olan şerefli fa mektubu şöyledır: vazıfesını yapmaktan başka bir «Partinin programı ile davradüsuncesı olamaz. nış ve tutumlan arasındaki çelismeleri hem özel olarak, hem do Türk vatandaslan arasındaki Meclis Grupu toplantılannda möbirlik. beraberlik ve davanısmateaddrt kereter açıklanus bnlunuyı bozmağa mâtnf bu gibl yeralyorum. tı faaliyetlerinde Silâhlı Kuvvettzlenen yol, artık programı açlerin adını kullanmak vatana mış bulunmaktadır. karsı ihanettir. Partiye kayıtları uygun görülBu hareketlere sık sık tevessül memiş olan bazı kişiler, parti alt edenleri uyarmak, bu hâdiseler kademeleri ile dıştan devamlı tlis muvacehesinde tereddüt ve enkiler kurmuş bulunmaktadırlar. dişeye kapılacak halkımıza güBu hususta teşkilâta gerekJi nven saflamak, rejim aleyhtarlığı yarmalar yapılmamakta ve dıs ile memleket hnznrunu bozmak etkilere engel olunmamaktadır. istevenlere yanlıs yolda oldukAlt kademelerin yonetimi helannı ihtar etmek üzere bu tebmen hemen dörtte üçü bir gazeliğin yapılması lüzuralu görülteyi okuyup değerlendirmekten müslür.» yoksun, ve sosyalizmin S'sini bile bilmiyen kişiler tarafından is» tilâ edilmiştir. Bu uitelikteki tdşilerin dıs etkenler tarafından nereye çekilirse oraya gidecekleri de tahiîdir. Gerçekten de parti tüzüğüne göre, yönetici kadrolann varısından fazlasının işçilerden teşekkül etŞehrımızdeki bzel tıyatrolarda mesi sebebiyle alt kademeler geçalışan ve sayıları 500 e yakın onel olarak bilimsiz işçilerin eline lan sanatçüar dun bir bildirı yageçmiş bulunmaktadır. yınlıyarak «Muhsin Ertuğrul» oUyanlanmı tekrarlıyarak partilaymı şıddetle protesto etmislerden istifa ettiğimt duyurur, badir. şarılar diler ve saygüanmı suna«Oünyada ve yurtta Muhsin Ernın.1 tuğrul adı fürk tiyatrosu sözünün ilk çağrışum haline gelmiş bulunmaktadır. Modern Türk tiyatrosunun kurucusu, hemen bütün Türk oyuncu, rejisör, yazar, tiyatro teknisyeni ve idarecilerinin hocası. Şehir TiyatrolanAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) nin hamleci ve rlinamik rejisörü Adalet Bakanlığınca Turk CeMuhsin Ertuğrul'un Şehir Mecliza Kanununun 141 ve 142 ncı madsi tarafından ânî bir kararla berdelerinin daha da ağırlaştınlmataraf edilivermek istenişini, sası yolundakı çalısmalara devam de açık bir partizanlık sade çirolunmaktadır. kin bir nankörlük örneği saymak Dun kendısıyle konuştuğumuz la kalmayıp, el çabukluğuna ve Adalet Bakanlığı yetkilileri «aşıolup bittiye getirilmek istenen bu n cereyanları önleyici hükümlehareketin Türk kültür, sanat ve rin daha siddetlendirilmesi için hattâ politika dunyasmda uyanher iki madde uzerinde gerekli dıracağı haklı ve nâhoş tepkfleri çalısmalar yapıldığını» söylemışendişe ve üzüntü ile tahmin etlerdır. Ancak, maddelere ilâvesi mekteyiz. Bu çirkin hareketi şiddüşunülen fıkralann nelerden detle protesto ettiğimizi Türk ka ibaret olduğu açıklanmamıştır. mu oyunun önünde bildiririz.» M. Karan TjPJen istifa etti Nejat Eczacıbası Nejat Eczacıbası çukura diişerek yaralandı Memleketimizin büyük iş adamlarından Dr. Nejat Eczacıbası dün Kartaldaki Seramik Fabrikasınuı ek inşaatını gezerken dört metre yüksekliğinde, içmde bir miktar su bulunan çukura düşerek müessif bir kaza geçirmiştir. Bel kemıği ıncinen ve başından yaralanan Eczacıbası, Haydarpaşa Nüroune Hastananesıne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır Eczacıbası, yanmda Alman teknisyenler olduğu nalde dün Seramik Fabrikasına ek olarak yapı lan çamur daıresıne gelmiş ve inşaatı gezmeye başlamıştır İş adamı, çamur navuzlarının üzerindeki kalastar yürürken birdenbire dengesini kaybetmlş ve ddrt metre aşağıya düşmüştür. İyi bir tesadUf eseri, ayaklan üzerine düşen Eczacıbası, kazayı çok hafıf atlatmış, ufak sıyrık ve incinmelerle kurtulmuştur İş muhıtinde çok sevüen Dr. Nejat Eczacıbaşının geçirdiğı kaza buyük üzüntü yaratmıştır. Sanatçıların protestosn 141 142 ağı rlastırılıyor İnönü dün yeniden CHP ye kaydoldu Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Siyasi Partiler Kanunu geregince, 16 Mart tarihine kadar partilerin üye kütüklerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinden dün saat 1430 da CHP Çankaya îlçe Başkanlığına gelen CHP Genel Başkanı Ismet inonü, 1 numaralı fişle kaydmı yaptırmış, kendi eliyle üyelik kâğıdını doldurmuştur. Inönü'yü kalabalık bir meraklı ve partıli kitlesmın beklediğı Çankaya CHP ilçe merkezine, Ge nel Başkan yanmda Senatör Htfzı Oğuz Bekata olduğu halde gelmiş ve «Kim yazacak beni?» diye sormuştur. İnonü daha sonra kalabahğm alkışlan arasında ilçe merkezinde hazırlanan bir masanın başına oturarak üyelik kâğıdındaki sorulan kendi okuyup kendi cevaplandırarak doldurmuş tur. •» % «Kadıkö v» vapurunda 2 kisinin yanarak öldüğü tesbit edildi «Kadıköy» yolcu gemisinde yapılan inceleme sırasında bulunan ceset kalıntılannın, dün iki kişiye aıt olduğu tesbit edilmiştir. Adlî Tıp tarafından ceset kalmtı lan uzerinde yapılan incelemeyle ilgili rapor. Savcıhğa verilmiştir Ancak verilen bu raporda. yanarak ölen iki kisinin, cinsiyeti tesbıt edilemedıği de, kaydedilmiştir. Orhaiı Kemal ve iki arkadasının tahliye talebi reddedildi «Hücre faaliyeti ve komünizm propagandası» yaptıklan iddıasıyle yakalanan ve Sultanahmet Cezaevınde tutuklanan roman yazarı Orhan Kemal ile iki arkadası ıçın, avukatları tarafından 2. Sorgu Yargıçlığına ylpılan «tahliye» talebi, dun reddedılmıştir Beş gunden beri tutuklu bulunan Orhan Kemal ile T.Î.P Fatıh llçe Başkanı Mehmet Şahm ve aynı partinin üyesi Mustafa Kutlu'nun, yarın 2. Sorgu Yargıçhğında sorguları yapılacaktır. "A<4» lsmet / # düctaförii JAKARTA Sukarno ile yetkılerini devretmiş bulunduğu son askerı merasımlerden bırmde yanyana. antı NADİR NADt Aıfcası Sa. 7, Sü. 5 de cAdı Ismet Mustafası da var, Soyadı İnonü. Babasmm adı: Meh met Reşit. Doğum yeri ve tanhi: Izmir 1884, Adres: Çankaya Ersan caddesi. Eyvah fotoğraf getirmemişün. (Gülüşmeler). Tahsil de recpsı. Ne diyeyim? (Yüksek deyın Paşam, sözü üzerine) o kadar mı? Işi: Milletvekili. Bundan *bnce hangi görevlerde bulunduğu: "Emekli Orgeneral. Bundan önce girdiği parti var mıf Hayır.» tuönü, üyelik kâğıdınm arkasında, partiye yılda ne kadar ai komypıst General Suharto ' I dat vereceği sorusu karşılığı. en ^ ( A P RADYOEOTCU .•çok verilebilecek aidatm 120 Iira (Endonezya olayları Uç ilali olduğu belirtildikten sonra 120 haberimiz 3 üncü sahifemlzfle) Iira yazmıs ve ımzalamıgtır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog