Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYel BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI T A A H H Ü T EDER Sahlbl: NAZtME NADt * O«ne) Tayın Müdünı ECVR GÜRBSİN + Sorumlu Yazı İjlerl Müdürü: EROI DALL1 * Ba«an ve Yayan: CÜMHUH1YET MatbaacUık v» Gazetecüik T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi sokak No. 3941 GÜNTEY İLLERİ: KGçGksaat Meydanı Ediara Hanı Adana • Telefon: «550 • 4NKABA: Atatüık Bulvarı Yener Ap. • îemsehiı Telefon 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • İZMtB Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONEveİl AN Seneük 6 aylık 3 avhk Türkly» 75.00 40.00 22.00 Harici 198.00 99.00 49.50 shk (Maktu 20ü 34 5 ınci tahitelerde (santiml) 40 u 7 Qd sahticJer 35 Niçan, NUîâb, Evlenme, Dogum (Maktu) 75 Ölüm, Mevllt. Teşekkür ve Kayıp arama 5 em 90 Kayıp (Kellmes!) 1 SAYISI 25 KÜRDŞ (Baştaralı 1 im nfede) bep olarak ta, Ceza Muhakemeza ve ne de Türkiyemızin içinde len Usulü Kanununun 303'üncü (Baştarafı 1 inci sahifede) ' tenkidlere uğramıştır. bulunduğu aşamalara yakışır^ maddesinde, «itirazî kararlann Senatörlenn tenkidlerini dikkesin oldnfnna» dair hükmün Toplantıda söz alanlardan büPolitikacı Sanatçı mevcut olmasıdır. katle izliyen Başbakan Süleyman yük bir kısmı daha çok A.P. hüDemirel, tenkidleri cevaplandırBilindiği gibi; Orhan Kemal ktimeti tarafından Parlâmentoya mukayesesi mış ve bu seçim tasansmın Senave iki arkadaşı için önceki gün, sevkedilen seçim tasarısmın ne «Sanatçılar, milletlerin çerçek Sulh Ceza Mahkemesı «serbest to seçimlerinden önce mutlaka pahasına olursa olsun kanunlaşSiyasal Bilgiler Fakultesinde temsilcileridir. Politikacılann kanunlaşacağını, buna hiç bir şebırakılma» karan vermiş, ancak: masının şart olduğunu, seçim bekurulu «Hfir Düşfince Kulübü» çok zaman yanıldıkları, sanatcı Savcıhğın buna Asliye Ceza Mah kllde mini olunamıyacağını, Mecyannamesi lle de bu hususa her Dolmabahçe ile Üsküdar aradün yayımladıgı bildiride. Başların ise çok az vanıldıkları göliste yapümakta olan engellemekemesı nezdinde yaptığı ıtiraz üsında iki Rus gemısinin çarpıştürlu engellemenin dikkate almbakan Süleyman Demirelin Farülmüştür. Politikacılar tıalka lerin muhalefetin beklediği netimasından sonra denize dökülen zerıne, tevkif karanna gıdümişmasmdan sonra yer verildiğini be külteden çıkışı sırasında yuhaçoğn zaman yalan söylemisler • ceyi veremiyeceğini söylemiştir. ham petrol, Marmara Ereğlisi tir lirtmişlerdır. lanma olayına değinmekte ve dir. Sanatçılar da bu yalanlara KABİNENİN DEGÎŞTtRtLMESt sahillerme toplanmıştır. TekirÖte yandan, sanıklann savunözetle şunları belirtmektedir: çok zaman karşı koymuşlardır. ÎSTENDİ Bu arada muhalefet partilerinin dağ Valısi, bu konuda tedbir amasını üzenne alacaklarını föy Sanatçılar dogrnyu söylrmek «Türkive Curahnriyeti BasbaAnayasanın 89. maddesine dayalınmasını, Istanbul limanında Grup toplantısmda söz alan için çok sevi göze almışlardır. hyen bazı avukatlar ıse, Ceza kanına Fakülteden aynlışı esnanılarak gensoru müessesesini işvukua gelen yangının bir benzesenatörler, ayrıca, Bakanlar KuOldürülmüsler, sürülraüşler ve Muhakemeleri Usulü Kanunusında, Fakültemizde faaliyet gösletme yolu ile engellemeye çalışrinin tekrarlanmaması için gerulunun bugünkü teşkil tarzmı nun 303'üncü maddesine rağhapsedilmislerdir. teren bir knlüp ile bn knlübün malan şiddetle tenkid edilmiştir. rek liraanda ve gerekse seyir tenkid etmişler ve bir değişikmen, itırazi kararlara, Ağır CeBizler, Türkiyede, yalan, hakdışandan topladıfı bir takım Gensoru müessesesinin muhalefet halinde bulunan butün teknelelık yapılarak yeni kimselerle za Mahkemesi nezdinde Itırazda sızhk, zulüm ve baskılara dai maksatlı kişiler tarafından çirpartıleri tarafından istismar edil rin haberdar edilmesini istemişbir «tcra Kabjnesi» kurulmasıbulunulabıleceğini ıfade etmişler ma karşı Koymak için savaşacakin ve medenî olmayan sesler diğini ileri suren A.P. li senatörtir. nı istemişlerdir. ğız. Hangi idare sisterni olursa dır. Avukatlar, böyle bır duruçıkarılarak aleyhte tezahürat ler, engellemenin önlenmesi için , Seyır ve Hidrografi Daıresiolsun «baskı» \e «terör» daima ma örnek olarak ta. 1957 yılında tedbir alınmasını tavsiye etmişyapıldığını üzüntü ile müşabade nin haberdar edilmesinden sonKAYIP Kmlcaören tlkoknlunkarşısında sanatçılsn bulacakOsman Bölükbasının tevkif olalerdir. Bu arada muhalefetın isettikj. denizcilere dan aldığım diploznamı zayi ettim. ' ra radyo ile bütün lardır. Zulüm ve baskı Karşısınyını emsâl göstermişlerdir. Belır tegine uyulmak suretiyle Millet ' HükümsUzdür. durum bıldirilmıştır. Bildiride ayrıca, olayiu Siyada sanatçı snsarsa, o millet yatildiğıne göre, Bölukbaşı ıçın o Meclisinin altı günlük bir süre ile , sal Bilgıler Fakültesine mal olHAMİ GÜRPINAR < rı yany» ölmü« demektir. Ne tarihte, Aslıve Ce'.a Mdhkemesm çalışmalanna ara vermesi ağır [ masından ayrıca üzüntü duyulMenderes ve ne de Demirel te(Cumhuriyet 2528) ce «itirazî tevkif» karan venlduğu da ifade edilmektedir. rörü. bizi direnmekten nıenedemiş, ancak Ağır Ceza Mahkememiyecektir. Çünkü, bugünkü Asine yapılan müracaat sonunda Sayın Doktor ve Eczacılaranayasa bize direnmek bakkı verbu tevkif karan kaldmlmıstı. * a. miştir. Bn sebeple hangi hükumet, ne şekilde terörle karşımıN O V A N O K S (Pediatrik Süpozituar) Tl P basın toplantısı za çıkarsa çıksın, Türk milletiT.İJ>. îstanbul ll Başkanı ŞaBir Süpozituarda : Novamine Sulfone 0,10 gr. nin aslî temsilcisi sanatçılar bnban Yıldız dün bir basın toplannu yenmek için sonnna kadar Ac. Acetylsalicylique 0,15 gr. tısı yaparak, «5 aylık AJ". iktiTürk Kanser Derneğı, Belediyemn Şişhanede verdıği arsa direnecektir.» Phenobarbital 0,02 gr. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) darı hızla iflâsa doğrn gidisinin üzerine «Kanser Erken Teshıs Dispanseri. kurmak uzere hare Memduh Aytür'ün, Devlet Iktidarı itham 6 Süpozituarlık kutularda piyasaya arzedilmiştir. saşkınlıği içinde şimdiye kadar kete geçmiştır. Bu maksatla 1011 nisan tarihlerinde cÇiçek» Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Plânlama Teşkilâtı müsteşarhdenenmiş olan bir tertibi yenikampanyası açılacak ve toplanacak para ile dispanserin insasma DOĞFARMA LABORATUARI Tel: 4 7 16 7 8 aşar Kemal daha sonra, geSilâhlı Kuvvetler Personel Ka,|ından ayrılması Ue boşalan bu den sahneye koydn» demiştir. baslanacaktır. 2 mılyon lıraya mal olacak dıspanserde. kanserli ce münasebetiyle yaptığı konun Tasansı üzerinde göruşmegorev, Maden Tetkik Arama Datâncılık: 1904/25?2 T.l.P. îl Yönetim Kurulu üyehastaların tedavısi yapılacaktır.. Dernek, Şışlıde «Göğüs ve Raler dün saat 20.30 da Cumhuriyet nuşmaları nakletmiş, terör y» • iresi Enerji Grupu Başkanı Muhım Hastahkları Te^hıs» dıspanseri açmış. buyük ilgi toplamıştır. si Mustafa Kutlu ve Fatih llçesi ratmak istiyen A. P. iktidarının Senatosunda sona ermiş ve tasaammer Çetinçelik'e teklif ediîResımde, açılacak «çipek» kampanyasının programı için toplanan bn konnda polisi âlet ettİKİni, Başkanı Mehmet Şahin ile yazar n kabul edilmiştir. miştir. ileri sürmüs ve «belki de Ata Orhan Kemal'in tevkifleri ile iluyeler gorulmektedir. Yuksek Kımya Muhendisi oTasarının Meclisten gelen şektürk sağ nlsaydı, bn zibniyetin gili olarak konuşan Yıldız, 5 yıllan Muamrner Çetinçelık, dün line göre değişikliğe uğramı* insanı, bu büyük adamı bile dan beri T.Î.P.'in gelişmesini önkendisiyle konuşan muhabirimimaddeleri yeniden Meclise gidetevkife kalkışırdı» demiştir. leme gayretlerinin bu sefer de ze, teklifi olumlu karşıladığını cek ve görüşülecektir, Yaşar Kemal daha sonra, Türbu gorevı yuklenmekten memA.P. tarafından basiretsizce ele Ote yandan dünkü görüşmeler kiyenin bu tip idarecılerden nunluk duyacağım belırtmiş, tâalınarak uygulanmasına başlanıl sırasında tasannm Genel Kurmay kurtulması gerektiğini, zihniyeyın işlemının kesin şekilde budığını ileri sürmüş ve şunları (Baştarafı 1 inci sahifede) Demokratik Sosyalızm en aşa Başkanhğı yapmış emekli orgetin önce Türk kültürünü öldür • gun belli olacağını söylemiştir. Aşağıda yazılı illerde Kızılay Madensu\u ve Sodası E i ş söylemiştir : neş ve Prof. Muammer Aksoy ğı. tktidar Partisinin programı nerallere bir emir subayı, bir a meye çahştığını, kendileri ise Muammer Çetinçehk. teklıfin bayüikleri ihaleye çıksrılmıştır. Şartnamesi Ankarada Kızıla.v «Türkiye tşçi Partisi, knrnlAnayasa düzeninin devam ettinlkadar roeşrudur. Bunu iktidarın raç ve lojman vermeyi öngören bu kültürü yaşatma çabası içinhangı makamdan geldığmı açıkGenel Müdürlüğünden, illerde Kızüay Derneğı Şube Başkanmesinde büyük faydalar olduğudnğn günden beri Anayasayı saböyle bilmesi ve böyle bildırmemaddesi tasandan çıkanlmıştır. lamamıştır. de bulunduklarmı söylemiş ve hkları ve Ticaret Odalarındar. temin edilebilir. nu, bu konuda hükümetlere, iktıvnnmaktadır. Anayasamız ise esi gerekir. Hnkuk Devleti esassözlerini şöyle bitirmiştir: Teklifler Kızılay Afyonkarahisar Madensuyu İşletmesi darlara, üniversitelere, basına ve mekçi fnkara halkımızın yaralarına, tatbikata saygı çösteril« Bu son olay da Demirel çeşitli kurumlara gorev düştüğünna olan ve toplumculuğa açık raemektedir. Mahkeme kararlaiktidarının ve Emniyet MüdürüHAMAM AFYON nü belirtmişler, Sı>"asal Bilgilerin bnlnnan bir Anayasadır. Hızla nün Türk kültflrüne yaptıgı terını uygulamamak demek. iktiadresine gönderilecektir. Anayasa düzeninin yaşatılması hu cavüıdürj iflâsa siirüklenen A.P. nin hu darın bindigi dalı kesme«ıı deTeklif mektupları 14.3.1966 günü saat 16.30 a kadar Iş'.etsusunda şimdiye kadar gösterdimektir. Daha sonra, Can Yücel ve Ali tertiplerden ve Büyük Meclis'e ği davranışlardan örnekler sırala mede bulundurulacaktır. Postada vâki gecikmeler kabul edi'getirdi^i Secim ve Af kannnlaEKONOMİK DÜZE.N Izzet konuşmalarla ilgili ıddialaESKlŞEHtR Etimesgut Hava mışlardır. Konunun bu noktasınrnez. rm yersız olduğunu söylemişlertktisadi problemleri geniş nndan vararlanmak snretiyle aİZMİR Türk Hava Yolları da Siyasal Bilgilerin Anayasa\T Üssunden hareket ederek tzmire Tekirdağ İzmit Rlze Sivas Kütahya Burdur dir. Yaşar Kemal, Anadoluda balk kitlelerinin vararına cözüsıl tahrip etmek istrdiği hedef İdaresı ıie gümrükler arasında hazırlıj'an kurumlar arasında trugıtmekte olan DC47 tipi bir asdoğmus bir Yunan filozofunun Samsun Zonguldak Erzurum Adıyaman Trabzoc me bağlamadıkça Uemokrasiyi Anayasa'nın kendisidir. çıktığı bıldırılen Bir ihtilâf dış lunduğu belırtilnıış, Kurucu Mecşu sözlerivle toplantıyı kapakerî nakliye uçağımız dün saat 14 millete benim.setemezsiniz Dememleketlprden uçakla lzmıre Türkiye tsçi Partisi. Anayasa' lıse en çok üye veren Pakultenın mıştır' sıralannda Kutahyanın Gedız ilmokrasi ancak sosyal demokrası Cumhunvet 2553 gelen Kargolarm Yesılkövde tıyı sonnna kadar savnnacaktır. Siyasal Bilgiler oldugu soylen« Bir milletin türkülerini balinde b:zira mernleUctte yer çesi civarında Murat dağlanna kanmasma sebeb olmustur Bu Anayasa dısı yollara partimizin mis, hattâ 21 Mayıs hareketınden yapanlar, kanunlarını vapanlarlesse yerleşebilir.» çarparak parçalanmıstır. kargoların îzmırde gumrüklenönce bu kabil rejime karsı hareiltifat etme<:i icin hicbir sebep dan daha güçlüdürler.» REJİM VE BAŞBAKAN mek üzere THY vasıtasıyla Cuketler dolayısiyle Fakültenin saKaza sonunda olduğu sanılan yoktnr. Büvük Meclivten bütfin Başbakan Anayasa ve rejim Istanbu'da ma Ovasına nakledilmesı ıçın ya rih bir rutum gösterdıği kaydeTürkiye halkına seslenmek impilot üsteğmen Usju'nun cesedi konularında verdiğı cevapta, ken dılmiştir. Aynca 1961 Anayasasıpılan bütün müracaatlar neticekânıns sabip bnlnnan partimizin, «Hücre faaliyeti ve komünizm henüz bulunamamıştır. Ağır yamn devamının arzulandığı da a disınin hürnyetçi olduğunu Anasız kalmakta bu maddelerın amiki üvesinin «hücre knrarak» Emralı olan Yüzbaşı Müldür, Yüz propagandası» yaptıkları ıddiayasaya bağlı bulunduğunu, bir çık olarak belirtilerek «Anayasabargolu olduğu cevabı verılmekDosya No: 964/911 siyle öncekı gün, Sultanahmet niyetin iddia etti&i gibi doknz başı Tosun, Başçavuş Serman ıhtılâl ihtimalının mevcut bulun mn rafa kaldınlmasını ise hiç tedır Bu ırada NATO içın getı Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyrneti, adedi, Cezaevinde tutuklanan roman ya on kisiye propasranda vapması Akgüler kıdemli Başçavuş Aktasvip etmiyoruz. Bunun için gü . madığmı oılriırmiş, hiç bir nok rılmış ba/ı elektronik cihazlar evsafı Maliki: Yusuf oğlu Mehmet Çakır karısı Zeynep Çakır. Tazarı Orhan Kemal iie TİP Fatih aklın. msntıjhn kabul edecefi is çetin ile huviyeti henüz tespit etada profesorlerin görüşlerine cümüz nisbetinde çahşacağız. Öğda Yesılkov hava meydanında rıhi: Mart 938No. 1 cılt 21 sayfa 77 geldisi Mayıs 931/No. 6 Gittisi îlçe Başkanı Mehmet Şahin ve degildir. dilemiyen bir assubay, gönderikarşı çıkmamı=tır. rencilerimize de bunu ögretiyoyoktur. İUşıği ipotek: 21/6 1961 No. 1 cilt 35 sayfa 16. Üstünde üç otıkah kalmıştır. lokantacı Mustafa Kutlu'nun A.P. yöneticilerine ve Hüknmelen bir helikopter ile Eskişehır ruz ve öğreteceğız» denılmistir. Lâikhk konusunda görüşlerida 471 Çay Mah. Sağı Bartın caddesi, solu Çökelezoğlu bahçesi, ar«tevkif kararına» dün. avukatlatine 27 Mavıs Anavasasına sayGEBİCİ DAVRAMŞLAR nı açıklayan Demirel, «Lâiklik Hava Üssü Hastanesine nakledilkası Çimendar oğlu Mitrodan metruk ve halen Mehmet Çakır harı tarafından herhangı bır ıtırazp l ı oİBialannı tavsive ve4htar çignenemez» demiştir. Demirel, mişlerdir. Kazanın sebebi araşnesi önü hususî yol ile çevrili altında üç oda ve iki ahır ve kuyu Gerid davranışl«r konusunda da bulunulmamıştır Tevkif kav: ederiz. Bo oynnlar. bn tertipler bazı konularda ıse cevap vermeve bahçe ve bir hane. Kıymeti: 60.000 lira, altmış bin liradır. tırılmaktadır. söz alan öğretım üyelen Başbararına, itirazın yapılmayışma setertİDOiIerin ve ovnncnlann menmeyi tercıh etmiştir. Satiş şartları: kana «Gericiliğe yeşıl ışık yakıp faatine hiçbir zaman hizmet etv i 1 Satış 6/4/1966 çarşamba günü saat 10 dan 11 e kadar ÇayÎKTtSADÎ KONULAR aydınlann, ilerici n önüne k:rmemistir. Netice onlar için hflscuma îcra Memurlugunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu Prof Besım Üstünel de, rejim muı ışık tutmanın uz"n vaderan olacaktır. Fikrî (röcleri vetiarttırmada tahmin edilen kıymetin °o 75 ini ve rüçhanlı alacakhlar meselelerinin artık çozumlenmiş de Türkıyenın veçhesı... degıştıİZMIR 73 yaşındaki ımam yorsa Anavasa'nın teminatı alvarsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gecmek şartı ile recek bir tutum olduğunu hatır , sayılabileceğine, 1961 Anayasası Mustafa Canlı. Hâkimıvetı Miltında ve demokratik dnzen icinihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın latmışlar, bu değişiklik hız kazan ' ve getir^iği yeni müesseselerle lıye llkokulunda girdiğı ılkokul de tertiplere, tasli. bıcaklı, sopataahhüdü baki kalmak şartıyle 16/4'1966 cumartesi günü saat 10 bitirme sınavını başararaiî dip • dığı takdirde bugünkü Anayasa j temel hakiar ve hürriyetler koIı saldtnlara bas vnrmadan eöilâ 11 de ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçlomasını almıştır. rejimini dahi muhafaza etmenin nusunda yeni tartışmalar çıkarrüslerimize karsı törüsle karsiPlânlama kısmmda çalışmak üzere İngilizce bilen, imalât hanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartiyle Akarcalı camiinin otuz yıllık güçleşeceğini belirtmişlerdir. Ay < manın gereksızliğine deSınmiî mıza nksnlar. B'7im «övliveceen çok arttırana ihale olunur pJânlamasında tecrübeli askerliğini yapmış asgarî lise mezunu imamı Mustafa Canhnın üç oğ nı konuda bğretim üyeleri «Bu «.. Bundan böyle gerek nükumeğimİ7 *"i kadar..» 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmın edilen kıymetin genç bir eleman aranmaktadu, lundan ıkısi tktısadi ve Tıcari düşunce ile bizler, gericiliğe yetin, gerekse Meclislenn ve bü% 10 u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar millî bir bankamn llimler Akariemısi, bin de Mitşil ışık anlamına gelen hareket | tün siyasi kadroların daha cok KAPLANTN DEMECt Müracaat: TÜRK PHILIPS SANAYİİ A. Ş. Levand teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para lledir, hatpaşa Erkek Sanat Enstıtüsü ve turumunuza karşı sizi uyarmak CKMP Genel Sekreteri Musfa Türkiye'nin ekonomiu sorunlanCumhuriyet 2555 alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Delmezunudur tki kızı da ilkokulu lüzumunu hissedıyoruz > demişfa Kapİ3n son olaylarla ilgili onı süratle çözüm!«»meye calısmalâliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masrafları ahcıya aittir Bibitırmıslerdır Bırıncı Dünya Salerdir. larak verdiei demeçte. •Olay adları gerekin demıstır vaşı sırasında beş yıllık askerlik ı rıkmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Hükum«t tasarrufları ve tat • liyeye intikal etmiştir. Neticeyi Prof Üstünel, ekonomık sorunyaptıktan sonra, îzmirin işgalı 3 îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (J) bu gayribikattakı aksaklıklar konusunbekliyecefiz. Görülen şudur. hüyıllarında Urlanm Kızıldağ bölmenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan da konuşan Prof. Muammer Ak ' lara önem verilmedığıni; bunun kumet milletçe umulanı vermekte gesınde çocuk okutarak ve mi • . soy, genellikle mahkeme karar i yerine rejim meselelerinin hortiddialannı dayanagı belgeler ile on beş gün lçinde dairemize bilve korkulanı önlemekte yetersiı latıldığmı söylemiş ve Plânlama lis kuvvetlerinın toplanmasına dirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ollarmın uygulanmaması, din is> kalmaktadır. İktidann takip etteşkilâtınm durumu ile plânm yardım ederek bes yıl daha ça j tismarı, Batı anlamında fikir madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. tiçi politika sosyal refah devleti lışan Mustafa Canlı, aslında rüş | özgurlüğünün Türkiyede mevcut rafa kaldırılması noktalanna dik 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ilkesine ve Anayasanın ruhnna tuye mezunu olduğunu. Yunanlıkati çekmiştir. Üstünel ıstikraolmadığı ve milli irade anlayışıtcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki aykırı yönde ve tezatlan artıraların. evlenni yaktıkîan sırada ' nın tahlili meseleleri üzerinde rın feda edilip enflâsyona gidiihale arasındaki farktan ve "i 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul cak mahiyettedir. CKMP hür düdiplomasmın da vandığını, dulece§i endisesini de "lelirtmıştir. durmuş ve özetle şu noktaları tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil şüncenin. sanatın ve toplumcn ha rumunu ıspat edebilecek bir ve belirtmiştir: tKÎSADÎ KONtTLARD* edilecektir. reketin Anayasanm tâyin etriği or sıkaya da sahip olmadıSı icin veDEMİRELtN CEVABI 5 Şartname, ilân tarihinden ltibaren herkesin görebilmesi için SAÎG1 Î O K tamda gelismesi amaçlanna bağniden ılkokul diploması almak dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örBaşbakan Demirel, iktisadi kolıdır ve daima bağlı kalacaktır.» « Anayasamız ruhiyle uygnlanzorunda kaldığım söylemıştir. negi gönderilebilir. nularda Prof. Üstünel'in endişe Sakarya \ehri üzerinde, mevcut Sarıvar Bara.jmın, demiştir. mamaktadır. Huknk devleti il6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderelerine cevap vermiş ve özetle şını takriben 50 Km. mansabında inşa olunacak Gökçekaya Bakelerine saygı gösterilmemesi, catını kabul etmiş sayüacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin ları söylemiştir: rejimi tehlikeye sokar ve Türraj ve Hidroelektrik Santralı insaatı beynelmilel ihaleye 964/911 sayılı dosva numarasiyle Memurluğumuza basvurmaları «Sayın Üstünel'in endişrleH kivede demokrasinin ortadan çıkarılmıştır. üfin olunur. 3'3/966 haklı. Ben plânın rafa kaldınlkaldınlmasına sebep olur. De Proje, anahatlariyle, temelden yüksekliği 154 m. olan Eşim, Perihan Gıinalp'ın teda( ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. mokrasi, ancak, bir çok gayret masını Anayasanın rafa kaldırılbir beton kemer baraj ile 300.000 Kw takatında hidroelekvi ve ameliyatı esnasında büyuk ve tedbirlerle yürütülür. Bilhasması sayanm. Plân Anayasanın yardımlarını esirgemeyen 1000 TY. trik santral 9.5 m. iç çapında bir derivasyon tüneli ve mü(Basın: 1374 2537) sa Türiyede iktidar üzerine dübir müessesesidir. Askerî Hastane Baş Tabibi sayın tefeırik islerden ibaret olup beton haemi takriben 600.000 şen işi yapmıyor ve bindiSi daPlânlama teşkilâtı kalkınms ba GENERAL m3 dür. Iı kesiyor. kımından kcndisinden bekleneni Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı insaat işMUSTAFA BİLHAN'a MİAMÎ, (AP) Dünya Ağır vermemektedir. Zayıt ve y»terLAtKLlK ESASINDAN leri ihalesine iştirak etmek istiyen inşaat müteahhitliklerive Noroşirurji mütehassıslan siklet Boks Şampiyonu Cassius sizdir. Aynca deviet {eşkilâtı 1 UZAKLAŞILDI nin iştirak belgesi almak üzere en geç 25/4/1966 tarihine Nusret ÇIl^JAR ve Hamit GÖKClay diğer adı ile Muhammed ALâiklik esasından ciddî bir se çinde yerini hnlmamıştır. ALP ile Anesteziolok Dr. Ferikadar aşağıda yazılı adrese müracaatlan şarttır. li, 29 Mart'ta Toronto'da Ernie fktisadi Knrnl'nn kaHır lması kilde uzaklaşılmıstır. Bn, gerek dun ÖZKAN ve Bekir MUTLU'ya, thaleye iştirak belgesi almak üzere müracaat edecek Terrell'e karşı ünvanım koruyaisteniyor. Ranı kaldınp çöre\i Dr Ercument Şükrü ARAS'a ve rejim için. gerekse Batı nygarfirmalann dilekçelerine firmayı tanımaya yarıyacak her cağı maçtan çekinnıekte rlduğuhastanenin alâka ve ihtimamlaplânlamaya versek. plâncılar ka lığı istikametinde adımlar atıl türlü broşür ve dokümanlan eklemeleri ve bilhassa : İskenderun betonarme iskele inşaatında kontrol mühennu söylemiştir. rını esirgememiş olan diğer debnl etmiyor. ma bakımından çok olumsuz bir 1 Firmanın 1950 senesinden bu yana yaptığı ve yapğerli bütun mütehassıs ve dokdisi olarak çalıştırümak üzere liman veya betonarme iskele Bir hayli düşünceıi görünen durum yaratmaktadır. Din istisFiyat istikrarı ve çelir dagılıtorları ile hemşıre ve personeline makta olduğu belîi başîı işlerin, adı keşif bedeboksör şunları söylemiştir: «Çeinşaatlarında çahşmış tecriibeli bir İnşaat Yüksek Mühendisi marı yarışması, mitleti birbirine mı konusunda Üstünel ile aynı teşekkürler ederiz. li. ne zaman başlayıp ne zaman bitirildi|i, işin düşman iki kampa ayırır. Fikir şitli meseleler ve baskılar altmveya Inşaat Mühendisi alınacaktır. fikirdeyim.» E§İ ve ÇOCÜKLARI mahiyeti ve hangi teşekküle karşı taahhüt edilalanında da kutuplaşma ne yadayım. Zaten bnnlar hiç eksik FtKİR HÜRRÎYETİ Taliplerin mufassal hâl tercümelerini, çalıştıklan yerleri diği, zık ki böyledir. İktidar partisi olmadı. Fakat şimdi baskı daha Mümtaz Soysal ise özetle şunve yapbklan işleri bildirir mektupla Posta Kutusu 1063 Kagibi düşünmeyen herkes, komü2 Firmayı idare eden kilit mevkiindeki personelin da arttı. Kendimi iyi hissetmiyoları söylemistir: «Fikir hürriyeraköy adresine 22 mart 1966 tarihine kadar müracaatîan rica KAYIP İstanbul Emniyet Münistlikle damgalanmaktadır. Bu tecrübeleri, rom. Moralim bozuk. Boks metine hndnt koymamak lânmdır. dürlüğünden aldığım 107336 No.lu olunur. Reklâmcılık 869/2517 sartlar altında demokrasi vasa , Herşey söylenebilmeli, bütün al3 Firmanm kapitali ve senelik cirosu, firma hakraklıları dayak yediğimi görmek pasaportumu kaybettim. Hükümsuzyamaz. Fikir özgürliiğünü, Anakında banka referans mektuplan, istiyorlarsa Toronto'ya gelsinler. tematifler konulraalı ki millet dür. yasa çerçevesi içinde sağlamak , 4 Firmanın halihazır makina gücü ve iş yapma kaTerrell'in beni dövmek şansı Jan Berç Dökınecîyan ynıımiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııvı istediğini seçebilmeli.» ı Cumhuriyet 2552) zorunluluŞu iktidara düser. pasitesi, Sonny Liston veya Floyd Patter SEÇMEN KÜTLESÎ son'unkinden knvnetli. Beni ye5 Firmanın benzer mahiyette yapmış olduğu işler VE ÎKTİDAR neceğini söylemiyornm amma bive bu işlere ait özlü bilgi ve varsa inşaatlarının Doç. Nermin Abadan, yaptığı çimsiz bir z?ıuanımda yakalayapılmajmdaki özellikler hususlannda kâfi bilgi konuşmada. Türkiyede fikir ikyacakj» vermeleri şarttır. hminin fazla kutuplasmış olduğunu bildirmis «büyük seçmen 25 '4/1966 tarihinden sonra gelen müracaatlar ve postaTaliplilerin Beşiktaş Yıldız Parkı icindeki Sümerbank umhuriyet, okuyuculan arasında 3 marttan itibaren başlıyan 7 nisan kütlesi irrasyonel talepler ileri da vâki gecikmeler kabul edilmez. !966 gunüne kadar devam edecek ilginç bir yARIŞMA açmıstır. Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi Müdürlüğüne mürasürüyor ve bn yoldan ov knllaProje hakkında daha geniş bilgi almak istiyenlerin aşaBütün spor dallarının yanı sıra futbola verilen önem. SoorToto caatı rica olunıır. nıyor. Bunlara karsı iktidarlave diğer yarıçmalarla artan ilgiyi gö zönünde tutan ilgiH yöneticiler ligin ğıdaki adrese müracaatlan riea olunur. Tel: 47 84 00 47 48 01 rın rasyonel tedbirlerle çıkması şampiyonu kadar onemli olan bir olava eğilmişler ve btmu bir j'arışma DSt Genel Müdürlügu gerekir. Aksi halde irrasyonel konusu yapmışlardır. Cumhuriytt Ata (Basın 9559/2535) 95.70 96 M Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar bir yola gidilmis olnr. Banun iKİSILEK ÇIKACAK, KİMLER OÜŞECEK? Reşat 153.00 153.S0 Dairesi Başkanhğı cin plân ve iktisadî tedbirlere öHamit 112.00 113.00 Yanşmanın konusu: (Türkiye 1. lipnden bu yıl II ncl lige düşecsk Rüzgârtı Sokak Çatal Hao, Ulns Ankara nem vermek gerekir» demiştir. Aziz 102.00 103.00 iki takım ile Türkiye II nci liginden bu yı) 1 ir.cl lige yükselecek Ikl (Basın: 9598 A 2023/2554) Napolyon takımın) tahminidir. 98.00 99.00 Abadan aynca, seçimler sıra24 ayar külçe Bugiinden itibaren gazetemizde yayınianmaya başlıyacatc veya bayl14.10 14.13 ?ında ileri sürülen «yavan slolerimiz ve muhabirlerimiz tarEfından dağıtılacak (YARISMA KUPONU) ganlarla» memlekette tansiyoUe okuyucularımız ve futbolseverler bu tnüsabakaya katılabüeceklerdlr. nun yükseldiğmı, seçimden sonVF. YARIŞMANIN KtTRALLAR] ra bu tansıyonun düşürülmeyip * Yarışmaya katılacak okuyucular (YARI5MA KÜPONU) na tahmin devam ettirildiğini ileri sürmuşettikleri dört takımın adını, yazacaklar. altına adreslerini doldcrup itntür. zalıyacaklardır Başbakan konuşmasında Aba+ Yarışmaya her okuyucu ancak bir kuponla katılabllecektir. Aşağıda cinsi ve miktarı yazüan yiyecekleı 18 Mart 1966 cuma günü saat 11.00 de Okulda topdanın sözlerine cevap vermiş, ÖDÜLLER lanacak Safınalma Komisyonu tarafından kapab zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlacaktır. Taüpie•Türkiye liglerl sona erip düşen ve yükselen takımlar belli olunca ancak soylenenleri bajka açıdan rin geçici teminatı ile Ticaret Odası vesflcalarmı havi, 2490 sayıh kanunun tariı ettiği şekilde haözel bir kasada muhafaza edılecek yarışmacı kuponları değerlendirilecek tutarak soyle konuşmustur: zırhyacaklan zarflannı ihaleden bir saat evveline kadar Komlsyona teslim etmeleri şarttır. Pos4 takımı da doğru tahrain eden ckuyucularımız arasında noter huzurunda Şef asistamnın mensucat muhendisi olması ve Alman^a bilm?si, « Halkın mütemadî özlemleri kur'a çekilerek 10 okuyucuya: 196« 67 sezonu Tıırkiyc 1 İnci liğinüı tada gecikme kabul edilmez. ŞartnameİPr her gün Okulda görülebüir. dokuma ihzar postabaşısının bu işlerde geniş bılgi, tecrübe ve vardır. Plân. bn özlemleri içine bütün illerinde oynanacak maçlannda geçerll olacak (Numaralı tribÜD alacak, cevaplandıracak şekilde organizasyon kabiliyeti olması şayanı tercihtir. Mürncaat: kartı) hediye edilecektir. Cinsi Geçici teminat Miktan Mnhımmnı bedel olmalıdır». Başbakan, seçimler • KUPONLAR: Ekmek 60 000 kilo Firasında ve ondan sonra • vam 66000 lira 4550 lira KİMLER YARISMAS1 Cumhuriyet Gazetesi SPOK Servısl Istanbul. ettirilen tansiyon hakkında AKoyun etl 8 000 » 64000 > 4450 > Adresine >ostalanacak veya blzzat getirilerek verilecektlr. JJ badanın ileri sürdüğü görüşlere BAK1RKÖY İSTANBUL # 7 nisan 1966 perşembe gunü saat 18.00 de sona erecek, yarışmaya v konuşmasında cevap verroemi»(Basın 9073/2522) 7 nisan tarihinde postaya verilen kuponlar da dahil edilecektlr • tir. Yeni Ajanı 1880/2541 Seçim Tasartst Denize dökıikn hampetrol Ereğli limanmı doldurdu YUHALAMA. OLAYI PROTESTO EDİLDİ Ankarada tahkikat DPT Müsteşarhğı icin bir kimya mühendisine teklif yapıldı KANSER DERNEGİ «ÇİÇEK» KAMPANYASI AÇIYOR Askerî Personel Tasarısı Senatoda kabul edildi Y TURKİYE KIZHAY DERNESİ Afyonkaraltisar Madensuyu İşletmes! Mudurlugunden: Profesörlerle Demirel THY ile Gümrükler anlaşamıyor Askerî nakliyc uçağı düştü Gayrintenkulün Açık Arlırma İlânı Caycama İcra Memtırlugundan: 73 yaşındaki imam ilkoknl diplpması aldı TURK PHILIPS SANAYİİ A.Ş. ELEMAN ARAMAKTADIR T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; Gökçekaya Barajı İnşaatı TEŞEKKUR KONTROL MÜHENDİSİ ALINACAKTIR Glay: Moralim bozuk kendimi hiç iyi hisseîmivorum Kııtılor Kimler çıkaeak? Dekorcu ve Flâtocular Aranmakfadir C m DOKUMA ŞEF ASISTANI ARANIYOR DOKUMA İHZAR POSTABAŞISI Maras Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden AKFİL MENSUCAT FÂBRİKASI SlıınıııııııııııııııiHiriNiıiHiııiBiHinıııımNiımıiHiıfi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog