Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 10 Mart 1966 CUMHURİYET 123456789 MİNYATÜR TİYATRO Ve "Ah biz Selmi ANDAK enAr Tiyatrosunda «Ah Biz Eşekler» adı altında oynanmakta olan iki «minik oyun» ve «üç hikâye» den kurulu gösteri, herşeyden önce, Turk sahne hayatına ilk defa bırlıkte çaba gösteren «Aziz Nesin • Sennet Çağan ikilisini» kazandırdığı gibı yeni bir biçım getırmekle de çifte önem taşıyor. Türkiye'nin mizah ustalarından bıri Ue, öncü sahne yoneticilerinden birl elele vererek Tıirkiyeye «Minyatür Tiyatro» yu «Minik Oyun» adıyla getirıyorlar. Şimdiye kadar, daha ziyade fık ralan, hikâyeleri ile Türkiyenin toplum sorunlanna tüm değinerek «mizah ustası» sayılan Aziz Nesin, bundan böyle «sahne yapıtlannda» yenl bir karakterle karşımıza dikiliyor ve «mizah» sınırlarım aşarak «modern dram sanatı» nın kurallan içinde bazı «yeni deneme» lere girişmek istiyor. Bu yönden ele alındıklan zaman, «Ah Biz Eşekler» tüm gösterisinın içinde, bastaki «Bir Kadın Içm Duet» ile «Bir İnsan Başı Üstüne Üç Sesli Üzünç» adlarını taşıyan iki «Minik Oyun» denemesi, Aziz Nesin'in de belirt tiğı «kendi tiyatro anlayısı ve tutumuna» daha uygun olarak, bizce ikinci bölümdeki «Ah Biz Eşekler!», «Ya Bunlar Nereli» ve «Sosyalızm Geliyor Savulun» adlı üç «hikâye fizerine gSsterisden daha etkileyici ve «gerçek anlamda günümüzün ileri tiyatro sanatı» çerçevesinde daha basarüı sayılır. Bu iki «minik oyun» denemesı, ayni zamanda «güldürü» biçiminin dar kalıplarını da aşarak, Aziz Nesin'in de «fıkra» ve hiir^. yelerindeki «mizah» sanatının üstüne çıkarak bir çeşıt «kendi kendini aşama» sı oluyor. Böylece, İkinci bölümdeki «üç hikâye» gerçeklere doğrudan doğ ruya dokunması; birçok cümlelerin yaşanilan, bllinen realitelere dayanarak «taşlams yoluyla» şok uyandırmalan bakımrndan daha etkileyici olduklan söylenebilir. Ama nisbeten kolay, ucuz malzeme bunlar.. Birinci bölümdeki «iki kısa oyun» ise, tiyatro sanatının gerçek ve ileri kahplan içinde, «insanın yasaması, özgürlüğü, sosyal açıdan varlığı için direnmesi» bakımlarından daha güçlü, daha «insancıl» ve «dünya görüşö» ile daha dolu... Üstelik «anlatım» ve •biçün» yönlerinden de yenilik getiriyor. 10 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten nınmıs film operatörü tlhan Arakon"un bilgisiyle ve dekor, montaj, banyo ve seslendırme bakımmdan gösterilen tekmk başan sayesüıde, alışılagelmis'ten farkı bir yenilik getiriyor. Şöyle ki, bu oyunlarda izlediğimiz film tiyatro denemesi «organik bir bütün» kurabiliyor. Oyuncular, oyun süresince sahneden perdeye, perdeden sahneye tam bir «senkronizisyon» ve «tempo» içinde geçiyorlar. Bu bir basandır ve Türk sahnesi için pekâlâ yenilik sayılır... İİİİ ••*• • ••• •••• •••• 6 Sahneye konuş ermet Çağan, birinci bölümdeki «Minyatür Tiyatro» denemesinde, Aziz Nesin'in «anlatımına» çok uygun bir sahne düzeni getiriyor. Yazarın, gerçek tiyatro sanatına varabilmek endişesıni vo titizliğıni, onun «authentique» (kendine özgü) yaşamından doğan izlenimlerine bağlayabıliyor. Bir perdeden daha kısa olma niteliğini taşıyan bu «minik oyun» larda belirli süre içinde «şok» yapabılmek gücunü sağlıyabıliyor. Bu gibl oyunlann yönetici bakınundan zorluk tasıyan: «Bilinen dramatik yönden daha vurucu ve kısa olabilmek» ozelliğinl verebilmiş Sermet Çağan... S «AH BİZ EŞEKLER» adlı oyunda soldan itibaren Tolga Tiğin, Ege Ernart (eşek maskeli) \e Nurlan San. başaktörü olarak temel direği sağlıyor. Güzin Özipek Tolga Tığin ikilisi gerek sahne olgunlugu, gerekse hareket bakımından başaraun başlıca elemanları. Beyaz perdeden sahneye gelen Nurlan San ise, fiziğinin uygunluğu, hafifliği ve yumuşakhğı ile gelecek için büyük umutlar veriyor. Sermet Çağan aktörlüğüyle de yöneticiliğini tamamlamış. Diğer oyuncular da yardımlarmı esırgemıyorlar. S İ N E M A Tiyatro Sinema S ahne oyunlanna «projeksiyon ve «film», «hareketli desen» gibi yardımcı unsurlara basvurma, ötedenberi sanatı geuşmiş ülkelerde uygulanan bir yoldur. Türkiyede de bu denendi. Ancak, şimdi değerli karikatürist ve pantomimcı Oğuz Aral' ın «karton film» yapımlan, ta Jean Douchet şehrimizde Dunyaca ünlü Pransız sinema yoneticilerinden Jean Douchet, şehrimizde, Sinematek gosterilerine katılmak üzere, bulunmaktadır. Kendisine ait bir bölüm bulunan «Altı Yöneimen Gözüyle Paris» filminin Sinematek üyelerine gosterüişinde sinemaseverlerimize tanıtüan Jean Douchet, ayrıca Fransız Kültür Merkezinde Türk smema eleştiricilerinin ikisi, aynca bir film yöneticisi ile düzen lenen «tartışmalı» bir toplantıda hazır bulunmuştur. SERMET Ç A G A N SOLDAN SAĞA: 1 Açık havalarda gök bvmlarla ör tülüdür (iki «öz). 2 1970 yılında böyle bir yolcudan bahsedilebüineces: (iki söz). 3 İlkel deniz tasuna vasıtalarından, blrşeyin sivri nihayet noktası. 4 cHint Avrupa ırkına mensup dişl kişij karşüığı Ud föz. ••:• 5 Şimdi onu bazı erkekler uzatıyor bazılan da kesiyor. «takdim «tl» anlamm» bh emir. 6 Türkçede «bravolı mânasın» kullanılan bir kelime. 7 Tersl bir sayıdır. bir harfin okunuşu, nota. 8 ÇevrUlnce «zan ve tahmln etjne» karşılığı kul . . : • •*•• •«•• • ••• lanılan bir yeni terim belirir, Kur'an •••• cumlesi. 9 «lyi düşüncelere sahlp kişi» manasına eski terim karma bir söz. YVKAKmAN AŞAĞnfA: 1 Gezîci olmıyan menıurlann vazife gordukleri yer (karma «öz). 2 «Uygulandığı esaa kötiu anlamina iki söz. 3 «İlin başınd» bulunan zata göz sX'.t manasına iki sozlü bir emir. 4 Pamuk eğirme aıacı, açıklık yer, nota. 5 Kat kat •••• kurulmuş yerler grupuna mensup in •••• Ingiltere Rusyaya karşı cephe ahyor Londra, 9 (a a.) Sır Osten Chamberlain, Cenevrede muhtelif memleket gazetecilerine vuku bulan beyanatuıda, Rus membalanndan sızan ve Ingiliz sıyasetüıın Eusya aleyhinde bir ittihat vücude getirdiği * iddiasını şiddetle reddetmiştir. Bundan sonra M. Strezmanla Chamberlaın aralarında bır kaç defa mükâlemede bulunmuşlardır. Bu mülâkatlar netıcesinde M. Strezman, Rusya ile vâki siyasî münasebetler hakkındaki karşılıklı görüşlerini açıkladıklannı beyan etmiştir. Bu suretle sızan şayialar tahakkuk etmiş bulunmaktadır. iiii Bir papazın intihan Evvelki gece Galatada Papa K t i m Efendinin idaresinde bulunan Panaiya kilisesinde Papa Eftim'in yetiştirmekte olduğu genç papazlardan 25 yaşındaki Yani, tabanca ile kendisini vurarak intüıar etmek istemiştir. Şüpheli bir gümüş alışverişi yüzünden karakola gotürülen genç papazı Papa Eftim kilisede azarlamıştır. Buna üzülen genç papaz Yani de tabancayı göğsüne dayayarak tatihar etmek istemış tir. 1 23456789 f ata verümis a•••• •«•• ••*• Güzin Ozipek de fortada) «Ah Biz Eşekler» adlı piyeste başarüı bir oyun o'rneği veriyor. İkinci bölümdeki hikâyelerde ise, hikâyelerdeki acı, buruk «toplum hicvi» ne sadık kalınarak, tam bir «sahne uygulaması» na gırışirken, «basit güldürü» den kaçınması yerinde. Ancak, yeni metod getirme çabası içinde, bu oyunlan «biraz hafif» tutması gereğini izliyorsak da, özellikle «Eski Kantolan» Aziz Nesin'in «taşlamalan» ile sozlerini değistirerek sunarken ayni basarıyı sağladığını söyleyemiyeceğız! Birinci bölümde «bilimsel» gerçeklere dayanılarak uyandınlan «derinlemesine etki», ikinci bölümde «günümüzün sivri gerçeklerine dayanmakla» beraber ayni süreli etkiyi yapamıyor. Bu yolda Aziz Nesin'in sanatta güç olan «grotesk» ve «sembollerde allegorik» türde olumlu çabalannı da inkâr etmemek gerekir. Soyutlama burada «genelleme» olarak «gerçekçiliğin aracı» olarak kullanılryor. OYNANIŞ Başta Ege Ernart gerek «minik oyunlar» da, gerekse «hikâyelerdeki kompozisyonlarında olağanüstü bir başan sağhyarak, bu yeni denemenin (Aktorlükte başarılı) lan filimlerden, aynen yabancı îi limlere tatbik edilen °o 75 Beledıye rüsümunun alınmasım talep etmektedir. Dilekçede. aktar ma filimlerin yerh fılım olmadığına dair mahkemenın k a r a n bu lunduğu da belirtilmiştir. • * ' dın yarısı, yankı. 2İAklriAİgU>İALin 6 ~ T e r s i e s k i " 3İ7İIJMK1AİIJİ 1 l&l d e n y a 5 h Hristiyan kadınlarına verılen isimdir, •amıı da yetersiz mıktarda?ı mâna sma iki soz. 7 Bir edatın kısalDılnlrO bnlmacaniD mısı, sahlp, bir hatledllmi; ;ekU ~edat. 8 tSana ait olan buğday tozunu kalburdan geçirt1» anlamına iki sözlü bir emir. 9 Bir hayvan. Hll Japonyadaki zelzeleden gelen haberler korkunç! • ••• • •«« Mr. Osten ChamberUhı İntihar salgını Akagündüz, bu konuda yazdığl makalesinde diyor ki: «... Genç kızlarımızda ve dellkanlılanmızda daima kötümser bir hava, melankoli başlıyor. Bence bu intihar sebeplerındea biri de neşe eksikligidir. Bunlar arasında şöhret hırsuıdan masum tezahürler de görülmektedir. Gazetelere isimlerinin ve resimlerinin geçmesi gibi bir dalâletle de bu işe teşebbüs edıyorlar. Diyelim ve ilân edelim ki, intihar edeceklerin adlan ve sebeplerini kat'iyen yazmıyacağız, sanıyorum ki bu salgının bira2 ol sun önüna geçilmiş olacaktır.» Yabancı filmlerden aynen aktarmaları önleyecek çare Yerli filimciliğimizin, aktarma fılralerden kurtarılması ve kişiliğini kazanması için alınan kararlann tatbik edilmesi istenmiştır. Senarist, Pröduktör ve Rejisor Muhteşem Durukan, bu konu ile ilgili olarak Içisleri Bakanlığma ve İstanbul Belediyesine birer dilekçe göndermistir. Durukan bu dilekçesinde yabancı filımlerden aktarılarak yapı DERt SVSISI Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden Toplayacağımız Kurban derileri 16 mart 1966 çarşamba günü saat 14 de Kurum Genel Merkezinde açık artırma ile satılacaktır. Şartnameler: Şubemizden, İstanbul, İzmir, Bursa, Uşak, Aydın; Dcnizlı; Eskışehir; Konya; Çankırı; Gerede; Kay«eri; Bahkesir; Mustafakemalpaşa ve Bandırma Şubelerinde gorülebilır. (Basuı 9423 A. 1870/2536) :::: :::: Tokyo, 9 (a.a.) Vuku bulan hareketi arzda (depremde) 5000 kişi ölmüş, 3529 ev yıkılmış ve 3426 ev yanmıştır. Zelzeleden on dakika sonra yer yer yangınlar çıkmış ve sallantı aralıklı olarak ve muhtelif şiddette 15 defa nissedilmiştir. Üsküdann elektriği Kadıkoy semtinde geçenlerde slektrik cereyanı verildiği halde nâlâ üsküdar cihetı karanlıktadır. Şirket kendisine vaki müracaatlara ctesisatın henüz iknâl edilmediği» mazeretini tekrarlarnaktadır. = =Z S .,SS = ş ; ^ = ^= " = S= Ş = = = = ~~ = = TOPLUM YAYINEVİ YENİ KİTAPLAR • KADBI VE SOSYALİZM. August BebeL 5 lira. • FONTAMARA. Ignazio Silone'in unutulmaz romanı (Türkçesi: Sabahattin Ali) 7,5 lira. • SOSYALİZM SÖZLÜGO. Erdoğan Başar. (Bilimsel sosyalizmin anahtan) 7.5 lira. • DOGUDA KITLIK VARDI. Halil Aytekin (Yılın kitabı) 7^0 kuruş. • BAGDtSlZLIK GLXÜ. Ceyhun Atuf Kansu. (1%6 Yeditepe şiir armağam) 3 lira. • KADINLAR DA SAVAŞ1 TİTİBDİ. Curzio Malaparte'in ünlü oyunu 3 lira. • RESDl VE RESİM TEKNİKLEKt ÜZERİNE. Adnan Tu KÜLTÜR KİTABEVİ S U NAR : Müzikseverlere, fiir meraklılanna müjde... Beklenen kitap çıktı : YILIN ŞARKISI .. VARLIK YAYINLARI Yayın Hayatı KONYA TURIZM DERNEĞİ YAYINLABI: • HAZRETİ MEVLÂNA'NIN Abdülbaki Gölpuıarlı'nın Türkçeye çevirdiği şaheseri. • MECALİSt SAB'A (Yedl Meclis) Yaymlandı. Mutlaka okuyunuz, okutunuz. 144 sayfa 10 lira. Genel Dağıtım yeri: Minnetoğlu Kitabevi Cağaloğlu h tanbul. ÜHiıtyaşar avnianıl HÜR YAYINEVİ PEDAGOJİ CEMİYETİ YAYINLARI PEDAGOJİ CEMÎYETİ DERGlSt. Cilt: 2, Sayı: 6 15 Martta çıkıyor. Her sayımn bır anakonusu, çeşıtlı yazılar. Her sayı 4 formada 64 sahıfedir. Bugüne kadar 24 formada 384 sahife basıldı. Altmcı sayıda Program geliştirme anakonu. Her zaman aranacak ve mevcudu kalmıyacak olan PEDAGOJÎ CEMİYETİ DERGÎSİ sevilen ve beğenilen bır kültur ve eğitim ansiklopedisi olacaktır. llkokuldan Üniversiteye kadar her oğretim kademesini ilgilendiren butün eğitim ve kültür konuları ve içtımai meseleler PEDAGOJİ CEMİYETî DERGİSİ'nde yer almaktadır. Birinci cıldi edinmekte acele edilmelidir. Sipariş : PEDAGOJİ CEMÎYETİ BAŞKANLIĞI Posta Kutusu No. lUt>» İstanbul # TOPLUM YAYINEVİ YENİ KİTAPLAR 0 KADIN VE SOSYALtZM. August Bebel. 5 Lira. • FONTAMARA. Ignazio Silone'nin unutulmaz romanı. (Türk çesi: Sabahattin Ali) 750 kuruş. • SOSYALİZM SÖZLÜGÜ. Erdoğan Başar (Bilimsel Sosyalizmin anahtan> 750 kuruş. 9 DOGUDA KITLIK VARDI. Aytekın'ın inceleme ve gezi not lan. (Yıhn kitabı) 750 kuru?. • BAGLMSIZLIK GÜLÜ. Ceyhun Atuf Kansu. (1966 Yeditepe şıir armağanı) 3 Lira. • KADINLAR DA SAVAŞI YİTİRDİ. Curzio Malaparte'in ünlü oyunu. 3 lira. • RESİM VE RESİM TEKNİKLERİ ÜZERİNE. Adnan Turani 5 Lira. 9 ADLE. Remzi Inanç'ın hikâyeleri. 2 Lira. • SOSYALİZMİN TEMELL Jaures. (Çıkıyor) • DOGUNUN SORUNLARL Mehmet Eminbozarslan. (Çıkıyor). Bütün kitapçılarda araymız. Ankara dağıtımı: Aydoğan Kitabevi, Telefon: 11 22 76. İstanbul: Uğrak Kitabevi, Beyazsaray, Beyazıt Genel Dağıtım ve ödemeli için: Toplum Yayınevi. P. K. 176 Ankara. • KÜRK MANTOLL MADONNA. Varlık Yaymevinin ya ymlamaya başladığı Sabahattin 'Ali'nin bütun eserleri serisinin beşinei cildi olarak yazann ünlü romanı Kürk Mantolu Madon na nefis bir şekilde basılarak piyasaya çıkarılmıştır. Fiyatı 6 H radır. Daha önce çıkanlar: 1. Değirmen Dağlar ve Rüzgâr, 2. Kağnı Ses, 3. Kuyucakh Yu suf, 4. tcimizdeki Şeytan. Her cilt 6 liradır. • ÖZGÜRLÜK DÜSÜNCESt. Orhan Hançerlioğlu dünya ölçüsünde bir Düşünce Tarihi'ni üç ciltte meydana getirmiştir. İlk Cilt: Erdem Açısından Düşünce tarihi admı taşıyordu. 2 cilt, Mutluluk Düşüncesi adiyle çıktı. Şimdi de bu serinin 3. cildi Özgürlük Düşüncesi adiyle ya ymlandı. Varlık Yaymevi, her cilt 5 lira. • EZİLENLER. Dostoyevski'nin bizde en çok tutunmuş ve se vilmiş romanı Ezilenler'dir. Nihal Yalaza Taluy'un özel bir dilc katle meydana getirdiği bu çevirinin üçüncü baskısı Varlık Yaymlan arasmda 6 lira fiyatla çıkmıstır. • TANR1 BABANIN HATIRA DEFTERİ. Fransız edebiyatında içine ince bir mizah katılmış tahlil romanlariyle büyük bir ün kazanmış olan Pierre Daninos'nun en güzel romanlarmdan biri olan bu eseri Samih Tiryakioğlu'nun kaleminden oku yacaksmır. Yaşlı doğarak çocuk ölen bir adamm bütün hayaü. Varlık Yaymevi, 4 lira. • BİR YOL. Talip Apaydm, şiir, hikâye ve roman alanlannda gücünü kabul ettirdikten son ra ilk oyununu da vermiş bulunuyor. Büyük umutlar ve ülkülerle görevi başuıa giden bir köy öğretraeninin hayal kınklığını anlatan ve köy ortammı inceliyen bu güzel eser, Varlık Yaym lan arasmda 2 lira fiyatla çıkü. • POLLYANNA. E. H. Porter'in öhnez eseri Pollyanna'nm çocukluk yülarmı ve sevinç oyu nunu canlandıran bu nefis roman. Filiz Karabey'in çevirisi ile Varlık Yaymlan arasmda dör düncü defa çıkmiîtır. Fiatı 2 liradır. * * * • HÜSEYİN NAİL KUBALL Demofcrasinin Anayurdımda (Inşüiz Demokrasisi üstüne) Kitapçılarda Fiatı 5. TL. • = ^S ST (Çıkıyor). = • DOGUNUN SORUNLAB1. *~" Mehmet Emin Bozarslan. (çıkı^ ^ yor). ZZZ Butün kitapçılarda arayınız. sr: = = ^= = rani 5 lira. • SOSYALİST ANLAYIŞ (Sosyalizmin Temeli). Jaures. Ankara dağıtım: Aydoğan Kitabevi: 11 22 76. Istanbul: Uğrak Kitabevi, Beyaz Saray, Beyazıt Genel Dağıtım: Toplum Yayınevi . PK. 176 Ankara. || = = = ^ = = = ^= ^= ^^ = = Yerli Eğitim Yayınevi ÎLK YAYINLARINI SUNAB ÇOCUK KİTAPLARI • KURNAZ PORSUK • YİGİT HOROZ • İPŞİR DAYI • MÖROGLAN. Her Kitap, 75 kuruş, 50 lirayı aşan toplu isteklerde °o 20 üıdirim yapılır. Posta gıderleri, yayınevimize aittir. Eğitimde iyinin, güzelin, doğrunun en yer lisi, yerli eğitün yayınlarında isteme adresi: Posta Kutusu: 128 Ankara. Notalarıyle birlikte on şarkıŞürler : ÜMİT YAŞAR Besteler AVNl AN1L Ayrıca ÜMİT YAŞAR'ın neşredılmemiş yeni şıirleri. Fevkalâde nefıs luks baskı. Fı: 5. TL. ÜMtT YAŞAR'ın diğer kitapları Kitabevimizde bnlnnur. 4 Kıtapçılarda araymız. HABORA KİTABEVİ İLK ÜÇ KİTABINI SUNAR : 9 cYASAK». Sennur Sezer'in şıırlerı .. Çıktı. 3 lira. « «ÇtRKİN AMERİKALI». Taraisız iki Amerikan yazan, 59 ulkeye el atan AMERİKA'yı ve propagandistlerinin içyüzünü anlatıyor. 10 lira. 0 «DOLCE VÎTA T A T U HATAT». tstanbul sinemalarında oynamakta olan ayni adlı fılmin romanı. 5 lira. Kitabevimiz yayınlan ile diğer eserler, 25 liralıktan aşağı olmamak üzere ödeme11 olarak istenebilir. HABORA KİTABEVt, Beyazıt Beyaı Saray • İstanbul. *** • KtTAPÇILARIN DİKKATİNE. Yakında faaliyete geçecek olan Yayınevimiz, sosyal konular, çeviriler, her okul öğrencisini ilgilendiren yardımcı eserleı üzerinde genia ölçüda yayım yb pacaktır. Adreslerini bize bildirenlere yayımlarımız çıktıkça hepsinden parasız örnek gönderilecektir PJEC 996 İstanbul. ^ • • • • • • • • • • • • Z^ ~*~ = IŞIK YAYlNLARt • ATAMIN GÜNÜNDE Yazan : Ziya Ünsel 250 Krş. Kitaplığınızda bulunması gereken eser. P.K. 32, BURSA • ÎKİNCt ERGENEKON tstiklâl Savaşı şehit ve gazılerınin gerçek ölüm destanlan. Yazan : HAYDAR BERKÖZ. Remzi Kitabevi (İstanbul) Hatipoğlu Tayınevi (Eskişehir) En son yaymlan, bütün toplumcu eserleri topluca bulacağmız yer. * * * • ŞİIRIMİZüE ÖGBETMEN. (Antoloji) Anafartalar 724 tzmir. • sel. * * * AIXAH VABDDC Dr. Bil•î» *f* ^» • • • Her türlü yayın Uânları perşembe günleri bu sütunlarda ŞEMSİ B E L L f n i n TL. En Güzel Eserleri : GUZÇtÇEĞl Cilt I 3,50 GÜZÇİÇEĞİ Cilt n 3,50 BAHAR GÜNEŞt 3. CANKUŞUM 3, HÜSEYİN KARAKAN'ın kıvmetli Antolojileri : ATATÜRK SltRLERt ANTOLOJİSÎ 3,50 DUNYA ŞİİRİ (Cilt I) 5, DÜNYA ŞÎÎRİ Fransız Şiıri (Cilt II) 5, DUNYA ŞİİRİ (Cilt III) 7,50 ŞİİRİMİZİN CUMHURİYETÎ (Cilt I) 6, SİİRİMtZİN CUMHURİYETÎ (Cilt I I ) «, TÜRKÇE HAYYAM 5, SERVER ISKÎT'in her aydımn kitaplığında bulanması lâzım gelen eseri : EVLİYA ÇELEBÎ SEYAHATNÂMESt 10, SEVÎM ERDEM'in sanat a k ı m l a n n ı nefis örneklerle veren eseri : MODERN SANAT 15, Senaryo yazacaklara, perde hayatı ile ilgill olanlara kıymetli b i r rehber. Hazırlıyanlar : K. MERAM T. AKPOLAT SEN'ARYO YAZMA TEKNİĞt ve SİNEMADA ARTİSTİK OYUN SANATI 6, Meshnr Tfirk Casurn ESAT TOMRTJK'nn hariknlâde m a c e r a l s n ı Yeni y a y ı n ı m ı ı : 1. Gerçekçilik açısından P l CASSO. Roger Garaudy 7,5 lira. (Aragon'un önsözü 24 reproduksıyon) 2. KAFKA Roger Garaudy Dıyalektik eleştiri 3 lira 3. Çağdaş Kırgız yazan Cengiz AYTMATOF'un CEMİLE'si 3 hra 4. ENGELS'E GÖRE TABİATIN DÎYALEKTtGt 3 lira 5. Yusuf Ziya Bahadınlı'nm Alevi Sunnî çatışmasını işleyen romanı: GÜLLÜCELI KAZIM 4 lira. 6. Yusuf Ziya Bahandınlı'nın gerçekçi memleket hikâyelerı: ÎTtN OLAYIM AGAM 2 lira 7. OKUL TÎYATROSÜ ANTOLOJÎSİ 2 Cilt beheri 12,5 lira. H Ü R I A T 1 N I T İ Cağaloğln Yoknsu 43 \ VY1İNLAK1 = Son ıu kitabı ile sunar ^ = 12. SOSYALtZMİN ALFABESİ. = Leo Huberman, 4 lira. ~~ 11. SOSYALİZM VE BİREY. = John Lewis, 4 lira. Z^Z 10. ÜCRETLİ EMEK VE SER : ; ^ MAYE. Karl Marx, 3 lira. = 9. VİETNAM'DA SAVAŞ VE = ZULÜM. Bertrand Russell ve B. ş ş Stetler, 4 lıra. ^ 8. KAPITAL, Birinci cilt, bi = = rind kitap, Karl Marx, 10 lira. ^ = 7. ATOM BOMBASI ÇOCUK= LAR1, Arata Osada. 4 lira. =Ş 6. PETROL EMPERYALİZMİ. = Münir Cend, 4 lira. , s : 5. KAPİTALİZM VE DEGER. = Henri Denis, 4 lira. ^ ^ 4. EMPERYALİZM, Lenin, = 7^ lira. = 3. ÜCRET FİYAT VE KÂR, = Karl Marx, 4 lira, ^S 2. SOSYALİSTLER İÇİN FEL= SEFE. Maurice Cornforth, 4 üra = = 1. SOSYALİZMİN YENİ ME = : SELELERİ. Oskar Lange, 4 lira. : = Sol Yaymlan, Sanayı Caddesi, ^ = Demir Iş Hanı 52. Ankara. ^S HÎSAR I Mart sayısında da: ^S En ilgı çekıci yazılan... •* E n güzel şiirleri... ^ = En kuvetli hikâyeleri... ^S bulacaksınız. Bayilerden arayı : = nız. Fiatı: 100 kuruş, yıllık abo ı ^ nesi: 10 TL. Adres: P.K. 501 An = • kara. ^S * * * = ALMANCA DİL DERGİSl = YAYINLARI ^ Almanca öğrenen ve Alman ^ ^ casuıı ilerletmek isteyenler içm ~ = 9. sayı çıktı. Sayıa 150, yılık abo = nesi 750 kuruştur. Yazışraa Ad^ resi Türk Alman Kültür Mer ^ ^ kezi Müeyyet tşhanı 394/96 Tü= nel . istanbuL r3 • * * * BÜYÜK OSMANLI LÛGATI Millî Eğitim Bakanliğınca Edebiyat öğretmenlerine tavsiye edilen Sabahat Alp Ali Rızs Alp'ın eserlerinin mevcudu kalmamıştı. Noksan form a l a n yeniden basılan 4 ciltlik eser iki yaldızlı bez kapak içmde mahdut sayıda hazırlanrcıstır. 120 yerine 100, öğretmen ve memurlara 70 lirava ödemeli olarak derhal gönderilir. Müracaat : P ^ . : 44, Beyazıt tst. • = = EE ^ ^ ^ZZ = = = ^ ^ = = Z j = = = ARKIN KİTABEVİ Fen Lısesine girecek öğrencileri gıriş test smavlarma hazırlamak içm, rehberlik ve test uzmanı ö m e r Er'e Amerikalı test uzmanlarijle birlikt» hazırlattığımız : 0 Ortaokul mezunlann» ZEKÂ VE BtLGt TESTLERÎ Fiatı 7,5 lira. İlkokul mezunlanna kolejleri tanıtan ve giriş sınavlanna hazırlayan ö m e r Er'in Amerikalı uzmanlarla yazdığı : • KOLEJLERE GİRİŞ REHBERİ VE TESTLERÎ. Fıatı: 7,50 lira 4 Her kitapçıdan arayınıı. A R K I N K Î T A B E V Î Ankara Caddesi No. 60 îstanbnl ZERHAN YAYINEVİ Miliı Lğilun LSdk.ıiıhgınca Tavsiye edilen kitaplar • KÜÇÜK USTA. Resimlerle elişi öğreten eşsiz bir eser. • TARİHTE MERAKL1 OLAYLAR. Duyulmanus, gerçek fıkra lar. Ödemeli gönderilir. Fiyatlan 250 kuruş. PJEC. 943 İstanbul. İSTANBUL MATBAASI SUNAR # HÜRRÎYET YOLU. Howard Fast. Çeviren: Behice Boran. Dünya edebiyatnun büyük romanlan arasmda anılan «Hürriyet Yolu» (Freedom Road), Howard Fast'ın en güzel eseridir. Romanlannm konulannı çoğunlukla tarihten seçen yazar, bu ki tabmda, Güney Carolina'da zencilerle beyazlar arasmia geçen olaylan ele alır. Başta Gideon Jackson olmak üzere hepsi ayrı ayn derinliğine işlenmis kişileriyle, lirik uslubuyla, zenci konuşmalannm eşsiz tadıyla, akla durgunluk veren, însam isyan ettiren gerçek olaylanyla, bu roman, hayatınızm sonuna kadar unutamıyacağmız büyük sanat eserlerinden biri olacaktır. Howard Fast'm bu kitabıyla, çağ daş Amerikan edebiyatının doruklanndan biri haline geldiğıni söyliyen eleştirmenlerin «ayısj pek çoktur. Fiyatı: 10 Lira. Istanbul dağıtımı: Uğrak Kitabevi, Beyazıt Taşra dağıtımı: İstanbul Matbaası, Nuruosmaniy» Cad. 90. IstanbuL * * * • ALMANCA KİTAPLAR BATI MÜZİGİ NOTALARI Sipa rigler kısa zamanda yerin* getirilir. Günalp Kitabevi. Çarjı, Direkli 1» Ham No: 83. KadıkSylctanbul. SERGİ KİTABEVİ Oistrakh, Gilels, Kogan, Rostropovich, Bezrdday, Schafran ve en büyük virrüozlardan en değerli eserler. Fransız Sovyet Rumen yapısı, çok ucuz Long Play. 45, 35, 30, 15 TL. Klâsik Müzik Plâk lan Sergi Kitabevinde. Taşraya ödemeli gönderilir. Büyük Sinema içi K a t 1 P J L 117 Yenişebir/Ankara. * * * En »on yaymlan, bütün toplumcu eserleri topluca bulacağrnız yer. DÖNEM YAYINEVİ YENt TAYINLAR ATİık Bibllyografya DeıgU ÖJretmen kütüphaneel 5abap Nazmi Coşkunlsr'm BOrumlu müdürlüğu altında, bibllyografya uzmanı öğretmen Mııharrem Mereanlıgil ta rafından bazırlanan Yeni Yayınlaı derglsl onuncu yayın yılını bitirmek üzeredlr. Yenl Yayınlar, her sayınnda 180 400 kitap tanıtır. Her ay 36 sayfa olarak çıkar. IW n y ı bir arada vermez. Sayı atlamas. Abonelerir.e 6zel zarflaı İçinde günderillr. Yılhk abonesl İS T. L. dır. 1956 . 1966 oa yıllık eütleri, Szel ve b«z kabartma ciltli 180 T. L. dır. ömek aayı toteylniL Adreı: P. K. 60 YINLMAHALLE . Ankara. • ÇETİN ALTAN'ın son eseri: iki kitap bir arada: TAHTIREVALLİ ve DİLEKÇE CFiatı 5 lirai. Dönem Yayınevi, PJC. 23 İstanbul. Ortaokul v« lise öğrenclleri için yegâne yardımcı ders kitabı olan YÜKSEL GÖKNEL'in yazdığı. • EXERCISES IN ENGLISH FOR TURK1SH STUDENTS. isünli kitabm üçüncü baskısı çık mıştır. Saüs yeri: Kültür Kitabevi, Ankara Cad. No: 62, İstanbul. * * * • MİLLÎ MÜCADELEDE AYDEV. Asaf Gökbel. 432 sahife 15 lira. Ödemeli gönderilir. Kitapçı lara tenzilSt yapılır. İstem* adresi: Asaf GÖkb«l, Bahçelievler No: 17 Aydın. SERGİ KİTABEVİ Oistrakh, Gilels, Kogan, Rosropovich, Bebrdday, Schafran ve en büyük virtüozlardan en leeerli eserler. Fransız Sovyet Rumen yaoısı, çok ucuz Long Play. 45, 35, 30, 15 TL. Klâsik Müzik Plâk lan Sergi Kitabevinde. Taşraya ödemeli gönderilir. Büyük Sinema içi Kat: 1 PJC UT Yenisehir/Ankara. 1 Milll Eğitim Bakanlığınca öfretmenlere, öğrencilere, velilere tavsiye edilen yol ç5stericl •• meslege yöneltici kitap: KELÎMESİ 1 LİRADAN Yayınlanıı İstanbul dışmdan gönderilecek ilânlara havai* makbuzu eklenmelidir ÎNGİLÎZ KEMAL'in ÎKİNCt DÜNYA HARBÎ MACERALARI 10, (Cilt I I I ) Kitapçılarda bnlnnur, Kltabevimizden temin edilebilir. • İLKOKULDAN ÜNÎVERSİTEYE REHBER Bütün kitapçılardan arayınn. Genel dağıtım: BATEŞ • İST. HÎLMİ Ö Z C I N I n K A L K I N M A T « KÜLTÜR KÎTABEVt Ankara Cad. No: 6? îstanbnl 8OS Î A L t Z M «dlı yeni kitabı çıktı. Kltapçılardan arayınıı. ÜMİT YAŞAR'ın uzun zamandır aranan 3 eseri BENİ CNUTMA Dördüncü Baskısı Çıktı SAHİBİNt ARIYAN MEKTUPLAR Üçüncü Baskısı Çıkıyor ÜSTÜME VARMAÎSTANBUL Üçüncü Baskısı Çıkıyor Genel dağıtım yeri : BATES Bâyilik Teşkilâtı Cağalojlu, İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog