Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CüMHÜRITET 10 Mart 1966 SAHÎFE BEŞ Sad'illah Paşantn torunu 10 mHyonluk servetinin büyük kısmını Ayoş Belediyesine miras bıraktı ANKARA, ( a x ) Ayaş Belediyesi, dolayısıyle halkı, hiç beklenmeciik bir anda İstanbulda 10 mılyon liraya yakın bir servetin sa hibı oluvermiştir. Servet, Ticaret Nazırhğı, Viyana Büyükelçiliğı yapmış olan Ayaşlı Sadullah Paşanın torunu Emine Tevfika Ayaşlıdan kalmıştır. Ayaş Belediye Başkanı Şukrü Özyörük, servetin büyük kısmının Beledlyeye geçtiğini söylemiştir. Yakın zaman önce îstanbulda vefat eden Emine Tevfika Ayaşlı hanınjefendi, okul, hastahane, yol ve su işlerinde sarfedilmek üzere servetini Ayaş Belediyesine bırakmıştır. Belediyeye kalan servet arasiDda İstanbul Beyoğlunda bir han (Nil Han), Kanlıcada 60 dönümlük koruluk ve Ümraniyede bir çiftlik (Baltacı) bulunmaktadır. Şükrü Özyörük, merhume Emine Tevfika Ayaşlı'nın vasiyetine uygun olarak servetten faydalanılacağını bildirmiş ve «Malları sat mıyacağız, akarlan ile hizmetleri yerine getireceğiz» demiştir. Belediye Başkanı, merhumenin Rumelıhisanndaki mezarının da onanlacağını ayrıca yapüacak okul ve hastahane gibi hayır ve irfan müesseselerine «Emine Tevfika Ayaşlı» adının konacağını AZRA SEDET söylemiştir. Ayaşlıların başına "Devlet Kuşu,, kondu Şehirde ve Yurtta Sehirde 'Mehmetli suyu,,nun ihalesi bozularak su M. Topaloğlu ve ortağına verildi ADANA, (özer öztep bildiriyor) Mehmetli suyu üzerinde köy muhtarlığı tarafından yapılan ihale, uzun mücadelelerden sonra bozulmuş ve Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yakmlarmdan Mehmet Topaloğlu ile ortağı Izzet Şışman'a verilmiştir. Bundan önce de yazdığımız gibi, köy hükmî şahsıyetinde olan Mehmetli suyu, köy ihtiyar heyetinde ihaleye çıkarılmış, Ibrahim Sarıarslan adındaki çiftçinin üzerinde 50 bin liraya kalmıştır. Ihaleden sonra ortaya çıkan çeltikçi Mehmet Topaloğlu ile tzzet Şişman. aynı suya 80 bin lira vereceklerini, bunun ıçın ihalenin bozularak suyun kendilerıne tahsisini isterr.işlerdir. Köy ihtiyar heyeti ise, ihalenin sona erdiğini, katılmadıkları içm bir şey yapamıyacaklarım soylemişlerdir. Bu karar Vilâyetçe de tasdik edildık ten sonra Vilâyete türlü baskılar başlamış, ancak eski Vali Mukadder Öztekin'in dayanması sonunda teklif reddedilmiştir. öztekin'in Adanadan ahnış sebeplerinden biri olan bu olay, yeni Vali Hancıoğlu'nun zamanında da tekrarlanmıştır. İhalenin bozularak suyun, 80 bin lira yatıran Topaloğlu ıle Şişman'a verilmesi, Kadirli ve çevresinde genış akisler yapmışSAKARTA Ihmizin en geri tır. kalmış bucağı Dokuzcun'da halk kendı aralarında topladıkları para ile 200 bin lira sarfedıp bir ortaokul ınşa etmişlerdır. Çatısı ve dersanelerı tamamlanan okul için bucak halkı, «biz okuiu yaptık, devlet babadan ögretmen istiyoruz. Oknlnmuz Inşallab gelecek yıl açılır, çocnklarımız da 50 kilometrelik yolu tepmekten knrtnlnrlar.» demektedırler Dokuzcun'dan 20 öğrenci okuyabilmek için Akj'azı ilçesine gitmektedirler. tmkânsızlık yüzünden orta öğrenim yapamayan çocuk sayısmın bucakta 50 civannda olduğu belirtilmektedir. ADANA tl Daimi Encumeninin aksine karar vermesine rağmen Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine (Devrim) îlkokulu nun adı, 2. Millî Mensucat İlkoku lu olarak değiştirilmiştir. Milli Eğitim Teşkilâtı, İl Daimi Encümeninin aksine karar verme sine rağmen Bakanlığa müracaatı üzerine bu karar aiınmıştır. Adanalılar Seyhan Nehri kıyısmdaki Turan Emeksiz Parkmın adının ne zaman değişeceğini, büs tün de nasıl kaldırılacağını beklemektedir. KaıMtle çeltlkçl ağolor yine kaıandı Memleketîmizde 135 değişik marka otomobil var Türkiye Şoförler ve Otomobilcüer Federasyonu Başkanı Hüsamettin Tiyanşan, dün dü zenlediği basm toplantısında, memleketimizde 135 değişik marka taşıt bulunduğunu, bu yüzden parça sıkmtısı çekildiğini belirtmiş: «Memleketimizin bütt vesine nyçnn 45 marka tasıt getirmenin lamanı çoktan gelip geçmiştir» demiştir. Montaj sanayiinin, ithalâtçı ların lehine çalıştığmı, yerli montajlı eşyanm ithal fıatlarına nazaran daha yüksek fiatla satıldığını açıklıyan başkan, daha sonra şunları söylemiştir: « Memleket ihtiyaçları ve 5 yıllık plânın hedefleri çözönünde tutnlmadan hâlen 14 ithalâtçı firmaya montaj müsaadcsi verilmiş bulunmaktadır. Bu firma tar, knruldnkları giinden bugüne kadar kullandıkları yerli parça oranını yüzde bire dahi yukseltmemislerdir. Esnafımızı alabildifine istismar eden, pahah mal satarak esnafımızı iflâsa sürükliyen bu hali kontrol eden bir makam olmadığına gö re, montaj yolu ile mal satan ları iflâsa dâvet ediyoruz.» Tiyanşan, bılâhare bedelsiz ithalât yolu ıle otomobil ıthalinin de durdurulmasım ıstemış, lâstik sanayiinin de, otomobil montaj sanayii gıbı olduğunu belırtmıstır. Bu minibiis kimin? Bir Turk kızının ı Bir jmam uyku hapı Amerikadaki jverilerek uyutulup ^oyuldu başarısı Yalova Camiinde imamhk yapan 86 yaşındaki Nurı Damdaç önceki akşam meçhul bir şahsın verdiği ılâçla uyutulduktan sonra soyulmuştur. Yolda gördüğü ve kendisini doktor olarak tanıdığı şahsı evine götüren yaşlı imam, muayene olmuş, daha sonra yuttuğu hapla komaya girmiştir. Imam'ın derin bir uykuya dalmasından faydalanan meçhul kişi para ve bazı kıymetli eşyayı alıp ortadan kaybolmuştur. Ertesi sabah uyanan ımam, durumu polise bildirmiştir. Belediyeye ait tamir atölyelerinde özel şahıslara ait otomobillerin tamir edıldıği iddıalan her geçen gün artmaktadır. Bir kaç gün önce, Belediyeye ait Fatih otomobil tamir atölyesine 34 AP 122 plâkalı bir minibüs getirildi. Takozlar üzerine alındı ve tamirine geçildi. Acaba bu minibüs kimindi? (Fntoğraf: Tulây DİVİTÇİOĞLU) Bir İlçede halk kendi parası ile ortaokul inşa etti MART 10 ZİLKADE 17 V. E. 7 6.19 12.24] 15.40 18.10 19.40| 4.43 112.111 6.16 9.32 12.00] 1.3010.36 A merıkan gazeteleri son günlerde genç bir Turk kızının başarısından övguyle bahset mektedırler. Hacı adayları, Gümrük memurlarını tartakladı Suriyede pasaportsuz yakalanan kaçak hacı adayları Türkiyeye iade ediüyor KtLtS, (Ahmet Barutçu bildiriyor) Tibil sınır kapısmdan hacı adaylarınm geçışı her geçen gun artmaktadır. Özellikle Doğu ve Guneydoğu illerinin hacı adayları sehri do'.durmakta Kilıs'te bazı günler yiyecek sıkıntısı çekilmektedir. Dün de 54 otobüsle 1503 hacı adayı yurt dısma çıkmıstır. Çıkış formalitelerinin uzaması yüzünden hacı adayları otobüsleıde beklemektedirler. Bu arada bazı fırmalann otobuslerinin gelerek, daha once bekhyenlerin onune geçmesi ve muavenelerinın derhal yapılarak yurt dışına çıkmaları karşısmda sınırda hâdiseler olmaktadır. Önceki akşam üzeri de yine aynı konudaki bir tartısma, hacı adaylanmn gümrük raemurlarmın üzerine hücum ederek ellerinde bulunan listeleri ve bazı resmî evrakı parçalamaları ile son bulmuştur. Tartaklanan gümrük memurlarının şiTürkıye Sakatlar Derneğmın kâyetçi olduklan hacı adayları duzenlediği elişi ve resım serjandarma tarafından yakalanmış gisi dün Oigunlasma Enstitüsuntır. de açılmıştır. Yüzlerce sakatın büyük titizlikle hazırlamış oldağu elişi eşyalarla yağlıboya resim ve tablolar ilgi toplamıç= tır. Bir hafta açık bulundurnlacak sergide, çalışma gücune sahip sakatlar çalışmakta, gezenlere bilgi vermektedirler. Azra Sedet adındaki genç kızımız geçen yıl haziran ayında Amerikan Kolejini bitirdikten sonra, Amerikan Üniversitelerine* giriş içın yabancı oğrenciler arasır.da açılan uluslararası seçme sınavını kazanarak Ohio eyaletinin Oxford şehrindeki Western College for Women Kolejinde bıyoloji öğrenimıne gitmişti. Azra Sedet burada çok kısa bir zamanda çahşkanhğı ile dikkati çekmiş, «kendisinin karakier sağlamlığını da göıönüne alan» okul idarecileri Sedet'i «PhiSiçma Society» nın üyeliğine seçmislerdir. Bu dernek, Amerikan Anayasası ve kanunlarımn himayesinde, Amerikada büimsel araştırma yapan bilim adamlanna her çeşit imkânı hazırlamaktadır. Azra Sedet bu Society'ye seçilen ilk Türktür. Haliçte vapur seferleri haşladı Bir süre önce iki Sovyet gemisinin çarpışması sonucu denize dökülen ham petrolün yarattıgı tehlike sebebiyle iptal edilen Haliç vapur seferlerine dün sabahtan itibaren başlanrruştır. Öte yandan, köprü iskelesinde bağlı bulunduğu sırada tamamen yanan «Kadıköy» vapuru dün gece Denizcılik Bankası Haliç tersanesine çekilmiştir. Tersanede geminin su basmış kısımları boşaltıldıktan sonra bilirkişi heyeti inceleme yapacaktır. Sakatların toptadi "Pişpirik,, oyunu yüzünden adam öldüren bir şahıs dön 18 yıl hapse mahkum edildi Pendikte, bir kahvede «pişpirik» oyunu yüzünden arkadaşı Hıfzı Aktürkü bıçakla öldüren Yusuf Karadağ, dün yapılan duruşması sonunda, 18 yıl ağır hapse mahkum edılmiştir. 2. Ağır Ceza Mahkemesmde yapılan duruşmada, mahkeme, kaatıle. bıçak taşıdığı için de ayrıca, 3 ay hapis cezası vermiştir. Gene aynı mahkemede, Ahmet Güven adındaki bekçiyı parası içm balta ıle öldürmekten sanık olarak yargılanan Mahmut Dcnmez adlı şahıs da, 28 yıl ağır hapis cezasına çarptırü mıştır. sergisi ilgi r> ! 1. Silâhlı Kuvvetler bünyesinde 200 civarında Veteriner He teim subay mevcuttur. Orduda çok cüz'i hayvan kalmış bulunmasına paralel Süvari sıriıfı reor?anize edilmiş olmasına rağmen Veteriner sınıfı için bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır. 2. Asker! Tabib, Diş Tabibi ve Eczacılara tazminat verilmesi ile ilgili kanun tasan halinde iken buna Vet. Hekim Subaylar dahil edilmiş bulunmasma rağmen, bu kanunun Senato M.S. Komisyonunda görüşülmesi esnasmda M. S. Müsteşan tarafından «Veteriner sınıfının Ordudaki fonksiyonunun sıfır olduğu ve bu sınıf personelihin halen orduda hiçbir vazife görmedikleri ve bu sebeple bunlara tazminat verilmesinin düşünülemiyeceği» beyan edilmiş tir. 3. Fonksıyonunun sıfır olduğu en yüksek yetkililerce ifede olunan bu sınıf persorıeli, meslek haysiyetiyle ve asli fonksiyonları ile kabüi telıf olmayan kantin ve tabldot subaylığı, mutemetlik, köpek bakıcılığı ve yetiştiriciliği gibi bizmetlerde çahştırılmaya devam edilmektedirler. Kalkınmasınm yolu sanayıden, sanayie yatırılacak parasının hiç olmazsa mühim bir kısmı hayvancılıktan sağlanması gereken bu fakir memleketimizde oldu mu ya bu? 200 Veteriner Hekim Subaym dileği 4. Bu sınıf personelinden bir kısmı ıstikbal endışesiyle ve alacaklan parayı hak etme telâşı ile Dış Tabibi, Eczacı, Hukuk ve İktısat gibi fakültelere devam ederek bitirmişler veya halen bitirmekte bulunduklan bir gerçektir. Bunlardan bir kısmının sınıfları değiştirilerek fonksiyon kazandırılmış olmasına rağmen, bir kısmıda emekli edılerek veya kayıtları sildirilerek tecziyesi cihetine gidilmek suretıyle avrılık yaratılmıştır. 5. Bu sınıî personelinden, yetiştirilmeleri gayesine daha uygun olması ssbebiyle Ordu Sağlık Hizmetlerinde istifade edilme sı neden düşünülmez? Netice olarak, memleket kalkınmasmda ve insan sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik konusunda pek müessir rol oynıyabilecek olan bu meslek grupu, bugun aldıkları parayı hak etmeme run ve meslek haysiyeti ile kabili telif olmayan işlerle iştigale mecbur edilmenın derin üzüntüsü içmdedirler. 200 Veteriner Hekim Subay bu gün sadece meslekleri ile ilgili gerçek hizmet beklemektedir. Durum, başta M.S. Bakanı olmak üzere bütün ilgililerin dikkat ve alâkasma sunulur. İsim ve adres mahfuz Bir şahıs Karaköy yangınından beri evine dönmedi Kadıköy Rıhtım îskele sokak 49 sayıda oturan Mustafa Rıza Kutlay, iki Rus gemisının çarpısması ve Kadıköy ıskelesınde çıkan yangın gecesinden sonra kaybolmuştur. «Yoksul Körleri Kalkındırma ve Barındırma» Derneğınde üye olan Mustafa Rıza Kutlay'ın 11,45 vapuru ile Kadıköye geçtiği yapılan soruşturmadan anlaşılmıştır. Dün polise müracaat eden Mustafa Rızanın ailesı, durumun aydmlatılmasını istemiştir. Musta fanın yangın sırasında denize duşüp boğulduğu vçya yanmış olması ıhtımali üzerinde durulrr.ustur. Polis, Mustafayı aramağa baslamıştır. Dolmuş motorları için Kadıköyde iskele yapılacak tSTANBUL (a.a.) Köprü • Kadıköy arasmda çalısan dolmuş motörleri için Kadıköy rıhtımın da yem tesisler yapılması kararlaştırılmıştır. Vilâyet, Belediye, Lıman Baş kanlığı ve Denizcüik Bankası ilgililerinin aldıklan karar gereğin ce, dolmuş motörlerinin seferlerini düzene koymak ve halkın rahat bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla Kadıköy Evlendirme Dairesinin bulunduğu bölgede dolmuşçular birliği tara fmdan yeni bir iskele yapılacaktır. tnciburnu yakınında kurulacak iskele ve tumikeler Belediyenin kontrolu altmda olacak, böylece motörlerin istiap hadleri dışında yolcu almalan önlenecektir. AUER DAHA ÇABUK PİŞİRİR D 2) 3) 4) Genel Saücısı. Tip 352 Ayda 115 lira Odun depolarının ! çirkin durumuna | mâni olunacak mı? \ Tip 253 Ayda 8 0 lira Tip 353 Ayda 9 0lira Tip 132 1 Ayda 4 0lira J AUER modellerinin hepsi Fransız patentlidir. AUER fınn ve ocakları bütün birömürboyu mutfafınızda kolaylık ve rahatlık saglar. AUER'ia çeşidi zengindir. Her ailenin bütçesine uyguo bir AUER modeli vardır. Bütün AUER modelleri Havagazı veya Bütaagazı ile çalışır. Köy öğretmenlerine maddî, manevî imkân İ sağlanmalıdır Asrımızın sosyal ıntıyaclanndan uzak, her türlü müşkülât ve zorluklarla karşı karşıya olduğumuz ilgılilerce raalumdur Köy öğretmenıyız... Evet bütün günlerimizin köyde geçmesi mes leğimizin icaplarındamiır. Fakat şurası muhakkak fci vazife ve mes'uliyet sorumluluğurauz Mılü Eğitimin köydeki temsilcısi olarak, köy köşesinde Milli Eğitim dâvâmızla mücadele etnıektır. Iktisadî, sosyal ve kjltürel kalkınmanın esas ana dayanağı ilim ve bilgı üzerine kurulmus ol duğu hepimizce malumdur. Toplumu bir otomobile benzetecek olursak, fikir işçisi bız öğretmenAydın Yalçm'a cevap ler bu otomobilin tekerlekleri 28 şubat akşamı bizlerin temdurumundayız.. Toplumlann en silcisi olarak halka hitaben ve ağır yüklerini bu meslek mensu Mecliste bizi temsil edenlere karbu bizter seviçle, güvenle ve a şı biz köylülere «zavallı» tâbirini rımle ortaklaşa paylaşmı? oldu kullandığınız bizler alın terleri ğumuz âşikârdır Yirminci asrın ile geçinen ve büyük önderin Türkiyesinde; Türk öğretmeni köylülere efendi tâbirini kullanne yeteri kadar maddî ve mâne mışken, sizlerin zavallı tâbirini vî imkânların sağlanmasmı Mil kullanmanızı esefle karşılar, bu II Eğitim Bakanımız Orhan Den husustaki duygulanmızı dikkatigiz'den saygıyla istirham ediyo nlze sunanz. ruz.. Alan • Himmetler Köyü Mustafa Arslan Ali Sait ÜNSAL Kıbnscık BOLU ögretmen Karşılı berilı bütün Haliç ya j kasının yazın ve kışın tek nefes j aldığı yer «FENER PARKI. ol ; duğunu bilmem bilir misiniz. Si ! ze Eyüp'ten Sütlüce'den kalkıp : çoluğuyla çocuğuyla oa'ar gün ; lerini burada geçiren ve sair : gunienn aksamlanr.da böyle u : ^aktan gelenlerin teskil ettiği : nes'eli gurupları yerinde göster j mek isterdim. Bir tarafta çocuk ] lar sahncaklannda eğlenirken : diğer taraftan denızm serınletici rüzgârlariyle ağaçlar arasın : da gezınen insanlar.. Gel gör kı tam bu parkın bi j tisiğinde vapur ıskele cadde^inm i hemen önünde ikı tane odun de i posunun kulaklan tahriş eden : gürültüsü, biçkı 5e«;!eri ins;ında : hu7ur bırakmaz cldu. Bu depo ; Kitap ve dergi larn ikişerden dört adet kam | istiyorlar yonun ana cadde üzerinde devam • Halen deneme halinde öğreti ll hareket halinde oluşu çocuk j mine devam etmekte olan ilk lanmızı yanımızdan ayıramaz : okulumuz, öğrencılerine lüzum dururr.a soktu bizi. Bunları da ] lu olan araç ve kitaplarclan yok bağıslıyalım Sayım Hasim bev. : sundur. tstikbâlın oüyükleri ol ancak Fener Rum Fa'nkhanesi ; maya namzetliklerini koyacak o nın bu parba 100150 m me«afe ; lan. bu küçük öğrencılerımizin de oluşunu herhalde bilirsiniz. • medenî vasıta ve araçlardan; Yortu günlerinde buraya dün\a | yoksun olarak veti;mesi, tan.a n:n her tarafından turistler ge : men tesadüflere kalmış bir ha lir Bu vabancılar bu odun de ; kikat olur. Sizleri bu hususta polannın hemen onünden gecer : ler, bu çirkin manzarayı görüı ; yardıma dâvet ediyoruz. : Okulumuza kitap, dersi, mec ler. mua ve araç yardım etmek lütOdun depolarının sehir dışına \ funda bulunacak nlan vatandaş nakledileceğine dair encümen | ve teşekküllerimizin a«ağıdaki den karar çıkmış dediler, Sevin : adresimıze göndermeleri rica ve dik Bu karann tqtıakkukunu ; istirham olunur eörmek bize kısmet olacak mı acaba... tsa ÇEVtK S. Zeki SÖZE Deneme îlkokuln Müdiirü Kiremithane ADANA En çok satılan fınn ve ocaklar GRÜNBERG TİCAREI A Ş . Mıla» Han, İManbui TEŞEKKUR Kıymetli büyüğümüz, hastalığı müddetınce başından ayrılmayan değerlı Dr. Ra?it Ün!ü ile yakın alâkalannı esırgemeyen Burdur Sağlık Müdürü Devlet Hastahanesi, Verem Dıspansen, Doktor, Hemşıre ve Personelıyle, cenaze merasimıne iştırak eden, evımize gelen, telgraf, telefon ve mektupla acımızı paylaşmak lütfunda bulunan vefakâr akraba ve dostlarımı za îükranlarımız! ar/ ederiz AİLESİ (Herış Reklâm) ... • 2551 Dr. CEVDET AKIN'ın Nerede • Ne zaman •İle var Hz. Yusuf (Y. Sezgin). rası. 16.15 ve 21.19 l e «EvdeRJ < l'EN EKt.» carsamtM narit RENK (21 15 25) Karanlı SUNAS (OsKüaarı (3a 03 59) Pazâr» (Curaartesî Pazaı Her gün 18.15. pazartesi ğm Ardında (D. Niven). 16 15 ye 21.15 te) 18 15 ve 21.30 Çılgın Kahramanlar (D. YENİ fBakırköy): (71 68 26) BAKIRKÖV Tiyatrosu (Altan tSTANBUL HYAl'KUSU (ElDors). 1 Sıyah Gözler (T. Soray), Karındaş) Aşk Budalası hamra) (44 2 38ı Sevtan V 2 Yankeslcinin Aşkı ( S . (komedi) Şaşkın Diktatör Bunun Nerestnde (Komedi ATLAS: (44 08 35) Tatlı HaAlıçık F. Akın). pazartesi haric ber gece 21.15 oazartest harıc Meı ç?ce 21 yat :A. Ekberg). VEN1 (Sehzadeoası (22S8 92I pazat 15 te. çarsamba cıımarte«l oazar (VKSARAY KÛCÛK OHBRA E1IEK: (44 84 39) Elmacı KaTatlı Hayat (A. Ekberg). BITLVAB rTVATROSU (AZH 1S te iTevhjı BUge vanı 0 7 ve SAFAK: Kleopatra (E. Taylor) Basmacı ttenan Büke dın (G. Ford). KAHACA (44 54 02): Cioaij arkadaşları) (21 57 22) Uyan MARMARA: (22 38 60) Çılgın (21 76 82) Vah Canıra Ne Karattolu (Pazartes) haric FITAŞ (49 01 66) Korkunç Suleyman Uyan. Pazartesi 18 Kahraman (D. Dors). Oldu Sana pazartesi hariç her her çece el 30) Cumartesi. Soygun (Renkli). de her gece 21.15. TINAZTEPt (Bakırkdv) gece 21.15. çarşamba eupazar 18 Cumartesi matıne GÜREL: (47 03 94ı Tatlı HaKiralık Koca (J. Jemmon). NEJA7 UYGUR VE ARKAnıartesl Dazar 1R.15 ve Î1.15 cuma suare tenîılfltl. yat (A. Ekberg). DAŞLARI: Kıt Atıma Bineyım de R E N I o y u N U U U K J (Uunuec K A D I K Ö Y KERVAN: (48 04 23) Yalancı Yaı Yoluna Gideyım Her OORMJCN ItYATKOSD 1 riyatrosu (44 se «3| PSMBE (I. Günay). CEP: (36 06 82) Kanlı Meygun 18, pazanesl 21.15 d e (44 97 36) ırCengiî Hanın KADLN oazanes) lf re dan (Renkli). AKSARA* HAL.H Tıyatrosu Bisikleti> (Komedi) pazartesi KONAK: (48 26 06) Karanlı21 İS çarsamba nanc o e ı ÇEIIKTAŞ: Kurt Kanı (R.). Avnl DiUıgi) Top (21 21 19> hariç her gün 21.15 çarşamğın Ardında (D. Nivenı. aksaro 18 de SADIKÖY. (36 49 24) Sihirli ba, cumartesi, pazar 15 de. KÖCÜK SAüNB .KJRM1ZJ FENERLER. Heı Ulv) Ura2 LALE: (44 35 95) Satılık Kalb Vazo (Renkli) FATİH TIYATROSU: Her gun gece 21.15 te çarsamba curiyatrosu (48 56 S2ı cHA(B. Doruk). ÎFES: (36 35 84) Tatlı Ha nartesl ve pazaı 16.15 d e 21, pazar 1530 da «Çü HoBABAM SLNlFlj (paLE\TNT 163 55 39) Sa'ılık yat (A. Ekberg). ruz». zartesi harıc oeı eun ı»1 ve ARENA: (49 84 19) ŞARKIC] Kalb (B. Doruk). REKS: (36 01 12, Kleopatra 21 İS de KIZ (Salı bariç. hej gur) 18 GEN AR: «An B u Eşekler* (E. Taylor) LUKS: (44 03 80) Yankesicipazartesi o a n c oerguc il.ii ve 21.15 te) SÜREYYA: (36 06 82) Posta nin Aşkı (F. Akın). çarşambs 18 ve 21.19 c u le ve Ale» Oı.îoglu 49 49 35 Guvercini (H. Koçyiğit). *ZAK TÎYATROSü: (22 62 46) rcartesl Dazaı 15 ve 21.15 ÇOCUKİAH VE ÖÜYÜKJJCR RÜYA: (44 84 39) Kurşun MALTEPE (ÇELIKTAŞ): Gur Gönü) Ülku . Gazanfer Ö2 GÜLRİ2 SUKUR) ENUtN lOrunı salı ? ITT>* 18 earYağmuru (R. Barker). bct Türkusu (I. Gunay). can. eCeza Kanunu» (Heı CEZZAB rOPLULUÖU l s . gamba nimartesl 0*731 l i SARAY: (44 16 56) Çllgın SINE1IA 63: Kızımın Macegece 21.15 te ve carşamtıa tanDui Tıvatrosıj 141 17 Sç) perşernbe 21JO KIRA1.1N Kahraman (D. Dors). KISRAĞ1 SaJı ;uuı> 21 St SİTE (47 77 62) Kleopatra csrsamba ıs ?e 21.30 oer$emb« 18 rumartesi oazaj (R. Burton). 18 re 113U ŞAN: (48 67 92) Tatlı Hayat 36 04 75) Sırked: 27 00 80). Oenizyolıutkoy, Yeni. TEPEBAŞ1 rtYATROSD Haj'at (A. Ekberg). ları: (49 18 90) (TatU günlert: 44 02 07) BEYOĞLU: Güven. Ayral, Tiınel. (44 21 57) .Kahvede ŞenTAN (PangaJtn (4S U1 40) Şeiıt» Hatlari' 44 43 S3) rüTk Hava EMİNÖNÜ: Başar, Büyük, Üit, Nülik Varıı. oazar, pazartesi, Çol Feda.leri (R.T ) (Devleı Uemlryollan Haydarpaşa. mune çarsamba. cuma 21, pazar YENİ ATLAS: (48 65 02) ?olları BUet Sattşı M 47 00) (DanışFATİH: Yeni Işık, Saraçhane, Güven, 15.30 da) YajıkesiciniD Aşkı (F. Akın) ma: 44 03 96) (Hava AJanı 73 83 40 • N'jmune, Yenigün, Şifa. YEN'l MELEK (44 42 69) SEHİR OPERAS1: Don Pas73 84 «0) tkyardım Hastabanesl: GALATA: İtimat. Büyük Aşklar (B. Bardot). quaJe (Salı. oerjembe cu(49 30 00) NUmune autabanesi: GA2IOSMANPASA: Cumhuriyet. Y UAJIZ (Beşiirtaş 14? 63 42) martesi 21 15) (38 05 SS) Gureba (21 63 00) Hasefcl KADIKÖY Göğüş, Rıhtım, Günceli, Kanh Meydan (Renkli). Ü S K O D A H rttAFKOSUNUA (21 28 80) tsç) Samaty» (31 62 SO). Kalamış, Cafer Çağatay. Heı gun il pazar 15 30 ds Beledive Santralı (23 4S CO) Belediye İ S T A N B U L KASIMPASA: Dereboyu. da CATIDAKİ CATLK Zabıta MO<3uxlQfO < s n 14> MeteoSARIYER: Mete, BoyacıkBy. KbMACl GÜZEİJİ (CarsaınRs ALEMDAR: (22 36 83) Ölum rolojl (73 88 84) rraöJt çltâyet 44 16 67 Temizler. H.iü oazaı II 4 e , tstaotnı) ttfalvesi (2) 43 22) ŞİŞLİ: 5I5II Bahar, Füsun, Pelin, KeYENİ TİYATRO: (44 04 09) KULÜP: (22 71 83) Yankesimal. Oppenheimer pazartesi. percinin Aşkı (F. Akın). ÜSKÜDAR: İttihat, Şifa, Ziya HekimBAKIRKÖY: Yücel, YesUköy İstasyon, şembe. cuma saat 17 de. 3ULVAR: (21 35 78ı Satılık han. Osmaniye. lalp (B Doruk). ZLYTtNBUKNU rivalrosu BEŞİKTA5: Altınay, Ortaltöy. ArnaAYSTJ (Karagumrük 21 19 17) ZEYTİNBÜRNU: Kazhçeşme. Her gün 21 de «8 Kadın» SINEMALAR B E ¥OĞL ü TIYATROLARf OLUM Merhum Halil tbrahim Çubuk ve Nazıre Hanımm kızı, Merzıfon Nüfus Memuru Hüseyin Buharah'mn yeğeni, General Hamza Günalp'in eşı, Sema ve Hülya Günalp'in annesı, Refik ve Cemil Çubuk' un kardesı Balgat tlk Okulu Ögretmen lerinden Perihan Günalp (Çubuk) 9 Mart 1966 günü saat 06.30 da vefat etmistır. Cenazesı 1 0 Mart 1966 günü öğle namazını müteakip Hacıbayram Camiinden kaldınlacaktır. Tanndan rahmet dileriz. Esi ve Çocnkları Cumhurivet 2550 Lüzumlu PTT I1İI1 C6Vabl Gazetenizin 9/2/1966 tarüıli : nüshasmda yayınlanan (Etilere i telefon bekliyoruz) başlıklı yazı için not. ; İstanbul'da Levent • Etiler'e ; kursunlu kablo şebekesi yapımı 1966 yılı iş prograınma alınmış olup, Haziran 1986 da bitirilmek üzere gerekli çalışmalar yapılmaktadır. tnşaatın bitirilmesinden sonra bu sahadaki telefon taleplerinden 31/12/1S60 tarihine kadar olanlan karşüanabUecektir. ' KAYIP Şebekeml kaybettlm. Hu kümsüzdür. LÜTFİ DİNÇ (Cumhuriyet 2544) KAYIP Maaş Berat Cüzdanimı haybettim Yenisini alacagımdan cs kisinin hukmü yoktur. Tiirkan Vldinliler {Cumhuriyet 2543) NÖBETÇt ECZANELER ^ıııııırııııııııııııııııııııııuıımııııımımıınıııııııuıııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııiMiir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog