Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET 10 Mart 1968 SAHİFEÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasmcta NATO Daimî Konseyi Puris'te De Gaulle'ün isteklerini tartıştı DÜNYADA PARtS a.a. • AP Baâyolar merikan Hükumeti, dün NATO Dalml Konseyine Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün Fransadakl Amerikan üslerinl Fransız kontrolu altına alma niyetmde olduğunu resmen büdirmistir. Başkan Johnson ile Başkan De Gaulle arasmda teaü edilen mektuplardan sonra olağanüstü bir toplantıya çağnlan NATO Daimî Konseyi dün sabah Amerikan Büyuk Elçisi Harlan Cleveland'm izahatını dinlemişıir. Büyük Elçi gizli cereyan eden toplantıda D» ATO'nnn geleceği konnsundakl naıik Amerikan Fransıı paıarlıgı, umulduğundan erken başlamıstır. Jobnson ile De Gaulle arasında teati edilen ilk mektnplann sert tonu da hayli safirtıcıdır. General de Ganlle'ün, John•on'ın tamamen Vietnam Savaşına egilmiş olması dolayısiyle NATO ile ilgili reform tasarılannı bir süre saklı tutacağı ve daha ileri bir tarihte Washington'a takdim edecegi sanılmaktaydı. Fakat haziranda Moskovaya yapacağı resmî liyaretin Generali acelecilige sevkettiği anlaşılıyor. De Gaulle'ün, Moskovaya hareketinden önce, nlusal bagımsııhk siyasetindeki «zim ve samlmiyetini Sovyet yöneticilerine ispatlamak gsyretine düştügü förülüyor. Sert tonu d«. General ile Başkanın mizaçlann» hamledebillrix. De Gaulle'ün, NATO'nnn 2« yıllık ömrünü dolduracağı 4 nisan 1969 a kadar su iki vaadini, belki biraz ynmuşatarak yerine jetireceginden artık hiç kimsenin şüphesi kalmamıstır : Q NATO emrindeki Fransn kuvvetleri, «tedrici» olarak birlesik komntanlık emrinden çekilecektir. Q Fransız topraklarındakl bfitün Amerikan ve diğer yabancı askeri tesis ve üsler Fransıı komutası altına verilmezse, hepgi gene «tedrici» olarak tasfiye edileeektir. «Yabancı askerî tesis ve üsler. deyimi Louveciennes'deki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Genel Karargâhı (SHAPE) ile Fontainebleao'deki Orta Avrupa Karargâhını da kapsamaktadır. Ama General, Genel Sekreterlik gibi NATO'nun siyasi kuruluslanmn Fransada kalmasına itiraz etmemektedir. Baskan Johnson'ın De Ganlle'e eevabı süratli, açık ve kesin olmnştur. Washington, Paris'in böyle bir diplomatik çıkış yapmasını zaten beklemekteydi. Johnson'a göre, Amerika, «müttefiklerinin haberi olmadan, perde arkasından Kuzey Atlantik Paktı Teskilâtı Antlasmasının temelleri üzerinde pazarlıga girişemeı.» Johnson 1954 te imzalanan ikili anlasmalara dayanılarak kurulan Araerikan askerî tesis ve üslerinin Fransız komntası altına kaydırılmasını da kabul etmemektedir. Başkanın", «Öyle yapmaktansa, Amerikan üs ve tesislerini Fransadan geri çekmege hazınm» dedigi bildirilmektedir. Ancak ne De Gaulle'ün, ne de Johnson'm birbirlerine hitaben kaleme aldıklarının Fransız ve Amerikan liderlerinin son sözlerini teskil ettiğini ileri sürmek, herhalde hatalı olur. Zira dramatik pazarlığın henüz basında bulunuyoruz. De Gaulle'ün amacı, ard düşünceleri nedir? Fransızların gercekçi ve ileri görüşlü liderine göre, Amerikanın tkinci Dünja Savasından sonraki Batı Avrupanın komünizm yayılması karsısındaki hâmiliği misyonu basan ile tamamlanmıstır. Simdi Batı Avrupa yeniden ayakları ü^tüne kalkmıstır. Amerikan nükleer semsi>esi altında, fakat YVashington'un askerî kılavuzlugu. kontrolu ve talimatına lüzum kalmadan Doğu Batı iliskilerini yürütebilecek yeteneğe sahip olmustur. Halbuki komünizm tehlikesinin azalmasiyle artık lüzumsuz hale gelen birlesik askeri tesis ve üsler, Fransamn güvenlifini tehdit eder bir hüviyete bürünmüstür. Zira dünyanın jandarmalığı rolünü benimseyen Amerika, Batı Avrupanın dısında meselâ Vietnam, Kongo veva Dominikte gittikce artan askerî taahhütlere girişmektedir. Amerika, sözünü ettiğimiz taahhütlerden herhanjfi birinin zorlamasiyle birlesik üs ve tesislerden birini kullandıgı takdirde. Washington ile vakın bağları, Fransayı istemediği, söz hakkının bulunmıyacagı bir savasa sürükleyebilecektir. De Gaullelohnson pozorlığıvebiz A De Gaulle, Johnson'a: « Gardını al!» Sebep: Güney Vietnama gönderilecek land'ın konuşmasından sonra Kon «eyde genel bir tartışma açılmış ve bütün üyeler mesele üzerinde görüşlerinl bildirmislerdir. NATO kaynaklanna göre, Franlanın isteği Daimî Konseyin faümüzdeki haftalar içinde yapacağı toplantılarda yeniden ele almacak ve asıl tartışma, NATO ülkel» ri Dışişleri Bakanlarınm 68 haziran tarihleri arasmda Brükselde yapıftcak toplantısmda cereyan «d« cektir. Amerika, Daimi Konseyin olağan üstü toplantıya çağrılmasını istemekle beraber, üyelerin mektup üzerinde harekete geçmeleri gibi bir arzu göstermemlştir. Bu bakımdan dünkü toplantı sadece bir «bilgi verme» toplantısı feklind« geçmiştir. Öte yandan, dün Laheyde yaynn lanan resmi bir hükumet bildirigine göre, Holânda Hükumeti, Fran sadaki Amenkan üsleri meselesinden dolayı Paris ve Washington Hükumetleri arasında ikili g8 rüşmeler açılmasma karşıdır. Holânda Hükumeti, bu konuyu ittifakın bütününü etkiliyen bir mesele kabul etmekte ve bunun NATO camiasında ele alınmasma ta raftar bulunmaktadır. Holânda Hü kumeti, ayrıca, «Atlantik irüfakının devamım Batı dünyasmm güvenliği ve banşın idamesi bakımın dan da zaruri görmektedir.» askerler Avustralya genel seçimlerinin öne alınması ihtimali belirdi THstralya'nın Güney Vietnama 3,000 asker daha gönderme karan hükumete karsı sert tenkidlere yol açmıs ve muhalefet, 20 yasındaki erlerin birlige dahil olup olmamasını tes»it için referandum yapılmasını teklif etmiştir. Avustralya Başbakanı ise ileöte yandan Hanoı'de yayınlari »ürülen teklifiu günün şartlanan bir gazete Amerikanın Vietnamda 1,400 uçak kaybettiğini nna uymadığını söylemiş, «Reileri sürmüş ve bu uçakların fersndum bu konu üzerinde tattoplam hava gücünün yedide bimin ediei bir sonuç almamııa ri olduğunu belirtmiştir. imkin veremeı. Zaten, AvustralBu arada Senato Dış llişkiler yah seçmen en yakın bir geleKomitesi, Çin meselesini inceleeekte Güney Vietnamdaki birllğimizi 4^00 kişiye çıkanaa ka meye devam etmis ve konusueulardan Columbia Üniversitesi ögrannuzın yerinde olup olmadıfı retim iyesi Barnett, Vietnam sahakkında düşüncelerini belirtvası genisletilirse Çinin harbe gimek imkânını bulacaklardır. Hatrebileceğini söylemistir. tâ snnu da belirteyim ki, önümüzdeki arahk ayında yapılacak olan seçimler daha önceki bir tarihe ahnabilir» demiştir. CANBERRA, (a.a. AP Radyolar) A lAvuslurya Hükumetini gene Klaus kuracak VİYANA, (a.a.) Avusrurya Cumhurbaşkanı Franz Jonas'm, yeni hukümeti kurmakla eskl Başbakan Josef Klaus'u görevlen direcegi öğrenılmıştir. Geçen pazar günü yapılan genel seçımlerde zaferl elde eden Halkçı (Hıristiyan Demokrat) partlnin Başkanı olan Josef Klaus, partl yönetim kurulundan tam güven aîmıştır. Yonetim Kurulu, Sosyalist paxti ile müzakerelere girişmek üz«re Klaus başkanlığında bir k o misyon kurmuştur. Bu komisyonun kurulması da, seçimde mutlak çoğunluğu kazananlann, Sosyalistlerle yeniden işbirliğinde bu lunmak ıstediklerıni göstermekta dır. Bununla birlikte, müzakerelerin uzun süreceği şüphesizdir. Çünkü Halkçı Partinin, koalisyon hükumetini yeniden hareketsizliğe sürüklemiyecek bir işbirliğl biçimi elde etmek için ısrar edeceği sanılmaktaöır. MAMLA Pasifikteki Amerikan Yedinci Filosu Komutanı Hyland, Vietnam savaşının en az S yıl daha süreceğini söylemiştir. Hyland, Yedinci Filonun Batı Pasifıkte üslenmesinin, Çıne ybnelmiş bir tahrık olduğu yolundaki komunist iddıalannı reddederek, «Filonun rolfi tehdit defıldir» demiştir. 5 yıl daha mıştır. Yasak kararı 21 marttan iübaren yürürlüğe girecektir. Hükumet bu tedbire döviz tasarrufu için başvurmuştur. Gerçekten, her yıl tâtil zamanlarında Beyruta giden binlerce îranlı, dev^etin döviz ihtiyatlarını büyük ölçüde tüketmektedir. İranlıların Lübnana gilmeleri yasaklandı SağSol öğrenci TAHRAN (a.a.l Iran Hükumeti, îran vatandaşlarının Lübcaf'sması siddeÜendi nana seyahat etmesini yasakla ÇELİK BÜRO EŞYA SANAYHNDE TEK ISIM ' eçim Kanunanda değişiklik yapılacak. Parti• BRÜKSEL Yeni Belçika lerin Mecliste birbirihükumetini kurmakla görevlı Komunist yerine batılı uzman dâvet edilecek ne girmesinin sebebi Sosyal Hıristiyan Partisinden Ak», («3. AP) le teknik eleman yardımı istenebn! Neden yapılacak bu değişikPaul Vanden Boeynantt, 27 günbileceğini söylemiştir. lik? Çünkü kannnda bir bakıma Mi«tıııı yeni askerî lideri luk kabin* buhranını lona eraksakhklar var.. öte yandan Mısır Başkanı NâKorgeneral Ankrah, devdirmek için Liberallerle görüsesır ve Yugoslavya CumhurbaşkaDâva, aksaklıklar için one sılrilen Başkan Nkrnmah' cektir. nı Tito Kahirede 21 Martta bir rülüyor; ama doğrusunu isterseın fllkeyl bir losyalist devlet • MtAMt Böbreklerindeki Zirve Konferansı toplanması için niz biraz da içyüzü var. ıltihap dolayısiyle yattığı hasbâline getinneye çalıstığı fa hiçbir bloka bağlı olmayan bazı Yapılacak değişikliklerin bentanede, on iki saniyede bir ak • kat bunn basaramadığı için Afrika ülkeleriyle temasa geç ce en önemlisi senato seçimlesırarak on hafta geçiren 17 yaSovyet re Komunist Çinli rinin nisbi olmaktan çıkarılıp mişlerdır. sındaki June Clark'ın aksırıklaekseriyet sistemi haline getirilteknisyenlerle mfihendislerin Nâsır ve Titonun tasarılarını nnın arasındaki ara, artık iki, mek istenmesidir. Bu, bir geriye Ganadan eıkanldığını söyle20 ilân 35 ülkeye açtıklan ve bun üç dakikaya çıkmıştır. dönüştür. Gerçi 27 Mayıstan lardan mumkün oldufu kadar mistir. • LONDRA Harold Wilsonra yapılmış olan ilk Seçim son hukum^tinin savunma siyaYeni lider, «Nkrnmab bizi ha çoğunun konferansa katılmalaKanuniına göre, Millet Meclisi rını ümit ettikleri soylenmekteseti, Avam Kamarasında, 283 e yâl kınklığına nğrattı, onun için seçimi nisbi sistemle, senato sedir. Konferans toplandığı takdir karşı 297 oyla güven aîmıştır. simdi yeni rejim onun siyasetini çimi de ekseriyet usuliyle yapılde buna Nkrumah'ın da katıladeğiştirmeli» demiş ve Gana'nın dı idi. Doğrusunu isterseniz bu• HAVANA Küba Başbacağma inanılmaktadır. nun sebebini bir türlü anlıyakanının son dakikada müdaha eski Komunist teknik uzmanlamamıştık. Meclislerden birisi lesiyle Castro'ya suikasd hazırrın yerini almak için dost ülkeToplantıda, «günün acele çönisbî, öteki ekseriyet! Neden lıyan dört Kübalının kurşuna dılerden kredi ve teknisyen istezüm bekleyen meseleleri» nin gö zilmesi önlenmiştir. diğini açıklamıştır. «Dışardan, rüşüleceği bildirilmısse de. Ga bu?. Son seçimden evvel Seyirn Kanunu iyi bir revizyondan geAmerikadan, Ingiltereden ve • RİCHMOND Virginia nadaki darbenin Afrikada sebep çirildi. Ve o sırada senato seçiYüksek Temyiz Mahkemesi, e Batı Almanyadan teknisyen gön olduğu kanşıklık, Afrika birlimi de Millet Meclisi seçimi gibi yaletin çeşitli ırklara mensup derilmesinden memnun olacağız» ği teskilâtı içinde ortaya çıkan ekseriyet sistemine bağlandı. tşkimselerin evienmesini yasaklıdiyen Ankrah bu arada beklenaynlık gibi konuların ön plânte degiştirilmek istenen baslıca yabileceğini, fakat böyle bir ka medik bir sekilde Rusyadan bida ele alınacağı sanılmaktadır. hüküm bndur. Ve bence bu yanrarın mantıksıı olacağını bildirhş bir harekettir. miştir. Mesele su: • TAHRAN Hükumet darSenato seçimleri ekseriyet ubesine teşebbüsten sanık olarak 1 2 O O.O O O LR LK sulüne döndü mü?. Senatonun İ AI yargılandıktan sonra ölume büyük ekseriyeti AP li olacak • mahkum edilen 55 Îranlı genç YILIN İLK CEKİLİŞİNE KATILMAK İ Ç İ N tır. Ondan sonra da sıra Millet ile ikisi hayat boyu olmak uzeMeclisi seçimlerine gelir. Orası re çeşitli hapis cezalarına çarp da bu sekilde rötüs edilince dutınlan bütün hükümlüler, dâva rum, 1950 deki vaziyetin iadesi nın temyizıni istemişlerdır. olur. Bu yapılır mı?., Senatoda yapılır da Millet Meclisinde neden yapılmaz? Ve ondan sonra da sıra Anayasanın tâdiline gelir. Bildiğiniz gibi bunun iein üçte iki çoğunlnk lâzım. O da ancak çoğunluk sistemi ile yapılan seçimlerde elde ediliyor. Bugün bizim için en büyük enKALKÜTA (a.a.) Merkezî hüdise ve tehlike budur. Tabiî parkumete karşı Assam eyaletind» tiler, bunun için çarpışmaktabaşlayan isyanın genişlemesi ve dırlar. daha tehlikeli bir hâl alması ihtiîkinci dâva, tek liste meselemali belirmiştir. 18 yıldır Yeni sidir. Bunun bence pek o kadar Delhiye karşı başkaldunuj olan ehemJ%yeti yoktur. Ve bunun Naga kabilelerinin son günlerde üzerinde pek çekismeler olmaz. isyan eden Mizolarla birleşmek Millî bâkiyeye gelince; bu sisüzere teşebbüse geçtikleri ve Astem, nisbî sistemin daha geniş samda müşterek bir cephe kurmikyasta tatbiki ve verilmis omaya çalıştıklannı «öylemektedirlan o\larııı kaybolmaması t i'.in ler. kabul edilmis, biraz karısık bir hesaptır. Hükumet bunun da değistirilmesi cihetine gideceğe benzer. Bu değisiklik tahakkuk ederse, Parlâmentoda mevcut olan küçük partilerden birkac tanesi ortadan kalkar. Onların oyCAKARTA (a.a.) Dün akşam ları büyük partilere gider. Buü?eri Amerikan Büyük Elçiliği önun içindir ki. küçük nartiler bu nünde aleyhte gösteri yapan kodeğişikliğe siddetle karsıdırlar. münist eğilimli öğrencilerle sağcı Çünkü onların mevcudiyetleri öğrenciler arasında sert bir çatışmevzuubahistir. Bana sorarsanız ma olmustur. Polis, kavgacılan bn isin de ele alınmasma dağıtmak üzere havaya ates etmek I2IMARTAKŞAMINA KADAR HESAP TİP in Millet Meclisindeki 15 ve gözyaşartıcı bomba kullanmak AQTIRMIAKTA ACELE EDİNİZ. sandal>esinden 13 ünü milli bazorunda kalmıştır. kiye usuiü ile kazanmış olması Öte yandan 10.000 kadar sağcı öj sebep olmustur. Bir asın sol parrenci, Dışişleri Bakanlığından sontisinin bu sistemle hementae• ra dün de Milli Eğitim Bakanhğımen bütün âzasını seçivermis olnı basarak talan etmişlerdir. Nüması, bu sisterae karşı alierji yamayişçiler duvarlara, «Milli Eğiratmıstır. tim Bakanı Sumadrjo'yu asın> iba CHP bnnlardan hangisine ta relerini yazmıjlardır. Reklâmcıhk 979 2533 raftar, hançisine karşıdır, diye «röşünrae^e haeet yok. Bir tsraftan Seçim Kanunundaki son tadilâtta kendisinin büyük gayreti olması, öte yandan muhalefette bulnnan bütün partilerle iktidara karsı dâva beraberliği yapması, yeni tadilâta karsı cephe almasına âmil olmustur. Kısaca..! Gaııa Sosyalist [lüzeıtdeıı vazgeçiyor Gürültüniin sebebi 6 Naga asîleri Yeni Delhiye karşı Mizolsrla birlesiyor AKBANK YTONG O ZAMANDA 0 MALİYETTE ISITMADA 'A KADAR (Basuı Organizasyon: 66 89/2523) Tarih ve Ziraat Bankası ilk Telefon görüşmesi yapıldı IS47 DE EDINBOURG CA OOGAN GRAHAM BELU AtMANVA DA VVURZBOURG ÜNİVERSİTESİ NDE FELSEFEOOKTORASI YAPMI5TIR BIRKAC YILO» KANAD» OA KALDIKTAM SONRA A B D LERINE GEUP YERLESEN BELL KARISININ SAĞIR VE DILSI 7 OLMASI DOLAYISIYLE, ONUN OUYABILMESJNI SAĞLAMAK İÇİN BIRTAKlM ÂLETLER UZERINOE ÇALISMAYA BASLADI 10 MART 1876 GUNU, ELEKTRIK AKIMI SAYESINDE UZAK MESAFE ARASINOA 7ELLE SES NAKUNI BA5ARAN VE ASISTANI THOMAS WATSON' LA 9 VETRELIK BİR MESAFEDEN İLK TELEFON GO RÜSMESINI YAPAN GRAHAM BELL IN İLK TELEFON GORUŞMESINI YAPTIĞ1 ^ \ TÜRKİYEDE TEKNİK, İKTİSADİ ' VE SOSYAL BİR DEVRİM '/•3O TASARRUF yil 1876 T.C. ZİRAAT BANKASI l t ZUMJH EIUDHSI 103 Yaşında VU2YILI AŞA^I TECRüBESl. 61R 6 U ÇUK MILYAR SERMAYESl. YURDUN HER KO5ESINE YAYIUAI5 700'E YA. KIN 5UEE VH AJANSI İLE 6ANKAOLIKTA EMNIYET. SJRAT VE KOLAY. LIĞIN SEMBOLÖ OtAH T. C ZİRAAT BANRASINI İS MaHKtftJ O» TEBCİM |İWÛFUSUNUN'**«'I PFTÇI • OLAN. TURKIYEMIZDE ZIRAİ KREDİ VIKEN TEK MUESSESE OLARAK T. C. Z*A*T BANKA5I HALKIMIZA VE YURT KAl KINMASIN* EN GCNİS SEKILDS Hİ1 «TEDİVOB, f j YILLARtJAN BERİ DAOIIIlCt Z B m n İKRAMİYELERLE DE T. C. ' ZİRAAT BANKASI TASARRUF SAHİPLERİNE EN (JSTUN SANSJ HAZJBLrVOa. 1966 13 yaşında Ytong yapı elemanları kullanılan inşaatlarda maliyet ve zamandan eide edilen tasarrufa ilâveten, Ytong'un kâgirmalzemeler içinde en yuksek ısı tecrit gücüne sahip olması sebebiyle ısıtma tesisleri maliyetinde ve yakıtta^büyüle ekonomi^sağlanır. De Gaulle'ün memleketi için daydngu kaygılann aynısı Türkiye için de varittir. Çünkü bizim topraklanmızda da iki NATO karsrgâhı ve ikili antlaşmalara dayanılarak kurulmuş yığınla Amerikan askerî üssfl ve tesisi vardır. Ama bütün mesele, Tflrkiyenin Batı Avrupa veya Fransa ölçüsünde ayaklan üstune kalkabilmiş olup olmadıgındadır. Kayhan SAGLAMER I KATIP Emekli Belgemi kaybettim, hükümsüzdür. Şahamettln ALPASLAN Cumhuriyot 25*9 YTONG HAFİF BETONfYAPIrELEMANLARI TÜRKMNŞAATÇILIGINA TEKNÎfC İKTİSADÎ VE SOSYAL .BİR DEVRİM GETİRMİŞ BULUNMAKTADIR. TÜRK YTONG SANAYİİ A. Ş..Atlantik Han, Fındıklt,jstanbul Tel;,49^49 20 Otgaaltasyoa: 66.142/2524) İÛ (Basm 3296/2535 ^ SUUDİ ARABİSTAN müstenk HAC TÜRK HAVA YOLLARI se/er/eri Tavsiyem odur ki, bu sıralarda bu kanuna ilismekte bir fayda yoktur. Olmadığı da hâdiselerle görülüyor. Mutlak ço£unluk sağlamak, hükumetleri sağlamlastırmaz. Bunun nümunelerini gördük. Kaldı ki, bu demokrasi sistemi, yüzde 51 parmak kalkmakla idare edilcmez. Onun için simdi buna ilisilmesini ben mülâyim karşılamam... Ama Seçim Kanununda yapılması lâzım gelen baska degisiklikler vardır ki, asıl onlara el atmak srerekir. Meselâ seçmenlerin mutlaka okur vazar olmalan taraflısıyım. Bn, benim b'tedenberi ?üttüğüm bir dâvadır. Bir in;an verdigi listede kimin vazılı olduğunu kendisi oku\amazsa, onun verdiği ov, kendisinin ovtı olmaz. Bu, o kadar açık bir «akatlıktır ki. tevili kabil dejildir. Bu nasıl kontrol edilir?.. O, ayn bir meseledir. Elbette çaresi bulunur. tkincisi milletvekillerinın mutlaka muayyen bir tahsil diploması olraalıdır. Şoförde H tahU sil, poliste orta tahsil, sıra memurlarında lise. vedek suba\da yüksek tahsil araııır da Cum • hurbaskanlığa kadar sidilen Millet Meclisi âzalarmda neden hiçbir kavıt araıımaz. Bunun izahı mümküıı değildir. Bir kere okur vazar olmavan kimsenin, memleket idaresı hakkında ne fikri olabilırV. Bunlar baskalarının daima ellerinde ovuncak olmaya mahkumdurlar. Gazete oku\amaz, radyovu anlıyamaz. e, bunun verecegı fiUirde ne kadar isabet olur? Halbuki bugün Türkiyenin yüzde 65 seçmeni okuma, yazma bılmez. Acınacak seydir. Denecek ki onların oyn ile gelenler kıymetli olsun yeter. Dostum, bir küpe ne kojarsan. ondan o akar. Musluğu gümüsten de olsa! Bugün bizim Parlâmento ne olursa olsun, bu yüzde 65 lerin etkisi altındadır. Milletvekillerinin bazj yüksek vasıfları olması lüzumuna gelince; Anayasa mucibince Senatonun tesriî selâhiyeti, Millet Meclisine nazaran daha kısık olduğn haide, neden senatörlüh için y»ş vesair sartlar koymustur kanun?. Cevap verebilir misiniz? Döğüş, kavga bir tarafa.. SeÇim Kanunu hakkındaki fikrimiz de hülâsa olarak bundan ibaret.. ama dinlersiniz, ama dinlemez • siniz. O da sizin bileceğiniz şeydir. Talnız rahat etmek için böyle ana kannnlan partiler daha evvelden aralannda konnsup anlatmalı ve işe aceleye getirilmiş gibi bir manzara vermemelidirler. Demokrasiyi ye demokraside rahat çahsraayı istiyorsak, püf noktası budur. Çogunlak kuvveti her zaman, her seye rajmen kullanılırsa aşınır, zayıf. lar. Bu silâhı her zaman çekmemeli. SamJmî kanaatim budur. B. FELEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog