Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE İSİ 10 Mart 1966 CTJMHURİTET MECIİS KAVGALARININ NALİYETİ PROF. Dr. llhan ARSEL yle anlaşılıyor kl kabadayılık, küfürbazlık, ' efelik T3.M. Meclisinin bsn üyelerinin geçer akçe saydıkları «hasletlerden» olmaktadır. Hele su son günlerde Yüce Mecliste cereyan eden bıçaklı, vumruklu, sövüsmeli şakaları ve davranıslan gözonunde tntacak olursak tanmmıs yazar Walter Lippmann'ın: «Demokrasılerde basarı gos teren sıyaset adamlan, eğer tabıatın bazı mucızevî ıstısnaları harıç kıhnırsa, daıma korkak ınsanlardır» srizünü ya ciddiye almamak, yahut da nucize dive bahsettiği Istisnalann, Tanrı'nın bir lütfu olarak, sadece bizim memleketimizde toplanmıs olduğunn kabnl etmek gerekecektir. Her balu kârda son günlerin Meclis toplantı salonlarında cereyan edip de hiç suphesiz parlâmento tarihimize altın kalemle işlenecek olan kahramanlık ve kabadayıhklara şabit olduktan sonra siyasilerimizin bir eoğnnda, medenî ve siyasi cesaretten pek bahsedemezsek de, fizikî cesaretin fazlasiyle mevcut olduğnnn teslim etmemiz hakkaniyete nvçnn düseeektir. \ sovlemeye hacet yoktur. Sadece şn ynkandakı rakamlar dahi vicdanlı, ve hattâ vicdansız olan her insanı, parlâmentomnznn sevıvesine yakısmaz, bn bazı üyeleri adına muazzep etmeye kâfidir sanınz. Fakat derhal sövleyelim ki nzerinde durulacak ve esef edilecek hnsns sadece bn maddî ve malî kayıplar değil, bütün hnnlardan ga>ri ve asıl mânevi değer kayıplarıdır. PLANLANA Ey sağduyu sahipleri! Bir unlü romancı.. bir ünlü romancı daha . bir şair . bir operacı, halk türkücüsü birkaç Alevi saı şairi .. bir üniversiteli genç . ortaokulun ikinci sınıfında oknyan 15 yaşında bir çocnk... îste bunlar Türkiyedeki «muesses nızamı» yıkacak kisiler Tasartn ve Orhan Kemal'in eserleri, Batıdan Dognya bütün Avrnpanm kitapçı vitrinlerinden savcılanmıza selâm ediyorlar. Alevîler vicdan özgürlügüne Kerbelâ snsnzlnfu içindeler daha Ve saz şairleri sazlarını tıngırdatıyorlar : Sevtan bunun neresinde, şevtan bunun neresinde? LokanUda birbuçuk poreivon köfte ve ekmek arasınds «hücre faalıyetı» sanatçı tev kifine doymamıs olanların istahını açıyor. Kovuştnrma, sorçnlama, irdeleme, ırgalama . Türk adaletinin terazisıne vuruldnfu zaman bütün olayların gerçek niteligi ortaya çıkacaktır. Biz simdilik hâkimlerin kararlannı bekliyor, ve öıel olaylan bir vana iterek genel çizgiler fistüne konnşmak istiyornz. Gazetecilik, öğretmenlik, imamlık, doktorluk, mühendislikte ve her çesit meslekte oldnğu gibi savcılık işini görenler arasında bükülmiyenler vardır, hemen bükülüverenler vardır. tnsanlar makamların başına tornadan çekilerek otnrtnlmazlar. Savcılar arasmda arkadaslarımız çok Onlar ve otekiler çok iyi bilivorlar ki Adalet Partisinin kodamanlan ıbtidara otnrduktan bn yana savcılar arasında bir telâş basladı. Çünkü Ankarada dnnnadan tâyin listeleri duzenleniyor, ya ds listeler düzenlendiği haberleri uçnrnlnyor. Büyük sehirlerde rahat noktalara geçmis olan savcılar arasında karakteri koselesmemis bir azıulık telâsta : Aman biraz faaliyet göstereyim, kovuştnrma yapayım d» bana ilismesinler diye. Bn sövlediklerimin delilleri açıktır. Tazılşlerl müdürleri ve yazarlar üçddrt aydan beri savcılık burolannı daha çok aşındırmays basladılar. lkide bir gazetelere telefon : Aloooo yazıişleri müdürü bey mi? Evet mi! Beyefendl bir tesrif etseniz Adalet Partisine varanmak için savcılık makamında telâse müdürlüğüne kalkısanları bıliyoruz biz. Bir dereceye kadar onları maznr çörmek de isteriz. Hattâ savcılık knrumnnnn ne demek oldnğnnu çok iyi bilen nice saygıdeğer adalet adamı maznr gönneseler de biz o fikirde değiliz. Ankaradan telefonlar işlemeye başladı mı, dosvalann açılması, soruşturmanın yapılması lüznmln! Eh viran olası hanede çolnk çocnk da var. Ama, açık sövliyelim kı, bizı medeni dünyanın kamn ovn önünde gülunç düsürecek işler yapılmaktadır. Ünleri dünvavı sarmıs roraancılann pesine düsmek, 15 yasında çocnfnn «müessfs nizamı» vıkacaeını iddia etmek, eldeki yetkileri iyiye kullanmak mıdır? tnsaf edilsin! Ve on beş yasında çocufn olanlar bir iyice düsünsünler bakalım. Sokakta bilya ovnuvor o vasta çocnklar. Eğer bir kabahat yapmışsa knlagı çekilir, evine eönderilir, çocnkcağızı gazetelerin mansetlerine geçirmenin âlemi var mı? Biz, savcılarımızı iktidarların sivasi dileklerine gore yelken açan kisiler fibi gormek istemeyiz. tktidarlar çelir eider, ama insanlann yaptıkları nnntnlmaz. Bir adalet adamı için adaletin gerçek kaynaklanna önemle baglı kalmak öncelikle sarttır. Düsünebiliyor masnnnz ki şimdi Batı gazeteleri : Tdrkiyede on beş yasında bır çocuk komunısthkten tevkıf edıldi diye haberler verecekler. Erismek için çırpındıgımız Batı medeniyeti ve Batı adaleti böyle bir olaya bnrnn ile güler. • Iktidar Türkivede 1950 60 arasımn tedhiş havasını ihya etmek istiyor. Aksakallı tarih babanın gülfimseyen gözleri önünde tekrar edilecek bir acıklı güldürü seyredivoruz Bn memleketın sanatçısıvlartüniversitelisiyle nğrasmak meslefi yeni icat edilmemiştir Hafiveler, jurnalcılar. gammazlar. müfteriler, velhasılı çıkarlarını birtakım insanlan snçlıyarak sağlamak yolnnn bnlmns olanlar tâ öteden ben istenildifi zaman kendilerini hizmete »rzederler. Ama faydasızdır bütun bnnlar. . Çünkü tarih yürüyor Ve çünkü tarih ynrüvecektir. Dünü veniden bnfün vasamak Istiyenlerin haline acıyarak bakıvomz. Ve dünku Cnmhnriyet'te sn satırları oknrken güldüm kendi kendime : Sıyası polıs, sanıkların evlerinı araştırmış ve bazı €sol» yayınlar ele geçırmiştir. Demek ki siyasi polisin «sol yaymlan ele geçirdığı» bir demokraside yaşıyornz. Peki biz sol ve saf flkirleri ve yayınları olmıyan bir Batı demokrasisi duzenini nasıl icat etmişiz? Atom bombası icadından ve insanların nzayı fethetmesinden daha önemli bir adım bn ! Mademki sol fikir yasak, mademki herkes faşist traşı olacak Demokrasiye, Anavasaya, bn kadar partiye, bn kadar gürültüye ve bn kadar masrafa ne lnznm var. ey sağdnvn sahipleri ' Demokratik plânlama mekanizması P. PANT A. V/aidyanathan tadır. Bu safhada henüz deneme mahıyetmde olmakla beraber plâ mdıstanın plânlama mekani» nın iskeleti, malî bir ıstıkrarla, masını anlatmak ıçin ilk önce tedıye dengesınde canlılığı ve çePlânlama Komısyonunun fa şitli ilgüi cephelerde dahili ınsıalıyetlerı ıle rolunun ana hatlarıcamı muhafaza ederek, azami bır na değmmek tabıidır zıra bu kogelısme sağlamak amacındadır mısyon, tum stratejının hazırlar Nısan 1964 dekı dahılî çalışmalaı dığı ve kalkınma ıçin sağlam prog uzennde Plânlama Komısyonuramlarla sıyasetlenn duzenlendı nun yaymladığı «Kalkınma Persğı mıhrak noktayı teşkıl etmekpektivi Üzerinde Notlar, 1960 61 tedır. den 1975 76 ya kadar Hindistan», Mart 1950 de kurulan Plânlama bu safhadakı çalışmaiann bır orKomisjonundan, memleketın ımneğıdır. kânlarmı tesbıt etmesi etkıli bır Bu teklıfler, Plânlama Komıstarzda kullanılması ıçm programyonundan, ılgılı Bakanlık ıle telar duzenlemesı, oncelıkle ele alı şekkullerden ve bazen de eyalet nacak hususlan tâyın etmesı ve hükumetleri ile dzel sektorden kalkmmanın çeşıth safhalannda uzmanlardan kurulu bırtakım çaımkânların tahsısını belirtmesı lışma grupları tarafından etraflı talep edılmıştır. Komısyonun faa bır şekilde mcelenmektedır. Çalıyetlerı arasında ayrıca program lısma grupların tavsıyelerı e=alann zaman zaman değerlendırıl sına gore çalısarak ve çeşıth mesı ve gozden geçırılmesı, kal programları ınsicamlı ve şümullu kmmayı baltalayan faktorlenn bir ıskelet halınde bırleştırerek, tesbıtı ve bunlann gıdenlmesı Plânlama Komisyonu Merkezi ıçin alınacak tedbirleri tavsiye Kabıneye bır program taslağı sun etmesı bulunmaktadır. maktadır Kabinenın tasdıkmden Başbakan, Komısyonun Başkasonra Muhtıra, Plânlama Komisnıdır. îlk Başkanı olan Javvaharyonu uyelenyle bütün eyalet hulal Nehru, Plânlama Komısyonukumetlen başbakanlanndan kunun kuruluşundan geçen yıl ve rulu Mıllî Kalkınma Konseyi tafatına kadar bu goreve devam erafından ele alınmaktadır. Plânderek ona büyük nufuz kazandırlama Komisyonu gıbi bu teşekmıştır. îcra sorumluluğu umumikulün de herhangı bir meşrutl yetle ıleri gelen bir şahsıyet oveya kanunî sıfatı olmamakla belan Başkan Yardımcısına aittir. raber, eyalet hükumetleriyle isKomısyonun devamlı çalışan uye tişarelerde bulunraak ve plânlaleri, tanınmış ıdarecıler, ilim a manın bütun önemli safhalanndamlan ve teknisyenler arasın da genellıkle mutabık kalınan dan seçılmektedır. Üyeler ara bir tutumu sağlamak bakımından, sında ayrıca Merkezî Kabinenın etkilı bır vasıta olarak ortaya çıkbirkaç yuksek Bakanı da bulun mış bulunmaktadır maktadır. Gerek bu husus, gerekse Başbakan tarafından Komisyon çahşmalarına karşı gosterılen yakın ilgı Komisyona, meu genış ıstışareler ve daha sulıyetlerini ifa edebilmesı için derın ıncelemelenn netıcesınyeterlı derecede jetkıyı ve sıfatı de jenı mulâhazalar ortava temın etmektedır çıkabılır ve ehemmıyet venlen hususlarda bır değışıkhk olabılır. Kabıne ve Mıllî Kalkınma Konseyının tasdıkınden sonra omısyonun teşkılâtı ve çalısma tarzı Hındıstanın kalkın parlâmento ıle halkın onune getırılecek Plânın şumullu taslağıma programının duzenlenmenın hazırlanışında butun bunlar sınde etkıli bir rol oynıyabılecek şekilde hazırlanmıştır Kendı bas nazarı ıtıbare ahnmaktadır. Bu larına veya Komısyonun tek u arada etraflı bolge programları yelerınin nezaretı altındaki grup ve sağlam projeler, bunlann saflarda çalışan tanm, sanayı ulaş halara ayrılması, malzeme, ınsan gucu, dovız ıhtıyaçları ve kaynak tırma v s.. gibi bırtakım ıhtisas bolumlerınde 200 kadar yetıştı ıle ımkânların bır araya getırılebılmelen ıçin alınacak tedbırler rılmış iktisatçı, ılım adamı ve teknık uzmandan kurulu murek hususunda ılgılı Bakanlıklar ve aynı zamanda eyalet hukumetlekep bır kadrosu vardır. Bunlar rıyle muzakerelerde bulunulmuayyen sektorlenn ıhtıyaç ve maktadır. Butun bu çalışmaiann ımkânlarını objektıf bır tarzda tahlıl etmektedırler. Plân Koor netıcelerını bır araya getiren nıdınasyonu, Program Idaresı, Ik haî plân taslağı tekrar Merkezî Kabıne, Mıllî Kalkınma Konsevı tısadî Sıyaset ve Malıye, Perspektıv Plânlama, Tabiî Kaynak ve en sonunda parlâmentoda muzakere edılmektedır. Ancak parlar v.s. gıbi başka bolumler de lâmento onu muzakere edıp kamevcuttur ve sektorlerle ıktısadî problemlerın tum ve toplu tarz bul ettıkten sonra plân ışler vada ele alınışı ve gerek kısa, ge ziyete gelmektedır Şımdıye karekse uzun vâdeli ımkânların a dar yavınlanan uç yıllık plânlar, şımdıj e kadsr rasmdakı munasebetle meşgul o ıktısadî durum kaydedılen gelısme, ele ahnması lurlar. Çeşitli bolumler arasında yakın bir istisare olduğunu soy gereken meseleler, ulasılması gelemeğe tabiî luzum yoktur. Üye reken hedefler, takıp edilecek sıler sevıyesınde sık sık toplantılar yasetler ıle luzumlu bunyevî ve yapılır ve Komısyonun onunde ılmî değısıkhkier hususunda etraflı bir muzakpre ıçm bol vesıka kı meseleler muştereken muta'.âa edılır. önemli kararlann alınma temın etmektedır Plânlama edebıyatında onemlı bır ek unsur teşsı gereken toplantılarda Başkan kıl etmektedırler da hazır bulunur lânın neşrınden sonra plânlaKomısyon aynca gerektığı zamada hıç fasıia venlmemekteman, hançten sanayıdekı uzman dır. Sadece çalısma tarzı deıle temsilcıler dahıl olmak uzere ıhtisas grup ve şahısların şumul ğısmekte ve ıcraatm teferruatma lu çalısmalanndan da ıstıfade et daha fazla onem verılmektedır Parlâmento ılgı gostermeye demektedır. Bu gruplar muayyen vam etmektedır. Muayyen progdavalan ıncelemek uzere zaman ram ıle snasetlerı muzakere etzaman kurulmaktadır Ayrıca, emek, gerek her bır projede. gevalet hukumetlerı temsılcılerıvle rekse tum olarak plânda kajdede, plânı ilgilendiren meselelen gorüsmek ıçin toplantılar duzen dıîen gelışmejı gozden geçırmek lenmektedır Bütün bu tartısma ıçm çesıtli fırsat \e ımkânlan ve incelemeler Merkezî ve Eva varcır Yıllık butçe uzerındekı let Hükumetlenmn ilgili ıcra da muzakereler vesilesıyle çıkan fırsattan başka, Âmme Hesaplar ırelen tarafından çesıtli sektdrler ıçm etraflı progTam ıle sıyaset Komıtesı ve Takdır Komıtesı de programın yürutulüş tarzının tetlenn tanzımmde temel olarak ele ahnmaktadır Daha onemlı proje kık ve mcelenmesı ıçin bırer forum teskü etmektedırlor. Bunler mevzubahıs olunca Plânlama Komisyonu icra kurullan ıle de dan başka, parlâmentonun bır vamlı çalısma ılışkılerı idame et Istısarî Komıtesı ve birkaç tane bolge alt komıtesı vardır kı, buntırmekte ve zaman zaman kaydet lar sayesmde uveler, plân projetıklen gehsmeyı gtizden geçırmek lerinın tatbıkı ve gehşmesını detedir. Iktısadî kalkınma ile ilgili butun onemlı siyaset meselele vamlı surette takıp edebılmektedırler Parlâmento ıle Devlet Sürınde Komısyonun fikri alınmak rası'na ılâveten, muayyen sektor tadır len ügılendıren meseleler hakkında devamlı tavsıyelerde bulunmak üzere resmî memur olu suretle, kalkınma program mayanlardan kurulu bırtakım ı^tısarî tesekküller de vardır larma şekil ve muhteva verırken Plânlama Komisyonu Plân, çeşitli sektörlerdeki muoldukça kuvvetlı bır etkıde bu a^ ven ıslerı tesbıd etmeye, muhlunabılmektedır. Mamaüh, Ko telıf daırelere muayyen sorumlumısyon bu meselelerde hıçbır suiuklar tayın etmeye ve plânlanrette nıhaî otorıte değıldır. Res mıs ıslerm vurutulmesı ıçin gemî durumu, Kabıne Sekreterlığırekli tedbırlen tavsiye etmeye ça nın bir parçası olarak çalışan bn ısır. Yenı yatırımlann yaklaşık ] 0 ıstısari kurul mahıyetındedır o arak o60 ı umumî •sektor vasıSafha safha tartışmalar neticesıntasiyle yonetılmektedır. Bunun de plânın şekıl bulmasım Komısbuyuk bîr kısmı, eğıtım ımkânyon temin etmekle beraber, nıhaı kararlar, halkın seçtığı temsılcıler tarafından verihr Genel olarak Parlâmento plânı resmen tasdık eder, ancak plâran herhangı bır kanuni müeyyıdesı yoktur. Hukumetın, umumı sektbrdekı masraiiar hususunda yıllık butçeler vasıtasiyle plânlan yürütmesi beklenmektedir. ları, halk sağlık hızmetlerı, sulama, enerjı ve ulaştırma dahıl sosyal ve ıktısadî harcamaların tesisınde kullanılmaktadır Ayrıca, Hukumet memleketın kalkın masında zarurî olan fakat ozel teşebbusun imkânları tıarıcmde bulunan bazı kılıt seklorlerctekı yatırımın sorumluluğuııu doğrudan doğruya uzerıne almı>! bulunmaktadır. Umumi teşebbusun kuvvetlı ve başarıl: olduğu genış ımalât sanayıı sektörleımden bazılan, petrol araş'ırmaıan ve ı»tıhsalı, atomik, hıılro ve eskı usul termal enerjının gelışımı komur, çelık, ağır makmelerle rridkıne âletlen, kımyevî suni gubre ve petrckımyevî maddele:d'r. H Mânevî kayıplar ânevi kayıplardır, zira toplnmun tesriî ırasini temsil gibi ul\î bir \azife goren temsilcilerin bir çoğnnun insanı nefret \e tiksintive sürükleyen bn çeşit davranış ve tntnmlarıdır ki milletin fertlerini, bir yandan çapnlcnlnğa, eskiyalıfa, ve devlet kuvvetlerine karşı küstahlığa özendirmekte, ve diger yandan da cDemokrası» mefhumundan soğntmakta, ve hattâ, daha açikça sovlemek gerekirse, askerî bir idarenin veya diktatorya rejiminin çok daha hayırh olabileceği yanlıs kanaatına zorla sürüklemektedir. Evvelce de bir vesile ile yazmıs olduğumnz çibi, T.B.M. Meclisi bünyesinde ver alan ve küeumsenmiyecek sayıda bnlnnan bn kbtü ve seviyesiz politikacılann teşriî ve siyasî hayatımız üzerindeki menfi etkileri Türk Parlâmentosnnnn prestijini ve onnnla birlikte Anavasa mekanizması içerisindeki otoritesini iyiden iyiye zedelemis, zavıflatmıstır; seçmen kendi ovu ile seçtiği bu elemanlara, bir çok hnsnslarda, kendi hasmı nazariyle bakar olmnstnr. Böyle bir ortam içerisinde toplnmnn siyasî ve ahlâkî terbiyesi temenni edilir yönde gelismemiştir.. Evet, dnnyanın diğer memleketlerinde de bizdekine benzer hâdiselerin cereyan ettişi söylenmekte ve bn söylentiler gereğince teselli >ollarına gidılmektedir. Ancak şunu nnutmamak gerekir ki Batının bahis konnsn bn memleketlerindeki parlâmentolarda sövüşme ve dövüşmeler tıpkı görüşmeler gibi, belli bir seviyenin altına dfişmeı. • ••1 Cesoret denilen şey/n... esaret denilen şevin sadece küfür etmek, ona buna saldırmak vcya ara sıra ürkütemiyeceği knvvete karşı kafs tntar görfinmek oldnğnnn sanan ve fakat oy kaybetme endişesivle cahil kütlelere ısıklı yoln gostermekten daima kaçınan bazı politikacılanmız içinde yaşadıkları ve her bakımdan örnek olmak mecburivetinde bnlnnduklan bn millete, doğrusu, pek güzel bir ders vermis olmakla Iftibar edebilirltr. Müteveffa J. F. Kennedy, ki medenî ve sivasi cesaret timsali bir devlet adamı olarak hâlâ zihinlerimizde eanlıdır, cMemleket sızın ıçin ne yapabılir diye duşünmeyıniz, daha zıyade sız memleket için ne yapabihrsinız, bunu kendı kendınıze sorunuz> parolası ile etrafındakileri ve politikacıları nyarmaya çalısırdı. Aynı uyarmavı biz, daha mütevazı bir jestle ve fakat bn cümlevi tam tersine çevirmek snretiyle, kendi temsilcilerimize yöneltmek durnmunda olduğnmuza göre, bn fakir milletin siyasileriraiz için neler yapmakta oldngnnn ve T. B. M. Meclisinin meveudiyetinin ve bn Meclisin faaliyet ve çalışmalannın, borç içerisinde kıvranan bu memlekete neye mal olduğunu soyle bir iki satırla hatırlatmakta fayda umnyornz. • ••• Umumî Sektör yatırımlar» iiü Sonuç izler razı>ız, Meclis aynı seviyede faaliyet göstersin, çalıssm, randıman versin de, öte yandan bazı üyeler, ara sıra el şakası yapsınlar, dövüssünler (mnştasız, snstasız, bıçaksız, tabiî), veya sövüssünler (edeb dışına çıkmadan tabii). Ve sonra bn çeşit âdi ve bayağı davranıslar. Batıda mevcnttnr dive, mutlaka özenilecek, taklıt edilecek, veya daha beteri ile benimsenecek şevler mıdir? Batının belki kaybedilecek zamanı ve parası vardır, ama bn fakir ve geri milletin bövle bir lükse tahammüln olamaz. Biz zan ve tahmin ederdik ki tkinci Cnmhuriyetin birinci Meclisi, ki Ekim 1965 genel seçimlerden sonra yerini bn ikincisine terk etmistir, fikir yoksnnu ve kaba knvvet mümessili bazı kisileri ihtiva eden son Meclistir, ve srtık bn çeşit kimseler bir daha parIâmentomnza giremiyeceklerdir. Fakat bir kere daha anlıyornz ki siyasî partilerimiı insan nnsnrnnn millet menfaatleri mülâhazasiyle değil de sırf parti menfaatleri mülâhazasiyle ele aldıkları, ve vine sn veya bn kimseyi bizatihi temsil ettıği değer itibariyle değil de sadece seçim kaabiliyetine göre parti saflarına kattıklan, fazilet ve mezivet açıgından ona bağlandıkları snrece bn rnümkün olamıyacaktır. Halbuki Anayasamızı hazırlavanlar ne idealler ve temiz niyetlerle bnnnn mfimkün olabileceğini sanmışlardı. iiü B Fasıla yok Yanm saotlik döğüş 60 bin liraya mal o/uyor îî! B G fivenilir bir kaynaktan edindiğimiz bilgilere tröre T. B. M. Meclisinin 1961 tarihinden 1965 tarihine kadar olan 4 yıllık çalısma devresi esnasında bu milletin, Meclis masraflariyle ilgili olarak, katlandığı fedakârlık, yâni mali külfet 257.258.571 T.L. (yani aşağı ynkan 258 milyon lira) olrauştur. Meclis bu 4 yıllık devre boynnc» 576 defs toplanmış ve bn toplantılar 2.223 saat sfirmüştür. Bövlece Meclisin her toplantı saatirrin maliyeti 115.726, liraya ve beher dakikasının maliyeti de 1928. liraya baliğ olmustnr. Demek olnyor ki, bosa harcanan zamanlar bir yana, Mecliste eereyan eden yanm saatlik bir sövüşme, bir dövüsme, bn memlekette asagı ynkan altmış bin liraya patlamaktadır. Seçimlerin yenilenmesl tarih! olan Ekim 1965 tarihinden gonraki yenl devre için bn maliyetin çok daha fazla oldugnnn ve daha da olacagmı j!j 200 iktisatçı K HürriyetRadyosu YAZ AYLÂRINDA STAJYER KABUL EDEGEKTİR Hur Dunyanm en kudretli kısa dalga radyo istasyonu olup, yalnız Sovyeüer Bırlığınde yaşayan mılletlerın çeşıth lısan ve lehçelerınde yayınlar yapan «HÜKRÎYET RADYOSU» gençler için uç aylık staj imkâru hazırlamıştır. Bu staj Batı ALmanyanın Munıh şehrınde bu sene ıçınde başlayıp 15 hazırandan 15 eylüle kadar devam edeeekür. TEŞEKKÜR Amehjatımı bu>uk Ihtımamla yaparak şefkat ve alâkasıyla b€ni ı<;t raptan kurtaran, Opnratnr tTrolo? Dr. GÜRBÜZ BARLAS ıle narkozıtor Dr Baha Urat, Operator Dr Hahn Çevıker, Başhem^ıre Mıs Guıen. Özel Hem çıre Nur Barukas ameliyathane \e servıs hemşırelerıyle Amenk?n Hastanesı personeline, ayrıca anelıvatımda hazır bulunmak suretnle jakınlık gosteren doatum Operator Dr Nejat Saçun'a ve hastahğım sırasmda aramak ve sormak suretiyle alâkalarını lutfeden dostlanrra tejekkurlerımi sunarım REC4J TLRrLİ (Cumhurıyet 2542) P AÇIKLAMA Staj programı, Sovyetler Bırhğinde yaşayan milletlenn her hangi birinın lısanına bihakkın vâkıf olup Hürrıyet Radyosu'nun fiilî çahşmalanna merakj olan gençler ıçin özel şekilde tertiplenmiştır. Bu tâbm stajı, tecrubeli beynelmılel mütehassıs ve tetkikatçılann nezaretı altında geçuılecektır. Kabul zamanı, bılgi bakımından bahis konusu olan lısanlann birine iyı vâkıf olanlar tercıh edilecektir. Boş yer mahduttur. Stajyerlerın ricası üzenne tedris saatlerinuı değıştirilmesi ve staj müddetinın uzatılması mumkundür. TEŞEKKÜR Mahmutpaşa esnafını bir suredenberı süâhla tehdıt edıp haraç alan, yaralama yapan ve bu semttekı esnafın huzurunu kaçıran gangster, ADANALI NACİ'nin yakalanması ıçin ılgı gosteren şehrımız Emruyet Muduru Haydar Özkırı, olay yermde bizzat soruşturma yaparak, azılı gangsterın tesbitıni yapan Asâyig Şubesl Müduru Vedat Sokollu ıle arkadaşlarına gazetenızın aracılıgl ıle teşekkur etmeğl bir borf bUlrız. .Mahmnrpaşa Esnafı (Cumhuriyet 2546) MADDÎ ŞARTLAR Stajyerlerin ikâmeti Hürriyet Radyosu'na ait olduğu gibi her stajyerin iaşe masrafı için ayda 100 dolâr maaş odenecektir. Buna ilâve olarak her stajyerin harcırah (yol masrafı) içm 200 dolâr verilecektır. FÎÎLÎ ÇALIŞMA Stajyerler vâkıf olduklan lisana göre «Hürriyet Kadyosu»nun çeşitli redaksiyonlannda program hazırlanmasına iştirak edeceklerdir. îstenılen lisanlar şunlardır: Osetin'ce. Adlge'ce, Çeçen'ce, tnknş'ce, Avar*ce, Karaçay'ce, Balkar"ce, Azeri Türkçe, Özbek'çe, Turkmen'ce, Kazak'çe, Kırga'çe, Tacik'çe, Uygnr'çe, Tatar"çe ve Başkır'ce lisanlandır Lısan bilgısi ve konuşma kabıliyeti iyi olan stajyerler, neşriyat proğrammın hazırlanmasma bilfiıl iştirak edecek ve omı bizzat kendisi mikrofon karşıstnda okuyacaktır. Bundan başka, onlar neşriyata rejisorluk de edeceklerdir. Istişarî kurul B mumî sektor yatırımlarının bir kısmı Merkezî Hukumetın sahasına gırmekte, bır kısmı da Eyaletlerın tr.e&ijhvetıdir. Bu ayırım, Hindistanın federal Anayasasında belırtıldığı gıbi, Merkez ıle Eyaletler arasındakı hızmetlerın tahsısıne gore tesbıd edılmektedır Umumıjctle Eyalet ler, tanm, enerjı, kuçuk sanayiler, yollar, eğıtıra ve eağlılctan, Merkez de sanayılcr, madencılık ve demıryollarından sorumludur. Bakanhklarla Eyalet Hukumetlerı, Malıye Bakanhjı ıle Plânlama Komisyonu tarafır.dan tasdık efiılmesı gereken ve Plânın çerçevesi dahıhnde mucprret projeler hazırlamaktadırlar. Bu projeler ıçin tasarlanan rnasraîlar, yıllık butçe tekhflennın bolunmez bır parçasını teşkıl etnıekte olup ancak Parlâmentonun tasdıkınden sonra kullamlaoılıtler Boylece yıllık butçe, gereklı parlâmento tetkıkınden sonrc prngramın tatb'kat safhasına tşırmp<>ı ıçin bır vasıtadır. Plan projderı Hukumet masraflarınnı buyuk kınnını kapbadığnTİan. butçe sıyasetlerı sadece Plânı etkılemekle kalmayıp, aynı zamanda Plân tarafından da önemli ölçüde etkılenmektedır. Eyaletler, kendılenne tahsıs edılen sahalarda büvuk olçude muhtar olmakla beraber, plânın kararlaştırılmış oncelıklenne uymaları ıçin oldukça etkıli yollar duşunulmuştur. Plânın teklıflerı genış çapta ortak ıstışarelenn bır mahsulü olduğundan, bu kolaylaşmaktadır Plân, her Eyaletın gerek fızıkî gerekse malî bakımmdan ulasması gereken hedef lerı tasrıh etmektedir. Bu, Eyalet Plânlannın yıllık ıncelemelen ve mua>"yen programlara bağlı bır bağış ve odunç sıstemı ıle daha da kuvvet kazanmaktadır. E ^«••••••^•••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yalet Plânlan fmansmanının buyuk kısmını Merkez temın ettığınden, umumıyetle uzermde mutabakata varılan oncehklere rıayet edıldığını temın edebılmekteKıjmetli eşım dır, nısbeten gerı olan eyaletlerın durumlarını daha suratle duzeltebılmelerini sağlamalan da bır ölumunun bırınci yılına rastlayan 11 mart 1966 curna gunü. dereceye kadar nazan ıtıbare aCyarın) merhumun aziz ruhuna ıthaf edılmek üzere Teşvıkıyo lınmaktadır Camiinde ikindi namazını mütaakıp tanınmış hafız ve meviıt• ktısadî faalıyetın büyük kıshanlanmız tarafından Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okunaI mı ve yenı yatınmların takrıcak ve Hatim Duası yapılacaktır. Arzu eden akraba, dost, mes•ben »o 40 ı ozel sektördedır / lektaş ve öğrencileri Ue dın kardeşlerimizin teşrifleri rica olııözellıkle tanm, tıcaret ve halk nur. Eşi: Cazibe SAYAR hızmetlenndekı faalıyetlerın çoğu o kadar dağınık ve teşkılâtsızdır kı doğrudan doğruya bır kontrole ımkân yoktur. Bu sebep le hukumet para ve mahyeye mutaalhk sıvaset, garantı edılmıs asgarî fıatlar ve ılgılı dığer unsurlann tahsısata bağlanarak terr.ını gıbi vasıtalı çarelere bel bağlamak zorundadır Tarım ıle kuPıckUp, traktor, dıskli pulluk, toprak tesviye âleti ve çuk çaptakı sanayıde, munzam mıbzer ayn ayn veya toptan satılacaktır. hızmetler, kredı, sulama hızmetToplam muhammen bedel 37500 lira olup muvakkat lerı, pazar v^. temıninde Eyaîetemınat 2812 5 TL. dır. tın gayretlerı, kalkmmavı teşıvk İhale 21/3/196G tarıhjıde saat 14,30 da Teknık Ziraat etmek ıçm kuvvetlı bırer vasıtaMüdiırlufunde Komısyon huzurunda yaoılacaktır dır. Teşkılâtlı madencılik ıle ımalatın gelışmesı yenı kapasıtenın Şartname Amasya, Ankara ve İstanbul Teknık Ziraat ruhsat sıstemine bağlanması ve Müdurluklerinde gönilebilir. (Basın 8983 2521) >arurî ham maddelerle dövızın kontroMü dağıtımı sayesinde kont rol ve tanzım edılmektedır GeYirmisekizinci Hafta Spor Toto İkramiyesi nellıkle bu kontrollerm, kalkınma orneğının Plâna uygun tarzKazananlann Nazan Dikkatine da ayarlanmasında faydalı bir Yırmı sekızınci hafta Svor roto ikramiyesi odemelerıne devam vasıta olduğu gorulmuştur. edılmekte olup, Başbayılığımıze bağlı bayılerden oynıyarak ikramıye kazanmış olanlann 15 gun zarfmda ilgili şubelerimız gışelerıne müYARIN: racaatla ıkramıyelerıni almaları n c a olunur. Taşra bayüerınden oynıyanlann ıkramıyeleri P.T.T. ve Ziraat HİNDİSTANIN Bankası vasıtasiyle adreslerıne gonderilmıştir. Türkiye Emlâk Kredi Bankası PLÂNLAMA Istanbu) Şubelerı DENEMESİ (Basın. 9151 2538) U H1EVLİD Ord, Prof. AHMET MALİK SAYAR'm Amasya Teknik Ziraal Müdürlüğü Döner Sermaye Ziraat İşletmesi Müdürlüğünden TEŞEKKÜR Şimşek ve Güvemli aileleri, oğullan ve kardeşleri, ZAFER ŞİMŞEK'in kaybından dolajn duyduklan büyük acıyı pay laşan dostlara ve ilgili kurumlara en derin teşekkürlerini sunar. (Cumhuriyet 234») SUUDİ ARABİSTAN ve TÜRK HAVA YOLLARI müsterek HAC seferliri (Basın 251i») HABERLER BÖLÜMÜNDE TETKÎKAT ŞUBESlNDE Enformasyon ajanslarmın verdiği çeşitli haberlerden, radyo neşriyatı için uygun mevzular seçilecektir. Dış matbuatlardan ahnan havadislerden bültenler tertiplenecektir. Seçilen lisana hakkıyla vâkıf olan stajyerler makaleler yazacaktır. v^. Sovyetler Birliğinin şimdiki durumu ile ilgili mevzular tetkik olunacak ve Sovyet matbuatı dıkkatle tâkip edilecektir. Bu stajı muvaffakiyetle biürenler, Sovyetler Birliğinde yaşayan halkların dillerinde neşriyat yapan, birçok Baü Radyo müesseselerinde çalışabılecek derecede bilgiye sahip olacaklardır. Kayıt için müracaat yeri, adresi şudur: Personnel Department RADIOLIBERTY Lilienthalstrasse 2 Munchen (Munıh) 19 W. GERMANY (Batı Almanya) Kayıt kabul tarihi 196? martının 31 ine kadardır. (Basın 9498/2518) Ataturk Bulvannın Mesrutiyet Caddesi başında (121) numarall (32) odalı apartman tcptan kirava verilecektiT Tallplerin »aat 14 17 arası 11 70 41 telefona rr.uracaatlarl 13») KİRALIK Plânlama Komisyonu, her beş yıl plânı için, plân yurürluğe gır meden iki yıl önce çahşmalara onavak olmaktadır. îhtıyaçlar, imkânlar ve geçmıştekı icraat, çeşitli oranlar ve kalkınma şekıl» lerinin tazammun ettıği hususlar ve dığer ilgili mülâhazalann itinalı bir tarzda mcelenmesınden sonra, gelecek 10 15 yıllık bır sılre için kalkınmanın anahatlannı ve gelecek 5 yıl ıçin de daht Uf«il»tU bir plân haıırlsmak |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog