Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

İstanbnl Eğitim EnstHüsü Edebiyat Öğretmeai AHMET KABAKU'nın TÜRK EDEBİTATI İkinci Cild Çıktı. 62* büyük sayfa ciltli 25 liradır Ödemeli gönderilir. Çıkaraa: TÜRKİTE YAYINEVİ İlâncılıfc 1813/2531 umhuri KURUCUSU YUNUS NADÎ TÜRK AĞZININ TADINI BİLİR Türk yemeklerl ne kadar lezzetH ise hazırlanrnası da o kadar hüner iater EKKEM MUHI'ri'lN YEĞEN'in Alaturka ve Alafranga Cilüi 30 lira TATLI PASTA KOMPOSTO REÇEL 2 cüt 17,5 lira SOĞOK TEMEKLER SOFRA TANZİMİ 2 cUİ 12,5 llr» Turklye'nin değü, dünyanın en mükemme) yemek oğretici kitaplartdır. İKKILÂP ve AKA KİTABEVLEBİ (bâncüık: 1818 254S) YEMEK ÖĞRETÎMİ 42. yıl soyı 14946 T e l g n f r e mektup adresi: Cumhuriyet Istanbtd Posta K s t u s u : Istanbul No. 2*6 Tekfonlan » 4 2 9 0 2 3 4 2 9 6 2 2 4 2 9 T 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9B Perşembe 10 Mart 1966 De Gaulle'e olumsu; cevabı üzerine VVHni.ııt iiiUıı çekilme lıazırlnjıııa başladı Yağma Var mı ? Dış on günlerde emniyet nukarnlannı birden saran ateşli çahşma temposuna dikkat ediyor musunuz? Komancılar, şairler sorguya çekiliyor, on beş yaşında okul çocuklan koğuşturmaya uğruyor ve haklannda savcılığm dâva açması da beklenmeden bunlar sanki hüküm giymiş suçlulannış gibi ortalığa bir hava yayılmak isteniyor. Her yerde snç işliyen, ya da suç işlediği sanılan insanlar bulunabilir. Emniyet makamlannın görevi olaylan serinkanla inceleyip sanıklan Adalete teslim etmek, böylece yurdumuzda Anayasanuza dayanan özgürlük düteninin aksamadan vürümesine yardımcı olmaktır. Her ihbarın ardında nlusal varlığımız tehlikeye giriyornıuşçasına şüphelere kapıbnak, ortada benüz (ol yok, yumıırta yokken yurt ölçüsünde heyecan yaratıcı gürfiltü imkânlan araştınnak neye? Rejimin selâmeti bakımından hayırh belirtiler değildir bunlar. Bu memlekette özgürlük düzenirin yerleşmesinden korkanlar daima «Vatan, Millet» edebiyatından medet ammuşlar. özgürlüğümüze kasteden bir takım tehlikeleri öne sürerek özgürlüfümüzü ortadan kaldırmamn çarelerini aramışlardır. Bugünkü Anayasamız açıktır. Bu Anayasa, her uygar ülkede olduğu gibi, Türk vatandaşlarına kimsenin geri alamıyacağı temel haklar tanımıştır. Anayasanuzın ışığında, göfsümüzü gere gere ve açıkça savunamryacağımız hiç bir düşünce yoktur. Oyle ki, 1961 referandumu sırasında «Hayır deyiniz. Hayırlı olnr» diye propaganda yapanlar bile sonradan bu Anayasanm koruyucu kanatlan altına sığınmak lüzumunu sık sık duymuşlardır. Halkın Anayasaya oy vennemesi için dilediğin gibi serbestçe uğraş, didin. <• Başan kazanamadığııu görünce gene o Anayasaya güvenerek memlekette söz sahibi ol. iş başına gec sonra da Anayasaya dudak biik ve ilk fırsatta rafa kaldınnak amacı He «çoğunluk bende ya!» gerekçesine dayan, onu şimdiden zorlamaya kalkış! Yağma var mı buna? Birbirlerini tamamladıklan için aslında bir sayılmalan gereken başlıca iki şey vardır ki Anayasanıız bunlan yasaklamıştır. Biri 27 Mayısın meşruluğunu gölgeleyici söz, yazı ve davranışlar, öteki de daha genel olarak fikir özgürlüğünü yok etmeyi amaç edinen söz, yazı ve davranışlardır. Rejimle ilgili olsun, yurdumuzun sosyal. ekonomik ve politik dâvaları ile ilgili olsun bunlar dışında biz rahat rahat tartışılmıyacak bir konu bulunabileceğini kabnl etraiyorıız. Ne yaparsınız ki, 27 Mavjsa diş bileyen bir takun intikamcı çevreler bir yandan devrim öncesi zuîüm ve baskı yönetimine kasideler okumak, öte yandan da beğenmedikleri ber düşünceyi komünizm damgası ile damgalamak suretiyle Anayasayı için için, hattâ açıkça kemirmek eğilimindedirler. Memleket hesabına bu gidişin hiç de narlak sonuçlar vaad etmediğini söylemek zorundayız. Bütün dikkatimizle üzerine eğilmemiz gereken sosyal ve ekonomik dâvalarımızı bir an önce partileruniz ele almalıdırlar. Anayasamızın sağladığı özçürlüfc havası içinde bunlara çözüm yolu aramak varken, dâvalan bir vana itip bütün tartışmalan bir rejim dâvası üzerinde düğümlemekle çok vakit kaybediyor, ağır zararlara uğruyoruz. Unutmryalım ki, bir köşeye ittiğimiz sosyal ve ekonomik dâvalar da buiunduklan yerde birike birike çığ gibi kabarmaktadırlar. Bu gidişle bunlar bir gün gümbür giimbür üzerimize devrilecek ve ağırlıkları altında belki de hepimizi ezeceklerdir. Fransa ~ı Profesörlerle Demirel neler görüştü SANATÇILAR, EM. MÜDÜRÜNÜN İDDIALARINA DÜN CEVAP VERDI ORHAN KEMALİN TUTUKLULUK DURUMUNA ITIRAZ EDİLEMIYOR tasvip etmiyoruz,, ı d e v a m e d i y o r ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) "Anayasanm rafa kaldmlmasını Anlcara'clcı tcıhlcilccıt A şık Hatayi gecesinde Dini siyasete âlet ettikleri. halkı sınıflandırdıkları ve komünizra propagandası yaptıklan» iddiasiyle, polisçe, Vaşar Kemal, Can Yücel, Ruhi Su, Kemal Çıftler. Nesimi Çimen ve Ahmet Yürür hakkında düzenlenen dosyanın Ankara Savcılığmca ıncelenmesme dün de devam edilmiştir. Konu üzerinde çalışan Savcı Yardımcısı Nazmi Torunbalcı. «Adliyedeki çalışmanın henüz inceleme safhasında olduğunu. yeni bir gelişme bulunmadığını» soylemiştir. Millî Kurtuluş Komitesi adlı beyannameyi dağıttığı iddiasiyle, dün polis tarafından Adliyeye sevkedilen. ancak Savcının tevkif isteminin ıki mahkemece red edil mesi sonunda serbest bırakılan Ortadoğu Teknik Ünıversitesi dğrencisi Bekir Harputlu hakkmda da dâva açılıp açılmıyacağı henür belli olmamıştır. Savcılık bu konudaki ıddialan incelemeye devam etmiştir. «Hür Subaylar beyannamesi ile ilgili olduğu yine polisçe iddia olu nan Siyasal Bilgiler öğrencisi Faruk Sindel hakkındaki dosya üzerindeki mcelemeler de, henüz ta mamlanmamıştır. Sindel'in mahkemeye verilip verilmiyeceği bu inceleme sonunda anlaşılacaktır. ÖZARDA: 'MÜCADELE YENİ BAŞLIYOR „ Ankara (Cumhuriyet Bürosuı Önceki gün müşterek divan tarafından partıden ıhraç edilen Aydın milletvekili Reşat Özarda dun •Simdi \eni bir mücadeleye gireceçim» demiştir. Partiden ihraç edildığinı, gece* ya rısına doğru evıne döndüğü zaman arkadaşlarından oğrendiğini bıldıren Aydın eski AP milletvekili •Müşterek divanın kararını gayet tabii karşıladığını, esasen böyle bir divandan başka türlü bir karar bekleyemiyeceğini» söylemiş ve Sunları ilâve etmiştir: • Bugunden itibaren yeni bir mücadeleye girişeceğim. Bugüne kadar üzerinde genis çalışmalar yaptıgım petrol konusunu en kısa zamanda Meclise getireceğim. Bunun icin bugün de ilgililer nes dinde gerekli temaslarımı yaparak ekstk kaUn delilleri toplayacağım. Bu arada, yeni meselelerin de araştırmalarmı yapacağım.» Aydın milletvekili Reşat Özarda, bugün saat 11.00 de yapacağı basın toplantısında bazı açıklamalarda bulunacağmı söylemiştir. aşbakm Demirel Ue öncekJ rece Siyasal BilgUer FakülteP.4RİS Pransız hükümetl si öğretim üyelerinin yaptıkdün, NATO'nun bünyesinde esaslı lan sotabet toplantısında rejim reformlar gerçekleştirmelî için meseleleri en genis sekilde ele a«faydalı müzakerelere girişUemiyeceği» inancını belirtmiş ve bu lınmış ve tartışümıştır. Belirtildiğine göre samimî bir durum karşısında ittifalon askerl h»v» içerisinde ele aunan fikirlesisteminden çekilmek için gerekre ve bilhassa rejim ve Anayali tedbirlen kendi yönünden alsa bakımından tehlike doğurabimakta olduğunu açıklamıstır. lecek davramşlara dair göriişlerBir hükümet sözcüsü, kabinede Basbakan da bir çok noktalar nin yaptıgı toplantıdan sonra bada öğreiim fiyelerini haklı bulsına verdıği demeçte, Pransız bu mnş ve onlann fikirlerine katılkıimetinin, NATO askeri sistemin mıştır. den» çekilmek için almayı gözönünde tuttugu tedbirlerin «flffl neticelerini ve bir harb halinde Ötrenıldiğine göre bdyle bir muşlerek harekâtın alınma<^nı 1 toplantının yapümasını Başbacabettirdiği tertibatı müttefik hükan Demırel arzıüamıştır. Başbakümetlerle müzakereye hazır olkanın bu arzusu, milletvetali oldnğunuK soylemiştir. madan önce aynı Fakültenin ögBundan, Fransannı, bir harb retim üyesi olan Prof. Aydın Yalhalinde ittihaz edilmesi gereken çın'ın teşebbüsleriyle Fakülte idahareketi müttefilderi ile müzakeresine aksettirilmiş ve önceki gün reye hazır olduğu m&nası çıkakü dâvet gerçekleşmiştır. nlımştır. Haberler Servisi) B Başbakanın arzusuyla Üç günden beri devam etmekte olan TnrkIş G*nel Kongresinde delegeler bir konuşmacıyı dinliyor Londraya göre: TİİRKİŞ KONGRESİ Dohnson De Gaulle Başlıca konular Fransanın, «faydalı müıaktrelere girişilemiyeceii» inancma, John son'm De Gaulle'ün 7 mart tarih li mektubuna verdiği acele ve men fi cevaptan sonra vardığı anlaşıl makladır. De Gaulle, Amerika il* ikili rauzakerelere girljmek iıt«miş, fakat Johnson, Fransadakl Amerikan askeri üsleri ve tesislerinin yalnız Amerika ve Fransayı değil, bütün ittifakı ilgilendirdiğini belirtmiştir. Sdzcü. Başkan De Gaulle'ün 7 martta Başkan Johnson'a gönderdl ğı mektubu hatırlatmış ve bugün diğer ilgili müttefik liderlere buna benzer mektuplar gönderileceğini açıklamıstır. Salı günü saat 16 da başlayıp saat 20.30 a kadar devam eden «Basbakan Ögretim uyeleri toplantısı» nda söz alan profesörler genellikle rejim, Anayasa düzenl 1 ve iktisadl konular üzerinde dur ı muflardn*. Basbakan Demirel bu konuşmalar sırasında' tuttugu* not lardan profesörlere aynı konular da cevaplar vermıştir. Şöz alan profesörler sırasıyle şunlardır: Bahri Savcı, Turan Güneş, Muammer Aksoy, Tahsin Bekir Balta, Mümtaz Soysal, Besim Üstünel, Nermin Abadan, Safa Reisoğlu, Bülent Daver, Sait \Gmaroğlu ve milletvekili olarak da Aydın Yalçın. Tartışılan başlıca konular şu noktalarda toplanmıştır: 1 Anavasa düzeni devam • • decek midir? 2 Siyasal Bılgıler Fakültesinin bu düzenin savunulmasında şimdiye kadar ortaya koyduğu tutum. 3 Gencıliğe verilen taviz. 4 îktısadi konular. 5 Hükümet tasarrufları ve bunlann Anayasa karşısındaki du rumu. Nakorios TOrk ve Rumlora Erik'in konuşması gürültüye yol açtı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) T urkİş altıncı genel kurul toplantısında dün T.İ.P. miUetvekıll • Şaban Erık'ın yaptıgı konuşma gurültulere sebep olmuştur Erik'in konuşmasımn bır yerinde «Bugün Türkiyede smıf da vardır. İmtiyaz da vardır. İşçi sınıfı sosyal bir gerçektir» demesi üzerine delegelerden Osman tpekçı müdahale ederek «Propaganda yapıyor» dlye bağırmıştır. Erık konuşmasma devamla Türkİş'dekı bazı yoneticilerin Turkiye Isçı Partısmi «kundaklamaya çalıştıklarmı» ilerı sürünce, yeniden protestolar yükselmiş, delegelerden kinıisi, «Sns. Parti yok burada, git partinde konuş» diye bağırırken diğerleri «Konuşsun, konuşsun» demislerdir. Erık, A.P. li milletvekili ve Turkİş Yönetim Kurulu üyesi Hasan Türkay'ın asgarî geçim indiriminin ertelenmesi ile ilgili kanun tasansı karşısındaki tutumunu yererken Turkay'dan «Bu adam..» diye bahsetmesi, yeniden tartışmalara ve gurültulere sebep olmuştur. Bir delege Erik'e: «Meclisi kanştırdığm gibi burayı da karıştırma» diye bağırmış, Başkan da Erik'ten sozünü geri almasını istemiştir. Bunun üz«rıne Erik: «Adam sözünü geri alıyorum» demiştir. Başkan: «Kelime oyunu yapmaym, havayı boz raayın» diye ikaz etmiştir. Daha sonra T.İ.P. li milletveküi bir sen Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) dıkadan bahsederek, bu sendika Basbakan Demirel önceki geiçinde sosyal adaletten bahsedence sabah saat 3 e kadar devam lere komünist damgası vuruldueden A.P. Senato Grupu toplantığunu ileri sürmüş, bunun üzerisında seçim kanunu tasarısının ne delege Osman İpekçi: «Fikir senato seçimlerinden önce mutla özgürlüğü demek komünistlikten ka kanunlaşacağını söylemiştir. bahsetmek demek mi? Nereye gB türmek istiyorsunuz bu memlekeBasbakan Demirel'in de katılti?» diye bağırmıştır. dığı bu toplantıda soz alan 25 kadar A.P. li senatör, seçim kanunu, sağ ve sol cereyanlar, Millet Meclisinin çalışmalan, hükümetle Ç ekerİş'ten Hulusi Sümer A.P. Senato ve MUlet Meclisi T yaptıgı konuşmada Türkiyede Gruplan arasmdaki münasebetler sendika enflâsyonu olduğunu ilekonusunu tartışmışlardır. rı surmüş, daha sonra Turkİş yöneticilerine şu soruyu yöneltGece saat 20 de başlıyan toplanmiştir: tıya alelacele çağınlan senatör«Her zaman partüiler tarafuıler, telefonlu taksilerden temın dan kazıklanmamız karşısında edilen otomobillerle kafile halinTürkIş'in öncölük edeceği bir de Meclise gelmişler ve toplantı parti kurmak fikrinden vazgeçilsabaha karşı saat 3 te "îona ermişmiş midir?» tir. •U davramyor Sanatçıtar ithamlara cevap verdiler ( ( Hatayi Gecesi» münasebetiyla yaptıklan konuşmalarda «halkı bölücü sdzler sarfettikleri va komünizm propagandası yaptıkla rı» iddiasile haklarında tâkibata ge çildiğı polisçe açıklanan romana Yaşar Kemal, şair Can Yücel, şair Ali îzzet ve arkadaşlan dün bir basın toplantısı düzenlemişler, bu arada Yaşar Kemal Emniyet Müdurünün kendileri için ileri sürdü ğü ididalan cevaplandırmış ve şöy le demiştir: « Emniyet Müdürünün diinkü sözleri gösteriyor ki, Türkiye bir teror'un eşiğindedir. Bu türlü iddialar her devirde Türk sanatçılarının, fikir adamlarının başına gel miştir. Dünkü iddialar ne çağımı Arkası Sa 7, Sü. 7 de Tam egemenlik Sözcü, Fransanın NATO ile ilgi li olarak alacağı tedbirlerin, NATO emrindeki Fransız kuvvetlerine dair olacağını ifade etmiştir. Bu tedbirler aynca daimi olarak Fransız topraklarında gamizon ku ran yabancı kuvvetleri ilgilendirecektir, Sdzcü, hükumetin, «Fran sanın kendi topraklan üzcrindeki tam egemenliğini yeniden knrmak amacı ile ve uluslararası jartlan gözönünde tutarak» bu karara var dığını ifade etmiştir. Anayasa ve raf Soz alanlardan bilhassa Profesör Bahri Savcı, Prof. Turan Gü Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Dışişleri bakanları meseleyi görüşecek Londra sıyasi çevrelerine göre, Baskan Charles de Gaulle'ün NATO'nun ortak savunma sisteminden çekılme kararını Atlant:k ittifakı Dışıslen Bakanlannın acele olarak gorüsmeleri muhtemeldir. Ingıltere Dışişleri Bakanlığı yetkılilerı, Fransanın kararınm bır surprız olmamakla beraber, boyle bır karar karşısında uzuntu duyduklannı bzel olarak belırtmıslerdır. 'De Gaulle'ün reform tekliflerinin NATO Daimî Konseyinde tartışılması hakkındaki haber ve yornmumoz üçüncii sahifemizdedir.) LONDRA (a.a.> Ingilız muhalefet milletvekıllerinden James Kılfedder dün İngiliz Hükumetinın Yunan Hiıkumetı ve Makariosun Adadaki Türklerin haklannı üılâl edici hareketlerini tasvip etmemesini istemiş; lngiliz üluslar Topluluğu ile tlişkiler Bakanı Arthur Bottomley, Kilfedder'e verdiği cevapta •Vatandaşlara taııınması gereken haklann Kıbrıslı Turklerden esirgeodiğinden şüphe etmera için hiç bir sebep jok» demiştir. Kilfedder'in lngiliz Hukumetınin Kıbrısm bağunsızlığuıı garanti edecek yetkiye sahıp olup olmadığını sorması üzerme de Bottomley, «1960 ta hnzalanan Kıbrıs Ant laşmalarmda da öngorüldüğü gibi İngiltere, ilgili taraflarla kesin bir anlaşmaya vararak hükümlerini değiştirmedikçe bu antlaşmaları ge çerli sayacaktır» demiştir. DEMİREL: Seçirn Tasansı mutlaka kanunlaşacak GURSEL'in DURUMU ANKARA, (a.a.) Washington'da Walter Reed Ordu Hastanesınde 2 şubat günunden berı tedavı altında buîunan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, dün komada 30 uncu günunü doldur muştur. Amansız bir hastalıkla ınsanüstü bır mücadele halmde olan Gursel'in sağlık durumunu yorumlayan doktorlar hayati belirtilerin sabıtleştiğini bıldırerek, koma halınin bır süre devam edeceğını ifade etmektedır ler. Washmgton'a gıttikten sonra. Cumhurbaşkam Gürsel'ın sağlık durumu, ilk altı gün içinde bır lyileşme göstermıştir. Fakat 8 subat günıı «abaha kar=' fîur«el tıbbî terimiyle, bir «bazıler arter trombosu» burıunda kunı<ıya gırmiştir. 8 subattan bu yana Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumurda hemen hemen büyük bır gelişme olmamıştır. Ara sıra kan lışme olmamıştır. Ara sıra kan hasıncı düsmüs. vücut ısısı vükhasıncı düsmüs. vüeut ısısı vük Komada selmış, mıde ve bağırsak kanamaları olmuştur. Gürsel bütün bunlara büyuk bir mukavemetle karşı fcoymuştur. Doktorlar elden gelen bütün imkânları kullanarak, özellikle hipotertni tedavnsıne başvurarak, hastalığı yenmeğe çalışmışlardır. Gürsel, son günlerde nıspeten rahat ve sakin bir duruma gelebılmışse de komadan çıkamamış tır Son alınan bilsilere eöre, Cumhurbaşkanımız Cemal Gursel'in sağlık durumunda dun akşam endıse vericı bazı emareler tespit edılm:stır. Bu konuda yapılan açıklamaya gore, Cumhurbaşkanımızm atesı bırdenbire 38,5 dereceye yukselmis, nabız 130 olarak tespıt edılmış, kan basıncı ıse 8,5 a duşmuştur. Cumhurbaşkanımızdaki bu belirtilerin. yeni bir be\in damarı tıkanması olabıleceği ifade ediltıkanması olabılecegı ifade edılmistir. mistir. I Tevkif edilen Simsek'in babası emekli kimyager Albay Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Komunızm suçundan Cezaevıne konulan 15 yaşındakı ortaokul oğrencısi Gürbüz Şımsek'ın aılesı Ankarada Yucetepe Emekli Subay Evleri 8 inci sokak, 24 üncü blokta oturmaktadır. Gurbüz Şımşek'm babası emekli kimyager Albay tbrahim Galip Şimşek'tır. Gurbuz Şımşek"ın Gülhiz adında bir de ablası bulunmaktadır. Gürbuz'un okulda velilığım ablası yapmaktadır. Ablası dün cezaevınde Gurbüz'u ziyaret etmış ve durumu ile mesgul olmuştur. HARTUM, (SUDAN) ' (AP) Suudi Arabistan kıralı Faysal'ın, Türkiye ve Iranın gelecek ay top lanacak olan Cidde İslâm konferansından önce Israeli tanunaktan vazgeçeceklerine dair kendısine söz verdiklerini açıklamış ol duğu diplomatik kaynaklar tarafından bildırilmiştir. Konferans nisan ayı başmda, Kurban bayramı sırasında Suudi Arabistan başkentinde toplanacaktır. Türkiye ve Iran, Israel ile ilişkilerini kesmek icin söz vermisler otuzuncu gün bitti Türk iş ve parti Türkiye İsrael ilişkileri hakkında değişiklik düşünülmüyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosv) Turk Hukumetı çevreleri herhangı genis bır yorumdan kaçınmışlardır. Yalnız Turk Dışişleri Bakanlığından bir yetkılı sadece şunlan söylemiştir: « Türkiyenin tsrael ile münasebetlerinde herhangi bir değisiklik düşünülmemektedir.» Çağlayangü Hart ile gorııştu Ankara (Cnmhnriyet Bürosu) Dısıslerı Bakanı Ihsan Sabrı Çağlayangü, dün oğleden sonra, ıkı saat süre ile Amerikanın Ankara Büyükelçısi Parker T. Hart'la görüşmüstur. Çağhyangıl daha sonra, gazetecilere gorüşme hakkında şu açıklamayı yapmıştır: « Amerikan sefiri ile devam eden gdrüşmelerimız, NATO meseleleriyle ilgilidir. Fransanın NATO bünyesinde gırıstığı bazı teşebbüsler üzerine ıstısarelerde bulunuyoruz.» Doğum kontrolü n elegelerden Hikmet Tekbudak •* yaptıgı konuşmada raporda yer alan doğumun kontrolu konusuna değinmiş ve şunlan söylemiştır: «Aile plânlaması istemiyoruz. Türk milleti olarak dünyada 32 milyon kaldık. Hindistan 400 milyon, Çin 500 milyon. Türk milleti yürüyecektir, çoğalacaktır. Halimize ağlıyalım. Atatürk nüfus arttıranlara ikramiye verirdi.j» toplantıda aynca Cumhurbaşkanı Gürsel'e bir geçmiş olsun telgrafı çekilmesi kararlastırümıştır Arkası Sa. 7, Sü. 1 de L «M0NTREUX» anlaşması yeniden inceleniyor Ankara (Cumhuriyet Bürosn) İstanhul Boğazında iki Sovyet ge misinin sebep olduklan olay ve meydana gelen büyük zarar üzerine, Dışişleri Bakanlığı, Boğazlar rejimini düzenleyen «Montreoı Anlaşmasını» incelemeye başlamıs, ür. Bir Dışişleri yetkilisinin verdifi bilgıye gdre, Bakanlık, anlaşmaya, Boğazlarda emniyeti sağlama yolunda bazı hükümler koyulup koyulamıyacağını araştırmaktadır. Kemâl ve Orhan Kemâl ile bırlıkte bazı Türk sanatçılan Adliyeye verıldiler. Gazcteler NADİR ıNADİ «BEREKETLt TOPRAKLAR ÜZERİNDE...» O / b r mek uzere Yugoslavyadan yola çıkan 250 Yugoslav hacı adayı dün otobüslcrivle Ankaradan geçmişlerdir. Resimde bu arada Bajkentin gorulecek yerlerjni de gezen Yugoslavyalı hacı adaylanndan bir grup gorülüyor. Yugoslav Hacı adayları Ankaradan zeçti HacL iç!n M«*kere ««•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog