Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A S l N AHLÂK YASASINA ÜYMAYI T A A H H Ü T EDEB Sahibl: NAZtME NADİ * Genel Yaym Müdürü: ECVET GÜRESİN * Eorumlu Yazı İslerl Müdürü: EROL DALLI • Basan ve Yayan: COMHUHİYET MatbaacılıJc ve GazetecUik T.AS. Cağaloğlu Halkevi sokak No. 3941 tLLESt: Kücüksaat Meydanı Edinre Hanı BÜROLAR Adana Telefon: 4550 * ANKABA: Atatüık Bulvarı Yener Ap. . Yenişehir Telefon: 12 09 20 • 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * IZMİK Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 A B O N E v e İ L Â N Senelik G ayhk 3 ayhk Harici 198.00 89.00 49.50 Başilk (llaiıtü) İOU Lıra 2 3 4 S Incl sahlfelerde (santıml) 40 6 7 ncl sahifelej , 35 Nişan, Nikâh, Evlenrae. Doğum (Maktu) 75 Ölüm, Mevlit, Teşekkür ve Kayıp arama 5 cm 90 Kayıp (Kelimesb 1 SAYIS1 25 KURÜŞ CHP, MecHs içinde miicadeleye karar verdi Mevsim sonu hakiki tenzilâtlı satışlarımız bugün başladı ttokko BEYOĞLU NOT: Satışlar, maliyetine ve maliyetinden eksigine yapılacaktır. (Baştarafı 1 inci Sayfada) vesileyle tekrar tekrar vermemiz lâzundır. Memleket bâdiseleri daima dal galı geçer. Her yeni meselede (CHP iktidarda olsaydı, bu faata» yı işlemezdi) fikrini vatandaşa hatırlatıp değerlendirecek istikamette çalışmamız lâzundır. Uzun vadeli bir mücadele devrine gir« mişizdir. Bu mücadelenin sonn behemahal başarılı olacaktır. Sonuç behemahal yüz akıdır. Bnndan başan ile çıkacağız. Bu itimadı zihnimizde muhafaza edersek, senet veririm ki, istikbal sağlamdır. Her attıklan yatılış adım me> seleleri halletmeyecek, aksine kendilerini yeni tneselelere götürecektir. Mücadelemiz kanun için de daimî olarak Mecliste devam edecektir.» Inönü sözlerlne devam ederek, «AP nin demokratik rejimi belli bir istikamete doğru ittiğini» ileri sürmüş ve «Demokratik rejim yasayacak mı? Yaşamayacak mı? Buna biz karar venneyeceğiz, biz bugünkü gidişten, demokratik rejime inanmış kiınseler olarak muazzep oluyoruz. Bu gidişi durduramıyoruz.» demıştir. GBUPTAKİ GÖRLŞMELER Meclis dağıldıktan hemen sonra yapılan Grup toplantısında konuşan CHP li milletvekilleri AP nin Seçim ve Af Kanunu Tasarısını çıkarmaya kararh olduklarını belirtmişlerdir. Bu arada Bursa mil letvekıli İbrahım Oktera, «iktidarııı kendi özel çıkarlannı memleket huzuruna tercih eder tutumları karşısında bunları kendi sorumluluklariyle başbaşa bırakmak lâzımdır» demiştır. Kenan £ • sengm yaptığı konuşmada, Meclisi terkedelim, kendi kendilerine I ne kanun çıkaracaklarsa çıkarsın ' lar» diye konuşmuştur. Manajans 243 2180 TEKLİF İSTEME DENİZCİÜK BANKASI T. A. 0. Şehir Hatları İsletmesi 1 Işleünemize ait Moda, Kalamış, Caddebostan. Kireçburnu, Kâğıthane. Hahcıoğlu iskeleleri (İskele ve binası i\e) Büyükdere iskeîe pasajmdaki 260. 262, 270 No. lı rerler ve Bfefiktss vspur iskelesi içindeki büXe maballi kapatılnus zarf içinde teklif alma suretiyle olduğu şekilde kiraya, verilecektir. 2 MezJnıt yerler mahallinde görülebihr. 3 Bu yerlerin lâmirat ve badana ve boya isleri ile bakım ve tutumu kiracıya aittir. 4 Şartnameler, bedeli mukabili veznemizden verüir. Şartnameler konulmayan zarflar hükümsüzdür. 5 Bu işe ait teklif 'şartnamesi iş günlerinde ve mesai saatlerinde Eahçekapı 27 Mayıs Hanında Sehir Hatları Işletmes; Müdürlüğünde görülebilir. 6 JDenİ7Cİiik Bankası T.A.O. artırma. eksiltme ve ihale kanununa tâbi değildir. Banka ihaieyi yapıp yapraamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 7 Tekljfleı en geç 9.3.1966 günü saat 14.00 e kadar kabul edilecektir Alâkalıiara duyurulur .. (Basın: 90461 2168 Türk Hava Yolları Anonim 1 Kapalı zarfla teklif alma usulü ile dokuz kalem kullamlmış eşya (madenî karyola, battaniye, pamuk y a tak, perde v.s.) satılacakttr. 2 Teklif mektuplarırun 18 Mart 1966 Cuma günü saat 15 00 e kadar İstasbul Gümüşsuyu Caddesi 96 No. lıı Devres Hanında THY A. O. Levazım Müdürlüğüne tevdii veya posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş olması lâzımdır. Postada vakl gecikmeler kabul edilmez. 3 Satılacak eşya ve Şartnamesi mesai günlerinde İ s tanbul, Şişhane Bölge Satış Müdürlüğünde saat 14.00 17.00 arasında görülebilir. 4 Dokuz kalem malzemenin muhammen bedeli 9.288,00 lira olup ahcılar yâlnız talip olduklan h e r kalem malzeme için kat'î teminat yatıracaklardır. 5 Ortakhğımız 2490 sayıh kanuna tâbi değildir. TÜRK HAVA YOLLARI A. 0. (Basm ;US7) 2186 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin, İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik. Maden ve Kimya Fakültelerinde mevcut bilim dallarında Üniversite doçentliği imtihanı açılacaktır. İsteklilerin, 31. Mart. 1966 Perşembe EÜnü saat 17.00 ye kadar Jüzumlu belgelerle ilgüi Fakülte Dekanlıklarına müracaatları rica olunur. (Basın 8678) 2170 C.H.P. İstanbul İl tdare Kurulu Başkanlığmdan: 1 Sıyası Partiler Kanununun 15/3/1966 tarihinde yürürlüğe girecek hükümlerıne göre : 1 Partimize kayıtlı bütün üyelerin iki nüsha yenı tanıtma kâğıdı doldurmaları gerekmektedir. Tanıtma kâğıtlarını doldurmak üzere üyeler 10 Mart 1966 gününe kadar kavıtlı bulunduklan llçe Merkezlerine baş vuracaklardır. 2 Yeni tanıtma kâğıdı dolduTan üyelenn tasdıklı listeleri 13/3/1966 günü saat 10 dan 15/3/1966 saat 17 ye kadar llçe merkezlerinde askıya çıkanlacaktır. Listelerle ilgili itirazlar bu süre ıçinde llçe Idare Kurullanna yapılacaktır. 3 Kayıt yenileme işlerini yapmak üzere bütün llçe Merkezlerinde kurulan kütük komiteleri ile mahalle ve köv görevlileri 1/3/1966 gününden itibaren faaliyete geçmiş olacaklardır. 4 Yeni tanıtma kâğıdı doldurmak suretıvle kayıtlannı yeniliyerek adları askıva çikanlan listelere geçen üyeler noterden tasdikli üye kütük defterine yazılacaklardır. Kütüğe yazılışta üyelerin partıye giriş tarihleri gözönünde bulundurulacaktır. 5 Yeni tanıtma kâğıdı doldurmak suretiyle kaydını yenilemiyen üyeler tasdikli listelere yazılamıyacağı gibi kütük defterlerine de geçirüemiyecektir. 6 Mahalle delege seçimleri, tasdikli kütük defterlerine yazılmıs olan üyelerin katılmasiyle 27/3/1966 Pazar günü bütün ilçelerde ve ilçe idare kurullarının belirteceği yerlerde yapılacaktır. 7 Bu tarihe kadar kayıtİBnnı yenilememiş üyeler ancak daha sonraki yoklama ve kongre faalivetlerine katılabileceklerdir Sayın üyeJerimizin kayıt yenileme işlemlerinde llçe İdare Kurullanna yardımcı olmalarını rica eder, basan dileklerimizi ve saygılanmızı sunarız. (Cumhunyet 2187) Ali Cüceoğlu, «Karşımızdakilere söz anlatmak fayda vermiyor» demiş, Af Kanununun asıl amacının Yassıada hükümlülerini affetmek olduğunu belırtmiştir. Osman Yeltekin. diğer muhalefet partileriyle ortak hareket edil ' mesi gerektiğjni bildirmiştir. BİR ÖNERGE Kâmuran Evliyaoğlu, «ciddî ve kuvvetli» bir mücadele gereğini beürten bir konuşma yapmış ve bir onerge vermiştir. Evliyaoğlu bu önergesinde Seçim ve Aî Kanunları geldiği zaman diğer muhalefet partileriyle anlaşarak tasarılarm tünıü üzerinde konuşmalar yapıldıktan sonra maddelere geçilince Meclisin terkedilmesini 1 teklif etmiştir. SATIRIN KONUŞAL'VSl Genel Sekreter Kemal Satır, teşkilâtta yapılacak çalışmaların 1 önemine işaret eden bir konuşma I yapmış. «aleyhimizdeki iftiralar ve din istismarı çabaları cevaplarını .yurt çapında almalıdır» demiştir. YÖNETİM KURULLAR1 \ Grupta bir karar alınmadan ara \'erilmiş ve verilen p.ra süresinde ' Grup Yönetim Kuruları. Merkez Yönetım Kurulu ile birlikte Inonü başkanhğında toplanmıştır. Bu toplantıda Mecliste kalıp mücadele etmek karan ahnmıştır. İKİNC1 GRUP TOPLANTISI Grup yeniden saat 15.30 da toplanmtş ve Inönü konuşmasını yapmıstır. Konusmadan sonra Kâmuran Evliyaoğlu'nun önergesi oya konulmuş ve reddedilmiştir.Grup mılletvekillerınin toplu halde Meclis toplantılannda bulunması karannı almış ve dağılmıştır. CHP Grupu yarın yeniden toplanacaktır. ı MP GRUPUNDA MP Grupu da dün Meciis toplantısmın ardından toplanmıştır Bu toplantıda konuşanlardan Mesut Ozansu, Seçim ve Af Kanunu ı Tasanları için «Bunlar ihanet kanunlandır. 27 Mayıs devrimine ve Aanayasaya aykırıdırlar. Tasanlann tümü üzerinde konuştaktan soırra Başkanlık Divanmdaki arkadaşlarımızı da alarak AP lileri tek başlanna bırakalım» demiştir. MP Grupu bugün de toplanacak ve bu konudaki görüşmesine devam edecektir. alkışlar arasmda kürsüye gelen (Baştarafı 1 mcl Savtadat Başbakan Süleyman Demirel şun ' lan tâyin için yetkisi vardır. Ama lan söylemiştir: hukok kurallan içinde bu yetkiyi «Hükumetimiz. bütçe müzakerekullanması gerekir. Danıştay kaleri esnasında Yüce Meclisin titizGazetemiz «Yunus Nadi Tarışrannı dinlememekle hükumet, mil Iikle üzerinde durduçu meseleleri ması» sütununda jayınlanan bir letin egemenlik hakkına tecavüz dikkatle kaale alacaktır. yazısında «Komünizm propaganhalindedir. Bütçe tatbikatında büyük bit dası yaptığı» iddıasından sanık Böyle bir hükumete müsbet oy dikkat ve şuurla hareket edilecek, olarak üç yüdan beri yargılanan vermeğe imkân yoktur. her kuruştan âzami neticenin alınŞadi Alkıiıç hakkında, dün de masına gayret sarfedilecektlr. Bn Hükumet, 27 Mayısın meşrnluğu bir karar verilmemistir. düşüncenin ışığı altında hem tasar nnn ihlâli karşısında susmaktadır. Hatırianacağı gibi, Şadi Alkırufa, hem de hizmetlerin ifasına ve Adalet Bakanı, susmaktadır. iıç, ayni suç iddiasmdan ötürü, yatınmlann yüksek seviyede gerTürk Devletinin belli nitelikleri i önce, Üçüncü, sonra da Beşinci varulr. Bu niteliklerinden birisi ' çekleştirilmesine çalışacağız. 1966 Ağır Ceza Mahkemelerince hakbütçesinin mâmor ve raüreffeb de lâiklik ilkesidir. Başbakan, kuıda «beraet» karan verilmişti . Türkiye idealimize memleketimiBayramda yazdığı bir v^azı ile halAncak, ilk beraet karan, Yargızi ve milletimizi daha çok yaklaşkın dinî hislerini cüre siyasi eıkar tay I. Dairesinde, ikinci beraet tırmasını ve Cenabı Hakkuı Türkikararı da, Yargıtay C«za Dairelelar için istismar etmiştir.» yenin hizmetinde bulunanlann ri Genel Kurulunca, aleyhine boKırcanm bu son sözleri CHP lıler yardımcısı olmasını temenni edezulmuştu. ce alkışlanmış AP liler tarafmdan rim. İtimadınıza teşekkür eder, yuhalanmıştır. Son bozma karan kesin olmakYüce Meclisi saygı ile selâmlarım.» la beraber, dün, 5. Ağır Ceza Mah Kırca, konuşmasına şöyle devam MECLİS TATİLE GİRMİYOR kemesinde yapılan duruşmada, etmiştir: Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) sanık Alkılıç'ın a"vukatı Yılmaz . Bu bütçe, AP, sözcüsü Ay Millet Meclisi dün, A P lileHalkacı ile Yılmaz Dereli, Yardın Yalçının da dediği gibi açık rin oylanyle. «tatil vapmadan gıtay Ceza Daireleri Genel Kubir bütçedir. Hükumet bu açık büt Meclis çalışmalarının devam etrul kararımn «tavzih» ve «düzeltçeyi gelirler yönünden takviye etmesi karannı» almıştır meye» muhtaç olduğunu, gerekçemek. enflâsyonu önlemek için na karar, Başkan Ferruh Bozbeylı bir şekilde anlatmışlardır. Mah yaoacajnnı bildirmemiştir. lfnin Meclisin altı gün ve CHP keme, sonuç olarak, dosyayı, İsDevlet idaresinde en kiirük kuile MP nin 10 çün tatil yapması, , tanbul Savcıüğma havale etmiş rala uymayan bir hükumetin hiityolundaki tekliflerine, AP. gru ve «Yargıtay kararlarına karşı çesine kırmızı oy vereceğimi iftipunun katılmaması neticesinde , karar tashihi Lstemenin C. Başsav harla ilân ediyomm.» alınmıştır. cüığına ait bir yetki olduğunu» OYLAMAYA GEÇttİYOR belirtmiştir. Duruşma, Savcılıkça TEKLİFLER Bu konuşmalar yapıldıktan sonra neticenin bildirilmesi için başka Millet Meclısınde bütçe kabul Başkan Ferruh Bozbeyli, oylamabir güne bırakılmıştır. olunduktan sonra, Başkan Bozya gecileceğini bildirmiş. ancak, beyli, Meclisin, geleneğe uyarak j AP li îhsan Ataöv sırasından ayaçalışmalarına 10 gün ara vermesı ğa kalkarak oylamanın isim okuYüksek Askerî Şura zorunda bulunduğunu CHP ve narak ve milletvekillerinin <Red) (Baştarafı 1 inci Sayfad») MP. grupları adına verilmış öner | (KabuO. ve (Çekimser) diye oylaBunlar, ağustos ayından kısa geler olduğunu bildirmiş ve bu j rmı belirtmek suretiyle yapılmabir sure önce birinci, ikinci ve önergeleri okuttuktan sonra şun sını istemiştir. üçüncü orduda «bir ust dereceBaşkan bu isteği oya koymuş ve I ları söylemiştir: ye terfi edecek general ve ami« Hepimiz için yorncu ve yıp ' rallerle birlikte harb oyunlan» saat 11.23 te isimler okunarak oyratıcı bir bütçe müzakeresi solamaya eeçilmiştir. na tâbi tutulacaklardır. 30 Ağustosta general ve amiBu sırada. salonda milletvekil ' na ermiş bnlunuyor. Bn mfizakereler sırasında »rrnpları adına { rallığa terfi ettirilecek olaıı allerinin kendi aralarında konuşma210 milletvekili konuşranştur. baylar, yeni Türk Silâhlı Kuvlarından bir uğultu yükselmiş Basvetler Kanununda belirtilecek tktidar grupu adına yapılan kan Bozbeyli c Gürültü ile hahukümlere dayamlarak yeterinkonuşmaların sayısı 42 dir. reket etmek için bir ihtiyaç varsa gündeme bir gürültü maddesi koVıpratıcı ve elektrikli bir ça , ce terfi ettirileceklerdir. ruz» demiş ve milletvekillerinin lısma devri geride bırakılmış YEDEK ASSUBAYLIK ffürültü etmemelerini rica etmişbulnnmaktadır. Diğer taraftan, Yüksek Asketir. ri Suranm bu defa ele aldığı öŞn anda bir bitiş ile bir baslan nemli konulardan biri de yedek Oylama yarım saat kadar sür ; gıc arasındayız. Mecliste Baskaassubayhktır. Ordunun assubay müş, AP ye yeni geçen Cevad j nınız olarak şn teklifi arzetmek Odyakmazın Kabul» diyerek oy*istivorum. CHP ve MP. 10 gün ihtiyacmı karşılamak maksadiyle lise mezunlanndan istifade unu belirtmesi AP li'.er tarafın ' ara istediler. Bu süreyi 6 güne edilmesi çareleri aranmış ve lidan alkışlanmıştır. ' indirelim ve çelecek Pazartesiye se mezunlannın assubay olmakadar ara verelim. Bunn, millet DEMtRELİN KONUŞM.1SI larını sağlayacak bir kanun tavekillerinin ve çrupların uslâpOylama sonucu ahndıktan sonra sansı hazırlanmıştır. Bu tasarı, larını ve hattı hareketlerini bir kanunlaştığı takdirde assubay odefa daha gözden eeçirmeleri ilacak lise mezunlan, muvazzaf Uçağı düşen çin başkan olarak zarnrî görüassubajiar gibi terfi oderek majorumjt (Baştarafı 1 inct Sayfada) aş alacaklar ve Ordu laşe ve Başkan bu sözleri söyledikIbate Kanunundan istifade edegözden kaybolmuştur Bilahare lsten sonra CHP grupu adına Niceklerdir. rael makamları. Nathan'dan hiç hat Erim ve MP. grupu adına Isbir haber almadıklanm bildirmişmail Hakkı Akdoğan Başkanın lerdir. Uçakta yalnız üç saatlik ya teklifine katıldıklannı bıldirkıt bulunmaktaydı. mişlerdır. Beyaza boyanmış uçağına binme Ani vefatı ile bizleri derin den evvel Nathan, Port Said vakın Baskan, AP. grupundan cevap elem içinde bırakan kıymeül ejira lanna inmeyi ve Mısırlılardan ken beklemiş biraz tereddütten sonve b disini Nâsıra götürmelerini istiye ra Başkan Vekili Muhittin Güceğini gazeteeilere söylemiştir. Mehmet Burhanettin ven ayağa kalkarak «Bozbeylinin «Salom (Barıs) adh uçağıyla ' teklifine AP. grupnnnn uymayaÇEVtKER'in * havalanmadan evve! Nathan, Mı î . cafıoı» bildinniştır önergeler ' ""{Emekll Bajötretmen^ sır ile lsrael arasında banşm tesi oy*a konulmuş ve AP lilerin [vlftabjjH «•OdfcUııee rakın*aJâsi kampanyasmı de?tek!iven 100.800 kalarını esirgemiyen Sayın Dr. verdıği ovlarla reddedilmiştır. imza topladığını büdirmiştir. NatFaruk Turnaoğlu ve Dr. HüsaHükumet üyelerı de red yolun roettin Gokay ile Amerikan Hashan. lsrael makamlarımn bu bans. da oy kullanmışlardır. tanesi personeline ve büyük k a y görevini tasvip etmediklerini. doCHP lilerden Feridun Cemal mız dolayLSİyle acımızı paylaşalavısiyle DİIot ehMvetini venilemerak cenaze merastoine iştlrak eden, dikleri eibi tsraelden aynlmasma | Erkinin AP lilerle birlikte el çelenlc gönderen, telgraf, telefon müsaade etmediklerini söyliyerek . kaldırdığı gSrülmüştür. ve mektupla tadyette bulunan Tatil isteyen önergelerin redgazetecüere şikâyette bulunmuştur. ' Sayın akraba, dost ve meslektasdi üzerine Başkan oturumu 2 Iranda doğan ve Hindistanda bü Iarına sonsuz teşekkiir ve jükranmart çarsamba günü saat 15.00 e yüyen Nathan e\"\elâ Hint Hava larımızı sunarız. bırakmıştır. Kuvvetlerinde, sonra 1948 lsrael ÇEVİKER VE PİRAN SEÇtM VE AF Arap Harbi sırasında İsrael Hava ı AİLELEBİ Kuv\*etlerinde vazife gârmüs olup i öte yandan belırtıldığine göson zamanlarda Tel Avivde lokan j re, Hükumet ve AP. vöneticileCumhuriyet 2183 tacılık yapmaktaydı. ri, Seçim ve Af Kannnn tasanRVSSEL larını bir an önce kananlaştır•Şalom»a sınıra kadar İsrael av j mak istemektedirler. Tasarlanan ve çofunluk siscı uçakları refakat etmiştir. Cçak Tüccardan Hasan Seyyit Efendi temını öngören Seçim Kanunulara «Şalomtu gözlemeleri, fakat ve Zeynep Hanım kızı, Hasan nun Senato seçimlerinde uygu • ateş açmamaları emri verilmiştir. Nezmi ve Ismail Beylerle Nazime lanabilmesı için 23 mart tarihine Geçiş vizesi olmadan lsrael'den Hanımın kardeşleri,. Asker Kaykadar kanunlaşması gerekmrkteaynlan Nathan, harekeünden önce, makam Tahsin MuJIa'nın eşi. dir. Nâsınn kendisini kabul ve lngıliz kızı Bahtiye Muğla, Hale Örnekol, filozofu Bertrand Russel'in kendisi McraJ BUginer'in haJaları. Dr. Bu tarih, Senato seçimleri 1 nin Mısırda hapse atılmasma engel Fikret Erkmen. Nertaan Ekrnen, çin aday yoklamalannın yapılaZiya Gümaçar"ın teyzpieri olacağmı umduğunu söylemiştir. cağı tarihtir. Seçim Kanunu tasansı, bu taNEBİHE MUĞLA rihe kadar çıkmadığı takdirde 27.2.966 günü Hakkuı rahmetine Senato seçimleri yürürlükteki kavujmuştur. Tann rahmet eyliye. kanuna g5re yapılacaktır Btttçe onaylandı Şadi Alkıiıç hakkındaki dâva bir sonuca bağlanmadı TEŞEKKÜR VEFAT TESEKKÛR Rahmetll büyügümflz AYŞE AKBELEN'in rahatsızhğı sırasında yardımımıza koşan heklm arkadaşlanmıza ve diğer dostlanmıza bilhassa Samatya hastahanesi Başhekimf V E F A T Cumhuriyet gazetesi ressamlanndan Agop Arad'ın cşi, Garbis'in annesi, İstanbul Belediye Meclisi üyesi SAÎM AKSAN ve bashemslre TÜfiK MARŞLARI Etem Üngör Türk marşlanrun tarihçesi, Mehter ve musikileri, MpMer musikisi eserleri kataloğu, Tüm marşlarımız kataloğu, Marş bcstekârlarımızın biyografileri, Seçilmiş 100 marş notası, Marşlarla ilgili vesika ve fotoğraflar. List'in Türk Marşı. 336 sayfa, 30. TL. (ciltli). TÜRK KÜLTÜEÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, P. K. 14, Çankaya Ankara. Okullara, öğretmen ve öğrencilere Ço 25 tenzilât. Heriş 595/2157 öktem, Yargıtay Başkanı oldu Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Recai Seçkin'in Ânayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi üzerine boşalan Yargıtay Başkanlığına dün yapılan seçim sonunda Yargıtay Yedincl Hukuk Dalresi Başkanı Ümran Öktem getirîlmiştir. kardeşlerimizle, hastahane heklmlerine, hemşirelerine ve personele, aynca ölümünde gerek sahsen gelerek veya çesitli vasıtaJarla blzleri teselll eden afcraba, dost ve arkadostlanmıza saygı ve teşekkürlerimizln duyurulmasını rica ederiz. • AKBELEN AİLESt Cumhuriyet ^ 2178 FtKRİTE KAPTAN Dr. ELİZ HAZNEGİYAN'ın vefat ettiğini teessürle bildiririz. Cenaze merasimi 1 Mart 1966 Salı günü (Bugün) saat 13.30 da Beyoğlu Bahkpazan Üç Horan Ermeni kilisesinde icra olunarak cenazesi Balıklı'daki aile kabrine tevdi edilecektir. AİLESİ Cumhuriyet 2175 Sinemada cinayet Kasımpaşada dün gece 16 yaşında yankesici bir genç, bir si: nemada üç yerinden bıçaklana1 rak öldürülmüştür. Yavuz sinemasının salonunda \ 16 yaşındaki Fikri Şenyüzlü, 20 • yaşlanndaki bir gençle münakaşa etmiştir. Bu arada hüviyeti tesbit edilemeyen genç, bıçağını çekerek Fikriye saplamıştır. Pikri. bıçak darbelerinden kurtulınak için dısanya kaçmışsa da mütecaviz, darbelerine devam etmiştir. Agır yaralı olarak İlk Yardım Hastahanesine kaldınlan genç kurtarılamıyarak ölmüştür. Kaçan kaatil aranmaktadır. GENEL KlfflUL İÇİN ÇAGRI Türkiye Eczacıları Deposu A, Ş, İdare Heyetinden Asağıda yazıh gündemi görüşmek ve gereken kararlart ve. mek üzere genel kurulumuz âdi surette 22 Mart 1966 Salı günü saat 16 da Istanbul'da Cağaloğlunda Hilâliahmer Caddesinde, Ortaklar hanında Şirket merkezinde yıllık toplantısım yapacaktır. Bütün ortaklar sahip olduklan hisse kadar rey vereceklerdir. Şahsen gelemedikleri takdirde bir diğer ortağı vekil olarak toplantıda bulundurabileceklerdir. Yıllık Idare Heyeti raporu ile murakıplar raporu bilânço, kâr zarar hesabı ve vekâletname örneği ortaklar adına ayn ayrı görderilmek üzeredir. Bunlar Mart ayı başmdan itibaren Şirket Merkezinde ortakların tetkikine âmâde bulundurulacaktır. Adres değiştirmiş olan ortaklann yeni adreslerini bildinnelerini ve toplantıya katılmalarını rica ederiz. İDARE HEYETÎ 1. İdare Meclisi ve Murakıplar raporlarının okunması ve 1965 senesi hesaplannın tetkik ve tasdiki ile İdare Meclisi âzası ve Murakıplann ibrası. kâr ve temettüün dağıtilması hakkmda İdare Meclisi raporundaki tekliflerin müzakeresi. 2. Müddetleri biten Idare Meclisi âzalannm yerine seçim yapılması ve Idare Meclisi huzur hakkınm tâyini. 3. Müddetleri biten murakıplann yerine seçim yapılması ve ucretlerinin tâyini. 4. İdare Meclisi âzasma Şirketle ticari muamelelerde bulunabilmeleri için esas mukavelenamenin 46 ncı maddesi mucîbince izin verilmesi. (llâncılık: 1826/2191) Muh. Miktan Parti CSns ve Ner'i adedi adedi M3.D3. Bed. 153 127.381 425,l.S.N.B. Çarn tomruk 3 24,847 25048 2.S.K.B. Çam tomnık 2 879 551,289 3352.S.N.B. Çam tomruk 10 48 30,216 4002.S.ÜZ.B. Çam tomruk 1 1592 343,943 1703.S.K.B. Cam tomruk 10 4785 1727343 225,3.S.N.B. Çam tomruk 27 267 105,722 300,3.S.Uz.B. Çam tomruk 3 22 10,961 330,3.S. Çam seren tomruk 1 1011 223,275 135İskarta K.B. cam tomruk 7 1895 727,447 160.Iskarta N.B. çam tomruk 13 24 8,460 200iskarta O z 3 . Çam tomruk 1 701202 180,235 Çam sanayi odunu 9 Alaçam örnek Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden (Dursunbey) YEFAT Hatice Şöhret Ekşigil'in eşi, merhum Huriser Alaçam, Sıdıka Dundann babalan; merhum Kasım Dündar, Süleyman Müdüroğlu ve Îhsan Oben'in kaympederleri; Cavide Müdüroğlu. Asiye Yeğena, Mehmet AH Ekşigîl, Melek Erinç, Rüveyda Dumanlı, Saliha Konur'un babalan; Lütfü Alaçam, Asım Yeğena, Vedat Erinç, Mümtaz Dumanlı ve Irfan Konur'un kayınpederleri, Suat, Erol, Nev zat Dündar, Enis Müdüroğlu, Birsen Ege, Fuat Erinç, Gülsevin. Gürpmar, Ahit, Cahit Oben, Aydm Konur, Ali, Melda Dumanlı, Adnan Ekşigil'in dedeleri, eski Beyazıt Nümune Rüştiyesi ve Çağlıyan Dârüleytamı Müdürü emekli öğretmen, Dürrü Sencide müellifi Safranbolulu Merhum Dördüncü Ordu Kumandanı Bahriye Nazm CemaJ Paşa ve merhume Seniha Cemalin oğlu, merhum Mehmet, Behçet Cemal ve Ahmet Cemal, Kâmran Cemalin kardeşleri, İst Ün. Hukuk Fakültesi Asistanlanndan Ahmet Cemal'in babası, YEFAT NEjDET CEMAL Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi L Mart 1966 Salı (Bugün) ögle namazmı müteakip Şişli camiinden kaldrnlarak tferiköy mezarlığına defnedilecektir. AİLESİ Cumhuriyet 2174 Iltaş Ilâç Sanayii ve Ticaret A. §. tdare Meclisinden, Şirketimizin 1965 bilânço yılı alelâde umumî heyet toplantısım asağıda gösterilen gündemi müzakere edip, karara bağlamak üzere 18.3.1966 Cuma günü saat 14.00 de, Cumhuriyet Cad. Kervansaray Salonunda yapılmasına İdare Meclisinizce karar verüdiğini ortaklrrımıza duyururuz. İdare Mecli" GÜNDEM: Yoklama, açılış ve Başkanhk divanı seçimi, İdare Meclisi ve Murakıp raporlarmm okunması, Bilânço ile Kâr ve Zarar hesabmın tasdiki, İdare Meclisi âzalari ile Murakıplarm ibrası, Müddetleri sona eren İdare Meclisi âzalarmm ve Murakıplann seçimi ve ucretlerinin taytni, 6 Şirket sermayesinin tezyidi için ana sözleşmenin 8. maddesinin tadili, 7 Dilekler ve kapanış. Cumhuriyet 2176 1 2 3 4 5 Yekun 87 11926 4061,119 6752S 1 İşletmemizin Dursunbey istasyon civan depomuzda mevcut yukanda müfredatı yazılı emvallerin 14/3/1966 pazartesi günü saat 14.00 de Dursunbey Orman İsletmesi Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. 2 Alıcıların aynı gün saat 12.00 ve kadar Işletmemiz veznesine teminatlanm yatırmalan şarttır. 3 Bu satışa ait şartname. ilân yazılan Orman Genel Müdürlüğünde. ebat listeleri Balıkesir Orman Başmüdürlüğünde, Ankara, tstanbul, tzmir tşletme Müdürlüklerinde, tevhit listeleri ise civar orman işletme müdürlüklerinde görülebilir. Alıcıların belirîi gün ve saatte teminat makbuzlariyle birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. (Basın: 8850 2169) Çok Acı bir kayıp Cemiyetimizin kurucusu ve İdare Heyeti âzamız ve cemaatimizin çok sevdiği ve saydığı aziz arkadaşraıız 28 şubat 1966 tarihli pazartesi günü müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak vefat etmistir. Cenaze merasimi 2 mart 1966 çarşamba günü saat 15.30 da Şişli Metaforin Rum mezarlığında yapılacaktır. PJİ.E. Fukaraperver Cemiyeti PAVEL GAVEL HACI HASAN HİLMİ EKŞİGİL vefat etmiştir. Cenazesi 1/3/1965 salı günü (bugün) ikindi namazını mütaakıp Beyazıt Camii Serifinden almarak Silivrikapıdaki aile mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Ailesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog