Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALT1 1 Mart 1966 CüMHURİtfET SADİ DİREN'İN BASARILI SERGİSİ VESERAMİK ÜZERİNE urt içinde olduğu kadar, yurt dışında Frankfurt, Cannes, Bad Godesber, Milano, Münıh, Montabaer, Bielefeld, Brerrıen ve Cenevre gibi şehirlerdeki uluslararası sergılerde yenilik taşıyan seramıkleriyle büyük övgü kazanmış olan SADİ DİREN'ın şimdı Beyoğlunda Şehir Galerisindeki yeni sergısi önemli bır sanat olayı ozelliğıni taşımaktadır. yok... Daha çok «duvar panolaBu yılki eserlerinde, daha zin» ile «vazo»larında sanatçı özel yade büyük boy ve seramik'te likle resim, heykel ve röhyef saen son had sayılabilecek (10 sm,) natına yönelmiş, «Vazo»larmda ikalınlık kullanan ve 1,5 m. den 3,5 metreye kadar ebad'larda çalı se «tam biçimciliğe» gıdhmıs. şan Sadi Diren'in bu sergisinde «Sır»larda yenilik, olarak bazı «ageçen yıllardan kalma hiçbir şey şırı» unsurlara istenerek eğilim 1 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Y var... Değerli sanatçı Sadi Diren'e so ruyoruz: « Son yıllarda özellikle seramik sanatçılannda resim veya heykel sanatına doğra belirli bir kayma görülüyor ve birçok sanat çı bunu seve seve açıklıyor. Neden? Yoksa seramik sanatı, resim ve heykel'in seviyesine varamıyor da ondan mı? « Münih'te ve Avrupa'nın başlıca sanat merkezlerinde de, bu değindiginiz sorun üzerinde önemle duruluyor. Gerçek sanatçüar, seramiği öyle «kapkacak» olarak görmüyorlar! Ancak seramikte bir «biçime» gidildikçe ve bu biçim de resim veya heykel sanatına yaklaştıkça, o zaman se ramik sanat olarak değer kazanıyor. Bu sınıra gelmedıkçe, seramik sadece «zanaat» olarak kalıyor!» Bu durum, seramiğin ilkel doğuşundan mı gelıyor? « Seramiğin alacağı rformna bağlı.» Şu halde seramik sanatınm geleceği sizce hereye doğru? « Seraraik malzeme (yani araç) olarak kullarulıp daha ziyade resim sanatına yaklaşıldıkça, derinlığine anlam kazanacaktır. Seramik temel olarak «iyi» kullanıldığı zaman rengi, tekniği ve biçimi birleştirmiş sayılır. Saadece iyı teknikle «seramikçi», veya resımde ustalıkla «kötü seramıkçı» kalmak yetmez! Seramığin geleceği ise endüstrinin gelismesiyle paralel olarak belirir. önemli bir nokta da şu: Her önüne gelene Avrupa'da sergi açmak imkânı verilmez. Görgülü galeri yönetıcileri gereklı ayıklama yapar lar. Doğru birşey bu. Çünkü endüstrinin sağladığı araçlan iyi kullanmasım bilmeyene niçin ser gi imkânı verilsin! önce işi bilmeli, sanat görüşünün özgürltiğı) sonra gelır...» Sizin seramikte amacınız ne? « Seramiği bina*ya, yani mimarîye sokmağa çalışıyorum. Böy lece popüler hale gelecek.» DİĞER SERGİLER: KULTÜR KOLEJİ: Ressam ve oğretmen Nevin Çokay'ın yonetıminde değerli çalışmalar yapan Ozel Kültür Kolejı öğrencilerinin resim sergisı «8 Oğrencinin Resim Sergisi» adı altmda 1 marttan îtibaren 15 gün sureyle Şehır Galerisinde yer alıyor. Gerçekten, gelecek için parlak ümitler vaad eden bu öğrencilerin sergisinin il giyle karşılanacağı umuluyor. WUPPERTAL GRUPU: TurkAlman Kültür Merkezi Galensinde 3 mart perşembe gününden itibaren ünlu Alman «Wuppertal R. B. K. Grupumun resim sergisi yer alacaktır. Bu sergi Türkiyede ilk defa geçenlerde Antalya'da Galeri Müdürünün gayretiyle açılmış ve ilgi uyandırrmştır. GÜZEL SANATLAR BÎRLİĞ1'ne mensup sanatçıların eserleri daimi olarak Doğan Kardeş'in İstıklâl Caddesi No 306'da açüğı galeride gösterilmektedir. ERGİN KOLBEK: Değerli pantomım sanatçısı Ergın Kolbek, ayrıca 1956 ile 1966 arasmdaki on yıllık karikatür çalışmalarmı 1 marttan îtibaren Şehır Galerisinde sergüemektedir. Bu serginın ilgi çekeceği umulur. NIİR GÜREL: Çalışmalarını 11 mart'a kadar Teknık Unıversite Taşkısla Sına Holü'nde sergilemış bulunuyor. Sergi ılgiyle izleniyor. § | = ^z: ~~ ^^ ^= ZZZ • İstiklâl Mahkemelerinin ilgasına Halk Fırkasınca karar verildi Halk Fırkası Grupu diin toplanmıştır. Bu içtımada bir nutuk irad eden Başvekii Ismet Paşa hazretleri Takriri Sükun kanununun neşrine ve istik'âl rr.ahkemelerinin teşkiiine sebep olan irticaın ortadan kalktığını, memlekete huzur ve sükunun geldığini söyleyerek İstiklâl Mahkemelerinin vaâfelerine artık bitmiş nazanyla bakılacağmı beyan ve .Reisicumhur hazretlerinden aldığı ilham üzerine Takriri sükun kanununun iki sene müddetle temdidini ve İstiklâl Mahkemelerinın ilgasmı (kaldırılmasmıi • teklif etmistir. Teklif, heyet tarafmdan münakaşasız ve ittıfakla kabul olunmuştur. «Ben öldükçe Taşanm» filminde Yılmaz Güney ve Selma Güneri bir aşk sahnesinde. (sonradan bar fedaisi), kız da dansöz rolünü canlandınyor. Erkek işportacı = Davııl zurna yasak Yaklaşmakta olan ramazan ayında şehrin ötesinde berisinde her sene mutad olduğu üzere davul ve zurna çalınması bu sene menedilmiştir. Müsamere ve eğlence tertip edenlere bu husus tebliğ olunmuştur. Alâkalılar davulun artık müzelik bir âleti musiki (müzik âleti) olduğunu söylemişler ve hiç bir musiki notasma uymayan ahengsiz sesin arük tarihe karıştığını beyan e>le nişlerdir. BURASI YEŞİLCAM bes yasını bitirmi^tir. ve 144 ünden gayrisinin babasız oldukian anlaşılmaktad:r. Bu mahkumlar arasında 2794 ü okuma ve yazma bilmeyen cahıl kimselerdir. Hapishane doktoru Dr. Ibrahim Zâti (Öget) beyin hazırladığı bu ıstatistiğe nazaran bu sene hapse girenlerin sayısı geçen senekınden 1311 kişi deha azdır. Ve bu ia şâyanı memnuniyet bir netice olarak kabul edilmektedir. Seramikçi Sadi Diren sergisinde eserlerinden birkaçının önünde Sinemada baş rotler gençlerin eline geçti Turhan GURKAN lerınden, yerlerini kolayca gençlere kaptınyorlar. Artık esküenn tekeli sökmüyor beyaz perdede. Oyuncu sınıfında çok hızlı bir değısme, gençleşme, yenilenme var. Geçen yüın afişlerinde başrollerde yeni ad olarak Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit gibi «Yosma» filminde Selda Algençler, Hülya Koçyiğit, Selma koria beraber Kuzey Vargın, SaGüneri gibi kızlar gbrünmüştü. lih Güney, Engin İnal. Esen PüsBu yıl bunlarm yani sıra Salih küllü de oynayacaklar. Güney, Kuzey Vargın, Selda Alkor gibi adlan daha çok görebileceğiz. Sınema gittikçe gençleşiyor, yas oranında, adlarda değişiklik var... Türkân Şoray boşluğunu. bır Selda Alkor hıç yadırgamadan ^ F ü r k sinemasmın en yeni gerrahathkla doldurabiliyor. Geçen çekçı yönetmeni Duygu Sayıl Türkân Şoray'm oynadığı bir ğıroğlu, gıdeceğı yolu aşağı yusürtuk rolu vardı. Gunahkâr kakarı çızdı: Buyuk şehrın havası dın rollerınde basarı sağlayan içinde, ona yabancı, ezılen kuTürkân Şoray, Mahmut Yesari'çuk insanınm bunahmını vernin ayni adlı romanmdan yapımek lan «Surtük.» fılmıni sümkliyebil Mühim bir istatistik = Hapishane doktorluğunca her se ne tanziıni âdet olan istaüsüklerden anlaşıldığına göre, bu sene eski senelere nazaran mahkumlö rın adedinde bir azalma müşahede edılmiştir. Bir sene zarfında hapishane yc giren mahkumların sayısı 398£ dur. Bunlardan ancak 1271 i on Bir garip babaoğul Gazetelerin yazdıklarına göre Antonio Serra ile Mario Serra ad larındaki baba ile oğuldan Antolio adını taşıyan baba Çanakkalede batan gemıleri çıkarrmak için Hükumetimiz nezdinde teşebbüste bulunmuş, Mario adındaki oğul ise Yıldız'da işlettiği kumarhanesinde oyun oynayanlan baürmak la meşguldür. S inemada jon, ya da jöndam diye adlandırılan baş oyuncular, ya yüksek ücret ıstedıklerınden, ya da seyirciye bıkkınlık getirdık Duygu'nun 2. kilometresi "Ben öldükçe yaşarım,, «AZAK» TA BAŞARI En popüler ve değerli komedyenlerimizden Gazanfer özcan ile Gönül Ülkü ve arkadaslarımn Azak Tiyatrosunda oynamakta olduklan IbnüRefik Abmet Nuri'nin «CEZA KANL'NU» oyunn büyük bir ilgi toplayarak basarıyla devam etmektedir. özellikle, o devrin kıyafetleri, dekoru ve atmosferi bakımından gereken titizlikle çalısmıs olan Gazanfer Özcan ve Azak Tiyatrosu ekibinin bu oyunu sahneye uygulayıs biçimi tam bir «tarihî komedi» niteliğini taşımaktadır. Böylece başta Gazanfer özcan. Gönül Ülkü. Adile Nâsit, Ziya Keskiner ve diğer oyuncuların kompozisionları. alısılmıs «güldürülerin» iistüne çıkarak orijinal bir hava yaratmakta ve aynı zamanda hos vakit geçirtmektedir. Resimde «Ceza Kanunu» oyunundan bir sahne görülüyor. I I I I I mıstı. Bu basarıyı goren UUEÜ Erakahn, ayni oyuncuya, aynı janrda bır ikınci film yaptırmağa kalKtı. Yeni filmin adı «Sürtük» ü andırır şekilde «Yosma» olacaktı. Hemen Bülent Oran'a «Sürtük* ayarında bır «Yosma» senaryosu ısmarlandı. Ama Türkân Şoray fiat konusunda anlaşmazlık çıkardığındaa sonunda buradaki şarkıcı kız rolü Selda Alkor'a verildi. Selda Alkor'un «Yosma» nın şarkıcı kızını, Türkân Şoray kadar canlandırabileceğmi sanıyordu filmin yönetmeni. «Çicekçi Kız»ı gördükten sonra, Selda Alkor'un tipmin küçük insanların yaşantısına çok iyi uyduğunu . anlamıştı. Böylece fılmi de çok ucuza çıkarabılecekti. «Yosma» fılminın mahyeti sonunda 20 bın lıra olarak hesaplandı. Oysa sade ce «Türkân Şoray'm bu rol :çın ıstedığı para 50 bın lıraydı. Bır Türkân Şoray'm alacağı parayla uç fılm yapılabilirdı. Şoray'ın bir fümceki ücretinm üçte birijie o fılrmn bütün kadrosu halledilmış oluyordu. İlk filmi «Bitrneyen Yol» da iş bulmak umuduyla Anadolu'dan îstanbul'a gelip hayal kırıklığına uğrayan, hakkı yenen gecekondu ınsamnın dramım anlatmıştı. 1kınci filmi «Ben Öldükçe Yaşarım»da yine bujiık sehir atmosferinde suça itilen ezık bır ınsanın, bır «bar fedaisi» nin yaşantısı ortaya konuyor. Bu kez büyük şehre gelen «küçük insan» jine o şehre yabancı gibi, eğretı duruyor ama, geliş nedeni başka bunun. Yokluğun getırdıği insan değil bu. Bir kan dâvası sürüklüyor o küçük insanı İstanbul'a kadar. Babasmı vur muşlar kan dâvası güdenler. Çev resmin yasasma u>Tnası için, o da vuranı oldürecek. Ama ezılen küçük msan bu yasaya karşı geliyor ilk kez. Vurmak istemıyor babasmı \airani. Bir ınsam öldürmek çok kdtü, in sanea olmayan bir is onca... Ya öldürecek, ya bulunduğu yerde kalamıj'acak. Bu jTizden büyük şehre kaçısı bir kurtuluş sayıyor. îşportacılık yapan kuçük insanın başına gelmedik kalmıyor b u ^ k şehırde. Barlarda çalışan küçük ınsanların dramı başlıyor sonra. Bu rada dansözluk yapan bir kızcağıza âşık oluyor küçük insan Toplumun iki apayrı kişüerı bun 1ar. Kafa bakımından da bilinçlı değüler. Balçıktan kendılerını kurtarmaya guçlerı yetmez. Kız zengin bir adamın kapatması. Ama kirlenmemış, henüz bakire. Bar sahıbesi fedaıyi arzuluyor Büyük şehrin küçük insanı so ^ S nunda sevgılisini kapatıldığı yers : den bulup çıkanyor. Bu ığrenç ^ hayattan kaçmak istiyor. Tekrar ^ ^ ışportasını kuruyor ama, bırak S ^ mıyorlar yakasını. Yerini alan Z^ bar fedaisi de ayni kızı sevmek • tedır. Geri donmesinı, kabadayılığını geri vermesıni istiyor ondan. Ama o tabancayı satıp kıza gelinlik almıştır. Hiçbir zaman duvağını kaldıramıyacagı bir gelinliği. Mutlu olarak bara dönüşe razı olur. Kız da bunu beklemektedir. Ama beklenmedik bir şey olacak, bar sahıbesi onu vuracaktır. ölüp ölmediği de bellı olmıyacaktır. Rejisöre göre ölmesi gerekli kah ramanımn. Eğer ölmese, ya o on ları, ya onlar onu öldürecek. Hem onlar daha güçlü. Yine de küçük adam ölecek sonunda... Onu aramak ıçm buyük şehre gelen anacığı, her önüne gelene «Kara kaşlı Abmedimi gördünüz mü?» diye sorarken de film bitecektir. Duygu Sağıroğlu, senaryosunu da yazdığı «Ben Öldükçe Yaşanm»da son yıl filmlennde külhanbey ve kabadayı tipini canlan dıran Yıunaz Güney'i alışılmış kımlığinden çıkarıp yeni bir kalıba dökmeyı denemiş. Bu biraz zor olmuş tabiî... ' Selma Günerî fılmde dansoi kızı, Tuncel Kurtiz ikinci bar fedaisini, Gülbin Eray bar kadımnı canlandınyor. Hamdi Şarlıgil, Sükriye Atav, Tuncer Necmioğlu, Hakkı Haktan da öbür rolleri canlandırıyor. Foto direktörü Cengiz Tacer. «Tut şu sicimi!» mânasına iki sozlfl bir emir. 8 Bulbül gibi ötmek. 9 Italyanın eski ve dunyaca tanınmış kemancılarından. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1 Istanbulun ilçelerinden b.ri. 2 Hayvan başlı eski Mısır Tanrısı. Asyanm yarım adalarından bıri. 3 Üniversitelerde öğrenilip bü'un hayat boyunca derinleştirilen kornı, eski Turk gruplarından birinin mensubu. 4 Her hangi bir suretle ç o ğalıp geüşmek, yurdumuzun doğusundaki tanınmış bir ovanın iki iki ba^ı. 5 Ağır surette azarlama. 6 Bir harfin okunuşu, her h&nsl SOLDAN SAĞA: bır yoldan bır 1 Vaktiyle Hındistanda egemenşeyi herkese bıllik sürmuş Turk su'.âlclerınden binne dırme iîi. 7 mensup hukumdartardan bıri (adı ve Şimdıki gençlerin ünvanı). 2 Yunanistanda bir baigc. çok beğendikleri gramerde bir bolum. 3 Yuk taşıyan bır yabancı e v gemi ceşıdı. erkek cet. 4 sAd ta Oilnkü bulmacanın kek şarkıcı. bir kınmakı anlamına iki soz. 5 İçkt hallediimiş şekli sayı. g B;:.(Divan Edebiyatında), kadın elbiselerek yanlış hareket et'» karsılığı ıki rine yapılan suslerden. 6 Motorlu sozlu bır emir. 9 cHer iki memlemavnanın yarısı, tersi «Birinci ve ket arasmdaki mal değişimi usulura sıftahi demektir, yetmiyecek miktardayanan ticaret sistemi meselesı» mâda. 7 Orta yerde kalmış kısım. nasına ıkî soz. 89 tiya.tx*osu Yarm ma'ıneden itıbaren REFİK ERDURANın CENCİZ Dekor Leylâ SÜREN 3 Halta.ık bıletler sa+ılm?ktadır HANIN (Komedi 3 Pcrde) Kostüm Güler ERENYOL BİSİKLETİ S. Koyan Haldun DORMEN Reklâmcılık (686) 2161 Nerede • Ne zaman • Ne var SINEHALAR PAYDOS ima Yaptı, MENFAATINIZIN KORUNDUĞU h'ER İHTİYACINIZÎN BULUNDUĞU KENDİ 'ÖZMÜESSE5ENİZDİR Basm Orgaııizasvon o6.134/21?2 ATLAS: (44 08 35ı Kaniı Meydan ı R Ing ) EMKK: (44 84 39) Elmacı Kadın (G Ford) FITAŞ: (49 01 €6) Kahraman Sılâthşör (R. Ing.). GÜREL: (47 03 94) Tehlikeli Adımlar (E. Hun). KERVAM: (48 04 23) Sana Lâyık Değılım (T. Şoray). DÜNYA Sineraası: Kleopatra (E. Taylor). KONAK: (48 26 06) Şımarık Kız ID. Kerrı. (Suarede) Sıhirli Vazo ıBT.). LÂLE: {44 35 95) Sıyah Gozler (F. Hakan). LEVENT: (63 55 39) Sıyah Gözler (F. Hakanl. LÜKS: (44 03 80) Hac ve Kâbe (Dbkumanter). SARAY: (44 16 56) Gençler Eğleniyor .(Henkli) KÜYA: (44 84 39) 3 Kahraman Çavuşlar (Renlcli). SİTE: (47 77 62) Aşk Dersi Şahane Dul (S. Mac Lameı. ŞAN: (48 67 92) 7 Cengâver (R. Ing.). TAN(Pangaltı) (48 07 4D) Kanlı Meydan (R.T.). ENI ATLAS: (48 65 02 Siyah Gozler (F. Hakan). YENJ MELEK (44 42 89) Kleopatra (E. Taylor). Y1UDIZ. (Besilrtaş) (47 63 42) Romada 2 Hafta (K. Douglasj ALEMDAR: (22 36 83) K a s m paşalı (Y. Güney). KULÜP: (22 71 83) Sana Lâvik Değilim (S. Alışıkl. BULVAR: f21 35 78ı Sana Lâyık Dcğıiim (T. Şoray). BEYOĞLD İSIANBUL AYSU (Karagumruk 21 19 17) SÜNAB (Osrüdar) (36 03 69} 16.15 ve 21.15 teı «Evdekj çarsamba baric 3 Kahraman Çavuş (R.) Pazar» (Cumartesi Pazat Seker Gibi Kızlar (F. Girik). Her gün ıa.15. pazartesi 16.15 ve 21.15 te). 18.15 ve 21.30. RENK: (21 15 25) Gençler EgBAKIRKOY Tiyatrosu (Altan tSTANBUL TIYATROSTJ: ( H lenıyor (Renkîı) (Suarede) Karındaş) Aşk Budalası hamra) (44 22 36) Şeytan Sıhirli Vazo (R. Türkçe). (komedi) Şaşkın Dıktator BunuD Neresinde (Komedi) MARMARA: (22 36 60ı Genc pazartesi hariç her gece 21.15 pazartesi haric 6er gece 21 ler Eğleniyor (Renkli) pazar 15 te. AKSARA* KÛCÛK OPERA çarşamba cumartesi, pazaı YENİ: (Şebzadebaşi) (22 58 92ı 15 te (Tevhit Büge Vaht Ö? ve BULVAfi nYATBOSU: (Azll Senede Bir Gün (S. Alkor) Basmacı • Kenan Boke. K.ARACA (44 54 02): Cibali arkadaşları) (2157 22) O0O77 (21 48 92) Kart Horoz (KoAzmı Kom (Alıretten sevgıTINAZTEPE (Bakırkoy) : Karakolu (PazartesJ hariç pazartesi hariç her lerle) pazartesi 18 d e her medi) Topkapı (M. Schell). her gece s ı j o ) Cumartesi gece 21.15, çarşamba, cugece 21.15 pazar 18 Cumartesi matine martesi, pazar 16J5 ve 21.15 cuma suare tenzüâtlı NEJAT ÜYGOB VE ARKAGAD1KÖI de OAŞIıABI: Kır Atıma Bineylm KENr OTONOUI.&K1 ( O o n s a TTTATBOSO I CEP: (36 06 82) Sonsuz MaYar Yoluca Gideylm. Heı OORMKN riyatrosu (44 Î8 63) PEMBE 44 97 36) CIPTJAK AVAK (KO cera (R. Türkçe). gun 18, pazartesi 21.15 de KADINoazartesl 18 ve mediı p a z a n e s oanç Beı JELIKTAŞ: Kahramanın So21.15 çarşamba bariç ber AKSABAY HALK Tiyatrosu gece 21.19 ( u o m t ı a eumar. nu (J. Wayne). aksam 1» de AvnJ DUiigi) Top (21 21 19) tea. n a ı 19 d« KADIKÖY (36 49 241 Acemi • KIRMIZJ FENERLER» HeıFATIH TTYATROSU: Her gun KÜÇÜK SAHNE: Oivl rjraa riyotrosu (49 56 52» rHA Balıkçı (R Hudson). gece 21.İS te çarşamba cu21, pazar 15.30 da ıÇıl HoBABAM STNTF1, (paEFES (36 35 84) Korsanın nartes) ve pazaj 16.İS de roz». zanesi nanc) beı gün ıt ve Intıkamı (R. Todd). ARENA: (49 84 19) ŞARK1CJ GEN AR: «Ab Bİ3 Eşekler« 21.15 de. KIZ (Salı baric, her eün 18 REKS (36 01 12) Kurt Kanı pazartesi Darlc oergüo 21.15 ve 21.15 te). çarşamba 18 ve 21.15. cu ORAİOĞLD ITSfATROSU: (La (R. Ing.). le ve AJev OmoğJu) 49 49 35 AZAK TtYATHOSO: (22 62 46) martesi oazaı 15 ve 21.15 SÜREYYA: (36 06 82) YenkeÇOCUKUAÜ VB BÜYÜKLİ5R GonüJ Ölkü Gazanfer ö z GÜLBİ2 SURUKÎ ENGtN cısınin Aşkı (F. Akın). (Oyun) talı trtma 18 eaıcan. <Ceza Kanunu» (Heı CEZZAB TOPLÜLDĞTJ: lsSINEMA 63: Sayiıyede Seyasamba. eumartest pa?aı 15 gece' 21.15 te ve car$amDa ranbui Tnatrf'«u (44 22 36) hat {J. Stevart) perşembe 31JO KIRALJN K I S R A Ö J Î SaJı eunii 21J0 earsambs If n 21.30 oergembe 18 curoartesi oazar 18 v» J1JO BEYOĞLU: Limoner, Ertugnıl, Ay(Devlel Oemlryolları Haydarpaşa. ITPEBA5] rtîATROSO . dede. 36 04 75) Sırkecl: 27 00 50), Oenizyol(44 21 57) «Kahvede ŞenEMİNÖNÜ: Suitanahmet, Yeni Sirkeci, ları: (49 18 90) (Taül günleri: «4 02 07) lik Var», pazar, pazartesi, Yeni Beyazıt, Kumkapı, Hulusi Bayer, Sehü Hatları: (4 42 33). TOrk Hava çarşamba. cuma 21, pazar Bıılvar. Yotları BUet Satışı: 44 47 00) (Danış15.30 da). EYÜP: Eyüp Yeni, Sağlık, Yeni, ma: 44 02 96). (Hava Alanı; 73 83 M SEHER OPERASI: Don PasNumune. 73 84 40) bkyardım Hastananealt guale (Salı, pergembe, cuFATİH: Karagümrük, Gündoğdu, (49 30 00) Nvlrauno Hastahanes): martesi 21.15). Fındıkzade, İdeal, Cerrabpaşa, Merha(36 05 65) Gureos (2) 85 00) Hasek) OSKÜDAB TtîATKOSUNDA ba, $i£a. (21 28 80) tşci • Saroatya {21 62 50) Her gün 21, pazaı 15.30 da GALATA: Ziya Boyer. Beledlye Santralı (22 45 60) Belediye da CATIDAKt CATLKGAZIOSMANPASA: Ege. Zabıta MOOtlrlOStl (23 « M) Meteo ELMAC1 GÜZELİ (Çarsamba KADIKÖY: Mısırlıoğlu, Halk, Çlgroloji (73 Be 841 IYaflk flkâyet 44 16 67 14.30. oazaı 11 de). dem. Çiftehavuzlar Tanyer. tstanoıü tttalvesl 12] 42 22) KASIMPASA: Halk ÎENİ rtYATRO (44 04 09) NÖBETÇİ ECZANELER SARIYER: Büyukdere, Rumelihisarı. Pazartesi, Perşembe, Cuma, ŞIŞLI Nur, Feriköy, Arda, Şişli SaBAKIRKOY. Zaier, Yeşılyurt, Osma17 30 da «Oppenheimer». fak, Meral nıye Sıhhat ZEYTtNBURNO nyatrosu: ÜSKÜDAR Ittihat. Şifa, Merkez BESIKTAS. Naıl Halit Tıpi, Çmar, Her gun 21 de e8 Kadın». Bebck, Gul. ZEYTINBURNU: Sağlık. TIYATROLARi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog