Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

I Mart 1966 SAHtFE BEŞ iki sabıkalı b!r komisere bıçak, keser ile saldırdı Ş ısh, Doktor Şevket sokakta 13 numarah apartımanı soyup, çaldıkları eş>alan çuvala kojup kaçmak ıtı>en ıkı sabıkalı hırsız, kendılerım suı,ustu yakalıyan sıvıl komısTe bıçak ve keserle saldırmıslar lır Ancak, sabıkahların bu saldırısına karşı beylık tabancasını kullanan komıser, hırsızlaraan bı • rını ayağından yaraladıktan sonra, kelepjeyı ellerıne takabılmıştır Huhsin Erluğrura karşı yapılan hareket geniş lepki uyandırdı özel Tiyatrolar diin bu konuda bir ortak bildiri yayınlayarak Belediye Meclisinin tutumunu protesto ettiler Beledıye Meclisinin geçenlerde AP lı uyelerının oylaması sonu * cunda kabul ettığı yenı Şehır Tıyatrolan Yonetmehğıne gore, «Başrejisorluğun kaldırüması» ve bojlece dolayısıyle Muhsın Ertuğrul'un 24 msanda mukavelesının bıtımrjle bırlıkte gorevinden uzaklaştınl masına karşı butun yurttakı sanatçılar, jazarlar ve tıyatroseverlerin tepkılerı dun de devam etmıştır Başrejısor Muhsın Ertuğrul ıse sessız sedasız behrlı olmayan bır yere çekılmış bulunmaktadır ve kımse ıle konusmamayı tercıh etmektedır Kendısının, tıyatrodan eşyasını bıle topladığı soylenmektedır Sanatçüarm, yazarların, aydın ların tepkılerı yanında, başta şeh rımlzdeki özel Tiyatrolar (Arena, Dormen, Gcn Ar, ülvi Urar, Kuçük Sahne, Kent Oyunculan, Giilriz Süruri • Ençın Cezzar Topluluğu, Oraloğlu, Istanbul I I vatrosn, Gazanfer Ozcan Gonul Ulku «Azak Tivatrosn» ve kuru Varnadan I^tanbula gphrk/>n luşlar Muhsın Ertuğrurun uzak fırtına yuzunden bır ay evvel laştırılmak ıstenmesme karşı M0I02 burnu bolgesınde karaya «Ortak bır büdırı» yayınlamışlar dır oturan 317 gros tonluk Bulgar bandıralı «Kom» şılebı, tmroz A>nı zamanda Turkıye Tıyatro ve Muzık Eleştırmenlen Bırlığı, v e Hora kurtarma gemılen ta Tıyatro Yazarlar: Dernegi, Tür rafmdan dun yuzdurulmuştur kıve Mıllî Talebe Federasyonu Gençhk Tıyatrosu da «protesto» larda bulunmuşlardır Bu bıldırilerde ozetle «Elli yıldanberi Türk tiyatrosuna ve sanat dunyasına en guçlü hizmetlerde bulunmuş olan büyuk tiyat ro adamı Muhsin Ertuğrul'a karşı yapılmak istenen hareketin haksız, uzücu ve çirkin olduğu; bu gibi davranışlann Turk tiyatro sanatının geleceğıni endışeye Gazetemız ressamlarından Adüşurduğü; üstelik başrejisörluk gop Arad'ın eşı, Beledıye Meo görevinin kaldınlmasıyla Şehir Tıyatrolan gıbi halka karşı bulısı uyelerınden Dr Elız Haznevuk sorumloluğu olan trarulu bir cıvan'ın cenazesı bugun kaldırıduzenın temel unsurunun vok lacaktır Vefatı uzuntü uyandıedılmış olacağı; bır başrejısöre ran Dr Haznecı>anın cenaze me >öneltılen bövle bir davTanışın ise Turk sanatına ve Turk sanatçısırasımı saat 13 30'da Beyoğlu, Bana karşı jöneltilmış Anayasa dılıkpazan Üç Horan Ermenı Kışı bir davTanış sayılacağı» belir lısesınde yapılacaktır tılmektedır Turist mevsiminin başlamasıyle beraber turist gemılennin de sayıları gun geçtikçe artmays başlamıştır. Evvelki gıin gelen 2 turitt gemisınden sonra dıta gece de Isveç bandıralı «Oslofjords gemlsıyle 860 Isveçll turist şehrımlze gelmıslerdır Bunlardan başka 24 Martta aFrance» ıslm'i gemıyle 1200 28 Martta ıse «Indepandence» transatlantıgi ile de 1340 Amerikalı tunst Istanbula gelecektır. Dun saat 6 00 sıralarında cerevan eden olay, Şışlı 19 Mayıs llkokulundan, Emnıvet âmırlı • ğme telefonla japılan ıhbarla baslamıştır. Bunun uzenne, 13 numarah apartmana gıren komıser, bırıncı katta, ıkı şahsm, bır çuvah sırtlamaya çahştıklannı gormuştur Beklemedıklerı bır anda karsı lannda polıslen goren ıkı sabıkalıdan bın, d»rhal bıçak çekmış, dığen de elındekı keserle komisere saldırmak ıstemıştır Bıçak ve keser arasında olumle burun buruna gelen komıser Sadık, kurtulusu bejhk tabancasını derhal elı bıçakhnın aja ğına ateslemekte bulmuştur Bo\ lece, Taşlıtarladan, Şı^hdekı apartımanı soymaga gelen sabı kah Ahmet Karasapan, yaralı bır halde yere yuvarlanmış, ar kadaşı Ibrahım Çüıngır de korkusundan keserı elınden atmak zorunda kalmıştır. Kom silebi kurtarıldı 239 turist daha geidi Norveç Bandıralı 19623 tonluk «Oslofjord» turist gemısı dun saat 00 30'da tstanbul'a gelmıştır. Oslofjord» gemısı ıle gelen 239 tunstm arasında profesorler, doktorlar, Sgretmenler ve dığer meslek adamlan bulunmaktadır. Turıstlerın 213'ü Amenka'lı 24'ü Kanada'h, bın tngılız, bıri de Anadcluda kendılerınden zorla para istenen ıkı Alman elektronık talebesi kullandıkları mınıbuslerırın onunde Grupun dığer ıkı uyesı Bay ve Bayan Polz resunlerının çekılmesını ıstemedııer (Fotoğraf: Ibrahim KOSEOĞLU) Jandarmalar turistlerden alenen haraç istiyormuş Anadoluda minıbüsle seyahat eden db'rt Alman turist haylı enteresan iddialar ortaya attılar Arad'ın eşınin cenazesı bugün kaldırılıyor Prof. N. Şensoy Bugün amlacak Istanbul Ümversıtesl Hukuk Fakültesi Dekanlarından Prol Dr Nacı Şensoy, vefatının blrincı yıldonumu munasebetıvle bugun anılacaktır İkindl namaımdan sonra Edırnekapı Mlhrimah Sultan Camıinde, merbumun aziz ruhuna ithaf edilmek üzere, Mevlit okunacaktır İki çocuk fasulyeden zehırlenerek öldü SAKARYA PamukovEnın Katırozu kdyunden 4 yaşlarında Fuat Gün ile 6 yaşlannda Azıme Gün, önceki gece vediklerl fasulyeden zehirlenerek ölmüşlerdır. Zehirlenmeye sebep yemek kaplannın kalavsızlıgıdır andarma gecenin karanlığında silâhını uzatarak anlaınadığımız şeyler soyledi. Dışarı çıkmamızı ışaret ettı. Arabada iki kışi idık, ben ve arkadaşım Heıra VohL Aşağıya ındun, ışaretle ne ıstedığını sordum. Bay ve Bavan Polz arkamızdakı arabada idıler Bavan Polz korkulu gozlerle bakıyordu. Sonunda anlaştık, jolumuza devam ettık. Nuseybin kapısında başımıza gelenlerı ııormal karşılanuştık. Fakat Anadolu ortalarında idık. Burada daha rahat olacagunızı zannedıyorduk, jandarma bızden para ıstemiştı » Alman Posta servıslennde şef olarak çalışan Bayan Polz ve de karator kocası ıle Heinz Vohl ve Klaus Mantbey ısımli ıkı Alman elektronık talebesının başların= ^ ^ = = = ^ = = ^ = dan bır haylı macera geçmıştı ' Tunstler 15 şubat tarıhınde Sunyede Nuseybin kapısma geldıler, burada kendılerım sungulu jandarmalar ve Gumruk memurları karşıladı Ikı turist mınıbusle «eyahat edıjorlardı Karşılavıcılar onları bır şeje benzet mıslerdı Ancak Bay Polz sert sesı ve cusselı tavrı ıle bazı kanun harıcı ısteklerı gerı çevırebıldı J MART 1 ZtLKADE 8 Aksaıu Düzeltme (BlUnmeyen Arnavutluk» adlı röportaj vesilesiyle Hali) Lütfi Dordüncü'nun kaleme aldıgı tşkodra MüdafH Hasan Rıza Paşa adlı yazıda sehven Mudafıinin adı • A Rıza Pasa> olarak çıkınıstır Düzeltiriz. I 3 V İkindl O S 6.34 H2.26 15 34 18 00 19 30 4.58 E. 112 351 6.28| 9.35 12 00 U l 1100 PEMBE KADIN VE BÎR YIL 7 çen yıl tnnamağa basladığı PEMBE KADIN 1 Mart 1966 da bırıncı yılını tamamlamıştır Yurdumuzda verlı bır ovun ılk defa sureklı olarak bır \ıl ojnamaktadır Dolu gıden o\un Mart sonlarında verını, turne ıçın hazırlanan KARAKOLDA pıyesıne bırakacaktır Resım oyunda YILDIZ KENTER ı gostermektedır E • • • •••••••••••••••••••••••••I ••••••• « Biıi çok zengın zannettiler» dıyordu Avlardan berı devam eden seyahatlerı sırasında hıçbır hudutta boyle bır olajla karşılaşmamışlardı Kargaşalık sırasında Bayan Polz'un kolundakı bılezık yok oldu 1 Mısafırlerımız şımdı Istanbulda femnı\ette olduklarını açıkla•tlılar Anadoluda çesltll yerlerde hep aynı şekılde konusan, aynı ışaretlen yapan jandarmalarla karşılaşmıslardı Bay Polz Turkıyeve gelecek hususı a^abalı turıstlerın gecelen \ola çıkmamalarını ve grupIar halınde dolaşmalarmı tavsıye edıvoı S2 vılclan beri elel.trih cliiııyiisııuı cıüven veren marha: AEG U* V* Telefon N A* IRTIBAT BÜROMUZ ' ırr?raları 5 Mart 1966 tanhındpn ıtıbaren 49 04 51 (İki hat) clarak değıştırılecektır Dcmz Hastahaesmde >attıgı muddetçe kızım YILDIZ KAYN \R a gosterdıklen buyuk ılgi v e ıhtımamla bızı mınnettar eden Sayın Başhekim Amıral 7EŞEKKÜR MEHMET ALİ Işığıgur Ikmcı Hekım Albaj Operaîor Albav E.C.A. PRES DÖKÜM SANAYİÎ A.Ş. Reklâmcıiık (907) 21«2 KERİM SUER Hemşıre Dingıloglu Engın \e Avşe Kırlı ye te'jekkurlerımı sunarım Tumartııral Emk ADNAN KAYNAR Cumhurı>et 2182 TURHAN GÜNAY'a TÜRKIYE KIZILAY DERN£G!NDEN Derneğımızce 7 tnılyon doz Sabın veya Koprowskı tıpı ağudan cnlen canlı Attenue Polıo aşısı satın ahnacaktır Şartnamesı Ankara,'da Gene! Merkezden, Istanbuida Kızılav ''tanbul Mudurluğunden temın edılebıhr Teklıflenn »n geç '7. 3 1966 günu saat 16 ya kadar Demeğımıze tevdı edılmış olması lâzımdır Postada vaki gecıkmeler nazan ıtıbare alınmaz Cumhurıyet 2188 AMBRA Pırlanta gibi 1 Eskışehır hava alanındakı Etıbank transformator merkezı ile, Eskışehır Beylıkahır nahıyesı arasındakı 59,852 Km hk guzergâha tesıs olunacak 33 KV luk tek ve çıft devreü enerjı nakü hattının santrfuj beton veya galvanıze demır dırek ve traverslerının imal ve güzergâhtakl yerlerıne montajı ışı, sabıt goturu fıyat esası üzennden fiyat ve teklıf ısteme usulu ıle ıhaleye çıkanlmıştır 2 Bu ıse aıt ıhale evrakı, her gun mesai saatlerı dahüınde şırket merkezmde gorulüp tetkık olunabıleceğı gıbı 500 TL mukabılınde ısteklılerın adreslenne de gonderüebilır 3 îhale 19 Mart 1966 cumartesı gunü saat 10 00 da Eskışehir tkıeylül Caddesı No. 58/A da toplanacak Idare Meclısı huzurunda yapılacagından zarflann o gün saat 09 00 a kadar makbuz karşılığında Idare Meclısı Başkanüğına verilmesi şart olup, postada gecikenler nazan itıbara alınmıyacaktır 4 İstekhler 1966 tıcaret odası belgesını dılekçelenne, 300 000 TL. hk malî yeterhk belgesını, 90 kuruşluk damga pulu ıle 4,5x6 cm lik bir fotoğrafı eklıyerek en geç 16 Mart 1966 çarsamba gunu saat 14 00 e kadar Şırket Idare Meclisı Başkanüğına vermelen şarttır. 5 Idare Meclısımiz, ıhaleyı yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dıledığine yapmakta serbesttır (Basın 9194 E. 106 2184) POVA PORSÜK VADİSI ELEKTRIFİKASYON A.Ş. İDARE MECLISI BAŞKANLIĞINDAN: ILÂN S8 fahrika...12o şube... ve 127.000 işçisi ile Allgemeine Elektricitâts (iesellschaft, düıı.va elektrik sanaviinin zirvesine erismis bir Alman miiessesesidir. Kıymetli İBir buzdolabıdır Ilâncılık 1789 2189 KAYIP Işçı pasaporhımu kaybettını Hukumsuzdur Nafi Gorkem KAYTP Kızılcaoren ilkokul dlplomamı kaybettim Hukumsuzdur Halıl Şen Cumhuriyet 2177 i Maraş Kız îlköğretmen Okulu Müdürlüğünden Aşağıda cinsi ve mıktarı yazılan yıvecekler 18 Mart 1966 cuma gunü saat 1100 de Okulda toplanacak Saünalma Komlsyonu tarafından kapah zart usulü ile eksıltmeye çıkanlacaktır Tahplerin geçici temınatı ile ticaret odası vesıkalannı havi, 2490 sayılı kanunun tarıf ettıği şekılde bazırüyacaklan zarflannı ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona teslim etmeleri şarttir. Postada gecıkme kabul edılmez. Şartnameler her gun Okulda gorülebilir. Cinsl Ekmek Koyun eti Miktarı 60 000 küo 8 000 » Muhamraen bedel 66 000 lıra 64 000 » Geçici temtnat 4550 Ura 4450 » (Basın: 9073 2171) Küçük ev aletlerınden milyonlarca Bugun, AEG markasını taşıyan herlıralık dev tesislere kadar çeşitlı hangi bır nıakıne \e\a tesis yeryiıelektrikü cihazlar imal eden AEG zunun dort bucağında AEG garantiFabrıkalannın 1965 yılınddkı satış sıne sahıptır. 82 yıllık tecrube, geları 10 milyar Turk Lırasım bulmuş niş araştırma imkânları ve gayet tur. Kuruldugu gunden berı, her cı \ uksek ımalât ^tandartları, bu gahazın mükemmel olmasuıa çalışan rantinın saglam dc>teklerıdır. SeneAEG Fabrikaları bu prensibi ıle AEG ler senesi inkitasız çalışan motorlar, markasına seneler geçtikçe daıma ar türbınler, jeneratorler, elektrıklı lotarı bır değer kazandırmıştır. Bu komotifler \esayisızcıhaz AEG mardeger guvendır. Is\e(, ten Japonja kasına duyulan gılvenı hergun daha ya, Fınlandiva'dan Brezılya'ya ka da artırmaktadır. Bır firmanın en dar butün dun\a AEG markavına s>ar kı\metli \.isfı kendisine gobtenlen de\amh gu%endir. sılmaz bır gu\en beilemektedır Memleketimizdede AEG yarım asrı aşan bir zanıandan beri parlak imtihanlar vermektedir. Milyonlarca tstanbul'luyu taşımış emektar tram\aylar... tam 52 yıldır hizmet eden tarihî Sılâhtar santrah... Ankara, Adana, Konya ve bir çok şehır ve kasabamızın elektnk tesihleri... Sanyar barajındakı t u r b i n ve jeneratörler... Tunçbılek termik santralı v.s., v.s.. Hepsi AEG markasını taşımaktadır tmsak c a Turhiye'ılc.te dünynda CÜVE1\ \EM\ GARANTİLİ AEG
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog