Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 1 Mart 1968 SAHİFE ÜÇ DI HABERLER Bazı miişahedeler yle işler vardır ki ne yapsanız beğenilmez, şüphe ile karşılanır.. buralarda çalışanlar «melek» olsalar, haklarında sözler edilir.. böylelerinin talihsizliği o (ibi yerlerde çalışmalandır. Bizim memleketimizde maalesef şahıslann haysiyeti de o kadar iyi korunmamaktadır. Herkes, berkes için aklma geleni soyler. Vaktiyle 1937 senesinde benim için casustur, diye jurnal vermisler. Polis de tahkikata başlamış. Ben haber aldım. O zaman mühim yerlerde ahbaplarımız vardı. Onlara bilvasıta başvurduk. Böyle esassıı bir tahkikatın yapılmamasını istedik. Alâkalı en yüksek makam: Aman, sakın mâni olmayınl Böyle şeyleri kapatmaya gelmez. Bırakın tahkikat yürüsün. Sonra daha nâmüsait samands daha fena şartlarla tekrar bu iş patlak verir, tavsiyesinde bulundular. Tahkikat dört ay sürdü. Sonunda temize çıktım. Sonradan öğrendim ki, verilen jurnalın sahibi belli bir şahıs de • ğilmiş, meçhul bir imza.. işte • kadar. Bereket sütü temiz bir memnra vermişler. O da iddianın aslı astarı olmadıği kanaatine varmış, övle rapor etmiş de kurtuldu idik. Diyecek odnr ki, kim âleni bir Isnada marnz kalırsa, hemea isin tahkikini kendi istemeli; temize çıkmalıdır. Konuşnlan sözler havada kalırsa, günün birinde < Falân tarihte şöyle şöyle bir iddia ileri sürülmüştü» diye tekrar ortaya atılabilir. Hele politikacılar için bn gibi haller bizde politikanın cilveleridir. Kapatmaya (elmes. Ya ispat! Ta itizar. Yeri değil ama, «n Akrayı batırladım.. Nasreddin Hocaya Bornraslar: Ayakyolnnda yemek yenir mi?... Yenmesine yenir; yalnız çıkarken afzınızın oynadıgını görürlerse, baska şey yedijfinize hükmederler! cevabını venniş. Pek yabana atılaeak söz degildir. **• Ganadaki Rus ve Çin uyruklular tutuklandı Y Nkrumah Pekinden ayrıldı Araşfırma devresi ukan Volta başkenti Lame'ye gelenlerin anlattıklarına göre, Ganadaki darbenin ilk gününde Akrada bulnnan 150 Ros ile 95 Kızıl Çinll tevkif edilmiştir. Dört Çinlinin tevkifine şahit olan bir şahıs, bunlann Poliı Müdfirlüğüne götürülmesinden sonra içeriden feci feryatlar peldlgini söylemiştir. Ganadaki Çinlı ve Ruslar ge LONDRA (a.a. A.P. Radyolar) • A htilâl, meselS kolera gi| f bi bulaşıcı hastahklan J I andırıyor. Uluslararası ^™ nnırlan güçlüklerle kar•ılasmadan atlıyor ve ortamı uygun komşu ülkeleri kolaylıkla bnluyor. Nitekim Sndanda meydana gelen dalga, bir yıl içinde alb Afrika filkesini dolaştıktan ve Ugandayı da şöyle bir yaladıktan sonra geçtiğimi» hafta •onunda Ganada fcarar kıltnıştır. Şimdi sıra nerede? Liderleri Nkrumah'ın devrilmesinden en lazla kaygılanan, rejimleri aşırı ve Ganaya komşu ülkeleri dikkatle izlemek lâzım. Ynkarıda değindigimiz sekiı darbe veya anormal hükumet değişikliginden şöyle bir yargıya varmak mümkündfir: Hiç bir modern Alrikah lider, halk arasındaki hosnutsuzluk, orduya siTayet ettigi zamsn koltuğunn koruyamıyor. Her itatilâli, patlak verdiği anda, tertipçilerinin şahsîyetlerini inceliyerek büyük bir acelelikle «sol» veya «sağ» biçiminde damgahyoruz. Halbuki tertipçiler iktidar sornmluluklarını yiiklenip memleket gerçekleriyle yüzyüze gelince, iç, bölgesel ve dfinya knvvetler dengesini de dikkate alarak tntnmlarında âyarlamalar yapıyorlar. Kısa bir sürede ideafizmi bir tarafa bı rakıp oportünist veya pragmatist oluveriyorlar. Tamamen renk ve istikamet de|istirmese bile, bir «sol» ihtilâl pembeleşiyor; bir «sağ* mutedilleşebili yor. Baslangıçtaki katılık, yerini esnekliğe terkediyor. Ganadaki askeri hükumet darbesinin iç ve dış etkenleri, Türkiyede ve yabancı basuıda tar tışılmağa devam ediyor. Gana, Afrika, battâ bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş bütün ülkeler ve Lâtin Amerikadaki rahatsızhğın bizce ana sebebi, «araştırma» olarak isimlendirebileceğimiz bîr devrenin atlatılamamış olmasıdır. Kartulnş mücadeleleriyle Batılı eraperyalist kovnlarak bafımsızhğa kavuşulmuş, sö • mürge diizeni tasfiye edilmiştir. Ancak siyasî özgürlükrerini kazanan toplumlar, eski sömürge düzeninin yerini alacak yeni rejimin niteliği fizerinde henüz görüş birliğine varamamışlardır. Kanlı veya kansıı sağsol kav • galarının komşu, ülkenin bün • yesine en uygnn ve herkesin benimseyeceği yeni rejimin araştırılmasından başkası değildir. Hepsi de yayılıcı ve doktri ner olan büyük devletler müdahalede bulunmayıp rabat bıraksalar, yeni bağımsızlığına ka • vusmnş ülkelerdeki araştırma devresi belki kısa sürecek ve muhakkak ki çok daha az tahripkâr olacaktır. Fakat bir yanda yeni çehresuie Batı eraperyalizmi, diğer ftrafta Pekin ve Moskova komünizmleri teknik ve ekonomik potansiyellerini sonuna dek seferber ederek, kendilerine pay çıkarmak amacıyla sağsol kavgalarındaki taraftarlannın saflarına katılmışlardır. Genel gidiş bir senteze doğrndnr. Ne koraünizm, ne de kapitalizm, mutlak bir zafer kaza • namıyacağa benziyor. Ama aras I tırma devresi sona ermedikçe, I insanlık huznr ve istikrarın yii>ünün hasretini çekroeğe devam I edecektir.. Kayhan SAGLAMER | Suriyede mukabil bir darbe bekteniyor Beyrut (a.a. A.P.) amdakı diplomatik kaynakamdakı mukabü kaynaklar, bir diplomatik hükumet lar, bir mukabü hükumet darbesınin ihtimâl dahilındarbesınin ihtimâl dabihnde oldugu görüşündedirler. Bu gorüş, genellikle iyı haber alan kaynakların eski «Knvvetli Adam» Emin £1 Hafız dışındaki Başbakan Salah Bitar, Baaı Par tısi Genel Sekreteri Münif Razzaz, kurucu ve nazariyatçı Mi?el Eflâk gibi devrik liderlerin Şamda saklanmakt» olduklarını ileri surmelerine dayanmaktadır. Nitekim Bitar, geçen haftaki askerî darbeyi takbih ederek, kendisinin hâlâ Suriye hükumetinin meşru temsilcisi olduğunu bildirdiği ileri sürülmektedir. Beyrutta çıkan Mısır eğilimli «El Muharrir» gazeteti dun, Bitarm darbe yapıldığı Çarşamba günü yazdığını ileri sürdüğü bir demeci yayınlamıştır. Gözlemciler, demecin gerçekten Bitar tarafmdan yazılmış olup olmadığmı anlamanın müm kün olmadığını bildirmekle bera ber, ortada bunun «ahteliğini gdsterecek hiçbir belirtiyle raslanmadığına da işaret etmişlerdir. Bıtar, söz konusu demecinde, «Suriyede ülkenin prestijini «edeleyen ve dış ülkelerin rüvenini sarsan bu gibi darbeler artık haline geldi» demektedir. Ş • • • • • » •» •» • • • • • •• »• »• rek ganayi ve askerî tesisler kurulmasında, gerekse gerilla ve ordu birliklerinin eğitiminde çahşmaktaydılar. öte yandan devrik Başkan Nkrnmah dün sabah özel bir Sovyet nçağı ile Pekinden aynlmıştır. Bir söylentiye göre Kahireye gelecek olan Nkrnmah, kansının kaldığı kendine ait villada bir süre kalacaktır. Nkrumah'ın Dışişleri Bakanı ve geçen yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Alez Quaison Sackey ise Frankfurt üzerinden Addiı Ababaya gitmiştir. Bu arada Gine Cumhurbaşkanı Seku Ture, Gana darbesinin hazırlayıcısı olarak Londrayı guçlamıs; Kahire ise cDarbe yeni bir emperyalist komplosudnr» demiştir. :: Sağ darbe AKRA Buradakı yabancı i diplomatlarm yeni Gana reji *' mi hakkındakı duşünceleri, ,, darbenin sağdan geldiğini iyi <• ce açığa koymuştur. thtilâl Konseyince kurulan < \ bir ekonomik konsey, Uluslararası Para Fonunun (Î.M.F) î tavsiyelerine uygun davranısa <. sahip kimselerden teşekkul etmiştir. . Ekonomik Konseyi öven diplomaUara göre Gana şimdi, Nkrumah'ın ülkeye saglıyamadığı çeşitli kredileri alabilecektir. Şimdiye kadar, büyük lirmalar, Gana'ya kredi açmakta isteksiz davTanmışlar, Nkrumah J da ileri sürülen şartları ağır • bulduğundan teklif edilen kre• dilert kabul etmemişti. JFT UCAGI YURDUNUZA GELİYOR Snkarno mnhaliflerinin «ezilecegini» bildirdi •••••••••••••••••••••• CAKARTA (a.a. A.P.) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Cakarta Radyosu dün Endonezya Başbakanı Sııkarno'nun, kendisin© karşı gelecek olanların «ezileceğiai» söylediğini bildirmiştir. Sukarno, Bandogda Bung Karno (Karno Ağabey) Siadında bir öğrenci topluluğuna bitaben yaptığı • konuşmada ıhtilâlin pek yakında teski solcu yönüne döneceğini» ve> ihtilâli sağa kaydırmak için son zamanlarda girişüen teşebbüslerin hasörısızlıkla netirelener^einl söylemiştir. Antara Haber Ajansı da, Sukarnoya yeni bir ünvan verildığmi açıklamıştır. Resmi Endo nezya ajansımn bildirdığine gore. Sukarnonun yeni ünvanı SRINAGAR Polis kanun «Tüm Endonezya (Müslüraan) ve nizama aykırı hareket ettikdin adamlanmn en yüksek lileri gerekçesiyle muhalefete men deri» dir. Sukarnonun uzun bır hste te^kil eden çeşitli ünvan sup 18 siyasî lideri tntnklamıştır. ları vaTdır. Tevkif edilenler arasında Keşmir Plebisit Cephesinin başkan vekili öte yandan eski Savunma BaMuhammed Yasin Sıddık da varkanı Ordu Komutanı ve Gene ral Nasutyona atfen Cakarta dır. radyosunda yayınlanan bir de• BAĞDAT Devlet Güvenmeçte Xasutyon, Endonezyah lik Mankemesi, devlet parasını isları. Silâhh Kuvvetler, halk ve raf etmekten sanık eski ülaştırBeskan Sukarno arasındaki bırma, Çalışma ve Sosyal tşler Baliğı korumaya çağırmıştır. kanı Hasan El Talibani'yi suçsuz Nasutyonun, bu çağrıyı, batı gorerek beraet ettırmiştir. Hasan Sumatrada bir konferans sıraEl Talibani General Kasım yönesında yaptığı ilerı sürdlmüştür. timi sırasında hükümete dahildi. Fakat radyo, nutkun bizzat Na• OSLO Fram adlı bir lssutyon tarafından okunup okunveç şilepinin dün sabah Kuzey madığı ve konuşmanm hangı taDenizinde yanmaya başladığı bil rihte yapıldığı konularını açıkdiriLmiştir. Şilep 60 tonluk bir lamamıştır. kibrit hamnlesi taşımaktadır. ŞiSukarnonun sa§cı Nasutyonu lep İskoçyanm Aberdeen sahilleazletmesı, hâdıselere sebep ol rinin 255 küometre açıklanod» muştur. Cakarta radyosu, hâlen yanmaktadır. kaybolan Nasutyondan sadece «gen»ral» olarak bah«etm'snr. • NEW YORK «New York Times» gazetesinin bildirdiğine göre, Amerika, nukleer silâhların Ortadoğuya yayılmasını önleyici bir çare olarak, hem İsraele, hem de Birleşik Arap Cumhuriyetine, deniz suyunun tatlı su haline getirılmesinde kuUanılacak atom reaktörleri yapımında yardım edecektir. • NASSAC KıraUçe ElizaGENEL MUDURLÜĞÜNDEN beth ve Edimbourg Dükü «Britania» Kıraliyet yatı üe Jamaikaya gelmişlerdir. Bahama adalarıYeniden tabettirilen müessis nın tamnmış şahsiyetlerinin de hısse senetlerimizin, halen temetdahil bulunduğn büyük bir kalabahk, Kıralice ve eşinl hararetle tü kuponlan tükenmiş bulunan, karşılamıştır. tlk defa olarak bir hükümdar Bahama adalarmı ıieski müessis hisse senetleri ile yaret etmektedir. tebdiline 3 Mart 1966 Perşembe • VARŞOVA Polonya hügününden itibaren başlanacaktır. •kümetinin 24 Şubatta tlstenmiyen şahıs» ilân ettiği Amavutluk Müessis hisse senedi sahip. Büyükelçisi Koço Prifti, Belgrad yoluyla Tirana gitmek üzere dün lerinin, yukarıda belirttiğimiz sabah Varsovadan synlmıştır. tarihten itilJaren ellerindeki mü• KOPENHAG Danimarkah bir öğretmen, hayvanlara musalessis hisse senetleri ve nüfus lat olan şap hastabğına yakalanhüviyet cüzdanları ile birlikte tsmış ve karantinaya alınmıştır. Bu, tehlikeli hastalığın insana bn tanbul'da Beyoğlu Şubemizde buIaştığı ikinci vak'a olarak bilinlunan HÎSSE SENETLERl Servimektedir. 0 SİDNEY Denizde canhlsimize, Ankara'da Ankara, Izmir raş feryatlar koparan 13 yaşınds de Izmir, diğer şehirlerde ise o bir socuk, dişlerini ayağına geçiren 2.5 metre uzunluğunda bir şehirdeki bankamız şube müdürköpekbalığıyla biriikte sudan çı Hıklerıne müracaatlan rica olunur. karılarak kurtanlmıştır. • BONN 1yi haber alan Mr kaynaktan öğrenildiğine göre, Fe> deral Almanyada aşın sağ ahnmın knvvet bnlması, hükümeti endişelendirmektedir. Aşın sağa taraftar olanlann arttığı bugün açıklanacak olan blr raporda belirtilmektedir. Yeni Ajans 1394 2173 • Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce şehri her gün birbirine bağlayan bu uçak, bir kaç ay evveline kadar işleyenlere kıyasla iki misli konforludur ve bir çok şehirlerarası seyahat süresini yarıya indirmiştir. Yakında yurdunuza gelecek olan BAC One Eleven uçağı 160 ilâ 1600 kilometre seyahat edecek olan yolcular için yapılan ilk jet uçağıdır. Yani, dünyada çalışmakta olan hava şirketleri müşterilerinin üçte ikisine hizmet etmek üzere inşa edilen ilk jet uçağıdır. BAC One Eleven uçağı kısa yolları kateden uçak yolcuları için şimdiden jet devrini gerçekleştirmiştir. Bazı bölgelerde fntbol maçları hâdiseli geçiyor. Koro halinde küfür ve hakaretten ayn o larak dayak ve bıçaklamalar da oluyor. Oldum olası biz, bn spor, hele futbol müsabakalannı normal ölçfi ve âdâbı ile oynayamıyor, seyredemiyonız. Doğrn» snnn isterseniz küfür bahsi taariç bnndan elli sene evvelleri de maçtan sonra kavga o Inrda. Hiç nnatmam; benim mensnp oldafnm Anadoln Kulübü ile Altınordnnnn, o zaman ünyon Kulüp denilen simdiki Fenerbahçe stadında bir maçı oldu. Miisabaka sırasında Altmordndan bir oynncu, bis> den birine küfretmiş. (Eskiden böyle sözlerle hasım oynncuya sinirlendirmek nsulü vardı). Bnno da arkadaşlan isitmiş. Oynnda hiç bir hâdise çıkmadı. Fakai rnaç biter bitmez, küfredeni ortaya aldılar. Tabiî arkadasları da ise karıstılar. Bizim ve onlann taraftarlan kavgaya katıldılar. Asaği ynkan elli kadar genç döğüşmeye başladı.. kavgaya girişenler içinde bizim Ratip Tahir ve onun kendisinden daha keskin bir ağabeyisl vardı: Ferit.. bnnlar nasıl dögüsüyorlar!. Görülecek şey!. Ferit bir kalabalığa girdi» ceket, çrtmlek, bir şey kalmadı üstünde. Ratip Tahir, o zaman Bahrive mektebi talebesi idi. Meç tasıyordn.. blr de baktım ki; meçi çekmiş girişiyor.. tabiî önledik. ben o zaman kulübün idarecisi idim. Birinci Harbi l'ranmî sı ralarında idi. Başımda «Şılık» denilen kalıbı bozulmaz katı bir fes vardı. Altınorduyu tutanlar arasında Knleli Askeri tdadi talebesi vardı. Bnnlar da palaskalarla döğüşe girişmislerdi. Kafama kafama palaska tokaları yiyordnm; bereket dediğim libi fes, katt oldnğa için pek tesir etmiyordn kavga, yarım saat kadar sürdü. Ve kendiliğinden mayna oldn. Sayanı dikkat olan taraf su idi: Maçtan sonra stadda, iki tarafla doerudan doğrnya ilçili olanlardan baska kimse kalmadı. Bütün seyirciler eıkıp gitti. Yalnız kavjacılar kaldı. O sırada polis Reldi. tkl polis, elli kisiye ne yapar?. Onlar da takvive knvveti almak için çıkıp gittiler. Kavga bittikten sonra taraflar, yara berelileri içeri aldılar. Tnzlerini, gözlerini yıkarlarken, polis knvveti eeldi. Kavga varmış, diye sordnklan zaman İki taraf da: Yok a canım!. Münakaşa oldn, bittU dediler ve işi kapattılar» O zaman için de pek ayıp olmasına rağmen, kavganın sebebi fntbolü bir mahalle kavgası, bir semt prestijl haline getirmekti. Bnçün de görülen aynı sebebin doğnrdnğn neticelerdir. Bilmeliyiz ki, fntbol müsabafcasından siyasî münakasalara kadar her çekişmenin medenî hndutları vardır. Ve o bittikten senra taraflar birbirlerinin kolona girip ahbaplık, yârenlik ederler; canına snsayıp bıçak çekmezler. Neyleyelim ki; bizde bn gibi bâdiselerin daima hasbî veya kasdî kıskırtıcıları vardır. Bunlan dinlemernek, azarlamak, itibardan düsürmek. her medenî insanın vazifesidir. Beni düsündüren bn fntbol mfisabakalan degil.. bn manzaranm bira« sekil değistirerek; fakat daha da kıyasıya hirbirlerinin gSzünü oymak, birbirini mahvetmek için politika sahasmda da müsahede edilmesidir. Bize fntbol müsabakaları Sdâbı ile beraber politika hayatı fidâbını da titiz bir şekilde yerlestirmek lâzımdır. Bn, Stekinden çok daha önemlidir. Memleketin çelecefi. bu âdabın yerlesmesiyle gan»ntilenebilrcektir. B. FELEK SUUDİ ARABİSTAN c ve TÜRK HAVA YOLLARI \/ seferleri V^ BUILT BY BRITISH AIRCRAFT CORPORATION . r müsterek XI J* OTOMAK TİCARET Ltd, Şti. Büyükdere Cad. 66 Mecid&ekfty = İstanbul l e i e f o n ; 48 37 7 8 4 7 59 91 §M 81 m * BHB> 8SS5 • 2163
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog