Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

YENİ DERGİ Yöneten: Memet Fut Mart sayısmda: James Joyce üzerine ünlü sanatçüarın duşünceleri; Murat Belge'nin tSanatçının PortresH üzerine bir incelemesı. Ayrıca: Nermi Uygur: «Boşzaman». Memduh Balaban: «Albert Camus ve Baskaldırma Edebıyatı». Ve Ilhan Berk lle Can Yüeel'ln son şlirleri. Bulunduğunuz yerde cDe Yayınları» nı satan bir kitapçı yoksa, cYenl Dergi» ye mutlıka abone olunuz. Yıllık abonesi 32 llradır. DE YATDnBVt VİLÂYET HAN, C»İ«loğla Cumhuriyet 2183 umhuriyet 42. yıl sayı 14937 KURUCUSU:CTJNUSNADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t a s u : İstaııbul No. 246 Telefonlar. 2 2 4 2 9 0 2 2 4 3 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2242 99 KÜRK MANTOLU MADONNA Varlık Yayınevınin yayınlamaya başladığı Sabahattin Ali'nin bütün eserlert serısınin beşinci cildi olarak yazarın ünlü romanı Kürk Mantolu Madonna nrfis bir şekilde basılarak piyasava çıkarılımştır Fiyatı 6 lıradır. Daha önce çıkanlar: 1. Değırmen Dağlar ve Ruzgâr, 2. Kağnı Ses, 3 Kuyucaklı Yusuf, 4. İçimizdekJ Şeytan. Her cüt 6 liradır. hâncılık: 1765 2160 Salı 1 Mart 1966 Parti Gropn toplandı CHPİeclis içinde mücadele kararını verdi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisınde Seçim ve Af Kanunu Tasarüanru çıkarmak için AP lilerin oylarıyla Meclısin ara vermeden çalışmasının kabulü üzerine toplanan CHP ve MP Gruplartnda bir muhalefet cephesi halinde hareket edilmesi ve gerektiği takdirde MecUsin terkedilmesi yolunda teklifler ileri surülmüş, ancak CHP Gnıpu Iki defa toplandıktan soara Mecliste kalıp sonıma kadar mücadele etjnek karan almıştır. CHP Gnıpu bıri Meclis toplantısı sona erdıkten hemen sonra, bırısı de saat 15.30 da olmak üzere ıkl toplantı yapmış, ikmci toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan İsmet tnonu, gelen bu ilk kanun tasanlannda Meclisi terketmenin dogru olmayacağını bil direrek, «Mücadelemiz kanun içinde daimî olarak Mecliste devam edecektir.» demiştir. İNÖMÎ'NtN KONUŞMASI tsmet Inönü Grupta yaptığı konuşmada, seçimler sırasmcia ve seçimlerden sonra kiıçük muhalefet partüerinin tutumlannı belirtmiş, bu partUerden birinin hükümete güven oyu, diğerinin çekimser oy verdığini hatırlatmış, geçen 3,5 ay içinde bu partilerin iktidara karşı birleştiğinl bir «Muhalefet Cephesi» kuruluşuna dogru gidilmekte olduğunu bildırmiş ve özetle şoyle devam etmiştir: « Üç dört ay içinde hâdiseler, hükumetin haksız olduğu yer leri, daha çok canlandırmıştır. Biz bo bütçe göriişmelerinden başarı ile çiktık. Fikir olarak üstfinlüğfimüz görülmüştür. Görüş lerimizi cesaretle savunmuşuzdur. İçinde bulunduğumuz zaman mücadele zamanının ancak bir gü nüdür. Bu ük gün başarıstz geçmemiştir. Biz ilerlemişizdir. Herşeyden evvel hem değerll, hem çalışkan, hem ideal sahibi ve sebatlı bir parti karakterini muhafaza etmemiz lâzundır. Böy le bir karakter imtihanını ber Arkası S». 1. Sü. S de) Meclis tat/'/e girmiyor, Seçim ve Af tasanlan önceJ/k/e ele alınıyor Türk Ordusunu modernleştirmek için Washington 250300 milyon dolar harcıyacak BÜTÇE ONAYLAHDI 237 lehte, 200 aleyhte, I çekimser oy kullanıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Alacağımız Amerikan silâhlarını Yunanistana karşı kullanamıyacağız ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) merıka Savumnd Bakan Yarduncısı Mc Naughton ile ön A pılan, «Tür'c Silâhlı Kuvvetlerinin NATO Standartlaruıa müzakere yauygun olarak Standardizasyouu ı.gılilerm ifadesine göre, 250300 milyon dolârlık bir mali porte arzetmektedir. •Nevv York Times» gazetesine göre, alacağımız silâhları Yunanistana karşı kullanmıyacağımıza dair Türkiye, Amerikaya teminat vermiştir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin her türlü silâhının yenilenmesi işlemini kapsıyacak modernizasyon, tam bir anlaşmaya vanl dığı takdirde, Amer^ka tarafından yapılacak askerî yardimla gerçekle şecektir. Mc Naughton ve Türk Savunma yetkılileri arasında yapılan ilk gö rüşmelerden sonra, Türk ve Amerikalı uzman subaylardan kurulu bir alt komite, dün çalışmalanna başlamıştır. Alt Komite, modernizasyon konu sunun teknik yönünü bütün ayrın DIŞ HABERLER tılarıyla hazırlayacak ve daha ileri SERVİSİ tarihte yapılacak daha yüksek seviyedeki bir toplantıva hazırlıklan bir rapor halinde sunacaktır. VVASHİN'GTON Temsılciler Meclisi Cumhuriyetçı ü\esi Ri«NEW YORK TİMES» cbard Roudebusb, Vietnam'daki New York (AP) New York mücadeleye yardım için TürkiTimes» gazetesi dün. Türkiye ve yenin ilâç ve çimento teklif ettiYunanistanm savunma sistemlerifini açıklamıstır. Rondebush'a nı modernleştirmek maksadiyle Agöre Ynnanistan ilâç, Brezilys merika Hükumetinin önümüzdeki ise kahve teklif etmiştir. beş yıl içinde birkaç yüz milyon Roudebush Vıetnama asker dolâr sarfetmeyi tasarladığını bilgönderen üç dost ülkeden ikıs»dirmiştir. nm şımdiye kadar Amenkan Gazete, her iki ülkenin de Kıbyardımı ıstememelenmn dikkans anlaşmazlığı dolayısiyle alacak te şayan bir husus olduğunu soy« lan silâhları birbırlerıne karşı kul lemlştır. Amerıkadan başka Vılanmıyacaklarına dair vaadde buetnam(fa askeri bulunârTTiTlteler lunrfoRlirını öğrendiğîni flâve etmiştir. Avustralva. Yeni Zelanda ve Habenie, Uluslararası Güvenlik Guney Kore'dır tlk ıkısı bugümeselelerini tedvire yetkili Savun ne kadar Amerikan yardımı alma Bakanı Yardımcısı John T. Mc mamıştır. Naughton'un bu konuyla ilgili ola Aynca. Japonya ıktısadi yarrak Ankara ve Atinaya yaptığı zl dım maksadiyle 55 milyon dolâr, yaretleri henüz tamamladığı bildi Filipin sekiz kışılik bır sıhhiye rilmiştir. ekibi, Italya dokuz kısılik bır operatör grupu gondermiştir InİKİ MUHRİP gıltere altı üyeli bır danısman Gazete yazısına devamla şSyle heyetı, Mılliyetçı Cın de teknısidemektedir: yenler, cerrahlar, aletler, tohum •Taktlk nükleer silâhlar için ne lar ve gübre göndermış bulunTürkiye, ne de Yunanistan ...ıskımaktadır da bulunmaktadır. Fakat her ikisi A.VKARA'DA da, piyasada. istihkâm, muhabere, Ankara, (Cumhuriyet BBrosu) ulaştırma ve diğer kara kuvvetlerine ait techizatın büyük capta de Dısışlerı Bakanlığının yaptığı ğiştirilip yenilenmesini ve Hava sorusturmaya gore, eski hükuve Deniz Kuvvetleri için de modern metler zamamnda, Vıetnam'a elektronik teçhizat iştemektedir.ilâç ve çimento yardımı yapılGazete, her iki ülkeye, başlanması yolunda bir teklif vapılgıç olarak, •Elektronik âletlerle mış ancak böyle bır yardıma ıhmücehhez ve beheri takriben 50 tiyaç duyulamamıştır. halen bu milyon dolâr (580 milyon lira) deyolda hiçbir çalısma voktur. ğerinde» iki Amerikan muhribi verileceğini bildirmiştir «New York Times»in ilâve etd» ğine göre, Türkiye ve Yunanistan, nisbî olarak, nükleer olmayan her hangi başka bir ülke kadar NATO' ya iştirak ettiklerini belirterefc yeni yardım taleplerinde haklı ol duklarmı belirtmişlerdir. Türkiyenin NATO emrinde 14, Yunanıstanın ise 9 tümeni vardır. Kahire (a.a. AP) ğği sraelle Mısırı barıstırmak I üzere» dun sabah •Salom» isimli bır uçakla İsraelden havalanan İsraelli eski pılot Abe Nathan'm Port Said yakınlarmda düştüğü veya düşürülerek öldüğü sanılmaktadır. Kahirede iyi haber alan kaynak lar, dün bir Israel uçağının Port Belediye Meclısinın kabul ettiSaid yakınlarmda duştüğünü bilği Şehir Tiyatroları Ybnetmehğidirmişlerdir. Uçağın Mısır Hava ne göre Başrejisörlük müesseseKuvvetleri tarafından mı düşürul sinin kaldınlması Muhsin Ertuğdüğü, yoksa bır kaza sonucunda mı rul'un sahsı hedef tutularak yapıdüştüğü bilinmemektedir. Uçağın lan bir hareket olarak karşılantipi hakkında da bilgi yoktur. Yal mıs ve bu durum sanat çevrelenızca pilotun öldüğü bildirilmisrinde tepki uyandınnıştır. Bu kotir. nuda Şehir Tiyatroları dışındaki Teyid edilmeyen haberlere gSre tiyatro toplulukları protesto biluçak, Mısır makamlarından mış dınleri yaymlamışlardır. müsaadesi istemiştir. Pilotun. MıBu konudaki haberimiz beşinsır makamlanna, Mısır ile Israel ci sayfamızdadır. arasında banşın tesisini istiyen binlerce Israellinin imzasım ge» tirdigini söylediği bildirilmiştir. Kaza haberinden kısa bir süre önce eski avcı uçağı pilotlanndan 33 yaşındaki Nathan, özel bir uçak la îsrael'in Herlyan şehrinden hareket etmiş ve Mısır Başbakanı Nâ sırla görüşmek üzere bir banş gö reviyle İsraelden aynlmakta olduğunu bildirmiştir. 1966 mali yıh bütçe tasansı dün, Millet Meclisinde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Tasan, isim okumak suretiyle arçık oya konulmuş, oeticede. oylamaya 438 üyenin katıldığı anlaşılmış. 237 kabol. 200 red ve bir çekimser oy kullanılarak bütçe kabul edilmiştir. Muhalefet parti lenne mensup miüetvekillerinin hepsi red oyu kullanmışlardır. Çekimser oy veren milletvekilı ise bir süre once Millet Partısınden ayrılan ve bağımsız kalan Mehroet Ali Arsan'dır.. Oylamaya katılmayan milletveFerruh Bozbeyli iç tüzüğün 137. killeri şunlardır: maddesı gereğince lehte, aleyhte Hüseyin Avni Akın (CHP), Bafet konuşmak üzere birer roilletvekiEker (CHP), Hüseyin İncioğlu line söz vermiştir. (CHP) Âdil Tılozlu (CHP), Aziz Lehte konuşmayı AP li Cihat Zeytinoilu (AP), Bnrhan BozdoTurgut yapmış ve konuşmasına baş çan (AP) Lutfi Akdoğan (AP), larken «Çok kısa ve veciı surette» Âdil Ayduı (MP) Kemal Kadar konuşacağını belirtmiştir. (MP) ve Halil Balkız (YTP). Bu söz, gülüşmelere yol açmısMillet Meclisinde dün, bütçe oy tır. lamasına geçilmeden önce Başkan Cihat Turgut, özetie funlan söy lemiştir: «Peşinen söyliyeyim, elbette bu bütçeye beyaz oy vereceğim. Bn kürsüde 15 gündü& milletvekilleri Hkirlerini belirttller. Bazılan da ideolojilerini söylemek fırsatını bul dular. Millete vaad ettiklerimizi ye rine getinnek için titiz bir şekilde hanrlanmış olan bu bütçeye beyaz oy vereceğim. Bu bütçe kalkındıWASHİNGTON Walncı bir biıtçedir. ter Reed Ordu HastanePartimize halkm itlmadı sonsnz sinde yatmakta olan Cum dnr. Milletimiıde bir suııf farkı gözetmeden büyük Atatürk'ün soy hurbaşkanı Cemal Gürsel lediği gibi «İmtiyazsu sınifsa bir dün de komadan çıkmaTürkiye» yaratmak yolunda yarar lı olacağız. Büteemlz de bu yolda mıstır. hazırlanmıştır. Solunum sayısı 18 olan AP li milletvekili konuşmasına Cumhurbaşkanımızın dişöyle devam etmiştir: ğer hayatî belirtileri ha Dün, şn kürsüde ifade edilen fikirlerin korkunçluğu karşısında fiftir. Durumunda kayda inandnn ki ancak AP lktldarda ol değer bir değişiklik olmaduğu süreee bu millet setâmete mıştır. alaşacaktrr. 27 Mayısın sağladıgı özgürlük ha vası içinde bu kürsüden yapılmak ta olan bir yabancı ideolojinin propagandasına karşı olduğum için beyaz oy vereceğim. Bütçe, belki tam mânâsiyle özle nen bir bütçe değildir. Ama, aksaklıklann mesuliyeti CHP lilere aittir. AP patentini tasıyan bir büt çp getirdiğimiz zaman daha açık Bütçe görüşmeleri geçmiş yüm muhasebesine ve geleceğin tartıalınla konuşacağız. Dört yıl sonşılmasına fırsat verdiği, partilerin, büküraetlerin tutumlan ve anlara da tnşallah beraberce traş olup yışları bu göruşmelerde belirli hale geldiği için önemlidir. saçımıan rengini gbriirüz.» 1966 bfitçesinin göriişmelerinde geçmişe, geleceğe ait çok şey söy lenmiş. partiler ekonomik ve sosyal görüşlerini ortaya koymuşlar, Kırcanın konusmosı bu arada Türkiyenin geleceğinin şimdiki gidişe göre fazla parlak Bütçe aleyhinde söz alan CHP li görünmediğinde iktidar hariç muhalefet partileri aşağı yukarı birCoşkun Kırca özetle şunları söyIeşmişlerdir. Aşağı yukan diyoruz, zira görüşlerin belirtilmesinde talemiştir: kip edilen yollar yelpaze üzerindeki partilerin programına göre şüp• Ben bu bütçeye red oyu vere hesiz değişmektedir. ceğim. Çünkü, bu bütçeyi ve kaMuzakerelerde, sonuç bakımından birhirlerine bağlanabilecek nunlan yurütmekle görevli olan iki önemli mesele tartışmalann temeli olmuştur. Bunlardan birincisi hükumetin, Anayasayı anlayışmda Türkiyenin ekonomik durumu ve ekonomik geleceği, diğeri politik vahhn hukuk hatalan bolunmakdurumu, daha doğrusu rejim meselesidir. Aynı zamanda partilerin tadır. görüşlerini kamu oyunun önüne seren tartışmalara bakarak muhaBaşbakan, dün akşam konuşmalefetin tutumunu şöyle özetliyebiliriz: smda demokratik rejimin hür seMuhalefet geneUikle Türkiyenin bir enflâsyonist yola girdiğini çim esasına dayandığını belirtti. bu fâsit daireden çıkmanın kolay olamryacağını savunmuş, dengeli Ancak, demokratik rejimin tek kalkınmak için tedbirler ileri sürmüştür. Söylenenlerden çıkan soşartınm seçim olmadığını başka nuca göre ana muhalefet partisi C.H.P., Anayasanın sosyal devlet şartlann da bulunması gerektiği esprisinden hareketle devlete ağırlık veren, devlete öncülük veren yolundaki mülâhazalan cevaplanbir karma ekonomi sistemi üzerinde ısrarüdjr, plân müessesesinin dıraıadı. siyasi kuvvetten imkân ölçüsünde bağımsız kalması tarafüsıdır, Anayasa, yargı yetkisi Türk milfiyat artışlarından ziyadesiyle korkuludur, gelir bölüşümünde Batıda leti adma bağımsız mahkemelerce çoktandır uygulanan, sosyalirmden mülhem metodlan biraz çekinfcullanıhr, der. Hükumetin memur gen, biraz dolambaçlı ifadelerle ıstemektedir. C.H.P. nin reçetesi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) aslında ortaya pek yakın, hattâ bugünkü Batı anlayışına göre, ortada olan bir sosyal parti reçetesidir. C.H.P. nin bu bütçe görüşmelerinde ekonomik anlayış bakımından T.İ.P. ten hayü uzaklasmış olduğu görülüyor. İktidann tutumuyla partilerarası savaşın ekonomik meseleler yanında rejim meseleleri üzerine kayması bu göruşmelerde Halk Partisini de rahat ve kolay muhalefete doğru itmiştir. A.P. hükümeti davranışlanm bu yolda devam ettirirse önümüzdeki günler ve avlarda CJI.P. nin eski yılları hatırlatan politikadan örnekler vereceği anlaşümaktadır. Dönem başında ve sonra T.İ.P., seçim propa.gandalan ve radyo konuşmalanndan daha ılımlı bir sosyalist hüviyete bürünmek gayreti içindeydi ve ortanın solu gürültüleri arasmda C.H.P. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ile aynı paralelde görünmeye başlatnıştı. 1966 bütçesmde ise uzak Devlet Personel Kannnunun lasma gözden kaçmamıştır. Türkiye tşçi Partisinin sosyalist görüşuygulanması gereken malî hüteki yumuşama dozu proçranunın esasmda değü. belki izlenecek yolkümleri, Genel Kadro Kanunu lann seçilmesindedir. T.I.P. meselâ karma ekonomiyi, bir sosyaüst bazırlanmadıği ve sınıf tüzükledüzene geçiş dönemi olarak kabtıl ediyor. T.t.P. e göre bu biçhn ri üzerinde hâlâ bir kesin karara ekonomi düzeni kapitalizmle sosyalizm arasmda sadece bir köprüvarılamadıfı için bugün gerçek dür. Onun yanında T.İ.P., plân konusunda savunduğu sistemin anlalesmeyecek, memurlar bu ay da yışına uyan bir müessese istemekte, diğer sosyal ve ekonomik konueski maaşlannı alacaklardır. lardaki görüşleri de aynı çerçeve içinde ortaya komılmaktadır. Ancak ıleride Genel Kadro C.H.P. den sonra en fazla sandalyası olan M.P. bu göruşmelerde Kanunu çıkanldığı taktirde bu daha çok enflâsyon gibi, çeşitli yolsuzluklar gibi sonuçlar ve uyguKanunun yürürlük maddesı 1 lamalar üzerinde durmuş, genellikle Anayasa savunucusu hüviyetinMart 1966 olursa memurlar arade eörünmüştür. MP. nin rejim meseleleri üzerindeki hassasiyeti de daki sure içinde birikmış hakbu arada dikkate değer. lannı alacaklardır. Y.T.P. ve C.K.M.P. ye gelince; Ekrem Alican, seçimleTden hemen Bilindiği gibi, bilhassa smıf sonra tuttuğu denge politikasını 1966 bütçe müzakerelerinde de izletüzükleri, ya» hadleri ve kazanıl miştir. Alican'uı 1966 bütçe görüşmelerindeki tutumu bir avancılık mış haklar konusunda memurçabasıdır. Gerçi enflâsyonist gidişi yermiş, dini politikaya âlet etlar arasmda yükselen ıtirazlar menin karşısında olmuş. rejim meselelerinde, özellikle seçim kason günlerde miisteşarlar sevinunu konusunda tatlı • sert tavır takınmıştır. Ancak bütün bunlan vesindeki toplantılarda bu mesesonunda, iktidar partisinin görüş ve anlayışına değil de, sadece idare edenlerin anlayışına ve dolayısiyle uygulamaya bağlamıştır. Rejim lelerin görüşülmesine sebep olmeselelerinde Alican yine uygulamaları elestirmekie beraber çıkanlan muş ve bu itirazlar yüzünden gürültülerin fazlabğmdan şikâyetçidir. Personel Kanunu malî bukümleC.K.M.P. ise seçim öncesinde ve sonrasındaki yalpaiıyan totnrinin uygulanması bir miktar da munu muhafaza ediyor. Eski liderler ayıklandıği sırada pek iddialı ha geeikmiştir. gibi çnrünen ve bu aldatıcı görünüşe göre hız alan C.K.M.P. nin bütçe ttirazlann çoğuna heıtiiz bir çö sınavı hiç de parlak geçmiş değildir. Açık söylemek gerekirse C.K. züm yolu bulnnmami9 olması yü M.P. nin ne dediği ne istediği pek anlaşılamıyor. Görüşmelerde her îünden gerel kadro kanun tasakafadan ayrı ses çıkaran bu parti yakmda grup kuramıyacak sanrı^ı çalışmalarına da Maliv* Badalya sayısma kadar düşerse hiç şasmamah gerekir. kanlığında henüz başlanamamışEcvet GÜREStN tar. Türkiye Vietnam için ilâç ve çimento teklif etmis Askerî Şura toplantı halinde DURUMU YÜKSEK ASKtRI ŞÛRA TOPLANDI NİUIKÜVVET TEŞKİIİ VE Y. ASSUBAYLIK ELE ALINDI ANKARA (Cumhurivet Bürosu) sabah saat 10.00 da Başbakan Süleyman Demirel'in bir konuşması ile çalışmalarına baslayan Yuksek Askerî Şura, gundemindekı onemlı konuları ele almıştır. 28 şubat 2 mart tarihleri arasmda dört günlük bir çalışma yapacak olan Yüksek Askerî Şuranm gündeminde «Millî bir kuvvet ve millî bir stratoji teşkili, Kıbrıs konusu, ve Kıbrıs konusunda birifing. Kara Kuvvetleıi Kumaııdanlığı kıt'a skil yerlerinin tespiti, bu yıl general ve amirallığa yükselmesı ge• reken albaylann sicil durnmlarının tetkiki, Silâhlı Kuvvetler kıyafet kararnamesi üzerinde yeniden yapılacak tadiller, ile lise mezunlarının yedek assubay olmalannı sağlayacak kanun tatZMİR Düğünü Avrupa ve Türkiye sosyetesını günlerce meş sarısırnn tetkiki konuları yer gul eden Prenses Fazıla, dün saalraaktadır. Yuksek Askeri Şüra, her yıl bah tzmıre gelmıştır. Eşı Hayri Suat Ürgüplü ile birlikte Veneolduğu gıbı, bu defa da altı aydikten «Ege» Vapuruna binen 24 da bir yaptığı normal toplantıyaşındakı Prenses, Izmirdeki tasını yapmaktadır Bu defakı top lantıya, Başbakandan başka, Mıl nıdıklanna da surprız yapmak ü Savunma Bakanı Ahmet To • uzere kımseye haber vermeden paloğlu, Genel Kurmay Baskanı sabahın erken saatlennde şehrı Orgeneral Cevdet Sunay, Kara, mıze gelmış ve gazetecilerle gö Deniz ve Hava Kuvvetleri Kurüşmekten kaçınmıştır. mandanları, Ordu KumandanlaHafif bir makyajla ve sıyah n Genel Kurmay Ikincı Başkabir manto içinde eşı ile birlikte nı,, Jandarma Genel Kumandagemiden çıkan Prenses Fazıla, nı ve Mılli Güvenlik Kurulu Kordonda kısa bir yürüyüş yapGenel Sekreterı katılmışlardır. tıktan sonra tzmırdekı akrabası Başbakan Demirel ile Millî SaFümeyra Özbaş'a bır sürprız zivunma Bakanı sabahleyın top yaretinde bulunmuştur. Yemeği lsntının açıhsından sonra butözbaş'larla birlikte Büyük Efes çenin oylamasmda bulunmak üOtelinde jiyen genç evliler, akzere Şura toplantısından aynlşam aynı gerai Ue tstanbula hamıslardır. reket etmişlerdir. Hayri Suat Ürgüplü hareketinden önce TürMîllî kuvvet teşkili kiyeye temelli olarak yerleşmek Kıbns buhranının patlak ver üzere geldiklerini, ve önce vatan mesmden sonra Türk Silâhlı vazifesini yapmayı düşündüğunü Kuvvetlerinden büyük bir kıssöylemiştir. mının NATO emrinde bulunması, Silâhlı Kuvvetlerimızı bazı önemli tedbirler almaya zorlamıştır. 1960 yılmda Hükumet bu konuda politik bir dırektif hazırlamış ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin komuta konseyinin tasvibine sunulmuştur. Ba direktifin ışığı altınâa hazırlanan «millî stratejik konsey» in genis bir etüdü yapılmış ve buna çöre, NATO dısında süâh, teçhi zat ve mühimrnatı tamanıen Türk Hükümeti tarafından temin olunan bir «Millî Ordu» nun kurulması kararlastınlmıs • tır. Bu llilli Ordu devletımı • zın bekasını, egemenlı.»ını, yükselmesini ve güvenliğini koru • yacak kabıliyette tamamen kendi imkânlanmızla kurulmaktadır. Yeni kuruluşun gerçekleşmesi yıllara bölünmektedır. unun Muhalefetin Durumu DUN Prenses Fazıla tzmir'de Uçağı dıişen göniillü banş elçisi öldü Boykota girecekler Yeni Avukatlık Kanun tasarısını protesto etmek amacı ile Hu\uk Fakültesi Talebe Cemiyetinden meydana gelen 25 kişilik bir grup, dün üniversite bahçesindeki Atatürk heykeline üzerinde «yıkıcı zihniyetin yıkıcı tasansını protesto ederiz» sözleri bulunan siyab bir çelenk koymuşlardr. Bu arada Turan Emeksizin büstü önünde de saygı durusunda bulunan gençler, 5 marttan itibaren boykota gireceklerini açıklamıslardır. Muhsin Ertuğrul'a karşı yapılan hareket geniş tepki uyandırdı Memurlar bugün eskhi gibi nıaaş alacaklar Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Eski emeklı dul ve yetimlerle raalullerin aldıkları maaşlan 1950 emeklilerinm maaş seviyesi ne çıkarmayı ongören kararname Bakanlar Kurulunca onaylanmış ve yürürlüğe gırmiştir. 1950 den önce emekliye sevkedilenler bu kararname gereğince bu ay 1950 yılındaki emsalleri seviyesinde maaş alacaklardır. Böylece eski emekülerle yeni emeklilerin aldıklan maaşlar bakımından birbirleriyle eşıt seviyeve getirilmesi konusundaki ça lışmalann birinci safhası sona er miş bulunmaktadır. Emekli maaşlan ile ilgili olarak bugün başlayacak yeni uygulamaya gore, taban emekli maaşı ayda 250 Ura olacaittıı. Eski emeklilerin maaş durumu 1950 seviyesine getirildi 1927 modeli Nathan 1927 modeli tek ki$ilik •Sherman» uçağını havalandınp (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Terfi edecek Amiral ve Generaller Yüksek Askeri Şura, bu defa Mılli Ordunun kuruluşu ile ilgili çalışmalardan sonra general ve amirallığa terfi sırası gelen albaylann sicil durumlarını ele almıştır. (Aıkan S». 1, Sü. 8 de) İETT G.Müdürü de görevinden almdı İETT Genel Müdürü Orhan hter dün İçişleri Bakanlığmdan gelen bir emirle görevinden almmıştır. Yerine, Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Saffet Gürtav tâyin edilmiştir. Öte yandan Saffet Gürtav*dan boşalan Başkan Yardımcılığına kimin tâyın edileceği kesin olarak büinmemektedir. New York'ta elektronik beyin 4000 kisiye eş buluyor Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog