Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

MiUi Eğitim Bakanlığınca yayımlanan İlk ve Ortaokuliar için Fen Kitaplan çıkmıştır. (Televizyon), (Elektrik), (Ateş), (Hayvanlar), (Uçak), (Ses); (Mikrop); (Fotoğraf); (Şimşek; (Dünya); (Roket); (Tohum). Tanesi 200 kuruş; Nylan kıhf takınu 24. Liradır. içinde (Basın 24191/14376) umhuriyet 43. yı! soyı 152)7 KÜRÜCUSU: YUNUS NADt felgrai ve mektup adresfc Cumhuriyei İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 346 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 24 2 9 6 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Cuma 9 Aralık 1966 Patlayan benzin bidonu Erzurum'daki 247. Piyade Alayının koğuşunu ve silâh deposunu tutuşturdu 65 Yirıııisekiz er de ağlr yaralaııdı Dumlu bucağmdaki 247 inci Piyade Alayı koğuşunda önceki gece benzin bidonunun patlaması yüzünden Çikan yangm sonunda 65 er, gökyüzüne yükselen alevler arasında feci şekilde yanarak ölmüştür. Yangın sırasmda 28 er de ağır şekilde yaralanmıştır. Yangma sobayı benzinle yakmak isteyen bir er sebep olmuştur. Çıra gibi Polis katili ERİMİZ YANARAK dün gece CAN VERDİ yakalandı ECE DENİZİNDE FACİA Dumlu yakınında Veşildere mevkiindeki Üçüncü Orduya bağlı alayın erleri, gece istirahate çekildikten sonra koğuş nöbetçisi sobayı yakmak istemiş, bunun için de sobanın yanında bulunan benzin bidonundan sobaya benzin dökerek kibriti çakmıştır. Erin kibriti sobaya yaklaştırması ile önee so ba yanmağa başlamış. bu aıada sıçrayan bir kıvılcım da ben zin bidonunun patlamasına sebep olmuş ve alevler bir anda koğuşu kaplaraıştır. Bir yandan ranzalar çıra gibi yanarken, bir yandan da koğuşun yanındaki depo tutuşmuştur. Derin uykularından, vücutlarını saran alevler arasında uyanan erler paniğe kapılmışlar ve kapırara hücum etmijlerdir. Bu yüzden kapı öniind^ meydana gelen izdiham dolayısiyle maalesef pek az er kurtulabilmiş ve ölü sayısı da artmıştır. Alay nöhetçi subayhğı olaydan sonra yangm birliklerini alârma geçirmiş, Üçüncü Ordu karargâhından glen ekipler ve itfaiye yangını kontrol altına almışlardır. rkadaşımız Fikret Otyam'ın deyimi ile, Nigde'yi bir anda mezbahaya çeviren knrban kesimlcri arasında, halktan coşkun alkıslar toplayarak Hükuraet Konağına giren Başbakan Demirel, aşagıdaki kalabalıga konagın balkonundan heyecanlı bir nutuk sövlemiş. Çeşitli ynrt sorunlarına deginen bu nntkun dünkü gaıetelerde ancak bir 8«etini okuyabildik. Sayın Demirel'in sözlerinden zibnimize takılan bir cümle üzerinde biraz durmak istiyornz. Nutkunun bir yerinde : « Hnzur içinde 1* sene çalıştığımız takdirde, Türkiye'yi bugün hiç kimsenin tasavvur edemiyecegi bir seviyeye çıkarmamız mümkündürj» Diyor Sayın Demircl. Bn cümle bize 1946 1950 devri politika tartışmalanmızı hatırlattı. O devrin mubalefet liderleri de şimdiki Başbakan gibi her gittikleri yerde knrban kesimleri ve coşkun gösterilerle karşılanırlar, heyecana kspıiıp ateşli nutuklar söylerlerdi. O arada sık sık tekrarladıkları bir söz vardı : « Deviet yönetimini bize veriniz; altı ayda memleketi cennete çeviririz!» Altı ay değil, 10 yıl iktidarda kaldıklan halde memleketin ne hale geldiğini gördükten gonra şimdi bir nebze düsünelim: Sayın Demirel. milletten aldığı oylarla bugün ishasındadır. Bn itibarla. benzer bir üslup kullanmakla beraber daha ihtiyath konuşmakta, milletin beklediği rrfah düzeyine ulaşabilmemiz iciıı gerekli çalışma süresini 6 aydan 10 yıla çıkarmakta, ayrıca bir «huzur kosulundan söz etmekte, bunnnla da yetinmiyerek özlediğiraiz refab günlerini bize kesin sözlerle vaadetmekten kaçınmakta. bunnn sadece «mümkün» olabilecegini öne sürmektedir. Ihtiyatlı üslubnndan ötürii Başbakanı tebrik etmek isterdik. Halkın yfirekten sevgi gösterileri karşısında heyecanlanan bir başka politikacı kendini tutamayıp çok daha kısa vâdeli, çok daba kacamaksız vaadleri bol keseden ortaya atabilirdi. Ancak, Sayın Başbakanın şartlı şurtlu kayıtlarla ileri sürdüğü ve «mümkünat» sınırlan içinde hapsettiği vaadlerin arkasında acaba yarın başvnrulması beklenebilir bir politikanın ön hazırlıkları saklı değil midir? Ne diyor. Başbakan: «Şayet hnzur içinde çalışabilirsek 10 yılda havsalanın alamıyacağı bir refah seviyesine nlaşmamız mümkündür» diyor. Bu imkânın gerçekleşmesi «hnzur içinde» çalışmamız şartına bağlandığına göre, yarın isler umulduğu iizere yürümeyince muhalefetin gradosu günden güne artaeak olan acı tenkidleri hnzur bozncu, büknmeti köstekleyici, kısaeası birer çatlak ses olarak nitelendirilmiyecek midir? Sayın Demirel Niğde'deki konnşmasında, belki böyle bir hesabın içine girmeksizin, sırf iktidar sorumunn taşımanın bilinci içinde, kendilifinden ihtiyatlı bir dil kullanmak gereğini dnymnştur. Bu takdirde ileri sürdiiğü «huzur» sartını gerçekleştirmek .eörevinin de berkesten önce kendisine ait oldnğunn kabul etmesi gerekir. Demokratik bir Kaç Yılda? Batan Yunan Gemisinde 226 kişi kayıp ATİNA Yunanistan Ticaret Filosu Bakanlığı, Pire'den Girite giderken şiddetli bir fırtınaya tutularak batan «Heraküon» feribotundan şimdiye kadar 44 kişinin kurtarıldığını bildirmiştir. Gemide bulunan diğer 226 kişinin akıbetinden endişe edilmektedir. Selâhattin GÜLER ı inayet Masası detektifleri tarafından dün gece saat 9.20 de Üs, küdar, Toygar tepe raevkiindeki gecekonduda oturan dostu Fatma Yıldırımın evine gelirken pusuya düşürülen azılı gangster Irfan Vural, korkunc bir sokak çarpışmasından sonra. ayağından vurularak yakalanmıştır. Çarpışma sırasmda Komser Muavini Cazip Işık'ı ağır yarahyan gangster, civarda tertibat alan ekiplerin meımi oemberi içinde kalınca. «Beni bldürmeyin!» diye bağırarak. teslim olmuştur. w HABER ALINIYOR Canhıraş feryatlar Yangın bir anda bütiin koğuşu kapladığından, olaya şahit olan diğer yerlerdeki erler koğuşa doğru koşmuşlar, fakat alevler yüzünden, silâh arkadaşlannın canhıraş feryadlarla 61melerine mâni olamamıjlardır. Yangın sonunda me3'dana gelen büyük ölçüdeki can kaybından başka yüzbinlerce liralık malzeme ve silâh da zarar görmüştür. Yangın sırasmda koğuşta bulunan silâhlar tamamen yanmıştır. Amerikan «M 1 > tipi olduğu ifad» edilen ve yangın sırasmda kullanılma/ hale gelen silâh sayısı. 100'e yakındır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 8 O tonluk gemı Noelin yak9U laşması münasebetiyle Girit Adasına kümes hayvanları ve domuz da götünnekteydi. Feribotta, ış adamları, köylüler, öğrenciler, turistler ve sılâhlı kuvvetler mensuplarının bulunduğu bildirilmektedir. Feribot işletmesi, yolculardan 20 sinin kadın, birinin de yabancı uyruklu biri olriuğunu açıklamıştır AÜSKÜDARDA; silâhlı çarpışma sonunda yaralanarak yakalanan Polis kaatili çangster trfan Vural (solda) ve çançsterin yaraladıgı Komser Muavini Cazip Işık, Haydarpaşa hastanesinde, Komser Muavininin ba.şındaki. fsianbul Emniyet Müdürü özkın'dır. (Fotoğraf: Selçuk AY6ATAR) Camiye minare isteyen köylüye Demirel varmı?,, dedi MGOE, (Fikret OTYAM bıldiriyor) Nigde ılı ve Uçelerinde çeşitli tesislerin açılış, bazılarının da temel atma toreninde bulunmak üzere önceki gün Ankara'dan ayrılan Demirel, Demirkazık Dağı eteklerinde Kemardı ilçesini de ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet ettı. 1900 nüfuslu Bademdere köyü halkı, Demırel'i yol kavşağında öylesifie coşkun bir şekilde karşıladılar ki, isteklerini de kıramayan Demirel köyü ziyaret etti. Yoi üzerindeki Gümüşler Barajı şantiyesi önünde ilgililerden bilgi alan Başbakan Derairel, namı diğer (Barajlar Kıralı SüIeyman), «Böylesine bin baraj lâzım Anadoluya, o zaman susuzluktan gözyaşı döken balk snyu görecek, şikâyetleri dineeek» dedı. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Günlerdenberi bütün polisi alarm haline getiren ırz düşmanı, cezaevi firarisi, azılı gangster re nihayet Polis Adil Aydoğmnş'un kaatili trfan Vural'ın Babaeskı'deki baskından sonra Istanbul'a kaçtığı tespit edilmi? tir. Bir hafta önce Komiser Muavini Cazip Işık'ın. Babaeski ve cıvar köylerde yaptığı soruşturma sırasında gangsterin, «Benitn param vt mernılm bltti. îstanhtfTâ ~~"fHİBe«i" liim. * Zengia bir adam bulup soyacağımdediğı de duyulmuştu. Bu arada azılı gangsterin. 1961 yılında ilk soygununu yaptıktan sonra ?pklandığı Fatma Yıldırım'ın Üs küdar'daki evinde kaldığı haber alınmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) "Okulunuz Abdurrahman Şeref Lâç (Cumhurıyet)ı tekzip ediyor! Can verenlerle yaralı listesi, 7. sahifemizdedir Suriye, lrak Petroleum Şirketi#/nin boru hottına el koydu (D1Ş HABERLER SERVİSİ) ŞAM Suriyenin sosyalist rejimi dün sabah, Batılı petrol şirketlerinin sabJbi bulunduklan Irak Fetrol Şirketinin, Irak petrolünü Akdenize taşıyan paypline de dahil olmak üzere, bütün mallarına el koy duğunu bildirmiştir. Bu şekilde Irakta üretüen petrolü Suriye üzerinden Akdenize nakleden dev boru hattı, Şamdaki solcu rejimin eline geçmiş olmaktadır. «Iraq Petroleum» şirketine hissedar olan yabancı petrol kumpanyalan «British Petroleum» (BJ1.), Shell, Esso, Mobil ve «Compagnie Française des Petroles», şirkette I'o 23.75 hisse sahibidirler. Ayrıca Gülbenkyan da °'o 5 hisse saiibidir. «Iraq Petroleum» şirketinin Sariyedeki mallan şunlardan ibs(Arkası Sa. 7, Sü. S da) ## Avans Tasarısı Komisyonda ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Memurlara verileuek «Avans» la ilgili Kanun Tasjrısı bugün toplanacak Millet Mechsi Geçicı Komisyonunda görüşülecektir. Komisyon, önce Başkanlık Divanını seçecek, daha sonra calış malarına başlayacaktır. A/ NADÎK NA»1 (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Belediyeyi zarara soktuklarını uydurarak, iki A.P. li ve Belediye Meclis üyelerine (Cumhuriyet) yanlış haberler hâli devam ediyor. " ı Cumhuriyet gazetesınin 31 Ekim 1966 tarihli nüshasında, kasten aleyhimize yapılan neşriyat üzerine, hakücati gösteren imzalı yazımız 16 Kasım 1966 tarihli Cumhuriyette çıkmıştı. Cumhuriyetin nâdim olduğunu sanmıştık. MALAT1A Doğu illerinde ge Aldanmışız. Cumhuriyet, aynı ha ziye çıkan CHP Genel Sekberi yine, 18 Kasım 1966 nüshareteri Ecevit, «Ortanın Solu sında tekrarladı: Güya, Belediyehareketinde kadınların büyi zarara soktuklan iddiasiyle A. yük rolü vardır» demiş, CHP P. li Belediye Meclis üyeleri ve vi komünistliklr suçlıvanlara AP. li milletvekili Abdurrahman cevap vermiştir. Şeref Laç ve Osman Özer hakTEKtRDAG CHPli Orhan öz kında tahkikat açılmış, devam etrak ile Muammer Erten, diyorrnuş (!) halkla teraaslar yapraı.ş. bu însan haysiyetini, umumi efkâr arada Erten: «Ortanın Solu, karşısmda kasden tahripten bu geceleyin bile halk arasında derece çekinmiyen, (Cumhuriyet) dolaşıp fakire sırtıyla bir çugazetesi, artık hakettiğini mahkeval un götüren Hazreti Ö mede bulacaktır. mer'in 3'oludur« demiştir. Abdurrahman Şeref Laç ve OsİZMİR Tirmidört saatten be man Özer ile A.P. li Belediye Mecri düşen vagmurdan 7 ev çök lis üyeleri hakkında herhangi bir müş, 50'ye yakın evi su bastahkikat açılmamıştır ki devam mıştır. Manisa'da da 15 ev su etmekte bulunsıın. (Cumhuriyet) i yalanlıyan resmi vesikalan mahaltındadır. Gediz Ovası, kıskeme dosyasına koyduk. Bunlar: men göl haline gelmiştir. îçişleri Bakanlıgınm 15/11/1966 taANKARA Türkiye'ye gelen rihli, 6212339468/20906 sayıll Sovyet Rusya Kadınlar BirLİMANDA AĞLAŞAN'LAR yazısı ile İstanbul Valiliğinin liği Heyeti, dün AnıtKabire «Heraklion»dan son mesaj dün 22/11/1966 tarihli. 966/777 sayılj çelenk koymuştur. Misafiryazısıdır sabab Türkiye saatiyle 02.05 te ler, kendileri için Ankara alınmıştır. Girit Adasında, yolBu resml vesikalara rağmen ya Palas ta düzenlenen defileyi cuları ve akrabalannı bekliyen lan haber neşreden (Cumhuriyet) beğendiklerini söylemişlerbinlerce kisi iskeleyi doldnrmuşgazetesinin hali. nice olur. Yazık! dir. tur. Adanın Belediye Meclisi, Abdurrahman Şeref Laç 0 Adana ve Kırıkkale'den yübir giinlük matera ilân etmistir. rüyüşe geçen Tekniker SğA.P. tstanbui milletvekili rencileri dün Başkente gelYüzenler miş, sessiz bir yürüyüş yaploaklar ve gemiler kaza yemışlardır. öğrenciler, boykot rine ulaştıklarında snyun yülarını desteklemiycn Teknikzünde enkaz parçaları ve yoler Tüksek Okulu öğrencileculardan hayatta kalsnlann vüzrini, okulnn önünden geçermekte olduğu çörülmüştiir. Meşken, yuhalamışlardır. hor Milos Adası yakınlannda ERZURUM Kızamıkh sayısı, dalgalarls bo|nşan kazazedele136'ya yükselmiştir. Hastahk, re uçaklsrdan canknrtaran yeANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) en çok Tekman, Hınıs, Çatlekleri atılmıştır. Cumhuriyet Senatosunda dün, man ve Narman ilçeleri ile Bazı kazazedelerin sallar üzeSenatör Sıtkı Ulay'm Senatörlük Köstek * köyünde pörülmüşsıfatının kaldırüıp kaldırılmaması rinde görüldükleri haberlerinin tür. korrusu görüşülmeğe başlanmışgelmesi üzerine halk gemide buYALOVA Taşköprfi köyü yatır. Görüşmeler, daha çok, usul lunan yakınlarından bir haber kınlarındaki Askerî hava atartışması şekhnde geçmiştir. alabilmek için gazetelerin önünlanında nöbet degistirmeğe de toplanmıstır. Başkanlık divarunın, herhangi gelen er Mehmct Ali Okur, bir görüşü benimsemeden, Ulay'ın 3 numaralı kulübedeki nöBatış sebebi Senatörlüğünün kaldınlmasını önbetçi Mustafa Lüleci tarafın gören Anayasa Komisyonu mütaleYunanistan Deniz Ticaret Bakadan öldüriilmüstür. Askerî nı, geminin batış sebebinin ortaya asını görüşmek üzere genel kuruyetkililerin soruşturmasına çıkarılması için deniz subaylarınla sevketmiş olması, tenkitlere uğbaşladıkları Havaalam cinâdan kurulu bir komisyon kurmuş, ramıştır. Bu yönden, EJnver Bayeti ile ilgili bir açıklama Adalet Bakanı da, adli soruşturma hadırlı (CHP), kararın divana geyapılmamıştır. açılması için cmir vermi|tir. (Arkası Sa, 7, Sü. 8 de) "Somsun,, gemisinden 1 milyonluk kaçak mal denize atıldı ekmece açıklarında beynelmilel kaçakçılarla «Samsun» Süvarisi Haydar Kaptanoğlu arasında denizcilik tarihimizde şimdiye dek eşine rastlanmamış bir olay eereyan etmistir. Barselon seferinden dün dönen «Samsun» volcu gemisi tam yolla Çekmece önlerine geldiği sırada, kıç taratından birbiri peşi sıra naylonlara sarılmıs 1530 çuval ve torba(Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Firarilerin kömUr nakli sırasmda kactıkları iddia ediliyor Alaeddin BİLGİ zılı gangsterlerden kaatil Kara Mebmet ve iki arkadaşHiın Sultanahmet Cezaevinden, duvarı tırmanarak firar etmedikleri; aksine. cezaevine kömör nakli sırasmda kapıdan kaçtıkları iddia edilmektedir. Ç Â Senato, Ulay'ın Senatörlüğünü dün tartıstı Iddiayı ılen sürenler, firar olayının duyulmasından bir gün önce, Sultanahmet Cezaevıne ıkı kamyon kömürün geldiğinı ve bunların taşınmasında mahkumlardan istifade edildiği belırtilerek suniarı anlatmışlardır : «O gün, kömür taşınmasında istitade edilen mahkumlar arasında gangster Kara Mehmet, Ökkes özdemir ve Kemal Kızılörs de bulunuyordu. Bunlar, bilâhare bu nakil sırasmda, kimseye sezdirmeden kaçmıs olabilir. Zira, cezaevi avlusunnn dışındaki 5 metre yüksekl;ğindeki duvardan eğer tırmanmış olsalardı, muhakkak bir iz bırakmalan gerekirdi. Kaldı ki, duvarın iki ranında. jandarma da nöbet bekliyordu. Nöbetçilerin kesinlikle şöphe çekecek bir şey görmrdiklerini söylemeleri, gangstrr Kara Mehmet ve iki arkadaşının kapıdan kaçmldıklan yoInndaki kanaati kuvvetlend'"'(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Bîlinen bü^iece Adam «nsmlsa elde ettigi» ta bancayla, kendisini mahkemeden cezaevine götüren. jandarmayı vurmuş. Yatırıldığı hücrede «nasılsa el de ettiği» demirle duvarı delmis. Ve «nasılsa» delîkten çıkmış «nasılsa» 3(1 mpfrclik duvara tır manmış .. .. Hep «nasılsa» olmuş bunlar Şimdi adam «nasılsa» vakalanacak olursa, belki sörler de. 6teki «nasılsa» ların nasıl olduğunu öğreniriz! I N. vahdet GÜLTEKİN GSiinii CUMHURlYETte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog