Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1938 Harp Okuiu Oloyı ve Nâzım Hikmet Fajizmln azmaya bajladığı yıllard» bir avuc Harb Okulu öğrencisl nanl •riimiş. tl? Sair Nâzım Hikmffin. hiç bir jeyden haberl yokken tevki fi. Sorgular, durufmalar, «gır haplsler. O zaman Harb Okulu ö(tr«ıclii olan A. KADİR bu olıyın lçlndeydl. 30 yıl sonra kltabııu yazdı bu olayın. Kitapta kuge kâgıda buılmif, hlç bir yerde yayınlanmamış. 20ftrtoğrafvar. Fiatı 10 lira. T. K. 58 Beyant bturiml Cumhurlyet 1427» Bugün çıktı umhuriyet KURÜCUSD: YUNUS NADİ DÜNYA OBHAN KEMAL Ünlü yazat Orhan Kemal'in en son eseri. Biitün çıplaklığı ile Türk sineması. İşte gerçekçi bir yazar. İşte ?erçekçi bir roman. YALANCI DÜNTTA... AĞAOĞLU YAYINEVİ Ankara Cad. 37/7 İstanbul. Tel: 27 73 37 Cumhuriyet 14306 43. yıl soyı 15215 Telgraf v e mektup adresfc Cumburiyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çorşambo 7 Aralık 1966 Türkiyenin NATO'ya katılma payı yılda 50 milyon dolar arttı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) M ilM Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu diin verdiği demeçte, «Fransa'nın NATO dan aynlması ile Türkiye'nin NATO masraflanna katılma payı yılda 50 milyon dolarlık artış gösterecektir.» demiştir. JtR GRUPUNUN KJ*RJUU: Memura 470 milyon lira avans olarak dağıtılacak Karardan Senatör ve Milletvekilleri de yararlanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Süleyman dün yapılan AP Ortak Grup toplantısından çıkarken, 1966 yılı bütçesine Personel Kanunu sebebiyle konulan 470 milyon liranın memurlara «Avans olarak» dağıtılacağnu açıkiamıştır. Bılindiği gibi Hukumet, Personel Kanununun gecikeceği dü şuncesiyle memurlara yüzde 1015 arasında zam yapılmasmı öngören bir kanun tasansı hazırlayarak Meclise sevketmiştir. Bu tasan halen Plân ve Bütçe Komisyonunda bulunmaktadjr. Hükumetin maaşlara zam yapıl ması eğiliminde olmasına rağmen AP Grupu «470 milyon liranın avans olarak» dağıtılması görüşünü kabul etmiştir. Böyle likle Parlâmento üyelerinin de memurlara verilecek paradan yararlanmaları sağlanmıstır. Demirel, halen Geçiei KomUyonda bulunan avans tasansının bir an önce çıkanbnası için AP Grupunun Yönetim Kuruluna bu konuda telkinde bulun(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) «> TASARl KOMtSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR 500 BiN KiŞi TASARRUF BONOSUNDAN MUAF OLACAK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) alen MiHet Meclisi M H m ye Komisyonun'la görüşülmekte olan tasarruf bonolan hakkındaki kanun tasansı, bonoUruı «ihraç leğsrinden düşük» olarak satuınasını önleyici »e 500 bin kişiyi tasar * ruf bonosu almaktan «nıuaf» tutmayı öngören hülriiınler kapsamaktadır. Tasan, halen yürürlükte bulunan kanundan farklı olaras tasarruf bonolannın devir ve temlikini yasaklamakta, akstne hareket edenlerin tasarruf bonolan nın müsadere edilecefi hükroünü ihtiva etmektedir. Tasannın gerekçcsinde 1963 yıh Mayıs sonu rakamlarma göro piyasada 93 milyon adet tasarruf bonosunun bulunduğu belirtünıele te, bu kanun hükmüne göre eskiden asgarl 10 liralık kupürler halinde ihraç edilen tasarruf bonolannrn asgarl 100 lıralık kupürler halinde verüeceği lfade olurunaktadır. (Arkası Ss. 7, Sü. 7 de) FİRAR OLAYI YENİ BİR SAFHADA B aşbakan Demirel, Gazetemizde yayınlanan ve Fran sa'nın NATO'dan çekilmesi halinde Türkiyenin NATO masraflannın artacağı yolundaki haber ile ilgili sorulanmızı cevaplayan Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğiu şunlan söylemiştir: «Türkiye, diğer NATO ülkelerine nazaran NATO masraflanna en diişük oranda katılan ülkedir. Türkiyenin NATO masraflanna katılma payı hiç bir zaman yüzde 1,5 a gecmemektedir. Türkiyenin enfranstrüktür masraflan da diğer ül kelere nazaran çok aıdır. Fransa'nın NATO'dan aynlması ile Türkiyenin NATO masraflanna katılma payı yılda 50 milyon dolârlık bir •rrts gösterecektir.» Gangsterleri cezaevinden bir şebeke kaçırmış Alâeddin BİLGİ Azılı gangsterlerden kaatil Kara Mehmet ve iki arkadaşının Sultanahmet Cezaevindeki özel hücreden, peneere demirini söküp, 5 metre yüksekligindeki dıs dovan aşarak kaçtıklan yolundaki iddialann gerçeğe nymadıtı anlaşılmaktadır. Nitekim, firar olayı ile ilgili sorusturma yı yürütmekle görevlendirilen "tnfaz Savcısı Ali Demirbaa. dün gangster Kara Mehmet ve iki arkadaşımn cezaevind«ki hücreden ösellikle «bir sebeke taraiından kaçırılması» ihtimali üserinde durmuştur. Sultanahmet Cezaevine giden Savcı Demirbaş. başta Cezaevi Müdürü olmak üzere, olay sırasında görevli jardiyanlar ile (5) ve (6) nnmaralı göıetleme kalelerinde nöbetçi jandarmaların ifadelerini almıştır. öğrenildiğine göre, şimdilik e«rar perdesine bürülii bulunan bu firar olayında, gangs ter Kara Mehmet .e hüere (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) H OLAYI. NA KAMSANLARDAN BUBSALI EYÜP OĞLU BACI YUSUF « GtRİŞ KflRTI» olmıyanlar, TMTF binasma alınmıyor Adapazarı'ndaki TMTF birinci genel kurul toplantısmda Bcinci Başkanhğa seçilen ve halen Federasyon binasında görevine devam eden Faruk Yalnız, kongrenin ikin ci safhasında Genel Başkanlığa seç:len Ekrem Özer ile yönetim kuruluna seçilenlerin ve bu grup taraftarlannın Federasyon binasına gırmelerini önlemek için, bir tedbir olarak, «Federasyon giriş kartlan» hazırlanmıştır. TMTF tkinci Başkanhğının damgasını taşıyan kartlar, federasyona girmelerinde sakınca görülmeyen oğrencilere dağıtılraaya bajlanımştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ATflTURK NIÇIN KONUŞTU ? BURSA OLAYI ve SONRASI Burgiba,"KIBRIS tezimizi destekledi DALLAS. TEKSAS (AP) Jack Ruby'nin. Oswald'ı öldürmek suçundan ikinci defa olarak Wichita Falls şehrinde yargılanacağı, dün açıklanmışür. Eski bar sahibi, ilk defa Dallas'ta yargılanmış ve idama mahkum edilmişti. Savunma avukatları, Dallas'taki duruşmaya çeşitli tesirlerin kanştığını ileri sürmüştü. Jack Ruby tekrar yargılanacak Tunus'tan dönen Sunay, İnönii'ye «Sizibekliyorlar Paşam» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Büroso) Cumhurbaşkanı Sunay, Hava Kuvvetlerinin bir uçağiyle Ankara'ya dönmüş, «Gezim, Tunus'Ia pek dostane münasebetlerimizin daha da gelişmesini sağlamıştır. Durnm, dış itibanmız bakımından iftibar vericidir» demiştir. Esenboğa'da, Senato ve Meclis Başkanları, Basbakan Detnirel, CHP Genel Başkanı tnönü, Bakanlar, Genl Kurmay Başkanı ve Ku\r\'et Komutanları tarafından karşılanan Sunay, kendilerine gezı intibalarım anlat(Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) VÇ AZILI GANGSTERIN HLCREDEN KAÇMASI UZEMNE CEZAFVİNDE DEVRİYELEE AHTIBILMIŞTIR unün mmnn Benzettik... "Türkiye'nin elektrik problemi ancak asrın sonunda halledilir,, îstanbul Sanayi Odası Genel Sekreteri Prof. Kâmuran Görgün dün: «Yetkililcrin elektrik probleminin halledildiği yolundaki açıklamalarma rağmen Ambarlı Santralı hizmete girdikten sonra bile elektrik ihtiyacında 13 bin kilovatlık bir açık kalacaktır. Bugün alındığı ileri sürülen tedbirlere rağmen 1970 scnesindeki açık 170 bin kilovat gibi büyük bir rakama varacaktır» demiştır. Prof. Görgün konuşmasmı Türk Sevk ve İdare Demeği tarafından Hiltonda düzenlenen tstanbulun Elektrik Problemi Simpozyumunda yapraıştır. Simposyumun gayelerini açıklayan Amerikan Elektrik Enerjisi Şir keti ve Enerji Sistemleri Geliştirme Komitesi Başkanı Mr. Philip Spom da: «Bu asnn sonunda Turkiyede Jandarma. devlet anlayışınnı tarihe karıştığından bu yana, devletin fonksiyonu siyasi olmaktan ileri geçerek ekonomik ve sosyal alana doğru hızla girmiştir. Bn gelisme ve değişme şüphesiz birdenbire olmadı. Toplumdaki tarihî ve fiilî zorunluluklar devleti liberallerin ve daha çok anarşistlerin «her şeye burnunu sokuyor» dedikleri ortama yavaş yavaş getirdi. Özellikle ikinci Dünya Harbinden sonra geüşmişltrde daha hızlı kalkınmanın başlaması, az gelişmişlerde, sömürgelikten kurtulanlarda ise süratli kalkınma isteğı bir anlamda patron haline gelen dev> letleri fonksivonlarını yapabilmek için idarî refonnlara doğru itti. Zira plânsız ya da piânlı kalkınma içindeki toplumlarda bu kalkınma ancak patron devletin kalifiye elemanlariyle saflanabilecekti. Çoğu ülkelerin hızlı kalkınma dönemine girerken ya da girdikten sonra idare reformuna süratle gitmelerinin sebebi budur. Türkiye 1945 ten sonra böyle bir reforma başüyamadı. Gerçi dışandan nzmanlar getirildi, bunlar uznn uznn raporlar hazırladılar. Ne \ar ki hiç biri, ne 19461950. ne de 1960 a kadar olan 10 yıl içinde ciddi ölçüde ele almmadı. Maliyenin yaptığı çalışmaiar doküman gibi arşivlere tıküı kaldı. 1960 dan sonra personel işine ilk defa ciddiyetie sarıldık. Geç kaldığımız için acele de ettik. Kurduğumuz Personel Dairesi âdeta dostlar alış verişte görsUn kabilinden bir teşekküldü. Klemanı azdı, aynı zamaııda yetersizdi. Nedense Devlet Plânlama Teşkilâtını bürokratik anlayıştan ve nıenafii hazine ahşkanlığimızdan nisbetcn kurtularak kurduk da, Personel Dairesine gelince onun derme çatma oluşunda sakınca görmedik. Oysa ikisi birbirinin tamamlayıcısı idiler ve geniş anlamlı idarî reform yapıhnadığı takdirde plân uygulaması elbette aksayacaktı. Nitekim, gelip geçen hükümetler aksamanın eleman yetersizliğinden, geldiğini bir mazeret, fakat ashnda kcndi beceriksizliklerinin sonucu olan bir mazeret şeklinde ileri sürmüşlerdir. Lterme çatmalığına rağmen Devlet Personel Dairesi çalışti, çabaladı, bir kanun tasansı hazırlandı. Meclisten çıktı. Bu kanunun malî hükümleri dışında ki içinde yatay ve dikey terfi sistemi de var. öteki bükümleri işliyor. Ama işleyiş ashnda hiç bir yenilik, getinnemiş, ne idare kadrosundaki anlayışı değiştirmiş, ne de devlet çarkını işletenleri tipik börokrasiden kuıtarabilmiştir. Zira mesele önce «eşit işe eşit ücret» prensipinin kunılamamış ve âmme hizraetlerindeki elemanlara liyakatlerine göre para verilememis olmasmdan çıkıyor. Dolayısiyle personel dengesizliği, dolayısiyle verimsiz giderlerin artısı, dolayısiyle âmme hizmetlerinden özel sektöre kaçış önlenemiyor. Ve yine dolayısiyle hizmetlerin halka geçişi sağlanamıyor, yeni personel rejünindeki esprinin kavranmaması ve uyguüunanm aksa^ ması başka aksamaları da dolaylı olarak ortada bıraktı. Meselâ partizanhk, devam eden aksaınalardan biri ve belki de en önemlisidir. İktidarlann istediklerini uygulama yerine, körü körüne sadakat, korkudan, ya da yükseunek için sadakat devam edip gitmektedir. İdareci teknisyen çatışması, plân uygulamasım aksatan nedenlerin başında geliyor. Rüşvet, çahşmamazlık, daireler arasında koordinasyonnn sağlanamaması, israf v.b. yine güdük kalmış bir penonel rejiminin ortaya çıkardığı ve devam eden problemleridir. Bn aksakhklardan ve keşmekeşten 479 milyon lirayı memurlara dağıtarak kurtulabüeceğimizi sananlar gerçekten aldamyorlar. Değil 470 milyon, bugünkü anlayış ve uygulama içinde dört milyar lira dağıtılsa yine de sonuç alınamıyacaktır. Bu dağıtun belki sıkıntı içinde kıvranan memuru biraz ferahlatacak, ama personel reformundan beklenen sonucu vermiyeceği gibi aksine tüketimüı tahrikiyle olumsuz etkileri de derhal göriilecektir. Personel reformunu nihayet kuşa benzettik. Basanmızla öviinebiliriz. Doğu'daki asayişsizJik Senato'da ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun dünkü oturumunda Tabii Senatör Kadri Kaplan ile CHP'li Suphi Batur, Doğu'daki asayişsizlik konusunda birer konuşma yapmışlardır. Kaplan. Doğu'da eşkiya tarafından bır kısrm insanlarınkoyunlar t gibi kesilip derilerinin yüzülduğünün ve Akbabalara atıldığının doğ ru olup olrnadığını sormuş, bolgedeki asayişsizliğin öntenmesi için hükumetin ve devletin üzerıne büyük vazıfeler duştüğunü, durumun çok acı olduğunu, bunvm sebebinin bir açık oturumda açıklanamıyaca(Arkası Sa. 7, Sü. 7 d e ) • » elektrik problemi diye bir şey kal mıyacaktır. Turkiyede zengin uran yum yataklan vardır. Bundan fay dalanılarak atomdan elektrik üretilmesine baglanabilir» şeklinde ko nusmuştur. Toplantı Dernek Başkanı Şahap Kocatopçu'nun konuşması ile açıl ISPARTA Babası ile annesini Ankaraya gdtürmek içm Şarkî Karaağaç üçesine gelen Saadettin Bilgiç'in otomobilinin lâstikleri, evlerinin önünde meçhul kişiler tarafmdan destereyle kesilerek parçalanmıştır. Jandarmaıun seferber olmasuıa rağmen suçlular ele geçirilememıştir. Bılgiç, ddrt yeni lâstik aldıktan sonra Ankara'ya hareket etmiştir. ^^ Saodettin Bilgiç'in otomobilinin lâstikleri kesıldi mış. bilâhare Enerji ve Tabiî Kay naklar Bakanı adına Bakanlığın Enerji Kaynaklan Dairesi Plânlama Müdürü Hidayet Turanlı, toplantıdan beklenen faydaları belirt mi§tir. Konuşmasında Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki farkları da belirten Mr. Sporn'dan sonra Prof. Kâmuran Görgün söz almıştır. Görgün konuşmasında İstanbul daki elektrik sıkıntısınm, saniyede yaptığı zararları da belirtmiş ve (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) ÎSTANBUL Gençliğinde; Fenerbahçe ve Vefa Takımlarında futbol oynıyan iş adamı Cebbar Kilimci, cinüyet suçundan dün 18 yıl hapse Cumhuriyef'te mahkum edilmiştir. Kilimci, iş ortağı Halil Kara'yı taban cayla öldürmüştü. Sanık, karardan sonra taşkınlık yap1933 teki Bursa olaylannın mabiyeti ve mıstır. gelişmesi. ANKARA Başbakan Demirel, Atatürk İzmir'den Bursa'ya niçin geldi? esı, Devlet Bakanı Orak ve Yargıç ve Savcıya işten el çektiriliyor. Jçişleri Bakanı Sukan, bugun saat 8'de otomobılle Niğde'Din deçil, dil meselesi. ye gıdecektir. Yarın akşam Çorum dâvası ve VagonLi olayı. başkente donecek olan Demırel,ın; Nığde'de bazı tesislerin temelini atacağı ve açıhs törenlerine katılacağı bıldirilmektedır. f URFA İkinci Zırhlı Suvari Alayı erlerinden İzmir'li Ünsal Avcıoğlu ile Karaköse'li Cemil Polay, birer gün ara ile, üzerlerine birer teneke benzin dökerek ateşlemişlerdir. Erlerin intihar sebebi, askerî makamlarca açıklanmamıstır. DÖRTYOL Batman îskenderun petrol boru hattının Dortyol kesimındeki şantiyesinde çalışan 26 işçi. dun greve baslamıştır. İZMİT Lâstik ts Sendikan, Mücahıt BEŞER GoodYear Lâstik Fabrikasında 9 Arahkta baslamak üatı Almanyada çalıştınlacak yabancı işçılerin hangi memıeketten zere aldığı grev karannı, an getirüeceklerini seçme hakkı ve yetkisi kesın olarak ışverenlere lasma sağlandığından, dün tanınrmştır. Bu sebepten, Almanyaya daha fazla işçi göndermek, kaldırmıstır. ancak işverenler üzerinde etki yapmakla mümkündür. Alman işverenlerın diğer memleketlerden değıl de Turkıyeden ışçı talep etmelerı, ancak Türk ışçilerinin kendilerı için daha vararlı olduklan kanısına varmalan ile mürakündür. Şurası muhakkaktır ki, «nüliyetçi» göruşlerin gittikçe daha (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) I 13 [ 3525 suçun çoğu trafiğe ait... B ATİNA, (AP AA) Makarios* un Çekoslovakya'dan silâh alması, Yunan Hükumet çevrelerini kızdırmıştır. Özellikle ayrıca Makarios'un •Polis Kuvveti» adı altında kurmakta olduğu bağımsız Kıbrıs Ordusu, Atina'yı sinirlendirmiştir. Başpiskoposun, bir komünist memleketten böyle habersiz bir alısverişe girişmesi, Yunanlı yöneticileri gocundurmuştur. Bununla beraber Yunanistan Dış Bakanı Tumbas. Makarios'un bu silâhları, bir siire için Kıbrıs Rum polisine dağıtmamayı kabul ettiğüıi açıklamıştır. Kıbrıs Rum Basını, silâh anlaşmasına karışan Atina yöneticilerini tenkid etmekte. «Bu. içişlerimize karışmadır» demektedır. (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Atina, Makarios'a sinirlendi Bll* Talkın ve salkım TJ.P. sözcülerinden profesör Aren meydan mitinglerinde: Bu Amerikalılara boykot etmeli. Amerikalılarla alışverisi kesmeli. Amerikalılar ancak böyle memleketten defedilir. Amerikalılarla <selâmsabah> vatan bainliğidir. * Aynı protestır, evinde. sayın esiyle konuşuyor: Aman hanım Amerikalılarla arayı bozmıyalım. Bizim kata vcrdikleri 1800 lira aylık fcira da hiç fena defil. Amerikalıların ödediğinden fazlasını kiro verebilir biıe? Hem onlann ödemeleri saglamdır. Nemize lânm? Verelim su daireyi Amerifcalılara. • Şimdi Amerikalılar, TİJ». in bn koskoca profesörüne gülüyortannış. Alın biıden de o kadar. D.N. Ecvet GÜRESİN ANKARA Aydın Milletvekili Reşat özarda, dün CKMP" den istifa etmiştir. özarda'nın ıstifasıyla, CKMP'nin milletvekili sayısı 9'dan 8'e düsmüç, böylece grup teşkil etme şansı, haylı zayıflamıştır. Özarda CKMP'den dün istifa etti Hacıhüsrevli beş kız, bir taciri otobüste soydu Şişli'de Halafkârgazi Caddesi, dun en hareketli günlerinden bi rini yaşamış ve halk, Hacıhüsrevli 5 kızı yakalamak için, uzun bır sure kovalamaca oyaamı$tır. (Arkası Ss. 7, Sü. 8 de) BÜTÇEMİZ DENK.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog