Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Doç. Dr. OSMAN N. KOÇTÜRK YENİ SÖMÜRGECİLİK AÇISINDAM GIDA EMPERYALİZMİ (AMERİKAN GIDA YARDÖHNIN İÇYÜZÜ) 5 tira. İGNAZİO SİLONB FONTAMARA (İTALYAN KÖYLÜLEEİNİN FAŞİZME BAŞKALDIKIŞI) Roman, 7,5 Lira Türkçesi: SABAHATTİN ALİ TOPLUM YAYINEVİ, P.K. 176 Ankara TOPLUM YAYINEVİ SUNAR umhuriye KÜRUCUSü: YUNÜS NADJ 22 42 9 7 ntıriNtf/TK/ ANtSl ayrılmış Var ** Yayıneai"*âaramızdan genç çanateJiFKu Wk eserlerini de Türk "Kjâsikleri sRisi ] H e sunmaya devam. edry^ . Bu serfttf fsait FaîlÜen aonra şimdi \Cahit Sİ n. Ijayatı, jjBıatı ve sn güzel şiirîbri, düz yâsjlanvla tanJ ^ Ç ^ *adır. HazırlaVan: 2 liradır. \ Fiyatı p4*3 r X / 43. yı! sayı 15214 Telgraf re mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 TeJefonlar: 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 8 22 4299 Salı 6 Aralık «966 Petrol konusundo Meclis amşlırması açıımosıno karar verildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ki illet Meclisinde âün • genel petrol politikamız konusunda Mec lis araştırması açılması ve bir Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmiştir. Meclis araştırması, petrol boru hattı hisse senetlerinin satışı, genel petrol politikasımn incelenmesi, ham petrol fıyatlarmda indirim çarelerinin araştınlması, Petrol Kanununun mUli menfaatlere aykırı maddelerinin değistiril mesi konularmı kapsamaktadır. Coşkun Kırca (CHP) tarafından verilen bir önergenin kabulü ile 17 üyeden kurulacak Komisyon, genel petrol politikamızın vuzuha kavıaşması için alınması zonınlu tedbirleri iki ay jçinde bir rapor halinde hazırlayacaktır. Fransa'nm çekilmesi Türkiye'nin NATO Memurlara, Bayramdan masraflarmı KAYHAN SAĞLAMER BILDİRİYOR aris'te NATO Siyasî Karargâhını ilk ziyaretimde, bir yetkili, «Fransa'mn bıraktığı boşluğu doldurma çabalanmızda Türkiye'nin gerekli fedakâruklara katlanmağa hazır olduğıınu bilmekle bahtiyanm» dedi. Sonradan NATO çevrelerinde yaptığım bir haitalık mceleme lerde şu sonuca vardım: Batı Al manyalı yetkilinin sözleri ümit ve temennilerini değil, bir gerçeği ifade etmektedir. Fransanın NATO genel masraflarına katkısı ortalama ola rak »o 10, Türkiyeninki ise, 1.5 tur. Fransanın NATO askerî ya pısindan çekilmesiyle Türkiyenin normâl payına, bir de T 10 o un °o 1.5 u eklenmiştir. / Maaşlan 900 liraya kadar olanlar % 15,~ ynkansı % 10 oranında ikramiye alacak P önce 470 milyon lira KAATİLLER KOL GEZİYORf dağıtılacak arttırdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AZILI BİR GANGSTER HÜCREDEN KAÇTI Snltanahmet Cezaevinden iki arkadaşı ile kaçan "Kara Mehmet,, hakkında polise "VUR,, emri verildi Alâeddin BİLGİ Cinayet Masası dcteküfleri, polis kaatili gangster trfan Vurai'ı yakalamak için seferber olduğu bir sırada, bu kaatilden çok daha tehlikeü ve azılı bir gangster, önceki gece ikı arkadaşı ile birlikte Sultanahmet Cezaevinden firar etmiştir. Polisce hakkında «vur» emri çıkarılan gangster Kara Mehmet (Mehmet Yılmaz) ile soyguncu Ökkeş Özdemir ve azılı hırsız Kemal Kızılörs'ün, kapatıldığı hücre demirlerini söktükten sonra, (5) ve (6) numaralı jandarma gözetleme kulelerinin ortasındaki duvardan dışan atlıyarak kaçtıkları iddia edilmektedir. Enfrastrüktür Yukanda belirttiğimiz yüzde lerin tekabül ettiği rakamların temini mümkün olmamıştır. An cak yetkililer, NATO'nun kurul duğu 1949 dan beriye yalnız eııfrastrüktür programlarına 4 mil yar dolar harcamış olduğunu be lirtmişlerdir. 1952 rie NATO'ya giren Türkiyenin payına 5060, 000,000 dolar düşmüştür. Bıına mukabil Türkiyeye enfrastrüktür programı çerçevesinde 400, 000,000 dolara yakın yatırım ya pılmıştır. Ancak •'atınrnlarla gerçekleştirilen projelerin iktısadî değeri yoktur. <iQI£yıhnda. perso*'Wnel rcjiminin malî hükümlerinin uygulanması için bütçeye konulan fakat uygulama imkânı bulunmadığı için devlet memurlarma zam olarak vcrilmesi önçörülen 470 milyon liranm bu yıl ve İ966 ydı geçerli olmak üzere daçıtılacağı hükumete yakm çevreler tarafından ifade edilmektedir. 166.000 KİŞİ AYDA 400 İLE 600 LİRA ARASINDA İİCREI ALIYOR Hilmi ÖZGEN urdumuzda gerek tarım gelirlerinin. gerekse tıcaret ve sanaY y' işletmeleri gelirlerinin dağılımındakı adaletsızlık günün kunusu olarak tazeliğini yitirmemiştir. Az gelışmış bir ülke olarak yurdumuz için özel sektör işletmeJerimn yıllık gelirleri arasında sosyal adaletin sağlanabilmesı çok güç bır problem teşkil etmekte ise de ücretli gruplann gelir dağılımında bıraz daha dengeh sonuçlar elde edilebilmesi mümkün görülmektedir. Devlet Plânlama Teşkılâtınca hazırlanan «Gelır Dağılımı Araştırmalan» kitabındaki bilgilere dayanan ücretler arasındaki eşitsizliği şöyle sırahyabiliriz : Karahan'ın önergesi Daha sonra Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, Anayasanın kabul ettiği temel hak ve hürri(Arkası Sa. 7, Sn. 1 de) Bilindiği gibi Personel Kanununun «malî» hükümlerinin uygulanabilmesı için 1966 yılı bütçesine 470 milyon lira konulmuştu. Başbakan Sülevman Demirel'in «bn paranın 1%6 yılı mart ayı esas alınmak» suretiyle «mutlaka» dağıtılacağı yolundaki iıadeleri ise bugüne kadar gerçekleşememiştir. Yüzde 1015 Personel Kanununun gecikeceğinı nazara alan Hükumetin geçen yıL Meclıse havale ettiği ve hâlen bütçe plân karına komisyonu gündeminde bulunan •Mcmnr maaşlanna yüzde 10 15 Hrt.eı S» 7 Sii 1 İP) Memurlar arasındaki gelir dağılımı KAML SEKTÖRtNUE ÇALIŞAN MEMIİR VE ÜCKtTLlLER AKASINDAKİ GELtR DAGlLIMl : Kamu sektöründe çalısan yarım milyona yakın memur ve ücretlilerin yıllık gelirleri aşağıdaki şekilde dağılmaktadır : TILLIK GELİR DJLtMLERl (TL.) 1.000 4.801) Bölükbaşı, siyasi hayata tamamen veda ediyor ANKARA, (Cumhuriyet BüroBiı) MP Genel Başkanhğından aynlan Osman Bölükbaşı'nm, bugünlerde Milletvekilliğinden de ayrılıp, «Siyasî hayata tamamen veda edeceği, kendisine çok yakın çevrelerce açıklanmıştır. Bölükbaşı, yakınlarına sıhhi durumunun bir tür lü düzelmediğini, bu bakımdan Milletvekilliği görevini de yerirıe getiremediğini söylemiştir. Osrenildiğıne göre Bölükbaşı, «Meclis Zabıtlarında tahrifat yapıldığını» ileri süren Yozgat MıIIetvekili Akdoğan'ın (MP) Meclis araştırması isteyen önerfiesinin Mecliste görüşülmesi sırasında konuşacak ve bu konuşma, aynı zamanda bir «Vedâ konuşması» olacaktır. P*^S£S3^ Nakliye masrafları Enfrastrüktür NATO'nun dört kalem masrafmdan sadece biri dir. Diğerlen çöyledir: A Enfrastrttktür ev sıhibi masTafları A Sivil masraflar O Askeri masraflar Paris ve Fransadaki siynçî ve askeri (SHAPE) karargâhlann Fransadan Belçikaya taşınmasının önümüzdeki yıllarda NATO'nun masraflarmı hayli arttıracağım burada belirtmek lâzımdır. Fransanın çekilmosi, NATO' nun askeri gücünde de bir boş luk meydana getirmiştir. NATO söz konusu boşluğun rioldurulmasına da kararlıdır. Fakat rasıl, henüz tesbit edilmemiştir. Paris'teki NATO yetkilileri, geceli gündüzlü faaliyet göste rerek durumu incelemektedirler. Paris izlenimlerim benı eğer şartlar bâzı üyelerin asker sayısını arttırmalarını icabettirirse, Türkiyenin bu eonuda da ek taahhütler aitına girmeğe ha zırlıkh olduğu yargısına jtmektedir. MEMUR ve CCRETLİLER SAYIS1 Nasıl kaçtılar? ,, Hâlen çe§i»i mahkemelerde «ciaayet», «yaralama» ve «soygun» suçlarından dolayı yargılanmakta olan Kara Mehmet. kendisi gibi azılı bir ganster olan Ökkeş Özdemir ve Kemal Kızılörs'le birlikte, •Dipkapali" adı verilen özel hücreye kapatılmıştır. Sultanahmet Cezaevinde ancak çok azılı sâbıkalıların «pran gaya> vurularak kapatıldığı bu hüc rede, bir süreden beri kaçışı plânlı yan Kara Mehmet nihayet önceki gece bunu tatbik safhasına koymuştur. Günde üç defa gardiyanlarca kontrol edilen gangsterler, ilgililerce verilen bilgiye göre gece yarısından sonra, kapatıldıklan hüc renin pencere parmaklıklarını sök müşler ve arka taraftaki dar bahçe ye çıkmışlardır. Gene iddiaya göre buradan da, 5 metre yüksekliğin deki duvara sessizce tırmanan üç gangster, gene < > ve (6) numaralı 5 nöbetçi kulelerinin tam ortasma isa bet eden yerden aşağı atl'yarak kaçmışlardır. Dün sabah saat 9.30 da gaı.gsterleri kontrole geien gard:>anlar, hücrede kimsenin olmadığnc hayretle I!) görmüşlerdir. Böyirce üç azılı gangsterin firarı, ola>uan 67 saat sonra ilgililerce dujTilmuştur. «KARA MEHMET» Bir şebeke mi kaçırdı? Hatırlanacağı gibi. üç yıl önce Gaziosmanpaşada bir soygun sırasında gece bekçilerinden birini ta bancayla öldüren Kara Mehmet, bundan 14 gün önce de Sarıyer Adliyesinden cezaevine getirilirken yolda Sadi Delikurt adındaki jandarma erini tabancayla yaralıyarak kaçmak istemişti. Sanyer Adliyesi nin yüz numarasmda kendisi için bırakılan 7£5 çapındaki tabancayı ele geçiren Kara Mehmet, daha o gün kaçırılmak istenmişti. Sultanahmet Cezaevindekı hücre den firar olayınm. simdiye kadar gö rülmemiş bir şekilde kolayhkla başarılmış olması, Kara Mehmet ve iki arkadaşınm bir »şebeke» tarafından kaçırılma ihtimalini kuvvet lendirmiştir. Şebekenin varlığı, fi rar olayınm 67 saat sonra duyulmuş oimasıyle de ortaya çıkmıştır. Nitekim, Kara Mehmedin, prangaya vurulmamış olması, hücre kapısınin açık bulunması ve iki jandarma gözetleme kulesinin ortasından kaçışm mümkün olamıyacağı, şebekenin varhğını doğrulayan nedenler arasında sayılmaktadır. Dün bu konuda gazetecilerle ko nuşan Jandarma Komutanı ile Cezaevi Müdürü, olayın basit bir kaçış olmadığmı, henüz birçok jönü nün karanlıkta hulunduğu ileri sü rülmüştür. Firar olayınm gerçek şekli ise, şimdilik tesbit edilemediği de. bu arada ifade edilmiştir. MAHKÛMLAKIN AŞTIĞI SANTLAN DUVARLAR İST.\NBLX Kartal Yalova arasmda çalışan Karakoy» arabalı vapuru mürettebatından Hüseyin Kutman, denize düşerek kaybolmuştur. Arka kapakları tutan halatın kopması sonunda snlara gömülen Kutman'm ceseti bnlunamamışdr. • Gaziosmanpaşa Kaymakamı Ce lâl Balkanh'nm Hatay Vali Muavinliğine tayin edilmesi ka rarının durdurulması için ilçenin bütun siyasî partileri, telgrafla ^çişleri Bakanına başvur muştur. ANKARA «Amerika'yı tel'in mitinginden sonra, kanunsnz yürüyüş ve gösteri yapmaktan sanık 28 kişinin durnşmasına, dün devam edilmiş: bunlardan Gün Zileli, Atillâ Elçi ve Hazım Gür, serbest bırakılmıştır. Tutukiu, 4 sanık kalmış; dinlenen bazı tanıklar, olayı polisin tahrik ettiğini öne sürmüşlerdir. ÜRFA Altmış kişilik turist kafilesinden 5'i, alışveriş ve para bozdurmak esnasmda esnafı dolandırdığından, tevkif edilmiştir. Sanıklar; îran, Irak ve Lübnan uyrukludur. GEREDE Bir genç. berberde traş olurken tabancayla öldürülmüştür. Şoför Asrnı Acar"m, eşiyle ilgisi bulunduğundan, Seyfettin Görtoglu'nu öldürdüğü sanılmaktadır. 4.801 7.200 7.201 9.600 9.601 12.000 12.00115.000 15.001 18.000 18.001 24.000 24.001 36.000 36.001 ve yukarısı 59.820 1S5.924 89.652 60.669 24 498 24.756 15.309 17 474 3.196 ukardaki cetvele tekrar göz atınca, anlaşılacağı üzere, kamu sektöründe çalışan memur ve ücretlilerin üçte bin, yanı 166 bin kişi ortalama 400 600 lira arasında ücret aldıklan halde ikinci gruptaki 180 bin memur 600 1.200 lira arasında ücret almakta ve geri kalan 60 bin memura ise 1.200 3.000 lira arasında maaş verilmektedir. Buna karşılık cetvelin ilk rakammı teşkil eden 59.826 küçük memurun aylık gelirleri ortalaması ayda 400 üranın altında bulunmaktadır. Ticaret Bakanhğı Konjonktür Müdürlüğünce yayınlanan asgari geçim endekslerine göre aynı yıl ıçinde ev kirası hariç beş nüfuslu bir ailenin en az geçim masrafları ayda 587 lira olduğuna göre kamu hizmetlennde çalısan memur ve ücretlilerin yarısı en az geçim aşamasının altında, dörtte bin bu aşamanın yakınlarında ve geri kalan dörtte biri ise en az geçim masraflarının üzerinde geür sağlayabilmektedir y Işçiler arasındaki gelir dağılımı İŞÇİ SİGORTALARINA BAGLI tŞÇİLER ARASINDA GELİR DAĞILIMI : Yeni adile Sosyal Sigortalara bağlı ışçiler (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) a yolıı Kapamyot D P T ' y e göre dışarıdaki işçi sayısı I9725de 500 bini bulacakîı Gelen 588 işçi 760 bin liralık mark bozdurdu Almanya'da çalışan işçilerimiz den 588 i, dün gece iki trenle yurda dönmüş, 760 bin Türk lirası karşılığında mark bozdurmuştur. Bu arada Ali Şengüler, Almanyada yaptırdığı uzunca özel bir ekmek içine sakladığı teypi gümrükten geçirirken yakalanmıştır. Avrupa'da çalıçan işçilerimi:in çoğalması ile Türk ekonomi sinin çeşitli yönlerden faydalar sağlayacağı hususunda artık kimsenin tereddüdü kalmamıştır. Yabancı memleketlere işçi gönderilmesinı duygusal yönden ele alarak eleştirenler riahı, bugün, rakamlann susturııcu kesinliği karşısında yenılgıye uğra mışlar ve bu konunun üzerıne fazla gitmemeyi uygun bulmuşiardır. Işçiler için yeni ve insaflı bir döviz kurunun kabulü ve P.T.T. Idaresinin ıççı tasarruflarının havalesinde gösterdi ği kolaylıklar sayesiude, memle ketimizin bu yoldan elde ettiği döviz kazancı son bir yılda 60 milyon doları aşmak suretıyle, Devlet Plânlama Teşkılâtının tahminlerini dahi kat kat aşmıştır. Ayrıca. bu konunun Türkiyedeki, kısa sürede önlenmesı mümkün olmayan işsiziik prob lemi ürerinde oynadığı olumlu rol de, hiç bir polemige meydan vermeyecek kadar ^çıktır. D.P.T nin 1965 programında, 1972 yılı Grev yerindeki düğünde gelin «Gözcü» gömleği giydi ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Akdeniz fabrikasında Teksif tarafından yönetilen grevin 13. gününde, grev sahasında büyük bir du?ün yapılmış ve grevci işçilerden Turan Kaya, Dörtyoldan çetirtilen nikâhhsı Saadet Kaya ile evlenraistir. Teksif'in temin ettigı 3 taksi ve iki otobüsle grev sahasına getirilen gelin, grevci işçilerin alkışlan ile karşılanmış ve kendisine «grev sözcüsü» gömleği giydirilmiştir. Grev gözcülüğünde kendisine damat ile kızın arkadaşları da yardımcı olmuş, onlar da bir müddet grev gözcülüğü yapmışlardır. Gelinliğin üzerınd» grev gözcülüğü gömleğinın giydirılmesi, grevci işçilerin gösterilerine ve sile olmuş, bu arada yoldan geçen bütün taşıtlar, klâkson çalarak gelini tebrik etmişlerdir. Belediye Başkanı Ali Sepici tarafından ışıklandırılan grev sahasmda geç saallere kadar davul zurna çalınmış, halaylar çekilmiş ve eğlenilmiştir. gj §i ^ ^ JŞ . ğ k^ i; Şj Mücahit BEŞER na kadar yurt dışındabi işçi say:sı, toplam net gelir ve tasar ruf m i k t a r l a r ı ile llgili projeksiyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Yıllar tşçi Sa. Net Ge. Tasar. (Bin) (Mil.Ş) (Mil. $) 100 105 42 1964 n TMTF'nin ISTANBULDAKt BtNASINA BtR PANO HALİNDE ASILAN «BURSA NUTKÜ» Silifke Lisesi yandı SİLİFKE Silifke Lisesi, önceki gece yanmış, 1750 öğrenci açık ta kalmıştır. Yangından 12 saat önce TÖS Tiyatrosu tarafından salonda, cAyakbacak Fabrikası. oynanmıştır. "TMTF, Emperyalizme ve Komünizme karşıdır,, TMTF'nun brinci ve ikinci kongresinde seçilen Başkan ve II. Eaşkanları dün birbirlerini «gayrimeşru» olmakla itham etmişlerdır. îlk TMTF Genel Kurulunda başkan seçilen Sencer Güneşsoy, dün Ankara'da yaptığı basın toplantısında. «Kendilerinin bötfin baskı ve tesirlere rafcmen konjrede Federasyon yöneticiliğine seçildiklerini» bildirmiş, «Emperyaliıme ve komünizme karşıyız» demıştir. (Arkkiı Ss. 7, Sn. 1 de) tntihar eden aktris PEKİN Kızıl muhafızlar tarafından başı traş edilerek Canton sokaklarında gezdirilen tanınrnış Çinli aktris Hung Hsianp Nu, intihar etmiştir. Bir binanm 6 ncı kat penceresinden kendini atan sktriyi, Kızıl muhafızlsr soysuzolmakla suçlarruslardı. ALMANYA'DA İŞSİZLİK NURENBURG, (AP) Çalışmr Dairesi, B. Almanya'da işsizlerin sayısının arttığını açıklamıştır. Ha len 216 bin 400 işsiz vardır. tşsizler sayısının artması, Almanya'ya getirilen yabancı işçileri azaltacaktır. Almanya'da şimdi, 1 milyon 300 bin yabancı ışçı çalıjraaktadıı. 160 195 78 1965 220 285 114 1966 280 375 150 1967 330 475 183 1968 380 532 213 1969 430 607 243 1970 470 675 270 1971 500 727* 291 1972 Görülüyor ki, D.P.T. nin tahminlerine göre 1972 yılı sonunda yabancı memleketlerdeki Türk işçilerinin sayısı 500 bini bulacak ve bu yurtdaşlarımızın yıllık tasarruflan 291 milyon dola ra varacaktır. Bu paraların riöviz olarak yurda gönderılen mik (Arka*ı Ss. 7, Sü. 3 te) İŞÇİ 2 KARDEŞ SPOR TOTODAN 538 BİN LİRA KAZANDI Spor Toto'nun bngüne ka .' dar verdifi en yüksek ikramiye olan 538 bin lirayı, Topkapı j daki bir alüminyum fabrikasın j da işçilik yapan Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yenice köyünden Aziz ve Dursun Suda 1 kardeşler kazanmışlardır. Bnnlardan Dursun, «Futbol topanu eörsem. boriıba rannederim!demistir. (Bu haberlr ilçli Kr röporljımız, 5 inci sahifedcijlir.) > ÎDZCUSU GÖZCÜ GELİN İREV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog